GreekRussian (CIS)
Β Προς Κορινθίους Επιστολή 7 (Στενοχωρίαι καὶ παρηγορία τοῦ Παύλου)

1 Ἐπειδὴ λοιπὸν ἔχομεν αὐτὰς τὰς ὑποσχέσεις, ἀγαπητοί, ἂς καθαρίσωμεν τοὺς ἑαυτούς μας ἀπὸ κάθε μολυσμὸν σαρκὸς καὶ πνεύματος, τελειοποιούμενοι εἰς τὴν ἁγιωσύνην μὲ φόβον Θεοῦ.

Στενοχωρίαι καὶ παρηγορία τοῦ Παύλου

2 Κάνετε χῶρον γιὰ μᾶς στὴν καρδιά σας, κανένα δὲν ἀδικήσαμε, κανένα δὲν καταστρέψαμε, κανένα δὲν ἐκμεταλλευθήκαμε.

3 Δὲν τὰ λέγω αὐτὰ διὰ νὰ σᾶς κατακρίνω, διότι εἶπα προηγουμένως ὅτι εἶσθε μέσα στὶς καρδιές μας, ἑνωμένοι εἰς τὸν θάνατον καὶ τὴν ζωήν.

4 Ἔχω πολὺ θάρρος ἀπέναντί σας, ὑπερηφανεύομαι πολὺ γιὰ σᾶς. Εἶμαι γεμάτος ἀπὸ παρηγοριά, ἔχω ξεχειλίσει ἀπὸ χαρὰν παρ’ ὅλην μας τὴν θλῖψιν.

5 Διότι πραγματικά, ὅταν ἤλθαμεν εἰς τὴν Μακεδονίαν, τὸ σῶμά μας δὲν εὑρῆκε καμμίαν ἀνάπαυσιν, ἀλλὰ παντοῦ θλίψεις. Ἀπὸ ἔξω πόλεμοι, ἀπὸ μέσα φόβοι.

6 Ἀλλὰ ὁ Θεὸς ποὺ παρηγορεῖ τοὺς ταπεινούς, μᾶς ἐπαρηγόρησε μὲ τὸν ἔρχομὸν τοῦ Τίτου.

7 Ὄχι μόνον δὲ μὲ τὸν ἐρχομὸν του ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν παρηγορίαν ποὺ ἔλαβε κοντά σας. Μᾶς ἀνήγγειλε τὸν σφοδρὸν πόθον σας, τὰ κλάματά σας, τὸν ζῆλόν σας γιὰ μένα, ὥστε νὰ χαρῶ ἀκόμη περισσότερον,

8 διότι ἂν καὶ σᾶς ἐλύπησα μὲ τὴν ἐπιστολήν μου, δὲν μετανοῶ – ἂν καὶ εἶχα μετανοήσει – διότι βλέπω ὅτι ἡ ἐπιστολὴ ἐκείνη, ἔστω καὶ προσωρινῶς, σᾶς ἐλύπησε.

9 Τώρα χαίρω, ὄχι διότι ἐλυπηθήκατε, ἀλλὰ διότι ἡ λύπη σας κατέληξε εἰς μετάνοιαν. Ἐλυπηθήκατε ὅπως θέλει ὁ Θεός, ὥστε δὲν ζημιωθήκατε σὲ τίποτε ἀπὸ μᾶς.

10 – Διότι ἡ λύπη, ὅπως τὴν θέλει ὁ Θεός, παράγει μετάνοιαν, ἡ ὁποία καταλήγει εἰς σωτηρίαν, διὰ τὴν ὁποίαν κανεὶς ποτὲ δὲν μετανοεῖ. Ἡ λύπη ὅμως ἡ κοσμικὴ παράγει θάνατον. –

11 Βλέπετε, ἀκριβῶς τὸ ὅτι ἐλυπηθήκατε ὅπως θέλει ὁ Θεός, πόσην προθυμίαν ἔχει παράγει μέσα σας, πόσην ἀνάγκην ἀπολογίας, πόσην ἀγανάκτησιν, πόσον φόβον, πόσον πόθον, πόσον ζῆλον, πόσην ἐπιθυμίαν τιμωρίας τοῦ κακοῦ. Μὲ κάθε τρόπον ἐδείξατε ὅτι εἶσθε ἀθῶοι εἰς αὐτὴν τὴν ὑπόθεσιν.

12 Ἑπομένως, ἂν καὶ σᾶς ἔγραψα, δὲν τὸ ἔκανα δι’ ἐκεῖνον ποὺ ἀδίκησε, οὔτε δι’ ἐκεῖνον ποὺ ἀδικήθηκε, ἀλλὰ διὰ νὰ γίνῃ φανερὸς σ’ ἐσᾶς, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὁ ζῆλος σας γιὰ μᾶς.

13 Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἐπαρηγορηθήκαμε. Ἀλλ’ ἐκτὸς τῆς παρηγορίας μας, ἐχαρήκαμε πολὺ περισσότερον διὰ τὴν χαρὰν τοῦ Τίτου, διότι ἀναπάυθηκε τὸ πνεῦμα του ἀπὸ ὅλους σας.

14 Διότι ἐὰν κάπως ἐκαυχήθηκα σ’ αὐτὸν γιὰ σᾶς, δὲν ἐντροπιάσθηκα, ἀλλὰ ὅπως κάθε τι ποὺ σᾶς εἴπαμεν ἦτο ἀληθινόν, ἔτσι καὶ ἡ καύχησίς μας εἰς τὸν Τίτον ἀπεδείχθη ἀληθινή.

15 Καὶ ἡ καρδιά του κλίνει περισσότερον πρὸς ἐσᾶς, ὅταν θυμᾶται τὴν ὑπακοὴν ὅλων σας, μὲ πόσον φόβον καὶ τρόμον τὸν ἐδεχθήκατε.

16 Χαίρω, διότι ἔχω ἀπόλυτον ἐμπιστοσύνην σ’ ἐσᾶς.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ.

2 Χωρήσατε ἡμᾶς· οὐδένα ἠδικήσαμεν, οὐδένα ἐφθείραμεν, οὐδένα ἐπλεονεκτήσαμεν.

3 οὐ πρὸς κατάκρισιν λέγω· προείρηκα γὰρ ὅτι ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν ἐστε εἰς τὸ συναποθανεῖν καὶ συζῆν.

4 πολλή μοι παρρησία πρὸς ὑμᾶς, πολλή μοι καύχησις ὑπὲρ ὑμῶν· πεπλήρωμαι τῇ παρακλήσει, ὑπερπερισσεύομαι τῇ χαρᾷ ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν.

5 καὶ γὰρ ἐλθόντων ἡμῶν εἰς Μακεδονίαν οὐδεμίαν ἔσχηκεν ἄνεσιν ἡ σὰρξ ἡμῶν, ἀλλ' ἐν παντὶ θλιβόμενοι· ἔξωθεν μάχαι, ἔσωθεν φόβοι.

6 ἀλλ' ὁ παρακαλῶν τοὺς ταπεινοὺς παρεκάλεσεν ἡμᾶς ὁ Θεὸς ἐν τῇ παρουσίᾳ Τίτου·

7 οὐ μόνον δὲ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ παρακλήσει ᾗ παρεκλήθη ἐφ' ὑμῖν, ἀναγγέλλων ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἐπιπόθησιν, τὸν ὑμῶν ὀδυρμόν, τὸν ὑμῶν ζῆλον ὑπὲρ ἐμοῦ, ὥστε με μᾶλλον χαρῆναι,

8 ὅτι εἰ καὶ ἐλύπησα ὑμᾶς ἐν τῇ ἐπιστολῇ, οὐ μεταμέλομαι, εἰ καὶ μετεμελόμην· βλέπω γὰρ ὅτι ἡ ἐπιστολὴ ἐκείνη, εἰ καὶ πρὸς ὥραν, ἐλύπησεν ὑμᾶς.

9 νῦν χαίρω, οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε, ἀλλ' ὅτι ἐλυπήθητε εἰς μετάνοιαν· ἐλυπήθητε γὰρ κατὰ Θεόν, ἵνα ἐν μηδενὶ ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν.

10 ἡ γὰρ κατὰ Θεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον κατεργάζεται· ἡ δὲ τοῦ κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται.

11 ἰδοὺ γὰρ αὐτὸ τοῦτο, τὸ κατὰ Θεὸν λυπηθῆναι ὑμᾶς, πόσην κατειργάσατο ὑμῖν σπουδήν, ἀλλὰ ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλὰ ἐκδίκησιν! ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι τῷ πράγματι.

12 ἄρα εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῖν, οὐχ εἵνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος, οὐδὲ εἵνεκεν τοῦ ἀδικηθέντος, ἀλλ' εἵνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

13 Διὰ τοῦτο παρεκεκλήμεθα. ἐπὶ δὲ τῇ παρακλήσει ὑμῶν περισσοτέρως μᾶλλον ἐχάρημεν ἐπὶ τῇ χαρᾷ Τίτου, ὅτι ἀναπέπαυται τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἀπὸ πάντων ὑμῶν·

14 ὅτι εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν κεκαύχημαι, οὐ κατῃσχύνθην, ἀλλ' ὡς πάντα ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν, οὕτω καὶ ἡ καύχησις ἡμῶν ἡ ἐπὶ Τίτου ἀλήθεια ἐγενήθη.

