GreekRussian (CIS)
Προς Γαλάτας επιστολή 3 (Ἡ πίστις καὶ ὄχι ὁ νόμος εἶναι ἡ βάσις τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεόν - Ὁ σκοπὸς τοῦ νόμου - Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πίστεως)

Ἡ πίστις καὶ ὄχι ὁ νόμος εἶναι ἡ βάσις τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεόν

1 Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, ποιός σᾶς ἐβάσκανε, νὰ μὴ πείθεσθε εἰς τὴν ἀλήθειαν, σεῖς ἐμπρὸς εἰς τὰ μάτια τῶν ὁποίων ἐζωγραφήθηκε ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς σταυρωμένος;

2 Τοῦτο μόνον θέλω νὰ μάθω ἀπὸ σᾶς: διὰ τῶν ἔργων τοῦ νόμου ἐλάβατε τὸ Πνεῦμα ἢ διὰ τῆς πίστεως εἰς ὅ,τι ἀκούσατε;

3 Τόσον ἀνόητοι εἶσθε; Ἀφοῦ ἀρχίσατε διὰ τοῦ Πνεύματος, θέλετε τώρα νὰ τελειώσετε μὲ τὴν σάρκα;

4 Τόσα ποὺ ἐδοκιμάσατε ἐκ πείρας, ἀπέβησαν μάταια; Ἐὰν μόνον μάταια!

5 Ἐκεῖνος λοιπόν, ὁ ὁποῖος σᾶς δίνει τὸ Πνεῦμα καὶ κάνει θαύματα μεταξύ σας, τὰ κάνει ἐπειδὴ τηρεῖτε τὸν νόμον ἢ ἐπειδὴ ἐπιστέψατε εἰς ὅ,τι ἀκούσατε;

6 Καθώς, Ὁ Ἀβραὰμ ἐπίστεψε εἰς τὸν Θεὸν καὶ αὐτὸ τοῦ λογαριάσθηκε πρὸς δικαίωσιν.

7 Βλέπετε λοιπόν, ὅτι ὅσοι εἶναι ἄνθρωποι πίστεως, αὐτοὶ εἶναι παιδιὰ τοῦ Ἀβραάμ.

8 Καὶ ἡ γραφή, ἐπειδὴ προεῖδε ὅτι ὁ Θεὸς ἐπὶ τῇ βάσει τῆς πίστεως δικαιώνει τοὺς ἐθνικούς, προανήγγειλε εἰς τὸν Ἀβραὰμ τὸ χαρμόσυνον ἄγγελμα: Διὰ σοῦ θὰ εὐλογηθοῦν ὅλα τὰ ἔθνη.

9 Ὥστε, ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι ἄνθρωποι πίστεως εὐλογοῦνται μαζὶ μὲ τὸν πιστὸν Ἀβραάμ.

10 Ὅσοι βασίζονται εἰς τὰ ἔργα τοῦ νόμου, αὐτοὶ εἶναι ὑπὸ κατάραν, διότι εἶναι γραμμένον, Καταραμένος εἶναι ὅποιος δὲν μένει σταθερῶς εἰς ὅλα τὰ γραμμένα εἰς τὸ βιβλίον τοῦ νόμου διὰ νὰ τὰ ἐκτελῇ.

11 Ὅτι δὲ διὰ τοῦ νόμου κανεὶς δὲν δικαιώνεται ἀπὸ τὸν Θεόν, εἶναι φανερόν, διότι, Ἐκεῖνος ποὺ δικαιώνεται διὰ τῆς πίστεως θὰ ζήσῃ.

12 Ὁ νόμος ὅμως δὲν στηρίζεται εἰς τὴν πίστιν, ἀλλὰ λέγει, Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος θὰ ἐκτελέσῃ αὐτά, θὰ ζήσῃ διὰ τῆς ἐκτελέσεως αὐτῶν.

13 Ὁ Χριστὸς μᾶς ἐξηγόρασε ἀπὸ τὴν κατάραν τοῦ νόμου, μὲ τὸ νὰ γίνῃ ὁ ἴδιος πρὸς χάριν μας κατάρα, – διότι εἶναι γραμμένον, Καταραμένος εἶναι ὅποιος κρεμᾶται εἰς τὸ ξύλον,

14 – διὰ νὰ ἔλθῃ ἡ εὐλογία τοῦ Ἀβραὰμ εἰς τοὺς ἐθνικοὺς διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, διὰ νὰ λάβωμεν τὴν ὑπόσχεσιν τοῦ Πνεύματος διὰ τῆς πίστεως.

15 Ἀδελφοί, θὰ σᾶς μιλήσω μὲ ἕνα ἀνθρώπινον παράδειγμα. Μίαν ἐπικυρωμένην διαθήκην ἑνὸς ἀνθρώπου κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀκυρώσῃ ἢ νὰ προσθέσῃ κάτι.

16 Εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ Ἀβραάμ, αἱ ὑποσχέσεις ἐγένοντο εἰς αὐτὸν καὶ εἰς τὸν ἀπόγονόν του. Δὲν λέγει, «καὶ εἰς τοὺς ἀπογόνους» σὰν νὰ ἐπρόκειτο περὶ πολλῶς ἀλλὰ περὶ ἑνός· «Καὶ εἰς τὸν ἀπόγονόν σου», ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ Χριστός.

17 Ἐννοῶ δὲ τὸ ἑξῆς: Ὁ νόμος ὁ ὁποῖος ἦλθε μετὰ τετρακόσια τριάντα ἔτη δὲν μπορεῖ νὰ ἀκυρώσῃ μία διαθήκην, ἡ ὁποῖα εἶχε ἐπικυρωθῆ προηγουμένως ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ ἀναφέρεται εἰς τὸν Χριστόν, ὥστε νὰ καταργήσῃ τὴν ὑπόσχεσιν.

18 Διότι ἐὰν ἡ κληρονομία βασίζεται εἰς τὴν τήρησιν τοῦ νόμου, τότε δὲν δίδεται βάσει ὑποσχέσεως. Εἰς τὸν Ἀβραὰμ ὅμως ὁ Θεὸς τὴν ἐχάρισε δι’ ὑποσχέσεως.

Ὁ σκοπὸς τοῦ νόμου

19 Ποιόν σκοπὸν λοιπὸν ἔχει ὁ νόμος; Προσετέθη ἕνεκα τῶν παραβάσεων, ἕως ὅτου ἔλθῃ ὁ ἀπόγονος εἰς τὸν ὁποῖον ἔγινε ἡ ὑπόσχεσις· διετάχθη δὲ ὁ νόμος δι’ ἀγγέλων καὶ μὲ τὴν μεσολάβησιν μεσίτου.

20 Ἀλλ’ ὁ μεσίτης δὲν εἶναι ἑνὸς, ὁ Θεὸς ὅμως εἶναι ἕνας.

21 Ὁ νόμος λοιπὸν εἶναι ἐναντίον τῶν ὑποσχέσεων τοῦ Θεοῦ; Μὴ γένοιτο! Διότι ἐὰν ἐδίδετο νόμος, ὁ ὁποῖος νὰ μποροῦσε νὰ ζωοποιήσῃ, τότε πραγματικὰ θὰ προήρχετο ἐκ τοῦ νόμου ἡ δικαίωσις.

22 Ἡ γραφὴ ὅμως περιέκλεισε τὰ πάντα κάτω ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, διὰ νὰ δοθῇ εἰς τοὺς πιστεύοντας ἡ ὑπόσχεσις βάσει τῆς πίστεως εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν.

23 Προτοῦ ἔλθῃ ἡ πίστις, ἐφρουρούμεθα κλεισμένοι κάτω ἀπὸ τὸν νόμον, μέχρις ὅτου ἀποκαλυφθῇ ἡ πίστις.

24 Ὥστε ὁ νόμος ἦτο παιδαγωγός μας ἕως ὅτου ἔλθη ὁ Χριστός, διὰ νὰ δικαιωθοῦμε διὰ τῆς πίστεως.

Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πίστεως

25 Τώρα δέ, ποὺ ἦλθεν ἡ πίστις, δὲν εἴμεθα πλέον ὑπὂ παιδαγωγόν,

26 διότι διὰ τῆς πίστεως εἶσθε ὅλοι υἱοὶ Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

27 διότι ὅσοι ἐβαπτισθήκατε εἰς τὸν Χριστόν, ἔχετε ἐνδυθῆ τὸν Χριστόν.

28 Δὲν ὑπάρχει Ἰουδαῖος οὔτε Ἕλλην, δὲν ὑπάρχει δοῦλος οὔτε ἐλεύθερος, δὲν ὑπάρχει ἄρρεν καὶ θῆλυ, διότι ὅλοι σεῖς εἶσθε ἕνας ἄνθρωπος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

29 Ἐὰν δὲ, εἶσθε τοῦ Χριστοῦ, ἄρα εἶσθε ἀπόγονοι τοῦ Ἀβραάμ, καὶ κληρονόμοι βάσει ὑποσχέσεως.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανε τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι, οἷς κατ' ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς Χριστὸς προεγράφη ἐν ὑμῖν ἐσταυρωμένος;

2 τοῦτο μόνον θέλω μαθεῖν ἀφ ὑμῶν· ἐξ ἔργων νόμου τὸ Πνεῦμα ἐλάβετε ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως;

3 οὕτως ἀνόητοί ἐστε; ἐναρξάμενοι Πνεύματι νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε;

4 τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῆ; εἴ γε καὶ εἰκῆ.

5 ὁ οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ Πνεῦμα καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν, ἐξ ἔργων νόμου ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως;

6 καθὼς Ἀβραὰμ ἐπίστευσε τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.

7 Γινώσκετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ πίστεως, οὗτοί εἰσιν υἱοὶ Ἀβραάμ.

8 προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ Θεὸς, προευηγγελίσατο τῷ Ἀβραὰμ ὅτι ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη.

9 ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ Ἀβραάμ.

10 Ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόμου εἰσὶν, ὑπὸ κατάραν εἰσί· γέγραπται γάρ· ἐπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει ἐν πᾶσι τοῖς γεγραμμένοις ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ ποιῆσαι αὐτά.

11 ὅτι δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῷ Θεῷ δῆλον· ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται.

12 ὁ δὲ νόμος οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως, ἀλλ' ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς.

13 Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα· γέγραπται γάρ· ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου·

14 ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ Ἀβραὰμ γένηται ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πνεύματος λάβωμεν διὰ τῆς πίστεως.

15 Ἀδελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω· ὅμως ἀνθρώπου κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ ἐπιδιατάσσεται.

16 τῷ δὲ Ἀβραὰμ ἐρρέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ· οὐ λέγει, καὶ τοῖς σπέρμασιν, ὡς ἐπὶ πολλῶν, ἀλλ' ὡς ἐφ' ἑνός, καὶ τῷ σπέρματί σου, ὅς ἐστι Χριστός.

17 τοῦτο δὲ λέγω· διαθήκην προκεκυρωμένην ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς Χριστὸν ὁ μετὰ ἔτη τετρακόσια καὶ τριάκοντα γεγονὼς νόμος οὐκ ἀκυροῖ, εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν.

18 εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία, οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας· τῷ δὲ Ἀβραὰμ δι' ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ Θεός.

19 Τί οὖν ὁ νόμος; τῶν παραβάσεων χάριν προσετέθη, ἄχρις οὗ ἔλθῃ τὸ σπέρμα ᾧ ἐπήγγελται, διαταγεὶς δι' ἀγγέλων ἐν χειρὶ μεσίτου.

20 ὁ δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν, ὁ δὲ Θεὸς εἷς ἐστιν.

21 ὁ οὖν νόμος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ Θεοῦ; μὴ γένοιτο· εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμενος ζῳοποιῆσαι, ὄντως ἂν ἐκ νόμου ἦν ἡ δικαιοσύνη·

22 ἀλλὰ συνέκλεισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν, ἵνα ἡ ἐπαγγελία ἐκ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ δοθῇ τοῖς πιστεύουσι.

23 Πρὸ δὲ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκλεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι.

24 ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν·

25 ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν.

26 πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·

27 ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε.

28 οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

29 εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστὲ καὶ κατ' ἐπαγγελίαν κληρονόμοι.

