GreekRussian (CIS)
Προς Γαλάτας επιστολή 4 (Θεία υἱοθεσία διὰ τῆς πίστεως εἰς τὸν Χριστόν - Ὁ Παῦλος προτρέπει τοὺς πιστοὺς νὰ μὴ ἐπιστρέφουν πρὸς τὰ ὀπίσω - Παράδειγμα ἀπὸ τὴν Παλαιὰν Διαθήκην)

Θεία υἱοθεσία διὰ τῆς πίστεως εἰς τὸν Χριστόν

1 Ἐκεῖνο ποὺ ἐννοῶ εἶναι ὅτι, ἐφ’ ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος εἶναι ἀνήλικος, δὲν διαφέρει καθόλου ἀπὸ τὸν δοῦλον, ἂν καὶ εἶναι κύριος ὅλης τῆς περιουσίας,

2 ἀλλὰ εἶναι ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν ἐπιτρόπων καὶ διαχειριστῶν μέχρι τῆς προθεσμίας, τὴν ὁποίαν ὥρισε ὁ πατέρας.

3 Ἔτσι καὶ ἐμεῖς, ὅταν ἤμαστε ἀνήλικοι, ἤμαστε ὑποδουλωμένοι κάτω ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου.

4 Ὅταν ὅμως συμπληρώθηκε ὁ χρόνος, τότε ἔστειλε ὁ Θεὸς τὸν Υἱόν του, ὁ ὁποῖος ἐγεννήθηκε ἀπὸ γυναῖκα καὶ διετέλεσε ὑπὸ τὸν νόμον, διὰ νὰ ἐξαγοράσῃ ἐκείνους,

5 οἱ ὁποῖοι ἦσαν δοῦλοι κάτω ἀπὸ τὸν νόμον, διὰ νὰ πάρωμεν τὴν υἱοθεσίαν.

6 Καὶ ἐπειδὴ εἶσθε υἱοί, ὁ Θεὸς ἔστειλε στὶς καρδιές σας τὸ Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ του, τὸ ὁποῖον κράζει Ἀββᾶ, Πατέρα.

7 Ὥστε δὲν εἶσαι πλέον δοῦλος, ἀλλὰ υἱός, ἐὰν δὲ εἶσαι υἱός, εἶσαι τότε καὶ κληρονόμος τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Παῦλος προτρέπει τοὺς πιστοὺς νὰ μὴ ἐπιστρέφουν πρὸς τὰ ὀπίσω

8 Ἀλλὰ τότε, ἐπειδὴ δὲν ἐγνωρίζατε τὸν Θεόν, ἤσαστε δοῦλοι εἰς ὄντα, τὰ ὁποῖα κατ’ οὐσίαν δὲν εἶναι θεοί.

9 Τώρα ὅμως, ἀφοῦ ἐγνωρίσατε τὸν Θεὸν ἢ μᾶλλον ἐγνωρισθήκατε ἀπὸ τὸν Θεόν, πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν εἰς τὰ ἀδύνατα καὶ πτωχὰ στοιχεῖα, εἰς τὰ ὁποῖα πάλιν θέλετε νὰ εἶσθε δοῦλοι ὅπως καὶ πρίν;

10 Φυλάττετε ὡρισμένας ἡμέρας καὶ μῆνας καὶ ἐποχὰς καὶ ἔτη.

11 Φοβοῦμαι μήπως μάταια ἐκοπίασα γιὰ σᾶς.

12 Ἀδελφοί, σᾶς ἱκετεύω νὰ γίνετε ὅπως εἶμαι καὶ ἐγώ, διότι καὶ ἐγὼ ἤμουν ὅπως ἐσεῖς. Δὲν μοῦ ἐκάνατε κανένα κακό.

13 Ξέρετε ὅτι τὴν προηγουμένην φοράν, ἕνεκα σωματικῆς ἀσθενείας ἐκήρυξα σ’ ἐσᾶς τὸ εὐαγγέλιον

14 καὶ παρ’ ὅλον ὅτι τὸ σῶμά μου ἦτο γιὰ σᾶς πειρασμός, δὲν μὲ περιφρονήσατε οὔτε ἀηδιάσατε ἀλλὰ μὲ ἐδεχθήκατε σὰν ἄγγελον Θεοῦ, σὰν Χριστὸν Ἰησοῦν.

15 Ποῦ εἶναι λοιπὸν ἡ ἱκανοποίησις ποὺ αἰσθανθήκατε; Διότι ἐγὼ μαρτυρῶ γιὰ σᾶς ὅτι ἐὰν ἦτο δυνατὸν καὶ τὰ μάτια σας θὰ ἐβγάζατε καὶ θὰ μοῦ τὰ ἐδίνατε.

16 Ὥστε ἔγινα τώρα ἐχθρός σας, ἐπειδὴ σᾶς λέγω τὴν ἀλήθειαν;

17 Αὐτοὶ οἱ διαστρέφοντες τὸ εὐαγγέλιον δείχνουν ζῆλον γιὰ σᾶς ὄχι πρὸς τὸ καλόν, ἀλλὰ θέλουν νὰ σᾶς ἀποκλείσουν ἀπὸ τὸ ἀληθινὸ εὐαγγέλιον, διὰ νὰ ἔχετε ζῆλον γι’ αὐτούς.

18 Εἶναι ὡραῖον πρᾶγμα νὰ εἶναι κανεὶς ζηλευτὸς διὰ τὸ καλόν, πάντοτε καὶ ὄχι μόνον ὅταν εἶμαι κοντά σας.

19 Παιδιά μου, γιὰ τὰ ὁποῖα πάλιν δοκιμάζω πόνους γέννας ἕως ὅτου μορφωθῇ μέσα σας ὁ Χριστός.

20 Πόσον θὰ ἤθελα νὰ εἶμαι τώρα μαζί σας καὶ νὰ ἀλλάξω τὸν τόνον τῆς φωνῆς μου, διότι βρίσκομαι εἰς ἀμηχανίαν γιὰ σᾶς.

Παράδειγμα ἀπὸ τὴν Παλαιὰν Διαθήκην

21 Πέστε μου σεῖς, οἱ ὁποῖοι θέλετε νὰ εἶσθε ὑπὸ τὸν νόμον, δὲν ἀκοῦτε τὸν νόμον;

22 Εἶναι γραμμένον, ὅτι ὁ Ἀβραὰμ εἶχε δύο υἱούς, ἕνα ἀπὸ τὴν δούλην του καὶ ἕνα ἀπὸ τὴν ἐλευθέραν.

23 Ἀλλ’ ὁ υἱὸς τῆς δούλης ἐγεννήθηκε κατὰ τὸν φυσικὸν νόμον, ἐνῷ τῆς ἐλευθέρας ἐγεννήθηκε δυνάμει τῆς ὑποσχέσεως τοῦ Θεοῦ.

24 Αὐτὰ εἶναι ἀλληγορικά. Αἱ δύο αὐταὶ γυναῖκες εἶναι εἱ δύο διαθῆκαι, ἡ μία ἡ ὁποία προῆλθε ἀπὸ τὸ ὄρος Σινᾶ καὶ γεννᾶ παιδιὰ διὰ δουλείαν·

25 αὐτὴ εἶναι ἡ Ἄγαρ, – διότι ἡ λέξις Ἄγαρ σημαίνει τὸ ὄρος Σινᾶ εἰς τὴν Ἀραβίαν – ἀντιστοιχεῖ δὲ εἰς τὴν σημερινὴν Ἱερουσαλήμ, ἡ ὁποία εἶναι δούλη μαζὶ μὲ τὰ παιδιά της.

26 Ἡ ἄνω ὅμως Ἱερουσαλὴμ εἶναι ἐλευθέρα, καὶ αὐτὴ εἶναι μητέρα ὅλων μας,

27 διότι εἶναι γραμμένον, Νὰ εὐφρανθῇς ἐσὺ ἡ στεῖρα, ποὺ δὲν γεννᾶς. Βγάλε φωνὴν καὶ φώναξε ἐσύ, ποὺ δὲν κοιλοπονᾶς, διότι θὰ ἔχῃ περισσότερα παιδιὰ ἡ ἐγκαταλειφθεῖσα παρὰ ἐκείνη ποὺ ἔχει ἄνδρα.

28 Ἐμεῖς δέ, ἀδελφοί, εἴμεθα, ὅπως καὶ ὁ Ἰσαάκ, παιδιὰ ὑποσχέσεως.

29 Ἀλλ’ ὅπως τότε ἐκεῖνος ποὺ ἐγεννήθηκε κατὰ τὸν φυσικὸν νόμον, κατεδίωκε ἐκεῖνον ποὺ ἐγεννήθηκε κατὰ πνεῦμα, ἔτσι καὶ τώρα.

30 Ἀλλὰ τί λέγει ἡ γραφή; Διῶξε τὴν δούλην καὶ τὸν υἱόν της, διότι δὲν πρόκειται νὰ κληρονομήσῃ ὁ υἱὸς τῆς δούλης μαζὶ μὲ τὸν υἱὸν τῆς ἐλευθέρας.

31 Ἄρα, ἀδελφοί, δὲν εἴμεθα παιδιὰ τῆς δούλης ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας.

Κεφάλαιο 4

1 Λέγω δέ, ἐφ' ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου, κύριος πάντων ὤν,

2 ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶ καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πατρός.

3 οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν δεδουλωμένοι·

4 ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον,

5 ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν.

6 Ὅτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν, κρᾶζον· ἀββᾶ ὁ πατήρ.

7 ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος, ἀλλ' υἱός· εἰ δὲ υἱός, καὶ κληρονόμος Θεοῦ διὰ Χριστοῦ.

8 Ἀλλὰ τότε μὲν οὐκ εἰδότες Θεὸν ἐδουλεύσατε τοῖς μὴ φύσει οὖσι θεοῖς·

9 νῦν δὲ γνόντες Θεόν, μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ Θεοῦ, πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα, οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν θέλετε;

10 ἡμέρας παρατηρεῖσθε καὶ μῆνας καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτούς;

11 φοβοῦμαι ὑμᾶς μήπως εἰκῆ κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς.

12 Γίνεσθε ὡς ἐγώ, ὅτι κἀγὼ ὡς ὑμεῖς, ἀδελφοί, δέομαι ὑμῶν. οὐδέν με ἠδικήσατε.

13 οἴδατε δὲ ὅτι δι' ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς εὐηγγελισάμην ὑμῖν τὸ πρότερον,

14 καὶ τὸν πειρασμόν μου τὸν ἐν τῇ σαρκί μου οὐκ ἐξουθενήσατε οὐδὲ ἐξεπτύσατε, ἀλλ' ὡς ἄγγελον Θεοῦ ἐδέξασθέ με, ὡς Χριστὸν Ἰησοῦν.

15 τίς οὖν ἦν ὁ μακαρισμὸς ὑμῶν; μαρτυρῶ γὰρ ὑμῖν ὅτι εἰ δυνατὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες ἂν ἐδώκατέ μοι.

