GreekRussian (CIS)
Β Προς Κορινθίους Επιστολή 9 (Πῶς γίνεται ἡ εἰσφορά)

1 Ὅσον ἀφορᾷ τὴν ὑπηρεσίαν πρὸς τοὺς ἁγίους, εἶναι περιττὸν νὰ σᾶς γράψω,

2 διότι ξέρω τὴν προθυμίαν σας, διὰ τὴν ὁποίαν μιλῶ μὲ ὑπερηφάνειαν εἰς τοὺς Μακεδόνας, ὅτι ἡ Ἀχαΐα ἀπὸ πέρισυ ἔχει ἑτοιμασθῆ καὶ ὁ ζῆλός σας ἐκέντρισε τοὺς περισσοτέρους.

3 Στέλλω δὲ τοὺς ἀδελφούς, ὥστε ἡ καύχησίς μας γιὰ σᾶς εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο νὰ μὴν ἀποδειχθῇ ἀβάσιμη, ἀλλὰ νὰ εἶσθε, ὅπως τοὺς ἔλεγα, προετοιμασμένοι,

4 μήπως, ἐὰν ἔλθουν μαζί μου Μακεδόνες καὶ σᾶς βροῦν ἀπροετοίμαστους, καταντροπιασθοῦμε ἐμεῖς, γιὰ νὰ μὴ ποῦμε σεῖς, ἀναφορικῶς πρὸς τὸ ζήτημα τοῦτο τὴς καυχήσεώς μας.

5 Γι’ αυτὸ, ἐθεώρησα ἀναγκαῖον νὰ παρακαλέσω τοὺς ἀδελφοὺς νὰ ἔλθουν προτήτερα σ’ ἐσᾶς καὶ νὰ φροντίσουν διὰ τὴν προσφορὰν ποὺ ὑποσχεθήκατε, ὥστε νὰ εἶναι ἕτοιμη, σὰν προσφορὰ αὐτοπροαίρετη καὶ ὄχι ἀναγκαστική.

Πῶς γίνεται ἡ εἰσφορά

6 Νὰ ἔχετε τοῦτο ὑπ’ ὄψιν: ὅτι ἐκεῖνος ποὺ σπέρνει μὲ οἰκονομίαν, θὰ θερίσῃ καὶ μὲ οἰκονομίαν, καὶ ἐκεῖνος ποὺ σπέρνει μὲ ἀφθονίαν, θὰ θερίσῃ καὶ μὲ ἀφθονίαν.

7 Ὁ καθένας ἂς δίνῃ ὅ,τι τοῦ λέγει ἡ καρδιά του, ὄχι μὲ λύπην ἢ ἀναγκαστικά, διότι ὁ Θεὸς ἀγαπᾶ τὸν χαρωπὸν δωρητήν.

8 Καὶ ὁ Θεὸς εἶναι δυνατὸς νὰ σᾶς χορηγήσῃ κάθε δῶρον μὲ ἀφθονίαν ὥστε, ἔχοντες πάντοτε αὐτάρκειαν εἰς τὸ κάθε τι, νὰ δίνετε μὲ ἀφθονίαν γιὰ κάθε καλὸν ἔργον,

9 καθὼς εἶναι γραμμένον, Ἐσκόρπισε, ἔδωκε εἰς τοὺς πτωχούς, ἡ ἀγαθοεργία του μένει αἰωνίως.

10 Ἐκεῖνος δὲ ποὺ χορηγεῖ σπόρον εἰς τὸν σπορέα καὶ ψωμὶ διὰ τροφήν, θὰ χορηγήσῃ καὶ θὰ πληθύνῃ τὸν σπόρον σας καὶ θὰ αὐξήσῃ τοὺς καρποὺς τῆς ἀγαθοεργίας σας,

11 ὥστε πλουτιζόμενοι μὲ κάθε τρόπον θὰ μπορῆτε νὰ ἀσκῆτε κάθε εἴδους γενναιοδωρίαν, ἡ ὁποία διὰ μέσου ἡμῶν παράγει εὐχαριστίαν εἰς τὸν Θεόν.

12 Διότι ἡ ἐκτέλεσις τῆς ὑπηρεσίας αὐτῆς, ὄχι μόνον ἱκανοποιεῖ τὰς ἀνάγκας τῶν ἁγίων, ἀλλὰ καὶ ξεχειλίζει εἰς πολλὰς εὐχαριστίας πρὸς τὸν Θεόν.

13 Μὲ τὰς ἀποδείξεις ποὺ θὰ ἔχουν ἀπὸ τὴν ὑπηρεσίαν αὐτήν, θὰ δοξάζουν τὸν Θεὸν διὰ τὴν ὑποταγήν σας εἰς τὴν ὁμολογίαν τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ καὶ διὰ τὴν γενναιοδωρίαν τῆς συνεισφορᾶς σας πρὸς αὐτοὺς καὶ πρὸς ὅλους.

14 Καὶ εἰς τὴν προσευχή τους γιὰ σᾶς θὰ αἰσθάνωνται σφοδρὸν πόθον γιὰ σᾶς ἕνεκα τῆς πλουσίας χάριτος ποὺ σᾶς ἔδωσε ὁ Θεός.

15 Ἂς γίνῃ εὐχαριστία εἰς τὸν Θεὸν διὰ τὴν ἀνεκδιήγητη δωρεάν του.

Το αρχαίο κείμενο

1 Περὶ μὲν γὰρ τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους περισσόν μοί ἐστι τὸ γράφειν ὑμῖν·

2 οἶδα γὰρ τὴν προθυμίαν ὑμῶν ἣν ὑπὲρ ὑμῶν καυχῶμαι Μακεδόσιν, ὅτι Ἀχαΐα παρεσκεύασται ἀπὸ πέρυσι· καὶ ὁ ἐξ ὑμῶν ζῆλος ἠρέθισε τοὺς πλείονας.

3 ἔπεμψα δὲ τοὺς ἀδελφούς, ἵνα μὴ τὸ καύχημα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κενωθῇ ἐν τῷ μέρει τούτῳ, ἵνα, καθὼς ἔλεγον, παρεσκευασμένοι ἦτε,

4 μήπως ἐὰν ἔλθωσι σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς, ἵνα μὴ λέγωμεν ὑμεῖς, ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ τῆς καυχήσεως.

5 ἀναγκαῖον οὖν ἡγησάμην παρακαλέσαι τοὺς ἀδελφοὺς ἵνα προέλθωσιν εἰς ὑμᾶς καὶ προκαταρτίσωσι τὴν προκατηγγελμένην εὐλογίαν ὑμῶν, ταύτην ἑτοίμην εἶναι, οὕτως ὡς εὐλογίαν καὶ μὴ ὡς πλεονεξίαν.

6 Τοῦτο δέ, ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ' εὐλογίαις ἐπ' εὐλογίαις καὶ θερίσει.

7 ἕκαστος καθὼς προαιρεῖται τῇ καρδίᾳ, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ
ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.

8 δυνατὸς δὲ ὁ Θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν,

9 καθὼς γέγραπται· ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν, ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

10 Ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν χορηγήσαι καὶ πληθύναι τὸν σπόρον ὑμῶν καὶ αὐξήσαι τὰ γενήματα τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν·

11 ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν ἁπλότητα, ἥτις κατεργάζεται δι' ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ·

12 ὅτι ἡ διακονία τῆς λειτουργίας ταύτης οὐ μόνον ἐστὶ προσαναπληροῦσα τὰ ὑστερήματα τῶν ἁγίων, ἀλλὰ καὶ περισσεύουσα διὰ πολλῶν εὐχαριστιῶν τῷ Θεῷ·

13 διὰ τῆς δοκιμῆς τῆς διακονίας ταύτης δοξάζοντες τὸν Θεὸν ἐπὶ τῇ ὑποταγῇ τῆς ὁμολογίας ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ καὶ ἁπλότητι τῆς κοινωνίας εἰς αὐτοὺς καὶ εἰς πάντας,

14 καὶ αὐτῶν δεήσει ὑπὲρ ὑμῶν, ἐπιποθούντων ὑμᾶς διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ Θεοῦ ἐφ' ὑμῖν.

15 χάρις τῷ Θεῷ ἐπὶ τῇ ἀνεκδιηγήτῳ αὐτοῦ δωρεᾷ.

Β Προς Κορινθίους Επιστολή 10 (Ὁ Παῦλος ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἐξουσία του ἔρχεται ἀπὸ τὸν Θεόν)

  • Αρχική
  • Γιορτές
  • Θαύματα
  • Λατρεία
  • Κηρύγματα
  • Ψαλμωδίες
  • Προσκυνήματα
  • Ιστορία
  • Σύνδεσμοι
Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Κεντρικό Μενού

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Δευτέρα
21
Μαρτίου
Ανατ.: 06.34
Δύση: 18.38
Σελήνη
16 ημερών
Ιακώβου ομολογητού
630
Ο Αυτοκράτορας Ηράκλειος επαναφέρει τον Τίμιο Σταυρό στα Ιεροσόλυμα.
1770
Ρώσοι και Μανιάτες εκδιώκουν τους Τούρκους και καταλαμβάνουν την Κυπαρισσία.
1800
Τα Επτάνησα αναγνωρίζονται ως "Πολιτεία των επτά Ηνωμένων Νήσων".
1821
Δύναμη από 600 περίπου Έλληνες επιτίθεται εναντίον των Τούρκων και καταλαμβάνουν τα Καλάβρύτα.
1825
Ναυμαχία γύρω από την Μεθώνη και καταστροφή των τουρκικών πλοίων από την μοίρα του Μιαούλη.
1827
Δύναμη Ελληνικού ιππικού συγκρούεται με δυνάμεις του Κιουταχή κοντά στην Μονή Δαφνίου.
1854
Ελληνικές δυνάμεις επιτίθενται στην θέση προφήτης Ηλίας εναντίον των ανδρών του Φουάτ πασά.
1878
Ελληνικές δυνάμεις συγκρούονται με τους Τούρκους στην Ματαράγκα και Πετρομαγούλα Καρδίτσας.
1921
Μάχη στην Προύσα. Η πρώτη αποτυχία του Ελληνικού Στρατού στην Μικρασιατική Εκστρατεία.
1956
Στην Λευκωσία οι Τούρκοι κάνουν μεγάλη πορεία με αφορμή συγκρούσεις στον Βασιλείου Κυρήνειας.

