GreekRussian (CIS)
Β Προς Κορινθίους Επιστολή 8 (Εἰσφορὰ διὰ τοὺς πτωχοὺς τῶν Ἱεροσολύμων - Τὸ παράδειγμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ - Ἡ ἀποστολὴ τοῦ Τίτου καὶ ἄλλων)

Εἰσφορὰ διὰ τοὺς πτωχοὺς τῶν Ἱεροσολύμων

1 Σᾶς κάνομεν δὲ γνωστήν, ἀδελφοί, τὴν χάριν τῆς γενναιοδωρίας ποὺ ἔδωσε ὁ Θεὸς εἰς τὰς ἐκκλησίας τῆς Μακεδονίας.

2 Διότι μέσα σὲ μεγάλην δοκιμασίαν θλίψεως, ἡ ὑπεράφθονη χαρά τους καὶ ἡ ἐσχάτη πτωχεία τους ἐξεχείλισαν εἰς πλουσίαν γενναιοδωρίαν ἐκ μέρους των·

3 διότι σύμφωνα μὲ τὰς δυνάμεις των, τὸ μαρτυρῶ, καὶ περισσότερον ἀπὸ τὰς δυνάμεις των, ἔδωκαν αὐτοπροαιρέτως,

4 καὶ μᾶς ἐζητοῦσαν μὲ πολλὰς παρακλήσεις νὰ τοὺς κάνωμεν τὴν χάριν νὰ μετάσχουν εἰς τὴν ὑπηρεσίαν αὐτὴν πρὸς τοὺς ἁγίους,

5 καὶ ὄχι μόνον ἐνήργησαν ὅπως εἴχαμεν ἐλπίσει, ἀλλὰ ἔδωκαν πρῶτα τοὺς ἑαυτούς των εἰς τὸν Κύριον καὶ ἐπίσης σ’ ἐμᾶς διὰ τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ,

6 ὥστε παρακαλέσαμεν τὸν Τίτον, ὁ ὁποῖος ἔκανε ἀρχήν, νὰ φέρῃ τώρα εἰς πέρας μεταξύ σας καὶ τοῦτο τὸ ἔργον τῆς γενναιοδωρίας.

7 Ὅπως ὑπερέχετε εἰς ὅλα, εἰς τὴν πίστιν, εἰς τὸν λόγον, εἰς τὴν γνῶσιν, εἰς κάθε ζῆλον καὶ εἰς τὴν ἀγάπην ποὺ ἔχετε γιὰ μᾶς, ἔτσι νὰ ὑπερέχετε καὶ εἰς τὸ ἔργον τοῦτο τῆς γενναιοδωρίας.

Τὸ παράδειγμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ

8 Δὲν τὸ λέγω αὐτὸ σὰν διαταγή, ἀλλὰ δοκιμάζω διὰ τοῦ ζήλου τῶν ἄλλων καὶ τὴν γνησιότητα τῆς ἀγάπης σας,

9 διότι ξέρετε τὴν γενναιοδωρίαν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ὅτι, πρὸς χάριν σας, ἂν καὶ ἦτο πλούσιος, ἔγινε πτωχός, διὰ νὰ γίνετε σεῖς πλούσιοι μὲ τὴν πτωχείαν ἐκείνου.

10 Γνώμην δίδω ὡς πρὸς τὸ ζήτημα τοῦτο. Εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον σας νὰ φέρετε τώρα εἰς πέρας ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἀπὸ πέρυσι πρῶτοι ἀρχίσατε, ὄχι μόνον νὰ κάνετε ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπιθυμῆτε.

11 Τώρα φέρτε εἰς πέρας τὸ ἔργον σας, ὥστε ὅπως ὑπῆρχε ἡ προθυμία νὰ τὸ θέλετε, ἔτσι νὰ γίνῃ καὶ ἡ ἐκτέλεσις ἀνάλογα πρὸς τὰ μέσα σας.

12 Διότι ἐὰν ὑπάρχῃ ἡ προθυμία, τότε εἶναι εὐπρόσδεκτη ἀνάλογα πρὸς ἐκεῖνο ποὺ ἔχει κανεὶς καὶ ὄχι πρὸς ἐκεῖνο ποὺ δὲν ἔχει.

13 Ὄχι βέβαια νὰ ἀνακουφισθοῦν ἄλλοι καὶ νὰ στερηθῆτε σεῖς, ἀλλ’ ἐπὶ τῇ βάσει ἰσότητος

14 τὸ σημερινὸν περίσσευμά σας νὰ διατεθῇ διὰ τὸ ὑστέρημά τους, ὥστε τὸ περίσσευμά τους νὰ διατεθῇ μίαν ἡμέραν διὰ τὸ ὑστέρημά σας καὶ ἔτσι νὰ ὑπάρχῃ ἰσότης,

15 καθὼς εἶναι γραμμένον, Ἐκεῖνος ποὺ ἐμάζεψε πολὺ δὲν εἶχε πλεόνασμα, καὶ ἐκεῖνος ποὺ ἐμάζεψε ὀλίγον δὲν εἶχε ὑστέρημα.