15 καὶ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς ἐστιν ἀναμιμνησκομένου τὴν πάντων ὑμῶν ὑπακοήν, ὡς μετὰ φόβου καὶ τρόμου ἐδέξασθε αὐτόν.

16 χαίρω ὅτι ἐν παντὶ θαρρῶ ἐν ὑμῖν.

Β Προς Κορινθίους Επιστολή 8 (Εἰσφορὰ διὰ τοὺς πτωχοὺς τῶν Ἱεροσολύμων - Τὸ παράδειγμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ - Ἡ ἀποστολὴ τοῦ Τίτου καὶ ἄλλων)

  • Αρχική
  • Γιορτές
  • Θαύματα
  • Λατρεία
  • Κηρύγματα
  • Ψαλμωδίες
  • Προσκυνήματα
  • Ιστορία
  • Σύνδεσμοι
Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Κεντρικό Μενού

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Κυριακή
13
Μαρτίου
Ανατ.: 06.47
Δύση: 18.29
Πρώτο Τέταρτο
Κυριακή Β' Νηστειών (Ορθοδοξίας),
Νικηφόρου Κων/λεως, Ποπλίου, Χριστίνης μάρτυρος
1822
Ο Γρηγόριος Σάλας κηρύσσει την Επανάσταση στην περιοχή Σκάλας του Ελευθεροχωρίου Ολύμπου.
1829
Το Φρούριο Αντιρρίου παραδίδεται στους Κ. Τζαβέλα, Χατζηχρήστο και Μιαούλη.
1959
Με διαταγή του αρχηγού της ΕΟΚΑ Γεωργίου Γρίβα - Διγενή, διακόπτεται ο ένοπλος αγώνας της ΕΟΚΑ.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Α’ Κυριακή των Νηστειών - Ο θρίαμβος της Εκκλησίας
Κηρύγματα

 

Πρωτ. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑ

Την Α’ Κυριακή των Νηστειών η Εκκλησία μας πανηγυρίζει τον θρίαμβό της. Η Ορθοδοξία γιορτάζει τη Νίκη της. Ζώντες και Τεθνεώτες, θριαμβεύουσα και Στρατευομένη Εκκλησία, όλο το Σώμα του Χριστού, πνευματικά εορτάζει. Η Νίκη αυτή περιγράφεται στο «Συνοδικό της Ορθοδοξίας», που διαβάζεται κατά την Λιτανεία των Αγίων Εικόνων. Εκεί φαίνεται, ποια είναι η Ορθοδοξία. Δεν πρόκειται για μια Ιδεολογία, για κάποιο «Κοινωνικό Σύστημα» ή Φιλοσοφία, για κάποια εγκόσμια Πολιτική, που επεκράτησε και θριαμβολογεί για τη συντριβή των αντιπάλων της. Όχι! Η Ορθοδοξία είναι ο νέος τρόπος ζωής και υπάρξεως, η ΧΡΙΣΤΟΖΩΗ, που εισήχθη στην ιστορία με τη Σάρκωση του Αιώνιου Λόγου του Θεού.

Αν λοιπόν μακαρίζονται σήμερα οι Άγιοι και Πιστοί όλων των αιώνων, είναι γιατί μας διέσωσαν την εν Χριστώ υπαρκτική Αλήθεια. τον τρόπο ζωής, δηλαδή, που μόνος οδηγεί στη θέωση, στη σωτηρία. Και αν αναθεματίζονται σήμερα όλοι οι αιρετικοί και νοθευτές της θείας Αποκαλύψεως, δεν είναι τούτο εκδήλωση μισαλλοδοξίας, αλλά προστασία της ανθρωπότητας από κάθε τι, που αλλοιώνει την γνησιότητα της χριστιανικής υπάρξεως και εμποδίζει τη θέωση, τη σωτηρία.

Οι Άγιοι της Π. Διαθήκης έμειναν πιστοί στην Αλήθεια, που τους απεκάλυψε ο Θεός με την φανέρωσή του σ’ αυτούς. Ηγετική μορφή στη θυσία για την Αλήθεια υπήρξε ο Μωυσής. Με κέντρο τον ένσαρκο Θείο Λόγο, τον Ιησού Χριστό, συναντώνται στην ίδια μαρτυρική πορεία με τους Αγίους της Π. Διαθήκης και οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης. Μάρτυρες, άνδρες και γυναίκες, Όσιοι και Όσιες, Πατέρες και Μητέρες εν Χριστώ, Ασκητές και Ασκήτριες, έδωσαν και δίνουν ακατάπαυστα, την καλή μαρτυρία της Πίστεως, για να σωθεί η Αλήθεια στον κόσμο. Για να υπάρχει πάντα η μόνη σωστική κοινωνία στον κόσμο, η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ, το Σώμα του Χριστού.

Περισσότερα...
 
Έναρξη Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 800

.::Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη για την έκρηξη στον πυρινικό αντιδραστήρα της Φουκοσίμα

Κυριακή, 13 Μάρτιος 2011

News image
Με σφιγμένην από πόνον την καρδίαν όλη η ανθρωπότης ζη το δράμα του τεκτονικού σεισμού που συνεκλόνισε την Ιαπωνίαν και εστοίχισε την ζωήν εις πολλούς συνανθρώπους μας. Με αγωνίαν βλέπει τας παραπλεύρους ζημίας εις την Χώραν του Ανατέλλοντος Ηλίου και εις τας άλλας χώρας του Ειρηνικού Ωκεανού. Προσευχαί απευθύνονται από κάθε γωνίαν της γης τόσον υπέρ των απολεσθέντων, όσον και υπέρ των εξακολουθητικώς δοκιμαζομένων και κινδυνευόντων από τας μετασεισμικάς εκρήξεις του εγκελάδου.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Γιορτάζουμε σήμερα 13 Μαρτίου, ημέρα ανάμνησης του γεγονότος της αναστήλωσης των Αγίων και Ιερών Εικόνων από την αυτοκράτειρα Θεοδώρα, ας πούμε λίγα λόγια: Γιορτάζουμε σήμερα την αναστήλωση των Αγίων Εικόνων και τον θρίαμβο της Ορθοδόξου Πίστεως κατά της αιρέσεως των Εικονομάχων, δηλαδή, εκείνων που δεν δέχονταν και δεν τιμούσαν της Άγιες Εικόνες. Για εκατό και πλέον χρόνια διαταράχθηκε η Εκκλησία με διωγμούς από εικονομάχους. Πρώτος υπήρξε ο αυτοκράτορας Λέων ο Ίσαυρος και τελευταίος ο Θεόφιλος, όπου ήταν και άνδρας της Αγίας Θεοδώρας, η οποία μετά το θάνατο του συζύγου της ανέλαβε την αυτοκρατορία και στερέωσε πάλι την Ορθοδοξία μαζί με τον Πατριάρχη Μεθόδιο.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ιστοσελίδα για τους αραβόφωνους Ορθοδόξους ...

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Με την ευκαιρία της ειρηνικής επίσκεψης του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος στην Εκκλησία της Αντιοχείας, εγκαινίασε η Ιερά Μητρόπολη Βερροίας και Αλεξανδρέττας – Χαλεπίου-  μία ιδική ιστοσελίδα ειδήσεων, πνευματικών θεολογικών και πολιτιστικών άρθρων, η οποία περιλαμβάνει όλα τα γεγονότα της επίσκεψης λεπτομερώς, στην Αραβική γλώσσα. Η ιστοσελίδα θεωρείται η μοναδική που λειτουργεί στην Αραβική γλώσσα στο Εκκλησιαστικό χώρο, είτε της Εκκλησίας της Αντιοχείας, είτε της Ορθόδοξης Εκκλησίας γενικώς. Όπως και θα αποτελεί μία γέφυρα μεταξύ των αραβόφωνων Εκκλησιών ( της Αντιοχείας, και των άλλων Εκκλησιών στις Αραβικές χώρες), και της ελληνόφωνης Εκκλησίας ( του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη και στη διασπορά, των Ιεροσολύμων, της Αλεξανδρείας, της Ελλάδο...
Περισσότερα...
.::Σύλληψη Επισκόπου Νεαπόλεως, Ιερέως και Ευρωβουλευτών

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

Το κατοχικό καθεστώς συνέλαβε σήμερα ευρωβουλευτές και ιερωμένους, οι οποίοι πήγαν στις κατεχόμενες περιοχές για να διαπιστώσουν την καταστροφή της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς. Ειδικότερα, η λεγόμενη αστυνομία του κατοχικού καθεστώτος συνέλαβε την Κύπρια ευρωβουλευτή Ελένη Θεοχάρους, τους Πολωνούς Γιαρουσλάβ Βαλέσα -γιο του ηγέτη της Αλληλεγγύης Λεχ Βαλέσα- και Αρτούρ Ζασάστα και τη Βουλγάρα Μαρία [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ:΄΄ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΜΕ ΣΕ ΑΚΙΝΔΥΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ΄΄