Δημοφιλή Άρθρα

Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
50 ος Ψαλμός :Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεός σου
Ψαλμωδίες

panselinos

ΨΑΛΜΟΣ  Ν' (50)

Ἐλέησον μέ, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. ἐπὶ πλεῖον πλῦνον μὲ ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισον μέ. ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μου ἐστὶ διαπαντός. σοὶ μόνω ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῆς ἐν τοὶς λόγοις σου, καὶ νικήσης ἐν τῷ κρίνεσθε σέ. ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίες ἐκίσσησε μὲ ἡ μήτηρ μου. ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια της σοφίας σου ἐδήλωσας μοί. ραντιεῖς μὲ ὑσσώπω, καὶ καθαρισθήσομαι. πλυνεῖς μέ, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. ἀκουτιεῖς μοὶ ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τᾶς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοὶς ἐγκάτοις μου.

Περισσότερα...
 
1)Τί θέλει ἀπό μᾶς ὁ Θεός; 2)Οἱ Θεῖες δυνάμεις εἶναι παντοδύναμες (Γέροντος Παϊσίου)
Λόγοι
paisiosΟι ευεργεσίες του Θεού ραγίζουν την καρδιά.
- Γέροντα, τι θέλει από εμάς ο Θεός;
- Ο Θεός από εμάς θέλει την προαίρεσή μας, την αγαθή μας διάθεση , που θα την εκδηλώνουμε με τον έστω και λίγο φιλότιμο αγώνα μας , και την συναίσθηση της αμαρτωλότητός μας. Όλα τα άλλα  τα δίνει Εκείνος. Δεν χρειάζονται μπράτσα στην πνευματική ζωή. Να αγωνιζώμαστε ταπεινά, να ζητούμε το έλεος του Θεού και να Τον ευγνωμονούμε για όλα. Αυτός που εγκαταλείπεται στα χέρια του Θεού, χωρίς κανένα δικό του σχέδιο, περνά στο σχέδιο του Θεού. Όσο ο άνθρωπος είναι γαντζωμένος στον εαυτό του, μένει πίσω. Δεν προχωράει πνευματικά , γιατί εμποδίζει το έλεος του Θεού. Για να προκόψη, χρειάζεται πολλή εμπιστοσύνη στον Θεό.

Ο Θεός κάθε στιγμή χαϊδεύει με την αγάπη Του τις καρδιές όλων των ανθρώπων ,αλλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε ,γιατί οι καρδιές μας έχουν πιάσει πουρί. Όταν καθαρίση την καρδιά του ο άνθρωπος, συγκινείται, διαλύεται, τρελλαίνεται, γιατί βλέπει τις ευεργεσίες ,τις καλωσύνες του Θεού , που όλους τους αγαπά το ίδιο. Για αυτούς που ταλαιπωρούνται ,πονάει. Για αυτούς που ζουν πνευματική ζωή ,χαίρεται. Είναι αρκετό και μόνον οι ευεργεσίες του Θεού, αν τις σκεφθή μια φιλότιμη ψυχή , να την τινάξουν στον αέρα. Πόσο μάλλον ,εάν σκεφθή και τις πολλές της αμαρτίες και την πολλή ευσπλαχνία του Θεού! Όταν βλέπη ο άνθρωπος την φροντίδα του Θεού, αν έχουν καθαρίσει τα μάτια της ψυχής του, αισθάνεται και ζη όλη την θεία πρόνοια με την ξεφλουδισμένη ευαίσθητη καρδιά του και διαλύεται πια από την ευγνωμοσύνη. Παλαβώνει με την καλή έννοια. Γιατί οι δωρεές του Θεού, όταν ο άνθρωπος τις αισθάνεται, δημιουργούν ρωγμή στην καρδιά του, την ραγίζουν. Έπειτα, καθώς το χέρι του Θεού χαϊδεύει την φιλότιμη καρδιά και εγγίζει την ρωγμή, τινάζεται εσωτερικά  ο άνθρωπος και μεγαλώνει η ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό. Όσοι αγωνίζονται και συναισθάνονται την αμαρτωλότητά τους και τις ευεργεσίες του Θεού και εμπιστεύονται τον εαυτό τους στην μεγάλη Του ευσπλαχνία, ανεβάζουν την ψυχή τους στον Παράδεισο με πολλή σιγουριά και με λιγώτερο κόπο σωματικό.
Περισσότερα...
 
Έναρξη Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 410

.::Ο σκύλος τώρα και τότε (1)

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011

VatopaidiFriend: Σκεφθήκαμε ότι θα ήταν ενδιαφέρον για τους αδελφούς μας που αγαπάνε τα ζώα, να ξεκινήσουμε ένα μικρό αφιέρωμα στους τετράποδους φίλους των ανθρώπων, τα σκυλιά. Μια μικρή εισαγωγή για την προέλευση και καθημερινά από μια παρουσίαση διαφόρων ρατσών. Προέλευση του κατοικίδιου σκύλου Η προέλευση του κατοικίδιου σκυλιού έχει γίνει αντικείμενο εκτεταμένων επιστημονικών μελετών. Η [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Τα λέγαμε εδώ και καιρό ότι η Τουρκία είναι το 'φίδι' που έτρεφε στον κόρφο της η Δύση!

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011

News image
Σχετικό δημοσίευμα: Τουρκία, το επόμενο μεγάλο πρόβλημα της Δύσης Τουρκική «τορπίλη» στο ΝΑΤΟ - Δε θέλουν το «πρόσταγμα» οι ΗΠΑ Οι τουρκικές ενστάσεις για τις αεροπορικές επιδρομές στη Λιβύη οδήγησαν σε ναυάγιο τη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ για... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕ ΣΚΟΤΩΝΕ ΚΟΥΡΔΟΥΣ…

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011

News image
Εφ. Ραντικάλ 14-3-2011 Μόνη ένοχη δεν είναι η JITEM Αμπντουλκαντίρ Αϊγκάν : Κάθε στρατιωτική μονάδα είχε τα στελέχη πληροφοριών της , και αυτοί διέπραξαν πολλούς φόνους. Τώρα όμως τα ρίχνουν όλα στην JITEM. Ο μετανοηθείς του ΠΚΚ και... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Οι Βρετανικές Βάσεις δεν έχουν καμία απολύτως κυριαρχία ούτε εξουσίες

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011

News image
Του Ανδρέα Πιμπίσιη Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Η Κύπρος θα πρέπει να προχωρήσει σε μια διαπραγμάτευση με τη Βρετανία για το θέμα κι αν δεν υπάρχει κατάληξη τότε να αποφασίσει για τα επόμενα βήματα. Αυτό δεν είναι δική ... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η ελληνική εμπλοκή στη Λιβύη,όλο και μεγαλώνει. Τι προβλέπει το σχέδιο του ΝΑΤΟ.

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011

News image
Η ελληνική εμπλοκή στη κρίση της Λιβύης,είναι πολύ μεγαλύτερη απ΄ ότι είχε υπολογιστεί. Ελληνικές αεροπορικές βάσεις θα χρησιμοποιηθούν ως αεροδρόμια απογείωσης για αεροσκάφη Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Σφίγγουν τώρα τη ζώνη, με στόχο τον Καντάφι

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011

News image
Η στρατιωτική μηχανή του Καντάφι, αλλά και το κρησφύγετό του στην Τρίπολη, σφυροκοπούνται από τους σχηματισμούς της επιχείρησης «Αυγή της Οδύσσειας». Επίκειται συμμετοχή του Κατάρ και των Αραβικών Εμιράτων στους βομβαρδισμούς Λίβυοι... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η Τουρκία, ο δανεισμός και η ανάπτυξη

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011

News image
Σε επίπεδα προ της οικονομικής κρίσης έφτασε ο εξωτερικός δανεισμός της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σύμφωνα με ανώτατο αξιωματούχο του ιδρύματος.Ο Αντιπρόεδρος της τράπεζας, Ματίας Κόλατζ Άχνεν, δήλωσε σε δημοσιογράφους... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::«Προχωράμε στην κατασκευή του φράκτη»

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011

Συνέντευξη του Χρήστου Παπουτσή Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής άνοιξε τα χαρτιά του και μίλησε για όλα τα θέματα που απασχολούν τον τελευταίο καιρό τη χώρα, σε σχέση με την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη.   Σε συνέντευξή του στον Τύπο της Κυριακής, ο Χ. Παπουτσής αναφέρθηκε στους μετανάστες λέγοντας ότι είναι «θύματα [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συνεδριάζουν οι υπουργοί Εξωτερικών της Ε.Ε.

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011

Αναζητείται κοινός τόπος συνεννόησης για τη Λιβύη ανάμεσα στα κράτη μέλη Οι εξελίξεις στη Λιβύη αναμένεται να απασχολήσουν τόσο το ΝΑΤΟ, του οποίου οι εκπρόσωποι βρίσκονται σε διαρκή συνεδρίαση, όσο και την Ε.Ε, της οποίας οι υπουργοί Εξωτερικών συνεδριάζουν σήμερα στις Βρυξέλλες. Στο επίπεδο του ΝΑΤΟ, οι ασκήσεις επί χάρτου επί των τριών βασικών αποστολών [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Πόλεμοι, Πείνες, Αρρώστιες, Σεισμοί……. Τα σημεία των καιρών

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011

Οι πόλεμοι, οι πείνες, οι επιδημίες και οι σεισμοί κατά τόπους κατονομάζονται από τον Κύριο μας Ιησού Χριστό ως σημάδια που θα προηγηθούν της Δευτέρας Παρουσίας (βλ. Ματθ. ΚΔ΄6-8, Λουκ. ΚΑ΄ 9-11). Προσέχουμε ότι ενώ πρόκειται για φαινόμενα που επαναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της ιστορίας, όμως ο Κύριος τα αναφέρει ως σημεία της εσχάτης εποχής, επισημαίνοντας [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Των Ελλήνων οι κοινότητες

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011

News image
ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΥΡΙΛΛΑ «Τι νομίζετε πως είναι η επανάσταση; Τραμ που το περιμένετε στη γωνία; Εχει προϋπάρξει το τε-ρι-ρέμ, τε-ρι-ρέμ».Η φράση ανήκει στον Νίκο Καρούζο και ο πρόωρα χαμένος, πρωτοπόρος διευθυντής του Βυζαντινού Μουσείου... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η συνεργασία της CIA με τις μυστικές υπηρεσίες του Καντάφι

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011

News image
The New York Times Δεν υπήρχε αμερικανικός θεσμός πιο εχθρικός έναντι της κυβέρνησης του συνταγματάρχη Καντάφι στη Λιβύη, από τη CIA, της οποίας ο «υποσταθμάρχης» στη Βηρυτό σκοτώθηκε, όταν Λίβυοι πράκτορες ανατίναξαν αεροσκάφος της... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η Ίμβρος χθες και σήμερα.

