Βρίσκεστε εδώ:

Αρθρα

 • 1) Πῶς γίνεται ἕνας γάμος εὐλογημένος; 2) Προσευχή γιά τήν ἑνότητα καί τόν ἁγιασμό τῆς οἰκογένειας...

  Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ο τή σή αναβάσει ἐπὶ τὸν Γολγοθᾶν ἐξαγοράσας ημάς εκ τής κατάρας τού Νόμου καὶ αποκαταστήσας τὴν πεπτωκυῖαν εἰκόνα Σου, ὁ ἐκτείνας ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ τὰς ἀχράντους χεῖράς Σου, ἵνα τὰ ἐσκορπισμένα τέκνα τοῦ Θεοῦ ἐπισυναγάγῃς εἰς ἕν, καὶ καλέσας τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ Παναγίου Πνεύματος εἰς ἑνότητα πάντας, Σύ , ὁ Ὤν τοῦ Πατρὸς τὸ ἀπαύγασμα, πρὸ τῆς ἐξόδου Σου ἐπὶ τὴν μεγάλην ταύτην καὶ κοσμοσωτήριον ἱερουργίαν ἐδεήθης τοῦ Πατρός Σου, ἵνα πάντες ἕν ὦμεν, καθὼς Σὺ εἶ...

 • Τίποτα πιο γλυκύ από την προσευχή

  Αυτή είναι η πιο καλή μέθοδος, και ο πιο εύκολος δρόμος προς την αρετή, να μη βλέπεις μόνο τους κόπους, αλλά μαζί με τους κόπους να βλέπεις και τα έπαθλα, κι αυτά όχι μόνα τους και ανεξάρτητα. Όταν λοιπόν πρόκειται να δώσεις ελεημοσύνη, μην υπολογίζεις τα χρήματα που θα δαπανήσεις, αλλά την αγιωσύνη που θα συλλέξεις· «Σκόρπισε, έδωσε στους φτωχούς· η αγιοσύνη του μένει για πάντα» (Ψαλμ. 111, 9)· μη βλέπεις τον πλούτο που αδειάζει, αλλά κοίτα το θησαυρό που αυξάνεται. Αν νηστεύεις, μην υπολογίζεις την κακοπάθεια που φέρνει η νηστεία, αλλά την άνεση που φέρνει η κακοπάθεια. Αν αγρυ...

 • Η προσευχή του γέροντα Δαμασκηνού

  Ό μοναχικός του «κανόνας»   Ή προσευχή του Παππού ήταν ζώσα και προσωπική συνάντησης με τον Θεό και όχι μία τυπική επικοινωνία και αναφορά αιτημάτων. Ακόμη και τον καθήκον του καθημερινού κανόνος, που ως μοναχός δεν παρέλειπε ποτέ, ήταν γι' αυτόν αφορμή άγαπητικής αναστροφής με τον ουράνιο κόσμο. Όταν, λοιπόν, οι αδελφές του έλεγαν με λύπη ότι την ώρα του «κανόνος» αισθάνονται ξηρασία και προσεύχονται μηχανικά, ό Παππούς απορούσε λέγοντας με μεγάλη φυσικότητα: «Ό μοναχός όταν κάνη τον κανόνα του με τον κομποσκοίνι, μπορεί, μετά τον τρίτο κόμπο, να "πιάσει σταθμό" και να μεταβάλει τον καθήκον...

 • Η Αναστάσιμη προσευχή

  Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι,προσκυνήσωμεν ἅγιον, Κύριον,Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον.Τὸν Σταυρόν σου Χριστὲ προσκυνοῦμενκαὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασινὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν·σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν,ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν,τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν.Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί,προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀνάστασιν·ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦχαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. ...