16 ὥστε ἐχθρὸς ὑμῶν γέγονα ἀληθεύων ὑμῖν;

17 ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ καλῶς, ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν, ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε.

18 καλὸν δὲ ζηλοῦσθαι ἐν καλῷ πάντοτε καὶ μὴ μόνον ἐν τῷ παρεῖναί με πρὸς ὑμᾶς.

19 τεκνία μου, οὓς πάλιν ὠδίνω, ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν!

20 ἤθελον δὲ παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς ἄρτι καὶ ἀλλάξαι τὴν φωνήν μου, ὅτι ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν.

21 Λέγετέ μοι οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι· τὸν νόμον οὐκ ἀκούετε;

22 γέγραπται γὰρ ὅτι Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας.

23 ἀλλ' ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας δι' ἐπαγγελίας.

24 ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα. αὗται γάρ εἰσι δύο διαθῆκαι, μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν Ἄγαρ·

25 τὸ γὰρ Ἄγαρ Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ Ἀραβίᾳ, συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν Ἰερουσαλήμ, δουλεύει δὲ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς·

26 ἡ δὲ ἄνω Ἰερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶ μήτηρ πάντων ἡμῶν.

27 γέγραπται γάρ· εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ῥῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.

28 ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, κατὰ Ἰσαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα ἐσμέν.

29 ἀλλ' ὥσπερ τότε ὁ κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκε τὸν κατὰ πνεῦμα, οὕτω καὶ νῦν.

30 ἀλλὰ τί λέγει ἡ γραφή; ἔκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς· οὐ μὴ γὰρ κληρονομήσει ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας.

31 Ἄρα, ἀδελφοί, οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα, ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας.

πρΠρος Γαλάτας επιστολή 5 (Πρέπει νὰ ἐκλέξουν μεταξὺ τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ νόμου - Ἡ ἐλευθερία πρέπει νὰ κατευθύνεται ἀπὸ τὴν ἀγάπην - Ἡ ὁδηγία τοῦ Πνεύματος

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Κεντρικό Μενού

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Πέμπτη
23
Ιουνίου
Ανατ.: 04.59
Δύση: 20.00
Τελευταίο Τέταρτο
Αγριππίνης μάρτυρος, Αριστοκλέους, Δημητριανού και Λολίας μαρτύρων
1645
Αποβίβαση των πρώτων τουρκικών δυνάμεων στην βενετοκρατούμενη Κρήτη, στη Μονή Γωνιάς Χανίων.
1822
Οι επαναστατικές δυνάμεις αποκρούουν επίθεση των Τούρκων εναντίον του στρατοπέδου στο Κομπότι.
1824
Σφαγές Ελλήνων από Τούρκους στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1825
Ήττα των Ελλήνων από τον Ιμπραήμ στα Τρίκορφα Αρκαδίας.
1913
Ο Ελληνικός Στρατός απελευθερώνει την Δοϊράνη.
1920
Κατάληψη του Ελβανλάρ της Μικράς Ασίας.
1941
Αρχίζει στην Αίγυπτο η οργάνωση του Ελληνικού Στρατού Μέσης Ανατολής.
1944
Σφαγές Ελλήνων από Γερμανούς στη Σπάρτη και στον Πάρνωνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος, «Ο μονοδιάστατος άνθρωπος»
Απόψεις
«Ο μονοδιάστατος άνθρωπος»
Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου
Ο σύγχρονος άνθρωπος ζή σέ μιά κοινωνία η οποία βλέπει όλα τά πράγματα μέσα από μιά διάσταση καί γι’ αυτό είναι επικίνδυνη. Ο άνθρωπος έχει διάφορα προβλήματα, οικονομικά, βιολογικά, ψυχολογικά, πολιτισμικά, υπαρξιακά, θρησκευτικά. Έτσι, όταν όλο τό ενδιαφέρον τής κοινωνίας εξαντλήται σέ μιά μόνον διάσταση (βιολογική, οικονομική) τότε χαρακτηρίζεται ως «μονοδιάστατη κοινωνία» καί ο άνθρωπος πού ζή μέσα σέ αυτήν χαρακτηρίζεται ως «μονοδιάστατος» καί κατ’ επέκταση είναι ψυχικά, ψυχολογικά, πολιτισμικά καί υπαρξιακά ανάπηρος.
Η οικονομική κρίση πού έπληξε τήν Πατρίδα μας είναι ένα γεγονός λυπηρό καί πρέπει νά αποδοθούν ευθύνες, γιατί προκαλεί κοινωνικές καί οικογενειακές αναστατώσεις, αλλά κυρίως γιατί δημιουργεί προβλήματα στούς νέους ανθρώπους, οι οποίοι υφίστανται τίς συνέπειες τής οικονομικής κρίσης, χωρίς νά ευθύνωνται οι ίδιοι καί έτσι βλέπουν μέ δυσοίωνες προοπτικές τό μέλλον τους... Όμως καί η απολυτοποίηση τής οικονομικής κρίσης, χωρίς νά βλέπουμε καί τά ποικίλα προβλήματα πού υπάρχουν στήν κοινωνία μας, αυξάνει τόν προβληματισμό, τόν σκεπτικισμό καί, τελικά, επιτείνει τήν αγωνία.

Ο άνθρωπος δέν είναι μιά «ζωντανή μηχανή», δέν είναι ένα «βιολογικό όν», δέν είναι ένα «έμψυχο εργαλείο» στά χέρια τών εργοδοτών καί τών μηχανισμών εξουσίας, αλλά είναι ένα «πνευματικό όν», ένα «θεολογικό όν» πού αναζητά νόημα καί πληρότητα ζωής.
Περισσότερα...
 
Ὅ,τι παραχωρεῖ ὁ Θεός εἶναι γιά τό καλό μας-Ἐκπληκτικό θαῦμα τοῦ Ἁγίου Παναγῆ Μπασιᾶ (7 Ἰουνίου)
Θαύματα

undefinedΈνα καταπληκτικό θαύμα του παπα-Παναγή Μπασιά (7 Ιουνίου)

Eισαγωγικά.
Ο Άγιος Παναγής Μπασιάς, γεννήθηκε στο Ληξούρι της Κεφαλονιάς το 1801 και ήταν γιóς επιφανών γονέων του Μιχαήλ Τυπάλδου – Μπασιά και της Ρεγγίνας Δελαπόρτα. Λόγω της καλής οικονομικής του κατάστασης, έλαβε τεράστια θεολογική και φιλοσοφική κατάρτιση και μόρφωση. Oμιλούσε δε ιταλικά, γαλλικά και λατινικά. Σε πολύ μικρή ηλικία χειροτονήθηκε αναγνώστης και εν συνεχεία υπηρέτησε ως γραμματοδιδάσκαλος σε κάποιο δημοτικό σχολείο. Tο 1836 χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος και έλαβε το όνομα Παΐσιος από τον τότε Μητροπολίτη Κεφαλληνίας Παρθένιο. Δεν ανέλαβε ποτέ εφημεριακή θέση, αλλά λειτουργούσε στο εξωκλήσι του Αγίου Σπυρίδωνα στο Πλατύ Γιαλό, όπου συνέρεε πλήθος πιστών για να λειτουργηθεί, να ακούσει τα θερμά και υψηλά θεολογικού επιπέδου κηρύγματά του και να κοινωνήσει από τα άγια χέρια του. Επιδόθηκε σε όλη του τη ζωή σε έργα φιλανθρωπίας και διακονίας των πασχόντων και αδυνάτων.
Tο 1846 αρρώστησε από κάποια νευρική ασθένεια (άλλοι λένε ότι επρόκειτο για «κατά Χριστόν σάλο») και μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1867 τον περιποιούνταν ο εξάδελφός του Ιωάννης Κερουλάνος, ο οποίος τον ευλαβούνταν πολύ. Αν και για μία πενταετία ήταν κατάκοιτος (1882-1887) εν τούτοις πλήθος χριστιανών πήγαινε να τον συμβουλευθεί, να εξομολογηθεί και να πάρει την συμβουλή και την ευχή του. Εκοιμήθη ειρηνικά, στις 7 Ιουνίου 1888 και αγιοποιήθηκε από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 4 Φεβρουαρίου 1986. Μαρτυρούνται πολλά θαύματά του πριν και μετά την οσιακή κοίμησή του.
Περισσότερα...
 
Έναρξη Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 9 από 495

+Αντιμετώπιση περιπτώσεων απελπισίας............Γέροντας Παισιος

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Ήρθε κάποιος νεαρός αναστατωμένος καί μου είπε: Γέροντα, δέν πρόκειται νά διορθωθώ. Μου είπε ό πνευματικός μου: “αυτά είναι καί κληρονομικά…”. Τόν είχε πιάσει απελπισία. Έγώ, όταν μου πή κάποιος ότι έχει προβλήματα κ.λπ., θά του πώ: Αυτό συμβαίνει γι’ αυτόν καί γι’ αυτόν τόν λόγο γιά ν’ άλλάξης, πρέπει νά κάνης εκείνο κι εκείνο. Έχει λ.χ. κάποιος έναν λογισμό πού τόν βασανίζει καί δέν κοιμάται, παίρνει χάπια γιά τό κεφάλι, γιά τό στομάχι καί μέ ρωτάει: Νά κόψω τά χάπια;. Όχι, του λέω, νά μήν κόψης τά χάπια. Νά πετάξης τόν λογισμό πού σέ βασανίζει καί ύστερα νά τά κόψης. Αν δέν πετάξης τόν λογισμό, έτσι θά πάς θά ταλαιπωρήσαι. Γιατί, τί θά ώφελήση νά κόψη τά χάπια, όταν κρατάη μέσα του τόν λογισμό πού τόν βασανίζει;Καλά είναι ό πνευματικός νά...
Περισσότερα...
+Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για την παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Nα μην επιτρέψουμε πια συμπεριφορές αδιαφορίας, να αντιληφθούμε το χρέος μας απέναντι στους νέους ανθρώπους και να κάνουμε την αυτοκριτική μας, επισημαίνει, μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών ο Μακαριώτατος.Το μήνυμα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου έχει ως εξής:"Στούς καιρούς τῆς πολυποίκιλης κρίσης, πού μαστίζει τήν ἐποχή μας καί τήν πατρίδα μας, ἴσως μοιάζει ἐξωπραγματικό νά θυμόμαστε τή σημερινή παγκόσμια ἡμέρα κατά τῶν ναρκωτικῶν, τή στιγμή πού ὅλοι ἀσχολούμεθα μέ ἄλλα πολλά, μέ ἀριθμούς καί λογιστικές, μέ τό χρέος καί τό μνημόνιο...Κι ὅμως! Ἡ σημερινή ἡμέρα δέν μπορεῖ παρά νά εἶναι ἡμέρα περισυλλογῆς, ἀλλά καί ἡμέρα χρέους. Τοῦ ἀληθινοῦ μας χρέους ἀπέναντι στή νέα γενιά! Γιά τό τί ἀκόμη μποροῦμε ὅλοι μας νά κάν...
Περισσότερα...
+Επιστολή Μητροπολίτου Εδέσσης Ιωήλ προς τον Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
.Ο Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας Ιωήλ απέστειλε Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας. Σε αυτήν αυτήν αναφέρει μεταξύ άλλων: «Συμμερίζομαι τον πόνο και τις ανησυχίες σας καθώς και την εύλογη διαμαρτυρία σας και το κοινό αίσθημα της κατάφωρης αδικίας. Εύχομαι ολοψύχως στον Κύριο να σταθεί βοηθός δίπλα σας και να διασώσει από τον κίνδυνο το εκλεκτό σας τμήμα, δια του οποίου λαμβάνουν άρτια θεολογική μόρφωση χιλιάδες νέοι και νέες και ευεργετείται η ελληνική κοινωνία». Δείτε ολόκληρη την Επιστολή πατώντας το Διαβάστε περισσότερα Επιστολή Εδέσσης για Τμήμα Κοινωνικής ΘεολογίαςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Νέοι Πρόεδροι και Αναπληρωτές Πρόεδροι των Τμημάτων της Θεολογικής Σχολής Αθηνών