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011

News image
Φάνης Μαλκίδης Μέρος της ομιλίας στην παρουσίαση του βιβλίου του Γ. Λεκάκη για την Ίμβρο. Η τριχοτόμηση της Θράκης, επισφραγίστηκε στη Λωζάννη, όπου στις 30 Ιανουαρίου 1923 υπεγράφη (και) η Ελληνοτουρκική σύμβαση και το πρωτόκολλο... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Τα οχτώ περάσματα του Αιγαίου

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011

News image
Του Νικολάου Βερνίκου Καθηγητή Ανθρώπινης Οικολογίας,Πανεπιστήμιο Αιγαίου Οι βραχονησίδες του Αιγαίου είναι ψαρότοποι, είναι βοσκότοποι, έχουν στέρνες και μαντριά, φιλοξενούν πουλιά και θαλασσοπούλια.Έχουν λουλούδια την άνοιξη, άσπρα... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Λάδι όχι! Ελιές ναι! Γιατί;

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011

Απαντά ο αείμνηστος καθηγητής της Λειτουργικής Ιω. Φουντούλης «Γιατί σε καιρό νηστείας νηστεύουμε το λάδι και τα ψάρια και τρώμε ελιές και αυγοτάραχο;» Η παλιά και αληθινή νηστεία συνίσταται στην πλήρη αποχή τροφής ή στην ξηροφαγία. Επειδή όμως αυτή δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί στις μεγάλες περιόδους των νηστειών του εκκλησιαστικού έτους, λόγω δύσκολων συνθηκών [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Στο μικροσκόπιο για αναθεώρηση περίπου 980 φοροαπαλλαγές

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011

Του Στ.  Κράλογλου ΣTO «μικροσκόπιο» της κυβέρνησης τίθενται περισσότερες από τις 980 απαλλαγές που απολαμβάνουν σήμερα επιχειρήσεις και φορολογούμενοι. Στόχος είναι το 2011 να παραμείνουν μόνον όσες έχουν ξεκάθαρο κοινωνικό ή αναπτυξιακό χαρακτήρα και να καταργηθούν όσες περιορίζουν –χωρίς ουσιαστικό λόγο– τις εισπράξεις του Δημοσίου. Την επανεξέταση και την κατάργηση φοροαπαλλαγών και φόρων υπέρ τρίτων [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Καλημέρα!

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011

Καλημέρα!Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΙΣΜΟΣ

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011

News image
 Μάριος Μπέγζος  Το μυστικό της ανθρώπινης ύπαρξης είναι τούτο: «δε θέλει μονάχα να ζει, μα και να ξέρει γιατί ζει», μας εξομολογείται κάποιος ήρωας του Ντοστογιέφσκι. Δεν αρκεί μόνο ότι ζούμε, αλλά χρειάζεται να έχει νόημα ο βίος μας. Πέρα και πάνω από το «τί» είναι η ζωή, υπάρχει και το «γιατί» άραγε ζούμε. Κάθε απάντηση σε αυτό το τελευταίο ερώτημα διαμορφώνει έναν ορισμένο τρόπο ζωής.Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η εμπλοκή μας στη Λιβύη θα κοστίσει πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ την ημέρα

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011

Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα θα κοστίσει στη χώρα μας και φυσικά στην τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου η εμπλοκή μας στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λιβύη.  Εν μέσω οικονομικής κρίσης η Ελλάδα ενδέχεται να ξοδέψει πολλά εκατομμύρια ευρώ για την διάθεση και την τήρηση ετοιμότητας μιας φρεγάτας,ενός ιπτάμενου ραντάρ, ελικοπτέρων και 4 F-16, δεδομένου [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η Ελένη Βλάχου θυμάται…(4 ιστορικά βιντεο με γεγονότα του 20 αιωνα)

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011

Αν η Ελένη Βλάχου ζούσε στην Αμερική, φέτος θα γιόρταζαν πανηγυρικά την εκατονταετηρίδα της. Θα διοργάνωναν εκθέσεις, συνέδρια, ακόμα και επετειακά αφιερώματα μόδας στο στυλ «Ελένη Βλάχου» θα είχαν την τιμητική τους. Έζησε όμως στην Ελλάδα, κι ενδεχομένως η ανάμνησή της να περάσει κι από τα ειδησεογραφικά δελτία αλλά κι από τον έντυπο τύπο κάπως [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που γιορτάζουν σήμερα 21 Μαρτίου

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011

News image
Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που γιορτάζουν σήμερα 21 Μαρτίου- Ηχητικό Αγιολόγιο Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ξεκίνησε το δεύτερο κύμα των επιθέσεων

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011

Νέες επιθέσεις των συμμαχικών δυνάμεων εναντίον της Λιβύης βρίσκονται σε εξέλιξη μετά την απόρριψη από Βρετανία και ΗΠΑ της κατάπαυσης πυρός που, νωρίτερα, είχε ανακοινώσει κατά τη διάρκεια συνέντευξης εκπρόσωπος των καθεστωτικών στρατιωτικών δυνάμεων. Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι πύραυλοι Τόμαχοκ εκτοξεύθηκαν από υποβρύχιο στη Μεσόγειο, ως μέρος του δεύτερου κύματος των επιθέσεων κατά [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ηχητικό Αγιολόγιο 21 Μαρτίου

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011

News image
Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 21 Μαρτίου Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)anavaseis.blogspot.comΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ηχητικό Αγιολόγιο 21 Μαρτίου

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011

Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 21 Μαρτίου Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::21 Μαρτίου Συναξαριστής. Ἰακώβου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Θωμὰ Πατριάρχου, Βηρύλλου Ἐπισκόπου, Δομνίνου καὶ Φιλήμονος Μαρτύρων, Μαρίας Μάρτυρος, Σεραπίωνος Ὁσίου, Μιχαὴλ Νεομάρτυρος, Θεοδώρου Ἱερομάρτυρος, Σεραφεὶμ Ὁσίου.

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011

News image
Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ ὉμολογητὴςὉ Ὅσιος Ἰάκωβος ὁ Ὁμολογητὴς ἀκολούθησε τὸν ἀσκητικὸ βίο ἀπὸ πολὺ μικρὴ ἡλικία. Ἔγινε μοναχός, ἀφοῦ προηγουμένως εἶχε ἤδη προετοιμάσει τὸν ἑαυτό του μὲ νηστεία, ἀγρυπνία, προσευχὴ καὶ τὴν μελέτη τῶν Θείων Γραφῶν καὶ μετέπειτα ἀξιώθηκε νὰ ἀνέλθει στὸ Ἐπισκοπικὸ ἀξίωμα. Στὰ χρόνια τῶν ἀσεβῶν εἰκονομάχων, ἐπειδὴ ἐξαναγκάστηκε ἀπὸ ἐκείνους νὰ ἀρνηθεῖ τὴν προσκύνηση τῶν Ἁγίων καὶ σεπτῶν εἰκόνων καὶ ἐπειδὴ δὲν πρόδωσε τὴν πατρῴα εὐσέβεια, ὑπέμεινε πολλοὺς πειρασμούς, ἐξορίες καὶ ἄλλες κακουχίες, ποὺ ἐπινόησαν ἐναντίων του οἱ ἀσεβεῖς. Στὴν συνέχεια παράδωσε τὴν μακάρια ψυχή του στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὸν Ὁποῖο ἀγωνίσθηκε μέχρι τὸν θάνατο μὲ προθυμία καὶ ἱερὸ ζῆλο. Γι’ αὐτὸ καὶ ὀνομάζεται Ὁμολογητής.Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, ἀναφέρει κάποιον Ὁμολογητὴ Ἰάκωβο, ὁ ὁπο...
Περισσότερα...
.::21 Μαρτίου Συναξαριστής

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2011

Ἰακώβου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Θωμὰ Πατριάρχου, Βηρύλλου Ἐπισκόπου, Δομνίνου καὶ Φιλήμονος Μαρτύρων, Μαρίας Μάρτυρος, Σεραπίωνος Ὁσίου, Μιχαὴλ Νεομάρτυρος, Θεοδώρου Ἱερομάρτυρος, Σεραφεὶμ Ὁσίου.Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ ὉμολογητὴςὉ Ὅσιος Ἰάκωβος ὁ Ὁμολογητὴς ἀκολούθησε τὸν ἀσκητικὸ βίο ἀπὸ πολὺ μικρὴ ἡλικία. Ἔγινε μοναχός, ἀφοῦ προηγουμένως εἶχε ἤδη προετοιμάσει τὸν ἑαυτό του μὲ νηστεία, ἀγρυπνία,Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::The Great Doxology from the Utreniye

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

Filed under: Πολυμέσα - Multimedia, Υμνοι-ΛειτουργικάΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ, ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Γιορτάζουμε σήμερα 21 Μαρτίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Ιακώβου του Ομολογητού και Επισκόπου, ας πούμε λίγα λόγια: Από νεαρή ηλικία ο Άγιος Ιάκωβος ο Ομολογητής, αφιερώθηκε στον ασκητισμό. Διακρινόταν για την ενάρετη και ευάρεστη στο Θεό ζωή του, και την ολοκληρωτική και ολόψυχη προσήλωσή του στα διδάγματα και τις εντολές της πίστης μας. Του Θείου Λόγου. Αναδείχθηκε επίσκοπος επί εικονομάχων αυτοκρατόρων και διώχθηκε σκληρά, μέχρι του σημείου να στερηθεί ακόμα και τη τροφή του, το ψωμί του το οποίο αποτελεί το κύριο συστατικό της τροφής μας.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Tι έχεις μπερδέψει ακριβώς Τσάρε...;

