GreekRussian (CIS)
Β Προς Κορινθίους Επιστολή 4 (Τὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου - Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἀποστόλου καὶ ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ - Προσωρινὴ θλῖψις καὶ αἰωνία δόξα)

Τὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου

1 Διὰ τοῦτο, ἐπειδὴ ἔχομεν τὴν ὑπηρεσίαν αὐτὴν μὲ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, δὲν χάνομε τὸ θάρρος μας,

2 ἀλλ’ ἀπαρνηθήκαμε τὰς πράξεις ποὺ οἱ ἄνθρωποι κρύβουν ἀπὸ ντροπὴ καὶ δὲν φερόμεθα μὲ πανουργίαν οὔτε νοθεύομεν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀλλά, φανερώνοντες τὴν ἀλήθειαν, συσταίνομε τὸν ἑαυτόν μας πρὸς κάθε συνείδησιν ἀνθρώπων ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

3 Ἐὰν εἶναι σκεπασμένο τὸ εὐαγγέλιόν μας, εἶναι σκεπασμένο δι’ ἐκείνους ποὺ χάνονται.

4 Ὁ θεὸς τοῦ κόσμου τούτου ἐτύφλωσε τὸν νοῦν τῶν ἀπίστων, ὥστε νὰ μὴ ἰδοῦν τὸ φῶς τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι εἰκὼν τοῦ Θεοῦ.

5 Διότι δὲν κηρύσσομεν τὸν ἑαυτόν μας ἀλλὰ τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν ὡς Κύριον, τοὺς δὲ ἑαυτούς μας δούλους σας πρὸς χάριν τοῦ Ἰησοῦ.

6 Διότι ὁ Θεὸς ποὺ εἶπε νὰ λάμψῃ φῶς ἀπὸ τὸ σκοτάδι, αὐτὸς ἔλαμψε μέσα μας, διὰ νὰ φέρῃ εἰς φῶς τὴν γνῶσιν τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἀποστόλου καὶ ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ

7 Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν αὐτὸν μέσα σὲ πήλινα σκεύη, διὰ νὰ φανῇ ὅτι τέτοια ὑπερβολικὴ δύναμις εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν προέρχεται ἀπὸ μᾶς.

8 Πιεζόμεθα μὲ κάθε τρόπον, ἀλλὰ δὲν φθάνομεν σὲ ἀδιέξοδον, εὑρισκόμεθα σὲ ἀδυναμίαν ἀλλ’ ὄχι σὲ ἀπελπισίαν, διωκόμεθα ἀλλὰ δὲν ἐγκαταλειπόμεθα,

9 καταβαλλόμεθα ἀλλὰ δὲν χανόμεθα.

10 Πάντοτε φέρομεν εἰς τὸ σῶμά μας τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, διὰ νὰ φανερωθῇ καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ εἰς τὸ σῶμά μας.

11 Διότι ἐνῷ ζῶμεν παραδιδόμεθα πάντοτε εἰς θάνατον χάριν τοῦ Ἰησοῦ, διὰ νὰ φανερωθῇ καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ εἰς τὸ θνητόν μας σῶμα.

12 Ὥστε ὁ μὲν θάνατος συντελεῖται σ’ ἐμᾶς, ἀλλ’ ἡ ζωὴ σ’ ἐσᾶς.

13 Ἀλλ’ ἐπειδὴ ἔχομεν τὸ ἴδιο πνεῦμα τῆς πίστεως σύμφωνα πρὸς ὅ,τι εἶναι γραμμένον, Ἐπίστεψα καὶ διὰ τοῦτο ἐμίλησα, καὶ ἐμεῖς πιστεύομεν, διὰ τοῦτο καὶ μιλᾶμε,

14 διότι γνωρίζομεν ὅτι ἐκεῖνος ποὺ ἀνέστησε τὸν Κύριον Ἰησοῦν θὰ ἀναστήσῃ καὶ ἐμᾶς διὰ τοῦ Ἰησοῦ καὶ θὰ μᾶς στήσῃ μαζὶ μ’ ἐσᾶς ἐνώπιόν του.

15 Ὅλα γίνονται πρὸς χάριν σας, ὥστε καθὼς ἡ χάρις ἐπεκτείνεται εἰς περισσοτέρους, νὰ προκαλέσῃ πλουσίαν τὴν εὐχαριστίαν πρὸς δόξαν τοῦ Θεοῦ.

Προσωρινὴ θλῖψις καὶ αἰωνία δόξα

16 Διὰ τοῦτο δὲν χάνομεν τὸ θάρρος μας, ἀλλὰ ἂν καὶ ὁ ἐξωτερικός μας ἄνθρωπος φθείρεται, ὁ ἐσωτερικὸς ὅμως ἀνακαινίζεται μέρα μὲ τὴν ἡμέρα.

17 Διότι ἡ στιγμιαία ἐλαφρὴ θλῖψίς μας προετοιμάζει γιὰ μᾶς αἰώνιον βάρος δόξης, ποὺ ὑπερβαίνει κάθε μέτρον,

18 ἐπειδὴ τὸ βλέμμα μας προσηλώνεται ὄχι σ’ ἐκεῖνα ποὺ βλέπονται ἀλλὰ σ’ ἐκεῖνα ποὺ δὲν βλέπονται, διότι ἐκεῖνα ποὺ βλέπονται εἶναι πρόσκαιρα· ἐκεῖνα ποὺ δὲν βλέπονται, εἶναι αἰώνια.

Το αρχαίο κείμενο

1 Διὰ τοῦτο, ἔχοντες τὴν διακονίαν ταύτην καθὼς ἠλεήθημεν, οὐκ ἐκκακοῦμεν,

2 ἀλλ' ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης, μὴ περιπατοῦντες ἐν πανουργίᾳ μηδὲ δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τῇ φανερώσει τῆς ἀληθείας συνιστῶντες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

3 εἰ δὲ καὶ ἔστι κεκαλυμμένον τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις ἐστὶ κεκαλυμμένον,

4 ἐν οἷς ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσε τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι αὐτοῖς τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ.

5 οὐ γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσομεν, ἀλλὰ Χριστὸν Ἰησοῦν Κύριον, ἑαυτοὺς δὲ δούλους ὑμῶν διὰ Ἰησοῦν.

6 ὅτι ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

7 Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν,

8 ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ' οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ' οὐκ ἐξαπορούμενοι,

9 διωκόμενοι ἀλλ' οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι ἀλλ' οὐκ ἀπολλύμενοι,

10 πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ.

11 ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν.

12 ὥστε ὁ μὲν θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν.

13 ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως κατὰ τὸ γεγραμμένον, ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν,

14 εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν Κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν.

15 τὰ γὰρ πάντα δι' ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ.

16 Διὸ οὐκ ἐκκακοῦμεν, ἀλλ' εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται, ἀλλ' ὁ ἔσωθεν ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ.

17 τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως ἡμῶν καθ' ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν,

18 μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα, ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα· τὰ γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια.

Β Προς Κορινθίους Επιστολή 5 (Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ κίνητρον καὶ δύναμις - Νέα ζωὴ ἐν Χριστῷ)

Κεντρικό μενού

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Παρασκευή
11
Φεβρουαρίου
Ανατ.: 07.30
Δύση: 17.54
Σελήνη
8 ημερών
Βλασίου, Θεοδώρας της Αυγούστης
641
Πεθαίνει ο Αυτοκράτορας Ηράκλειος.
1825
Ο Ιμπραήμ αποβιβάζεται στην Μεθώνη και κινείται προς την Πύλο.
Συναξάριο
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Ο ΄΄δράκος΄΄ των κεραιών
Ειδήσεις

altΜε αφορμή τις δολιοφθορές σε κεραίες παντός είδους και ειδικά των κινητών τηλεφωνιών που προκαλεί άγνωστος το τελευταίο διάστημα στο νησί της Ρόδου θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το πολύπλοκο θέμα τις κινητής τηλεφωνίας και να σας μεταδώσουμε τα μέχρι στιγμής γνωστά σε μας δεδομένα.

Συνημμένα:
Νομος περί της κινητής τηλεφωνίας [2006] 703 Kb
Περισσότερα...
 
Προσπάθεια τέλεσης Θείας Λειτουργίας στην Αγία Σοφία το Σεπτέμβριο;
Ειδήσεις

alt557 χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως πρόκειται να πραγματοποιηθεί Θεία Λειτουργία στην Αγία Σοφία σε περίπτωση που όλα εξελιχθούν ομαλά.

Η πρωτοβουλία ανήκει στον οργανισμό "Παγκόσμια Ενορία της Αγίας Σοφίας", που αριθμεί δεκάδες χιλιάδες μέλη σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσαν στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ενορίας Κρις Σπύρου και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος, ο κ. Σπύρου έκανε γνωστό ότι η Θεία Λειτουργία θα γίνει

Περισσότερα...
 
Βραχιόλια με barcode στα νεογέννητα για ''ασφάλεια''
Προπαγάνδα

Όλοι έχουμε ακούσει για την σχέση του χαράγματος του αντίχριστου που αναφέρει η Αποκάλυψη με το σύστημα barcode και το 666.

Η εκστρατεία για την χρήση και την επιβολή του έχει αρχίσει εδώ και καιρό σε παγκόσμιο επίπεδο. Έφτασε μάλιστα να υπάρχει μέχρι και στα διαβατήρια.

Ακολουθεί  ακόμη μια είδηση που δημοσιεύθηκε στα νέα και έχει να κάνει με συγκεκριμένο θέμα: Βρετανία: Βάζουν στα νεογέννητα barcode

Περισσότερα...
 
Δύσκολες ώρες για την Ελλάδα
Ειδήσεις

altΑκόμη μια μαύρη ιστορική ημέρα για αυτή την χώρα και τον απανταχού Ελληνισμό πέρασε...

Άφησε πίσω της 4 νεκρούς, παγκόσμια κατακραυγή, εσωτερική διχόνοια, αίσθημα ανασφάλειας-ατιμωρησίας και το λιγότερο μια καμένη πόλη.