 • Συμεών Θεσσαλονίκης: Για την ιερή και θεοποιό προσευχή

  Κεφάλαιο 296 Αυτή λοιπόν η θεία προσευχή, η επίκληση του Σωτήρα μας, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με», είναι και προσευχή και ευχή και ομολογία της πίστεως· παρέχει το Άγιο Πνεύμα, είναι χορηγός θείων δωρεών, κάθαρση της καρδιάς, εκδίωξη των δαιμόνων, κατοίκηση μέσα μας του Ιησού Χριστού, πηγή πνευματικών εννοιών και θείων λογισμών, απολύτρωση από τις αμαρτίες, θεραπεία των ψυχών και των σωμάτων, χορηγός του θείου φωτισμού, βρύση του ελέους του Θεού, δωρητής θείων αποκαλύψεων και μυήσεων στον ταπεινό, και το μόνο σωτήριο, γιατί έχει το σωτήριο όνομα του Θεού μας, που ε...

 • Εὐχὴ ἐξομολογητικὴ εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον (Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ)

  Παρθένε Δέσποινα Θεοτόκε, ἡ τὸν Θεὸν Λόγον κατὰ σάρκα γεννήσασα, οἶδα μέν, οἶδα, ὅτι οὐκ ἔστιν εὐπρεπές, οὐδὲ ἄξιον ἐμὲ τὸν οὕτω πανάσωτον εἰκόνα καθαρὰν σοῦ τῆς ἁγνῆς, σοῦ τῆς ἀειπαρθένου, σοῦ τῆς σῶμα καὶ ψυχὴν ἐχούσης καθαρὰ καὶ ἀμόλυντα, ὀφθαλμοῖς μεμολυσμένοις ὁρᾶν καὶ χείλεσιν ἀκαθάρτοις καὶ βεβήλοις περιπτύσσεσθαι, ἢ παρακαλεῖν. Δίκαιον γάρ ἐστιν ἐμὲ τὸν οὕτω πανάσωτον ὑπὸ τῆς σῆς καθαρότητος μισεῖσθαι καὶ βδελύττεσθαι· πλήν, ἐπειδήπερ διὰ τοῦτο γέγονεν ὁ Θεός, ὃν ἐγέννησας, ἄνθρωπος, ὅπως καλέσῃ τοὺς ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν, θαρρῶν κἀγὼ προσέρχομαί σοι μετὰ δακρύων δεόμενος. Παρθέν...

 • Ερμηνεία του ''Κύριε ελέησον'' (Αγνώστου μοναχού)

  Συνοπτικά σχόλια    Και αυτό το μικρό κείμενο, που πραγματεύεται με χαριτωμένη απλότητα για την μονολόγιστη ευχή, παρ&...

 • Η Ευχή

  «Γιατί συνιστούν οί Άγιοι Πατέρες να λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με» και όχι «ελέησον ημάς», όπου το «ημάς» συμπερι&lamb...

 • Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.

  Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, ειπείν τή Θεοτόκω το Χαίρε· (εκ γ') καί συν τή ασωμάτω φωνή, σωματούμενόν σε θεωρών Κύριε, εξίστατο καί ίστατο, κραυγάζων πρός αυτήν τοιαύτα· χαίρε δι ης η χαρά εκλάμψει χαίρε δι' ης η αρά εκλείψει χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησις χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσις χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνοις λογισμοίς χαίρε βάθος δυσθεώρητον καί Αγγέλων οφθαλμοίς χαίρε ότι υπάρχεις Βασιλέως καθέδρα χαίρε ότι βαστάζεις τόν βαστάζοντα πάντα ...

 • Προσευχή προς τον φύλακα Άγγελο μας

  Άγιε Άγγελε, ο εφεστώς της αθλίας μου ψυχής και ταλαίπωρου μου ζωής, μη εγκαταλίπης με τον αμαρτωλόν, μηδέ αποστής α&...

 • Τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως (Πιστεύω)

  Τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως, ἢ «Πιστεύω», ἀποτελεῖται ἀπὸ δώδεκα ἄρθρα, νοηματικὰς ἐνότητας. Συνετάχθη εἰς τὰ μὲν ἐπτὰ πρῶτα ἄρθρα ὑπὸ τῶν ἁγίων ...

 • Εἰς τὸ Παράκλητον Πνεῦμα (Βασιλεῦ Οὐράνιε) - Ερμηνεία

  Ἂς γίνει ἔτσι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,           (Βασιλιᾶ οὐράνιε, Παράκλητε,) τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,         (Πνεῦμα ἅγι&omicr...

 • Κυριακὴ Προσευχή (Πάτερ ἡμῶν) - Ερμηνεία

  Ἡ Κυριακὴ προσευχή, ἐλέχθη ὑπὸ τοῦ ἰδίου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὴν ἐπὶ τοῦ Ὄρους Ὁμιλίαν καὶ κατεγράφη εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐ...

 • "Προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον" (Προσευχή)

  Πανάμωμε Κόρη και Δέσποινα, προς Σε καταφεύγομεν οι αμαρτωλοί δούλοι σου· κλίνομεν το γόνυ της ψυχής και του σώματο&s...

 • H Νοερά Προσευχή

  Ένα από τα δυνατότερα όπλα των Ελλήνων ορθοδόξων, η Νοερά Προσευχή Σε πολλούς ανθρώπους υπάρχει το ερώτημα: Μπορούν οι Χ&rh...

 • Πρωινή προσευχή

  Κύριε βοήθησέ με νά ἀντιμετωπίσω μέ ψυχική γαλήνη, ὃλα ὃσα θά μοῦ φέρει ἡ σημερινή ἡμέρα. Βοήθησε με νά παραδοθώ ὁλοκληρωτικά στό Ἃγιο θ...

 • Τριαντατρείς Εὐχὲς γιὰ τὸ τριαντατριάρι κομποσχοίνι

  Ὀρθόδοξε Χριστιανέ, Νέε καὶ Νέα!... Πρωὶ καὶ βράδυ βγάζε τὸ κομποσχοινάκι ἀπὸ τὸ χέρι σου καὶ κάνε στὸν κάθε κόμπο μιὰ ἀπὸ τὶς παρακάτω προσ&epsil...

 • Η προσευχή και πως πρέπει να γίνεται (Αόρατος Πόλεμος Αγίου Νικοδήμου)

  Περί της προσευχής από το έργο του Αγίου Νικοδήμου ''Ο Αόρατος Πόλεμος'': Η προσευχή - Τι είναι η νοερή προσευχή και Πω&...

 • 1
 • 2

Δημοφιλη αρθρα

Λογοι

Παθη

 • ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ: «Η ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»
 • Όταν υπάρχει υπερηφάνεια, δεν ενεργεί η πίστη. - π. Παΐσιος
 • Σύγχρονοι άγιοι και γέροντες μιλούν για το κάπνισμα
 • Η ζήλεια, όταν έχη κακότητα, μπορεί να κάνη ζημιά
 • Πώς να νικάμε την ακηδία.....Βιοτικά έργα και βιοτικές μέριμνες.
 • Πώς φεύγει η ανασφάλεια, η απελπισία, η κατάθλιψη. Γέροντας Πορφύριος
 • Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος, Περὶ καταθλίψεως καὶ λογισμῶν
 • Οι κίνδυνοι της κατάκρισης
 • Οι βιοτικές ασχολίες και η πνευματική ζωή. Το άγχος.
 • Ἡ ἀπροσδόκητη καταιγίδα – ὀργὴ καὶ θυμὸς. Μεγάλου Βασιλείου