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Μετά από αέναη προσπάθεια 10 μηνών να μας πείσει η Κυβέρνηση ότι διαπραγματεύεται σκληρά με τη Τρόικα(ασφαλιστικό-μείωση δαπανών-αύξηση φορολογίας)αλλά δυστυχώς η Τρόικα επιμένει σε κάποια θέματα ήρθε.... σήμερα ο Τσάρος να μας πεί ότι η Κυβέρνηση παίρνει τι Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::The Temptations of Church

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

I have sometimes said (in a light-hearted manner) that God gave us the Church to keep us honest. The truth is, that God gave us the Church that we might be saved. The failure to see why and how the Church is the ark of salvation is a failure to understand some of the most [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Νέο δάνειο από την ΕΕ το 2012

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Απέτυχε η κυβέρνηση να πιάσει τον στόχο που είχε βάλει η ίδια για μείωση του ελλείμματος του 2010.  Αρχικά είχε πει ότι θα το κατέβαζε στο 8,1% του ΑΕΠ. Οι εκπρόσωποι της τρόικας το υπολόγιζαν στο 8,6%. Τον περασμένο μήνα το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι το έλλειμμα ήταν 9,6%, Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Κροατία: Χριστιανοί ξεσηκώνονται για να υποστηρίξουν καθηγήτρια που κατηγορείται για «ομοφοβία»

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Σχ. ΚΟ: Πάρτε μαθήματα εφαρμογής του νόμου περί ‘εχθροπάθειας’…(βλ. ΕΔΩ, ΕΔΩ και ΕΔΩ) ΖΑΓΚΡΕΜΠ, Κροατία, 18 Μαρτίου 2011 (LifeSiteNews.com) -Οι πρόσφατες επιθέσεις κατά του χριστιανισμού στην Κροατία, στο όνομα της «καταπολέμησης των διακρίσεων απέναντι στους ομοφυλόφιλους» έχουν κάνει τους χριστιανούς να βγουν στους δρόμους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την «χριστιανοφοβία». Το έναυσμα για τις διαδηλώσεις δόθηκε από την περίπτωση μιας καθηγήτριας θρησκευτικών, της Jelena Mudrovčić (φωτο κάτω), η οποία κατηγορήθηκε για «ομοφοβία» στην τάξη της κατά την ώρα του μαθήματος θρησκευτικών και οδηγήθηκε στο δικαστήριο από μια ομοφυλοφιλική ακτιβιστική ομάδα. Η Valentina Mandarić, διευθύντρια της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στην Αρχιεπισκοπή του Ζάγκρεμπ, η οποία επιβλέπει τα μαθήματα θρη...
Περισσότερα...
.::Συναξαριστής 21 Μαρτίου: Όσιος Σεραπίων ο Σιδώνιος

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

Όσιος Σεραπίων ο Σιδώνιος Στην ιστορία του πολιτισμού είναι το περίφημο ζήτημα των δούλων και οι αγώνες για την κατάργηση της δουλείας. Στην ιστορία όμως και τη ζωή της Εκκλησίας έχομε παραδείγματα ανθρώπων όχι που έγιναν από δούλοι ελεύθεροι, μα που από ελεύθεροι που ήσαν επώλησαν τον εαυτό τους κι έγιναν δούλοι. Τέτοιος είναι ο άγιος Σεραπίων ο Σιδόνιος, του οποίου η Εκκλησία σήμερα γιορτάζειΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει! Οι Έλληνες όμως;

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Πετάνε γιαούρτια στον Πάγκαλο, τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, ο οποίος χαρακτηρίζει τις πρακτικές ενός κοινοβουλευτικού κόμματος της αριστεράς «χιτλερικής εμπνεύσεως». Ο κ. Παπανδρέου απλά παρακολουθεί… Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Αποστάσεις «κατόπιν εορτής» από τους Άραβες για τους βομβαρδισμούς της Δύσης

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

  Ενστάσεις διατυπώνει τώρα ο Αραβικός Σύνδεσμος για τις μεθόδους που έχουν υιοθετήσει οι δυτικές χώρες στο πλαίσιο της επιχειρήσεις «Αυγή της Οδύσσειας»Το Σάββατο το απόγευμα ο επικεφαλής του Αραβικού Συνδέσμου Αμρ Μούσα, ο οποίος φέρεται να έχει φιλοδοξίες στην μετά Μουμπάρακ εποχή στην Αίγυπτό, εξέφρασε διαφωνίες για τη στάση της Δύσης και την τακτική [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Βαλλιστικός τρόμος λιβυκών SCUD-C επάνω από την Κρήτη

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

    Πληροφορίες των δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών αναφορικά με την ύπαρξη στο οπλοστάσιο της Λιβύης βαλλιστικών βλημάτων SCUD-C με  500 χλμ. εμβέλεια και οι χθεσινές απειλές του Μ.Καντάφι ότι πλέον ολόκληρη η Μεσόγειος είναι μία εμπόλεμο ζώνη, έχουν θέσει σε κατάσταση συναγερμού την ελληνική αεράμυνα, ειδικά στην περιοχή της Κρήτης, που βρίσκεται εντός της ακτίνα [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Κυβερνητικό φιάσκο με Λιβύη – Πως ακύρωσαν την απόφαση του ΚΥΣΕΑ

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

  Κυβερνητικό φιάσκο με Λιβύη – Πως ακύρωσαν την απόφαση του ΚΥΣΕΑ Απόλυτα αντίθετα σε επιχειρησιακό επίπεδο ήταν τα ελληνικά στρατιωτικά Επιτελεία στην ενεργό στρατιωτική εμπλοκή της Ελλάδας στον εμφύλιο πόλεμο της Λιβύης, με κορυφαίους αξιωματικούς να διατυπώνουν σαφείς και αιτιολογημένες επιφυλάξεις για την αποστολή των F-16 στην Λιβύη. Και μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες δικαιώθηκαν. [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::αρχιμ. Καλλίστρατος Λυράκης: Τα πρόσωπα του εγκλήματος (της σταύρωσης του Κυρίου) και οι παγίδες τους

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

Οι θρησκευτικοί ηγέτεςΑνάμεσα στα πρόσωπα, που με σατανική μανία πολέμησαν τον Υιό του ανθρώπου, πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξαν οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οιΑρχιερείς και οι Πρεσβύτεροι. Οι τίτλοι τους φανερώνουν την κοινωνική τους θέση και το έργο τους. Αυτοί ηταν όχι απλώς οι άρχοντες, αλλά οι θρησκευόμενοι ηγέτες του Ιουδαϊκού λαού. Είχαν μόρφωση θεολογική. Εγνώριζαν το Νόμο και τους Προφήτες. Επομένως εγνώριζαν τα χαρακτηριστικά του Μεσσία. Γι' αυτό και αυτοί πρώτοι έπρεπε να τον αναγνωρίσουν. Να τον πιστεύσουν. Να γίνουν οι οπαδοί Του. Και κατόπιν να καθοδηγήσουν τον Ισραηλιτικό λαό σ' Αυτόν. Ένα είδος προφήτου να γίνονταν. Όπως ο Πρόδρομος και Βαπτιστής Ιωάννης υποδείκνυε και έλεγε: «Ίδε ο αμνός του Θεού» (Ίω. Α' 36). Όπως ο Ανδρέας, όταν έλεγε προς τον αδελφό του Σίμωνα: «Ευρήκαμε...
Περισσότερα...
.::αρχιμ. Καλλίστρατος Λυράκης: Τα πρόσωπα του εγκλήματος (της σταύρωσης του Κυρίου) και οι παγίδες τους

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

(αναρτάται για πρώτη φορά στο διαδίκτυο)Οι θρησκευτικοί ηγέτεςΑνάμεσα στα πρόσωπα, που με σατανική μανία πολέμησαν τον Υιό του ανθρώπου, πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξαν οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οιΑρχιερείς και οι Πρεσβύτεροι. Οι τίτλοι τους φανερώνουν την κοινωνική τους θέση και το έργο τους. Αυτοί ηταν όχι απλώς οι άρχοντες, αλλά οι θρησκευόμενοι ηγέτες του Ιουδαϊκού λαού. Είχαν μόρφωση θεολογική. Εγνώριζαν το Νόμο και τους Προφήτες. Επομένως εγνώριζαν τα χαρακτηριστικά του Μεσσία. Γι' αυτό και αυτοί πρώτοι έπρεπε να τον αναγνωρίσουν. Να τον πιστεύσουν. Να γίνουν οι οπαδοί Του. Και κατόπιν να καθοδηγήσουν τον Ισραηλιτικό λαό σ' Αυτόν. Ένα είδος προφήτου να γίνονταν. Όπως ο Πρόδρομος και Βαπτιστής Ιωάννης υποδείκνυε και έλεγε: «Ίδε ο αμνός του Θεού» (Ίω. Α' 36). Όπως ο Ανδρέας, όταν έλε...
Περισσότερα...
.::Θα αποκλείσουν το Άγιο Όρος;

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ-ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ; ΄΄Οι Αγιορείτες είναι πολύ δυσαρεστημένοι, κι όπως λένε,έχουν μείνει στη υπόσχεση ότι μείζονα ζητήματα θα επιλύονταν Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Με τις ευλογίες του μητροπολίτη Άνθιμου η συγκέντρωση κατά της κάρτας του πολίτη

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Την Κυριακή, χιλιάδες πολίτες αναμένεται να συγκεντρωθούν στη Θεσσαλονίκη για να διαμαρτυρηθούν κατά της «κάρτας του πολίτη». Οι συγκεντρωθέντες θα έχουν και την ευλογία του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμου που σε μήνυμά του αναφέρει: Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Γέρων Σωφρόνιος για το κτίσιμο των Ναών...