Ο στόχος που ήταν να δοθεί το μήνυμα αντίδρασης του λαού στα πιεστικά μέτρα δεν επιτεύχθη αφού επισκιάστηκε από δολοφονίες, ξυλοδαρμούς,

Περισσότερα...
 
Έναρξη 177 178 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 177 από 178

.::Κωνσταντίνος Χολέβας, Λανθασμένοι οι όροι Σλαβομακεδονία και Σλαβομακεδόνες

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
πηγή: ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ, Φεβρουάριος 2011ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣΓράφει ο κ. Κωνσταντίνος Χολέβας-Πολιτικός ΕπιστήμωνΑπό τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη και από ορισμένους άλλους Έλληνες προτείνεται ο όρος «Σλαβομακεδονία» ως μία μέση λύση για το πρόβλημα της ονομασίας του γειτονικού μας κράτους των Σκοπίων. Πρόκειται για λανθασμένη και ουτοπική πρόταση. Πρώτον, διότι δεν πρόκειται ποτέ να δεχθούν αυτό το όνομα οι Αλβανοί, οι οποίοι αποτελούν το 30% του πληθυσμού της ΦΥΡΟΜ. Ήδη με την δύναμη των όπλων έδειξαν το 2001 την άρνησή τους να παραμείνουν μία απλή μειονότητα και καθημερινά αμφισβητούν τον κυρίαρχο ρόλο της σλαβικής πλειοψηφίας. Το κράτος των Σκοπίων είναι πολυεθνικό και ο όρος Σλαβομακεδονία εξυπηρετεί μόνο τη μεγαλύτερη εθνική κοινότητα...
Περισσότερα...
.::“Δεν αποκλείει λύση στο όνομα ο Μιλόσοσκι”

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

Στην αποσύνδεση των διαπραγματεύσεων για το όνομα, από την προσφυγή της χώρας του κατά της Ελλάδας στη Χάγη, προχώρησε σήμερα ο Σκοπιανός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Μιλόσοσκι. Από τις Βρυξέλλες δεν απέκλεισε να βρεθεί λύση στο ζήτημα της ονομασίας, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο διεθνές δικαστήριο. Ωστόσο, σημείωσε ότι για να συμβεί αυτό θα [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Τι εννοούσε ο Πρωθυπουργός, όταν είπε,ότι:”Δεν θα χάσουμε τα βασικά σημεία της Εθνικής μας κυριαρχίας”

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

Μια φράση του πρωθυπουργού την ώρα που απαντούσε σε ερώτηση του προέδρου το ΛΑΟΣ, έχει προκαλέσει ερωτήματα:”Δεν υπάρχει θέμα να χάσουμε βασικά σημεία της εθνικής μας κυριαρχίας. Έδωσα και θα δώσω μάχη”, είπε σε αποστροφή του λόγου του ο πρωθυπουργός και η φράση αυτή προκάλεσε μεγάλη ανησυχία. Κατά τα λοιπά ο κ. Παπανδρέου εμφανίστηκε αποφασισμένος [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Χόσνι Μουμπάρακ:30 χρόνια εξουσίας κατέρρευσαν σε 18 ημέρες.

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

Όση δημοσιότητα γνώρισε ο Χόσνι Μουμπάρακ στις 18 μέρες της εξέγερσης, δεν τις γνώρισε στα 30 χρόνια που κυβέρνησε την Αίγυπτο! Εδώ και λίγη ώρα, ο Χόσνι Σαΐντ Μουμπάρακ –όπως είναι πλήρες όνομά του- αποτελεί μέρος της ιστορίας της Αιγύπτου. Δεν έφυγε με τον τρόπο που ίσως θα ήθελε, έχοντας την αναγνώριση του λαού του, [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Επιστολή Μητροπολίτου Αιτωλίας προς τη Σύνοδο για το "Τάμα του Έθνους"

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
Επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος απέστειλε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Κοσμάς με θέμα την εκπλήρωση του «τάματος του Έθνους», την ανέγερση δηλαδή του Ιερού Ναού του Σωτήρος Χριστού εις ένδειξη ευγνωμοσύνης «δια την ελευθερίαν του γένους ημών εκ της καταδυναστείας των Αγαρηνών».Το κείμενο της επιστολής έχεις ως εξής:Μακαριώτατε,Σεβασμιώτατοι,Εντύπωσιν προκαλεί και χαράν μεγάλην μας δίδει η πληροφορία ότι το ευσεβές, φιλόχριστον και φιλογενές ζεύγος των κ.κ. Ιωάννου και Αικατερίνης Αναγνωστοπούλου προσέφερε μεγάλον οικόπεδον και σεβαστόν ποσόν χρημάτων δια την εκπλήρωσιν του αποκληθέντος ως «τάμα του Έθνους», δια την ανέγερσιν του μεγαλοπρεπούς Ιερού Ναού του Σωτήρος Χριστού....Δόξα τω Θεώ διότι υπάρχουν και σήμερον ευγνώμονες Έλληνες. Είναι γεγονός ότι ημείς οι...
Περισσότερα...
.::Ευρώ …και σφαίρες!

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

Του ΛΟΥΚΑ ΔΗΜΑΚΑ -ΤΑ ΝΕΑ «Εχουν περάσει µπροστά µου πολλά, µα πολλά εκατοµµύρια ευρώ σε κέρµατα: µονόευρα, δίευρα, σεντς! Οπως και πολύ περισσότερα εκατοµµύρια δραχµές και αντίστοιχα ξένα νοµίσµατα. Δεν ακούµπησαµε το χέρι µου ποτέ κανένα!». Για τον53χρονο Κώστα Τσίνο η απόσταση από τον πειρασµό δεν ήταν µόνο για λόγους αρχών! ΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ παραγωγής στην [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Aτελεύτητη στιγμή......

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

                               Άξαφνα η ψυχή αισθάνεται απλανώς την παρουσία Του και κραυγάζει τρέμοντας από φόβο «Εσύ είσαι  που έκτισες τον ουρανό και την γη».Προσπαθεί να κρυφτεί και να εξαφανιστεί  από το πρόσωπο του αλλά δεν μπορεί.  Δεν μπορεί να το σκάσει, ο Θεός είναι ολόγυρα του και δεν υπάρχει τρόπος δραπέτευσης, αφού Εκείνος διατρέχει τον ουρανό και την γη κι ακόμα κι αυτή την ίδιαΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο τύραννος έπεσε..Παραιτήθηκε ο Μουμπάρακ – Ο στρατός αναλαμβάνει την εξουσία

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

Η «Παρασκευή της Αποχώρησης» είναι γεγονός. Οπως ανακοίνωσε και επίσημα ο αντιπρόεδρος της Αιγύπτου Ομάρ Σουλεϊμάν: «Ο πρόεδρος Μουμπάρακ εγκατέλειψε την Προεδρία της χώρας». Σύμφωνα με τις μέχρι ως τώρα πληροφορίες, την προσωρινή διακυβέρνηση της χώρας αναλαμβάνει το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο της Αιγύπτου. Χιλιάδες διαδηλωτές σε ολόκληρη την Αίγυπτο έχουν ξεσπάσει σε πανηγυρισμούς.Επίσης ο στρατός [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συνοπτικές διαδικασίες για χορήγηση ασύλου

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

Στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εκπρόσωποι μεταναστών Νέα υπουργική απόφαση για τη διευθέτηση του ζητήματος χορήγησης πολιτικού ασύλου σε μετανάστες, υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρ. Παπουτσής. Με την απόφαση προωθείται ταχύρρυθμα η εξέταση, σε β’ βαθμό, των αιτήσεων για χορήγηση πολιτικού ασύλου, που εκκρεμούν από το παρελθόν. Σημειώνεται ότι σε ό,τι αφορά [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Κυκλοφορούσε με… αποθήκη «πυρομαχικών»

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

Συνελήφθη από άνδρες της Ασφάλειας Από Αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, συνελήφθη στην περιοχή Αγ. Παντελεήμονα 38χρονος γιατί σε έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι κατείχε δύο πιστόλια με γεμιστήρες, ένα σιδηρολοστό, ένα καπνογόνο, αλεξίσφαιρο γιλέκο, διαρρηκτικά εργαλεία, γάντια και κουκούλα, τα οποία κατασχέθηκαν. ] Σε κατ’ οίκον έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο αεροβόλα [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συνάντηση Πατριάρχη Γεωργίας Ηλία με Βασίλισσα ...