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ ΤΗΣ ΦΟΥΚΟΣΙΜΑ  ΄΄Η φύση εκδικείται,ο δημιουργός μας χάρισε ήλιο,αέρα θαλάσσια και ωκεάνια κύματα που μπορούμε να παράγουμε ενέργεια,προς τι λοιπόν  η τροπή σε τόσο επικίνδυνα εγχειρήματα,όπως η πυρηνική ενέργεια;΄΄σημειώνει  ο Οικομενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με αφορμή την έκρηξη του πυρηνικού αντιδραστήρα της Φουκοσίμα.  ΄΄Πρέπει να στραφούμε σε ακίνδυνες μορφές ενέργειας΄΄συμπληρώνει ο κ. Βαρθολομαίος και εκφράζει τη λύπη του για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν στο τσουνάμι που προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία τονίζοντας ότι οι προσευχές απευθύνονται απο κάθε γωνιά της γης  τόσο υπέρ των νεκρών όσο και των χιλιάδων θυμάτων αυτης της καταστροφής.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συναξαριστής 13 Μαρτίου: Α΄ Κυριακή των Νηστειών - της Ορθοδοξίας

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

Α΄ Κυριακή των Νηστειών - της Ορθοδοξίας Η αγία αυτή ημέρα είναι ξεχωριστή, διότι παρά το κατανυκτικό κλίμα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εορτάζει λαμπρά η Ορθοδοξία μας, η αληθινή Εκκλησία του Χριστού. Ποιούμε ανάμνηση του κορυφαίου γεγονότος της εκκλησιαστικής μας ιστορίας, της αναστηλώσεως των ιερών εικόνων, το οποίο επισυνέβη το 843 μ.Χ. στο Βυζάντιο, χάρις στην αποφασιστική συμβολή τηςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Καιρός είναι,να μετανοήσουμε. Καιρός είναι να συνέλθουμε!

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Εμείς αρνηθήκαμε τον Πλάστη και Ευεργέτη μας. Εμείς γίναμε πιο άλογοι κι από τα άλογα κτίσματα, καταπατώντας τους φυσικούς και θεόσδοτους νόμους. Καιρός είναι, λοιπόν, να μετανοήσουμε. Καιρός είναι να συνέλθουμε. Όσοι από μας είναι ακόμα υγιείς, ας βοηθήσουν τους αρρώστους.Όσοι είναι όρθιοι, ας απλώσουν φιλάδελφα το χέρι τους στους πεσμένους. Όσοι βαδίζουν σταθερά στο δρόμο της σωτηρίας, ας προσελκύσουν κι εκείνους που τριγυρνούν στις γκρεμοτοπιές της απώλειας.Ας μη νοιαζόμαστε μόνο για το συμφέρον μας, αλλά και για την ωφέλεια των αδελφών μας. Όλοι φροντίζουμε ν' αυξήσουμε τα κέρδη μας, κανένας να βοηθήσει εκείνους που έχουν ανάγκη.Όλοι απλώνουμε τα χέρια για να πάρουμε, κανένας για να δώσει. Όλοι σκεφτόμαστε πώς θα παρατείνουμε την επίγεια ζωή μας, κανένας πώς θα σώσει την ψ...
Περισσότερα...
.::ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΞΥΝΙΑΔΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Θεραπεία τυφλού-Από το χωριό Ξυνιάδα Δομοκού ο γιος του Βάιου Πολύμερου, ονόματι Σταύρος, στην ώρα του δείπνου τυφλώθηκε. Οι γονείς του άφωνοι από αυτό που του συνέβη εναπόθεσαν τις ελπίδες τους στο Θεό. Άρπαξαν τον τυφλό γιο τους και τον πήγαν στη Μεγαλόχαρη Παναγία μας. Έγινε Παράκληση και προς το τέλος της Παρακλήσεως το φως επανήλθε στο παιδί. Οι γονείς, θέλοντας να ευχαριστήσουν την Παναγία, αφιέρωσαν στο Μοναστήρι την αυλόπορτα του Περίβολου. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Οικουμενικός Πατριάρχης “Προσευχόμαστε για την ...

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Από το Οικουμενικό Πατριαρχείο προσευχόμαστε για την δοκιμασία του ιαπωνικού λαού”, αναφέρει ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας στο μήνυμά για την πυρηνική έκρηξη της Φουκοσίμα. Το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη έχει ως εξής: Μὲ σφιγμένην ἀπὸ πόνον τὴν καρδίαν ὅλη ἡ ἀνθρωπότης ζῇ τὸ δρᾶμα τοῦ τεκτονικοῦ σεισμοῦ ποὺ συνεκλόνισε τὴν Ἰαπωνίαν καὶ ἐστοίχισε τὴν ζωὴν εἰς πολλοὺς συνανθρώπους μας. Μὲ ἀγωνίαν βλέπει τὰς παραπλεύρους ζημίας εἰς τὴν Χώραν τοῦ Ἀνατέλλοντος Ἡλίου καὶ εἰς τὰς ἄλλας χώρας τοῦ Εἰρηνικοῦ Ὠκεανοῦ. Προσευχαὶ ἀπευθύνονται ἀπὸ κάθε γωνίαν τῆς γῆς τόσον ὑπὲρ τῶν ἀπολεσθέντων, ὅσον καὶ ὑπὲρ τῶν ἐξακολουθητικῶς δοκιμαζομένων καὶ κινδυνευόντων ἀπὸ τὰς μετασεισμικὰς ἐκρήξεις τοῦ ἐγκελάδου. Ἀλλ’ ἦλθεν, ἀλλοίμονον!, ὡς μία ἀκόμη τραγικὴ συνέπεια τοῦ σεισμοῦ, ἡ ἔκρηξις τοῦ πυρηνι...
Περισσότερα...
.::Ο φίλος του κόσμου είναι εχθρός του Θεού((Αγ. Θεοφάνους του Εγκλείστου)

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Βιοτικά έργα και βιοτικές μέριμνες.Οι κοσμικοί ασχολούνται με τα κοσμικά έργα. Οι αρνητές του κόσμου με τα ουράνια. Εσείς είστε μισο­κοσμική. Πώς να βαδίσει κανείς κάπου ανάμεσα;… Ο φίλος του κόσμου είναι εχθρός του Θεού. Φαίνεται να μην υπάρχει μέση κατάσταση. Ωστόσο, χωρίς κοσμικά και βιοτικά έργα. χωρίς κοσμικές και βιοτικές ασχολίες, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Τι θα κάνουμε, λοιπόν; Απλούστατα, εξωτερικά μεν θα εκτελούμε κάθε αναγκαίο βιοτικό έργο, εσωτερικά όμως θα μένουμε μακριά του, δεν θ’ αφήνουμε δηλαδή την καρδιά μας να αιχμαλωτίζεται απ’ αυτό.Όλα τα βιοτικά έργα απαιτούν φροντίδες και μέριμνες. Αλλά μπορούμε σχεδόν πάντοτε να τα μεταποιήσουμε σε έργα αγάπης, υπομονής και υποταγής στη βουλή του Θεού. Άλλωστε, κατά την εκτέλεση ακόμα και των πιο πολυμέριμνων εργασιών, έχο...
Περισσότερα...
.::Ομιλία εις την Κυριακήν της Ορθοδοξίας. Αγ. Ιουστίνου Πόποβιτς

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (Ἀποσπάσματα)  Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. Σήμερα, ἀδελφοί καί ἀδελφές, εἶναι ἡ ἁγία Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, μία ἀπό τίς πενήντα δύο Κυριακές τοῦ ἔτους πού ὀνομάζεται Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Μεγάλη καί ἁγία Κυριακή. Κυριακή, κατά τήν ὁποία ἑορτάζεται ἡ νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας ἐναντίον κάθε ψεύδους, ἐναντίον κάθεΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΑΥΤΟΠΥΡΠΟΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι κάτοικοι της Επισκοπής στη Νάουσα, όταν είδαν 47χρονο συγχωριανό τους να αυτοπυρπολείται στην πλατεία του χωριού. Αν και έσπευσαν αμέσως για να σβήσουν τη φωτιά, εντούτοις ο 47χρονος υπέστη σοβαρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ηλεκτρονικές πληρωμές, ψηφιακό ευρώ και παγκόσμιο νόμισμα

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Από την ΗΜΕΡΗΣΙΑ (12-3-2011) επιλογή κειμένων από εκτενές άρθρο για το ψηφιακό χρήμα και το παγκόσμιο νόμισμα Θα μας σώσει το ψηφιακό νόμισμα; ….Σύμφωνα με τον Γιώργο Γκαντζιά, αν. καθηγητή Πολιτισμικής Διαχείρισης και Nέων Tεχνολογιών στο Πανεπιστήμιο Aιγαίου, η κατάργηση του χρήματος στην υλική του μορφή, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, και η αντικατάστασή του από ψηφιακό, μπορεί σχεδόν εν μια νυκτί να αλλάξει την Eλλάδα: Nα διαμορφώσει συνθήκες απόλυτης διαφάνειας στις οικονομικές συναλλαγές, γεμίζοντας τα κρατικά ταμεία με φορολογικά έσοδα, αποκαθιστώντας την εικόνα της χώρας στις αγορές και εντός E.E., και δίνοντας στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να παρέχει στους πολίτες σημαντικότατα ανταποδοτικά οφέλη σε μία περίοδο μεγάλης λιτότητας. Aρκεί σε αυτήν την περίπτωση η Eλλάδα να οδηγή...
Περισσότερα...
.::Συμφωνία για το ελληνικό χρέος