Ἡ ἀποστολὴ τοῦ Τίτου καὶ ἄλλων

16 Ἂς γίνῃ εὐχαριστία εἰς τὸν Θεόν, ὁ ὁποῖος δίνει τὸν ἴδιο ζῆλον γιὰ σᾶς εἰς τὴν καρδιὰ τοῦ Τίτου,

17 διότι ὄχι μόνον ἐδέχθηκε τὴν παράκλησίν σας, ἀλλ’ ἐπειδὴ ἔχει μεγάλον ζῆλον ἔρχεται ἐξ ἰδίας προθέσεως σ’ ἐσᾶς.

18 Μαζὶ δὲ μ’ αὐτὸν στέλλομεν τὸν ἀδελφόν, ὁ ὁποῖος ἐπαινεῖται ἀπὸ ὅλας τὰς ἐκκλησίας διὰ τὸ ἔργον του ὑπὲρ τοῦ εὐαγγελίου.

19 Καὶ ὄχι μόνον τοῦτο, ἀλλὰ καὶ διωρίσθηκε ἀπὸ τὰς ἐκκλησίας νὰ εἶναι συνοδοιπόρος μας εἰς τὴν ὑπηρεσίαν μας αὐτὴν ποὺ προσφέρομεν πρὸς δόξαν αὐτοῦ τοῦ Κυρίου καὶ διὰ νὰ δείξωμεν τὴν προθυμίαν μας.

20 Καὶ ἔτσι ἀποφεύγομεν τὸ νὰ μᾶς προσάψῃ κανεὶς μομφὴν διὰ τὸν τρόπον τῆς διαχειρήσεως τοῦ πλουσίου αὐτοῦ δώρου,

21 διότι ἀποβλέπομεν εἰς ὅ,τι εἶναι καλὸν ὄχι μόνον ἐνώπιον τοῦ Κυρίου ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων.

22 Στέλλομεν δὲ μαζὶ μ’ αὐτοὺς τὸν ἀδελφόν μας, τὸν ὁποῖον εἰς πολλὰς περιστάσεις ἐδοκιμάσαμεν καὶ εὑρήκαμεν πρόθυμον, τώρα δὲ πολὺ προθυμότερον ἕνεκα τῆς μεγάλης ἐμπιστοσύνης ποὺ ἔχει σ’ ἐσᾶς.

23 Εἴτε διὰ τὸν Τίτον πρόκειται, αὐτὸς εἶναι συμβοηθός μου, καὶ συνεργάτης εἰς τὸ ἔργον γιὰ σᾶς· εἴτε πρόκειται διὰ τοὺς ἀδελφούς μας, αὐτοὶ εἶναι ἀπεσταλμένοι τῶν ἐκκλησιῶν, δόξα τοῦ Χριστοῦ.

24 Ἀποδείξατε λοιπὸν εἰς αὐτοὺς τὴν ἀγάπην σας καὶ ὅτι ἔχω λόγους νὰ ὑπερηφανεύωμαι γιὰ σᾶς ἐνώπιον τῶν ἐκκλησιῶν.

Το αρχαίο κείμενο

1 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δεδομένην ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Μακεδονίας,

2 ὅτι ἐν πολλῇ δοκιμῇ θλίψεως ἡ περισσεία τῆς χαρᾶς αὐτῶν καὶ ἡ κατὰ βάθους πτωχεία αὐτῶν ἐπερίσσευσεν εἰς τὸ πλοῦτος τῆς ἁπλότητος αὐτῶν·

3 ὅτι κατὰ δύναμιν, μαρτυρῶ, καὶ ὑπὲρ δύναμιν, αὐθαίρετοι.

4 μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι ἡμῶν τὴν χάριν καὶ τὴν κοινωνίαν τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους,

5 καὶ οὐ καθὼς ἠλπίσαμεν, ἀλλ' ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον τῷ Κυρίῳ καὶ ἡμῖν διὰ θελήματος Θεοῦ,

6 εἰς τὸ παρακαλέσαι ἡμᾶς Τίτον, ἵνα καθὼς προενήρξατο οὕτω καὶ ἐπιτελέσῃ εἰς ὑμᾶς καὶ τὴν χάριν ταύτην.

7 ἀλλ' ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε, πίστει καὶ λόγῳ καὶ γνώσει καὶ πάσῃ σπουδῇ καὶ τῇ ἐξ ὑμῶν ἐν ἡμῖν ἀγάπῃ, ἵνα καὶ ἐν ταύτῃ τῇ χάριτι περισσεύητε.

8 Οὐ κατ' ἐπιταγὴν λέγω, ἀλλὰ διὰ τῆς ἑτέρων σπουδῆς καὶ τὸ τῆς ὑμετέρας ἀγάπης γνήσιον δοκιμάζων·

9 γινώσκετε γὰρ τὴν χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι δι' ὑμᾶς ἐπτώχευσε πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε.