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
«Είναι δύσκολο να είσαι γείτονας μιας μεγάλης χώρας», τόνισε μεταξύ άλλων η Βασίλισσα Ελισάβετ απευθυνόμενη προς τον Καθολικό Πατριάρχη Γεωργίας κ. Ηλία Β΄. Να αναφερθεί, ότι πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Πατριάρχη Γεωργίας κ. Ηλίας, στην Βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ στο Παλάτι. Ο Πατριάρχης Ηλίας μετά την συνάντηση δήλωσε: «Η συνάντηση με την Βασίλισσα πραγματοποιήθηκε σε πολύ θερμό κλίμα. Η Βασίλισσα μου είπε, ότι είναι δύσκολο να είσαι γείτονας μιας μεγάλης χώρας». «Η Γεωργία σέβεται βαθιά την Βασίλισσα Ελισάβετ», πρόσθεσε ο Καθολικός Πατριάρχης Γεωργίας κ. Ηλίας. Σύμφωνα με τον Προκαθήμενο της Γεωργιανής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ζούμε σε μια εποχή της παγκοσμιοποίησης, και εμείς οι μικρές χώρες θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα προκειμένου να διατηρηθούν ο πολιτισμός κα...
Περισσότερα...
.::Μέλη Αμερικανοεβραϊκών Οργανώσεων στον Αρχιεπίσκοπο

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
Τα μέλη της Διάσκεψης των Προέδρων των μειζόνων Αμερικανοεβραϊκών Οργανώσεων επισκέφθηκαν σήμερα το μεσημέρι τον Μακαριώτατο. Στη συνάντηση που έγινε σε εγκάρδιο κλίμα και διήρκεσε μία ώρα, ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε στη συνεργασία και τους στενούς δεσμούς που συνδέουν τους δύο λαούς. "Αυτός ο τόπος είναι ιστορικός γι' αυτές τις σχέσεις, διότι στη μεγάλη δοκιμασία του εβραϊκού λαού κατά τη γερμανική κατοχή ο τότε Αρχιεπίσκοπός μας, οι μητροπολίτες, οι κληρικοί και οι λαϊκοί τις νύχτες εφοδίαζαν τους Εβραίους με χριστιανικές ταυτότητες" υπογράμμισε ο Μακαριώτατος. Τους κάλεσε δε να επισκεφθούν το εβραϊκό μουσείο για να γνωρίσουν για "την αυτοθυσία των Ελλήνων για να σώσουν τους αδελφούς Εβραίους". "Αυτό είναι το παρελθόν και πρέπει να πάρουμε μαθήματα από αυτό" συμπλήρωσε. "Ό...
Περισσότερα...
.::Πρόσκληση εκδήλωσης Ι. Ναού Αγίων Δώδεκα Αποστόλων Βριλησσίων. Κυριακή 13 Φεβρουαρίου

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

  ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ              Εν Βριλησσίοις  11.2. 2011                                                 ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ            ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ                     ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                                                                                       ————                    ΤΗΛ.: 2106132281     E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.                          ————Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η αφίσα που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των ...

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
Χθες, Πέμπτη 10 Φεβρουάριου 2011 αναρτήθηκαν σε όλο τον Πειραιά και έξω από τον ιερό ναό Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, εκκλησιαστικές αφίσες - πρόγραμμα οι οποίες προσβάλουν το αίσθημα του πιστού λαού. Η εν λόγω αφίσες είχαν πρόγραμμα για εορτασμό του Αγίου Βαλεντίνου (προστάτου των ερωτευμένων), και φαινόταν ότι το είχε αναρτήσει ο Ιερός Ναός του Αγίου Κων/νου Πειραιώς. Σύμφωνα με πληροφορίες επρόκειτο για ένα κακόγουστο αστείο, το οποίο προσβάλει την θρησκευτική και χριστιανική συνείδηση των πιστών. Πληροφορίες αναφέρουν, ότι ο προϊστάμενος του ιερού ναού κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστων για την κακοήθη αυτή ενέργεια. Το Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων «Romfea.gr», εξασφάλισε αποκλειστικά την αφίσα. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Αυτή είναι αλήθεια για την δημοσκόπηση της GPO…

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ (Τα στοιχεία που παραθέτουμε μας δόθηκαν από τον ‘πυρήνα’ της εταιρείας GPO και η αναδημοσίευσή τους γίνεται επειδή θεωρούμε ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να μάθει την αλήθεια) Γιατί άραγε αρχίσαν οι διαρροές του Πα.Σο.Κ. σε εφημερίδες και μεγαλοδημοσιογράφους για πρόωρες εκλογές; Για ποιό λόγο έχουμε μπαράζ συνεντεύξεων και αγωνιώδης προσπάθεια εκπροσώπησης του [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συνάντηση Ιερώνυμου με το προεδρείο εβραϊκών οργανώσεων (φώτο)

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
Τα μέλη της Διάσκεψης των Προέδρων των μειζόνων Αμερικανοεβραϊκών Οργανώσεων επισκέφθηκαν σήμερα το μεσημέρι τον Μακαριώτατο. Στη συνάντηση που έγινε σε εγκάρδιο κλίμα και διήρκεσε μία ώρα, ο Μακαριώτατος αναφέρθηκε στη συνεργασία και τους στενούς δεσμούς που συνδέουν τους δύο λαούς. "Αυτός ο τόπος είναι ιστορικός γι' αυτές τις σχέσεις, διότι στη μεγάλη δοκιμασία του εβραϊκού λαού κατά τη γερμανική κατοχή ο τότε Αρχιεπίσκοπός μας, οι μητροπολίτες, οι κληρικοί και οι λαϊκοί τις νύχτες εφοδίαζαν τους Εβραίους με χριστιανικές ταυτότητες" υπογράμμισε ο Μακαριώτατος. Τους κάλεσε δε να επισκεφθούν το εβραϊκό μουσείο για να γνωρίσουν για "την αυτοθυσία των Ελλήνων για να σώσουν τους αδελφούς Εβραίους". Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Γέροντας Πορφύριος «Οι ήρωες του Έθνους είναι στο ...

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
Τις τελευταίες ημέρες αγαπητοί αναγνώστες της «Romfea.gr», βιώνουμε όλοι μας την διαστρέβλωση της Ελληνικής Ιστορίας. Θέλοντας να μειώσουν τις ανεπανάληπτες προσωπικότητες του Έθνους, για την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Οι μεγαλύτεροι μάρτυρες της εποχής μας, γι’ αυτά που διαδραματίστηκαν στην Ελληνική ιστορία και όχι μόνο, είναι οι άγιοι γέροντες της εποχής μας (π. Πορφύριος, π. Παϊσιος, π. Ιακώβος, Ιωσήφ ησυχαστής, Εφραίμ Κατουνακιώτης, Γαβριήλ Διονυσιάτης κ.α.). Προσωπικά εγώ ως μάρτυρας κοντά στον γέροντα Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη, τον άκουσα να λέει μια μέρα χαρακτηριστικά: «Η ιστορία μας των Ελλήνων, είναι Αγία ιστορία». Επίσης, ο γέροντας έλεγε και το εξής: «Ο Θεός θα στείλει άνθρωπο να γράψει την αληθινή ιστορία». Όλοι γνωρίζουν τα χαρίσματα του γέροντος Πορφυρίου, που με την χ...
Περισσότερα...
.::Αλ Αραμπίγια: «Εγκατέλειψε το Κάιρο ο Μουμπάρακ»Στο παραθαλάσσιο θέρετρο Σαρμ ελ Σείχ λέγεται ότι έφτασε ήδη ο αιγύπτιος πρόεδρος

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

«Εφυγε από το Κάιρο ο πρόεδρος Μουμπάρακ και η οικογένειά του», μετέδωσε το δίκτυο Al Arabiya σήμερα, προσθέτοντας ότι έφτασε ήδη στο παραθαλάσσιο θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας, Σαρμ ελ Σείχ. Η ίδια πληροφορία επιβεβαιώνεται και από πηγές των υπηρεσιών ασφάλειας που δήλωναν πως πράγματι έφυγε ο Χόσνι Μουμπάρακ. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου λέγεται ότι αποχώρησε από το προεδρικό μέγαρο με ελικόπτερο. Ο [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Πωλείται ό,τι μπορεί να πουληθεί…

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

Συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση για αποκρατικοποιήσεις 50 δισ. ευρώ, ποσό που ξεπερνάει κατά πολύ τα 7 δισ. που είχαν προγραμματιστεί μέχρι και το 2013, προανήγγειλε κατά τη συνέντευξη τύπου της τρόικας ο Σερβάς Ντερούζ. Λίγο νωρίτερα ο επικεφαλής του ΔΝΤ στην Αθήνα, Μπομπ Τράα είχε προτείνει στην Ελλάδα να επαναγοράσει χρέος, πουλώντας κρατική περιουσία.Ειδικότερα [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Αφισοκόλλησαν ναό στον Πειραιά για τον "Άγιο Βαλεντίνο"

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
Κακόγουστο χιούμορ φαίνεται ότι είχαν αυτοί που αφισοκόλλησαν τον περιβάλλοντα χώρο γύρω από τον ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης του Πειραιά με αφίσες με θέμα τον Άγιο Βαλεντίνο και υποτιθέμενες εορταστικές εκδηλώσεις οργανωμένες από το ναό.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Βασίλειος Νικόπουλος, Το προοίμιο του Ελληνικού Συντάγματος θεμελιώδης υπερδικανική και υπερσυνταγματική αρχή

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
ΠΗΓΗ: περιοδ. «Η ΔΡΑΣΙΣ ΜΑΣ», τ. 486, Φεβρουάριος 2011Στοιχειοθεσία: «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»ΤΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΥΠΕΡΔΙΚΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗΓράφει ὁ Βασίλειος Εὐτυχ. Νικόπουλος,Πρόεδρος Ἀρείου Πάγου ἐ.τ.Στὰ ὅσα ὀρθὰ καὶ νομικῶς θεμελιωμένα γράφτηκαν στὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Ἡ Δρᾶσις μας» (τ. 481, σελ. 262-263) σχετικῶς μὲ τὸ θέμα «τῆς ἀποκαθηλώσεως τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων (εἰκόνων καὶ Εὐαγγελίων) ἀπὸ τὰ Ἑλληνικὰ Δικαστήρια», ἐπιτρέψτε μου, παρακαλῶ, νὰ προσθέσω κι ἐγὼ τὴν ταπεινή μου γνώμη, στηριγμένος ἀποκλειστικῶς στὸ ἰσχῦον Σύνταγμα τῆς χώρας μας.Συνήθως, ὅταν πρόκειται νὰ ὑπερασπισθοῦμε στὴν Ἑλλάδα κάποιο θρησκευτικὸ καὶ εἰδικότερα χριστιανικὸ-ὀρθόδοξο ζήτημα ἐπικαλούμεθα – καὶ ὀρθῶς – τὸ ἄρθρο 3 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖο ἀναγνωρίζει,...
Περισσότερα...
.::Ψήφισμα Χριστιανικής Ένωσης Επιστημόνων Λάρισας για τα Θρησκευτικά, την Ιστορία και τα Αρχαία στο Λύκειο

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
πηγή: ΑναγραφέςΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 35 - 41222 ΛΑΡΙΣΑΤΗΛ. 2410-618553ΨΗΦΙΣΜΑΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΟι υπέρ τους εκατόν πενήντα Λαρισαίοι επιστήμονες, μέλη της Χριστιανικής Ένωσης Επιστημόνων Λάρισας, που συνήλθαμε σήμερα Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 8 το βράδυ στην αίθουσα διαλέξεών μας (Ανθίμου Γαζή 35), αφού ακούσαμε εισήγηση σχετική με το προτεινόμενο από την επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας «Σχέδιο» του νέου Λυκείου,Αποφασίζουμε ομοφώνως1. Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για τη διάκριση των μαθημάτων του νέου Λυκείου σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα. Αυτή η ρύθμιση θα φέρει αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα και θα δημιουργήσει «πελατειακές» σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθη...
Περισσότερα...
.::Θα σας αποκαλύψω το σκάνδαλο της Ιεράς Μονής ...