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
«Ναι» Ευρωπαίων σε επιμήκυνση, μείωση επιτοκίων Χθες στις Βρυξέλλες με συγκρατημένα χαμόγελα οι ηγέτες της Ευρωζώνης. Στη μέση η κα. Μέρκελ και από αριστερά οι κ.κ. Κάμερον, Μπαρόζο και Σαρκοζί. Σε συμφωνία για την επιμήκυνση του ορίου... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Οι σύγχρονοι Εικονομάχοι (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Καθηγούμενος Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους)

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Πανθρησκειακός, συγκρητικός και δογματικός μινιμαλισμός:Ημέρα χαράς και δοξολογίας του Τριαδικού Θεού για τη νίκη της ορθής πίστεως κατά των «χριστιανοκατηγόρων» Εικονομάχων και όλων των αιρετικών. Μεγάλος ήταν ο πόνος της Εκκλησίας για την επικράτηση της εικονομαχικής αιρέσεως επί εκατόν περίπου χρόνια. Και γι’ αυτό μεγάλη σήμερα η χαρά της:«Ημέρα χαρμόσυνος, και ευφροσύνης ανάπλεως, πεφανέρωται σήμερον· φαιδρότης δογμάτων γαρ, των αληθεστάτων, αστράπτει και λάμπει, η Εκκλησία του Χριστού, κεκοσμημένη αναστηλώσεσιν, Εικόνων των αγίων νυν, εκτυπωμάτων και λάμψεσι· και ομόνοια γίνεται, των πιστών θεοβράβευτος» (Προσόμοιον αίνων Κυριακής της Ορθοδοξίας).Αλλά και ημέρα μνήμης των Αγίων Πατέρων και Ομολογητών, οι οποίοι δε συνεβιβάσθησαν με την αίρεση και την πολιτική εξουσία και τη...
Περισσότερα...
.::Κυριακή Α' Νηστειών . Ορθοδοξίας

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής, και η απόδοσή του στην νεοελληνική *** Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο Κεφ. 1, χωρία 44 έως 52 44 Τῷ καιρῷ ἐκείνω  ἠθέλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. 45 ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως ᾿Ανδρέου καὶ Πέτρου. 46 εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ὃν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Α΄ Στάση των Χαιρετισμών στο Βατοπαίδι

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

Χθες Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011, στις 5:30 μ.μ. τελέσθηκε στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου η Ακολουθία των Χαιρετισμών της Θεοτόκου με κατανυκτική ατμόσφαιρα. Ο Γέροντας Εφραίμ απήγγειλε την Α΄ Στάση των Χαιρετισμών, ενώ η χορωδία των πατέρων της Μονής έψαλε τον κανόνα  «Χριστού βίβλον έμψυχον…» και τα υπόλοιπα υπέροχα τροπάρια της Ακολουθίας, η οποία [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ορθοδοξία και εξέλιξη

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο σύγχρονος κόσμος...... Kallistos Ware

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συνέντευξη με τον Μητρ.Anthony Bloom

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Πρωθυπουργός της Σερβίας στο Φανάρι

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Ο σημαντικός ρόλος της θρησκείας για την επικράτηση της ειρήνης και την σταθερότητα στην περιοχή των Βαλκανίων, αλλά και σε όλο τον κόσμο, επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον Πρωθυπουργό της Σερβίας Μirco Cvetkovic, το απόγευμα της Παρασκευής στο Φανάρι.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Αββάς Ησαΐας: Περί των αγωνισθέντων και τελειωθέντων

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
(αναρτάται για πρώτη φορά στο διαδίκτυο) 1. Αυτά είναι τα σημεία που ενήργησε ο Κύριος Ιησούς, πριν αναβή στο σταυρό· διότι λέγει, «πηγαίνετε και αναγγείλατε στον Ιωάννη όσα ακούσατε και είδατε· τυφλοί αναβλέπουν, χωλοί περιπατούν, λεπροί καθαρίζονται και νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται, και μακάριος είναι όποιος δεν σκανδαλισθή για μένα». Ο μεν Ιωάννης που εβάπτισε τον Κύριό μας Ιησού λαμβάνει εικόνα του λόγου τούτου ότι ο βαπτιζόμενος πρέπει να ομολογήση την πράξι του. 2. Πολλά είναι βέβαια τα σημεία που ενήργησε ο Κύριος Ιησούς, αλλά το «τυφλοί αναβλέπουν» σημαίνει ότι, όποιος αφοσιώνεται στήν ελπίδα του κόσμου τούτου, είναι τυφλός· εάν δε την εγκαταλείψη και ατενίση προς την προσδοκώμενη ελπίδα, αναβλέπει. 3. Ομοίως το «χωλοί περιπατούν», σημαίνει ότι θέλοντας τον Θεό και α...
Περισσότερα...
.::Το Καστελόριζο από την αρχαιότητα έως σήμερα

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

Καστελόριζο Σπυροπούλου Βάσω , Κονιώτη Μαρία 1. Φυσικός χώρος – περιβάλλον Το Καστελόριζο ή Μεγίστη βρίσκεται στο μέσο των παραλίων της Λυκίας, από την οποία απέχει 6,5 χλμ., και 135 χλμ. από τη Ρόδο, αποτελώντας το ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας. Πρόκειται για έναν άγονο και άνυδρο βράχο, στα ΒΔ του οποίου είναι χτισμένος ο ομώνυμος [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Το Καστελόριζο από την αρχαιότητα έως σήμερα

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

  Καστελόριζο Σπυροπούλου Βάσω , Κονιώτη Μαρία 1. Φυσικός χώρος – περιβάλλον Το Καστελόριζο ή Μεγίστη βρίσκεται στο μέσο των παραλίων της Λυκίας, από την οποία απέχει 6,5 χλμ., και 135 χλμ. από τη Ρόδο, αποτελώντας το ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας. Πρόκειται για έναν άγονο και άνυδρο βράχο, στα ΒΔ του οποίου είναι χτισμένος ο [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Δωδεκανησιακές διάλεκτοι (Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος, Κως, Καστελλόριζο, Λέρος Πάτμος)

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

  Δωδεκανησιακές διάλεκτοι (Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος, Κως, Καστελλόριζο, Λέρος Πάτμος) 1. Ιστορικά και γεωγραφικά στοιχεία κατανομής των ιδιωμάτων Δωδεκανησιακά ονομάζουμε τα ιδιώματα που μιλιούνται στη Ρόδο, το Καστελόριζο, την Κάρπαθο, την Κάσο, τη Χάλκη, την Τήλο, τη Νίσυρο, τη Σύμη, την Κάλυμνο, την Αστυπάλαια, την Κω και τη Λέρο. Σύμφωνα με τον Κοντοσόπουλο (2000, 42), [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Κυριακή Α' Νηστειών .Ορθοδοξίας

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής, και η απόδοσή του στην νεοελληνική *** Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο Κεφ. 1, χωρία 44 έως 52 44 Τῷ καιρῷ ἐκείνω  ἠθέλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. 45 ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως ᾿Ανδρέου καὶ Πέτρου. 46 εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ὃν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Το «τουρκικό μοντέλο"; Ποιο απ’ όλα;

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Τις τελευταίες εβδομάδες, το "Τουρκικό μοντέλο" πετάει σαν αετός πάνω από τον αραβικό κόσμο.Δυτικοί αναλυτές το επικαλούνται ως μια εύλογη εναλλακτική λύση για μια περιοχή που φλέγεται. Αιγύπτιοι και Τυνήσιοι ισλαμιστές αναφέρονται σε αυτό... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Αθανάσιος “Τα ψέμματα που διαδίδει ο Μητρ. ...

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Στο Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων "Romfea.gr", μίλησε πριν από λίγο ο Σεβ. Μητροπολίτης πρώην Ερζεγοβίνης κ. Αθανάσιος (Γιέφτιτς) της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο Μητροπολίτης πρ. Ερζεγοβίνης κ. Αθανάσιος μέσα από την "Romfea.gr", απαντά στον Σεβ. Μητροπολίτη Κυθήρων κ. Σεραφείμ, ο οποίος στον μήνυμα του για την Κυριακή της Ορθοδοξίας μεταξύ άλλων γράφει τα εξής: “Στον πολύκροτο 20 αιώνα θέριεψε μαζί με τις άλλες αιρέσεις και κακοδοξίες και η παναίρεσις του Οικουμενισμού, την οποία κατέκρινε και κατεδίκασε ο σύγχρονος άγιος της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, που πρόσφατα διεκηρύχθη άγιος, ο άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς” “Αλλά δυστυχώς, σήμερα ωρισμένα πνευματικά παιδιά του αγίου Ιουστίνου – ο οποίος διεκήρυσσε ότι η πτώσις της ανθρωπότητος επικεντρώνεται σε τρία πρόσωπα: Αδάμ, Ιούδας...
Περισσότερα...
.::Αθανάσιος “Τα ψέμματα που διαδίδει ο Μητρ. ...