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη νέων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων Τμημάτων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στα Τμήματα της Θεολογικής Σχολής εκλέχθηκαν: ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣΠρόεδρος: Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου, καθηγήτριαΑναπληρωτής Πρόεδρος: Αρχ. Νικόλαος Ιωαννίδης, καθηγητήςΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣΠρόεδρος: Γεώργιος Φίλιας, καθηγητήςΑναπληρωτής Πρόεδρος: Απόστολος Νικολαϊδης, καθηγητήςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Στο ΣτΕ το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά Πανάρετου για Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
πηγή: Το ΒΗΜΑ, 23/6/2011Στο ΣτΕ κατά Πανάρετου το Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΓια την απόφαση του πρώην υπουργού να μην εισαχθούν εφέτος σπουδαστές στην Κοινωνική ΘεολογίαΓράφει η Μάρνυ ΠαπαματθαίουΣτα δικαστήρια προσέφυγε το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά της απόφασης του πρώην, πλέον, υφυπουργού Παιδείας κ. Ι. Πανάρετου να μην γίνουν εφέτος δεκτοί εισακτέοι στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Ιδρύματος.Οπως αναφέρει στο «Βήμα» ο πρύτανης του Ιδρύματος κ. Θ. Πελεγρίνης, κατατέθηκε ήδη στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής ισχύος της απόφασης του τέως υφυπουργού Παιδείας κ. Ι. Πανάρετου, με την οποία είχε οριστεί ότι δεν θα εισαχθούν υποψήφιοι σπουδαστές στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του πανεπιστημίου Αθηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012...«Το πανεπιστήμιο Αθηνών θεωρεί ...
Περισσότερα...
+Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Περί του χωρισμού Εκκλησίας - Πολιτείας

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

πηγή: Ι.Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου και fotistsakiris Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Κωνσταντίνος Χολέβας, Ελληνορθόδοξος παιδεία και πολυπολιτισμικοί μύθοι

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 24/6/2011ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙΤοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα, Πολιτικοῦ ἘπιστήμονοςΜὲ ἐπανειλημμένες συνεντεύξεις της ἡ κ. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελὲρ ἔβαλε τὰ πράγματα στὴ θέση τους. Τὸ Βυζάντιο, εἶπε, ἦταν μὲν πολυεθνικό, ἀλλὰ μονοπολιτισμικό, εἶχε μόνο τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό. Ἔτσι ἡ διαπρεπὴς βυζαντινολόγος μᾶς ἔδωσε καὶ τὸ μυστικό τῆς ἐπιβιώσεως ἑνὸς κράτους ἐπὶ 1100 χρόνια. Ἀπὸ νεώτερα παραδείγματα συμπεραίνουμε ὅτι τὰ μονοπολιτισμικὰ κράτη ἔχουν μέλλον, ἐνῶ τὰ πολυπολιτισμικὰ διαλύονται εἴτε εἰρηνικὰ εἴτε μὲ τὴ βία τῶν ὅπλων. Θυμηθεῖτε τὴν περίπτωση τῆς Γιουγκοσλαβίας, παρατηρῆστε τὰ διαλυτικὰ φαινόμενα στὰ Σκόπια (μουσουλμάνοι Ἀλβανοὶ κατὰ Χριστιανῶν Σλάβων), ἀκόμη καὶ στὸ Βέλγιο (οἱ Ὁλλανδόφωνοι Φλαμανδοὶ θέλουν νὰ ἀποσχισθοῦν ἀπὸ τοὺς γαλλόφω...
Περισσότερα...
+Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον τῆς 24.6.11 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Μερικὰ ἀπὸ τὰ περιεχόμενά του:◇ Ἀποκαλύψεις τοῦ Βατικανοῦ διὰ τὴν ἑνότητα Παπικῶν – Ὀρθοδόξων. Ἕνωσις μὲ ποικιλία δογμάτων καὶ ἄνευ παραιτήσεως τοῦ παπισμοῦ ἀπὸ τὰς αἱρέσεις του.◇ Μεγάλη πρόκλησις τοῦ Φαναρίου εἰς βάρος τῆς Πίστεως τῶν Ἑλλήνων. Βιώνομεν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἡμέρας παρηκμασμένου Βυζαντίου.◇ Μετά τήν χρεωκοπίαν τοῦ Κράτους, μεθοδεύουν τή χρεωκοπίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Χώρας;Διαβάστε και άλλα περιεχόμενα πατώντας το Διαβάστε περισσότερα ◇ Τό Ὑπουργεῖον Ἐσωτερικῶν διεβεβαίωσε τήν ΔΙΣ ὅτι δέν περιλαμβάνεται εἰς τήν «Κάρταν τοῦ Πολίτου» ὁ 666.◇ Τό Μυστήριον τοῦ Γάμου ὡς Ἐκκλησιαστικόν γεγονός. Τοῦ Πρωτ. π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.◇ Αἱ ἀποφάσεις τῆς λέσχης Μπίλντερμπεργκ διά τήν Ἑλλάδα.◇ Ἡ Ἁγία Μανία. Τοῦ κ. Στεργίου Σάκκου.◇ Ὑπάρχουν πολλοί θάνατοι ἤ ἕνας ὁριστικός καί ...
Περισσότερα...
+Αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο ...

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με επικεφαλής τον Σεβ. Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, θα φθάσει στο Βατικανό για να συμμετάσχουν στον εορτασμό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που εορτάζεται από στις 29 Ιουνίου. Να σημειωθεί ότι ο Πάπας Βενέδικτος θα συναντηθεί με την Αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την παραμονή της εορτής την Τρίτη 28 Ιουνίου. Επίσης τα μέλη της Αντιπροσωπείας θα συναντηθούν επίσης με τον Καρδινάλιο Kurt Koch, Πρόεδρο του Ποντιφικού Συμβουλίου για την Προώθηση της Χριστιανικής Ενότητας. Σύμφωνα με την πράδοση των τελευταίων δέκα ετών, η Αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου θα παραστεί στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+The Destabilization of Syria and the Broader Middle East War

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
By Michel Chossudovsky                                  Global Research, June 17, 2011 Thousands of supporters of Syrian President Bashar Assadcarry a... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ἁγία Ἀγριππίνα καί αἱ σύν αὐτῇ Παύλα, Βάσσα και Αγαθονίκη

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Ή άγια και ένδοξος μάρτυς Αγριππίνα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ρώμη στους κόλπους ευγενούς οικογένειας. Από την νεότητα της αφιερώθηκε στον Θεό και με την εύωδία των αρετων της προσέφερε στις χριστιανές μία πρόγευση των τέρψεων του Παραδείσου και τις παρακινούσε να απαρνηθούν τα πάθη για να ακολουθήσουν μαζί της την οδό της άγνείας καί της παρθενίας. Έτσι πολλές ήταν οι νεαρές κόρες και οι ώριμες γυναίκες πού ζητούσαν να μοιραστούν την πολιτεία της προκειμένου νά κληρονομήσουν την χάριν που ό Θεός της είχε χορηγήσει. Ή ακτινοβολία των αρετων της όμως γέννησε τό φθονερό μίσος των ειδωλολατρών οι όποιοι την κατήγγειλαν στις Αρχές, κατά τον διωγμό του Βαλεριανού (257). Κατηγορούμενη για επανάσταση κατά του θεσμού του γάμου καί εξαπάτηση νεαρών κοριτσιών, ή νύμφη του Χριστού απάντη...
Περισσότερα...
+Εξελέγησαν 12 νέοι Επίσκοποι στο Πατριαρχείο ...

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Συνήλθε την Τετάρτη 22 και την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 η Ιερά Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πατριαρχείου Αντιοχείας, υπό την προεδρεία του Πατριάρχου Αντιοχείας κ. Ιγνατίου. Κατά την συνεδρεία συμμετείχαν οι μητροπολίτες Ηλιουπόλεως Σπυρίδων, Όρους Λιβάνου Γεώργιος, Επιφανείας Ηλίας, Βηρυτού Ηλίας, Τύρου και Σιδώνος Ηλίας, Μεξικού Αντώνιος, Σαντιάγο (Χιλής) Σέργιος, Σάο-Πάολο Δαμασκηνός,  Αυστραλίας Παύλος, Εμέσης Γεώργιος, Βερροίας και Αλεξανδρέττας (Χαλέπι) Παύλος, Αργεντινής Σιλουανός, Ευρώπης Ιωάννης, Αρκαδίας Βασίλειος και Τριπόλεως Εφραίμ. Επίσης συμμετείχαν ο γραματεύς της Ιεράς Συνόδου ο πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Ντίμας και Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κάρρας κ. Γαττάς, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής της Παναγίας Balamand. Να αναφερθεί ότι στις 2 πρώτες συνεδρίες η Ιερά Σύνοδος εξέλε...
Περισσότερα...
+Εξελέγησαν 12 νέοι Επίσκοποι στο Πατριαρχείο ...