10 καὶ γνώμην ἐν τούτῳ δίδωμι· τοῦτο γὰρ ὑμῖν συμφέρει, οἵτινες οὐ μόνον τὸ ποιῆσαι, ἀλλὰ καὶ τὸ θέλειν προενήρξασθε ἀπὸ πέρυσι·

11 νυνὶ δὲ καὶ τὸ ποιῆσαι ἐπιτελέσατε, ὅπως καθάπερ ἡ προθυμία τοῦ θέλειν, οὕτω καὶ τὸ ἐπιτελέσαι ἐκ τοῦ ἔχειν.

12 εἰ γὰρ ἡ προθυμία πρόκειται, καθὸ ἐὰν ἔχῃ τις εὐπρόσδεκτος, οὐ καθὸ οὐκ ἔχει.

13 οὐ γὰρ ἵνα ἄλλοις ἄνεσις, ὑμῖν δὲ θλῖψις, ἀλλ ἐξ ἰσότητος ἐν τῷ νῦν καιρῷ τὸ ὑμῶν περίσσευμα εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρημα,

14 ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευμα γένηται εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα, ὅπως γένηται ἰσότης,

15 καθὼς γέγραπται· ὁ τὸ πολὺ οὐκ ἐπλεόνασε, καὶ ὁ τὸ ὀλίγον οὐκ ἠλαττόνησε.

16 Χάρις δὲ τῷ Θεῷ τῷ διδόντι τὴν αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ ὑμῶν ἐν τῇ καρδίᾳ Τίτου,

17 ὅτι τὴν μὲν παράκλησιν ἐδέξατο, σπουδαιότερος δὲ ὑπάρχων αὐθαίρετος ἐξῆλθε πρὸς ὑμᾶς.

18 συνεπέμψαμεν δὲ μετ' αὐτοῦ τὸν ἀδελφὸν οὗ ὁ ἔπαινος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ διὰ πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν· -

19 οὐ μόνον δὲ, ἀλλὰ καὶ χειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν ἐκκλησιῶν συνέκδημος ἡμῶν σὺν τῇ χάριτι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὑφ' ἡμῶν πρὸς τὴν αὐτοῦ τοῦ Κυρίου δόξαν καὶ προθυμίαν ἡμῶν· -

20 στελλόμενοι τοῦτο, μή τις ἡμᾶς μωμήσηται ἐν τῇ ἁδρότητι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὑφ' ἡμῶν,

21 προνοούμενοι καλὰ οὐ μόνον ἐνώπιον Κυρίου, ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον ἀνθρώπων.

22 συνεπέμψαμεν δὲ αὐτοῖς τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν, ὃν ἐδοκιμάσαμεν ἐν πολλοῖς πολλάκις σπουδαῖον ὄντα, νυνὶ δὲ πολὺ σπουδαιότερον πεποιθήσει πολλῇ τῇ εἰς ὑμᾶς.

23 εἴτε ὑπὲρ Τίτου, κοινωνὸς ἐμὸς καὶ εἰς ὑμᾶς συνεργός· εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν, ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν, δόξα Χριστοῦ.

24 Τὴν οὖν ἔνδειξιν τῆς ἀγάπης ὑμῶν καὶ ἡμῶν καυχήσεως ὑπὲρ ὑμῶν εἰς αὐτοὺς ἐνδείξασθε εἰς πρόσωπον τῶν ἐκκλησιῶν.

Β Προς Κορινθίους Επιστολή 9 (Πῶς γίνεται ἡ εἰσφορά)

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Κεντρικό Μενού

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Σάββατο
19
Μαρτίου
Ανατ.: 06.37
Δύση: 18.36
Πανσέληνος
Χρυσάνθου και Δαρείας μαρτύρων
1205
Ολόκληρη η βορειοδυτική Μικρά Ασία περιέρχεται στους Λατίνους.
1770
Απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από την πολιορκία της Κορώνης.
1914
Οι Αλβανοί πνίγουν στο αίμα εξέγερση των Ελλήνων της Κορυτσάς.
1919
Αποφασίζεται και επιτυγχάνεται η εκκένωση της Οδησσού και η σύμπτυξη προς Βεσσαραβία.
1941
Ισχυρή ιταλική επίθεση στο μέτωπο Τρεμπεσίνας αποκρούεται με βαρύτατες απώλειες για τους Ιταλούς.
1959
Η Ελληνική Βουλή ανακηρύσσει ομοφώνως "άξιον της Πατρίδος" τον αρχηγό της ΕΟΚΑ Γεώργιο Γρίβα (Διγενή).
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Ιούδας: Σύμβολον της ''Νέας Εποχής''
Απόψεις

Στην Ελλάδα, οι πρώτες σχετικές προσπάθειες εκστρατείας για την ηθική αποκατάσταση του Ιούδα του Ισκαριώτου εμφανίσθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990, κυρίως υπό μορφήν τηλεοπτικών συζητήσεων.