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
Μετά την δημοσιοποίηση των πορισμάτων και τις παραγραφές από τη Βουλή των αδικημάτων. Κάθισε ο Ηγούμενος σε τραπέζι συσκέψεων και με καθρέπτη στο απέναντι κάθισμα, για συνομιλητή του, πραγματοποίησε τις ανταλλαγές. Φοβερό, έ! Ηθικό δίδαγμα: Όσοι είπατε, συκοφαντήσατε, βρίσατε, φτύσατε, λοιδορήσατε κλπ, αν μεν έχετε παιδιά ή εγγόνια και καταπιούν κάποτε, στραβά κάποιο στραγάλι, μην ψάξετε την αιτία! Για τα δικά σας παθήματα, μην απορήσετε!Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Πρόσκληση εκδήλωσης Ι. Ναού Αγίων Δώδεκα Αποστόλων Βριλησσίων. Κυριακή 13 Φεβρουαρίου

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

 
Περισσότερα...
.::Ο Σαράντος Καργάκος για τους Βερέμηδες και τον ΣΚΑΪ

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

πηγή: ΖωηφόροςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Silent Hornet

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

H Boeing επιδεικνύει το στελθ Super Horent. Αν και δεν έχει ακόμη τον επίσημο χαρακτηρισμό «Silent Hornet», και αναφέρεται απλώς σαν «Growth Hornet» από την Boeing, η ειδική αυτή προτεινόμενη έκδοση του F/A-18E/F επιδείχθηκε στην Aero India 2011.   Έτσι,  για πρώτη φορά εκτός εγκαταστάσεων της αμερικανικής εταιρίες, παρουσιάστηκε το μαχητικό που ενσωματώνει ορισμένα χαρακτηριστικά [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Πολύ ισχυρή δύναμη των ΗΠΑ με σκάφη και Πεζοναύτες κατέπλευσε τη νύχτα στην Διώρυγα του Σουέζ…

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

“Για καλό και για κακό”, όπως λέει η λαϊκή παροιμία από χθες το βράδυ ισχυρή μοίρα του αμερικανικού 6ου Στόλου και μεγάλη δύναμη Αμερικανών πεζονταυτών,  για την ακρίβεια το 26ο Εκστρατευτικό Σώμα των US Marines προσέγγισαν την Διώρυγα του Σουέζ, για να διασφαλίσουν την κρίσιμη για την παγκόσμια γωστρατηγική επικοινωνία περιοχή, σε περίπτωση που χρειαστεί. Αυτό σημαίνει ότι [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ἡ ὑπερηφάνεια ὡς αἰτία τῆς ἐγκατάλειψης τοῦ Θεοῦ καί τῶν πτώσεων (Μικρός Εὐεργετινός). Ομιλία π.Σάββα Αγιορείτη

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

Π. Σάββας 2009-12-12_ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟΣ_Η ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΤΩΣΕΩΝ Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 18-11-07 (Συνάξεις ἀνδρῶν στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης). Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς). hristospanagia3Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο μεγάλος ιστορικός Σαράντος Καργάκος μιλάει για το 1821

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

Ο Σαράντος Καργάκος μιλάει για το 1821 με αφορμή το ντοκυμανταίρ του ΣΚΑΪ Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συνάντηση Μητροπολίτη Ιλαρίωνα με ειδικό βοηθό του ...

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
Ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας επισκέφθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας στην Ουάσιγκτον, όπου πραγματοποίησε συνάντηση με τον ειδικό βοηθό του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ανώτερο Διευθυντή του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας για θέματα Ρωσίας και Ευρασίας κ. Μαΐκλ Μακφόλ. Απαντώντας σε πολλαπλές ερωτήσεις του ανώτατου στελέχους του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ τόνισε, ότι το κανονικό έδαφος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν περιορίζεται σε μια χώρα, αλλά περιλαμβάνει και μερικές πρώην δημοκρατίες της Σοβιετικής Ενώσεως, οι οποίες σήμερα είναι ανεξάρτητα κράτη. Ταυτόχρονα επεσήμανε ότι «ούτε στη Ρωσία, αλλά ούτε σε άλλες χώρες, που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Η Ρω...
Περισσότερα...
.::Τα ευεργετικά αποτελέσματα των θλίψεων (Σεβ. Μητροπολίτου Εδέσσης Ιωήλ)

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

Κανείς δεν ανέβηκε στον ουρανό με άνεση. Ο Χριστιανός σ’ όλη του τη ζωή φροντίζει να μη δίνει καμιά αφορμή σκανδάλου. Όλα τα γεγονότα της ζωής του, είτε είναι εξωτερικές πιέσεις και θλίψεις είτε εσωτερικές πνευματικές καταστάσεις, τα αντιμετωπίζει σωστά και αποδεικνύει πως είναι άξιος της διακονίας και των χαρισμάτων που του έδωσε ο Θεός. Ο πιστός φροντίζει να είναι καθαρός απόΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Αρχίζει η επιχείρηση “ΛΕΒΙΑΘΑΝ”, ανοιχτά της Λεμεσσού!

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

Στα ανοικτά της Λεμεσού έφτασε, όπως μετέδωσε το ΡΙΚ, η πλατφόρμα διατρήσεων κοιτασμάτων, η οποία θα μεταφερθεί στη συνέχεια στο Ισραήλ για εξόρυξη στο κοίτασμα “Λεβιάθαν”. Η πλατφόρμα εργαζόταν για διάτρηση της εταιρείας BP στα ανοικτά της Αιγύπτου. Θα παραμείνει στα ανοικτά της Λεμεσού για δύο εβδομάδες και στη συνέχεια θα ”πιάσει δουλειά” για λογαριασμό [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Άσχημα “μαντάτα” για τη Τουρκία από Ευρώπη.

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

Το αδιέξοδο στην επίλυση του Κυπριακού, η έλλειψη διαλόγου μεταξύ των τουρκικών πολιτικών κομμάτων και η υπονόμευση της ελευθερίας του Τύπου και των άλλων βασικών δικαιωμάτων στη χώρα είναι τα βασικά στοιχεία τα οποία επιβραδύνουν τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Αυτά υποστήριξαν οι ευρωβουλευτές της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ στο ψήφισμα τους για [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ιδρύεται «Συμβουλευτικός Σταθμός Υποστήριξης των Πολιτών» στο Βόλο

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
Με πρωτοβουλία του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου, πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας (10/2) σύσκεψη με θέμα: «Στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων».Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::"Προικοδοσία" 68.000 ευρώ από την Μητρόπολη Κορίνθου

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
Την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 17.00’ μ.μ. σας προσκαλούμε στο Γηροκομείο Ανδρών Κορίνθου «ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ» προκειμένου να συμμετάσχετε στην καθιερωμένη Εκδήλωση Προικοδοσίας για τα παιδιά (αγόρια και κορίτσια), της Ιεράς Μητροπόλεώς μας. Εφέτος θα προσφερθεί το ποσόν των 68.000,00 Ευρώ σε Βιβλιάρια των 1.000,00 ευρώ σε 68 παιδιά της Ιεράς Μητροπόλεώς μας. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ποινική δίωξη σε γυναικείο μοναστήρι για ποσό ύψους ...

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
Ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου για τα κακουργήματα της απάτης, της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για κομπίνα ύψους 17 εκατ. ευρώ γύρω από το γυναικείο μοναστήρι Αναστάσεως του Κυρίου Εμμαούς, στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Η δίωξη ασκήθηκε με βάση... το πολυσέλιδο πόρισμα των ελεγκτών του ΣΔΟΕ στο οποίο «φωτογραφίζονται» ως εμπνευστές της απάτης δύο μοναχοί κι ένας δικηγόρος. Σύμφωνα με το πόρισμα, οι μοναχοί έπειθαν πιστούς να συνάψουν τραπεζικά δάνεια για την αγορά ακινήτων τα οποία αποπλήρωνε το μοναστήρι. Οι «εμπνευστές» της απάτης είχαν στήσει off shore εταιρεία στη Λιβερία προκειμένου να εκταμιεύσουν υπέρογκα δάνεια στο όνομα του μοναστηριού και να «ξεπλύνουν» με αυτό τον τρόπο μεγάλα χρηματικά π...
Περισσότερα...
.::Άνθρωπος και Αριθμός: Πως διαμορφώνεται αυτή η σχέση με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Κάρτα του Πολίτη;

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
σχόλιο ID-ont: Τι επιπτώσεις έχει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και η Κάρτα του Πολίτη στην ζωή μας, σε σχέση με τους αριθμούς ταυτοποίησης που χρησιμοποιούμε; Πως εξυπηρετούμαστε έως σήμερα και πως θα μας αντιμετωπίζει το Κράτος αύριο; Ας δούμε μερικές σκέψεις σχετικά με αυτό το θέμα: Απώτερη στρατηγική της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η αντικατάσταση όλων των έως σήμερα αριθμών που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος κατά την επικοινωνία του με τις Δημόσιες και τις Ιδιωτικές Υπηρεσίες, από έναν Ενιαίο Μοναδικό Αριθμό (ΕΜΑ) πχ. τον ΑΜΚΑ. Με αυτόν τον τρόπο μας λένε ότι μεγιστοποιείται η εξυπηρέτηση του ανθρώπου, αλλά δεν μας λένε ότι μεγιστοποιείται ταυτόχρονα και η έκθεσή του στον κίνδυνο απώλειας της προσωπικής του ζωής.Η διαρροή του ΕΜΑ, είτε σκόπιμα (από τον διαχειριστή των βάσεων δεδ...
Περισσότερα...
.::Θεμελίωση ναού από τον Μητροπολίτη Λαρίσης Ιγνάτιο