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Στο Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων "Romfea.gr", μίλησε πριν από λίγο ο Σεβ. Μητροπολίτης πρώην Ερζεγοβίνης κ. Αθανάσιος (Γιέφτιτς) της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο Μητροπολίτης πρ. Ερζεγοβίνης κ. Αθανάσιος μέσα από την "Romfea.gr", απαντά στον Σεβ. Μητροπολίτη Κυθήρων κ. Σεραφείμ, ο οποίος στον μήνυμα του για την Κυριακή της Ορθοδοξίας μεταξύ άλλων γράφει τα εξής: “Στον πολύκροτο 20o αιώνα θέριεψε μαζί με τις άλλες αιρέσεις και κακοδοξίες και η παναίρεσις του Οικουμενισμού, την οποία κατέκρινε και κατεδίκασε ο σύγχρονος άγιος της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, που πρόσφατα διεκηρύχθη άγιος, ο άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς” “Αλλά δυστυχώς, σήμερα ωρισμένα πνευματικά παιδιά του αγίου Ιουστίνου – ο οποίος διεκήρυσσε ότι η πτώσις της ανθρωπότητος επικεντρώνεται σε τρία πρόσωπα: Αδάμ, Ιούδα...
Περισσότερα...
.::Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακής 13-03-11.

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ».Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γι...
Περισσότερα...
.::Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑ....Πρωτ. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

Την Α’ Κυριακή των Νηστειών η Εκκλησία μας πανηγυρίζει τον θρίαμβό της. Η Ορθοδοξία γιορτάζει τη Νίκη της. Ζώντες και Τεθνεώτες, θριαμβεύουσα και Στρατευομένη Εκκλησία, όλο το Σώμα του Χριστού, πνευματικά εορτάζει. Η Νίκη αυτή περιγράφεται στο «Συνοδικό της Ορθοδοξίας», που διαβάζεται κατά την Λιτανεία των Αγίων Εικόνων. Εκεί φαίνεται, ποια είναι η Ορθοδοξία. Δεν πρόκειται για μια Ιδεολογία,Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΠΕΓΛΙΤΗ ΣΤΟΝ ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥΗ Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα εθνικά της δίκαια

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα εθνικά της δίκαια με βάση το διεθνές δίκαιο και δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Τουρκία να τα αμφισβητήσει: Με αυτή τη δήλωση ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Πάνος Μπεγλίτης, απάντησε στις προκλητικές δηλώσεις Νταβούτογλου από την Θράκη σχετικά με την διατήρηση του casus belli (αλλά και την «ενεργοποίηση» της [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΝΤΑΒΟΥTΟΓΛΟΥ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗΑποκαλύψεις για ΜΙΤ και ΕΥΠ

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

Ειδικού Συνεργάτη Εντελώς τυχαία και συμπτωματικά η εφημερίδα Σαμπάχ με πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της  ισχυρίζεται ότι η τουρκική ΜΙΤ κατάφερε να εξαρθρώσει κύκλωμα Ελλήνων πρακτόρων αλλά και πρακτόρων που δούλευαν για την ΕΥΠ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Γεώργιος Αμουτζόπουλος, ο οποίος εργάζονταν σε τουρκική τράπεζα που εξαγοράστηκε από ελληνική τράπεζα αλλά και η Τουρκάλα σύζυγος [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Πανηγυρικός εσπερινός μετακομιδής λειψάνων του Αγ.Λουκά του ιατρού (Ι.Χασανίδης - Ν.Στάθης)

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Νταβούτογλου και η Εθνική μας Στρατηγική

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Αχμέτ Νταβούτογλου: Εναλλακτικές Κοσμοθεωρίες Παναγιώτης Ήφαιστος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων – Στρατηγικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Το βιβλίο «Στρατηγικό βάθος» που κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάιο. Προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον που... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Μια προσευχή για την Ιαπωνία

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
 ...αύριο Κυριακή της Ορθοδοξίαςμια προσευχή για τις εικόνες του Θεού...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Εθνικό προσκλητήριο

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
της Ελίνας Γαληνού Τα πράγματα εξελίσσονται πιό δύσκολα απ΄ότι είχε φανταστεί ο πρωθυπουργός που διαμήνυε ακόμα και προ ημερών, "να αισιοδοξούμε". Η στενωπός, στενεύει στο απροχώρητο, ενώ οι αγορές απειλούν ολόκληρη την Ευρωζώνη. Και η... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Το «Τουρκικό μοντέλο"; Ποιο απ’ όλα;

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Τις τελευταίες εβδομάδες, το "Τουρκικό μοντέλο" πετάει σαν αετός πάνω από τον αραβικό κόσμο.Δυτικοί αναλυτές το επικαλούνται ως μια εύλογη εναλλακτική λύση για μια περιοχή που φλέγεται. Αιγύπτιοι και Τυνήσιοι ισλαμιστές αναφέρονται σε αυτό... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συνεχίζω να ελπίζω....του μοναχού Μωυσή Αγιορείτη

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας είναι χείριστη. Προηγήθηκε και υπάρχει μια πνευματική κρίση με την αμφισβήτηση ιερών θεσμών και παραδόσεων. Συνάμα αναπτύσσεται μια απειλητική εσχατολογία, μια τρομοκρατική αντιχριστολογία και μία έντονη δαιμονολογία. Χρειάζεται πολλή προσοχή και μεγάλη διάκριση. Ούτε να ξεθαρρευτούμε, να σφυρίζουμε αδιάφορα και να θεωρούμε ότι όλαΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ: Απάντηση στον συνειδητά Ανθέλληνα Νάσο Θεοδωρίδη

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
12/03/2011 από TourkikaNea.gr Εφ. Τράκιανιν Σεσί  3-3-2011 Αρθρογράφος Νάσος Θεοδωρίδης Ο μύθος της ¨γνήσιας ελληνικότητας¨ των Ποντίων "Οι αυτοαποκαλούμενοι Πόντιοι είναι το εκχριστιανισμένο σκέλος της παρακαυκάσιας ιθαγενούς... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Το «ίδρυμα» και ο νεοθωμανός Δάσκαλος

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Ειδικού συνεργάτηΣε τούτο εδώ το ιστολόγιο πριν μερικές μέρες γράφτηκε ότι ήταν ανεπίτρεπτο «ιδρύματα» τα οποία χρηματοδοτούνται και από το ελληνικό κράτος, δηλαδή τον έλληνα φορολογούμενο, να γίνονται δίαυλος προπαγάνδας των... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::"Θα ήθελα η Εκκλησία να παρεμβαίνει περισσότερο... και ας αφρίσει η Πολιτεία!"

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
«Υπερασπιζόμαστε την ορθοδοξία αλλά το κόμμα μας δεν είναι θρησκευτική σέκτα» υποστηρίζει ο Άδωνις Γεωργιάδης, Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Αmen.gr. Ο Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ χαρακτηρίζει απαράδεκτο το γεγονός να μπορεί να μιλάει ο καθένας για τα εθνικά ζητήματα «και να μην έχουν άποψη οι Μητροπολίτες της Εκκλησίας μας».Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της εκκλησιαστικής περιουσίας που κατά καιρούς έρχεται στην επικαιρότητα τονίζει ότι η Εκκλησία έχει προσφέρει πολλά στο Κράτος. Ωστόσο ο κ.Γεωργιάδης εμφανίζεται να διαφωνεί με την τακτική των χαμηλών τόνων που ακολουθεί σήμερα η Ελλαδική Εκκλησία και ζητά να αρθρώνει παρεμβατικό λόγο στα δημόσια πράγματα. Δεν παραλείπει να δηλώσει «Χριστοδουλικός» αν και εκτιμά ότι «ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος είναι αθόρυβος,...
Περισσότερα...
.::"Θα ήθελα η Εκκλησία να παρεμβαίνει περισσότερο... και ας αφρίσει η Πολιτεία!"

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
«Υπερασπιζόμαστε την ορθοδοξία αλλά το κόμμα μας δεν είναι θρησκευτική σέκτα» υποστηρίζει ο Άδωνις Γεωργιάδης, Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Αmen.gr. Ο Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ χαρακτηρίζει απαράδεκτο το γεγονός να μπορεί να μιλάει ο καθένας για τα εθνικά ζητήματα «και να μην έχουν άποψη οι Μητροπολίτες της Εκκλησίας μας».Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της εκκλησιαστικής περιουσίας που κατά καιρούς έρχεται στην επικαιρότητα τονίζει ότι η Εκκλησία έχει προσφέρει πολλά στο Κράτος. Ωστόσο ο κ.Γεωργιάδης εμφανίζεται να διαφωνεί με την τακτική των χαμηλών τόνων που ακολουθεί σήμερα η Ελλαδική Εκκλησία και ζητά να αρθρώνει παρεμβατικό λόγο στα δημόσια πράγματα. Δεν παραλείπει να δηλώσει «Χριστοδουλικός» αν και εκτιμά ότι «ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος είναι αθόρυβος,...
Περισσότερα...
.::"Αποκαλύψεις" της Σαμπάχ

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Σαμπάχ ένα χρονίζον πρόβλημα  80 ετών ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία βρήκε την λύση του μετά  απο την συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών Αχμέτ Νταβούτογλουκαι Δημήτρη... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑΣ

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΒΟΑ-ΧΑΣΑΝΙΔΗΣ

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ελληνική απάντηση στις προκλήσεις Νταβούτογλου

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

Της Α. ΚΑΤΣΙΜΕΝΤΕ·ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Ενοχλημένη είναι η ελληνική κυβέρνηση από τις δηλώσεις Νταβούτσγλου στη Θράκη για τους μουφτήδες, αλλά και για τα όσα ανέφερε περί Casus Belli. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα χθες από τις σχετικές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπρόσωπου Γιώργου Πεταλωτή, αλλά και του εκπροσώπου του ΥΠΕΞ Γρηγόρη Δελαβέκουρα. «Η εμπειρία του κ. Νταβούτογλου, ειδικά από την [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Χαιρετίζουν τις ελληνικές δεσμεύσεις οι Ευρωπαίοι