Είτε ενεπίγνωστα, είτε όχι, οι συζητήσεις αυτές εξυπηρετούσαν την εκστρατεία υπονομεύσεως των ηθικών ερεισμάτων των δυτικών κοινωνιών, την οποίαν έχουν εξαπολύσει εναντίον τους οι φορείς της Νέας Εποχής.

Περισσότερα...
 
Έναρξη 809 810 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 809 από 812

.::Ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας στη Romfea.gr

Σάββατο, 19 Μάρτιος 2011

News image
Συνέντευξη στο Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων “Romfea.gr” και στον Διευθυντή κ. Αιμίλιο Πολυγένη, παραχώρησε ο Πρόεδρος του Τμήματος των Εξωτερικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, Σεβ. Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων. Η συνέντευξη του Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ έχει ως εξής: Σεβασμιώτατε, συμμετείχατε ως εκπρόσωπος της Ρωσικής Εκκλησίας στην τελευταία Διορθόδοξη Προπαρασκευαστική Επιτροπή στο Σαμπεζύ Γενεύης. Ποιο ήταν το κλίμα των συνεδριάσεων; Όπως συνήθως οι συνεδριάσεις διεξάχθηκαν σε εποικοδομητικό και φιλικό κλίμα. Αυτό φυσικά δε αποκλείει και δύσκολες συζητήσεις, οι οποίες και αυτές είναι συνηθισμένες κατ΄ αυτές τις συνεδριάσεις. Οι θέσεις εκπροσώπων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών επί των επιμέρους θεμάτων δεν συγκλίνουν πάντοτε. Άλλωστε στις συνεδρίες των τελευταίω...
Περισσότερα...
.::Οι Άγιοι Χρύσανθος και Δαρεία (19 Μαρτίου)

Σάββατο, 19 Μάρτιος 2011

Οι Άγιοι Μάρτυρες Χρύσανθος και Δαρεία έζησαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Νουμεριανού (243 – 284 μ.Χ.). Ο Άγιος Χρύσανθος καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και ήταν υιός επιφανούς ειδωλολάτρου, του Πολέμωνος. Όμως κατηχήθηκε στην χριστιανική πίστη από κάποιο Χριστιανό και βαπτίσθηκε. Όταν ο πατέρας του πληροφορήθηκε το γεγονός, τον φυλάκισε και, για να τον αποσπάσει [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Καντάφι συνεχίζει την προέλαση στη Βεγγάζη

Σάββατο, 19 Μάρτιος 2011

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011,  00:55 Παρά τις διαβεβαιώσεις για εκεχειρία Δυνάμεις πιστές στο Λίβυο ηγέτη Μουάμαρ Καντάφι συνεχίζουν την προέλασή τους προς το προπύργιο των εξεγερμένων, τη Βεγγάζη, ανέφερε απόψε Αμερικανός αξιωματούχος της υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας. Ο αξιωματούχος αυτός, που μίλησε ανώνυμα στο πρακτορείο Ρόιτερς, είπε ότι οι κινήσεις των στρατευμάτων γίνονται «σκόπιμα» μολονότι η [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΑΡΕΙΑΣ

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Γιορτάζουμε σήμερα 19 Μαρτίου, ημέρα μνήμης των Αγίων Χρύσανθου και Δαρείας, ας πούμε λίγα λόγια: Οι Άγιοι Χρύσανθος και Δαρεία έζησαν επί αυτοκρατορίας Νουμεριανού 243 - 284 μ.Χ. Ο Άγιος Χρύσανθος καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και από ειδωλολατρική οικογένεια.  Αργότερα, όμως, κατηχήθηκε στην χριστιανική πίστη από κάποιο Χριστιανό και βαπτίστηκε. Όταν ο πατέρας του εν ονόματι Πολέμωνος, έμαθε το γεγονός αυτό, τον φυλάκισε και για να τον αποσπάσει από την χριστιανική πίστη, του έδωσε για γυναίκα του την ωραία Δαρεία, η οποία καταγόταν από την Αθήνα και ήταν ειδωλολάτρισσα.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ραδιενεργός πτήση μελλοθάνατων - Το Τσερνόμπιλ ξαναζεί (βίντεο)

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Τις τελευταίες ώρες, πραγματικά ηρωικοί χειριστές του ιαπωνικού Στρατού, πετούν τα ελικόπτερα CH-47 Chinnok, πάνω από τον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα, σε μία ραδιενεργή κόλαση, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού, προκειμένου να αποφευχθεί η τήξη των πυρήνων των Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Β' Χαιρετισμοί στη Θεολογική Σχολή Αγ. ...