Προς Γαλάτας επιστολή 4 (Θεία υἱοθεσία διὰ τῆς πίστεως εἰς τὸν Χριστόν - Ὁ Παῦλος προτρέπει τοὺς πιστοὺς νὰ μὴ ἐπιστρέφουν πρὸς τὰ ὀπίσω - Παράδειγμα ἀπὸ τὴν Παλαιὰν Διαθήκην)

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Κεντρικό Μενού

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Σάββατο
11
Ιουνίου
Ανατ.: 04.58
Δύση: 19.56
Σελήνη
9 ημερών
Ψυχοσάββατο,
Βαρθολομαίου και Βαρνάβα αποστόλων
322 π.Χ.
Μάχη στην Κραννώνα Θεσσαλίας μεταξύ Μακεδόνων και Αθηναίων.
980
Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ έψαλε και χάραξε σε λίθινη πλάκα το "Άξιον Εστίν" προς τη Θεοτόκο.
1821
Στις επαρχίες Χανίων, Σελίνου και στο Θέρισσο, οι Τούρκοι προβαίνουν σε άγριες σφαγές.
1825
Ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην άδεια Τριπολιτσά.
1878
Οι Κρήτες επαναστάτες της επαρχίας Αποκορώνου αποκρούουν τους Τούρκους.
1906
Επίθεση κατά της βουλγαρικής καλύβας Αλή Μπέη Λάκα, στη λίμνη των Γιαννιτσών.
1914
Διωγμοί Ελλήνων στην Φώκαια Ιωνίας.
1920
Ο Ελληνικός Στρατός απελευθερώνει την Φιλαδέλφεια και τη Σόμα.
1958
Οι Τούρκοι δολοφονούν στην Κύπρο τον Αντώνιο Ιωάννου και πυρπολούν τον ναό του Αγ. Λουκά.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος, «Ο μονοδιάστατος άνθρωπος»
Απόψεις
«Ο μονοδιάστατος άνθρωπος»
Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου
Ο σύγχρονος άνθρωπος ζή σέ μιά κοινωνία η οποία βλέπει όλα τά πράγματα μέσα από μιά διάσταση καί γι’ αυτό είναι επικίνδυνη. Ο άνθρωπος έχει διάφορα προβλήματα, οικονομικά, βιολογικά, ψυχολογικά, πολιτισμικά, υπαρξιακά, θρησκευτικά. Έτσι, όταν όλο τό ενδιαφέρον τής κοινωνίας εξαντλήται σέ μιά μόνον διάσταση (βιολογική, οικονομική) τότε χαρακτηρίζεται ως «μονοδιάστατη κοινωνία» καί ο άνθρωπος πού ζή μέσα σέ αυτήν χαρακτηρίζεται ως «μονοδιάστατος» καί κατ’ επέκταση είναι ψυχικά, ψυχολογικά, πολιτισμικά καί υπαρξιακά ανάπηρος.
Η οικονομική κρίση πού έπληξε τήν Πατρίδα μας είναι ένα γεγονός λυπηρό καί πρέπει νά αποδοθούν ευθύνες, γιατί προκαλεί κοινωνικές καί οικογενειακές αναστατώσεις, αλλά κυρίως γιατί δημιουργεί προβλήματα στούς νέους ανθρώπους, οι οποίοι υφίστανται τίς συνέπειες τής οικονομικής κρίσης, χωρίς νά ευθύνωνται οι ίδιοι καί έτσι βλέπουν μέ δυσοίωνες προοπτικές τό μέλλον τους... Όμως καί η απολυτοποίηση τής οικονομικής κρίσης, χωρίς νά βλέπουμε καί τά ποικίλα προβλήματα πού υπάρχουν στήν κοινωνία μας, αυξάνει τόν προβληματισμό, τόν σκεπτικισμό καί, τελικά, επιτείνει τήν αγωνία.

Ο άνθρωπος δέν είναι μιά «ζωντανή μηχανή», δέν είναι ένα «βιολογικό όν», δέν είναι ένα «έμψυχο εργαλείο» στά χέρια τών εργοδοτών καί τών μηχανισμών εξουσίας, αλλά είναι ένα «πνευματικό όν», ένα «θεολογικό όν» πού αναζητά νόημα καί πληρότητα ζωής.
Περισσότερα...
 
Έναρξη Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 2 από 975

+ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ 11/06 /11

Σάββατο, 11 Ιούνιος 2011

News image
Το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής, λέγεται - «Σάββατο των Ψυχών» ή Ψυχοσάββατο. Είναι το δεύτερο από τα δύο Ψυχοσάββατα του έτους (το πρώτο επιτελείται το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Απόκρεω). Ο λόγος που το καθιέρωσε η Εκκλησία μας, παρ' ότι κάθε Σάββατο είναι αφιερωμένο στους κεκοιμημένους, είναι ο εξής: Επειδή πολλοί κατά καιρούς απέθαναν μικροί ή στην ξενιτιά ή στη θάλασσα ή στα όρη και τους κρημνούς ή και μερικοί, λόγω πτώχειας, δεν αξιώθηκαν των διατεταγμένων μνημοσυνών,Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑ, ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Σάββατο, 11 Ιούνιος 2011

News image
 Γιορτάζουμε σήμερα 11 Ιουνίου, ημέρα μνήμης των Αγίων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, των Αποστόλων, ας πούμε λίγα λόγια: Ο Άγιος Βαρθολομαίος ήταν από τους δώδεκα Απόστολους του Κυρίου και κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Ινδούς στους οποίους και παρέδωσε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Αλλά στην Ουρβανούπολη οι ειδωλολάτρες τον θανάτωσαν με τον μαρτυρικό τρόπο της σταύρωσης, και έτσι παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Ο Άγιος Βαρνάβας ήταν Ιουδαίος Λευίτης και καταγόταν από την Κύπρο. Στα χρόνια των Αποστόλων κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ. Ήταν βασικός "συνεργάτης" του Αγίου και Αποστόλου Παύλου. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Ιερουσαλήμ, στη Ρώμη, στην Αλεξάνδρεια και στη γενέτειρά του Κύπρο.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ἡ πανταχοῦ παρουσία, ἡ παγγνωσία, ἡ αἰωνιότης καί τό ἀναλλοίωτο τοῦ Θεοῦ (mp3)

Σάββατο, 11 Ιούνιος 2011

News image
Π. Σάββας 2011-05-26_Η ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ, Η ΠΑΓΓΝΩΣΙΑ, Η ΑΙΩΝΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 26-05-11 (Συνάξεις Νέων στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία).Πηγή εἰκόνας: Ἱ. Ἡσ. Ἀνάστασις Χριστοῦ-Ἐμμαούς, Ἅγ. Βασίλειος Λαγκαδᾶ.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
 Συμφωνία μεταξύ του  Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και του ΄Αϊσσα Τατουήλ υπογράφηκε τη περασμένη εβδομάδα για  Ιστορικό κτίριο του Πατριαρχείου στη Βηθλεέμ .  Τήν Δευτέραν, 24ην Μαΐου/1ην Ἰουνίου 2011, ἔλαβε χώραν εἰς τό Πατριαρχεῖον ἡ ὑπογραφή συμφωνίας μεταξύ Πατριαρχείου καί κ. Ἀΐσσα Ταουήλ διά κτίριον τοῦ Πατριαρχείου εἰς Βηθλεέμ. Τό ἱστορικόν τῆς συμφωνίας αὐτῆς ἔχει εἰς γενικάς γραμμάς ὡς ἑξῆς:Μικρόν πρό τῆς εἰσόδου εἰς τήν αὐλήν τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως εἰς Βηθλεέμ τό Πατριαρχεῖον ἔχει γῆν, ἐπι τῆς ὁποίας παλαιότερον ἐστεγάζετο τό σχολεῖον αὐτοῦ.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Γνώση του Θεού (Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

Ο Πατέρας μᾶς ἀγάπησε τόσο, πού μᾶς ἔδωσε τόν Υἱό Του. ᾿Αλλά καί ὁ ῎Ιδιος ὁ Υἱός θέλησε καί ἐνσαρκώθηκε κι ἔζησε μαζί μας στή γῆ. Κι οἱ ῞Αγιοι ᾿Απόστολοι καί ἕνα πλῆθος ἀνθρώπων εἶδαν τόν Κύριο κατά σάρκα, ἀλλά δέν τόν ἐγνώρισαν ὅλοι ὡς Κύριο. Σ᾿ ἐμένα δέ, τόν γεμάτον ἁμαρτίες, δόθηκε ἀπό τό ῞Αγιο Πνεῦμα νά γνωρίσω πώς ὁ ᾿Ιησοῦς Χριστός εἶναι Θεός.῾Ο Κύριος ἀγαπᾶ τόν ἄνθρωπο καί ἐμφανίζεται σΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ολυμπιακοί Αγώνες του Λονδίνου: Σιών και μασονικοί συμβολισμοί

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Το λογότυπο που βλέπετε είναι το σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων που θα γίνουν στο Λονδίνο το 2012. Από την πρώτη στιγμή που δόθηκε στη δημοσιότητα, έχει δεχθεί έντονη κριτική και έχει χαρακτηριστεί από κακόγουστο, μέχρι εξωφρενικά ακριβό - λέγεται ότι κόστισε περίπου 650.000 δολάρια! "Κρύβει" τη λέξη ΣΙΩΝ, λένε οι Ιρανοί! Στις επικρίσεις έρχεται τώρα να προστεθεί και εκείνη που λέει ότι το logo του "Λονδίνο 2012", κρύβει μέσα του "μηνύματα"! Αυτήν την άποψη εξέφρασε στον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Ζακ Ρογκ, η Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι με τον τρόπο που αναγράφεται το "2012" στο λογότυπο, μπορεί να σχηματίσει κανείς τη λέξη "Ζion", δηλαδή "Σιών". "Η χρήση της λέξης Σιών για τη δημιουργία του λογότυπου των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 είναι μία εντελώς εξωφρενική...
Περισσότερα...
+Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα του Σαββάτου 11-06-11

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς ...
Περισσότερα...
+ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ..ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ κ.ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΕ!

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Του Γιώργου Θεοχάρη ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ...ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ "ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ"!  Την ώρα που.. καταρρέει η Οικονομία του κράτος και μαζί  συμπαρασύρει και τους πολίτες του, σκορπώντας παντού ανασφάλεια και φόβο ακόμα και για αυριανή ημέρα, την ώρα που χιλιάδες πολίτες ζουν χωρίς ηλεκτρικό,90.000 νοικοκυριά στον αριθμό και πολλοί από αυτούς αδυνατούν να πάρουν και λίγα τρόφιμα για τη φαμίλια τους και ζουν με δανεικά …και χιλιάδες άνθρωποι από όλη την Ελλάδα έχουν κατασκηνώσει στο Σύνταγμα …μαθαίνουμε ότι ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης  Θεόδωρος Πάγκαλος χρειάζεται μερικές χιλιάδες ευρώ για τα κινητά τηλέφωνα του..και ένα υπέρογκο πόσο για τα έξοδα του Πολιτικού γραφείου του.  46.320 ευρώ για κινητή τηλεφωνία, και άλλα 162.812 ευρώ για ... βασικό μισθό φρόντισε να.. "δεσμεύσει" από τον ...
Περισσότερα...
+Κλήρος και λαός ευχήθηκε στον Οικουμενικό Πατριάρχη

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Παρουσία κλήρου και λαού εόρτασε τα ονομαστήρια του, την Παρασκευή, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος  ο οποίος χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Από νωρίς πλήθος πιστών προσκυνητών από την Πόλη και το εξωτερικό κατέκλεισαν το Ναό προκειμένου να συνεορτάσουν με ευλάβεια μαζί με τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Κλήρος και λαός ευχήθηκε στον Οικουμενικό Πατριάρχη

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Παρουσία κλήρου και λαού εόρτασε τα ονομαστήρια του, την Παρασκευή, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος  ο οποίος χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Από νωρίς πλήθος πιστών προσκυνητών από την Πόλη και το εξωτερικό κατέκλεισαν το Ναό προκειμένου να συνεορτάσουν με ευλάβεια μαζί με τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Κλήρος και λαός ευχήθηκε στον Οικουμενικό Πατριάρχη (Φωτογραφίες)

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Παρουσία κλήρου και λαού εόρτασε τα ονομαστήρια του, την Παρασκευή, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος  ο οποίος χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Από νωρίς πλήθος πιστών προσκυνητών από την Πόλη και το εξωτερικό κατέκλεισαν το Ναό προκειμένου να συνεορτάσουν με ευλάβεια μαζί με τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Φοβερόν καί παράδοξον μυστήριον. Μηνύματα ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου.

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἅγιον Ὅρος 2005 Ἀνάστασιν Χριστοῦ Θεασάμενοι Μηνύματα ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι «Φοβερόν καί παράδοξον μυστήριον σήμερον ἐνεργούμενον καθορᾶται΄ὁ ἀναφής (ἀψηλάφητος) κρατεῖται΄ δεσμεῖται, ὁΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας μετά την 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαλόγου Εκκλησίας-Κράτους

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

Συνεδρίασε σήμερα, 10/06/2011, για πρώτη φορά, η Επιτροπή Διαλόγου Εκκλησίας-Κράτους, που συγκροτήθηκε με απόφαση του Πρωθυπουργού για τη συζήτηση των θεμάτων που απασχολούν την Εκκλησία της Ελλάδας.Στην επιτροπή, της οποίας πρόεδρος είναι η Υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, συμμετείχαν ο Υφυπουργός Οικονομικών, Φίλιππος Σαχινίδης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Δημήτρης Δόλλης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γεώργιος Ντόλιος, ο Εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Βασίλειος Σουλιώτης και η ο πρώην Γενικός Διευθυντής Θρησκευμάτων, Ευάγγελος Γιαλεσάκης, ως Γραμματέας της Επιτροπής και η Γενική Διευθύντρια Θρησκευμάτων, Αντιγόνη Φαραγκουλιτάκη...Από την πλευρά της Εκκλησίας της Ελλάδος συμμετείχαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας...
Περισσότερα...
+Του ούνου μάρτζινε (Σε μια γωνιά)

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου Τη μικρή αυτή ιστορία την άκουσα από ένα φίλο μου Σμιξιώτη. Βρισκόμουν, είπε ο φίλος μου, στο χωριό μου, στη Σμίξη Γρεβενών. Μια μέρα καθόμουν κάπου με ένα θεολογικό βιβλίο στο χέρι. Πέρασε από μπροστά μου μια γυναίκα άγνωστή μου και με χαιρέτισε με το όνομά μου. Την είχα δει και [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Φοβερόν καί παράδοξον μυστήριον. Μηνύματα ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου. Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἅγιον Ὅρος 2005 Ἀνάστασιν Χρισ

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἅγιον Ὅρος 2005 Ἀνάστασιν Χριστοῦ Θεασάμενοι Μηνύματα ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι «Φοβερόν καί παράδοξον μυστήριον σήμερον ἐνεργούμενον καθορᾶται΄ὁ ἀναφής (ἀψηλάφητος) κρατεῖται΄ δεσμεῖται, ὁΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Αυτός είναι η αγάπη μας, Αυτός ο έρωτάς μας. Γέροντος Πορφυρίου

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

Ο Χριστός είναι η χαρά, το φως το αληθινό, η ευτυχία. Ο Χριστός είναι η ελπίδα μας. Η σχέση με τον Χριστό είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός, είναι λαχτάρα του θείου. Ο Χριστός είναι το παν. Αυτός είναι η αγάπη μας, Αυτός ο έρωτάς μας. Είναι έρωτας αναφαίρετος ο έρωτας του Χριστού. Από κει πηγάζει η χαρά.Η χαρά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι μία χαρά, που σε κάνει άλλο άνθρωπο.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Οἱ ἀληθινοί «ἀντιεξουσιαστές».