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

Τη δέσμευση που ανέλαβε η Ελλάδα «να εφαρμόσει πλήρως και ταχέως το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, ύψους 50 δισ. ευρώ, το οποίο έχει ανακοινώσει» χαιρετίζουν τα κράτη- μέλη της ευρωζώνης. Στο κείμενο του τελικού ανακοινωθέντος της Συνόδου Κορυφής τονίζεται ότι όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να δημιουργήσουν [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Κρίσιμοι εξοπλισμοί μένουν πίσω λόγω Μνημονίου

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

Επείγει η προμήθεια φρεγατών, ελικοπτέρων έρευνας και διάσωσης, μαχητικών αεροσκαφών και οχημάτων ΤΟΜΑ ΒΜΡ3 Το μνημόνιο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στην εθνική ασφάλεια, καθώς η Ελλάδα αδυνατεί να υλοποιήσει απαραίτητα εξοπλιστικά προγράμματα, που διατηρούν την ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο. Πρόκειται για τα εξοπλιστικά που αφορούν τις φρεγάτες, τα ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης και τα μαχητικά [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η κοινή γνώμη στη μέγγενη μεταξύ των ΜΜΕ και των πολιτικών

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΒΒΑ ΙΑΚΩΒΙΔΗ  ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ οι σχέσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και πολιτικών; Σχέσεις συνεργασίας ή σχέσεις διαπλοκής ή και οργής; Τις προάλλες (2/3/2011) το Τμήμα Ευρωπαϊκών Σπουδών και Διεθνών Σχέσεων του ... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::«Η λύση του Κυπριακού περνάει από τη Μόσχα»

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

Συνέντευξη στον ΓΙΑΝΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) Πρώην διπλωμάτης (1975-1981), ο Βρετανός λέκτορας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Γουίλιαμ Μάλινσον, ο οποίος ζει μόνιμα στην Ελλάδα, στο εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο του «Πικρές Ελιές» -που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες από τις εκδόσεις της Εστίας- ανατρέχει στην ιστορία της Κύπρου και τις ποικίλες περιπέτειες που ο λαός τής μαρτυρικής [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συλλήψεις ευρωβουλευτών και ενός επισκόπου στα κατεχόμενα της Κύπρου

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Στη σύλληψη ευρωβουλευτών και ιερωμένων, οι οποίοι βρίσκονταν στην εκκλησία της Αγίας Ζώνης στην Αμμόχωστο, προχώρησε το κατοχικό καθεστώς στην Κύπρο. Ειδικότερα, η λεγόμενη αστυνομία... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συλλυπητήρια Πατριάρχη Μόσχας για τον καταστροφικό ...

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Συλλυπητήρια επιστολή απέστειλε ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών κ. Κύριλλος, στον Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας κ. Ναότο Κάν και στον Μητροπολίτη Τόκιο και Πάσης Ιαπωνίας κ. Δανιήλ, για τον πρόσφατο καταστροφικό σεισμό στην Ιαπωνία. Ο Πατριάρχης Κύριλλος στην επίστολή του προς τον Πρωθυπουργό Ναότο, μεταξύ άλλων αναφέρει: “Εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήρια μου για τον πρόσφατο ισχυρότερο σεισμό στην ιστορία της χώρας.” “Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν πολλές ζωές, προκαλώντας πόνο και ταλαιπωρία χιλιάδων και εκατομμυρίων ανθρώπων. Πολλοί έχουν χάσει τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ άλλο έμειναν άστεγοι”, προσθέτει ο Πατριάρχης Κύριλλος. Σε άλλο σημείο της επιστολής υπογραμμίζει: “Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία συμμερίζεται τη θλίψη του Ιαπωνικού λαού, και προσευχόμαστε για όλους εκείνους...
Περισσότερα...
.::«Η λύση του Κυπριακού περνάει από τη Μόσχα»

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Πρώην Βρετανός διπλωμάτης, ο Γουίλιαμ Μάλινσον καταγράφει στο βιβλίο του «Πικρές Ελιές» (εκδ. Εστία) μερικές πικρές αλήθειες για την Κύπρο Συνέντευξη στον ΓΙΑΝΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) Πρώην διπλωμάτης (1975-1981),... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ορθόδοξο κατηχητικό μάθημα διδασκόμενο από ιερείς στη Ρωσία-Προαιρετικό και θρησκειολογικό μάθημα Θρησκευτικών στην Ελλάδα!

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Μιλώντας στο αρχονταρίκι του ιερού ναού Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης την Κυριακή 6/3/2011 ο Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης μετέφερε μία είδηση από τη Ρωσία συγκρίνοντάς την με όσα δρομολογούνται για το μάθημα των Θρησκευτικών στην Ελλάδα. Ο π. Θεόδωρος τόνισε: «Ενώ εμείς εδώ στην Ελλάδα προσπαθούμε να καταργήσουμε το μάθημα των Θρησκευτικών, να το μειώσουμε κάνοντάς το προαιρετικό και να το καταργήσουμε κάνοντάς το θρησκειολογικό, να μην διδάσκονται τα παιδιά μας την ορθόδοξη κατήχηση, την ορθόδοξη δογματική, την ορθόδοξη λειτουργική αλλά να διδάσκονται θρησκειολογία και ενδεχομένως να το βγάλουμε τελείως από την εκπαίδευση (το μάθημα των Θρησκευτικών), ενώ εμείς τα κάνουμε αυτά, η Ρωσία, η οποία τα έζησε αυτά στο πετσί της με το αθεϊστικό σοσιαλιστικό κομμουνιστικό καθεστώς και τώρα τι κά...
Περισσότερα...
.::Ομιλία κ. Νικολάου Σωτηροπούλου

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
πηγή: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ.Με θέμα «ΕΠΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ» θα ομιλήσει ο θεολόγος και συγγραφέας κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος την Κυριακή 13/3 στις 6:00μμ στην αίθουσα της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» - Ζωοδόχου Πηγής 44 στην Αθήνα.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ομιλίες της Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Συνεχίζονται σὺν Θεῷ αἱ ὁμιλίαι τῆς «Πανελληνίου ᾿Ορθοδόξου ῾Ενώσεως» (Π.Ο.Ε.) εἰς τὴν αἴθουσαν αὐτῆς (Κάνιγγος 10, Α´ ὄροφος). Τὴν προσεχῆ Δευτέραν 14 Μαρτίου, θὰ ὁμιλήση ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Μελέτιος Βαδραχάνης, μὲ θέμα: "Οἱ Τεσσαράκοντα Μάρτυρες".Τὴν Δευτέραν 21 Μαρτίου, θὰ ὁμιλήση ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Μελέτιος Βαδραχάνης, μὲ θέμα: "Ἀποτάσσωμαι τῷ Σατανᾷ".Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ελληνικά κοιτάσματα και καθορισμός ΑΟΖ

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Του ΑΝΔΡΕΑ Ν. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ* Οι έρευνες για τον εντοπισμό κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Ελλάδα άρχισαν τη δεκαετία του 1960 στη Δυτική Ελλάδα και στο Ιόνιο.Παρά τη μεθοδική εργασία ξένων κυρίως ειδικών περίπου μέχρι το 1966, τα... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΠΑΖΑΡΙ ΣΑΡΚΟΖΙ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΦΡΕΓΑΤΕΣ «Βάλε πλάτη και παίρνουμε τις FREMM…»

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

Οι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού προτιμούν κορβέτες για επιχειρησιακούς λόγους Πέτρος Τρουπιώτης  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 26 Μαρτίου σχετικά με τους μηχανισμούς και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη είναι πολύ πιθανόν να παίξει και καθοριστικό ρόλο για το αν η Ελλάδα θα προχωρήσει στην αγορά γαλλικών φρεγατών [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Μιχαήλ Μιχαηλίδης, Η Ορθοδοξία - Το καύχημά μας

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 11/3/2011Τό καύχημά μαςΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΤοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, ΘεολόγουὉ θεοφώτιστος Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ, ὁ Παῦλος, κλείνοντας τήν πρώτη του ἐπιστολή στό συνεργάτη καί μαθητή του Τιμόθεο, τοῦ δίνει τήν ὡραιότερη καί ἀσφαλέστερη συμβουλή γιά τόν ἴδιο καί τό ἔργο του: «Τήν παρακαταθήκην φύλαξον» (Α´ Τιμ. ΣΤ΄ 20). Τόν πνευματικό θησαυρό τῆς ἀλήθειας τοῦ Εὐαγγελίου, πού σοῦ ἔχει ἐμπιστευθεῖ ὁ Κύριος, φύλαξέ τον με κάθε προσοχή καί ἀσφάλεια. Αὐτό πού συμβαίνει μέ τους κλέφτες καί τούς ληστές τῶν ὑλικῶν θησαυρῶν, κατά παρόμοιο τρόπο συμβαίνει καί με τούς πνευματικούς θησαυρούς τοῦ Εὐαγγελίου, τούς ὁποίους καταληστεύουν οἱ αἱρετικοί, δηλαδή, οἱ ψευδοδιδάσκαλοι και διαφθορεῖς τῆς Ἀλήθειας... Καί τέτοιοι – στό πέρασμα τοῦ χρόνου – μέ σατανική ἐπιτηδειότητα καί χίλιους τρόπου...
Περισσότερα...
.::Ευχαριστούμε!