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Με προσευχή στη Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου κατά την ακολουθία των Β’ Χαιρετισμών ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ΜΚΟ Αποστολή με την Θεολογική Σχολή του Αγίου Ιωάννη Δαμασκηνού του Balamand. Οι δυο πλευρές ευχαριστούν την Παναγία για τη χάρη και τη φώτιση που τους έδωσε κατά τις ημέρες αυτές. Οι προτάσεις τους θα κατατεθούν στους προκαθημένους των δυο εκκλησιών Πατριάρχη Αντιοχείας και πάσης Ανατολής κ. Ιγνάτιο και Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο για παρατηρήσεις και την τελική έγκριση προκειμένου να οδηγηθούμε στην υλοποίηση τους. Αξίζει να αναφερθεί, ότι στην ακολουθία των Β' Χαιρετισμών χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κάρα Επιφάνιος, ο οποίος είναι και Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μπάλαμαντ. Τέλος, το κλίμα ήταν συγκινητικό και η ακολουθία τελέστηκε στα Ελλην...
Περισσότερα...
.::Μήνυμα Παπούλια από Τανάγρα προς Άγκυρα:”Δεν μας πτοούν οι προκλήσεις”.

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας έστειλε μήνυμα προς την Άγκυρα,από τη βάση των μαχητικών αεροσκαφών Mirage 2000, στη Τανάγρα. Μήνυμα ψύχραιμο αλλά και αιχμηρό: Πρέπει να ξέρει ότι δεν μπορεί να μας πτοεί, δεν μπορεί να δημιουργεί καταστάσεις, παραβιάζοντας τον εναέριο χώρο μας ή πετώντας πάνω από τα νησιά μας με τρόπους που δεν [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Αποδεκτή η παρουσία του σταυρού στις σχολικές αίθουσες, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

VatopaidiFriend: “Ακουσάτωσαν πραείς και ευφρανθήτωσαν” (=Ας το ακούσουν οι πραείς και ας ευφρανθούν) (Ψαλμ. λγ΄ 3)! Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε την Παρασκευή ότι είναι αποδεκτή η παρουσία των σταυρών στις σχολικές αίθουσες. Η απόφαση ήρθε μετά από έφεση που άσκησε η ιταλική κυβέρνηση σε προηγούμενη απόφαση του Δικαστηρίου που απαγόρευε τη χρήση του [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΚΥΣΕΑ:Συμμετέχουμε με 4 F-16,1 ιπταμενο ρανταρ,2 ελικόπτερα και δίνουμε και Σουδα – Άκτιο

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

“Συμμετέχουμε σ΄ όλα εκτός από τους βομβαρδισμούς στο Λιβυκό έδαφος”. Αυτό είναι το νόημα όσων αποφασίστηκαν στον ΚΥΣΕΑ που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με όσα ενεκρίθησαν στη συνεδρίαση: Η Ελλάδα θα συμμετάσχει με 4  F-16 με ένα ιπτάμενο ραντάρ, με 2 ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης και θα δώσει και τις 2 βασεις (Σούδα [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συναξαριστής 19 Μαρτίου:: Άγιοι Χρύσανθος και Δαρεία

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

Άγιοι Χρύσανθος και Δαρεία Στους αγίους συζύγους και Μάρτυρας Χρύσανθο και Δαρεία, των οποίων την μνήμη γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία, πραγματοποιήθηκε εκείνο που γράφει ο Απόστολος Παύλος· "Ει τις αδελφός γυναίκα έχει άπιστον και αυτή συνευδοκεί οικείν μετ' αυτού, μη αφιέτω αυτήν... ηγίασται γαρ η γυνή η άπιστος εν τω ανδρί". Ο Χρύσανθος δέχθηκε για σύζυγό του την Δαρεία, μια ωραία ειδωλολάτρισσαΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::«Ας ζητήσουμε το θερμό χέρι του Θεού»

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Του Αλεξάνδρου Σολζενίτσιν Νομπελίστα Ρώσου- συγγραφέα«Η αξιοθρήνητα απελπιστική κατάσταση στην οποία βούλιαξε η σύγχρονη Δύση, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σ' αυτό το μοιραίο λάθος: Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Γιώργος Παπανδρέου: «Δεν αρκούν οι νόμοι»«Εχθρός της κυβέρνησης η νοοτροπία και η δύναμη της συνήθειας»,

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

Θετικές πρωτοβουλίες για τους πολίτες αλλά και σύγκρουση με τα συμφέροντα και τις νοοτροπίες που συμβάλλουν στην αδράνεια και την ακινησία ζήτησε από τους υπουργούς ο κ. Γ. Παπανδρέου στη χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου συζητήθηκε η οικονομία αλλά και η προετοιμασία για τη Σύνοδο Κορυφής. «Τώρα μπαίνουμε στην καρδιά των προβλημάτων», επισήμανε ο [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Έφεραν ρεύμα στον αντιδραστήρα(Προσπαθούν να επαναλειτουργήσουν το σύστημα ψύξης)