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
Θεμέλιο λίθο έθεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνάτιος το πρωί της Τετάρτης 9 Φεβρουαρίου 2011 στην νεοϊδρυθείσα Γυναικεία Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και Αγίου Ειρηναίου Πυργετού, στους πρόποδες του Ολύμπου.. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θεμελιώνοντας τον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου, στον αυλόγυρο της Ιεράς Μονής, συνεχάρη τις δόκιμες αδελφές για το έργο τους και την αποστολή τους, καθώς και τον πμευματικό τους πατέρα, Αρχιμανδρίτη π. Ειρηναίο.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Τα ευεργετικά αποτελέσματα των θλίψεων (Σεβ. Μητροπολίτου Εδέσσης Ιωήλ)

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
Κανείς δεν ανέβηκε στον ουρανό με άνεση.Ο Χριστιανός σ’ όλη του τη ζωή φροντίζει να μη δίνει καμιά αφορμή σκανδάλου. Όλα τα γεγονότα της ζωής του, είτε είναι εξωτερικές πιέσεις και θλίψεις είτε εσωτερικές πνευματικές καταστάσεις, τα αντιμετωπίζει σωστά και αποδεικνύει πως είναι άξιος της διακονίας και των χαρισμάτων που του έδωσε ο Θεός. Ο πιστός φροντίζει να είναι καθαρός από κάθε μέμψη και κατηγορία, αλλά και να αποδεικνύει θετικά και με καλά έργα τη ζωή του. Ο Οικουμένιος παρατηρεί πως ο Παύλος δεν είπε «φαινόμενοι», αλλά «συνιστώντες, ο έστιν αποδεικνύοντες», δηλ. όχι απλώς να φαινόμαστε, αλλά και να είμαστε. Ανάμεσα στ’ άλλα που μας προτρέπει να αντιμετωπίσουμε σωστά, είναι και οι θλίψεις. Ας δούμε πώς οι παντοειδείς θλίψεις που είναι αρνητικά γεγονότα, μπορούν να επιδράσου...
Περισσότερα...
.::Ο Μπους ακύρωσε ταξίδι στην Ελβετία γιατί φοβήθηκε μήπως συλληφθεί, κατηγορούμενος για βασανιστήρια

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
Τα σχέδιά του πρώην προέδρου ανατράπηκαν, όταν, όπως υποστηρίζουν οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι δικηγόροι του τον προειδοποίησαν πως κινδυνεύει να συλληφθεί με την κατηγορία του βασανισμού. Οπως έγινε γνωστό, ο πρώην πλανητάρχης επρόκειτο να επισκεφτεί τη Γενεύη στις 12 Φεβρουαρίου ως κεντρικός ομιλητής στο ετήσιο επίσημο γκαλά εβραϊκής φιλανθρωπικής οργάνωσης. Ωστόσο, τα σχέδιά του ανατράπηκαν, όταν, όπως υποστηρίζουν οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι δικηγόροι του τον προειδοποίησαν πως κινδυνεύει να συλληφθεί με την κατηγορία του βασανισμού. Διεθνείς οργανώσεις πιέζουν την ελβετική κυβέρνηση να συλλάβει τον Μπους με αφορμή τα όσα υποστηρίζει στα απομνημονεύματά του, όπου παραδέχεται πως έδωσε την εντολή να εφαρμοστεί η τεχνική του «εικονικού πνιγμού» κατά τη διάρκει...
Περισσότερα...
.::Να λύσω το πρόβλημα του θανάτου

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
Ουράνια ή επίγεια; (Αρχιμ. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)- Γέροντα πολλοί μας κατηγορούν εμάς τους Ορθοδόξους, ότι πολυασχολούμαστε μέ τα ουράνια και παραβλέπουμε τα επίγεια. Τί θα μπορούσαμε να τους πούμε;- Ερωτά ο Πασκάλ: Εάν λύσω όλα τα προβλήματα, όλα ανεξαιρέτως, οικονομικά, βιολογικά, φυσικά, χημικά, τα πάντα, και δεν λύσω ένα πρόβλημα, το πρόβλημα του θανάτου, η επίλυσις όλων των άλλων προβλημάτων θα με βοηθήση στην αντιμετώπισι του θανάτου; Όχι.  Αντιθέτως. Εάν λύσω μόνον το πρόβλημα του θανάτου, η άγνοια όλων των άλλων προβλημάτων θα με δυσκολέψη στην αντιμετώπισι του θανάτου; Όχι. Λοιπόν, τί έχω να κάνω; ρωτάει. Να λύσω το πρόβλημα του θανάτου. Ασχολήσου, άνθρωπε, να λύσης αυτό το πρόβλημα. Και αν το λύσης, βρήκες το παν. Υπάρχει κάτι χειρότερο από την απιστία και από τον θάνατο;...
Περισσότερα...
.::υυυυ

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
Η επιστολή του Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ προς τον καθαιρεθέντα υπό της Σερβικής Εκκλησίας Επίσκοπο Αρτέμιο (Επίσκοπο, προ της εκπτώσεώς του, Ράσκας και Πριζρένης), δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αποτελεί ευθεία εισπήδηση στα εσωτερικά της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Σερβίας, στην οποία ο Πειραιώς αποδίδει βαριές κατηγορίες, όπως αυτή της “υπακοής” της Αγιοσαββαϊτικής Εκκλησίας “στα κελεύσματα του δαιμονιώδους Αμερικανοσιωνιστικού παράγοντος”! Δηλαδή ο Μητροπολίτης Πειραιώς θεωρεί πως η Σερβική Εκκλησία, ο Πατριάρχης Ειρηναίος και η περί αυτόν Σύνοδος, είναι προδότες του Σερβικού Έθνους και έχουν ξεπουλήσει τα πάντα ως “δαιμονοκίνητοι”!Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Οι Κίνδυνοι της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, που κανείς δε θα σας τους πει! (Χάδλα – Σκαρλάτου Παναγιώτα, Βιολόγος, Γενετική και Μοριακή Βιολογία MSc Biology)

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
Ἡ ἀτεκνία εἶναι μία δωρεά τοῦ Θεοῦ γιά τό πνευματικό καλό τῶν συζύγων. Οἱ σύζυγοι θά πρέπει νά ἔχουν πνευματικό ὁδηγό διακριτικό καί νά ἀκολουθοῦν τίς ὁδηγίες του. Τό καλλίτερο θά εἶναι νά κάνουν προσευχή καί νά ἀφήσουν τό θέμα στό Θεό ἤ νά προχωρήσουν σέ υἱοθεσία κάποιου παιδιοῦ. Ἄν παρ' ὅλα αὐτά θέλουν νά προχωρήσουν σέ προσπάθεια τεκνοποιΐας μέ ἐξωσωματική μέθοδο πρέπει νά τήρήσουν τίς:ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΘΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣΑ)Θά πρέπει τά κύτταρα νά εἶναι τῶν ἰδίων τῶν ὑποψηφίων γονέων καί ὄχι τρίτων (ἀλλιῶς ὑπάρχει ἰδιότυπη μοιχεία).Β)Θά πρέπει νά γονιμοποιοῦνται τόσα ὠάρια, ὅσα θά ἐμφυτευθοῦν (1ἤ 2 τό πολύ) γιά ἀποφυγή φόνου τῶν ὑπολοίπων γονιμοποιημένων ὠαρίων τά ὁποῖα δέν θά ἐμφυτευθοῦν (συνήθως γονιμοποιοῦν πολλά καί διαλέγουν τά πιό εὔρωστα ἐνῶ τά ὑπόλοιπα γονιμοποι...
Περισσότερα...
.::Δυσαρέσκεια Άγκυρας και για τον Έρογλου.

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΣΤΙΔΗΣ Στην Τουρκία, κυκλοφορούν έντονες φήμες για «δυσαρέσκεια» της Άγκυρας προς το πρόσωπο του πρόεδρου του «ψευδοκράτους», Ντερβίς Έρογλου. Η τουρκική κυβέρνηση τον θεωρεί υπεύθυνο που δεν εμπόδισε τα συλλαλητήρια και τα συνθήματα κατά της Τουρκίας. Ο Έρογλου φαίνεται ότι έλαβε το μήνυμα και στη συνέντευξη του στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV αναγκάστηκε να δηλώσει [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Λαρίσης θεμελίωσε νέο γυναικείο Μοναστήρι

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
Θεμέλιο λίθο έθεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνάτιος το πρωί της Τετάρτης 9 Φεβρουαρίου 2011 στην νεοϊδρυθείσα Γυναικεία Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και Αγίου Ειρηναίου Πυργετού, στους πρόποδες του Ολύμπου.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Το μεγαλείο του εθελοντισμού σε μια μικρή ενορία της Αρχιεπισκοπής

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
Σε μια Ενορία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, μικρή σε όρια αλλά μεγάλη και γεμάτη από την Αγάπη των Ενοριτών αλλά και των Προσκυνητών από άλλες ενορίες του Λεκανοπεδίου συμβαίνει κάτι το ξεχωριστό. 64 εθελοντές της ενορίας αυτής αποτελούν την πλέον ισχυρή απόδειξη ότι μέσα στην ελληνική κοινωνία υπάρχει και φως και ελπίδα. Αν θέλετε να γευθείτε και εσείς το μεγαλείο της Ενορίας αυτής, τότε σας περιμένουμε στον Ιερό Ναό Αγίων Δώδεκα Αποστόλων Βριλησσίων, Κυριακή 13 Φεβρουαρίου, όπου η Ενορία  μας θα τιμήσει με το πέρας  της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας για την προσφορά τους, τους 64 εθελοντές και εθελόντριες που το έτος 2010 συμμετείχαν στο έργο του Ιερού Ναού. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Έχει λόγο η Εκκλησία για τη βία στα γήπεδα;