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Συνήλθε την Τετάρτη 22 και την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 η Ιερά Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πατριαρχείου Αντιοχείας, υπό την προεδρεία του Πατριάρχου Αντιοχείας κ. Ιγνατίου. Κατά την συνεδρεία συμμετείχαν οι μητροπολίτες Ηλιουπόλεως Σπυρίδων, Όρους Λιβάνου Γεώργιος, Επιφανείας Ηλίας, Βηρυτού Ηλίας, Τύρου και Σιδώνος Ηλίας, Μεξικού Αντώνιος, Σαντιάγο (Χιλής) Σέργιος, Σάο-Πάολο Δαμασκηνός,  Αυστραλίας Παύλος, Εμέσης Γεώργιος, Βερροίας και Αλεξανδρέττας (Χαλέπι) Παύλος, Αργεντινής Σιλουανός, Ευρώπης Ιωάννης, Αρκαδίας Βασίλειος και Τριπόλεως Εφραίμ. Επίσης συμμετείχαν ο γραματεύς της Ιεράς Συνόδου ο πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Ντίμας και Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κάρρας κ. Γαττάς, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής της Παναγίας Balamand. Να αναφερθεί ότι κατά την διάρκεια των δύο συνεδριών η Ιερά Σ...
Περισσότερα...
+Υπόθεση Βατοπαιδίου: Θα αποκαλύψει τις πληροφορίες που έχει ο κ. Παυλόπουλος;

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Πηγή: http://newpost.gr/ Νέα τροπή φαίνεται να παίρνει και η υπόθεση Βατοπεδίου μετά και τις νέες αποκαλύψεις του περιοδικού “ΕΠΙΚΑΙΡΑ”. Το περιοδικό επιμένει ακόμα και στο σημερινό του ρεπορτάζ οτι ο κ. Άλεξ Ρόντος είχε ενημερώσει τον Γιώργο Παπανδρέου για τα σχέδια των μυστικών υπηρεσιών που είχαν στόχο την πολιτική αποσταθεροποίηση και την πολιτική η ακόμα [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Λόγος Αγ.Λουκά Κριμαίας εις το Γενέθλιον του Τιμίου, Ενδόξου,Προφήτου και Βαπτιστού Ιωάννου

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Στήν ιστορία του ανθρωπίνου γένους υπάρχουν μόνο δύο σημαντικά γεγονότα, τα όποια ό Θεός τα αναγγέλλει μέσω του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Καί αυτά είναι ή Γέννηση του Προαιώνιου Υίοΰ του Θεοΰ κατά σάρκα καί ή γέννηση του Προδρόμου καί Βαπτιστού του Ιωάννου, του μείζονος «εν γεννητοΐς γυναικών» (Ματθ. 11, 11), σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου Ιησού Χρίστου. Την γέννηση του Προδρόμου ακολουθεί καί το θαΰμα της λύσεως της γλώσσας του πατέρα του Ζαχαρία, την οποία έδεσε ό Αρχάγγελος γιατί δεν πίστεψε στα λόγια του.Ή γέννηση του δοξάστηκε με τον προφητικό λόγο του Ζαχαρία, ό όποιος είπε: «Καί συ, παιδίον, προφήτης υψίστου κληθήση• προπορεύση γαρ προ προσώπου Κυρίου έτοιμάσαι οδούς αυτού, του δούναι γνώσιν σωτηρίας τω λαώ αυτού, εν άφέσει αμαρτιών αυτών δια σπλάγχνα ελέους Θεοΰ ημών, εν οϊς ...
Περισσότερα...
+Λόγος Αγ.Λουκά Κριμαίας εις το Γενέθλιον του Τιμίου, Ενδόξου,Προφήτου και Βαπτιστού Ιωάννου

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Στήν ιστορία του ανθρωπίνου γένους υπάρχουν μόνο δύο σημαντικά γεγονότα, τα όποια ό Θεός τα αναγγέλλει μέσω του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Καί αυτά είναι ή Γέννηση του Προαιώνιου Υιοῦ του Θεοῦ κατά σάρκα καί ή γέννηση του Προδρόμου καί Βαπτιστού του Ιωάννου, του μείζονος «εν γεννητοῖς γυναικών» (Ματθ. 11, 11), σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου Ιησοῦ Χριστοῦ. Την γέννηση του Προδρόμου ακολουθεί καί το θαῦμα της λύσεως της γλώσσας του πατέρα του Ζαχαρία, την οποία έδεσε ό Αρχάγγελος γιατί δεν πίστεψε στα λόγια του.Ή γέννηση του δοξάστηκε με τον προφητικό λόγο του Ζαχαρία, ό όποιος είπε: «Καί συ, παιδίον, προφήτης υψίστου κληθήση• προπορεύση γαρ προ προσώπου Κυρίου έτοιμάσαι οδούς αυτού, του δούναι γνώσιν σωτηρίας τω λαώ αυτού, εν άφέσει αμαρτιών αυτών δια σπλάγχνα ελέους Θεοῦ ημών, εν οἷς έ...
Περισσότερα...
+Αθώος για υποκίνηση φυλετικού μίσους ο Ολλανδός βουλευτής Χερτ Βίλντερς

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Άμστερνταμ, Ολλανδία Ο ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς (sic) Χερτ Βίλντερς αθωώθηκε από δικαστήριο του Άμστερνταμ για τις κατηγορίες της υποκίνησης φυλετικού και θρησκευτικού μίσους και διακρίσεων σε βάρος μουσουλμάνων. Ο Βίλντερς έχει συγκρίνει το Κοράνι με το βιβλίο του Αδόλφου Χίτλερ «Ο Αγών μου» και χαρακτηρίζει το Ισλάμ συνώνυμο του φασισμού και της τρομοκρατίας. Χαιρέτισε τη δικαστική απόφαση ως μεγάλη νίκη για τον ίδιο και την ελευθερία της έκφρασης στην Ολλανδία. «Απαλλάσσεστε για το σύνολο των κατηγοριών για τις οποίες διωχθήκατε» ανακοίνωσε ο δικαστής Μαρσέλ βαν Όστεν, ακολουθώντας την πρόταση του εισαγγελέα υπέρ της απαλλαγής του κατηγορουμένου. Ο ηγέτης του Κόμματος για την Ελευθερία (PVV), το οποίο παρέχει κοινοβουλευτική στήριξη στην κυβέρνηση του φιλελεύθερου πρω...
Περισσότερα...
+Ἀββᾶ Δωροθέου Ἐπιστολές

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

 ΣΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΠΟΥ ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΣΜΟ Ἐπιστολή Η´ — Πρῶτα-πρῶτα, παιδί μου, δέν γνωρίζουμε τόν τρόπο πού οἰκονομεῖ ὁ Θεός τή ζωή μας καί ὀφείλουμε νά Τοῦ παραδίνουμε τόν ἑαυτό μας νά τόν κυβερνήσει —πράγμα πού ὀφείλουμε ἀκριβῶς νά κάνουμε καί σ᾽ αὐτήν τήν περίσταση. Γιατί θά δυσκολευτεῖς, ἄν θελήσεις νά κρίνεις μέ ἀνθρώπινα κριτήρια ὅσα σοῦ συμβαίνουν ἀντί ν᾽ ἀφήσεις στό Θεό κάθεΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Προσφυγή Πανεπιστημίου Αθηνών στο ΣτΕ για το τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής ισχύος της απόφασης του τέως Υφυπουργού Παιδείας κ. Ι. Πανάρετου, με την οποία είχε οριστεί ότι δεν θα εισαχθούν υποψήφιοι σπουδαστές στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κατέθεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι πρυτανικές αρχές του ιδρύματος.  Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Προσφυγή Πανεπιστημίου Αθηνών στο ΣτΕ για το τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής ισχύος της απόφασης του τέως Υφυπουργού Παιδείας κ. Ι. Πανάρετου, με την οποία είχε οριστεί ότι δεν θα εισαχθούν υποψήφιοι σπουδαστές στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κατέθεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι πρυτανικές αρχές του ιδρύματος. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Αναστήλωση του κτηρίου της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Άρχισαν οι εργασίες  στον χώρο της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου στην Λευκωσία. Το έργο έχει αναλάβει η εργοληπτική εταιρεία «Ανδρ. Μ. Ανδρονίκου ΛΤΔ», η οποία  και καταβάλλει επαινετές προσπάθειες να ανταποκριθεί στις ανάγκες του έργου. Αξίζει να αναφερθεί ότι η εταιρεία, ελλείψει ικανού κεφαλαίου, ανέλαβε δι’ εξόδων της  την έναρξη των εργασιών.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο σκύλος-Ράµπο της Αεροπορίας

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΑΚΑΣ-ΝΕΑ Ο Ρόκι το τελευταίο 24ωρο είναι ο ήρωας της Πολεµικής Αεροπορίας. Χθες τη νύχτα κατά τη διάρκεια της περιπολίας του έκανε το καθήκον του στον απόλυτο βαθµό. Ως «ζωντανό σύστηµα ασφαλείας» µε ακοή, όραση και... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Στα 575 δις ευρώ το χρέος της Γερμανίας προς την Ελλάδα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο!

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Και νέες δηλώσεις για το γερμανικό χρέος στην Ελλάδα! Ο Jacques Delpla, επιφανής Γάλλος οικονομολόγος για μέλος του κρατικού Συμβουλίου Οικονομικής Ανάλυσης της Γαλλίας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Les Echo εκτιμά πως το χρέος της Γερμανίας προς την Ελλάδα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ανέρχεται στα 575 δισ. ευρώ. Καλεί την ΕΕ να στηρίξει την Αθήνα αναχρηματοδοτώντας τα χρέη της με πολύΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Εκατοντάδες Σύροι καταφεύγουν στην Τουρκία για να γλιτώσουν από το στρατό

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Εκατοντάδες τρομοκρατημένοι Σύροι διέσχισαν τη μεθόριο με την Τουρκία για να γλιτώσουν από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ κατά των αντικαθεστωτικών. Ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις εισήλθαν την Πέμπτη σε... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ΕΚΛΕΒΑΝ ΤΟ ΛΑΔΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ !!!

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Δεν είχαν το Θεό τους… Δύο Αλβανοί 31 και 45 χρονών αντίστοιχα  εντοπίστηκαν στο χωριό Βράσταμα Ιωαννίνων, έχοντας στην κατοχή τους,  οκτώ μπουκάλια με 8,5 λίτρα ελαιόλαδου, που είχαν κλέψει νωρίτερα, από τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων. Σε έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι των δύο ανδρών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 145 λίτρα ελαιόλαδου.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Reuters: Αβεβαιότητα Παπανδρέου για τη ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Σοβαρές αμφιβολίες για την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος φέρεται να έχει εκφράσει ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου στην Σλοβάκα ομόλογό του Iveta Radicova, σύμφωνα με δηλώσεις της τελευταίας που μεταδίδει το Reuters. Όπως... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Βίντεο – σοκ: Ισλαμοφασίστες πατούν κάτω ηλικιωμένη για να της πάρουν την τσάντα ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ!

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Τα καθάρματα (Αλγερινής καταγωγής) αποδεικνύουν την ποιότητα της δημοκρατίας και του σεβασμού των δικαιωμάτωντων ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΩΝ αυτής της κοινωνίας, που έχουν πάει στον αγύριστο για να κονομάνε κάποια καθάρματα δουλέμποροι, κάποια καθάρματα πολιτικοί, κάποια καθάρματα με ΜΚΟ. Η Ελλάδα στα νύχια της νεοοθωμανικής κατοχής που κατέλυσε δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο Βεροίας Παντελεήμονας ευχαριστεί τις Αρχές για τη διάσωση Ναού από Πυρκαγιά

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων εκφράζει δημοσίως τις θερμές ευχαριστίες του πρωτίστως προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τις Υπηρεσίες του Δήμου και τους απλούς πολίτες που έσπευσαν αμέσως στον τόπο της πυρκαγιάς του ιερού ναού αγίου Στεφάνου, που αποτελεί ένα από τα σημαντικά μεταβυζαντινά μνημεία (16ος αι.) της Βέροιας, και με διάθεση αυτοθυσίας συνετέλεσαν όλοι μαζί ώστε να περιοριστούν όσο το δυνατόν οι ζημιές, αλλά κυρίως να μην υπάρξει κανένας τραυματισμός.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+''Η Γερμανία χρωστά στην Ελλάδα 575 δις ευρώ''

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Ο ισχυρισμός ανήκει στον Jacques Delpla, διάσημο Γάλλο οικονομολόγο και μέλος του κρατικού Συμβουλίου Οικονομικής Ανάλυσης της Γαλλίας.  Ο Γάλλος οικονομολόγος σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Les Echo εξηγεί πως η Γερμανία χρωστά... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Jacques Delpla, διάσημο Γάλλο οικονομολόγο και μέλος του κρατικού Συμβουλίου Οικονομικής Ανάλυσης της Γαλλίας.