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Σήμερα το ιστολογιό μας έφτασε τις 800.000 κλικ - επισκέψεις. Σύμφωνα με τις Στατιστικές του blogger  οι προβολές σελίδων τον προηγούμενο μήνα ήταν  51.035. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουμε...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::“Ο Καντάφι θα επικρατήσει” ισχυρίζεται ο Διευθυντής Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών των ΗΠΑ!

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

“Σε βάθος χρόνου το καθεστώς [Καντάφι] θα επικρατήσει” φέρεται να δήλωσε ο Διευθυντής των Εθνικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, Τζέιμς Κλάπερ σε ενημέρωσή του προς την Αμερικανική Γερουσία. Ο ισχυρισμός του Κλάπερ είναι κατά βάση λογικός εφόσον το πλεονέκτημα σε οπλισμό και τεχνολογικά μέσα βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια του Καντάφι και των στρατιωτών του. Δεδομένου ότι [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Οι δυνάμεις του Καντάφι επιτίθενται στη Μιζουράτα

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Λιβύης έχουν εξαπολύσει επίθεση κατά του τελευταίου οχυρού των αντικαθεστωτικών στα δυτικά της χώρας, την πόλη Μιζουράτα, σε μια προσπάθεια να την ανακαταλάβουν. «Προσπαθούν να φτάσουν στη Μιζουράτα, τώρα είναι 10 χιλιόμετρα μακριά», δήλωσε ένας αντικαθεστωτικός στο πρακτορείο Reuters. «Ακούμε βομβαρδισμούς. Δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να πολεμήσουμε», προσέθεσε. πηγηΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Το Τσερνόμπιλ επαναλαμβάνεται;

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

EKTAKTH ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ – Η ΑΠΕΙΛΗ ΙΑΠΩΝΙΚΟΥ… ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο πυρηνικός αντιδραστήρας του εργοστασίου πυρηνικής ηλεκτροπαραγωγής στο  Fukushima Daiichi έχει μπει σε κατάσταση «εσωτερικής κατάρρευσης» (meltdown). Αναφερόμενοι πολύ επιγραμματικά στην διαδικασία, να σημειώσουμε ότι η λειτουργία ενός πυρηνικού αντιδραστήρα βασίζεται σε ελεγχόμενη εκπομπή νετρονίων από τα πυρηνικά καύσιμα, [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Σύρου Δωρόθεος “Όσοι κατηγορούν τη Μύκονο δεν την ...

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Σύμπας ο λαός της Μυκόνου επί τρίωρων βάδην συνόδευσε λιτανευτικά την εικόνα της Παναγίας της Τουρλιανής από το μοναστήρι της στην Άνω Μερά, στη Χώρα κατά το δισαιώνιο εκκλησιαστικό τοπικό έθιμο, και την ενθρόνισε στον ενοριακό Ναό της Αγίας Κυριακής όπου και θα παραμείνει έως το Σάββατο του Λαζάρου. Της λιτανευτικής πομπής, δρόμου εννέα χιλιομέτρων, ηγούντο του λαού ο Μητροπολίτης Δωρόθεος, οι Ιερείς του νησιού, ο Δήμαρχος Μυκονίων, ο Λιμενάρχης, ο Υποδιοικητής της 6ης ΜΣΕΠ, οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Άνω Μεράς, η δημοτική φιλαρμονική, οι σημαίες και τα λάβαρα πατριωτικών σωματείων και τοπικών συλλόγων. Η υποδοχή της Αγίας Εικόνας στην ηλιόεσσα Χώρα πραγματοποιήθηκε με συγκινητικές εκδηλώσεις τιμής και σεβασμού του λαού και στον αύλιο χώρο του Ναού της Αγίας Κυριακής, τον οπ...
Περισσότερα...
.::Επίσημη ποιμαντική επίσκεψη στην Ουγκάντα και την Κένυα ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Την 11η Μαρτίου, ο Μακαριώτατος, συνοδευόμενος από τον Πανοσιολ. Αρχιμ. κ.Μελέτιο Κούμανη, Ηγούμενο της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου Αλεξανδρείας, αφίχθη στο διεθνή αερολιμένα Entebee της Ουγκάντας. Είχε προηγηθή ολιγόωρη στάση στο αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι της Κένυας, όπου τον Πατριάρχη ανέμενε ο Σεβ.Μητροπολίτης Κένυας κ.Μακάριος και ο Επιτετραμένος της Αιγυπτιακής Πρεσβείας στη χώρα.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Στην Ουγκάντα και την Κένυα ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Την 11η Μαρτίου, ο Μακαριώτατος, συνοδευόμενος από τον Πανοσιολ. Αρχιμ. κ.Μελέτιο Κούμανη, Ηγούμενο της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου Αλεξανδρείας, αφίχθη στο διεθνή αερολιμένα Entebee της Ουγκάντας. Είχε προηγηθή ολιγόωρη στάση στο αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι της Κένυας, όπου τον Πατριάρχη ανέμενε ο Σεβ.Μητροπολίτης Κένυας κ.Μακάριος και ο Επιτετραμένος της Αιγυπτιακής Πρεσβείας στη χώρα.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός, Η Ορθοδοξία, μαρτυρία και θυσία

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
πηγή: Ι. Μονή Παντοκράτορος ΜελισσοχωρίουΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΓράφει ο Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Δ. ΜεταλληνόςΤην Α’ Κυριακή των Νηστειών η Εκκλησία μας πανηγυρίζει τον θρίαμβό της. Η Ορθοδοξία γιορτάζει τη Νίκη της. Ζώντες και Τεθνεώτες, θριαμβεύουσα και Στρατευομένη Εκκλησία, όλο το Σώμα του Χριστού, πνευματικά εορτάζει. Η Νίκη αυτή περιγράφεται στο «Συνοδικό της Ορθοδοξίας», που διαβάζεται κατά την Λιτανεία των Αγίων Εικόνων. Εκεί φαίνεται, ποια είναι η Ορθοδοξία. Δεν πρόκειται για μια Ιδεολογία, για κάποιο «Κοινωνικό Σύστημα» ή Φιλοσοφία, για κάποια εγκόσμια Πολιτική, που επεκράτησε και θριαμβολογεί για τη συντριβή των αντιπάλων της. Όχι! Η Ορθοδοξία είναι ο νέος τρόπος ζωής και υπάρξεως, η ΧΡΙΣΤΟΖΩΗ, που εισήχθη στην ιστορία με τη Σάρκωση του Αιώνιου Λόγου του Θεού...Αν λοιπ...
Περισσότερα...
.::Ήρθε η ώρα να αποχωρήσει και η Εκκλησία της Ελλάδος από το ΠΣΕ

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Καλά είναι τα νέα από την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής «Πίστεως και Τάξεως» του ΠΣΕ στην Κύπρο. Το Ανακοινωθέν που εκδόθηκε αναφέρει ότι «Μέλη από σχεδόν όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες ήσαν παρόντα στη Συνδιάσκεψη αυτή». Άρθρο όμως του Μητροπολίτου Ζιμπάμπουε Σεραφείμ στο amen.gr μας πληροφορεί ότι των εργασιών του ΠΣΕ στην Κύπρο απείχαν αρκετές Ορθόδοξες Εκκλησίες και συγκεκριμένα τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας, Ιεροσολύμων, Βουλγαρίας, Γεωργίας και Πολωνίας.Δυστυχώς η Εκκλησία της Ελλάδος δεν ακολουθεί ακόμη την πατερική γραμμή των παραπάνω Εκκλησιών και συνεχίζει την ενεργό συμμετοχή της στο ΠΣΕ αποστέλλοντας μάλιστα ως εκπροσώπους επισκόπους με εγνωσμένο οικουμενιστικό φρόνημα...Πληθαίνουν ωστόσο και στην Εκκλησία της Ελλάδος οι φωνές όσων ζητούν την άμεση αποχώρηση της Εκκλησίας μας ...
Περισσότερα...
.::Ομιλία Κωνσταντίνου Χολέβα για το 1821

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Ὁμιλία ὑπό τοῦ κ. Κων. Χολέβα διά τό 1821Ὁ Πολιτικός ἐπιστήμων και συγγραφεύς κ. Κωνσταντῖνος Χολέβας θά ὁμιλήση τήν Πέμπτην 24ην Μαρτίου καί ὥραν 8.10 μ.μ εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τοῦ φιλολογικοῦ Συλλόγου Παρνασσός μέ θέμα: «Ἡ διαχρονική συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὡς πνευματική προϋπόθεση τοῦ 1821». Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ιαπωνία: Έκρηξη σε πυρηνικό αντιδραστήρα με τουλάχιστον 4 τραυματίε