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος κατάφεραν να φέρουν οι Ιάπωνες στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα και μέσω αυτού επιδιώκουν να θέσουν εκ νέου σε λειτουργία το σύστημα ψύξης των αντιδραστήρων. Εντούτοις, όπως ανέφεραν εκπρόσωποι της εταιρείας TEPCO, η όλη διαδικασία μπορεί να χρειαστεί έως και 15 ώρες, παρατείνοντας την αγωνία. Αμερικάνοι ειδικοί εκτιμούν πάντως ότι θα χρειαστούν [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Πρώτος στόχος τα αεροπλάνα και τα τανκς

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

Καταφτάνουν στρατεύματα στη Λιβύη Πρώτος στόχος θα είναι τα αεροπλάνα και τα τανκς του Καντάφι, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ενώ σε δηλώσεις του από την Ουάσιγκτον ο αμερικανός Πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα, τονίζει ότι «ο Καντάφι επέλεξε το δρόμο της καταστροφή». Παράλληλα, έχει αρνηθεί να σχολιάσει λεπτομέρειες μίας επιχείρησης, η οποία είναι ακόμη στο σχεδιασμό, [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ανδρέας Θεοδώρου: Εξήγηση της γ΄ ωδής του κανόνος του Ακαθίστου ύμνου

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
  Ωδή Γ'.Ο Ειρμός «Τούς σούς ὑμνολόγους, Θεοτόκε, ὡς ζῶσα και ἄφθονος πηγή, θίασον συγκροτήσαντας πνευματικόν στερέωσον και ἐν τῇ θεία δόξη σου στεφάνων δόξης ἀξίωσον». Αυτών που σε υμνολογούν, Θεοτόκε, σαν πλούσια και ζωντανή πηγή δωρεών, στερέωσε τον πνευματικό θίασο που έχουν συγκροτήσει· και στη θεία δόξα σου άξίωσέ τους να λάβουν στεφάνια δόξας αμάραντης. Το σώμα των πιστών που προσκυνούν ευλαβικά το όνομα της Μητέρας του Θεού, είναι ευλογημένο από τήν υπεραγία Θεοτόκο. Διότι η Θεοτόκος είναι αέναη πηγή πνευματικών δωρημάτων. Από το θεομητορικό της μυστήριο αναβλύζουν χάρες πολλές. Και είναι φυσικό η Μητέρα του Θεού να προστατεύει το πνευματικό σώμα του Υιού της και να το στερεώνει στη χαρισματική του αύξηση και προκοπή. Ο ποιητής του Ειρμού διατυπώνει το αίτημα αυτό στην αγνή Θεοτομή...
Περισσότερα...
.::Ίμια No2: Το έμαθαν με e-mail!

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
"Ίμια νο2" και άρνηση υπεράσπισης από την κυβέρνηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην ΑΟΖ, αλλά και ακόμα και στην υφαλοκρηπίδα (!) συνιστούν τα νεότερα στοιχεία Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Εμπλοκή στη μετάβαση Απαμείας Βικέντιου στην Ιμβρο

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Εμπλοκή ανέκυψε στο θέμα της μετάβασης του Επισκόπου Απαμείας Βικεντίου στην Ιερά Μητρόπολη Ιμβρου και Τενέδου. Συγκεκριμένα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έδωσε εντολή να μην αναχωρήσει από Αμερική για Ιμβρο μέχρι νεότερης εντολής. Αφορμή για την εμπλοκή αυτή υπήρξε προφανώς διαμαρτυρία προς το Πατριαρχείο πρώην συνεργατών και φίλων του αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Ιακώβου να μην διαμείνει ο κ. Βικέντιος στην οικία Ιακώβου στην Ιμβρο. Οι αντιδράσεις αυτές οι οποίες εκπήγασαν τόσο εξ Αμερικής, όσο και εκτός αυτής, έφτασαν στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο αμέσως μετά το δημοσίευμα του «Ε.Κ.». Ο Πατριάρχης τώρα προσπαθεί είτε να βρει άλλο κατάλυμα για τον κ. Βικέντιο στην Ιμβρο, είτε άλλη λύση γι’ αυτόν. Ενδεχομένως το θέμα να συζητηθεί και πάλι στην προσεχή συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου τ...
Περισσότερα...
.::Εμπλοκή στη μετάβαση Απαμείας Βικεντίου στην Ίμβρο

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Εμπλοκή ανέκυψε στο θέμα της μετάβασης του Επισκόπου Απαμείας Βικεντίου στην Ιερά Μητρόπολη Ιμβρου και Τενέδου. Συγκεκριμένα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έδωσε εντολή να μην αναχωρήσει από Αμερική για Ιμβρο μέχρι νεότερης εντολής. Αφορμή για την εμπλοκή αυτή υπήρξε προφανώς διαμαρτυρία προς το Πατριαρχείο πρώην συνεργατών και φίλων του αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Ιακώβου να μην διαμείνει ο κ. Βικέντιος στην οικία Ιακώβου στην Ιμβρο. Οι αντιδράσεις αυτές οι οποίες εκπήγασαν τόσο εξ Αμερικής, όσο και εκτός αυτής, έφτασαν στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο αμέσως μετά το δημοσίευμα του «Ε.Κ.». Ο Πατριάρχης τώρα προσπαθεί είτε να βρει άλλο κατάλυμα για τον κ. Βικέντιο στην Ιμβρο, είτε άλλη λύση γι’ αυτόν. Ενδεχομένως το θέμα να συζητηθεί και πάλι στην προσεχή συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου τ...
Περισσότερα...
.::Χρήση κοκαϊνης από μαθητές δημοτικού στις ΗΠΑ