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Ο ισχυρισμός ανήκει στον Jacques Delpla, διάσημο Γάλλο οικονομολόγο και μέλος του κρατικού Συμβουλίου Οικονομικής Ανάλυσης της Γαλλίας.  Ο Γάλλος οικονομολόγος σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Les Echo εξηγεί πως η Γερμανία χρωστά... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+«Η χριστιανική παρουσία και μαρτυρία στη Μ. Ανατολή σήμερα: Θεολογικές και πολιτικές προκλήσεις»

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011 συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου «Η χριστιανική παρουσία και μαρτυρία στη Μ. Ανατολή σήμερα: Θεολογικές και πολιτικές προκλήσεις», το οποίο συνδιοργανώνεται από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Το συνέδριο μεταδίδεται απευθείας από το δια-δικτυακό τηλεοπτικό σταθμό intv.gr με παράλληλη μετάφραση στα ελληνικά και αγγλικά. Στην πρώτη πρωινή συνεδρία εισηγητής ήταν ο Μητροπολίτης της Συρορθόδοξης Εκκλησίας στο Χαλέπι Mar Youhanna Ibrahim.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Η Μητρόπολη Ξάνθης για το πρόβλημα των Ναρκωτικών

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Η 26η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και κάθε τοπική κοινωνία καλείται να αναλογισθεί τις ευθύνες της απέναντι στο μεγάλο αυτό πρόβλημα που οδηγεί κυρίως τους νέους μας στον αργό θάνατο. Ειναι πλέον πικρή εμπειρία το γεγονός ότι τα ναρκωτικά δεν αποτελούν πρόβλημα για μια μόνο κοινωνική ομάδα ή για τα άτομα «του περιθωρίου», αλλά αφορά τον καθένα μας, αφού τα ναρκωτικά πλήττουν αδιάκριτα το σύνολο της κοινω-νίας μας. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Αντιπυραυλικό σύστημα σχεδιάζουν οι Τούρκοι

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΣΤΙΔΗΣ - Πρόγραμμα κατασκευής « εθνικού αντιαεροπορικού πυραυλικού συστήματος» ανακοίνωσαν οι γείτονες μας οι Τούρκοι. Η γενικής γραμματεία εξοπλισμών της Τουρκίας υπέγραψε τη συμφωνία παραγωγής του αντιαεροπορικού συστήματος μικρής και μεσαίας εμβέλειας, με την εταιρεία ASELSAN αλλά και την RΟΚΕΤSAN. Oı δυο εταιρείας θα κατασκευάσουν τα ραντάρ, τα συστήματα ελέγχου, τα συστήματαΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Αεροπορική βάση Τανάγρας: Έρευνες για δολιοφθορά" - Δεν αποκλείεται το γεγονός για "σφυγομέτρηση" των συστημάτων ασφαλείας ή κατασκοπίας

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

ΚΛΙΚ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Τι θα συνέβαινε αν η Ελλάδα έπαιρνε την απόφαση ότι δεν θέλει να διασωθεί;

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Κάπως έτσι ξεκινούσε το άρθρο του Alen Mattich της Wall Street Journal, της εφημερίδας που είναι για τους "διακόνους" της "Μέκκας" του καπιταλισμού δηλαδή του χρηματιστηρίου της Wall Street, ότι και οι κομματικές φυλλάδες για τους καντηλανάφτες των ελληνικών αριστερών κομμάτων. Προφανώς με μια φτηνή μεν αλλά "πιασάρικη" ρητορική ερώτηση, ο δημοσιογραφικός "διάκονος" των οικονομικών δολοφόνων, μας λέει πως "..αν η Ελλάδα δήλωνε την πρόθεσή της να χρεοκοπήσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρούσε σε τεράστιους συμβιβασμούς ή ακόμα και θα διέγραφε το χρέος..." θεωρώντας πως το αντίστοιχο παράδειγμα της Αργεντινής είναι πλέον η...ιδανικότερη λύση για την Ελλάδα. O Alen Mattich, λέει, στο άρθρο του, ότι σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έρχονταν σε π...
Περισσότερα...
+8.000 ευρώ από το Προσκύνημα Παναγίας Σουμελά για τον ...

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων εκφράζει δημοσίως τις θερμές ευχαριστίες του πρωτίστως προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τις Υπηρεσίες του Δήμου και τους απλούς πολίτες που έσπευσαν αμέσως στον τόπο της πυρκαγιάς του ιερού ναού αγίου Στεφάνου, που αποτελεί ένα από τα σημαντικά μεταβυζαντινά μνημεία (16ος αι.) της Βέροιας, και με διάθεση αυτοθυσίας συνετέλεσαν όλοι μαζί ώστε να περιοριστούν όσο το δυνατόν οι ζημιές, αλλά κυρίως να μην υπάρξει κανένας τραυματισμός. Οικονομική ενίσχυση Η διοικούσα επιτροπή του ιερού Προσκυνήματος της Παναγίας Σουμελά αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση με 8000 ευρώ υπέρ αποκαταστάσεως των ζημιών που προκλήθηκαν από πυρκαγιά στον ιερό ναό αγίου Στεφάνου Βεροίας της ενορίας αγίου Ιωάννου, που αποτελεί ένα από τα σημαντικά μεταβυζαντινά μνημεία...
Περισσότερα...
+Σερβική εφημερίδα: Σε αλβανικό βιβλίο η Αλβανία είναι μεγαλύτερη από τα σύνορά της

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

«Το έδαφος της Δημοκρατίας της Αλβανίας είναι πολύ μεγαλύτερο σε έκταση από τα σημερινά σύνορά της. Αυτό παρουσιάζεται στο αλβανικό βιβλίο της Γεωγραφίας της τετάρτης τάξης». Τα παραπάνω σημειώνει η σερβική εφημερίδα «Vecernje Novosti», επισημαίνει μάλιστα, ότι το αλβανικό κράτος περιλαμβάνει εδάφη που ανήκουν στη Σερβία, περιοχές του Μαυροβούνιου, την μισή περιοχή της πΓΔΜ και μέρος της βόρειαςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Στους δρόμους την Πέμπτη και οι ένστολοι - Αστυνομικοί και στρατιωτικοί

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας ετοιμάζουν για την Πέμπτη στο κέντρο της Αθήνας αστυνομικοί από κάθε γωνιά της χώρας με αφορμή το κύμα μειώσεων και περικοπών που έχει σαρώσει τον τελευταίο χρόνο όλες της υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. Περικοπές μισθών και επιδομάτων και «ψαλίδι» σε λειτουργικές δαπάνες αναγκάζουν τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας να λειτουργούν με μπαλώματα... ΠεριπολικάΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Άρχισαν οι εργασίες στην Εξαρχία του Παναγίου Τάφου ...

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Άρχισαν οι εργασίες  στον χώρο της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου στην Λευκωσία. Το έργο έχει αναλάβει η εργοληπτική εταιρεία «Ανδρ. Μ. Ανδρονίκου ΛΤΔ», η οποία  και καταβάλλει επαινετές προσπάθειες να ανταποκριθεί στις ανάγκες του έργου. Αξίζει να αναφερθεί ότι η εταιρεία, ελλείψει ικανού κεφαλαίου, ανέλαβε δι’ εξόδων της  την έναρξη των εργασιών. Το έργον, εκτάσεως 850 περίπου τετραγ. μέτρων, έχει προϋπολογισθή ότι θα υπερβή το 1.500.000 Ευρώ, ποσόν το οποίον αναμένεται να καλύψη, με την στήριξη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, η Εξαρχία του Παναγίου Τάφου εν Κύπρω, από έσοδά της, από εισφορές πιστών και κυβερνητικές επιχορηγήσεις. Αιτήσεις δια χρηματική βοήθεια έχει απευθύνει η Εξαρχία και προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Εις το συγκρότημα περιλαμβάνονται Ναός, γραφεία, βιβλιοθήκη, αίθ...
Περισσότερα...
+WIKILEAKS > Την τιμωρία της Κύπρου μετά το «όχι» στο σχέδιο Ανάν επεδίωκαν ΗΠΑ και Ευρώπη

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Τις µεθοδεύσεις Αµερικανών και Ευρωπαίων και δη του τότε προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, Πατ Κοξ και του επιτρόπου αρµόδιου για τη Διεύρυνση, Γκίντερ Φερχόιγκεν, για να «τιµωρηθεί» η Κύπρος µετά την απόρριψη του σχεδίου Ανάν αποκαλύπτουν τηλεγραφήµατα που διέρρευσαν στο Wikileaks. Όπως προκύπτει, οι Ευρωπαίοι, σε συνεννόηση µε τους Αµερικανούς, αναζητούσαν τρόπο για να επικαλεστούν το άρθρο 7 τηςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Η πρώτη τοποθέτηση Ρέππα για την Κάρτα του Πολίτη

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Αδύναμοι να αντιληφθούν την κρισιμότητα των στιγμών τα περισσότερα μέλη της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος παραμένουν βουβά και παρακολουθούν τις όποιες εξελίξεις στο μέτωπο της κάρτας του πολίτη επιλέγοντας κατ’ ουσίαν το ρόλο του Θεατή. Η τοποθέτηση του Δημήτρη Ρέππα στο πόστο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σίγουρα σε ορισμένους γεννά ελπίδες... Ο κ. Ρέππας δεν είναι ... δογματικός, όπως οΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΦΑΙΡΟΥΣΑΝ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΣΕΡΒΟΥΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Σύμφωνα με εμπιστευτική έκθεση του Ο.Η.Ε., Σέρβοι αιχμάλωτοι πολέμου μεταφέρθηκαν στην Αλβανία, στα μέσα του 1999, και υποβλήθηκαν σε εγχειρίσεις αφαίρεσης οργάνων, τα οποία στην συνέχεια επωλούντο σε ενδιαφερομένους, οι δε αιχμάλωτοι θανατώνονταν. Ολόκληρη η έκθεση του Ο.Η.Ε. ΕΔΩ Α.Α. ΦΙΛΟΤΙΜΙΑΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΝΑΡΚΕΣ

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Ακόμη 30 οχήματα θωρακισμένα έναντι ναρκών πήγαν στην πόλη Βαν. ΒΑΝ – Συνεχίζεται η στρατιωτική κινητικότητα που είχε αρχίσει την άνοιξη στην πόλη Βαν. 30 από τα θωρακισμένα έναντι ναρκών οχήματα που παρήχθησαν από την εταιρία BMC και παραδόθηκαν πριν από κάποιο διάστημα στις ΤΕΔ μεταφέρθηκαν στην πόλη Βαν. Συνεχίζονται οι στρατιωτικές κινήσεις που άρχισαν με τον ζεστό καιρό στα ανατολικά καιΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΑΚΗ

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Το Ίδρυμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Τουρκίας επισκέφτηκε την Ένωση Τουρκικής Νεολαίας Κομοτηνής. Γκρουπ αποτελούμενο από 20 διαχειριστές και μέλη του Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Τουρκίας επισκέφτηκε την Δυτική Θράκη. Ανακοινώθηκε ότι το γκρουπ επισκέφτηκε την Ένωση Τουρκικής Νεολαίας Κομοτηνής στα πλαίσια της τριήμερης επίσκεψής του στην Δυτική Θράκη. Η ανακοίνωση της Ένωσης ΤουρκικήςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ηχηρό χαστούκι από τον ΟΗΕ στην πολιτική της χρεοκοπίας..