Γεγονοτα

 • Χιλιάδες διαδικτυακές υπογραφές για τις γερμανικές αποζημιώσεις
 • Στην ΕΥΠ μετανάστες με ιθαγένεια ενός έτους!
 • Νέο ηχηρό χαστούκι στην Τουρκία από τις ΗΠΑ
 • Αρχίζουν συσσίτια στα σχολεία !!!
 • “40% αυξήθηκαν οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα”,γράφουν οι Τούρκοι
 • Απαγορεύουν το ηλεκτρονικό τσιγάρο γιατί βλάπτει την υγεία!
 • Ξεκίνησε ο ρωσικός Στόλος για το Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο…
 • Gökhan Bacik: Οι επιδιώξεις του δόγματος Ομπάμα και ο ρόλος της Τουρκίας
 • «Φούσκωσαν» τα ελλείμματα πριν μας βάλουν στο Μνημόνιο
 • Εισαγγελική έρευνα για δάνεια του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ

Αποψεις

 • ΓΛΕΖΟΣ – ΔΙΑΔΩΣΤΕ: Μποϊκοτάζ στα ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ προϊόντα από τις 23 Δεκεμβρίου
 • Φανατισμός και ανεκτικότητα
 • Η Πατερική «Πνευματική πτωχεία»(Ιωαν. Κορναράκη, Ομοτ. Καθηγητού Παν/μίου Αθηνών)
 • ΤΗΛΕΜΑΡΑΘΩΝΙΟΙ ...ΑΓΑΠΗΣ ΑΡΑΓΕ Ή ΤΗΛΕΜΑΡΑΘΩΝΙΟΙ ΚΛΕΨΙΑΣ;;
 • Πώς «δουλεύει» το microchip στην Κάρτα του Πολίτη;
 • Σχετικά με τις συμφορές που έπεσαν πάνω μας
 • Paul Craig Roberts: Οι τραπεζίτες θα κατασχέσουν τις περιουσίες της Ευρώπης – Η Goldman Sachs έχει τον έλεγχο!
 • Ντροπή μας!
 • Μιχάλης Ιγνατίου: Έρχεται ο επόμενος εκβιασμός των δανειστών
 • Σεραφείμ: 'Απαράδεκτος ο νόμος της Κυβέρνησης για τη δωρεά οργάνων'

Προπαγανδα

 • Πιο κεντρικό ρόλο ζητάει να έχει ο ΟΗΕ στην Παγκόσμια οικονομική Διακυβέρνηση
 • Ανάποδα η Ελληνική σημαία στη συνάντηση Σαμαρά-Πέρες;
 • Αλβανία: «Σβήνουν» την ελληνική μειονότητα
 • Η Σκοπιανή προπαγάνδα και ο σκοτεινός ρόλος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Συμφωνιών του Ελσίνκι
 • Το σύστημα χειραγωγεί τις ειδήσεις και αποκρύπτει στοιχεία
 • Αποκαλύπτουμε την αποκρυφιστική οργάνωση ”Νέα Ακρόπολη”. Μέρος Β΄
 • Αποκαλύπτουμε την αποκρυφιστική οργάνωση ”Νέα Ακρόπολη”. Μέρος Α΄
 • Συναγερμός για τρομοκρατικό χτύπημα
 • Εκτός του χάρτη της Κομισιόν το Καστελόριζο
 • Παγκόσμια καταστροφή βλέπει το 2012 η Citigroup!

Ιστορια

Βιντεοθηκη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ GOLDMAN SACHS ΑΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.
Μικρό αφιέρωμα στη μεγάλη Λαύρα του Αγίου Σάββα στην Παλαιστίνη. Απόσπασμα από θρησκευτικο-πολιτικό ρεπορτάζ στους Αγίους τόπους.
Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Ρεπορτάζ σχετικά με τον βίο και τα θαύματα του Αγίου Σάββα βασισμένο σε μαρτυρίες πιστών.
Ομιλία Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στα Αντίκυρα Βοιωτίας. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στις 4/12/2011 ύστερα από πρόσκληση του Εφημέριου π. Χαράλαμπου, αλλά και των κατοίκων της περιοχής.