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Ζοῦμε σ’ ἕναν κόσμο ἄκοσμο μέ πλῆθος νεκρωμένες ψυχές καί ζωντανά σώματα. Τά πάθη, ὑποκινούμενα ἀπό τόν πονηρό, μᾶς κυριεύουν καί τά ἀποτελέσματα τους τά βιώνουμε ὀδυνηρά. Αὐτά εἶναι πάντα τό ἄγχος, ἡ λύπη, ἡ κατάθλιψη, ὁ πνευματικός θάνατος. «Τὰ πάθη σας ὑπερδυναμώνουν» γράφει σέ μία ψυχή ὁ Στάρετς Ζαχαρίας, «ἡ προσευχὴ ἀσθενεῖ καὶ οὔτε κἂν θέλει κανεὶς νὰ προσεύχεται. Ἡ προσοχή μας καταναλώνεται ἀπὸ διάφορες ἐπιθυμίες καὶ πάθη. Ἀκριβῶς τότε, σὰν ἐπὶ σκοποῦ, συναντῶνται τέτοιες ἐσωτερικὲς καὶ ἐξωτερικὲς ἀποτυχίες, ποὺ κάνουν ἕνα ἀδύνατο ἄνθρωπο νὰ πέση στὴν κατάθλιψη. Αὐτὸ τὸ πάθος, ἡ κατάθλιψη, σκοτώνει κάθε τί τὸ ἅγιο, κάθε τί τὸ ζωντανὸ καὶ ἀνθρώπινο»[1].  Ὁ πονηρός προσπαθεῖ νά μᾶς πεῖ ὅτι «δέν ὑπάρχει μετάνοια»  ἤ ὅτι «ὁ Θεός πλέον δέν μᾶς ἀγαπάει». Θά πρέπει ν’ ἀντισταθοῦμε σ...
Περισσότερα...
+Ανακοινωθέν Μητροπολίτου Πειραιώς για τη συνέντευξη του ραββίνου Μορντεχάϊ Φριζή

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 10ῃ Ἰουνίου 2011Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε ΝὉ Ραββίνος τῆς Θεσσαλονίκης κ. Μορντεχάϊ Φριζής, ἐγγονός τοῦ ἀειμνήστου συνταγματάρχου Μαρδοχαίου Φριζῆ, ἥρωος τοῦ ἀλβανικοῦ ἔπους, εἰς συνέντευξιν αὐτοῦ ἀνεφέρθη εἰς τόν ἀναμενόμενον ὑπό τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ «Μεσσίαν» καί παρέθεσε τά στοιχεῖα τῆς προσωπικότητός του καί τοῦ ἔργου τό ὁποῖον θά ἐπιτελέσῃ εἰς τόν Ἑβραϊκόν λαόν ἀλλά καί τήν ἀνθρωπότητα...Ἡ συνέντευξις τοῦ κ. Μορντεχέϊ Φριζῆ βιντεοσκοπηθεῖσα παρουσιάζεται στό Διαδίκτυο (http://orthodox-watch.blogspot.com/2011/06/blog-post_4501. html) καί εἰς αὐτήν καθορίζεται ἐπακριβῶς καί ὁ χρόνος ἐμφανίσεως τοῦ «Μεσσία» πού θά ἐπισυμβεῖ ἀκριβῶς σέ 229 χρόνια ἀπό σήμερα «ἐκτός καί ἄν ἐφαρμοσθῇ τό σενάριο τῆς Γρήγορης Λύτρωσης» καί μάλιστα διακηρύσσεται ὅτι μετ’ αὐτήν θά ἐπακολουθήσει ἡ χιλιετής βασ...
Περισσότερα...
+Με λαμπρότητα τα ονομαστήρια του Θεσσαλιώτιδος ...

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Το διήμερο 8-9 του μηνός Ιουνίου τελέστηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνυξη η μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Κυρίλλου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας κατά την οποία άγει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος κ. Κύριλλος. Το απόγευμα της Τετάρτη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός χοροσταντούντος του Μητροπολίτη Κυρίλλου. Την επομένη Πέμπτη 9η του μηνός Ιουνίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος προεξήρχε στη Θεία Λειτουργία στον ως άνω Ναό, συμμετεχόντων των Θεοφιλεστάτων Επισκόπων Αυλώνος κ. Χριστοδούλου και Ρεντίνης κ. Σεραφείμ. Να αναφερθεί ότι το Θείο Λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος Αυλώνος κ. Χριστόδουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στο βίο του Αγίου Κυρίλλου αλλά και στην πολυποίκιλη διακονία του Σεβ. Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδ...
Περισσότερα...
+O Άγιος Μητροφάνης Chang Tzi-tzung και οι Άγιοι Κινέζοι Μάρτυρες και Ομολογητές (π.Σεραφείμ Ρόουζ)

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Εισαγωγικά.Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανισμός ἦρθε στήν Κίνα ἀρχικά μέσω τῆς γειτονικῆς της χώρας, τῆς Ρωσίας.Τό 1685 οἱ Κινέζοι κατέλαβαν το Ἀλμπαζίν, τό ὁποῖο βρίσκεται στή Ρωσία στά βόρεια σύνορα τῆς Κίνας, καί αἰχμαλώτισαν ἕνα μεγάλο ἀριθμό Κοζάκων καί Ὀρθόδοξων Ἀλμπαζινῶν. Σαρανταπέντε ἀπό αὐτούς μπῆκαν στήν ὑπηρεσία τοῦ Κινέζου Αὐτοκράτορα καί τούς πῆραν στό Πεκίνο μαζί μέ τόν ἱερέα τους, τόν π. Μάξιμο. Ὁ Αὐτοκράτορας K’ang-hsi τούς δέχθηκε εὐγενικά, και παραχώρησε στόν π. Μάξιμο ἕνα παλιό Βουδιστικό ναό νά τόν μετατρέψει σέ Χριστιανική ἐκκλησία γιά τίς πνευματικές ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων του. Χτίστηκαν σπίτια γιά ἱερεῖς, καί ἡ ἐκκλησία, ἀφιερωμένη στήν Ἁγία τοῦ Θεοῦ Σοφία, ἐγκαινιάστηκε τό 1698.Τό 1712 ὁ π. Μάξιμος κοιμήθηκε, καί ὁ Αὐτοκράτορας K’ang-hsi ἐπέτρεψε σέ ἕναν ἄλλον ἱερέα ν...
Περισσότερα...
+Τριήμερο Σεμινάριο Τελετουργικής στο Μοναστήρι της Άνω Ξενιάς

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Σε Σεμινάριο Τελετουργικής θα συμμετάσχουν οι εικοσιπέντε (25) νεότεροι, κατά την χειροτονία, κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Ιερά Μονή Παναγίας Άνω Ξενιάς, το τριήμερο 14 - 16 Ιουνίου.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Να μην ταπεινώνεις τον αδελφό σου…

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

Έχεις άφθονα κατορθώματα; Να μη χλευάζεις τον πλησίον σου και μειώνεις το εγκώμιό σου. Και να προσέχεις τα λόγιά σου, αγαπητέ μου. Περισσότερο οφείλει ο δίκαιος να φοβάται την υπερηφάνεια, παρά ο αμαρτωλός. Αυτό το είπα και χθες, το λέω και σήμερα, για εκείνους που έλειπαν χθες. Διότι ο αμαρτωλός αναγκαστικά έχει τη συνείδησή του ταπεινή, ενώ ο δίκαιος καυχιέται [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΕΛΛΑΣ....

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Με τον Μάνο Χατζιδάκι.Στη μνήμη του Νίκου Γκάτσου που έφυγε στις 12 Μαΐου 1992Δεν έχω σπίτι πίσω για να ‘ρθωούτε κρεβάτι για να κοιμηθώδεν έχω δρόμο ούτε γειτονιάνα τραγουδήσω μια ΠρωτομαγιάΤα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλαμου τα ‘πες με το πρώτο σου το γάλαΜα τώρα που ξυπνήσανε τα φίδιαεσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδιακαι δε δακρύζεις ποτέ σου μάνα μου Ελλάςπου τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάςΤα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλαμου τα ‘πες με το πρώτο σου το γάλαΚι όταν εγώ στη μοίρα μου μιλούσαείχες ντυθεί τα αρχαία σου τα λούσακαι στο παζάρι με πήρες γύφτισσα μαϊμούΕλλάδα Ελλάδα μάνα του καημούΤα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλαμου τα ‘πες με το πρώτο σου το γάλαΜα τώρα που η φωτιά φουντώνει πάλιεσύ κοιτάς τα αρχαία σου τα κάλληκαι στις αρένες του κόσμου μάνα μου Ελλάςτο ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάςΝίκος Γκάτ...
Περισσότερα...
+Συνάντηση ΙΣΚΕ με στελέχη του ΠΑΣΟΚ

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Μέσα σε καλό κλίμα έγινε, την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011, η συνάντηση του Προεδρείου του Ι.Σ.Κ.Ε , του Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ κου Μιχαήλ Καρχιμάκη, καθώς και του Βουλευτού Ιωαννίνων κου Μιχαήλ Παντούλα, υπεύθυνου εισηγητού για εκκλησιαστικά θέματα στην  Βουλή.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο Πειραιώς Σεραφείμ και πάλι "ταράζει τα νερά"

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Ένα ακόμα ανακοινωθέν του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις και πιθανότατα αντεγκλήσεις. Πάντως δεν πρόκειται να περάσει απαρατήρητο αφού είναι βέβαιο ότι θα "ταράξει τα ύδατα"! Στην ανακοίνωσή του ο Μητροπολίτης Σεραφείμ αναφέρεται σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Ραββίνος της Θεσσαλονίκης στην οποία μιλά για την - σύμφωνα με όσα διακυρρήσει η πίστη του -  έλευση του "Μεσσία".Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Καστορίας: "Οι ταπεινές μας ευχές, συνοδεύουν ...

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Με λαμπρότητα εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Λουκά του ιατρού, Επισκόπου Συμφερουπόλεως, στην Ιερά Μητρόπολη Καστορίας και στον Ιερό Ναό Αγίου Νικάνορος πόλεως Καστοριάς. Το απόγευμα τελέσθηκε Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ και παρόντων κλήρου και λαού, οι οποίοι και προσκύνησαν με κάθε ευλάβεια μέρος των λειψάνων του Αγίου Λουκά, όπως και μια ιερατική ζώνη και ιερό επιτραχήλιο από τα άμφια που χρησιμοποιούσε ο Επίσκοπος Συμφερουπόλεως και τα οποία φυλάσσονται στην Ιερά Μητρόπολη Καστορίας. Ανήμερα της εορτής τελέσθηκε η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Μητροπολίτου Καστορίας και κληρικών της Μητροπόλεώς του. Στο λόγο του ο κ. Σεραφείμ, μίλησε για το βίο του Αγίου αυτού της Εκκλησίας μας, καθώς και για την εποχή πο...
Περισσότερα...
+Εγκύκλιος Αρχιεπισκόπου Αμερικής για την ημέρα της Πεντηκοστής

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Εγκύκλιο με την ευκαιρία της Ιεράς Πεντηκοστής απέστειλε προς τους Ιεράρχες, τους κληρικούς, τους μοναχούς και τις μοναχές καθώς και προς το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Και νέα δικαίωση για τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Γιοσάκη

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Σημαντική δικαστική νίκη για τον Αρχιμ. Ιάκωβο Γιοσάκη, θεωρείται η σημερινή απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιώς, σύμφωνα με την οποία ο Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος εκρίθη αθώος, για τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε πλαστογραφία, μετά χρήσεως και απάτης επί δικαστηρίω. Πρωτοδίκως ο Αρχιμ. Ιάκωβος Γιοσάκης, είχε καταδικασθεί σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, από το Τριμελές εφετείο Πειραιώς, καθώς το Δικαστήριο απέρριψε αίτημα του, για αναβολή της δίκης και προχώρησε στην εκδίκαση της υποθέσεως, έρημην του κληρικού. Όμως οι Δικαστές του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιώς, εκδικάζοντας την Έφεση του Αρχιμανδρίτη Ιάκωβου Γιοσάκη, έκριναν ότι δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί κανένα από τα παραπάνω αδικήματα σε βάρος του, πρόταση που διετύπωσε ο Εισαγγελέας της έδρας, με αποτέλεσμα την πλήρη απαλλαγή...
Περισσότερα...
+“Μονοδιάστατη κοινωνία” (Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου)

