Follow @pistosgr

Βρίσκεστε εδώ:

Εκκλησιαστικά

 • Αἰσθάνεσθε ἐλεύθερος ἤ σάν σκλάβος μέσα στήν μοναχική σας ζωή; Πιστεύετε ὅτι ὁ μοναχισμός εἶναι μία μοναδική ὁδός σωτηρίας γιά τούς χρι

  Μοναχισμός. Ἡ ὁδός τῆς οὐσιαστικῆς ἐμπειρίας

  Ἡ ἐπιστροφή μου στήν Ὀρθοδοξία καί ἡ εἴσοδός μου στόν μοναχισμό


  Γέροντος Ραφαήλ Νόϊκα

  Αἰσθάνεσθε ἐλεύθερος ἤ σάν σκλάβος μέσα στήν μοναχική σας ζωή;


  Αἰσθάνομαι ὄχι μόνο ἐλεύθερος, ἀλλά ἀπελευθερωμένος, πῶς νά σᾶς τό εἰπῶ. Λέγει ὁ Χριστός: «Καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν.8,32), μέσῳ τῆς προσευχῆς καί τῆς ἀληθείας τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, διότι καί ὁ μοναχισμός εἶναι μία κατάστασι ἀνάμεσα στίς ἄλλες.
  Παντρεμμένος ἤ μοναχός εἶναι οὐσιαστικά τρόποι ζωῆς γιά νά ζοῦμε μαζί μέ τόν Θεό· ἡ ζωή μας νά εὑρίσκεται σέ ἁρμονία μέ τόν Θεό. Θά ἤθελα νά συστήσω σέ ὅλους αὐτή τήν πορεία, δηλαδή νά ζητοῦμε τόν Θεό, διότι Αὐτός φανερώνει στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς τόν λόγο τῆς ἀποστολῆς καί πορείας του.
  Ἀκόμη καί στήν μάχη μέ τήν ἁμαρτία πρέπει νά ἀναζητοῦμε τόν Θεό, λέγοντας: «Κύριε, τί εἶναι σ᾿ αὐτή τήν συγκεκριμένη περίπτωσι ἁμαρτία καί τί δέν εἶναι; Δεῖξε μου τήν ἀλήθεια!»
  Καί τότε ὅλο καί περισσότερο (διότι πρέπει νά κάνουμε πολλή ὑπομονή καί νά δώσουμε τόν χρόνο στόν Θεό νά ἐργάζεται στήν  καρδιά μας ἀργά καί ἀθόρυβα) ὁ Θεός μᾶς ἐλευθερώνει. Καί ἡ τελευταία φάσις τοῦ ἀνθρώπου θά εἶναι τόσο ἐλεύθερη, τήν ὁποία οὔτε οἱ ἁμαρτωλοί δέν θά ἠμποροῦν νά τήν ἀπεικονίσουν. Ἐπειδή εἶναι ἐλευθερία ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ, τήν στιγμή πού ἡ ἁμαρτία εἶναι ψεῦδος καί ἀπάτη.

  Πιστεύετε ὅτι ὁ μοναχισμός εἶναι μία μοναδική ὁδός σωτηρίας γιά τούς χριστιανούς; Ἤ νά ἐρωτήσω ἀλλιῶς: Γιατί ἐπιλέξατε αὐτή τήν μοναχική ὁδό;


  Σιγουριά, βεβαιότητα-ἔτσι ὅπως ἔχουμε βεβαιότητα, γιά παρά¬δειγμα, τό αὐτοκίνητο καί γιά ὅλα τά πράγματα, δέν ὑπάρχει. Σίγουρη ὁδός δέν ὑπάρχει. Βεβαιότητα δέν ὑπάρχει, ἀλλά σιγουριά μας εἶναι μόνο ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ὁ μοναχισμός, κατά τόν ἴδιο τρόπο, εἶναι μία μεγάλη ὁδός, στήν ὁποία προσπαθεῖς νά ξεπεράσης, ὅσο εἶναι δυνατόν σ᾿ αὐτόν τόν κόσμο, τήν ζωή τοῦ κόσμου.
  Ὅπως λέγεται καί στήν Θεία Λειτουργία: «Νῦν βιοτικήν ἀποθώμεθα μέριμναν...». Γιά «μισή» ὥρα εἶναι εὐκολώτερο, ἀλλά γιά τόν μοναχισμό, μία ὁδό δεκάδων ἐτῶν πόσο θά εἶναι εὔκολη ἡ ἀπόθεσις τῶν βιοτικῶν μεριμνῶν;...Ἀλλά μέ κάθε προνόμιο (εὐλογία) ἡ ὁποία σοῦ προσφέρεται, εὑρισκομένη ἡ ζωή σου μπροστά ἀκόμη καί σέ μεγάλους κινδύνους καί συνέπειες κακές, ἔτσι καί στό κάθε εἶδος σωτηρίας ὑπάρχει ἡ δυνατότης τῆς πτώσεως καί τῆς σωτηρίας.
  Δέν ξέρω, ἐάν θά ἠμπορέσω νά διαβάσω στά ρουμανικά τόν ψαλμό πού ψάλλουμε στόν ἑσπερινό, στό  «Κύριε, ἐκέκραξα...», ὁ ὁποῖος λέγει: «Ἐν ὁδῷ ταύτῃ ἧ ἐπορευόμην, ἔκρυψαν παγίδα μοι» (Ψαλμ.141,3). Καί ὁ π. Σωφρόνιος μᾶς ἐξήγησε ὅτι δέν ὑπάρχει ὁδός χωρίς παγίδες.
  Ἀλλά, κατά τήν ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Ἁγίων μας, γνωρίζουμε ὅτι χωρίς πειρασμούς δέν ὑπάρχει σωτηρία. Ὅτι ὁ ἄνθρωπος καλεῖται σ᾿ αὐτή τήν ζωή, μέσῳ πειρασμῶν καί παγίδων. Πολλές φορές, ὅταν οἱ νέοι στήν Δύσι μοῦ ἐξωμολογοῦντο ἀμφιβολίες γύρω ἀπό τήν πίστι τους, τούς παρηγοροῦσα νά μή τρομάζουν ἀπ᾿ αὐτά, ἀλλά νά ἀξιοποιοῦν αὐτές τίς ἀμφιβολίες τους, λαμβάνοντας ἀφορμή γιά νά κάνουν προσευχή, γιά νά τούς φωτίση ὁ Κύριος στίς δυσπιστίες τους. Ἐνεργώντας ἔτσι, δέν θά πέσουν πάλι στίς ἴδιες ἀμφιβολίες.

   ***

  Γέροντος Ραφαήλ Νόϊκα

  Ἡ ἐπιστροφή μου στήν Ὀρθοδοξία   

  καί ἡ  εἴσοδός μου στόν μοναχισμό

  Μετάφρασις - ἐπιμέλεια ὑπό ἀδελφῶν 

  Ἱερᾶς Μονῆς Ὅσιου Γρηγορίου Ἁγίου Ὅρους 

  2005


  Πηγή διαδικτύου - Ἐπιμέλεια κειμένου   Αναβάσεις

  __________________________________


  Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, ἀπό τήν ἱεραποστολή τοῦ Κογκό, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

  Διαβάστε τά ὑπόλοιπα πατώντας  π. Νόϊκα -Ἡ ἐπιστροφή μου στήν Ὀρθοδοξία

   

  ...

  Αναβάσεις


Δημοφιλη αρθρα

Λογοι