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Στο νοσοκομείο οδηγήθηκαν τέσσερις μαθητές δημοτικού σχολείου στην Ουάσινγκτον αφού εισέπνευσαν ή κατάπιαν κοκαϊνη που έφερε στην τάξη συμμαθητής τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος της σχολικής ακαδημίας της πρωτεύουσας. Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (6) ....Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

Μετάφρασις εκ του Αγγλικού πρωτοτύπουJESUS CHRIST - THE LIFE OF THE WORLDυπό Δεσποίνης Δ. Κοντοστεργίου Δρ. Θ. Ομιλία η οποία εξεφωνήθη κατά την διάρκειαν του Π.Σ.Ε. Ορθόδοξον Συμβούλιον εις την Δαμασκόν, 5-9 Φεβρουαρίου 1982 και εδημοσιεύθη εις το Xenia Ecumenica, αρ. 39, σελ. 232-275, Helsinki, 1983. Η μετάφρασις δημοσιεύθη εις το "Γρηγόριος ο Παλαμάς", αφιέρωμα εις τον ΠαναγιώτατονΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακής 13-03-11.

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ».Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γι...
Περισσότερα...
.::Φυσικό φαινόμενο ή τεχνητό ο σεισμός-τσουνάμι στην Ιαπωνία;

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Όλη η ανθρωπότητα είναι στραμμένη στη μεγάλη τραγωδία που έπληξε την Ιαπωνία, όπου ένας ισχυρός σεισμός και ένα τσουνάμι που ακολούθησε, έγινε η αιτία να καταστραφούν περιουσίες και χιλιάδες άτομα να χάσουν τη ζωή τους ή και να αγνοούνται. Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Τα αντισυλληπτικά χάπια αδειάζουν το γυναικείο σώμα από σημαντικές βιταμίνες και αντιοξειδωτικά!

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Γυναίκες που χρησιμοποιούν  ορμονικές αντισυλληπτικές μεθόδους παρουσιάζουν σημαντικά μειωμένα επίπεδα απαραίτητων, για τον οργανισμό, βιταμινών και αντιοξειδωτικών, εν συγκρίσει με γυναίκες που δεν χρησιμοποιούν τέτοιου είδους φάρμακα, έδειξε μελέτη που προέρχεται από την κλινική Μαιευτικής και Γυναικολογίας του τμήματος Ιατρικής Albert Einstein στο νοσοκομείο Bronx-Lebanon.Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο πιστός λαός του Ναυπλίου υποδέχθηκε ιερό λείψανο του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Με μεγάλη λαμπρότητα και ευλάβεια υποδέχτηκε η πόλη του Ναυπλίου τεμάχιο ιερού λειψάνου του Αγίου Γεωργίου Καρσλιδη από την μακρινή Δράμα όπου βρίσκεται άφθαρτος ο Άγιος.Το Ιερό Λείψανο έφερε στην πόλη ο Μητροπολίτης Αργολίδας κκ. Ιάκωβος ο οποίος στον λόγο του ευχαρίστησε θερμά τον Μητροπολίτη Δράμας κκ Παύλο για την τιμή πουέκανε να δωρίσει  για πρώτη φορά  τεμάχιο του Αγίου Γεωργίου του Καρσλιδη  στην μητρόπολη Αργολίδας .Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (5) ....Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

Μετάφρασις εκ του Αγγλικού πρωτοτύπουJESUS CHRIST - THE LIFE OF THE WORLDυπό Δεσποίνης Δ. Κοντοστεργίου Δρ. Θ. Ομιλία η οποία εξεφωνήθη κατά την διάρκειαν του Π.Σ.Ε. Ορθόδοξον Συμβούλιον εις την Δαμασκόν, 5-9 Φεβρουαρίου 1982 και εδημοσιεύθη εις το Xenia Ecumenica, αρ. 39, σελ. 232-275, Helsinki, 1983. Η μετάφρασις δημοσιεύθη εις το "Γρηγόριος ο Παλαμάς", αφιέρωμα εις τον ΠαναγιώτατονΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Τα επίσημα έγγραφα της απόφασης του ΕΔΑΔ υπέρ της παρουσίας σταυρών στις σχολικές τάξεις