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

Ο σύγχρονος άγιος και ιδρυτής της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στο Έσσεξ Αγγλίας Αρχιμανδριτης Σωφρόνιος Σαχάρωφ, ρωσικής καταγωγής είπε σε ένα κληρικο πνευματικό του παιδί καθώς κοίταζαν ένα ναό που είχε αρχίσει να κτίζεται στους χώρους της Μονής.«Είναι δύσκολο να κτίζεις ναό σήμερα. Θα ξεσηκωθούν όλα τα δαιμόνια» και συνέχισε με ένα ανέκδοτο που είχε ακούσει στη Ρωσία. «Κάποιος πήγε στηνΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Τουρκία: Εκατοντάδες χιλιάδες Κούρδοι γιόρτασαν το Νεβρόζ, η Πρωτοχρονιά τους

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Ντιγιάρμπακιρ (Τουρκία) - Εκατοντάδες χιλιάδες Κούρδοι γιόρτασαν το Νέο Έτος τους την Κυριακή, το Νεβρόζ, με σχετική ηρεμία σε ολόκληρη την Τουρκία, σημείωσαν το ΓΠΕ (AFP) και τα μέσα ενημέρωσης. Στο Ντιγιάρμπακιρ, η κύρια πόλη της... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΚΚΛ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΡΙΖΑΡΕΙΟ

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Ομάδα 30 μαθητών του Εκκλ.Λυκείου Νεαπόλεως πραγματοποίησαν εκδρομή στην Αθήνα με την ευκαιρία της Εβδομάδος Ιερατικών Κλήσεων, και ειδικότερα για να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις στην Ριζάρειο, όπου προέστη ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, το Σάββατο 19 Μαρτίου 2011. Σήμερα, Κυριακή, οι μαθητές, μαζί με τους Καθηγητές που τους συνόδευαν, εκκλησιάσθηκαν στη Μονή Πετράκη. Πολλοί από αυτούς πλαισίωσαν τους Ιεροψάλτες και δημιούργησαν δύο ωραίους βυζαντινούς χορούς. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Βλαστικά Κύτταρα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος: Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Η ανακάλυψη των βλαστικών κυττάρων ήταν ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της κυτταρικής βιολογίας και της σύγχρονης ιατρικής. Το σώμα μας αποτελείται από εκατοντάδες διαφορετικούς τύπους ώριμων κυττάρων, καθένας από τους οποίους εκτελεί μια ξεχωριστή και εξειδικευμένη λειτουργία. Τα βλαστικά κύτταρα διαφέρουν από τα ώριμα, καθώς είναι Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η Οδύσσεια των Κυπρίων ελευθέρων πολιορκημένων συνεχίζεται. Τούρκοι κατέσχεσαν στην Κύπρο βιβλία με θρησκευτικό περιεχόμενο!

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

Η ιστορία βεβαίως της καταπίεσης των Ελληνοκυπρίων που ζουν ακόμη υπό τουρκοκυπριακό κατοχικό καθεστώς ξεκινά βεβαίως από το 1974, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι προκλήσεις και η καταπίεση απέναντι των Ελληνοκυπρίων. Είχαμε γράψει ένα χρόνο πριν Οι Τούρκοι βεβηλώνουν τους ιερούς ναούς μας στα κατεχόμενα «Λόγω της ανοχής μας…»  στην συνέχεια τα περασμένα Χριστούγεννα (2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Οσίου Ιωάννου του Σιναίτου - Ουρανοδρόμος Κλίμαξ. Λόγος εικοστός έκτος

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

  ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 1. (Περὶ διακρίσεως εὐδιακρίτου)     «ΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος φλεγομένη τὰ νάματα» (Ψαλμ. μα´ 2), ἔτσι εἶναι ποθητὴ στοὺς μοναχοὺς ἡ κατανόησις τοῦ ἀγαθοῦ θείου θελήματος. Ἐπὶ πλέον δὲ καὶ τοῦ συγκεκριμένου, (ὅταν δηλαδὴ στὸ ἀγαθὸ ὑπάρχη καὶ τὸ κακό), καθὼς ἐπίσης καὶ τοῦ ἀντιθέτου· περὶ τῶν ὁποίων «πολὺς ἡμῖν ὄντως ὁ λόγος καὶ δυσερμήνευτος» (Ἑβρ. ε´ 11). ΔύσκολαΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Επιστολή του Παραρτήματος της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων Νομού Τρικάλων για τα Θρησκευτικά στο Λύκειο

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝΠαράρτημα Νομού ΤρικάλωνΚονδύλη & Σολωμού42100 ΤΡΙΚΑΛΑΤηλ. 24310 26549Τρίκαλα 14/3/2011Αριθμ. Πρωτ: 3ΠροςΤην κ. Υπουργό Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Άννα ΔιαμαντοπούλουΚυρία Υπουργέ,Οι Θεολόγοι του νομού Τρικάλων παρακολουθούμε εδώ και αρκετό καιρό τα σχετικά δημοσιεύματα και τις δηλώσεις για το προτεινόμενο από την επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας «Σχέδιο» του νέου Λυκείου, το οποίο υποβαθμίζει και ουσιαστικά εξοβελίζει από το σχολείο το Μάθημα των Θρησκευτικών...Αφού συζητήσαμε, κατά τη συνεδρίαση της 12ης Φεβρουαρίου 2011, τα σχετικά δημοσιεύματα για το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων του νέου Λυκείου, αποφασίσαμε ομόφωνα τα εξής:1. Το Σύνταγμα της Ελλάδος, άρθρα 3 και 16, ο Νόμος 1566/85, ο Νόμος 590/77, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατεί...
Περισσότερα...
.::Ἡ ἐπιθυμία γιά περισσότερα ἐμποδίζει τήν ψυχή πού θέλει νά ἀγωνισθεῖ πνευματικά

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
20.3.2011Τὸ μήνυμα τῆς ἡμέραςἈπὸ τὴν ΦιλοκαλίαἍγιος Ἀντώνιος – Συμβουλές (170 Κεφάλαια):57. Ἐκεῖνοι ποὺ δὲν ἀρκοῦνται σ’ αὐτὰ ποὺ χρειάζονται γιὰ νὰ ζοῦν ἀλλὰ ἐπιθυμοῦν περισσότερα, ὑποδουλώνουν τὸν ἑαυτό τους στὰ πάθη ποὺ ταράζουν τὴν ψυχὴ καὶ τῆς φέρνουν λογισμούς καὶ φαντασίες ... Καὶ ὅπως τὰ ροῦχα ποὺ εἶναι μεγαλύτερα ἀπὸ τὸ σῶμα ἐμποδίζουν ἐκείνους ποὺ τρέχουν στὸ ἀγώνισμα τοῦ δρόμου, ἔτσι καὶ ἡ ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἔχει περισσότερα ἀπ’ ὅσα πρέπει, ἐμποδίζει τὶς ψυχὲς καὶ δὲν τὶς ἀφήνει νὰ ἀγωνίζονται ἢ νὰ σωθοῦν.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Λόγοι Γ΄ Μέρος Τρίτο . Κεφάλαιο 5ον. 1) «Τό εργόχειρο πού δέν τελειώνει ποτέ»2) «Αλλαγή ζωής»

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

Λόγοι Γ΄ ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ Ή μετάνοια εχει μεγάλη δύναμη «Τό εργόχειρο πού δέν τελειώνει ποτέ» - Γέροντα, τί είναι τό χαροποιό πένθος; - Είναι ή χαρά πού προέρχεται από τήν λύπη γιά ένα σφάλμα μας. Στο χαροποιό πένθος υπάρχει και πόνος καί χαρά, γι' αυτό λέγεται και χαρμολύπη. Λυπάται όΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ακόμα ένα ανατριχιαστικό βαθειά ανθελληνικό παραλήρημα του αντιπροέδρου αυτής της κυβέρνησης, Θεόδωρου Πάγκαλου.( Ως πότε ...;)

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

Φιλοτουρκικό παραλήρημα Πάγκαλου! «Οι πραγματικοί κληρονόμοι του Βυζαντίου ως θεσμού, ως κράτους είναι οι Οθωμανοί». «Οι βυζαντινοί ήταν φρικτοί δεσπότες. Κατέσφαζαν του λαούς που κατακτούσαν και τους καταλήστευαν».  «Οι Άραβες και οι Οθωμανοί προσηλύτιζαν αυτούς τους λαούς και τους απελευθέρωναν». Λόγια που δεν θα ξεστόμιζε ούτε ο Νταβούτογλου, από τον αντιπρόεδρο της κατοχικήςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο αββάς Δανιήλ είπε.

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

Μας διηγήθηκε ο αββάς Αρσένιος -τάχα για κάποιον άλλον, ενώ ο ίδιος ήταν- τα εξής: Ένας Γέροντας καθώς καθόταν στο κελί του, άκουσε φωνή που έλεγε: «Έλα, θα σου δείξω τα έργα των ανθρώπων». Σηκώθηκε και βγήκε. Τον έφερε σε κάποιο τόπο και του έδειξε έναν Αιθίοπα να κόβει ξύλα και να κάνει απ΄αυτά ένα μεγάλο φορτίο, που προσπαθούσε να το φορτωθεί, αλλά δεν μπορούσε. Και αντί να αφαιρέσει ξύλαΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Οι πρώτοι βομβαρδισμοί στη Λιβύη

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Γαλλικά μαχητικά άρχισαν την εφαρμογή του σχεδίου των συμμαχικών δυνάμεων... Άρχισαν οι βομβαρδισμοί των συμμαχικών δυνάμεων στη Λιβύη, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News. Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ακόμα ένα ανατριχιαστικό βαθειά ανθελληνικό παραλήρημα του αντιπροέδρου αυτής της κυβέρνησης, Θεόδωρου Πάγκαλου.( Ως πότε ...;)

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

Φιλοτουρκικό παραλήρημα Πάγκαλου! «Οι πραγματικοί κληρονόμοι του Βυζαντίου ως θεσμού, ως κράτους είναι οι Οθωμανοί». «Οι βυζαντινοί ήταν φρικτοί δεσπότες. Κατέσφαζαν του λαούς που κατακτούσαν και τους καταλήστευαν».  «Οι Άραβες και οι Οθωμανοί προσηλύτιζαν αυτούς τους λαούς και τους απελευθέρωναν». Λόγια που δεν θα ξεστόμιζε ούτε ο Νταβούτογλου, από τον αντιπρόεδρο της κατοχικήςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Με μισθούς του '80 και τιμές 2012 θα ζήσουν οι Έλληνες