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

Ο σύγχρονος άνθρωπος ζή σέ μιά κοινωνία η οποία βλέπει όλα τά πράγματα μέσα από μιά διάσταση καί γι’ αυτό είναι επικίνδυνη. Ο άνθρωπος έχει διάφορα προβλήματα, οικονομικά, βιολογικά, ψυχολογικά, πολιτισμικά, υπαρξιακά, θρησκευτικά. Έτσι, όταν όλο τό ενδιαφέρον τής κοινωνίας εξαντλήται σέ μιά μόνον διάσταση (βιολογική, οικονομική) τότε χαρακτηρίζεται ως «μονοδιάστατη κοινωνία» καί ο άνθρωπος [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+"Ψαλίδισμα" στην κρατική δαπάνη για τη μισθοδοσία των κληρικών

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Τη μείωση της κρατικής δαπάνης για τη μισθοδοσία του κλήρου ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Παπακωνσταντίνου παρουσιάζοντας τις εξειδικεύσεις του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος που περιλαμβάνουν «ψαλίδισμα» του μισθολογικού κόστους του δημοσίου τομέα.  Ιεράρχες και κληρικοί της Εκκλησίας της Ελλάδος, της ημιαυτόνομης Εκκλησίας της Κρήτης, αλλά και των μητροπόλεων των Δωδεκανήσων που υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, δέχθηκαν με ιδιαίτερο προβληματισμό τις ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομίας, που ακολούθησαν την πρωινή συνάντηση της Επιτροπής Διαλόγου Πολιτείας και Εκκλησίας. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο νέος αποστολικός Νούντσιος στον Αρχιεπίσκοπο ...

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, επισκέφθηκε σήμερα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ο νέος αποστολικός Νούντσιος (πρεσβευτής) στην Ελλάδα, αρχιεπίσκοπος Έντουαρντ Τζόζεφ Άνταμς. Η συνάντηση έγινε στο γραφείο του Αρχιεπισκόπου, ενώ πραγματοποιήθηκε σε θερμό και αδελφικό κλίμα. Στη συνάντηση συμμετείχε ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αρχιμ. Γαβριήλ Παπανικολάου, και ένας κληρικός από την πλευρά του αποστολικού Νούντσιου. Ο Αρχιεπίσκοπος καλωσορίζοντας τον Ρ/Καθολικό Αρχιεπίσκοπο στην Αρχιεπισκοπή, ανέφερε ότι «σας καλωσορίζουμε με αισθήματα χαρά και αδελφικής αγάπης». Ο αποστολικός Νούντσιος αφού ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για την συνάντηση, αναφέρθηκε στις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Αγίας Έδρας και Αθήνας οι οποίες είναι πάνω από 30 χρόνια. Επίσης ο κ. Άν...
Περισσότερα...
+Εορτάστηκε ο Πολιούχος Άγιος της Κυπριακής Εκκλησίας

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος η Θρονική Εορτή της Εκκλησίας της Κύπρου, επί τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτού μετά του Αποστόλου Παύλου και προστάτη της κυπριακής Εκκλησίας. Το πρωί τελέσθηκε πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό Αποστόλου Βαρνάβα Δασουπόλεως στην Λευκωσία, προϊσταμένου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου περιστοιχιζόμενου από μέλη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου και εκπροσώπους άλλων ορθοδόξων Εκκλησιών. Το θείο λόγο κήρυξε, από του άμβωνος του πανηγυρίζοντος ιερού ναού, ο θεοφιλέστατος επίσκοπος Αμαθούντος κ. Νικόλαος. Εξερχόμενος από τον ιερό ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στη Δασούπολη μετά την τέλεση Αρχιερατικού Συλλείτουργου με την ευκαιρία της γιορτής του ιδρυτή της Εκκλησίας τη...
Περισσότερα...
+Αυτός είναι η αγάπη μας, Αυτός ο έρωτάς μας

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

Ο Χριστός είναι η χαρά, το φως το αληθινό, η ευτυχία. Ο Χριστός είναι η ελπίδα μας. Η σχέση με τον Χριστό είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός, είναι λαχτάρα του θείου. Ο Χριστός είναι το παν. Αυτός είναι η αγάπη μας, Αυτός ο έρωτάς μας. Είναι έρωτας αναφαίρετος ο έρωτας του Χριστού. Από κει [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Περί της ώρας του θανάτου. Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

Πριν γίνει ο προφήτης Δαβίδ βασιλιάς του Ισραήλ υπηρετούσε τον βασιλιά Σαούλ. Ο Σαούλ, επειδή γνώριζε ότι ο Δαβίδ θα πάρει το θρόνο, τον καταδίωκε, προσπαθώντας να τον θανατώσει. Μια φορά όταν η ζωή του κινδύνευε, ο προφήτης Δαβίδ είπε σ' αυτούς που ήταν τότε μαζί του· «Ένα βήμα με χωρίζει από τον θάνατο» (Α' Βασ. 20, 3). Θυμήθηκα τώρα αυτά τα λόγια γιατί πριν μία εβδομάδα έπρεπε να τα πω καιΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ὁ σαρκικὸς πόλεμος εἶναι διπλός, καὶ στὴν ψυχὴ καὶ στὸ σῶμα...(Μέρος 1ο)

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

Δεύτερος ἀγώνας, ποὺ ἔχομε νὰ κάνομε, εἶναι ἐναντίον τοῦ πνεύματος τῆς πορνείας καὶ τῆς σαρκικῆς ἐπιθυμίας, ἡ ὁποῖα ἐπιθυμία ἀρχίζει ἀπὸ τὴν μικρὴ ἡλικία νὰ ἐνοχλεῖ τὸν ἄνθρωπο. Ὁ ἀγώνας αὐτὸς εἶναι μεγάλος καὶ δύσκολος καὶ ἔχει δύο μέτωπα. Γιατὶ, ἐνῷ τὰ ἄλλα ἐλαττώματα κάνουν τὴν μάχη μόνο μέσα στὴν ψυχή, ὁ σαρκικὸς πόλεμος εἶναι διπλός, καὶ στὴν ψυχὴ καὶ στὸ σῶμα. Καὶ γι’ αὐτὸ πρέπει ν’Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Κύριε, μην επιτρέψεις να μας καλύψει η λάσπη!

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Για την ανάγκη να αρκούμαστε στα όντως απαραίτητα«έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, τούτοις αρκεσθησόμεθα»(Α΄Τιμ. 6,8)Οι απόστολοι του Θεού δίδασκαν άλλους εκείνο που οι ίδιοι πραγματοποίησαν στη δική τους ζωή. Όταν είχαν τροφή και ρούχα ήταν ευχαριστημένοι. Ακόμη κι όταν συνέβαινε να μην έχουν ούτε τροφή, ούτε ρούχα, πάλι ευχαριστημένοι ήταν, γιατί η ευχαρίστησή τους δεν ερχόταν απ’ έξω, αλλά πήγαζε από μέσα. Η ικανοποίησή τους δεν ήταν ευτελής, όπως η ικανοποίηση ενός ζώου, αλλά ακριβή – πιο ακριβή και πιο σπάνια. Εσωτερική ικανοποίηση: η ικανοποίηση της ειρήνης και αγάπης του Θεού στην καρδιά -αυτή είναι η ικανοποίηση των ανώτερων ανθρώπων· αυτή ήταν η ικανοποίηση των αποστόλων. Στις μεγάλες μάχες οι στρατηγοί ντύνονται και τρέφονται όπως οι απλοί στρατιώτες: δεν επιζητούν την ικανοπ...
Περισσότερα...
+Ο μοναχός και το ζαρκάδι ......

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Ο μικρός Ζάρκος (Capreolus capreolus), είναι ένα χαριτωμένο ζαρκαδάκι που βρήκαν νεογέννητο εργάτες στο Άγιο Όρος δίπλα στη νεκρή μητέρα του, το οποίο παρέδωσαν σε μοναχούς για να το φροντίσουν. Συμπεριφέρεται άνετα τόσο απέναντι στους ανθρώπους όσο και στα υπόλοιπα κατοικίδια Αγιορείτικου κελλιού. Δείτε το εδώ σε φωτογραφίες όταν ήταν 30 ημερών.http://istologio.orgΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+O αλκοολικός ….μοναχός.

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Κάποτε στο Άγιον Όρος ήταν ένας μοναχός που διέμενε στις Καρυές.Έπινε καθημερινά και μεθούσε και γινόταν αιτία να σκανδαλίζονται οι προσκυνητές.Κάποια στιγμή πέθανε και ανακουφισμένοι κάποιοι πιστοί πήγαν στονγέροντα Παΐσιο να του πουν με ιδιαίτερη χαρά ότι επιτέλους λύθηκε αυτό το τεράστιο πρόβλημα.Ο π. Παΐσιος τους απάντησε ότι γνώριζε για το θάνατο του μοναχού, αφού είδε ολόκληρο τάγμα αγγέλων που ήρθαν να παραλάβουν την ψυχή του.Οι προσκυνητές απόρησαν και διαμαρτυρήθηκαν και κάποιοι προσπαθούσαννα εξηγήσουν στον γέροντα Παΐσιο για ποιον ακριβώς μιλούσαν, νομίζοντας ότι δεν κατάλαβε ο γέροντας.Ο γέροντας Παΐσιος τους διηγήθηκε:“Ο συγκεκριμένος μοναχός γεννήθηκε στη Μ. Ασία, λίγο πριν την καταστροφή όταν οι Τούρκοι μάζευαν όλα τα αγόρια. Για να μην το πάρουν από τους γονείς του, αυτοί τ...
Περισσότερα...
+Ο εορτασμός του αγίου Λουκά του Ιατρού στο Ναύπλιο (με φωτογραφικό υλικό)

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

Studio Μπουγιώτης-Ρασσιάς Πανηγυρικά εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Λουκά επισκόπου Συμφερουπόλεως -Κριμαίας του ιατρού στον Ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στο Ναύπλιο ,όπου τιμάται ο Άγιος όλως ιδιαιτέρως . Στον πανηγυρικό εσπερινό που τελέσθηκε συμμετείχαν οι Ιερείς ο πατέρας Μάρκος ο πατέρας Διονύσιος και ο πατέρας Κυριακός,ο οποίος στο τέλος του εσπερινού μίλησε για την [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Υπογραφή Συμφωνίας για κτίριο του Πατριαρχείου στη ...

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Την Δευτέραν, 24ην Μαΐου/1ην Ιουνίου 2011, έλαβε χώραν εις το Πατριαρχείον η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Πατριαρχείου και κ. Αϊσσα Ταουήλ δια κτίριον  του Πατριαρχείου εις Βηθλεέμ. Το ιστορικόν της συμφωνίας αυτής έχει εις γενικάς γραμμάς ως εξής:Μικρόν προ της εισόδου εις την αυλήν της Βασιλικής της Γεννήσεως εις Βηθλεέμ το Πατριαρχείον έχει γην, επι της οποίας παλαιότερον εστεγάζετο το σχολείον αυτού. Την γην ταύτην ήδη από των ημερών του μακαριστού Πατριάρχου Ιεροσολύμων Διοδώρου, το έτος 2000, ενοικίασε το Πατριαρχείον δια συμβολαίου εις τον κ. Αϊσσα Ταουήλ εκ του Χωρίου των Ποιμένων, ίνα ανεγείρει ξενοδοχείον μέτα χώρων δια Super Market, γραφεία και στάθμευσιν αυτοκινήτων. Λόγω των πολιτικών εξελίξεων και των, συνεπεία ταύτης, οικονομικών δυσκολιών ο κ. Αϊσσα Ταουήλ δεν ηδυνήθη να εκπ...
Περισσότερα...
+Βαρθολομαίος: "Προσευχόμαστε να μην κλονισθεί ...