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
Σε μια χώρα όπως η Ζιμπάμπουε που συνέχεια ζει την απειλή της εσωτερικής σύρραξης, ο ρόλος της Εκκλησίας να στηρίξει το διάλογο ως πρώτη επιλογή για να ενθαρρυνθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις να διαμορφώσουν το μέλλον της Χώρας, όχι μόνο επιβάλλεται, αλλά γίνεται και πρωταρχική αποστολή της για να προστατεύσει την ενότητα του Λαού και την ειρηνική του συμβίωση. Κοινοί χώροι που ενώνουν τους νέους μας, εκτός των πολιτιστικών εκδηλώσεων, είναι οι αθλητικές δραστηριότητες με την καλλιέργεια της άμιλλας και γενικώτερα του αθλητικού ιδεώδους. Έτσι αν σε μερικές χώρες που δεν αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του εμφύλιου σπαραγμού, ο αθλητισμός μπορεί να διαδραματίσει αυτό τον συμφυλιωτικό ρόλο μιας τοπικής κοινωνίας.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Οἱ Θλίψεις καί ἡ ἀντιμετώπισή τους (Γέροντος Παϊσίου)

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
Η αχαριστία για την αγάπη του Θεού            - Γέροντα, οι δοκιμασίες πάντοτε ωφελούν τους ανθρώπους;            - Εξαρτάται από το πως αντιμετωπίζει κανείς τις δοκιμασίες. Όσοι δεν έχουν καλή διάθεση, βρίζουν τον Θεό, όταν τους βρίσκουν διάφορες δοκιμασίες. «Γιατί να το πάθω εγώ αυτό; Λένε. Να, ο άλλος έχει τόσα καλά! Θεός είναι αυτός;» Δεν λένε «ήμαρτον», αλλά βασανίζονται. Ενώ οι φιλότιμοι λένε: «Δόξα τω Θεώ! Αυτή η δοκιμασία με έφερε κοντά στον Θεό. Ο Θεός για το καλό μου το έκανε». Και ενώ μπορεί πρώτα να μην πατούσαν καθόλου στην εκκλησία, μετά αρχίζουν να εκκλησιάζωνται, να εξομολογούνται, να κοινωνούν. Πολλές φορές μάλιστα ο Θεός τους πολύ σκληρούς τους φέρνει κάποια στιγμή με μια δοκιμασία σε τέτοιο φιλότιμο, που μόνοι τους παίρνουν μεγάλη στροφή και εξιλεώνονται με τον...
Περισσότερα...
.::Ήρθε κοντά, μού φίλησε το χέρι και υποχώρησε ήρεμα...

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

Ο Γέροντας δεν ήταν μόνο γιατρός. Ήταν και κτηνίατρος. Αγαπούσε τα ζώα. Εξημέρωσε επιθετικούς παπαγάλους και τούς έμαθε την Ευχή. Εξεπλάγην όταν άκουσα μέσα στο κελλί τον παπαγάλο να επαναλαμβάνη την ευχή. "Είναι πιό πνευματικός από μένα", είπε. "Εγώ αποκάμνω και κοιμούμαι, αλλ' αυτός αγρυπνεί". Τελευταία προσπαθούσε να εξημερώση έναν αετό. Κάποιο Σαββατοκύριακο, στή βόρειο Εύβοια που ησύχαζε,Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Άγνοια δηλώνει ο Μπεγλίτης για την στρατιωτική άσκηση καταστολής πλήθους στο Κιλκίς

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
Άγνοια για τη διεξαγωγή της στρατιωτικής άσκησης καταστολής πλήθους και εξεγέρσεων, που διεξήχθη την περασμένη εβδομάδα στο Κιλκίς, δήλωσε πως είχε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Μπεγλίτης απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα που του έθεσαν βουλευτές, διαβεβαίωσε όμως, ότι αν αποδειχθεί ύπαρξη στρατιωτικών ευθυνών, αυτές θα αποδοθούν άμεσα (Περισσότερα ΕΔΩ). Σχετικά με την εν λόγω μεταφέρω από το ΦΙΛΟΥΜΕΝΟ: Θέλουμε να πιστεύουμε πως η εν λόγω Ταξιαρχία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κατά των λαών που εξεγείρονται και δη κατά του Ελληνικού λαού που δεν φαίνεται ν’ αντέχει για πολύ ακόμα. Τρομοκρατική επίθεση, συμπλοκές με διαδηλωτές και εξουδετέρωση βόμβας διαδραματίστηκαν την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου στο Κιλκίς. Τα γεγονότα αυτά ήταν το σενάριο της στρατιωτικής άσκησης «...
Περισσότερα...
.::Ο Ιησούς θεραπεύει την ψυχή και τη ζωή μας διά της πίστεως

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

Δεκάτη εβδόμη Κυριακή του Ματθαίου σήμερα, αγαπητοί, ή Κυριακή της Χαναναίας και μνήμη του αγίου Φωτίου του μεγάλου. Το Ευαγγέλιο (Ματθ. Κεφ. ιε΄, 21-2) αναφέρεται στη θεραπεία της κόρης της Χαναναίας, που έπασχε από δαιμόνιο. Ο Ιησούς είχε πάει προς τα σύνορα της Τύρου και Σιδώνος, φεύγοντας από τη θάλασσα της Γεννησαρέτ και πηγαίνοντας προς τη βόρεια Γαλιλαία, και για να ανακουφίσει αυτούςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::15 ΗΜΕΡΕΣ ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ….ΑΛΕΚΟ

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

Εκπνέει σήμερα η “προθεσμία” που είχε δώσει η κυβέρνηση στους 270 καταληψίες της Νομικής για την παραμονή τους στο νεοκλασικό κτίριο της οδού Πατησίων. Και ενω ο εισαγγελέας εφαρμόζοντας τον νόμο έχει καλέσει τους εμπλεκόμενους σε απολογία για την μεταφορά παράνομων μεταναστών απο την Κρήτη στην Αθήνα….. Οι 15 μέρες δεν ήταν αρκετές ώστε η [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::122 προφητείες του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Φορητή εικόνα στο χωριό Κολικόντασι της Βορείου Ηπείρου (19ος αιώνας), όπου ο άγιος μαρτύρησε. Από το βιβλίο "Οι Άγιοι του Αγίου Όρους" του Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου (εκδ. Μυγδονία). Από το βιβλίο “Κοσμάς ο Αιτωλός” του Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγ. Καντιώτη, εκδ. Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας “Ο Σταυρός”. Προσέξετε εκείνες που βάλαμε με έντονα γράμματα.1. “Αυτό μιάΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Πόσο ευτυχισμένοι είμαστε οι ορθόδοξοι

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

Πόσο ευτυχισμένοι είμαστε εμείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί! Τι Θεό έχουμε! Είναι αξιολύπητοι όσοι δεν γνώρισαν το Θεό. Αυτοί δεν βλέπουν το αιώνιο φως, και μετά το θάνατο πορεύονται στο αιώνιο σκοτάδι. Αυτό το ξέρουμε, γιατί το Άγιο Πνεύμα πληροφορεί μέσα στην Εκκλησία τους αγίους για το τι υπάρχει στον ουρανό και τι στον άδη. Ω, πόσο αξιολύπητοι είναι οι πλανεμένοι άνθρωποι! Αυτοί δεν μπορούν ναΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η κοινωνία με το Θεό (Αγίου Σιλουανού Αθωνίτου)

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

Όποιος αγαπάει τον Κύριο, σκέφτεται πάντα Εκείνον. Η θύμηση του Θεού γεννάει την προσευχή. Αν δεν θυμάσαι τον Κύριο, τότε και δεν θα προσεύχεσαι και χωρίς την προσευχή, δεν θα παραμείνει η ψυχή στην αγάπη του Θεού, γιατί η χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται με την προσευχή.Η προσευχή προφυλάσσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, γιατί ο νους όταν προσεύχεται, είναι απασχολημένος με το Θεό και στέκεταιΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Σε απόσυρση τα μετρητά στις αγορές

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
Τέλος στις αγορές με μετρητά άνω των 3.000 ευρώ βάζει το υπουργείο Οικονομικών, ένα μέτρο που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, οι συναλλαγές θα γίνονται με τη χρήση πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας ή μέσω επιταγών. Με το μέτρο αυτό, οι κατά τόπους εφορίες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν φύλλο και φτερό τις συναλλαγές των καταναλωτών. Αρχικά, το ποσό είχε οριστεί μην υπερβαίνει συναλλαγές των 1.500 ευρώ, ωστόσο θεωρήθηκε ότι προκειμένου η αγορά να προσαρμοστείπιο εύκολα, είναι σκόπιµο κατά τους πρώτους µήνες εφαρµογής του το µέτρο να αφορά συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ και µόνο από την 1η Ιανουαρίου 2012 να ισχύσει το όριο των 1.500 ευρώ. Αν τώρα οι αγορές άνω των 3.000 ευρώ γίνονται µε δόσεις, η αξία τη...
Περισσότερα...
.::Κατεχόμενα: Ετοιμάζουν νέες διαδηλώσεις

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

Για ενενήντα ολόκληρα λεπτά μιλούσαν στο τηλέφωνο ο Τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν και ο πρώην «πρόεδρος» των Κατεχομένων Μεχμέτ Αλή Ταλάτ, με αφορμή τις διαδηλώσεις των Τουρκοκυπρίων. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι δύο άνδρες επικοινώνησαν στο πλαίσιο του μεσολαβητικού ρόλου που έχει αναλάβει ο Ταλάτ με σκοπό να διαλυθεί η «παρεξήγηση» με την Τουρκία. [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Βγαίνουν στο δρόμο οι δικηγόροι

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

Συνεχίζουν την αποχή Ραντεβού στο Σύνταγμα δίνουν στη μία το μεσημέρι σήμερα οι πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας-εκτός της Αθήνας- διοργανώνοντας συλλαλητήριο σε ένδειξη αντίδρασης για το νομοσχέδιο για το άνοιγμα του επαγγέλματός τους. Παράλληλα, έως τη Δευτέρα 14 του μήνα οι δικηγόροι συνεχίζουν την αποχή από τα καθήκοντά τους. πηγηΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η TAV της Τουρκίας ανοικοδομεί αεροδρόμια της πΓΔΜ

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

Το νέο κτίριο τερματικού σταθμού στο αεροδρόμιο των Σκοπίων. [Κλαούντια Λουτόβσκα/SETimes] Μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις λειτουργίας αεροδρομίων παγκοσμίως, η TAVAirports Holding, επενδύει 200 εκατ. ευρώ στην πΓΔΜ για να ανακαινίσει τα δυο αεροδρόμια σε Σκόπια και Οχρίδα, καθώς επίσης να κατασκευάσει νέο αεροδρόμιο φορτίων στη Στιπ. Η TAV ξεκίνησε τη διαχείριση των αεροδρομίων της [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Καλημέρα!