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Βρυξέλλες. Με αγοραστική δύναμη του 1980-1985, μέσα στα επόμενα δύο - τρία χρόνια, θα προσπαθούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες μας σε προϊόντα και υπηρεσίες που οι τιμές τους θα είναι αυτές του 2012-2013. Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Νέο δάνειο από την ΕΕ το 2012

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Απέτυχε η κυβέρνηση να πιάσει τον στόχο που είχε βάλει η ίδια για μείωση του ελλείμματος του 2010.  Αρχικά είχε πει ότι θα το κατέβαζε στο 8,1% του ΑΕΠ. Οι εκπρόσωποι της τρόικας το υπολόγιζαν στο 8,6%. Τον περασμένο μήνα το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι το έλλειμμα ήταν 9,6%, Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Δημοψήφισμα στην Αίγυπτο: νίκη του "ναι" με 77%

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
ΚΑΪΡΟ - Το "ναι" κέρδισε το 77% των ψήφων στο δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο για την αναθεώρηση του συντάγματος της Αιγύπτου και η συμμετοχή έφθασε στο 41%, δήλωσε την Κυριακή η αρμόδια επιτροπή για την οργάνωση των... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ξεκινά αύριο η προφορική διαδικασία στη Χάγη για ΠΓΔΜ-Ελλάδα

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

 Αρχίζει αύριο ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης (ΔΔΧ) η προφορική διαδικασία της προσφυγής, που κατέθεσε η πΓΔΜ, στις 13 Νοεμβρίου 2008, κατά της Ελλάδας επικαλούμενη παραβίαση του άρθρου 11 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας Ελλάδας – πΓΔΜ (1995), λόγω της αντίρρησης της Ελλάδος στην πρόσκληση για προσχώρηση της πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ομιλία του π. Χρυσόστομου Παπαθανασίου για την σημερινή Κυριακή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Ακούστε το εξαιρετικά διδακτικό και ξεσηκωτικό κήρυγμα του χρυσόστομου ιεροκήρυκα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών από την σημερινή Θεία Λειτουργία, με θέμα την επικοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό: Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η Οδύσσεια των Κυπρίων ελευθέρων πολιορκημένων συνεχίζεται. Τούρκοι κατέσχεσαν στην Κύπρο βιβλία με θρησκευτικό περιεχόμενο!

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

Η ιστορία βεβαίως της καταπίεσης των Ελληνοκυπρίων που ζουν ακόμη υπό τουρκοκυπριακό κατοχικό καθεστώς ξεκινά βεβαίως από το 1974, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι προκλήσεις και η καταπίεση απέναντι των Ελληνοκυπρίων. Είχαμε γράψει ένα χρόνο πριν Οι Τούρκοι βεβηλώνουν τους ιερούς ναούς μας στα κατεχόμενα «Λόγω της ανοχής μας…»  στην συνέχεια τα περασμένα Χριστούγεννα (2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ήταν πολύ ωραίος ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, μπαμπά. Απίστευτη εμπειρία 4χρονου αγοριού την ώρα της εγχείρησης

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Μια παρατήρηση για τον ξάδελφο του Ιησού, του οποίου το όνομα δεν θυμόταν, ότι «ήταν πολύ ωραίος», έκανε τον Todd Burpo να πειστεί ότι η εμπειρία του γιου του κατά τη διάρκεια μιας σχεδόν θανατηφόρας ασθένειας ήταν κάτι το εξωπραγματικό. Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Π.ΑΛΕΞΙΟΣ: ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟ ΤΙΜΙΟ ΞΥΛΟ

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ  ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΜΙΛΑ ΣΤΟ AGIORITIKOVIMA.GR ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΜΙΟ ΞΥΛΟ O Αγιορείτης μοναχός συνοδεύει τα Ιερά κειμήλια τεμαχίου του Τιμίου Σταυρού και Άραφου χιτώνα του Ιησού Χριστού που μέχρι σήμερα εκτίθονταν σε προσκύνημα στο Μητροπολιτικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Λαγκαδά και απο  Δευτέρα 21 Μαρτίου  εώς και την ερχόμενη Κυριακή 27 του μήνα στον Ιερό Ναό  του Αγίου Κοσμά Αμαρουσίου. ΄΄Ο Άγιος Θεός,δίνει την ευκαιρία σήμερα οι πιστοί να προσκυνήσουν σε όποιο κειμήλιο Άγιο επέτρεψε ο Πατέρας-Θεός μας και υπάρχουν κατά θεία οικονομία. ΄΄ υπογράμμισε στο agioritikovima.gr .΄εξηγώντας ότι ΄΄Ετσι μπορούμε να προσκυνήσουμε όλοι οι Χριστιανοί παίρνοντας φώτιση ,για να μπορέσουμε να παρευρεθούμε στην Βασιλεία Του΄΄.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Περί προσλήψεων... Απάντηση στον π. Αθανάσιο Κολλά

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ…ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ π. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΑΓράφουν ΕΛΕΝΗ ΛΩΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣτα εικαστικά υπάρχει ένας νόμος που λέγει, ότι έκαστον πράγμα επιδρά επί του άλλου και προσδιορίζει και την ιδικήν του αξίαν. Ο ζωγράφος όταν θέλει να κάνει ένα χρώμα πιο έντονο το τοποθετεί δίπλα στο συμπληρωματικό του, δηλ. στο αντίθετό του. Έτσι λοιπόν ο π. Αθανάσιος Κολλάς απευθύνοντας σε μας ένα κατεβατό από ύβρεις θεωρεί, ότι εμμέσως προσδιορίζει την προσωπικήν του αξίαν. Σκιαγραφώντας τη δική μας καρικατούρα εξ αντανακλάσεως καθιστά εναργέστερη τη δική του καλλιτεχνική προσωπογραφία. Μήπως το ίδιο δεν έκανε κι ο Φαρισαίος; Επάνω στην ταπείνωση του Τελώνου στήριξε τη δική του υπεροχή και αυτοδικαίωση... Ας είναι, εμείς χαιρόμαστε οι κληρικοί μας να βρίσκονται σε μία υπεροχή η οποία, όπου υπάρχει, ...
Περισσότερα...
.::Οι συμμαχίες στη Μεσόγειο αλλάζουν

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Του Μιχάλη Ιγνατίου, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Ηεπίσκεψη του Προέδρου της Κύπρου στο Ισραήλ δεν αφορά μόνο τις δύο χώρες, όπως θέλουν να την παρουσιάσουν οι μικρόψυχοι συνεργάτες της Άγκυρας. Ανώτατοι αξιωματούχοι στην Ουάσινγκτον, τις Βρυξέλλες,... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Απαγορεύτηκε διαδήλωση στην Αλβανία

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Την πραγματοποίηση διαδήλωσης στην πόλη της Χιμάρας απαγόρευσαν οι αστυνομικές αρχές της Αυλώνας, στην Αλβανία, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους.Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η διαδήλωση απαγορεύτηκε επειδή οι διαδηλωτές δεν είχαν την... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος για τη δημόσια περιουσία και την επίσκεψη Νταβούτογλου

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Συζητήσεις αναμένεται να τροφοδοτήσει η δήλωση του μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμου, που εμφανίζεται θετικός στην παραχώρηση δημόσιας περιουσίας σε ξένους επενδυτές προκειμένου να μειωθεί το δημοσιονομικό χρέος.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Θεόφιλος Γεωργιάδης, ένας σύγχρονος Ήρωας

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Ο Θεόφιλος Γεωργιάδης γεννήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου του 1957, στο χωριό Ευρύχου της Κύπρου. Αμέσως μετά την αποφοίτησή του από το Παγκύπριο Γυμνάσιο, το 1975, ο Θεόφιλος κατατάσσεται στην Εθνική Φρουρά και υπηρετεί την στρατιωτική του... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Έλληνες ετοιμάζουν τον πρώτο Ρομποτικό πολεμιστή

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Μόνιμα Στελέχη και Επιστήμονες του Ελληνικού Στρατού ετοιμάζουν τον πρώτο Έλληνα Ρομποτικό πολεμιστή. Κώστας Αττιάς Μια μικρή, συμπαγής και αποφασισμένη ομάδα από μόνιμα στελέχη και επιστήμονες που υπηρετούν τη θητεία τους προσφέροντας με ένανΔιαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Το «κουστούμι» του Ερντογάν

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Του Γιάννου Χαραλαμπίδη Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στηρίζονται μεν κατά καιρούς στη ρητορική της καλής θελήσεως, όμως, αληθές είναι ότι πρόκειται για μια διαχρονική βεντέτα, που ξεκινά από το 1071, όταν οι Σελτζούκοι Τούρκοι κέρδισαν στη... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Έκτακτη διπλή σύναξη στο Άγιο Όρος

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Έκτακτη διπλή σύναξη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Μαρτίου στην Ιερά Κοινότητα του Αγίου Ορους όπου εκτός των είκοσι αντιπροσώπων των Μονών  συμμετέχουν και οι ηγούμενοι . Στο επίκεντρο της συνεδρίασης αναμένεται να τεθεί η στάση της κυβέρνησης έναντι ζητημάτων μείζονος σημασίας για την αγιορείτικη κοινότητα.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Σεπτέμβριος 2008 Η Μπακογιάννη ζητεί τη συνδρομή των ΗΠΑ

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Ο Καραμανλής θέτει βέτο για την ένταξη των Σκοπίων τον Απρίλιο του 2008. Μετά το βέτο, στις 12 Σεπτεμβρίου 2008, εστάλη ένα τηλεγράφημα από την Αθήνα που περιέγραφε μια συνάντηση που έγινε στην πρεσβεία με την παρουσία του επιτετραμμένου... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ιστορική ανάγκη μια συμφωνία Ελλάδος- Κύπρου που να ενοποιεί τις ΑΟΖ μεταξύ Πάφου και Ρόδου