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Μια χαρά τα λέει η έκθεση του ΟΗΕ “The Global Social Crisis” , που δίνει ένα ηχηρό χαστούκι στα ακολουθούμενα μέτρα από την τρόικα και την κυβέρνηση. Η ετήσια έκθεση του ΟΗΕ έχει σαν αντικείμενο την κοινωνική κατάσταση ανά τον κόσμο. Ο ΟΗΕ στην έκθεσή του γράφει πως “τα μέτρα λιτότητας που υιοθετούνται για την αντιμετώπιση του υψηλού κυβερνητικού χρέους σε μερικές από τις ανεπτυγμένεςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+ΟΜΑΔΑ ΔΙ.ΑΣ.-ΣΥΛΛΗΨΗ 3 ΑΛΒΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Συνελήφθησαν στις 12.30 τα μεσάνυχτα από Αστυνομικούς της ΟΜΑΔΑΣ ΔΙ.ΑΣ. τρεις Αλβανοί, ηλικίας 20, 20 και 27 ετών, καθώς ύστερα απο Έλεγχο που υπεβλήθησαν απο τους Άντρες της ΟΜΑΔΑΣ ΔΙ.ΑΣ, βρέθηκαν στην κατοχή τους από κοινού, ποσότητες Ακατέργαστης Κάνναβης και ένα τσιγάρο με τρίμματα κάνναβης. Οι τρεις Αλβανοί συνελήφθησαν στην οδό Αχαϊκής Συμπολιτείας.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ΕΚΤΑΚΤΟ: Η διοίκηση της ΔΕΗ αγοράζει υπερτιμημένο ρεύμα από Τουρκία!! Υπάρχει εισαγγελέας;

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Με το πρόσχημα των απεργιών, το τμήμα trading της ΔΕΗ για να καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης, εισάγει ρεύμα απο Τουρκία σε εξωφρενικές τιμές ενώ υπάρχουν άμεσες εναλλακτικές. Το κόστος για την επιχείρηση ανέρχεται στα 4 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ! Για αυτή την συμφωνία όπως καταλαβαίνετε, δεν φταίει ο κάθε Φωτόπουλος αλλά είναι εξόφθαλμη αφορμή για να γίνει πανηγύρι από την διοίκηση.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο παράξενος λειτουργός

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Ο στάρετς Θεόφιλος (1788-1853), ένας διά Χριστόν σαλός ιερομόναχος του ρωσικού βορρά, που ασκήθηκε σε διάφορα μοναστήρια και ερημητήρια του Κιέβου, δεν έπαυε, ακόμα και όταν λειτουργούσε, να σκανδαλίζει τους άλλους αδελφούς με την παράξενη συμπεριφορά του.Ο τότε μητροπολίτης Κιέβου Φιλάρετος, ενοχλημένος απ’ όλα αυτά, κάλεσε τους συμβούλους του, για να εξετάσει μαζί τους την περίπτωση του ιερομόναχου. Σύντομα όμως έριξε φως στην υπόθεση ένας αδελφός, στον οποίο ο στάρετς είχε δώσει εξηγήσεις για την «ανάρμοστη» συμπεριφορά του στη διάρκεια των ιερών ακολουθιών:Ο Θεός, του είχε πει εμπιστευτικά, βλέπει την απλότητά μου. Λειτουργώ σύμφωνα με τη σωστή τάξη, διαβάζω όλες τις απαιτούμενες ευχές και τιμώ τον προεξάρχοντα ως ανώτερό μου.Όσο όμως βυθίζομαι στη θεωρία της τε...
Περισσότερα...
+«Η Ελλάδα γίνεται σκλάβα της Ε.Ε»

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το αν η αναφορά στην εθνική ενότητα, που υπάρχει στο ανακοινωθέν του Eurogroup, σημαίνει ότι προϋπόθεση για την περαιτέρω εξέλιξη των διαδικασιών είναι η θετική ψήφος της αντιπολίτευσης στο Μεσοπρόθεσμο και τον Εφαρμοστικό Νόμο, ο κ. Βενιζέλος σημείωσε, ότι «προφανώς δεν έχει τεθεί ως προϋπόθεση η θετική ψήφος της αντιπολίτευσης στο Μεσοπρόθεσμο και τον ΕφαρμοστικόΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Η δικαίωση για τις περιουσίες εξόργισε την Αγκυρα

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑ ΠΕΛΩΝΗ Tην οργή τους εξέφραζαν στους Αµερικανούς Τούρκοικαι Τουρκοκύπριοι για την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) στην υπόθεση Οραµς που δικαίωνε επιστροφή περιουσιών στα Κατεχόµενα σε... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+H εορτή των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Βριλησσίων

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Με την πρέπουσα λαμπρότητα θα εορτασθεί και φέτος η εορτή των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων ΒριλησσίωνΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+H εορτή των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Βριλησσίων

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Με την πρέπουσα λαμπρότητα θα εορτασθεί και φέτος η εορτή των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων ΒριλησσίωνΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ξεπούλησε την Ελλάδα και τώρα πάει στο γραφείο του στο ΔΝΤ

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Με το ένα πόδι εκτός Ελλάδος, φαίνεται ότι βρίσκεται ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, που φέρεται ότι έχει κάνει ήδη σχεδιασμό για την περίοδο που θα ακολουθήσει την αναγκαστική απομάκρυνσή του από την θέση του υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες του parapolitika.gr, ο κ. Παπακωνσταντίνου, αμέσως μετά την απομάκρυνσή του ετοιμάζει να αναχωρήσει προς άγραν εργασίας είτε σε κάποιο γραφείο τουΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Στις Βρυξέλλες Παπανδρέου-Βενιζέλος, με την Ελλάδα να μονοπωλεί το ενδιαφέρον της Συνόδου

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Για Βρυξέλλες πετάει σήμερα ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου και υπουργός Οικονομικών, Ε.Βενιζέλος, όπου θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής, με το ελληνικό θέμα να αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των εταίρων μας και τις συζητήσεις καθώς γίνονται σχεδόν από όλες τις πλευρές προσπάθειες να υπάρξει πολιτική απόφαση σε αυτό το επίπεδο ότι δήλαδή η Ελλάδα θα πάρει τη στήριξη της ΕΕ, αμέσως μόλιςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+ΗΠΑ: Ελικόπτερα και μαχητικά στην Κύπρο, εμπλοκή με Λίβανο…

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Όλα δείχνουν ότι το μεγάλο «παιχνίδι» με τους υδρογονάνθρακες στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο μόλις έχει αρχίσει και οι ενδιαφερόμενες πλευρές προχωρούν σε κινήσεις στη σκακιέρα της περιοχής, με σκοπό να προασπίσουν τα συμφέροντά τους. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η περιοχή θα αποτελέσει μια από τις κομβικές περιοχές του πλανήτη τις επόμενες δεκαετίας, ωστόσο, τα ερχόμενα χρόνια, η αστάθεια που θαΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Την τιμωρία της Κύπρου μετά το «όχι» στο σχέδιο Ανάν επεδίωκαν ΗΠΑ και Ευρώπη Αποκαλύψεις του Wikileaks

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Τις µεθοδεύσεις Αµερικανών και Ευρωπαίων και δη του τότε προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου Πατ Κοξ και του επιτρόπου αρµόδιου για τη Διεύρυνση Γκίντερ Φερχόιγκεν για να «τιµωρηθεί» η Κύπρος µετά την απόρριψη του σχεδίου Ανάν αποκαλύπτουν... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο στρατός στο δρόμο!

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ - Κανείς δεν νοιώθει άνετα μ’ αυτό που θα συμβεί το μεσημέρι στην Ακρόπολη και στο κέντρο της Αθήνας. Ίσως και πολλοί απ΄ αυτούς που το οργανώνουν και βρίσκονται στην πρώτη γράμμη να νοιώθουν άβολα. Όμως πολλές φορές οι συγκυρίες και οι συνθήκες μπορεί σε οδηγούν στη ζωή με το “πρέπει” και όχι με το “θέλω”. Οι στρατιωτικοί για δεύτερη φορά στο δρόμο ,σε διάστημα 18 μηνώνΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Αναθέρμανση σχέσεων Ισραήλ και Τουρκίας

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, Ισραηλινοί και Τούρκοι διεξάγουν μυστικές συνομιλίες σε μια ύστατη προσπάθεια αποκατάστασης των διπλωματικών τους σχέσεων. Την είδηση αποκαλύπτει η έγκριτη ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, η οποία επικαλείται πηγές στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών και στο State Department. Αντιθέτως, η ισραηλινή κυβέρνηση απέφευγε μέχρι αργά χθες το βράδυ να τοποθετηθεί επί της υπόθεσης. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ανησυχία για το ΡKK, οι Κούρδοι σχηματίζουν την πολιτική της Τουρκίας απέναντι στη Συρία

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Η συνεργασία της Άγκυρας με τη Δαμασκό καταρρέει στον απόηχο της εξέγερσης στη Συρία και της βάναυσης καταστολής από την κυβέρνηση. Εφόσον τα γεγονότα βγήκαν εκτός ελέγχου, ένα από τα σημαντικότερα δυσοίωνα ζητήματα για τους Τούρκους... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Η Αίγυπτος απέρριψε δάνειο της Παγκόσμιας Τράπεζας: "Δεν θα μας υπαγορευόσουν όρους IMF & WB"!

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

H κυβέρνηση της Αιγύπτου απέρριψε προσφορά δανείου από την Παγκόσμια Τράπεζα καθώς βρήκε τους όρους του να μην συνάδουν με τα εθνικά συμφέροντα, δήλωσε η υπουργός οικονομικού σχεδιασμού και διεθνούς συνεργασίας Fayza Abul Naga. Η Αιγύπτια υπουργός πρόσθεσε πως η κυβέρνησή της δεν πρόκειται να αποδεχθεί όρους που υπαγορεύονται από την Παγκόσμια Τράπεζα η΄το ΔΝΤ ειδικότερα από την ανατροπήΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο Δ.Σ.Α ΚΑΤΑΦΕΥΓΕΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Ο ΔΣΑ, όπως είναι γνωστό, ηγήθηκε επιστημονικά μιας νομικής προσπάθειας υπεράσπισης των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών που θίγονται, επιδιώκοντας την αποτελεσματική παρέμβαση της δικαστικής εξουσίας για την προστασία αυτών, υπό το φως του Συντάγματος και των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Συμβάσεων. Στις 29.7.2010 ο ΔΣΑ κατέθεσε από κοινού με άλλους επιστημονικούς φορείς, ενώσειςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Η Γερμανία υπάρχει μόνο γιατί της χάρισαν τα τεράστια χρέη της!