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
«Προσευχόμαστε να μην κλονισθεί η πίστη τους, να μην ψυγεί η αγάπη τους, να μην επηρεασθεί η οικογενειακή και η κοινωνική συνοχή του ευλογημένου αυτού λαού», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναφερόμενος στην οικονομική κρίση που πλήττει την Ελλάδα.  Η Μητέρα Εκκλησία δεν μπορεί να μη συμπάσχει μαζί τους και να μην προσεύχεται για την αντοχή και την απαντοχή τους, έως ότου παρέλθει η κρίση, πρόσθεσε ο Πατριάρχης, απευθυνόμενος σε εκκλησίασμα που συγκεντρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη για τον εορτασμό των ονομαστηρίων του.  Ο Οικουμενικός Πατριάρχης σημείωσε πως τα πρόσωπα στη ζωή τους, όπως και τα έθνη στην ιστορία τους, αντιμετωπίζουν ενίοτε κρίσεις, προβλήματα, δυσκολίες, στενοχώριες, θλίψεις, υπενθυμίζοντας τη ρήση του Απόστολου Παύλου "ουκ έδωκεν ημίν ο Θεός Πνεύμα δειλίας, αλλ...
Περισσότερα...
+Η σοδομοποίηση του αμερικάνικου στρατού

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα υπέγραψε τον Δεκέμβριο του 2010, τη νομοθεσία που καταργεί το περίφημο "Don't ask, don't tell" (ή DADT), δηλαδή «μην ρωτάς, μην μιλάς» στον στρατό των ΗΠΑ. Πλέον οι ομοφυλόφυλοι που υπηρετούν στο στρατό θα δηλώνουν ανοιχτά τις σεξουαλικές προτιμήσεις τους. Ωστόσο, η πολιτική παραμένει, έως ότου ο Πρόεδρος, ο υπουργός Άμυνας, καθώς και ο πρόεδρος της Μεικτής Αρχηγών και Προσωπικού πιστοποιήσουν ότι η κατάργηση αυτή δεν θα βλάψει την στρατιωτική ετοιμότητα. Πανηγυρικές εκδηλώσεις ομοφυλόφιλων ακτιβιστών έχουν προγραμματίσει για να γιορταστεί η στροφή στην αμερικανική πολιτική. Ένθερμη υποστηρικτής αυτής της στροφής είναι η λαίδη Γκα Γκα. Παρασημοφορημένοι στρατιωτικοί, ήρωες πολέμου, στρατηγοί και ναύαρχοι λένε ότι η νέα αυτή πολιτική θα καταστρέψει τ...
Περισσότερα...
+Ο Αρχιεπίσκοπος απαντά στους επικριτές του μέσω Romfea.gr

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Ηχηρή απάντηση, "βροντή", όπως είπε χαρακτηριστικά, δίνει σε όσους τον κατηγορούν "για αφωνία" ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος με αποκλειστική του δήλωση στο Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων Romfea.gr, στέλνει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας μιλώντας στον Διευθυντή της Romfea.gr κ. Αιμίλιο Πολυγένη τόνισε: «Θα ήθελα να πω σε όλους εκείνους που με καταδικάζουν για αφωνία και ότι είμαι άφωνος, το σημερινό γεγονός της συνεδρίας της μικτής Επιτροπής διαλόγου της Εκκλησίας με το Κράτος, είναι η μεγαλύτερη βροντή στα χρονικά της Εκκλησίας μας και μια ελπίδα». Αξίζει να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρία της Επιτροπής διαλόγου Εκκλησίας και Πολιτείας, είναι ένα μεγάλο επίτευγμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Π...
Περισσότερα...
+Περιστατικό κακοποίησης μαθητών στη Λάρισα – Δασκάλα δημοτικού φίμωσε δύο μαθητές επειδή μιλούσαν στην τάξη

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

Μια δασκάλα δημοτικού σχολείου στη Λάρισα φίμωσε δύο μαθητές της με μονωτική ταινία, επειδή μιλούσαν κατά την διάρκεια του μαθήματος. Ένορκη διοικητική εξέταση για το περιστατικό φίμωσης, διενεργεί η διεύθυνση του σχολείου, μετά από εντολή του αρμόδιου γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το περιστατικό κατήγγειλαν γονείς των μαθητών στον διευθυντή του σχολείου, μετά από τις περιγραφές των [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο Ζακύνθου Χρυσόστομος θα παραιτηθεί την 1η ...

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Στη τηλεόραση της ΕΡΖ μίλησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Χρυσόστομος, ο οποίος για ακόμα μια φορά ανέφερε ότι θα υποβάλλει την παραίτηση του. Ο Μητροπολίτης Ζακύνθου εξέφρασε την πρόθεση του, να υποβάλλει την παραίτησή σου την 1η Σεπτεμβρίου. Ο κ. Χρυσόστομος επέλεξε τη συγκεκριμένη ημερομηνία αφενός για να πληρωθεί το ρηθέν υπό τον ίδιο ότι με τη συμπλήρωση του 72ου έτους της ηλικίας του θα φύγει δεδομένου ότι δεν σκοπεύει να μείνει γαντζωμένος από τον μητροπολιτικό θρόνο, και αφετέρου να έχει τη δυνατότητα η ιερά Σύνοδος να την κάνει δεκτή και η Ιεραρχία του Οκτωβρίου να εκλέξει τον διάδοχό του. Επίσης να σημειωθεί ότι ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, θα συνεχίσει τη δραστηριότητά του τόσο στο γραφείο θρησκευτικού τουρισμού, όσο και τις προσπάθειες ανάδειξης και προβολής τόσο του νησιο...
Περισσότερα...
+Γονείς πρότειναν την οκτάχρονη κόρη τους σ’ έναν 32χρονο (Για να μπορέσουν να ξεπληρώσουν ένα δάνειο)

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

Οι γονείς ενός οκτάχρονου κοριτσιού συνελήφθησαν επειδή διαπραγματεύθηκαν μ’ έναν 32χρονο, ο οποίος συνελήφθη επίσης, να έχει σεξουαλικές σχέσεις με το παιδί τους για να μπορέσουν να ξεπληρώσουν ένα δάνειο, ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία του Ρότερνταμ (δυτική Ολλανδία). “Συλλάβαμε τους γονείς του κοριτσιού αφού ένα μέλος της οικογένειας αποκάλυψε (…) ότι πρότειναν σεξουαλικές σχέσεις με [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της μικτής επιτροπής Εκκλησίας Πολιτείας

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
δδγδφγΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+«Αυτή την εποχή έχει σημασία τι προσφέρεις ΄΄εσύ΄΄ στην πατρίδα, όχι τη προσφέρει η πατρίδα σου σε ΄΄εσένα΄΄»

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
«Αυτή την εποχή έχει σημασία τι προσφέρεις ΄΄εσύ΄΄ στην πατρίδα, όχι τη προσφέρει η πατρίδα σου σε ΄΄εσένα΄΄» δήλωσε με νόημα η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου μετά την ολοκλήρωση της πρώτης συνεδρίασης της μεικτής Επιτροπής Διαλόγου Εκκλησίας και Πολιτείας. Την ίδια ώρα που η υπουργός προχωρούσε σε δηλώσεις τα μέλη της επιτροπής της Ιεράς Συνόδου αποχωρούσαν «μουδιασμένοι», χωρίς να κάνουν δηλώσεις, από την «πίσω πόρτα» του υπουργείου Παιδείας.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+«Αυτή την εποχή έχει σημασία τι προσφέρεις ΄΄εσύ΄΄ στην πατρίδα, όχι τη προσφέρει η πατρίδα σου σε ΄΄εσένα΄΄»

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
«Αυτή την εποχή έχει σημασία τι προσφέρεις ΄΄εσύ΄΄ στην πατρίδα, όχι τι προσφέρει η πατρίδα σου σε ΄΄εσένα΄΄» δήλωσε με νόημα η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου μετά την ολοκλήρωση της πρώτης συνεδρίασης της μεικτής Επιτροπής Διαλόγου Εκκλησίας και Πολιτείας. Την ίδια ώρα που η υπουργός προχωρούσε σε δηλώσεις τα μέλη της επιτροπής της Ιεράς Συνόδου αποχωρούσαν «μουδιασμένοι», χωρίς να κάνουν δηλώσεις, από το υπουργείο Παιδείας.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+«Αυτή την εποχή έχει σημασία τι προσφέρεις ΄΄εσύ΄΄ στην πατρίδα, όχι τη προσφέρει η πατρίδα σου σε ΄΄εσένα΄΄»

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
«Αυτή την εποχή έχει σημασία τι προσφέρεις "εσύ" στην πατρίδα, όχι τι προσφέρει η πατρίδα σου σε  "εσένα"» δήλωσε με νόημα η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου μετά την ολοκλήρωση της πρώτης συνεδρίασης της μεικτής Επιτροπής Διαλόγου Εκκλησίας και Πολιτείας. Την ίδια ώρα που η υπουργός προχωρούσε σε δηλώσεις τα μέλη της επιτροπής της Ιεράς Συνόδου αποχωρούσαν «μουδιασμένοι», χωρίς να κάνουν δηλώσεις, από το υπουργείο Παιδείας.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+«Αυτή την εποχή έχει σημασία τι προσφέρεις "εσύ" στην πατρίδα, όχι τη προσφέρει η πατρίδα σου σε "εσένα"»

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
«Αυτή την εποχή έχει σημασία τι προσφέρεις "εσύ" στην πατρίδα, όχι τι προσφέρει η πατρίδα σου σε  "εσένα"» δήλωσε με νόημα η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου μετά την ολοκλήρωση της πρώτης συνεδρίασης της μεικτής Επιτροπής Διαλόγου Εκκλησίας και Πολιτείας. Την ίδια ώρα που η υπουργός προχωρούσε σε δηλώσεις τα μέλη της επιτροπής της Ιεράς Συνόδου αποχωρούσαν «μουδιασμένοι», χωρίς να κάνουν δηλώσεις, από το υπουργείο Παιδείας.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Οι Άγιοι Αλέξανδρος και Αντωνίνα (10 Ιουνίου)

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

Η Αγία μάρτυς Αντωνίνα, ήταν μία χριστιανή παρθένος, η οποία αποτελούσε ένα τηλαυγή αστέρα της κωμόπολης Καρδάμου, όπου και γεννήθηκε. Προικισμένη με εξωτερική και εσωτερική ομορφιά, ζούσε με εγκράτεια, σεμνότητα και έθεσε όλες τις δυνάμεις και τις οικονομίες της, στη διακονία, την περίθαλψη και ανακούφιση των πτωχών και δυστυχισμένων συνανθρώπων της. Η Xριστιανική της διαγωγή [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Λόγοι Γ΄ 1)«Η καλωσύνη βλάπτει τον αμετανόητο» 2) «Ο σεβασμός της ελευθερίας του άλλου» 3) «Αγάπη πνευματικού προς τον εξομολογούμενο»

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Λόγοι Γ΄ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Μέρος Πέμπτο - Κεφάλαιο 4ον Η εργασία του πνευματικού στις ψυχές «Η καλωσύνη βλάπτει τον αμετανόητο»- Γέροντα, θυμάμαι, μια φορά με είχατε μαλώσει πολύ.- Αν χρειασθή, πάλι θα σε μαλώσω, για να πάμε όλοι μαζί στον Παράδεισο. Τώρα θα λάβω δρακόντεια μέτρα!... Κοίταξε, έχω τυπικό πρώτα να δώσω στον άλλον να καταλάβη ότι χρειάζεται το μάλωμα και ύστερα να τον μαλώσω. Καλά δεν κάνω;Εγώ, επειδή μαλώνω τον άλλον, όταν βλέπω να κάνη κάτι βαρύ, γίνομαι κακός. Αλλά τι να κάνω; να αναπαύω καθέναν στο πάθος του, για να είμαι τάχα καλός μαζί του, και μετά να πάμε όλοι μαζί στην κόλαση;Ποτέ δεν με πειράζει ή συνείδηση, όταν μαλώνω κάποιον ή του κάνω παρατήρηση κι εκείνος στενοχωριέται, γιατί από αγάπη το κάνω, για ...
Περισσότερα...
+Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Λόγοι Γ΄ 1)«Η καλωσύνη βλάπτει τον αμετανόητο» 2) «Ο σεβασμός της ελευθερίας του άλλου» 3) «Αγάπη πνευματικού προς τον εξομολογούμενο»

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Λόγοι Γ΄ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Μέρος Πέμπτο - Κεφάλαιο 4ον Η εργασία του πνευματικού στις ψυχές «Η καλωσύνη βλάπτει τον αμετανόητο»- Γέροντα, θυμάμαι, μια φορά με είχατε μαλώσει πολύ.- Αν χρειασθή, πάλι θα σε μαλώσω, για να πάμε όλοι μαζί στον Παράδεισο. Τώρα θα λάβω δρακόντεια μέτρα!... Κοίταξε, έχω τυπικό πρώτα να δώσω στον άλλον να καταλάβη ότι χρειάζεται το μάλωμα και ύστερα να τον μαλώσω. Καλά δεν κάνω;Εγώ, επειδή μαλώνω τον άλλον, όταν βλέπω να κάνη κάτι βαρύ, γίνομαι κακός. Αλλά τι να κάνω; να αναπαύω καθέναν στο πάθος του, για να είμαι τάχα καλός μαζί του, και μετά να πάμε όλοι μαζί στην κόλαση;Ποτέ δεν με πειράζει ή συνείδηση, όταν μαλώνω κάποιον ή του κάνω παρατήρηση κι εκείνος στενοχωριέται, γιατί από αγάπη το κάνω, για ...
Περισσότερα...
+ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΝΑΣ

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Γιορτάζουμε σήμερα 10 Ιουνίου, ημέρα μνήμης των Αγίων Αλεξάνδρου και Αντωνίνας, ας πούμε λίγα λόγια: Η Αγία Αντωνίνα, ήταν μία χριστιανή παρθένος, η οποία διακρινόταν στον τόπο που ζούσε (στη κωμόπολη Καρδάμου), όπου και γεννήθηκε. Όσο όμορφη ήταν στην εξωτερική της εμφάνιση, άλλο τόσο ήταν και στην ψυχή, ζούσε με εγκράτεια, σεμνότητα όπου και αφιέρωσε τη ζωή της στην περίθαλψη και ανακούφιση των φτωχών και δυστυχισμένων συνανθρώπων της. Η χριστιανική της δράση, καταγγέλθηκε στον έπαρχο Φύστο, ο οποίος τη συνέλαβε και την ανέκρινε. Η Αγία Αντωνίνα με μεγάλο θάρρος, ομολόγησε την πίστη της στο Χριστό και κάλεσε και τον επαρχο να μετανοήσει και να βαπτιστεί χριστιανός.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Το Facebook καταστρατηγεί το δικαίωμα των παιδιών στην αθωότητα