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

Α. ΛΥΚΑΥΓΗ ΜΕΤΑ την προδοσία και την παράδοση εδαφών της Κύπρου στον «Αττίλα» (και τον συνακόλουθο ενταφιασμό των διακηρυγμένων εθνικών στοχοθεσιών) η μόνη θετική στρατηγική ανάταξη για τον Ελληνισμό υπήρξε η ενσωμάτωση της Μεγαλονήσου στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Και μάλιστα με τη σύνολο της επικράτειας Οπότε και δημιουργήθηκε νέα ιστορική ευκαιρία (και ρόλος) για τα δύο [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η oνομασία Οι αιρετικές απόψεις του Πάγκαλου για το Σκοπιανό

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Η πρεσβεία διαβλέποντας το αδιέξοδο και το ελληνικό βέτο πρότεινε ένα «πακέτο» μέτρων εμπιστοσύνης που θα συμπεριλάμβανε μια κοινή δήλωση Αθηνών - Σκοπίων με την οποία θα εξέφραζαν τη στήριξή τους στην ενδιάμεση συμφωνία με έμφαση στην... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ενέργεια Η ενόχληση με τα ανοίγματα Καραμανλή στον Πούτιν

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Οι Αμερικανοί αντιμετώπιζαν με μεγάλη δυσπιστία και ανησυχία το άνοιγμα του Καραμανλή προς τη Ρωσία. Η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα έστειλε ένα τηλεγράφημα στις 19 Δεκεμβρίου 2007 ύστερα απο την επίσκεψη του Καραμανλή στη Μόσχα με τον... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η φωτιά στη Λιβύη και ο ρόλος της Αγκυρας

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Tου Σταυρου Λυγερου Ο κύβος ερρίφθη στο πάρα πέντε. Ρόλο καταλύτη έπαιξε η Γαλλία, αλλά τη ζυγαριά έγειρε η στάση του Αραβικού Συνδέσμου. Ο ορατός κίνδυνος η λιβυκή επανάσταση να πνιγεί στο αίμα λειτούργησε ως καταλύτης για να ανάψει... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::20 Μαρτίου Συναξαριστής

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων γυναικῶν Ἀλεξανδρίας, Β' Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ , Εὐφημίας, Εὐφρασίας, Ἰουλιανῆς, Θεοδοσίας, Κλαυδίας καὶ Ματρώνης, τῶν Ἁγίων Ἀββάδων Μαύρων ἐν μονῇ Ἁγίου Σάββα μαρτυρήσαντες, Ἀκύλα τοῦ Ἐπάρχου, Ἐμμανουὴλ Μάρτυρα, Λολλίωνος Μάρτυρα, Ροδιανοῦ Μάρτυρα, Κουθβέρτου Ὁσίου, Νικήτα Ὁμολογητοῦ, Λουαρσάβου Μάρτυρα, Εὐφροσύνου Ἱερομάρτυρα, Μύρωνος Νεομάρτυρα.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Πόσο αξιόπιστες είναι οι δημοσκοπήσεις;

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Διαβάστε και Το 62,4% πιστεύει ότι τα Θρησκευτικά στο Λύκειο πρέπει να είναι μάθημα επιλογής, σύμφωνα με Έρευνα της GPO για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείαςκαι Αντιφατικά αποτελέσματα από τις Έρευνες της Κοινής Γνώμης για το μάθημα των ΘρησκευτικώνΜε αφορμή την δημοσιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας έρευνας – δημοσκόπησης της GPO για το Νέο Λύκειο αναδημοσιεύουμε παρακάτω αποκλειστικές πληροφορίες του ιστολογίου ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ που δημοσιεύτηκαν πριν λίγες μόνο μέρες (11/3/2011). Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο να χρησιμοποιούνται οι δημοσκοπήσεις ακόμη κι από το Υπουργείο Παιδείας ως εργαλείο υποβάθμισης μαθημάτων ή για την υλοποίηση των υπουργικών σχεδίων με τη σύμφωνη δήθεν γνώμη του κοινού. Ας δούμε όμως τι γράφει το ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ: Στον εισαγγελέα η απάτη με τις δημοσκοπήσειςΑπό την επόμενη εβδο...
Περισσότερα...
.::Η ιδιοφυΐα του αιώνα μας: Νίκος Λυγερός

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

Είναι ο Έλληνας που κατέχει τον υψηλότερο δείκτη ευφυΐας (IQ) στην κλίμακα Stanford-Binet, με 189 βαθμούς. Γεννήθηκε το 1968 στο Βόλο, σύντομα όμως η οικογένειά του μεταφέρθηκε στη Γαλλία. Ο Νίκος Λυγερός ήταν αυτός που διάβασε το σχέδιο Ανάν των 10.000 σελίδων και εντόπισε επ΄ ακριβώς τις αντιφάσεις και συνέταξε μια έκθεση μονοψήφιων σελίδων καταγράφοντας [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. Ὁμιλία π. Σάββα Ἁγιορείτη

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 28-02-10 (Συνάξεις Κυριακῆς στό Ἀρχονταρίκι τοῦ Ἱ. Ἡσυχ. Ἀνάστασης Χριστοῦ-Ἐμμαούς). Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς). πηγή αρχείου hristospanagia3.blogspot.com Διαβάστε περισσότερα άρθρα για τον Άγιο Γρηγόριο ΠαλαμάΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΑΝΑΛΥΣΗ: Το Αιγαίο

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΤΑΛΗ Η Ελλάς δεν θεωρεί το Αιγαίο ελληνική λίμνη. Η Ελλάς δέχεται ότι υπάρχουν σ’ αυτό ύδατα διεθνή, όπως υπάρχουν και τουρκικά χωρικά ύδατα. Ούτε αρνείται ότι η Τουρκία, ως παράκτια χώρα, έχει ορισμένα δικαιώματα στο Αιγαίο. Εκείνο που ζητούμε από την Τουρκία είναι να αντιληφθεί επιτέλους ότι το Αιγαίο είναι κατάσπαρτο από [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η θεολογία του και η σημασία αυτής. Ομιλία π. Αθανασίου Μυτιληναίου στην Κυριακή Β΄ Νηστειών

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η θεολογία του και η σημασία αυτής.  Ομιλία π. Αθανασίου Μυτιληναίου στην Κυριακή Β΄ Νηστειών Εκφωνήθηκε στις 22/3//81 Αρχείο mp3 - Διάρκεια 00:20:38 - Μέγεθος 5,26 MB Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως) πηγή αρχείου paterikoslogos.com Διαβάστε περισσότερα άρθρα για τονΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η θεολογία του και η σημασία αυτής. Ομιλία π. Αθανασίου Μυτιληναίου στην Κυριακή Β΄ Νηστειών

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η θεολογία του και η σημασία αυτής.  Ομιλία π. Αθανασίου Μυτιληναίου στην Κυριακή Β΄ Νηστειών Εκφωνήθηκε στις 22/3//81 Αρχείο mp3 - Διάρκεια 00:20:38 - Μέγεθος 5,26 MB Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως) πηγή αρχείου paterikoslogos.com Διαβάστε περισσότερα άρθρα για τονΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. Ὁμιλία π. Σάββα Ἁγιορείτη

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 28-02-10 (Συνάξεις Κυριακῆς στό Ἀρχονταρίκι τοῦ Ἱ. Ἡσυχ. Ἀνάστασης Χριστοῦ-Ἐμμαούς). Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς). πηγή αρχείου hristospanagia3.blogspot.com Διαβάστε περισσότερα άρθρα για τον Άγιο Γρηγόριο ΠαλαμάΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Τα Θρησκευτικά παραμένουν υποχρεωτικά στην Α΄τάξη του Νέου Λυκείου, όχι όμως και στη Β΄και τη Γ΄

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Σε άρθρο της Γιούλης Μανώλη στον Τύπο της Κυριακής (20/3/2011) δίνονται περισσότερες πληροφορίες για τη θέση του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Νέο Λύκειο. Σημειώνει μεταξύ άλλων η αρθρογράφος: «Τα Θρησκευτικά θα συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των υποχρεωτικών μαθημάτων της Α΄ Λυκείου και η Ιστορία θα παραμείνει υποχρεωτικό μάθημα σε όλο το Λύκειο». Και παρακάτω συμπληρώνει: «Τα Θρησκευτικά παραμένουν υποχρεωτικά στην Α΄ τάξη, όχι όμως στη Β΄ και τη Γ΄».Πατήστε το Διαβάστε περισσότερα για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο που αναδημοσιεύουμε από την alfavita.gr…Άρθρο Τύπου της Κυριακής για το Νέο Λύκειο Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακής 20-03-11.

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ».Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γι...
Περισσότερα...
.::Νέα τουρκική θαλάσσια πρόκληση

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

ΣΤΑ ΑΠΟΝΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ Υπό το πρόσχημα των αβλαβών διελεύσεων και με μια σειρά δραστηριοτήτων-προκλήσεων το τουρκικό εκδηλώνει τα τελευταία χρόνια την πρόθεση της γείτονος να δημιουργήσει τετελεσμένα γεγονότα εις βάρος της χώρας μας. Λίγα μόλις 24ωρα από την επίσκεψη-περιοδεία στη χώρα μας του τούρκου υπουργού Εξωτερικών η Άγκυρα επανήλθε στην ίδια τακτική. [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Στο εδώλιο για το mail της χρεοκοπίας. Αλλά είναι αδίκημα η… γρουσουζιά;

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Γράφει η Σοφία Βούλτεψη Μετά τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος δέκα πολιτών για διασπορά ψευδών ειδήσεων (για το ηλεκτρονικό μήνυμα που έγινε γνωστό ως «mail της χρεοκοπίας»), ο κίνδυνος της απαξίωσης είναι πλέον ορατός Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Μετά την 25η Μαρτίου η ανακοίνωση του Νέου Λυκείου, σύμφωνα με το esos.gr