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Spiegel-Online, 21. Juni 2011 Η καριέρα που κάνει η Ελλάδα στην χρεωκοπία δεν μπορεί να ξεπεραστεί; Και όμως μπορεί λέει – από την Γερμανία, ο ιστορικός της οικονομίας Albrecht Ritschl στην συνέντευξη. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει να χαλιναγωγηθεί τώρα κατά την διάρκεια της κρίσης, αλλιώς η διάθεση ως προς την Γερμανία μπορεί να ανατραπεί. Albrecht Ritschl: γεννήθηκε το 1959 στο Μόναχο.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+o Forbes το ομολόγησε: Είναι ευκαιρία στην Ελλάδα να αγοράσουμε τα λιμάνια και τα αεροδρόμιά της Τζάμπα!

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Waiting for Godot

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Το παρόν κείμενο αποτελείται από δύο διακριτά τμήματα, τα οποία, όπως θα διαπιστώσετε, δεν έχουν –και δεν θα μπορούσαν ποτέ να έχουν– απολύτως καμία σχέση μεταξύ τους. Άλλωστε, το δεύτερο τμήμα είναι ένα τυχαίο copy-paste από... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Νεκρός ο παππούς από τα χέρια του ισλαμοφασίστα στον Αγ. Παντελεήμονα. ΠΟΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ; ΠΟΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ;

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Διέλυσαν και τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Ακόμα και το απαραβίαστο της Εστίας, που παραβιαζόταν μόνο επί Οθωμανικής κατοχής. Πέθανε ο ηλικιωμένος συμπολίτης μας που λήστεψε ο Αιγύπτιος λαθρομετανάστης πριν μερικές ημέρες στο σπίτι του στο κέντρο των Αθηνών. Η επίθεση εναντίον του ηλικιωµένου ζευγαριού έγινε στις αρχές του µήνα. ο δράστης, σύµφωνα µε την Αστυνοµία, εισέβαλε στις 10 τοΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΕΚΑΝΕ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Όταν σας λέμε ότι δεν έχουμε δει τίποτε ακόμα, έχουμε απόλυτο δίκιο… Πριν λίγη ώρα στο κέντρο της Αθήνας, το πολύπαθο απο τις ορδές των λαθρομεταναστών, Ρουμάνος αποκεφάλισε γυναίκα (άγνωστο ακόμη εάν είναι γυναίκα ή αδερφή του) και βγήκε στους δρόμος με το κεφάλι ανά χείρας! Οι έντρομοι κάτοικοι ενημέρωσαν την Αστυνομία η οποία τελικά τον βρήκε στην οδό Αριστοτέλους να κάθεται σε σκαλοπάτιαΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ex-Mossad chief stripped of Israeli diplomatic passport

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

By IAN ALLEN | intelNews.org | - The former chief of Israel’s primary external intelligence agency has been told to return his diplomatic passport immediately, a move that has been described as “unusual” by Israeli media. According to news reports, Meir Dagan, who led the Mossad from 2002 until January of this year, had requested that he be allowed to use his diplomatic passport for a series ofΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ειρήσθω Ερντογανισμένοι κι... αδιάβαστοι

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Με τον Λάζαρο Μαύρο Κ Α Θ Ε αναγνώστης που 'χει μελετήσει το «Στρατηγικό Βάθος» του Νταβούτογλου (13η ήδη έκδοσή του, σ’ ένα έτος, στα ελληνικά), το έχει διαπιστώσει: Ο Τουρκο-ισλαμιστής καθηγητής, ... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Η ομολογία της κτηνωδίας: κάθε πρωΐ, βρίσκαμε πτώματα Σέρβων παντού…

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Διά στόματος του διοικητή των Ιταλικών δυνάμεων στο Κοσσυφοπέδιο, αμέσως μετά την “απελευθέρωση” από τον ΓΑΠ και την παρέα του. Την ακούσατε πουθενά αυτή την είδηση; “Δεν έπρεπε να μιλάω στα ΜΜ”Ε” της δύσης για αυτές τις αποκαλύψεις. Ήταν θέμα ταμπού”. Όσοι Σέρβοι έμεναν στο Κοσσυφοπέδιο κινδύνευαν να δολοφονηθούν ή να βιαστούν. (τότε το κομμάτιασμα ζωντανών για εμπορία οργάνων δεν είχε γίνειΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας «θέλει να βοηθήσει» την Ελλάδα. «Τα μάρμαρα όμως μάρμαρα»

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
θέμα επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, έθεσε χθες στον πρωθυπουργό της Αγγλίας, ο βουλευτής των Φιλελευθέρων –Δημοκρατών Andrew Ceorge. Ο πρωθυπουργός, ενώ μιλούσε για το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας, ακούγοντας αυτή... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ξαφνική φουρτούνα στις σχέσεις µε το Ισραήλ! - Στον αέρα κινδυνεύει να τινάξει την ελληνοϊσραηλινή προσέγγιση η πρόθεση ελλήνων και ξένων ακτιβιστών να αποπλεύσουν από ελληνικό λιµάνι

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Στον αέρα κινδυνεύει να τινάξει την ελληνοϊσραηλινή προσέγγιση η πρόθεση ελλήνων και ξένων ακτιβιστών να αποπλεύσουν από ελληνικό λιµάνι µε έναν νέο στολίσκο που θα σπάσει τον ναυτικό αποκλεισµό της Γάζας το ερχόµενο Σάββατο, ζήτηµα για το οποίο έγινε ήδη παρέµβαση του ισραηλινού πρωθυπουργού προς τον Γιώργο Παπανδρέου. Την ίδια ώρα, η Τουρκία κάτω από αµερικανικές πιέσεις ακύρωσε τη συµµετοχήΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Η πρεσβυτέρα Όλγα Michael της Αλάσκας

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Η πρεσβυτέρα Olga Michael,ήταν σύζυγος του πρωθιερέως Νikolai.Ο.Michael από το χωριό Kwethluk κοντά στον ποταμό Kuskokwim της Αλάσκας.’Οπως γράφει στο βιβλίο του”Ορθόδοξη Αλάσκα” ο ιερέας Michael Oleksa:«δεν είχε ένα φυσικό παρουσιαστικό επιβλητικό».Γέννησε 8 παιδιά,πολλά από τα οποία χωρίς τη βοήθεια μιας μαμής.Όσο ο ιερέας-σύζυγός της βρισκόνταν στις ενορίες του,η πρεσβυτέρα Όλγα φρόντιζε την οικογένειά της [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Η πρεσβυτέρα Όλγα Michael της Αλάσκας

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Η πρεσβυτέρα Olga Michael,ήταν σύζυγος του πρωθιερέως Νikolai.Ο.Michael από το χωριό Kwethluk κοντά στον ποταμό Kuskokwim της Αλάσκας.’Οπως γράφει στο βιβλίο του”Ορθόδοξη Αλάσκα” ο ιερέας Michael Oleksa:«δεν είχε ένα φυσικό παρουσιαστικό επιβλητικό».Γέννησε 8 παιδιά,πολλά από τα οποία χωρίς τη βοήθεια μιας μαμής.Όσο ο ιερέας-σύζυγός της βρισκόνταν στις ενορίες του,η πρεσβυτέρα Όλγα φρόντιζε την οικογένειά της [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Το Ιράν ανέφερε τρομοκρατική επίθεση κατά διπλωματικής αντιπροσωπείας του στο Ιράκ

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Σύμφωνα με την Τεχεράνη, ιρανική αντιπροσωπεία που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Ιράκ δέχθηκε επίθεση από τρομοκράτες, στην οποία δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματίες. ... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Σταδιακή αποχώρηση Αμερικανών και Γάλλων στρατιωτών από το Αφγανιστάν

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Το σχέδιο για τη σταδιακή αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν, ανακοίνωσε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι μόνο η αρχή της προσπάθειας μας να δώσουμε... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ΣΟΥΔΑΝ - ΗΠΑ Απειλές Μπασίρ για τα πετρέλαια

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Το πιστόλι στον κρόταφο της νοτιοσουδανικής κυβέρνησης, περίπου δύο βδομάδες πριν την επίσημη κήρυξη ανεξαρτησίας στο Νότιο Σουδάν έβαλε, χτες, ο Σουδανός ισλαμιστής Πρόεδρος, Ομάρ Αλ Μπασίρ, εκβιάζοντας το μοίρασμα των πετρελαϊκών εσόδων... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Διαβάστε τι διδάσκουν στα σχολεία της Αλβανίας για την Ελλάδα

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Μίσος, φανατισμό αλλά και πλαστογραφημένη Ιστορία που καμία σχέση δεν έχει με την πραγματική, διδάσκει η αλβανική κυβέρνηση στους μαθητές των σχολείων. Οι νεαροί Αλβανοί μέσα από τα νέα επίσημα σχολικά βιβλία τους μαθαίνουν την Ιστορία της... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Η παιδική εργασία συνεχίζει να αποτελεί μείζον πρόβλημα στην Τουρκία Περίπου 1 εκατομμύριο οι ανήλικοι εργαζόμενοι στην Τουρκία

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Παρόλο που το ποσοστό της παιδικής εργασίας στην Τουρκία έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, 960.000 είναι οι ανήλικοι εργαζόμενοι που κατεγράφησαν το έτος 2011.Σε αντίστοιχοι έρευνα του 1992 είχαν καταγραφεί 1.7 εκατομμύρια παιδιά. Η... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Το Mirage 2000 μετά από 13 ημέρες επέστρεψε Τανάγρα!