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

Εικόνες βιβλικής καταστροφής και ανησυχία από την έκρηξη σε ιαπωνικό πυρηνικό αντιδραστήρα μετά το σεισμό των 8,9 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ στις βόρειοανατολικές ακτές της Ιαπωνίας και το τσουνάμι που προκλήθηκε. Τέσσερις εργαζόμενοι τραυματίστηκαν στον πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα 1 στις εγκαταστάσεις του οποίου σημειώθηκε η έκρηξη, με τις ιαπωνικές Αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ιαπωνία: Έκρηξη σε πυρηνικό αντιδραστήρα με τουλάχιστον 4 τραυματίες

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

Εικόνες βιβλικής καταστροφής και ανησυχία από την έκρηξη σε ιαπωνικό πυρηνικό αντιδραστήρα μετά το σεισμό των 8,9 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ στις βόρειοανατολικές ακτές της Ιαπωνίας και το τσουνάμι που προκλήθηκε. Τέσσερις εργαζόμενοι τραυματίστηκαν στον πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα 1 στις εγκαταστάσεις του οποίου σημειώθηκε η έκρηξη, με τις ιαπωνικές Αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Σύλληψη ευρωβουλευτών και του επισκόπου Νεαπόλεως

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Το κατοχικό καθεστώς συνέλαβε σήμερα ευρωβουλευτές και ιερωμένους, οι οποίοι πήγαν στις κατεχόμενες περιοχές για να διαπιστώσουν την καταστροφή της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς. Ειδικότερα, η λεγόμενη αστυνομία του κατοχικού καθεστώτος συνέλαβε την Κύπρια ευρωβουλευτή Ελένη Θεοχάρους, τους Πολωνούς Γιαρουσλάβ Βαλέσα -γιο του ηγέτη της Αλληλεγγύης Λεχ Βαλέσα- και Αρτούρ Ζασάστα και τη Βουλγάρα Μαρία Νεβέσλεβα, τον Κύπριο πρώην ευρωβουλευτή Γιαννάκη Μάτση, τον επίσκοπο Νεαπόλεως Πορφύριο και τον πατέρα Σάββα, ο οποίος εργάζεται σε θέματα θρησκευτικής κληρονομιάς και μία υπάλληλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μαζί τους συνελήφθη και ο Λοϊζος Αυξεντίου, ο οποίος ως μέλος της Κίνησης Προσφύγων, είχε υποβάλει προσφυγή στην Επιτροπή Αναφορών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, η οποία οδήγησε και...
Περισσότερα...
.::Σύλληψη Επισκόπου Νεαπόλεως, Ιερεώς και Ευρωβουλευτών

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Το κατοχικό καθεστώς συνέλαβε σήμερα ευρωβουλευτές και ιερωμένους, οι οποίοι πήγαν στις κατεχόμενες περιοχές για να διαπιστώσουν την καταστροφή της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς. Ειδικότερα, η λεγόμενη αστυνομία του κατοχικού καθεστώτος συνέλαβε την Κύπρια ευρωβουλευτή Ελένη Θεοχάρους, τους Πολωνούς Γιαρουσλάβ Βαλέσα -γιο του ηγέτη της Αλληλεγγύης Λεχ Βαλέσα- και Αρτούρ Ζασάστα και τη Βουλγάρα Μαρία Νεβέσλεβα, τον Κύπριο πρώην ευρωβουλευτή Γιαννάκη Μάτση, τον επίσκοπο Νεαπόλεως Πορφύριο και τον πατέρα Σάββα, ο οποίος εργάζεται σε θέματα θρησκευτικής κληρονομιάς και μία υπάλληλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μαζί τους συνελήφθη και ο Λοϊζος Αυξεντίου, ο οποίος ως μέλος της Κίνησης Προσφύγων, είχε υποβάλει προσφυγή στην Επιτροπή Αναφορών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, η οποία οδήγησε και...
Περισσότερα...
.::Σύλληψη Επισκόπου Νεαπόλεως, Ιερέως και Ευρωβουλευτών

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Το κατοχικό καθεστώς συνέλαβε σήμερα ευρωβουλευτές και ιερωμένους, οι οποίοι πήγαν στις κατεχόμενες περιοχές για να διαπιστώσουν την καταστροφή της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς. Ειδικότερα, η λεγόμενη αστυνομία του κατοχικού καθεστώτος συνέλαβε την Κύπρια ευρωβουλευτή Ελένη Θεοχάρους, τους Πολωνούς Γιαρουσλάβ Βαλέσα -γιο του ηγέτη της Αλληλεγγύης Λεχ Βαλέσα- και Αρτούρ Ζασάστα και τη Βουλγάρα Μαρία Νεβέσλεβα, τον Κύπριο πρώην ευρωβουλευτή Γιαννάκη Μάτση, τον επίσκοπο Νεαπόλεως Πορφύριο και τον πατέρα Σάββα, ο οποίος εργάζεται σε θέματα θρησκευτικής κληρονομιάς και μία υπάλληλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μαζί τους συνελήφθη και ο Λοϊζος Αυξεντίου, ο οποίος ως μέλος της Κίνησης Προσφύγων, είχε υποβάλει προσφυγή στην Επιτροπή Αναφορών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, η οποία οδήγησε και...
Περισσότερα...
.::Α΄Κυριακή των Νηστειών – Κυριακή της Ορθοδοξίας

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

Το φρόνημα της  Ορθοδοξίας. Η σημερινή Κυριακή είναι αφιερωμένη στην Ορθοδοξία μας και γι’ αυτό ονομάζεται Κυριακή της Ορθοδοξίας. Γι’ αυτό τον λόγο θα προσπαθήσουμε σήμερα, με τη βοήθεια του Θεού, να αναλύσουμε αυτό τον όρο για να δούμε το περιεχόμενό του και τη σημασία, που έχει για τη ζωή μας και τη σωτηρία μας. [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Το Αμερικάνικο όνειρο...

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίων, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, είναι, μεταξύ άλλων και γνωστός μουσικοσυνθέτης, η ευρεία διάδοση των έργων του οποίου, τουλάχιστον εντός της Ρωσίας, οφείλεται, όπως, δυστυχώς, πιστεύουν ορισμένοι ζηλόφθονες και ως επί το πλείστον άμουσοι κριτικοί, στο «φούσκωμα της πληθωριστικής σαπουνόφουσκας της κρατικής ορθοδοξίας». Τι μπορεί όμως να περιμένει κάποιος από τους κάθε είδους κριτικούς…Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η εορτή των Αγίων Θεοδώρων και το εκκλησάκι τους στο Ναύπλιο (με φωτογραφικό υλικό)

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

Εορτή των Αγίων Θεοδώρων σήμερα Σάββατο από την Α Κυριακή των νηστειών και η εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη του δια κολυβων θαύματος του Αγίου μεγαλομάρτυρα Θεοδώρου του Τηρωνος.Πανηγυρικά εορτάστηκε η μνήμη του θαύματος στο ομώνυμο εκκλησάκι των Αγίων Θεοδωρων στο Ναύπλιο που οικοδομήθηκε από τον Γερο του Μορια Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τους οικείους του [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Kυριακή της Ορθοδοξίας

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Η Εορτή της Ορθοδοξίας καθιερώθηκε το 842, με αφορμή την νίκη της ορθής πίστεως (ορθής δόξας > ορθής γνώμης > Ορθοδοξίας), για το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και για τη τιμή στους αγίους μας διά των αγίων εικόνων. Σταδιακά όμως, η εορτή επεκτάθηκε αποκτώντας ιδιαίτερη σημασία, με την έννοια ότι, άρχισε να αποτελεί ανάμνηση της νίκης της Ορθοδοξίας εναντίον κάθε μορφής κακοδοξίας, δηλαδή της κάθε αιρέσεως, και γενικότερα, περιφανή νίκη της Εκκλησίας κατά των ποικίλων αυτής εχθρών. Γι’ αυτό σε ορισμένες Ορθόδοξες Εκκλησίες, όπως στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, για να τονισθεί ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας, με ειδική δέηση, αναγιγνώσκεται το Σύμβολον της Πίστεως, το οποίο αποτελεί το πιο ευσύνοπτο κείμενο, που η Εκκλησία μας, διά των αγίων Πατέρων της που συμμετείχαν στι...
Περισσότερα...
.::Επίσκεψη Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου στην ...

Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011

News image
Επίσημη ποιμαντική επίσκεψη στην Ουγκάντα και την Κένυα πραγματοποιεί από την 11η έως την 23η Μαρτίου ε.ε. η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β’. Την 11η Μαρτίου, ο Μακαριώτατος, συνοδευόμενος από τον Πανοσιολ. Αρχιμ. κ.Μελέτιο Κούμανη, Ηγούμενο της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου Αλεξανδρείας, αφίχθη στο διεθνή αερολιμένα Entebee της Ουγκάντας. Είχε προηγηθή ολιγόωρη στάση στο αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι της Κένυας, όπου τον Πατριάρχη ανέμενε ο Σεβ.Μητροπολίτης Κένυας κ.Μακάριος και ο Επιτετραμένος της Αιγυπτιακής Πρεσβείας στη χώρα. Στο αεροδρόμιο Entebee της Ουγκάντας τον Μακαριώτατο υπεδέχθη ο επιχώριος Μητροπολίτης Καμπάλας, Σεβ. κ.Ιωνάς, ο Σεβ.Μητροπολίτης Μουάνζας κ.Ιερώνυμος, ο Εξοχ.Πρέσβης της Αιγύπτου κ.Sabry MagdySabry,...
Περισσότερα...
Προηγούμενο
Έπόμενο
20