Follow @pistosgr

Βρίσκεστε εδώ:

Εκκλησιαστικά

 • Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα. Ένατη συνομιλία (ερωτ. 271 -273)

  Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα. Ένατη συνομιλία (ερωτ. 271 -273)

  271. Ποιες είναι οί μεγαλύτερες αιτίες των αμαρτιών στον κόσμο;
  Οί μεγαλύτερες αιτίες πού οδηγούν τους περισσοτέρους χριστιανούς στην απώλεια είναι: «Το κρασί καί γενικώς τα ποτά, οί γυναίκες, ό πλούτος, ή απιστία στον Θεό καί ή τελεία υγεία του σώματος, όπως λέγει ό άγιος Ισαάκ ό Σύρος (Λόγος 5). Εάν αποφύγουμε αυτές τίς αιτίες, με την βοήθεια του Θεού, θα λυτρωθούμε από τίς αμαρτίες καί τον θάνατο.

  272. Ό αιώνας μας διακρίνεται για μία γενικά αδυναμία της πίστεως στον Χριστό καί της χριστιανικής ζωής. Ποιος είναι ό αρχικός λόγος της αδυναμίας της πίστεως μας σ' αυτόν τον κόσμο;

  Ό πρώτος λόγος της αδυναμίας της πίστεως μας είναι ένας:
  Ή αυξήσεις της ανομίας στους ανθρώπους. Ή πίστης ελαττώθηκε λόγω κυρίως των παρακάτω αμαρτιών: Από την υπερηφάνεια, την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στην λογική των, από την οποία γεννιόνται οί αιρέσεις, ή παρακοή στον λόγο του Ευαγγελίου καί στους ποιμένας της Εκκλησίας, ή αποξένωσης των χριστιανών από την Εκκλησία, ή έλλειψης ενάρετων ποιμένων, ή μέθη, ή ασωτία κ.λ.π. Αυτή την αλήθεια μας την λέγει ό ίδιος ό Κύριος μας, Όταν λέγει: «Καί δια το πληθυνθήναι την ανομία ψυγήσεται ή αγάπη των πολλών» (Ματθ. 24, 12).

  Οί χριστιανοί πού διασπάσθηκαν οριστικά από την Εκκλησία, εναντιώνονται στα ορθόδοξα καί αποστολικά δόγματα της πίστεως μας καί δημιούργησαν μία πλανεμένη περί πίστεως διδασκαλία, αυτοί ονομάζονται αιρετικοί. Οί αιρέσεις στην Εκκλησία υπήρχαν καί από την αρχή ακόμη της κηρύξεως του Ευαγγελίου στον κόσμο καί θα υπάρχουν μέχρι συντέλειας των αιώνων.
  Με αυτές είναι τόσο ριζωμένη ή απιστία στους ανθρώπους, Όσο καί ένα δυνατό αποκαλυπτικό σημείο.
  Οί άνθρωποι γενικά, συνεχώς εγκαταλείπουν την Εκκλησία καί πέφτουν στις αιρέσεις, εξ αιτίας των επομένων περιπτώσεων:
  Από την αγνοία δηλ. από την έλλειψη της γνώσεως του λόγου του Θεού, της Ιεράς Παραδόσεως καί της διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων, από την απάτη του διαβόλου, ό όποιος «περιπατεί ως λέων ζητών τίνα καταπιεί», καί κατορθώνει να ξεγελά πολλούς χριστιανούς με τα πάθη, με την αυτοπεποίθηση, με την απιστία κ.λ.π.
  Από την υπερηφάνεια, ή οποία δημιούργησε τίς περισσότερες αιρέσεις καί σχίσματα στην όλη ιστορία της χριστιανικής Εκκλησίας με αποτέλεσμα να διαιρεθεί το μυστικό Σώμα του Χριστού. Από την απόλαυση εκ των σαρκικών παθών, όπως: Από την μέθη, την ακολασία, το διαζύγιο, τίς εκτρώσεις, την οικογενειακή ακαταστασία κ.λ.π.
  Μετά, από την έλλειψη αφοσιωμένων λειτουργών στην Εκκλησία του Χριστού από την έλλειψη κατηχητικών μαθημάτων, από το ακατανόητο της ορθοδόξου πίστεως υπό των πιστών από την επαναστατική φύση μερικών χριστιανών, από την έλλειψη εκκλησιαστικών βιβλίων καί προσευχηταρίων, από την έλλειψη υποδειγματικής ζωής των ιερέων, από την έλλειψη πνευματικής εμπειρίας, πραότητας, επιμονής και ειδικεύσεως στην ποιμαντική των Ιερέων κ.λ.π. Ό πολλαπλασιασμός των αιρέσεων καί ψευδοπροφητών, ιδιαίτερα στον παρόντα καιρό, είναι σίγουρα καί ένα αποκαλυ-πτικό σημείο της συντέλειας του κόσμου. Αυτήν την αλήθεια μας την φανερώνει ό ίδιος ό Σωτηρ ημών, ό Όποιος διηγούμενος για την Δευτέρα Παρουσία Του στην γη, λέγει τα εξής: «Καί πολλοί ψευδοπροφήται έγερθήσονται καί πλανήσουσι πολλούς...».

  273. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες συνέπειες τον προσηλυτισμού εκ των αιρέσεων στην χώρα μας καί σ' όλο τον κόσμο;

  Οί φοβερότερες συνέπειες της αυξήσεως των αιρέσεων είναι πολλές καί μάλιστα ανεκτίμητα μεγάλες, ενώπιον του Χριστού. Πρώτα - πρώτα οι πνευματικοί ποιμένες, πού χάνουν τους πιστούς από την Εκκλησία, δεν σώζονται ούτε αυτοί ούτε καί εκείνοι πού εξ αιτίας των εγκατέλειψαν την αληθινή πίστη.
  Κατόπιν ή φιλοδοξία, το ενδιαφέρον στην ηθική μόνο καί στις υλικές υποσχέσεις των αιρέσεων, ή υπερηφάνεια, ό φανατισμός, φθάνουν μερικές φορές μέχρι του εγκλήματος, ή διαίρεσης των αιρέσεων καί ό μεταξύ των ανταγωνισμός, ή ενοποιήσεις όλων των νεοπροτεσταντικών αιρέσεων με τίς δυτικές χώρες, όπου έχουν καί την προέλευση των, ή διαίρεσης του ορθόδοξου ρουμάνικου λάου μας, ή διάλυσης χιλιάδων οικογενειών, λόγω διαφορετικών θρησκευτικών φρονημάτων, ή ελάττωσης της πνευματικής ενότητας της Εκκλησίας καί κάθε χώρας.
  Γενικά παντού βασιλεύει το μίσος, ή αντιπάθεια, ή εκδικήσεις, ή απιστία καί παρακοή. Ιδού λοιπόν, ποιες είναι οί συνέπειες των πολυαρίθμων αιρέσεων στην χώρα μας καί σ' όλο τον κόσμο.

  Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

  ...

  Αναβάσεις


Δημοφιλη αρθρα

Λογοι