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

Ο εθισμός, η απομόνωση και η παιδοφιλία σοβαροί κίνδυνοι για τους ανήλικους που μπαίνουν σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης «Αφήστε τα 13χρονα να χρησιμοποιούν ελεύθερα την ιστοσελίδα μου» είπε ο 24χρονος ιδρυτής του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, βάζοντας έτσι το φιτίλι σε έναν παγκόσμιο διάλογο για το κατά πόσο θα πρέπει να αρθούν οι νομικές απαγορεύσεις που [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ΕΝΑΣ ΕΛΒΕΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΑΤΑΝΟΜΑΣΟΝΩΝ!‏Η συνέντευξη εδόθη σε ρώσο δημοσιογράφο στη Μόσχα, στις 30/5/2011.Ε: Μπορείτε να μας πείτε κάτι σχετικά με την ανάμειξη σας στο ελβετικό τραπεζικό σύστημα;Α: Εργαζόμουν για τις ελβετικές τράπεζες για....πολλά χρόνια. Ήμουν εκ των ανώτερων διευθυντών σε μία από τις μεγαλύτερες ελβετικές τράπεζες. Κατά τα χρόνια που εργαζόμουν εκεί, ήμουν αναμεμειγμένος με την απευθείας πληρωμή σε μετρητά σε ένα πρόσωπο το οποίο είχε δολοφονήσει τον πρόεδρο μίας ξένης χώρας. Παραβρέθηκα στη συνάντηση όπου αποφασίστηκε να δοθούν τα χρήματα μετρητά στο δολοφόνο. Αυτό μου προκάλεσε ανυπόφορους πονοκεφάλους και ανησύχησε τη συνείδηση μου. Δεν ήταν η μοναδική υπόθεση αλλά ήταν μία από τις χειρότερες.Ήταν μία διαταγή πληρωμής κατόπιν διαταγής ξένης μυστικής υπηρεσίας, γραμμέν...
Περισσότερα...
+Δεν θα εορτάσει τα ονομαστήρια του ο Αρχιεπίσκοπος

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Μια συμβολική κίνηση αλλά ταυτόχρονα ουσιαστική κάνει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος,  ο οποίος σ΄αυτές τις κρίσιμες ημέρες που περνάει η Ελλάδα, δεν θα εορτάσει τα ονομαστήρια του. Έτσι λόγω της γενικότερης κοινωνικής κατάστασης ο Μακαριώτατος κ. Ιερώνυμος δεν θα εορτάσει φέτος, ούτε θα δεχθεί ευχές. Συγκεκριμένα την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011, ημέρα μνήμης του Οσίου Ιερωνύμου του Πενταγλώσσου, κατά την οποία άγει τα ονομαστήριά του, ο Μακαριώτατος, θα παραστεί στη Θ. Λειτουργία που θα τελεστεί στο Ι. Παρεκκλήσιο του Αποστόλου Ανδρέου, παραπλεύρως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.    Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Δεν θα εορτάσει τα ονομαστήρια του ο Αρχιεπίσκοπος

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Μια συμβολική κίνηση αλλά ταυτόχρονα ουσιαστική κάνει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, με αφορμή τις δύσκολες και κρίσιμες ημέρες που περνάει η Ελλάδα. Συγκεκριμένα λόγω της γενικότερης κοινωνικής κατάστασης ο Μακαριώτατος κ. Ιερώνυμος δεν θα εορτάσει φέτος, αλλά ούτε θα δεχθεί ευχές στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο. Να αναφερθεί ότι την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011, ημέρα μνήμης του Οσίου Ιερωνύμου του Πενταγλώσσου, κατά την οποία άγει τα ονομαστήριά του, ο Μακαριώτατος, θα παραστεί στη Θ. Λειτουργία που θα τελεστεί στο Ι. Παρεκκλήσιο του Αποστόλου Ανδρέου, παραπλεύρως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.    Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΤΟΣΕΒ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΟΦ.

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΙΝΟΦ.ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣΣχετικά με τον δάσκαλο του, ό π. Σεραφείμ έγραψε: «Ή άποψη του αρχιεπισκόπου Άβερκίου σχετικά με τον σύγχρονο κόσμο ήταν φρόνιμη, ακριβής και τελείως εμπνευσμένη από την Άγια Γραφή και τούς άγιους Πατέρες της Εκκλησίας: Δίδασκε πώς ζούμε στην εποχή της αποστασίας, της έκπτωσής μας από την αληθινή χριστιανοσύνη, όπου τον " μυστήριο της ανομίας" έχει εισέλθει στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας για τον "άνθρωπο της αμαρτίας", τον Αντίχριστο».Όπως και ό π. Σεραφείμ, ό αρχιεπίσκοπος Άβέρκιος είχε κάνει μία εκτεταμένη μελέτη της φιλοσοφικής ρίζας της αποστασίας. Ό π. Σεραφείμ σημείωνε: «Ό αρχιεπίσκοπος Αβέρκιος ιχνηλάτησε την ανάπτυξη αυτής της αποστασίας, ιδιαίτερα από την εποχή τού σχίσματος της Εκκλησίας της Ρώμης (1054),...
Περισσότερα...
+Συνεδρίαση της ΔΙΣ για τον Ιούνιο

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Συνέρχεται από την Τρίτη 14  έως και την Πέμπτη 16   Ιουνίου 2011 η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, της 154ης Συνοδικής  Περιόδου, για να ασχοληθεί με θέματα της Ημερησίας Διατάξεως.  Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ἡ δικαστηριακή ἀντιμετώπιση τῶν αἱρέσεων

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Η ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ κ. Θεοδώρου Κ. Ασπρογέρακα Γρίβα*       Σεβασμιότατε Άγιε Πρόεδρε, Σεβασμιότατοι, Πανοσιολογιώτατοι, Αιδεσιμότατοι και Αιδεσιμολογιώτατοι Πατέρες, αξιότιμες κυρίες και κύριοι! Έρχεται, δυστυχώς, μία στιγμή που ο μόνος τρόπος αποτελεσματικής αντιμετωπίσεως μίας αιρέσεως ή μίας νεοφανούς αιρέσεως, όπως το θέμα του συνεδρίου μας, μπορεί να γίνει μόνον με την προσφυγή στη δικαστική εξουσία. Και αυτό όχι γιατί το επιλέγει τις περισσότερες φορές η Εκκλησία μας, αλλά επειδή αυτή είναι η επιλογή πολλές φορές των αιρετικών κατά της Εκκλησίας. Δύο είναι οι βασικοί τομείς, στους οποίους οι υποθέσεις οδηγούνται στην ενώπιον των δικαστηρίων εκτίμηση. Ο πρώτος μεγάλος τομέας που άφορα τις αιρέσεις είναι οι Ευκτήριοι Οίκοι τους. Οι Ευκτήριοι Οίκοι και εν...
Περισσότερα...
+ΚΛΟΠΗ ΜΑΝΟΥΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ!

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ΚΛΟΠΗ ΜΑΝΟΥΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ!

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
  Την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων στν Τσαγκαράδα του Πηλίου έβαλαν στο μάτι άγνωστοι ιερόσυλοι... που αναζητούνται ακόμα από την αστυνομία.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Συνέρχεται η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της ...

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Συνέρχεται από την Τρίτη 14  έως και την Πέμπτη 16   Ιουνίου 2011 η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, της 154ης Συνοδικής  Περιόδου, για να ασχοληθεί με θέματα της Ημερησίας Διατάξεως. Σύμφωνα με πληροφορίες τα μέλη της Ιεράς Συνόδου θα ενημερωθούν, και για την σημερινή συνεδρίαση διαλόγου της Επιτροπής για τις σχέσεις Κράτους - Εκκλησίας.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ἡ ταπείνωση ὡς ὅρος τελειότητας(mp3)

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

Π. Σάββας 2011-02-25_Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΩΣ ΟΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑΣ Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 25-02-11 (Συνάξεις Νέων στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία).Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ἡ ταπείνωση ὡς ὅρος τελειότητας(mp3)

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

Π. Σάββας 2011-02-25_Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΩΣ ΟΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑΣ Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 25-02-11 (Συνάξεις Νέων στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία).Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ἡ ταπείνωση ὡς ὅρος τελειότητας(mp3)

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
 Π. Σάββας 2011-02-25_Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΩΣ ΟΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑΣ Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 25-02-11 (Συνάξεις Νέων στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία).Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Γέροντας Αθανάσιος Μυτιληναίος, Ο Οικουμενισμός είναι ο τελευταίος πρόδρομος του Αντιχρίστου

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥτου Γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου,2 Να ξέρετε ότι ο Οικουμενισμός είναι ο τελευταίος πρόδρομος του Αντιχρίστου· διότι όταν θα γίνη μία ισοπέδωσις θρησκευτική και πολιτική – κυβερνητική, θα υπάρξη ένας μόνον που θα κυβερνήση τον κόσμον, αυτός ο ένας, κατά την Αγίαν Γραφήν και τους Πατέρες, θα είναι ο Αντίχριστος. Παράλληλα έρχονται τα πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών, που είναι προϊόν των Εβραίων και ανεξάρτητα από την Αγία Γραφή, να επιβεβαιώσουν την θέση των Πατέρων. Έτσι ο Οικουμενισμός, χωρίς περιστροφές , χαρακτηρίστηκε από τους μεγαλύτερους θεολόγους της εποχής μας, όπως από τον μακαρίτην πατέρα Ιουστίνο Πόποβιτς, Σέρβο, αλλά και από άλλους επιφανείς θεολόγους, αντίχριστον σύστημα.Έτσι και ο Ναβουχοδονόσορ θέλησε να δημιουργ...
Περισσότερα...
+Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Αντιδράσεις για την αναγνώριση προσώπων στο Facebook

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Η νέα τεχνολογία του Facebook, «Tag Suggestions»,  που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να χρησιμοποιούν ένα λογισμικό αναγνώρισης προσώπων για να ταυτοποιούν αυτομάτως τους φίλους τους μέσω φωτογραφιών, έχει φέρει έντονες παγκόσμιες  αντιδράσεις.Ήδη υποχρεώθηκε να παράσχει αναλυτικές πληροφορίες στις αρμόδιες ευρωπαϊκές Ρυθμιστικές Αρχές, αν και δεν έχει ξεκινήσει κάποια επίσημη διαδικασία εναντίον του.Η εφαρμογή εμφανίστηκε αρχικά στις ΗΠΑ πριν από έξι μήνες, όμως μόλις τώρα επέσυρε την προσοχή, καθώς το δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο, αθόρυβα, την έθεσε πλέον σε εφαρμογή και στις υπόλοιπες χώρες, σύμφωνα με τα πρακτορεία Ρόιτερ και το Γαλλικό.Το νέο λογισμικό συγκρίνει τις νέες φωτογραφίες που αναρτούν τα μέλη, με άλλες φωτογραφίες που προϋπάρχουν και προτείνει το όνομα του «φί...
Περισσότερα...
+Ηχητικό Αγιολόγιο 10 Ιουνίου

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 10 Ιουνίου Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως) anavaseis.blogspot.comΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+10 Ιουνίου Συναξαριστής. Άγιοι Αλέξανδρος και Αντωνίνα, Άγιος Τιμόθεος επίσκοπος Προύσας, Άγιος Νεανίσκος και σοφότατος Μάρτυρας, Όσιος Κανίδης, Όσιοι Θεοφάνης και Πανσέμνη, Άγιος Απόλλως, ΆγιοςΑλέξιος επίσκοπος Βιθυνίας, Όσιος Σιλουανός ο της Λαύρας Κιέβ

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Οἱ Ἅγιοι Ἀλέξανδρος καὶ Ἀντωνίνα οἱ Μάρτυρες Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Ἀλέξανδρος καὶ Ἀντωνίνα κατάγονταν ἀπὸ τὴν πόλη τῶν Κοδράμων ἢ Κροδάμων ἢ Καρδάμων καὶ εἶναι ἄγνωστο πότε ἄθλησαν. Ἀπὸ αὐτοὺς ἡ Ἀντωνίνη, ἀφιερωθείσα στὸν Χριστό, διῆγε βίο σώφρονα, λατρεύουσα τὸν Θεὸ καὶ καταγινομένη σὲ ἀγαθοεργίες καὶ ἐλεημοσύνες, ἑλκύοντας διὰ τῶν ἔργων καὶ τῶν λόγων της εἰδωλολάτριδες γυναῖκες πρὸς τὸν Χριστιανισμό. Γιὰ τὴ θεοφιλὴ αὐτὴ δράση της καταγγέλθηκε στὸν ἡγεμόνα Φῆστο καὶ ἐκλείσθηκε σὲ οἶκο ἀνοχῆς πρὸς διαφθορά, ἐπειδὴ ὁμολόγησε τὸ Ὄνομα τοῦ Κυρίου. Ἐκεῖ παρέμεινε ἐπὶ τρεῖς ἡμέρες νηστικὴ καὶ στὴ συνέχεια ὁδηγήθηκε ἐκ νέου ἐνώπιον τοῦ ἡγεμόνος. Ἐμμένουσα ὅμως στὴν ὁμολογία της, ἀφοῦ ἐμαστιγώθηκε σκληρά, ἐκλείσθηκε καὶ πάλι στὸ διαφθορεῖο. Πληροφορηθεὶς τὸ γεγονὸς αὐτὸ ὁ νεαρὸς Χριστιανὸς Ἀλέξανδρος...
Περισσότερα...
+10 Ιουνίου Συναξαριστής