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
πηγή: esos.grΤο υπ. Παιδείας δεν είναι έτοιμο ακόμη να ανακοινώσει την πρόταση του για το ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ , παρά τις «μαραθώνιες» συσκέψεις που έγιναν τόσο στο γραφείο της Α. Διαμαντοπούλου, όσο και στου γ.γ. Β. Κουλαϊδή.Σύμφωνα με πληροφορίες του esos η προγραμματισμένη ανακοίνωση της πρότασης για αύριο ή μεθαύριο -εκτός απροόπτου-μετατίθεται για μετά την 25η Μαρτίου, με πιθανή ημερομηνία στη 30 του μήνα...Το esos.gr θα επανέλθει τις επόμενες ημέρες με πληροφορίες για το περιεχόμενο της πρότασης την οποία κρατά ως «επτασφράγιστο» μυστικό στο γραφείο του ο κ. Κουλαιδής. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ψήφισμα για τα Μαθήματα της Ιστορίας και των Θρησκευτικών στο Λύκειο

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
ΨΗΦΙΣΜΑΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟΑξιότιμη κ.Υπουργέ, Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και ΘρησκευμάτωνΠληροφορούμαστε από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει σε αλλαγές στα Προγράμματα Σπουδών του Γενικού Λυκείου. Δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου «Ιστορία» και «Θρησκευτικά» θα είναι προαιρετικά, επιλεγόμενα. Άλλα δημοσιεύματα διαφοροποιούνται και αναφέρουν ότι τα παραπάνω μαθήματα θα είναι υποχρεωτικά. Δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις σας και τι τελικά θα εφαρμοσθεί.Με το παρόν ψήφισμα σας επισημαίνουμε ότι κρίνουμε απαραίτητο να παραμείνουν υποχρεωτικά τα δύο μαθήματα, Ιστορία και Θρησκευτικά, για τους ακόλουθους λόγους:...1. ...
Περισσότερα...
.::Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακής 20-03-11.

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ».Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γι...
Περισσότερα...
.::Ρωσία-Τουρκία συμμαχία;

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

Η σταδιακή -ήδη από το 2003- αποστασιοποίηση της Τουρκίας από τον αμερικανικό παράγοντα και η συνακόλουθη επιλογή της να αποποιηθεί τον ρόλο του στρατηγικού εταίρου της Ουάσιγκτον έχουν εν μέρει γεφυρώσει το ψυχολογικό χάσμα ανάμεσα σε Αγκυρα και Μόσχα. Πλέον, οι δύο χώρες μοιράζονται κοινές θέσεις για τα περισσότερα ζητήματα διεθνούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβανομένου του Ιράν), ενώ η ραγδαία αύξηση των εμπορικών τους συναλλαγών δίνει περαιτέρω ώθηση στις διμερείς σχέσεις. ΑΡΧΕΙΟ Παθήματα και μαθήματα Οι αραβικές εξεγέρσεις και η εξέλιξή τους Δυστυχώς, τόσα μπορούμε Ο περιφερειακός Τύπος αποτελεί στυλοβάτη της πολυφωνίας Ποντοπόρα ρίσκα... Ο... θείος από τις Βρυξέλλες Το μακελειό χτυπά πολλά καμπανάκια Πρόκειται για δύο μεγάλες αγορές που μπορούν να αξιοποιήσουν συνδυασ...
Περισσότερα...
.::Αντιφατικά αποτελέσματα από τις Έρευνες της Κοινής Γνώμης για το μάθημα των Θρησκευτικών

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Σύμφωνα με έρευνα της GPO για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας το 37% των ερωτηθέντων απαντά ότι τα Θρησκευτικά πρέπει να είναι υποχρεωτικό μάθημα ενώ το 62,4% απαντά ότι τα Θρησκευτικά πρέπει να είναι μάθημα επιλογής.Ακριβώς αντίθετα όμως ήταν τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που είχε δημοσιεύσει το Mega και η εκπομπή "Ανατροπή" του Γιάννη Πρετεντέρη την Δευτέρα 13/04/09. Στο ερώτημα: Πιστεύετε ότι τα θρησκευτικά πρέπει να είναι υποχρεωτικά;Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων ήταν:ΝΑΙ : 67,4%OXI: 31,4%ΔΞ/ΔΑ: 1,2%Άλλαξε τόσο δραματικά η άποψη της Κοινής γνώμης για το μάθημα των Θρησκευτικών; Ή μήπως συμβαίνει κάτι άλλο; Την απάντηση μπορεί καθένας να δώσει μόνος του…Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συνεχίζονται οι προσπάθειες ηλεκτροδότησης του πυρηνικού εργοστασίου της Φουκουσίμα

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης των αντιδραστήρων στο πυρηνικό εργοστάσιο στη Φουκουσίμα με τους μηχανικούς που επιχειρούν να δηλώνουν αισιόδοξοι ότι οι προσπάθειές τους θα επιτύχουν και θα τεθούν σε λειτουργία τα συστήματα ψύξης των αντιδραστήρων αποτρέποντας έτσι μια άνευ προηγουμένου καταστροφή. Την ίδια ώρα αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας ανιχνεύτηκαν στο γάλα και [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Το 62,4% πιστεύει ότι τα Θρησκευτικά στο Λύκειο πρέπει να είναι μάθημα επιλογής, σύμφωνα με Έρευνα της GPO για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
To Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα Έρευνα της κοινής γνώμης για το Λύκειο. Σε ερώτημα για το ποια μαθήματα πρέπει να είναι υποχρεωτικά και ποια επιλογής τα Θρησκευτικά καταλαμβάνουν μόλις την 15η θέση ανάμεσα σε αυτά που πρέπει να είναι υποχρεωτικά. Συγκεκριμένα μόλις το 37% απαντά ότι τα Θρησκευτικά πρέπει να είναι υποχρεωτικό μάθημα ενώ το 62,4% απαντά ότι τα Θρησκευτικά πρέπει να είναι μάθημα επιλογής. Τα ερωτήματα που γεννώνται από τα αποτελέσματα της Έρευνας είναι πολλά..., αφού εύκολα μπορεί κανείς να διακρίνει την συμφωνία των ερωτηθέντων με τις υπουργικές εξαγγελίες. Είναι για παράδειγμα τουλάχιστον αστείο να απαντούν θετικά με ένα ΝΑΙ (36%) και Μάλλον ναι (27,8%) στο ερώτημα αν η χρήση των νέων τεχνολογιών και των Ψηφιακών βοηθημάτων μπορεί να αντικαταστήσει το Φροντιστήρ...
Περισσότερα...
.::100 χιλιάδες Κούρδοι γιόρτασαν το Νεβρόζ στη Σμύρνη. Αυτοί είναι οι σύμμαχοί μας και όχι οι ισλαμοφασίστες της Άγκυρας!

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

 Ελλάδα, η χώρα του παραλόγου. Συνεχίζει τη λυκοφιλία με τον Ερντογάν, τον Νταβούτογλου και τον κάθε ισλαμο-φασίστα που συνεχίζει την κατοχή στην Κύπρο και επιβουλεύεται το Αιγαίο και τη Θράκη, και την ίδια στιγμή γυρνάει την πλάτη στους Κούρδους, το φυσικό μας σύμμαχο. Σήμερα, συγκεντρώθηκαν στη μαρτυρική Σμύρνη περίπου 100 χιλιάδες Κούρδοι, για να γιορτάσουν [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο κύβος ερρίφθη στο Παρίσι, οι βόμβες στη Λιβύη

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

Του ΝΙΚΟΛΑ ΖΗΡΓΑΝΟΥ Σε επιλεγμένους κυβερνητικούς στόχους βάλλουν από χθες με αλλεπάλληλες αεροπορικές επιδρομές συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη. Ταυτόχρονα με τους βομβαρδισμούς ξεκίνησε ναυτικός αποκλεισμός και πλήρης απομόνωση του Καντάφι Την ώρα που χθες το απόγευμα στο Παρίσι ο Νικολά Σαρκοζί έδινε συνέντευξη τύπου για τις αποφάσεις της συνόδου κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αραβικού Συνδέσμου για [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Κριτική από την αντιπολίτευση για την ελληνική εμπλοκή στη Λιβύη

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

Κατά της εμπλοκής της Ελλάδας στην επέμβαση στη Λιβύη, έστω και με τη μορφή της παροχής διευκολύνσεων στο ΝΑΤΟ, τάσσεται το σύνολο των κομμάτων της Αριστεράς, ενώ αντιρρήσεις εξέφρασε και ο ΛΑΟΣ. Το ΚΚΕ αντέδρασε με έντονο τρόπο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λιβύη, οι οποίες άρχισαν το απόγευμα του Σαββάτου, καταγγέλλοντας επέμβαση του διεθνούς ιμπεριαλισμού [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η ιδιοφυΐα του αιώνα μας: Νίκος Λυγερός

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
Είναι ο Έλληνας που κατέχει τον υψηλότερο δείκτη ευφυΐας (IQ) στην κλίμακα Stanford-Binet, με 189 βαθμούς. Γεννήθηκε το 1968 στο Βόλο, σύντομα όμως η οικογένειά του μεταφέρθηκε στη Γαλλία. Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΑΝΑΛΥΣΗ: Επιχείρηση «Οδύσσεια» και η ελληνική στρατηγική σύγχυση

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

Για αρκετά χρόνια μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου πολλοί «αναλυτές», έλεγαν ότι η Ελλάδα πλέον δεν έχει καμία στρατηγική αξία. Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΝΑΒΑΚΗ (ειδικευμένος σε θέματα στρατηγικής – στρατιωτικής ανάλυσης) Επρόκειτο για αξιολογικές κρίσεις με ισχυρές δόσεις γενίκευσης στην προσπάθεια πρόβλεψης του μέλλοντος Την έλλειψη αυτή θεωρούσαν κι ως έναν από τους λόγους που [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::100 χιλιάδες Κούρδοι γιόρτασαν το Νεβρόζ στη Σμύρνη. Αυτοί είναι οι σύμμαχοί μας και όχι οι ισλαμοφασίστες της Άγκυρας!

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2011

News image
 Ελλάδα, η χώρα του παραλόγου. Συνεχίζει τη λυκοφιλία με τον Ερντογάν, τον Νταβούτογλου και τον κάθε ισλαμο-φασίστα που συνεχίζει την κατοχή στην Κύπρο και επιβουλεύεται το Αιγαίο και τη Θράκη, και την ίδια στιγμή γυρνάει την πλάτη στους... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
Προηγούμενο
Έπόμενο
30