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

Σε όλους καλημέρα!! .Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::«Τελειώνει η ταλαιπωρία των ασθενών»

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

Άμεσα ξεκινά η εφαρμογή του νόμου για την Υγεία, που ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή, καθώς «η αγανάκτηση που βιώνουμε από την επαφή με τον κόσμο, μάς ωθεί να προχωρήσουμε ακόμη και πιο γρήγορα από τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα που προβλέπει ο νόμος», είπε σήμερα ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος. «Η άμεση εφαρμογή θα είναιη αρχή του [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο ζητά ψήφισμα της Ευρωβουλής

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

  Το ψήφισμα ζητά την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο, προκειμένου να διευκολυνθεί η δημιουργία κατάλληλου κλίματος στις διαπραγματεύσεις, και κάνει αναφορά στην επιστροφή της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της. Εγκρίθηκε ακόμη ειδική τροποποίηση για τον εποικισμό στα κατεχόμενα. Η Επιτροπή απέρριψε επίσης με συντριπτική πλειοψηφία τροπολογία, που στήριξαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες των [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ηχητικό Αγιολόγιο 11 Φεβρουαρίου

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 11 Φεβρουαρίου Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)anavaseis.blogspot.comΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::11 Φεβρουαρίου Συναξαριστής. Βλασίου Ἱερομάρτυρος, τῶν Ἁγίων δυὸ παίδων καὶ τῶν ἑπτὰ γυναικῶν, εὕρεση λειψάνων Ἁγίου Ζαχαρίου, Θεοδώρας Βασιλίσσης, Βλασίου ἐξ Ἀκαρνανίας, Γαβριὴλ Βασιλέως, Δημητρίου Ὁσίου, Γεωργίου Νεομάρτυρος, Κασσιανοῦ Ὁσίου.

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
Ὁ Ἅγιος Βλάσιος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἀρχιεπίσκοπος ΣεβαστείαςὉ Ἅγιος Βλάσιος ἔζησε στὰ χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Λικινίου (308-323 μ.Χ.). Σπούδασε ἰατρική, ἀλλὰ προσέφερε χωρὶς χρήματα τὶς ὑπηρεσίες του, ὡς φιλανθρωπία, στοὺς πάσχοντες καὶ ἀσθενεῖς. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἰατρικὴ βοήθεια χορηγοῦσε δωρεὰν στοὺς ἀσθενεῖς τὰ φάρμακα καὶ τοὺς ἔδινε τὰ ἔξοδα τῆς νοσηλείας τους. Ἡ φιλανθρωπική του δραστηριότητα καλλιεργεῖτο στὴν ψυχή του ἀπὸ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὴ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ἡ Ἐκκλησία τὸν δέχθηκε στὶς τάξεις τοῦ ἱεροῦ κλήρου καὶ τὸν ἐξέλεξε Ἐπίσκοπο Σεβαστείας.Ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ Λικινίου, ὁ ἔπαρχος Ἀγρικόλας τὸν συνέβαλε καὶ τὸν ὑπέβαλε σὲ φρικτὰ βασανιστήρια. Οἱ στρατιῶτες, ἀφοῦ τὸν μαστίγωσαν ἀνηλεῶς μὲ ραβδιά, τὸν κρέμασαν ἀπὸ ξύλο καὶ στὴν συνέχεια τὸν ὁδήγησαν δεμένο στὴν ...
Περισσότερα...
.::11 Φεβρουαρίου Συναξαριστής

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

Βλασίου Ἱερομάρτυρος, τῶν Ἁγίων δυὸ παίδων καὶ τῶν ἑπτὰ γυναικῶν, εὕρεση λειψάνων Ἁγίου Ζαχαρίου, Θεοδώρας Βασιλίσσης, Βλασίου ἐξ Ἀκαρνανίας, Γαβριὴλ Βασιλέως, Δημητρίου Ὁσίου, Γεωργίου Νεομάρτυρος, Κασσιανοῦ Ὁσίου.Ὁ Ἅγιος Βλάσιος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἀρχιεπίσκοπος ΣεβαστείαςὉ Ἅγιος Βλάσιος ἔζησε στὰ χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Λικινίου (308-323 μ.Χ.). Σπούδασε ἰατρική, ἀλλὰ προσέφερε χωρὶς χρήματαΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Διάκριση, ἡ μεγαλύτερη ἀρετή (Μικρός Εὐεργετινός)(mp3)

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
Π. Σάββας 2009-12-19_ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟΣ_Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΡΕΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΟΔΗΓΟ ΣΕ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙ.mp3Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 19-12-09 (Συνάξεις Ἀνδρῶν στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία).Πηγή εἰκόνας: Ἱ. Ἡσ. Ἀνάστασις Χριστοῦ-Ἐμμαούς, Ἅγ. Βασίλειος Λαγκαδᾶ.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Άγιος Νεομάρτυς Γεώργιος ο Σέρβος (11 Φεβρουαρίου)

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
Ο Άγιος Νεομάρτυς Γεώργιος ο Σέρβος Μαρτύρησε στη Σόφια στις 11 Φεβρουαρίου 1515Ο Άγιος ήταν στην καταγωγή Σέρβος από την πόλη Κράτοβα.  Οι γονείς του,  Δημήτριος και Σάρρα, ήσαν ευσεβείς Χριστιανοί και φρόντισαν ο γιος τους από μικρός να μάθει γράμματα και την τέχνη του χρυσοχόου.Έμεινε ορφανός από πατέρα και επειδή ήταν πολύ όμορφος και έξυπνος φοβήθηκαν οι δικοί του μήπως τον πάρουν οι Τούρκοι για το παλάτι του σουλτάνου και τον έστειλαν στη Σόφια. Εκεί έμεινε στο σπίτι ενός καλού ιερέως , ονόματι Πέτρου, και εργαζόταν την τέχνη του χρυσοχόου. Ο ιερέας βλέποντας ότι ο Γεώργιος ήταν έξυπνος, φιλομαθής και προπάντων ευλαβής , τον δίδασκε την Αγία Γραφή και γενικά την ορθόδοξη πίστη, την οποία προσπαθούσε ο νεαρός Γεώργιος να κάνει πράξη.Δεν ήταν δυνατόν η παρουσία του να μη γίν...
Περισσότερα...
.::Αγία Θεοδώρα Αυγούστα

Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011

News image
Χαίροις, Θεοδώρα πανευκλεής, χαίροις ευσεβείας ανακήρυξις αλήθης. Χαίροις παρρησίαν προς Θεόν κεκτημένη, Αυγούστα και οσία αειμακάριστε.Η Αγία Θεοδώρα γεννήθηκε το 815 μ.Χ., στην Παφλαγονία της Μικράς Ασιάς. Ήταν κόρη του Μαρίνου, ο οποίος είχε πάρει το αξίωμα του Δουγγαρίου (διοικητής του θεματικού στόλου) και της Θεοκτίστης. Διακρινόταν από νωρίς για την εξυπνάδα και τη μεγάλη της ευσέβεια.Σε ηλικία 15 χρόνων το 830 μ.Χ., εγκαταστάθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα έπαιρνε μέρος σε μια γιορτή που δινόταν από την αυτοκράτειρα, για να διαλέξει σύζυγο ο αυτοκράτορας Θεόφιλος. Στην γιορτή παρευρισκόταν όλες οι νέες των ανωτέρων κοινωνικών τάξεων, μεταξύ των οποίων και η Κασσιανή. Ο αυτοκράτορας είπε στην Κασσιανή ‘’εκ γυναικός ερρύει τα φαύλα’’, που σημαίνει από την γυναίκα προ...
Περισσότερα...
.::ΑΝΑΛΥΣΗ: Αποκωδικοποιώντας τα διαγγέλματα των Μουμπάρακ – Σουλεϊμάν στην Αίγυπτο

Πέμπτη, 10 Φεβρουάριος 2011

Η Αραβολόγος Αντωνία Δήμου, παρακολούθησε τα διαγγέλματα απευθείας στην αραβική γλώσσα και αναλύει την κατάσταση που διαμορφώνεται για το defencepoint.gr.Το σημερινό διάγγελμα του Αιγύπτιου προέδρου Χόσνι Μπουμπάρακ διέψευσε τις εκτιμήσεις περί παραίτησης του πριν τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών τον προσεχή Σεπτέμβριο 2011, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν πρόκειται να δεχθώ να είμαι υποκείμενο ξένων πιέσεων», [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Πατρών Χρυσόστομος "Η αλήθεια για την ...