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
 Το Mirage 2000 που στις 9 Ιουνίου έπεσε από κράτημα κινητήρα κοντα στη Σάμο,επέστρεψε στη Τανάγρα. Λίγο μετά τις 19.30 το αεροσκάφος πέρασε τη πύλη της αεροπορικής βάσης στη Τανάγρα. Με τη πρώτη ματιά το αεροσκάφος μοιάζει σχεδόν... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Το Ίδρυμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Τουρκίας επισκέφτηκε την Ένωση Τουρκικής Νεολαίας Κομοτηνής

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Ανακοινώθηκε ότι το γκρουπ επισκέφτηκε την Ένωση Τουρκικής Νεολαίας Κομοτηνής στα πλαίσια της τριήμερης επίσκεψής του στην Δυτική Θράκη.Γκρουπ αποτελούμενο από 20 διαχειριστές και μέλη του Ιδρύματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Τουρκίας... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Αγία Αγριππίνα και οι συν αυτές Παύλη, Βάσση και Αγαθονίκη

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Ή άγια και ένδοξος μάρτυς Αγριππίνα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ρώμη στους κόλπους ευγενούς οικογένειας. Από την νεότητα της αφιερώθηκε στον Θεό και με την εύωδία των αρετων της προσέφερε στις χριστιανές μία πρόγευση των τέρψεων του Παραδείσου και τις παρακινούσε να απαρνηθούν τα πάθη για να ακολουθήσουν μαζί της την οδό της άγνείας καί [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Αγία Αγριππίνα και οι συν αυτές Παύλη, Βάσση και Αγαθονίκη

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Ή άγια και ένδοξος μάρτυς Αγριππίνα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ρώμη στους κόλπους ευγενούς οικογένειας. Από την νεότητα της αφιερώθηκε στον Θεό και με την εύωδία των αρετων της προσέφερε στις χριστιανές μία πρόγευση των τέρψεων του Παραδείσου και τις παρακινούσε να απαρνηθούν τα πάθη για να ακολουθήσουν μαζί της την οδό της άγνείας καί [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Άκουσον τους λόγους μου αγαθέ μου Υιέ (7)

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

 Πηγή: Σταχυολογήματα εκ του βιβλίου : “Έκφρασις μοναχικής εμπειρίας”, Έκδοσις της Ιεράς Μονής Φιλοθέου. Σημείωση: Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση χωρίς άδεια. Filed under: Γέρ. Εφραίμ Αμερικής, Γέρ. Ιωσήφ ΗσυχαστήςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Άκουσον τους λόγους μου αγαθέ μου Υιέ (7)

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

 Πηγή: Σταχυολογήματα εκ του βιβλίου : “Έκφρασις μοναχικής εμπειρίας”, Έκδοσις της Ιεράς Μονής Φιλοθέου. Σημείωση: Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση χωρίς άδεια. Filed under: Γέρ. Εφραίμ Αμερικής, Γέρ. Ιωσήφ ΗσυχαστήςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Άκουσον τους λόγους μου αγαθέ μου Υιέ (8)

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

 Πηγή: Σταχυολογήματα εκ του βιβλίου : “Έκφρασις μοναχικής εμπειρίας”, Έκδοσις της Ιεράς Μονής Φιλοθέου. Σημείωση: Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση χωρίς άδεια. Filed under: Γέρ. Εφραίμ Αμερικής, Γέρ. Ιωσήφ ΗσυχαστήςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Βουλγαρία – Ως το τέλος της εβδομάδας η εκτίμηση για τον αγωγό Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

  «Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα γίνει σαφές αν η κατασκευή του πετρελαιαγωγού «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη» είναι επικίνδυνη για το περιβάλλον ή όχι» γράφει η εφημερίδα «Τελεγκράφ». Υπό τον τίτλο «Είναι έτοιμη η περιβαλλοντολογική εκτίμηση του «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη», η εφημερίδα αναφέρει ότι η γνωμοδότηση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων της Βουλγαρίας για τη μελέτη των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+«Ένα καράβι για τη Γάζα» χωρίς Έλληνες, θέλει το υπουργείο Εξωτερικών

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Να μην συμμετέχουν στο Στόλο της Ειρήνης για τη Γάζα, καλεί τους Έλληνες πολίτες το υπουργείο Εξωτερικών, λόγω κινδύνων για την ανθρώπινη ζωή. Το υπουργείο Εξωτερικών, μετά την δεδηλωμένη πρόθεση της ισραηλινής... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Σερβικό Αστείο: Η Ελλάδα θα κατασκευάσει ένα μνημείο για τον Γκλιγκόροφ

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

  »Αφού, λοιπόν, τα Σκόπια άρχισαν να τοποθετούν το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο κέντρο των  Σκοπίων, η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε τα σχέδιά της για τη δημιουργία του μνημείου του μεγάλου Σκοπιανού ποδοσφαιριστή Ντάρκο Πάντσεφ, στην Ακρόπολη, δίπλα στον Παρθενώνα.  »Το μνημείο για τον Σκοπιανό ποδοσφαιριστή έχει παραγγελθεί σε χυτήριο της Ολυμπίας, κοντά στην Αθήνα [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Η δικαίωση για τις περιουσίες εξόργισε την Αγκυρα

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
H Τουρκία ζητούσε από τους Αµερικανούς να πιέσουν την Ευρωπαϊκή Ενωση να παγώσει παρόµοιες δικαστικές αποφάσεις για τα Κατεχόµενα µέχρι να λυθεί το Κυπριακό!Η δικαίωση για τις περιουσίες εξόργισε την Αγκυρα ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑ ΠΕΛΩΝΗ... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Βουλγαρία - Ως το τέλος της εβδομάδας η εκτίμηση για τον αγωγό Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
«Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα γίνει σαφές αν η κατασκευή του πετρελαιαγωγού «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη» είναι επικίνδυνη για το περιβάλλον ή όχι» γράφει η εφημερίδα «Τελεγκράφ». Υπό τον τίτλο «Είναι έτοιμη η περιβαλλοντολογική... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Απόδημοι Αλβανοί εγκαταλείπουν μαζικά την Ελλάδα

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Η Τόλα, καθηγήτρια της αλβανικής γλώσσας, και ο σύζυγός της, Γκραμόζ, αστυνομικός, μετανάστευσαν στην Ελλάδα το 1999, ελπίζοντας να χτίσουν μια καλύτερη ζωή εκεί. [Λίντα Καραντάκου/SETimes] Η Τόλα, καθηγήτρια της αλβανικής γλώσσας, και ο σύζυγός της, Γκραμόζ, αστυνομικός, έφυγαν από την Αλβανία το 1999 και εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα για να χτίσουν εκεί τη ζωή τους. [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+O Πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της Τουρκίας έρχεται στην Δυτική Θράκη

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

News image
Aνακοινώθηκε ότι ο Πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος της Τουρκίας (CHP) Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου θα έρθει στην Αθήνα για να συμμετάσχει στην σύνοδο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι ο  Κιλιτσντάρογλου θα ... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Έως τις 30 Ιουνίου θα ψηφιστεί από τη Βουλή ο εφαρμοστικός νόμος, που συνοδεύει το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής…

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Έως τις 30 Ιουνίου θα ψηφιστεί από τη Βουλή ο εφαρμοστικός νόμος, που συνοδεύει το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, μετά και την οριστική συμφωνία, αύριο με την τρόικα, των μέτρων (φορολογικές παρεμβάσεις, αποκρατικοποιήσεις, διαρθρωτικές αλλαγές) που περιλαμβάνονται. Αυτό επισημάνθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, ενώ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με την τρόικα για την οριστικοποίηση των [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Γιατί ο Θεός επιτρέπει οι "ελέω Θεού" άρχοντές μας, να είναι συχνά ΑΝΑΞΙΟΙ;

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

TOY EN ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣΓιατί ο Θεός επιτρέπει οι "ελέω Θεού" άρχοντές μας, να είναι συχνά ΑΝΑΞΙΟΙ; Και αν είναι "ελέω Θεού", και "τεταγμένοι από τον Θεό" κατά την Αγία Γραφή, πώς γίνεται να είναι συχνά ανάξιοι; Ο άγιος Αναστάσιος ο Σιναϊτης, μας εξηγεί...Ερώτησις: Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι οι εξουσίες τού κόσμου έχουν ταχθή από τον Θεό2. Πρέπει λοιπόν να δεχθούμε ότι κάθε άρχοντας η βασιλεύς ή Επίσκοπος προχειρίζεται στο αξίωμα αυτό από τον Θεό;Απόκρισις: Ο Θεός λέει στον Νόμο: «Θα σας δώσω άρχοντας σύμφωνα με τις καρδιές σας»3. Είναι λοιπόν φανερό ότι οι μεν άρχοντες και οι βασιλείς που είναι άξιοι αυτής της τιμής προχειρίζονται στο αξίωμα αυτό από τον Θεό. Οι άλλοι πάλι που είναι ανάξιοι προχειρίζονται κατά παραχώρησιν η και βούλησ...
Περισσότερα...
+Στο ΕΛΚ για εξηγήσεις ο Σαμαράς-Παρουσία των Ρομπάι, Μπαρόζο, Γιούνκερ και Μέρκελ, ο πρόεδρος της ΝΔ καλείται να απολογηθεί για τις θέσεις του

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

  Ενώπιον της Ολομέλειας της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αναμένεται να κληθεί σύντομα ο πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Αντ. Σαμαράς για να εξηγήσει τις θέσεις του κόμματός του και να διευκρινίσει τη στάση του στο θέμα της συναίνεσης έναντι του μνημονίου και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. Επίσης ο κ. Σαμαράς αναμένεται στη σημερινή Σύνοδο του [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Fed: Απειλή για το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα η ελληνική κρίση

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

  Η ελληνική οικονομική κρίση μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη σταθερότητα του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, εάν δεν εξευρεθεί μια λύση, προειδοποίησε ο πρόεδρος της Oμοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών (Fed) Μπεν Μπερνάνκι. «Αν υπάρξει μία αδυναμία να επιλυθεί η κατάσταση αυτή, αυτό θα αποτελέσει απειλή για τα ευρωπαϊκά οικονομικά συστήματα, το παγκόσμιο οικονομικό [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Fed: Απειλή για το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα η ελληνική κρίση

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

  Η ελληνική οικονομική κρίση μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη σταθερότητα του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, εάν δεν εξευρεθεί μια λύση, προειδοποίησε ο πρόεδρος της Oμοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών (Fed) Μπεν Μπερνάνκι. «Αν υπάρξει μία αδυναμία να επιλυθεί η κατάσταση αυτή, αυτό θα αποτελέσει απειλή για τα ευρωπαϊκά οικονομικά συστήματα, το παγκόσμιο οικονομικό [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ὁ ταπεινός κατακρίνει τόν ἑαυτό του γιά ὅλα (mp3)

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Π. Σάββας 2008-12-06_ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟΣ_ Ο ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ_ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ_1 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 6-12-08 (Συνάξεις στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία). Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Πέρασε από το υπουργικό συμβούλιο ο εφαρμοστικός νόμος

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Ομόφωνα ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο τον εφαρμοστικό νόμο του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγράμματος. Στην εισήγησή του, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υπάρχει συγκεκριμένο εθνικό σχέδιο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2013 και άφησε υποσχέσεις για μελλοντικές διορθωτικές κινήσεις, λέγοντας ότι «βρισκόμαστε σε συνεχή και σκληρή διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας» Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της χθεσινής [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Πέρασε από το υπουργικό συμβούλιο ο εφαρμοστικός νόμος

Πέμπτη, 23 Ιούνιος 2011

Ομόφωνα ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο τον εφαρμοστικό νόμο του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγράμματος. Στην εισήγησή του, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υπάρχει συγκεκριμένο εθνικό σχέδιο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2013 και άφησε υποσχέσεις για μελλοντικές διορθωτικές κινήσεις, λέγοντας ότι «βρισκόμαστε σε συνεχή και σκληρή διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας» Ο Γ. Παπανδρέου αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της χθεσινής [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
Προηγούμενο
Έπόμενο
20