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

Άγιοι Αλέξανδρος και Αντωνίνα, Άγιος Τιμόθεος επίσκοπος Προύσας, Άγιος Νεανίσκος και σοφότατος Μάρτυρας, Όσιος Κανίδης, Όσιοι Θεοφάνης και Πανσέμνη, Άγιος Απόλλως, ΆγιοςΑλέξιος επίσκοπος Βιθυνίας, Όσιος Σιλουανός ο της Λαύρας Κιέβου, Άγιος Βασίλειος Επίσκοπος Ριαζάν και Μουρώμ, Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς Μητροπολίτης Τομπόλσκ της ΣιβηρίαςΟἱ Ἅγιοι Ἀλέξανδρος καὶ Ἀντωνίνα οἱ Μάρτυρες Οἱ ἍγιοιΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Αναφορά μεγάλης ελβετικής εφημερίδας για την Λέσχη Bilderberg, που την βλέπει μόνο ως "ανταλλαγή απόψεων" των ελίτ

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Η ετήσια συνάντηση της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ για το 2011 θα γίνει στις 9-12 Ιουνίου στο St. Moritz της Ελβετίας (αν και πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνάντηση της Λέσχης δε θα γίνει στο St. Moritz αλλά στη Γενεύη και ότι η αρχική δημοσίευση έγινε για να… εξαπατήσει τους ενδιαφερόμενους που θα θελήσουν να βρεθούν κοντά στο χώρο της συνάντησης!). Είναι άγνωστο ακόμη ποιοι θα είναι οι Έλληνες προσκεκλημένοι της Λέσχης. Από: INFOWARS / μετ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ Μεγάλη ελβετική εφημερίδα αφιερώνει στην πρώτη σελίδα άρθρο σχετικά με τη συνεδρίαση της μυστικοπαθούς ελιτίστικης Λέσχης Bilderberg αυτή την εβδομάδα. Η γερμανόφωνη καθημερινή εφημερίδα ‘Basler Zeitung’ δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ (μετάφραση) σχετικά με τη συνάντηση, η οποία αρχίζει αυτή την Πέμπτη στο Silvretta House, ένα πολυτελ...
Περισσότερα...
+ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ!

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ..΄΄ΦΑΝΤΑΣΜΑ΄΄! Πρόσθετες παρεμβάσεις ύψους 28,3 δισ. ευρώ περιλαμβάνει το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, το οποίο εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο και κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή. Τα μέτρα κατανέμονται το 2011 (6,5 δισ. ευρώ ή 23,1% των συνολικών μέτρων), το 2012 (6,8 δισ. ευρώ ή 24% των συνολικών μέτρων), το 2013 (5,2 δισ. ευρώ ή 18,5% των συνολικών μέτρων), το 2014 (5,4 δισ. ευρώ ή 19,3% των συνολικών μέτρων) και το 2015 (4,3 δισ. ευρώ ή 15,1% των συνολικών μέτρων).Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Φανέλα με το νούμερο 18 στον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδος επισκέφτηκε χθες στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα με το Εκουαδόρ ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος, ο οποίος, ενθουσιασμένος από την παρουσία της ελληνικής ομάδας στην ομογένεια, μίλησε με πολύ θερμά λόγια στους ποδοσφαιριστές και τους ευχήθηκε να έχουν καλή συνέχεια και υγεία. Οι  Έλληνες παίκτες ανταπέδωσαν στον Αρχιεπίσκοπο, δωρίζοντας του μία φανέλα με το νούμερο 18 και τις υπογραφές τους . Τέλος να σημειωθεί ότι Αρχιεπίσκοπος  Αμερικής κ. Δημήτριος κατέφτασε στο γήπεδο τριάντα λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, συνοδευόμενος από κληρικούς της ΑρχιεπισκοπήςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Αναβολή στη δίκη του Μητροπολίτη Μαυροβούνιου ...

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Νέα αναβολή έλαβε η υπόθεση του Σεβ. Μητροπολίτη Μαυροβουνίου κ. Αμφιλοχίου, η οποία ορίστηκε για τις 23 Ιουνίου 2011. Να σημειωθεί ότι ο Μητροπολίτης Αμφιλόχιος κατηγορείται για υποκίνηση μίσους, προσβολής του εθνικού αισθήματος των πολιτών του Μαυροβουνίου, καθώς και παραβίαση του νόμου περί δημόσιας ειρήνης και τάξης. Ο λόγος της προσφυγής στο δικαστήριο, υπήρξε το κήρυγμα του κ. Αμφιλοχίου παραμονή των Χριστουγέννων, καθώς και διάφορες συνεντεύξεις όπου επέκρινε διάφορες ενέργειες των αρχών, αλλά και δηλώσεις πολιτικών του Μαυροβουνίου. Ο Μητροπολίτης Μαυροβουνίου δια μέσου του δικηγόρου, αρνήθηκε να παραστεί στο δικαστήριο επικαλούμενος τις εργασίες της Ιεραρχίας της Σερβίκης Εκκλησίας.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Γ.ΒΛΑΣΣΙΟΣ:΄΄ΒΑΛΤΕ ΜΠΡΟΣ ΤΗ “MHXANH” ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ!΄΄

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Του Γιώργου Θεοχάρη Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ,ΑΣΚΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΑ ΤΟΥ ΑΓ.ΟΡΟΥΣ ΣΤΟ AGIORITIKOVIMA.GR: ΜΗ ΓΙΝΕΣΤΕ ..ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ,ΑΛΛΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ΄΄ “Δούλη στο σώμα γίνεται η άλογη ψυχή, Αν λοιπόν δεν προσέξουμε, η ψυχή μας υποδουλώνεται στις θελήσεις και τις επιθυμίες του σώματος και γίνεται δούλη η ψυχή της φθαρτής σάρκας", υπογράμμισε στο agioritikovima.gr ο 77χρονος ασκητής γέροντας Βλάσιος από το κελί της Γεννήσεως του Χριστού στα ξακουστά Κατουνάκια του Αγίου Όρους . Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί του ζητήσαμε από τον ερημίτη γέροντα να μας μιλήσει για τη ψυχή και τη σωτηρία της και την αμαρτία.Αρνήθηκε όμως να δημοσιεύσουμε φωτογραφία του,καθώς είχαμε μία στο αρχείο μας,την είχαμε τραβήξει όταν κάποια στιγμή τον επισκεφθήκαμε στην απόκρυμνη καλύβα ...
Περισσότερα...
+ΟΙ ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
 Πολλές είναι οι θαυματουργές ιερές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Άγιον Όρος. Κάθε Ιερά Μονή έχει τουλάχιστον μια εικόνα της Παναγίας, που αποτελεί καύχημα και προστασία της, όπως είναι η Παναγία Γλυκοφιλούσα της Μονής Φιλοθέου ή η Παναγία Γοργοϋπήκοος της Μονής Δοχειαρίου. Ωστόσο, στις συνειδήσεις κυρίως των Αγιορειτών και των προσκυνητών, δύο είναι οι θεομητορικές εικόνες που έχουν εξέχουσα και πρωτεύουσα θέση, η Παναγία του Άξιον Εστί στο Πρωτάτο των Καρυών (αριστερά) και η Παναγία Πορταΐτισσα (δεξιά) στη Μονή Ιβήρων. Στις 11 Ιουνίου κάθε έτους εορτάζουμε την ανάμνηση του θαύματος της Ιεράς εικόνας του Άξιον Εστί από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Ας μάθουμε λίγα περισσότερα για το θαύμα αυτό και για τις δύο ιερές εικόνες.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαλόγου ...

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011

News image
Η πρώτη συνάντηση της Επιτροπής Διαλόγου Εκκλησίας-Κράτους, που συγκροτήθηκε με απόφαση του Πρωθυπουργού για τη συζήτηση των θεμάτων που απασχολούν την Εκκλησία της Ελλάδας, θα γίνει αύριο 10/06/2011, στις 10:00, στο Υπουργείο Παιδείας. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι η Υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου.  Κύριο θέμα της πρώτης συνεδρίασης θα είναι τα διαδικαστικά ζητήματα, ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής και ο προγραμματισμός ενεργειών των συναρμόδιων Υπουργείων. Η Επιτροπή με πνεύμα αλληλοκατανόησης, συνεργασίας, και κυρίως προς όφελος του τόπου, θα διερευνήσει τα θέματα που έθεσε υπόψη του Πρωθυπουργού με σχετικό υπόμνημα ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος, συνοδευόμενος από εκπροσώπους της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά την πρόσφ...
Περισσότερα...
+Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα της Παρασκευής 10-06-11

Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2011

News image
Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς ...
Περισσότερα...
+Εύρεσις της αγίας Εικόνας της Μεγα(λο)σπηλαιώτισσας

Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2011

Είναι γεγονός ότι οι χρόνοι, στους όποιους αναφέρεται η ζωντανή παράδοσις για τήν ανεύρεσι της εικόνας της Παναγίας περί τον Δ’ αιώνα, καθώς και για τήν περιπλάνησι τών ιδρυτών της μονής, Όσιων Συμεών και Θεοδώρου, στα φημισμένα πνευματικά κέντρα της εποχής τους μέχρι την ίδρυση της μονής, είναι απροσδιόριστοι. Ή παράδοσις, όπως έχει καταγραφή στό Κτητορικό της μονής, αναφέρει ότι ό ΘεόςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Από σήμερα 10 Ιουνίου αρχίζουν οι εγγραφές στην ...

Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2011

News image
Η Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία στεγάζεται στην Σκήτη του Αγ. Ανδρέα στην είσοδο των Καρυών, Διοικητικής Πρωτεύουσας του Αγ. Όρους, είναι ίδρυμα των είκοσι ιερών μονών του Αγίου Όρους με άμεση αναφορά στην Ιερά  Κοινότητα, υπάγεται εκπαιδευτικά στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, και λειτουργεί σ’ αυτή οικοτροφείο για τους καθηγητές, ιεροσπουδαστές και το λοιπό προσωπικό. Η Αθωνιάδα έχει τη δικιά της ιστορική παρουσία. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Το 1749 οι Βατοπαιδινοί Πατέρες με τις φιλότιμες προσπάθειες του Προηγουμένου Μελετίου και την προτροπή του Πατριάρχου Κων/πόλεως Κυρίλλου του Ε΄ (1748-1751,1752-1757), ο οποίος εκδίδει και το σχετικό Σιγγίλιο, πρωτοστατούν στην ίδρυση σχολείου κοντά στην Ι.Μ.Βατοπαιδίου και το οποίο ονομάζεται αργότερα από τον Ευγένιο Β...
Περισσότερα...
+Ἡ Ὀρθοδοξία μας. Κεφάλαιο 2ο. Ἡ ἀνθρώπινη ἐπιστήμη Π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος.

Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2011

Ἡ Ὀρθοδοξία μας π.Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος Δρ. Θεολογίας, Δρ. φιλοσοφίας στ) Ἡ ἀνθρώπινη ἐπιστήμη (σελ.95-101) (Α΄ μέρος.) Ὁ ἄνθρωπος, ὡς τό «κατ’ εἰκόνα» τοῦ Πανσόφου καί Παντοδυνάμου Θεοῦ ἔχει δυνατότητες νά ἀναπτύξει τήν ἐπιστήμη σέ ὅλους τούς τομείς.  Γιά νά δώσει π.χ. τό κατάλληλο ὄνομα σέ κάθε ζῶο, πού θά ἀνταποκρινόταν στά ἰδιαίτεραΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ἁπλοποιῆστε τή ζωή σας γιά νά φύγει τό ἄγχος (Γέροντας Παΐσιος). Ὁμιλία π. Σάββα Ἀγιορείτη

Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2011

Ἁπλοποιῆστε τή ζωή σας γιά νά φύγει τό ἄγχος (Γέροντας Παΐσιος) Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 5-06-11 (Συνάξεις Κυριακῆς στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης). Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς) πηγή αρχείου hristospanagia3.blogspot.com Διαβάστε περισσότερα για το άγχοςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Εἰρήνη δῶρο τοῦ Σταυρωθέντος καί Ἀναστάντος Χριστοῦ. Μηνύματα ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου.

Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2011

Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἅγιον Ὅρος 2005 Ἀνάστασιν Χριστοῦ Θεασάμενοι Μηνύματα ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι Ἡ  ἀπειλή τῶν φοβερῶν τρομοκρατικῶν ἐκδηλώσεων σκιάζει τίς ἐρχόμενες ἑορτές τῶν Ἁγίων Παθῶνν καί τῆςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Αντιδράσεις για την αναγνώριση προσώπων στο Facebook

Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2011

Η νέα τεχνολογία του Facebook, «Tag Suggestions»,  που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να χρησιμοποιούν ένα λογισμικό αναγνώρισης προσώπων για να ταυτοποιούν αυτομάτως τους φίλους τους μέσω φωτογραφιών, έχει φέρει έντονες παγκόσμιες  αντιδράσεις. Ήδη υποχρεώθηκε να παράσχει αναλυτικές πληροφορίες στις αρμόδιες ευρωπαϊκές Ρυθμιστικές Αρχές, αν και δεν έχει ξεκινήσει κάποια επίσημηΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης θα βραβεύσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2011

News image
Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) έχει την τιμή να βραβεύσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο για τις κεφαλαιώδους σημασίας και διεθνούς εμβέλειας οικολογικές πρωτοβουλίες Του. Η τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη θα αποτελέσει την κορυφαία εκδήλωση της ΕΕΠΦ στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων αδιάλειπτης δράσης της για την ελληνική φύση. Στον υψηλό καλεσμένο θα απονεμηθεί το βραβείο «Βύρων Αντίπας», με το οποίο η ΕΕΠΦ τιμά πρόσωπα ή μη κυβερνητικές οργανώσεις που συνέβαλαν αποτελεσματικά, διαχρονικά και με ανιδιοτέλεια στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Εσπερινός για τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη

Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2011

News image
Πλήθος ιεραρχών και πιστών παρέστησαν απόψε στον εσπερινό που τελέστηκε χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή μονή Ζωοδόχου Πήγης Βαλουκλί με την ευκαιρία του αυριανού εορτασμού των ονομαστηρίων του προκαθημένου της Ορθοδοξίας. Στο ναό βρέθηκαν ιεράρχες του Θρόνου από την Πόλη και επαρχίες του Πατριαρχείου από το εξωτερικό, από άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες, ο πρόξενος της Ελλάδας Νικόλαος Σιγάλας, μοναχοί και μοναχές, Άρχοντες του Πατριαρχείου. Επίσης πολλοί πιστοί από την Πόλη και προσκυνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Βαρθολομαίος: Προσευχόμεθα να μην επηρεασθεί η κοινωνική συνοχή του ευλογημένου ελληνικού λαού

Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2011

News image
Μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς τον σκληρά δοκιμαζόμενο, από την οικονομική κρίση, ελληνικό λαό έστειλε το βράδυ της Πέμπτης ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος από την Κωνσταντινούπολη. «Η Μητέρα Εκκλησία δεν ημπορεί να μη συμπάσχη μαζί των και να μην προσεύχεται δια την αντοχήν και την απαντοχήν των έως ότου παρέλθη η κρίσις» σημείωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, σε ομιλία του μετά τον εσπερινό της εορτής των ονομαστηρίων του που τελέστηκε στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλί.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ασφάλεια τραπεζικών συναλλαγών.. ανύπαρκτη: Χάκερ έκλεψαν δεδομένα εκατοντάδων χιλιάδων πελατών της Citigroup.

Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2011

Θύμα κυβερνοπειρατών, οι οποίοι απέκτησαν πρόσβαση σε δεδομένα εκατοντάδων χιλιάδων πελατών της, έπεσε η τράπεζα Citigroup στη βόρεια Αμερική, λόγω ενός «κενού» στην ασφάλειά της.  Η τράπεζα παραδέχτηκε ότι οι «πειρατές» απέκτησαν πρόσβαση στο 1% των λογαριασμών των πελατών της που διαθέτουν πιστωτική κάρτα.   "Σε έλεγχο ρουτίνας ανακαλύψαμε πρόσφατα ότι υπήρχε μη εγκεκριμένη πρόσβασηΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Πανεθνική δράση για την οικονομική κρίση

Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2011

News image
«Μη ρωτάς τι μπορεί να κάνει η χώρα σου για σένα, αλλά τι μπορείς να κάνεις εσύ για τη χώρα σου». Τζων Κέννεντυ, 1917-1963, Αμερικανός πρόεδρος [1960-1963](Ένα από τα μηνύματα στην ομιλία του Τζον Κέννεντυ κατά την τελετή ορκωμοσίας του, το 1960. Οι απανταχού Απόδημοι Έλληνες αισθανθήκαμε μεγάλη συγκίνηση για τη στάση του Προέδρου της πιο ισχυρής χώρας του κόσμου να στηριχθεί με κάθε τρόπο η Ελλάδα, γιατί πλέον, όπως τόνισε κι ο κ. Ομπάπας, δεν μιλούμε πλέον για τις ευθύνες μας να προστατευθεί μια χώρα ένδεκα εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά η παγκόσμια κοινωνία, με την έννοια, ότι η αποτυχία μας να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά στην οικονομική κρίση της Ελλάδας είναι απειλή για τη κατάρρευση της παγκόσμιας οικονομίας με καταστροφικές συνέπειες για όλους μας, με μεγαλύτερα θύματα τις ευάλωτες ...
Περισσότερα...
+ΑΧ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ...

Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2011

News image
Ελλάδα!!! Ο τόπος όπου μπορεί κανείς να βρει τα πάντα. Μπορείς να διασκέδασεις όλες τις εποχές του χρόνου, το καλοκαίρι στις καταγάλανες παραλίες και το χειμώνα σε διάφορες γραφικές περιοχές... Η Ελλάδα μας, εκτός από τις φυσικές ομορφιές, έχει και την "ομορφιά του Χριστιανισμού"... Είναι η μοναδική χώρα στο κόσμο που έχει αφιερώσει στην Ορθόδοξη πίστη ένα μεγάλο κομμάτι γης... Το Άγιον Όρος!!! Δε σταματάμε όμως εκεί... Οι Έλληνες έχουν το Θεό στη καρδιά τους, με κάθε τρόπο εκδηλώνουν την αγάπη τους στο Θεό. Στους δρόμους; Στα σπιτια; Όπου κι αν κοιτάξεις θα αντικρίσεις ένα μικρό εκκλησάκι... Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Επιμένει ο Υφυπουργός Γιάννης Πανάρετος στη μη εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2011

News image
Με νέα απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με ημερομηνία 8/6/2011 που υπογράφει ο υφυπουργός Παιδείας Γιάννης Πανάρετος γίνεται ο ακριβής «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. Έτος 2011-2012». Παρόλο που όπως σημειώνεται η σχετική απόφαση ελήφθη «έχοντας υπόψη» μεταξύ άλλων και «Τις γνώμες των Πανεπιστημίων» ο υφυπουργός Γιάννης Πανάρετος ανακοινώνει και πάλι ότι ο αριθμός των εισακτέων στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας θα είναι 0 (μηδέν)Προφανώς για την απόφαση αυτή, στην οποία επιμένει ο υφυπουργός, δεν έλαβε υπόψη του ούτε τη γνώμη του Τμήματος ούτε τις σχετικές ανακοινώσεις και γνωμοδοτήσεις της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δείτε ολόκληρη τη σχετική απόφαση πατώντας το Διαβάστε περισσότερα. Ο αριθμός εισακτέων (0...
Περισσότερα...
+Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας για την 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαλόγου Εκκλησίας-Κράτους

Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2011

News image
πηγή: ΑΠΕΔελτίο Τύπου 09/06/20111η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαλόγου Εκκλησίας-ΚράτουςΗ πρώτη συνάντηση της Επιτροπής Διαλόγου Εκκλησίας-Κράτους, που συγκροτήθηκε με απόφαση του Πρωθυπουργού για τη συζήτηση των θεμάτων που απασχολούν την Εκκλησία της Ελλάδας, θα γίνει αύριο 10/06/2011, στις 10:00, στο Υπουργείο Παιδείας. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι η Υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου. Κύριο θέμα της πρώτης συνεδρίασης θα είναι τα διαδικαστικά ζητήματα, ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής και ο προγραμματισμός ενεργειών των συναρμόδιων Υπουργείων...Η Επιτροπή με πνεύμα αλληλοκατανόησης, συνεργασίας, και κυρίως προς όφελος του τόπου, θα διερευνήσει τα θέματα που έθεσε υπόψη του Πρωθυπουργού με σχετικό υπόμνημα ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος, συνοδευόμεν...
Περισσότερα...
+Αύριο στις 10 το πρωί θα συνεδριάσει η μικτή Επιτροπή Διαλόγου

Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2011

News image
Αύριο στις 10 η ώρα το πρωί θα συνεδριάσει για πρώτη φορά η μικτή Επιτροπή Διαλόγου Εκκλησίας – Κράτους. Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα την πρώτη συνεδρίαση του νέου οργάνου, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του amen.gr.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ΤΗ ΜΕΡΑ ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ ΜΑΖΙ ΜΟΥ Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥ !!!

Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2011

News image
Ημέρα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, σαράντα μέρες μετά τη γέννηση της μικρής μου.... Με μια σειρά συγκυρίες και γεγονότα που μεσολάβησαν, βρέθηκα στο πίσω κάθισμα της μοτοσυκλέτας ν΄ανεβαίνω την Κηφισίας.... Ραντεβού τυπικό στο γυναικολόγο. Μετά απο λίγα χιλιόμετρα, το λάστιχο δεν άντεξε, η μηχανή άρχισε να αλλάζει πορεία κι εγώ βρέθηκα να εκσφενδονίζομαι πάνω απ΄τον οδηγό και να σκάω στη λεωφόρο.... Λίγες σκηνές θυμάμαι μετά....Περισσότερα...
Περισσότερα...
+"Θεοδρομία": Ἰανουάριος - Μάρτιος 2011

Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2011

News image
πηγή: Θεοδρομία.ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΟΥ Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης (Ὁμότ. Καθηγητὴς Πανεπιστημίου)Οἱ Ἀρμένιοι δὲν εἶναι Ὀρθόδοξοι, Μακαριώτατε ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ † Γέρων Δανιὴλ ΚατουνακιώτηςΠραγματεία περὶ σωτηρίας τῶν αἱρετικῶνἹερὰ Μονὴ Παντοκράτορος ΜελισσοχωρίουἩ αἵρεση καὶ οἱ σωτηριολογικές της ἐπιπτώσεις...Μοναχὸς ΔαμασκηνὸςΑντίρρηση πρὸς τοὺς Ὀρθοδόξους, τοὺς δεχομένους τὴ θεωρία τῆς ἐξελίξεως (Συμβιβαστὲς) ΗΘΙΚΑ Παναγιώτης ΣωτῆρχοςὉ Γέροντας Πορφύριος μᾶς προτρέπει: Ὅποιος κι ἂν εἶσαι τρέχα...(Κοντὰ στὸν ἀνίκητον φίλον σου Χριστὸν) Δημήτριος ΤσελεπόνηςΜΜΕ οἱ δολοφόνοι τοῦ λαοῦ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ Ἱερὰ Λαύρα Σάββα ἩγιασμένουὉ Ἅγιος Ἠλίας ὁ ἐξ Ἡλιουπόλεως (Φοινίκης) μαρτυρήσας ἐν Δαμασκῷ τῇ Α' Φεβρουαρίου τοῦ 6287 ἔτουςΠΑΤΕΡΙΚΑ Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος ΖήσηςἩ χρήση τῶν ἀποδείξεων στὴ Θεολογία κατὰ τὸν Ἅγιο Γ...
Περισσότερα...
+Ερώτηση βουλευτών του ΛΑΟΣ: "Η αναλογία 1 προς 5, θα εφαρμοστεί και στους ιερωμένους του Ισλάμ, και αν όχι γιατί;"

Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2011

News image
ΕΡΩΤΗΣΗΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΤΙΜΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΘέμα: Πλήρωση θέσεων των ιερωμένων της μουσουλμανικής θρησκείαςΌπως έχει γίνει γνωστό, το νέο πλαίσιο διορισμών δημόσιων λειτουργών θα διέπεται από την αναλογία μια πρόσληψη ανά πέντε ή δέκα συνταξιοδοτήσεις. Το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί όπως έχετε πει και αναφορικά με τους ιερωμένους, παρά τις αντιρρήσεις που έχουν εκφραστεί τόσο από τον ΙΣΚΕ, όσο και από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, διότι θα έχει ως αποτέλεσμα η ύπαιθρος χώρα να μην έχει ιερωμένους. Ειδικά στην ευαίσθητη περιοχή της Θράκης, πολλά χωριά παραμένουν χωρίς ιερείς, σε αντίθεση με τα μουσουλμανικά τεμένη που είναι υπερπλήρη ιερωμένων...Ερωτάσθε,Α) Η αναλογία 1 προς 5, θα εφαρμοστεί και στους ιερωμένους του Ισλάμ, και αν όχι γιατί;Β) Προτίθε...
Περισσότερα...
+Επέστρεψε η Κάρα της Αγίας Αναστασίας από την ...

Πέμπτη, 9 Ιούνιος 2011

News image
Την Κυριακή των Μυροφόρων η αντιπροσωπεία της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με επικεφαλής τον τελούντα χρέη του Προέδρου του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων της Ουκρανικής Εκκλησίας Αρχιεπίσκοπο Περεγιασλάβ-Χμελνίτσκυ Αλέξανδρο μετέφερε στο Κίεβο την Τιμία Κάρα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας. Την αντιπροσωπεία συνόδευε ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας Μητροπολίτης Μιλήτου κ. Απόστολος. Να αναφερθεί ότι η μεταφορά των ιερών λειψάνων έγινε με ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου και κατόπιν αιτήσεως του Μακαριωτάτου Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδιμήρου. Χθες, Πέμπτη 8 Ιουνίου ολοκληρώθηκε η πραμονή της τιμίας κάρας της Αγίας Αναστασίας, η οποία παρέμεινε ένα μήνα και την προσκύνησαν πιστοί...
Περισσότερα...
Προηγούμενο
Έπόμενο
20