Πέμπτη, 10 Φεβρουάριος 2011

News image
Μετά από όσα λέγονται και ακούονται τον τελευταίο καιρό από προσκυνημένους, «Έλληνες» εναντίον των ηρώων της Πίστεως και της Πατρίδος, οι οποίοι έδωκαν το αίμα τους για την λευτεριά της Ελλάδος και μετά από την αισχρή παραποίηση και αλλοίωση της ιστορίας, η οποία επιχειρείται μέσα από τηλεοπτικούς διαύλους, (έφτασαν σε σημείο να χαρακτηρίσουν μεταξύ των άλλων, μύθο, την ευλογία της Επανάστασης στην Αγία Λαύρα, από τον Παλαιών Πατρών Γερμανό και φρικτή σφαγή και πλιάτσικο εκ μέρους των Ελλήνων την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς), θεωρήσαμε χρέος μας να διαμαρτυρηθούμε ως Έλληνες, οι οποίοι όχι μόνο θίγονται αλλά και αηδιάζουν απ’ όλα τα παραπάνω και όλες τις ελεεινότητες των καιρών, αλλά και ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αφού υπάρχει περισσή ασέβεια και προς αυτήν την Εκκλησία, η οποία στάθηκε η φ...
Περισσότερα...
.::11.2.2011 - Τὸ μήνυμα τῆς ἡμέρας

Πέμπτη, 10 Φεβρουάριος 2011

Ἀπὸ τὴν Φιλοκαλία Ἅγιος Μάρκος ὁ Ἀσκητὴς (Τὰ 226 κεφάλαια): 192. Ὁ φιλήδονος λυπᾶται στὶς κατηγορίες καὶ τὶς κακοπάθειες· ὁ φιλόθεος στοὺς ἐπαίνους καὶ τὶς πλεονεξίες.193. Ἐκεῖνος ποὺ δὲν γνωρίζει τὶς τιμωρίες τοῦ Θεοῦ βαδίζει νοερὰ ἕναν δρόμο ποὺ ἔχει ἀπὸ τὴν μιὰ καὶ τὴν ἄλλη γκρεμνοὺς καὶ ἀπὸ κάθε ἄνεμο εὐκολα ἀναποδογυρίζεται. Ὅταν ἐπαινεῖται, καμαρώνει καὶ φουσκώνει· ὅταν τὸν κατηγοροῦν, πικραίνεται. Ὅταν τρώει καλά, γίνεται ἀσελγής· ὅταν κακοπαθεῖ, ὀδύρεται. Ὅταν ἐννοεῖ, ἐπιδεικνύεται· ὅταν δὲν ἐννοεῖ, προσποιεῖται. Ὅταν πλουτεῖ, ἀλαζονεύεται· ὅταν φτωχαίνει, ὑποκρίνεται. Ὅταν φάει ἄφθονα καὶ χορτάσει, γίνεται θρασύς· ὅταν νηστεύει, γίνεται κενόδοξος. Μὲ ἐκείνους ποὺ τὸν ἐλέγχουν φιλονικεῖ· ἐκείνους ποὺ τοῦ δίνουν συγγνώμη τούς θεωρεῖ ἀνόητους.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::4 συστήματα για Π.Α. & Στρατό Ξηράς “συσφίγγουν” τις ελληνοϊσραηλινες σχέσεις μετά τα SPICE (βίντεο)

Πέμπτη, 10 Φεβρουάριος 2011

Το ατρακτίδιο σκόπευσης και ναυτιλίας Litening III, των συστημάτων εναέριας αναγνώρισης Reccelite Pod και ΕL/M-2060P (έχουν γίνει και σχετικές παρουσιάσεις) και το βλήμα αρμάτων μάχης των 120 χλστ. πολλαπλού ρόλου Μ339 βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των ελληνοϊσραηλινών συνομιλιών αμυντικής συνεργασίας, μετά το “κλείσιμο” της προμήθειας των συλλογών βομβών SPICE 1000 και 2000. Αλλά αυτή την φορά [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Εκκλησιαστική επιρροή στο Μινιστέριον της κας Διαμαντοπούλου

Πέμπτη, 10 Φεβρουάριος 2011

News image
Σε ομιλία της, στο London School of Economics, η κα Άννα Διαμαντοπούλου  σημερινή Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, είπε μεταξύ άλλων: «αυτό που εννοώ είναι ότι πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά όλες τις θρησκείες, πρέπει να συγκρίνουν, να μάθουν, απελευθερωμένες από εκκλησιαστικές επιρροές, και την ίδια στιγμή, επειδή είμαστε μία χώρα με ορθόδοξη όχι μόνο θρησκεία αλλά και πολιτισμό – διότι η θρησκεία έχει να κάνει και με τον πολιτισμό και την ταυτότητά μας και έτσι πρέπει να αναφερθούμε σε θέματα του της εθνικής μας ιστορίας, του πολιτισμού μας.».Εύστοχα η κα Διαμαντοπούλου  τονίζει ότι πρέπει να διδαχθούμε θέματα εθνικής ιστορίας, και πολιτισμού. Ισως  όταν αναφέρεται σε εκκλησιαστικές επιρροές εννοεί «εξωεκκλησιαστικές η ηθικιστικές» ξένες προς το αληθινό πνεύμα της Ορθοδοξίας. Ολοι  γν...
Περισσότερα...
.::Τι γίνεται μέσα στην ορθόδοξη Εκκλησία;

Πέμπτη, 10 Φεβρουάριος 2011

Όσο περνάει ο καιρός και τα πράγματα δυσκολεύουν, τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε πόσο αξίζει η αγία μας Εκκλησία. Μέσα σ΄αυτή τη λαίλαπα, υπάρχει κι ένα λιμάνι, ένα απάγγειο. Η Ορθόδοξη Ανατολική του Χριστού Εκκλησία, η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική, η μοναδική και ανεπανάληπτη και αναντικατάστατη. Μέσα σ΄ αυτή την Εκκλησία βρίσκουν οι ψυχές μας τη γαλήνη από την ταραχή του κόσμουΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συναξαριστής 11 Φεβρουαρίου: Άγιος Βλάσιος επίσκοπος Σεβαστείας

Πέμπτη, 10 Φεβρουάριος 2011

Άγιος Βλάσιος επίσκοπος Σεβαστείας Η αγάπη του ανθρώπου προς τα ζώα φανερώνει την καλωσύνη της ψυχής του και η ημερότης των ζώων πρός τον άνθρωπο δείχνει την αγιωσύνη του ανθρώπου. Στην αρχή της δημιουργίας δεν ήσαν εχθρικές οι σχέσει του ανθρώπου ούτε προς την φύση ούτε προς τα ζώα. Οι Πρωτόπλαστοι ζούσαν ειρηνικά κι αρμονικά ανάμεσα στα ζώα πριν από την παρακοή και την πτώση. Και πολλοί ’γιοι,Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η εορτή του Αγίου Χαραλάμπους στο Κιλκίς

Πέμπτη, 10 Φεβρουάριος 2011

News image
Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιλκισίου κ. Εμμανουήλ στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Μαυρονερίου. Με τη ευκαιρία της εορτής του Αγίου και κατάθεσις θεμελίου λίθου για την ανέγερση του νέου πνευματικού κέντρου της ενορίας.    Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η εορτή του Αγίου Χαραλάμπους στο Κιλκίς

Πέμπτη, 10 Φεβρουάριος 2011

News image
Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιλκισίου κ. Εμμανουήλ στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Μαυρονερίου. Με τη ευκαιρία της εορτής του Αγίου και κατάθεσις θεμελίου λίθου για την ανέγερση του νέου πνευματικού κέντρου της ενορίας.    Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Αγ. Χαράλαμπος-θαύμα κατά την ώρα του μαρτυρίου ( Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς).

Πέμπτη, 10 Φεβρουάριος 2011

News image
Πολλές από τις σοβαρές ασθένειες που βασανίζουν τους ανθρώπους έχουν τη ρίζα τους, γνωστή ή άγνωστη, στο παρελθόν. Οι αιτίες των σοβαρών ασθενειών, όπως λόγου χάριν οι πνευματικές διαταραχές, έχουν να κάνουν με την παραβίαση του ηθικού νόμου του Θεού.Όταν ο άγιος Χαραλάμπης βασανιζόταν από τους δήμιους, ο αυτοκράτορας και διώκτης του πληροφορήθηκε για τη θαυματουργό δύναμη του αγίου. Διέταξε λοιπόν να φέρουν ενώπιον του έναν δαιμονισμένο, για να δει αν ο Χαραλάμπης μπορούσε να τον θεραπεύσει.Ο διάβολος βασάνιζε ήδη τον ταλαίπωρο άνθρωπο επί τριανταπέντε χρόνια, σέρνοντάς τον στα όρη και τις ερήμους, εκσφενδονίζοντάς τον μέσα σε φαράγγια και έλη. Όταν ο παράφρονας αυτός πλησίασε τον Χαραλάμπη, έντρομος ο δαίμονας αισθάνθηκε ευωδιαστό άρωμα να βγαίνει από τον άγιο άνθρωπο και έκρ...
Περισσότερα...
.::Διαλογική συζήτησις Ευαγγελικών και Ορθοδόξων. Θέμα 11ον «Ὴ πρεσβεία τῶν Ὰγίων-Ἡ πρεσβεία τῶν ἁγίων καί ἡ παναρχαία παράδοσις τῆς ἐκκλησίας.» Μέρος Δ΄ (Τελευταῖο). Αρχ. Ιωήλ Γιαννακόπουλος

Πέμπτη, 10 Φεβρουάριος 2011

Διαλογική συζήτησις Ευαγγελικών και Ορθοδόξων Αρχιμανδρίτου Ιωήλ Γιαννακοπούλου Εκδόσεις Πουρνάρα – Θεσσαλονίκη  Θέμα 11ον «Ὴ πρεσβεία τῶν Ὰγίων»  Μέρος Δ΄ (Τελευταῖο) (σελίδων 177-196)  Για να διαβάσετε όσα έχουν δημοσιευτεί πατήστε:   Συζήτηση Ευαγγελικών Ορθοδόξων __________________________ Η ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ Εὐαγγελικός: Πού ἀναφέρει ἡ Ἁγία Γραφή, ὄτι ἡ ἐν τῷ οὐρανῷΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας (11-2-11).

Πέμπτη, 10 Φεβρουάριος 2011

News image
Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ».Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γι...
Περισσότερα...
Προηγούμενο
Έπόμενο
10