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε σήμερα Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011 ότι είναι αποδεκτή η παρουσία των σταυρών στις σχολικές αίθουσες της Ιταλίας. Με δεκαπέντε ψήφους υπέρ και δύο κατά η Ολομέλεια του ΕΔΑΔ αποφάνθηκε ότι η παρουσία του σταυρού στις σχολικές αίθουσες της Ιταλίας δεν συνιστά παραβίαση του δικαιώματος στην εκπαίδευση. Αναδημοσιεύουμε από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΔΑΔ τα έγγραφα που περιέχουν περιληπτικά και αναλυτικά την παραπάνω απόφαση του δικαστηρίου. Δείτε τα πατώντας το Διαβάστε περισσότερα Η απόφαση του ΕΔΑΔ για τους Σταυρούς στις σχολικές αίθουσες της Ιταλίας_18_3_2011Η απόφαση του ΕΔΑΔ για τους Σταυρούς στις σχολικές αίθουσες της Ιταλίας_18_3_2011_ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Εγκαταλείπουν τα παιδιά τους για ένα πιάτο φαΐ

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Δραματική αύξηση παρουσιάζει ο αριθμός των οικογενειών που αναγκάζονται να αφήσουν τα παιδιά τους σε κάποιο από τα παιδικά χωριά SOS. Αδυνατούν να τους εξασφαλίσουν έστω και τα απολύτως απαραίτητα. Σοκ προκαλούν τα στοιχεία Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΙΑΠΩΝΙΑ:ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ...

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΛΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ.. Μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή που βλέπουμε για δεύτερη εβδομάδα στην Ιαπωνία , παρακολουθούμε και διάφορα γεγονότα τα οποία μας αφήνουν άφωνους. 30 παιδιά κάθονται στην τάξη τους ήσυχα σε μια γωνιά στο δάπεδο και περιμένουν υπομονετικά να έρθουν οι γονείς τους να τα πάρουν. Δυστυχώς όμως για εκείνα , δεν γνωρίζουν ότι οι γονείς τους είναι ανάμεσα στους αγνοούμενους της πόλης Ishinomaki.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::«Ήταν πολύ ωραίος ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, μπαμπά». Απίστευτη εμπειρία 4χρονου αγοριού την ώρα της εγχείρησης

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Μια παρατήρηση για τον ξάδελφο του Ιησού, του οποίου το όνομα δεν θυμόταν, ότι «ήταν πολύ ωραίος», έκανε τον Todd Burpo να πειστεί ότι η εμπειρία του γιου του κατά τη διάρκεια μιας σχεδόν θανατηφόρας ασθένειας ήταν κάτι το εξωπραγματικό. Στο νέο βιβλίο "Ο Παράδεισος είναι Αληθινός", ο Τόντ και η Σόνια Μπόυρπο, μαζί με την Lynn Vincent, αφηγούνται την εκπληκτική ιστορία που αποκάλυψε ο γιος τους, Colton Burpo. «Γνωρίζατε ότι ο Ιησούς έχει ένα ξάδελφο; Ο Ιησούς μου είπε ο ξάδερφός του τον βάπτισε», είπε ο Colton στον πατέρα του ένα βράδυ, όπως παρατίθενται στο κεφάλαιο 12 του βιβλίου. Ο Todd, που είναι πάστορας, συμφώνησε. "Η Αγία Γραφή λέει το όνομα του εξάδελφου του Ιησού, ότι είναι Ιωάννης". Αλλά μετά σταμάτησε και τα έβαλε με τον εαυτό του, που έδωσε αυτές τις πληρο...
Περισσότερα...
.::Οι καταστρεπτικές συνέπειες των παθών καί η θεραπεία τους διά μέσου της Εκκλησίας. Β΄ Χαιρετισμοί. π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

Ομιλία π. Στέφανου Αναγνωστόπουλου  Οι καταστρεπτικές συνέπειες των παθών καί η θεραπεία τους διά μέσου της Εκκλησίας Β. Χαιρετισμοί 2.3.2007 (196 γ) Αρχείο mp3 - Διάρκεια 00:18:08 - Μέγεθος 16,97 MB Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως) Πηγή αρχείου agia-varvara.blogspot.comΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Προσευχηθείτε για την Ιαπωνία

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Δεν βρίσκω λόγια να εκφράσω την οδύνη τον πόνο και την αγωνία για τα όσα συμβαίνουν στην Ιαπωνία... Την πιο όμορφη χώρα του κόσμου -κατ’ εμέ-, που τώρα κινδυνεύει να γίνει τόπος ζωντανών-νεκρών από τη ραδιενέργεια. Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η κάρτα των ιλλουμινάτι του 1982: Ιαπωνία 2011;

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Anti-ntp:Να σημειώσουμε πως η κάρτα δειχνει 2:55 στο ρολόι... την ωρα ακριβώς που εγινε ο σεισμός... Κρατηθείτε τώρα . Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Κουρδικό: Τελευταίες Εξελίξεις

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
του Χρ. Μηνάγια απο το GeoStrategy Το τελευταίο χρονικό διάστημα τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρονται συχνά σε ενδεχόμενους σχεδιασμούς του ΡΚΚ να προκαλέσει «χάος» στην Τουρκία ενόψει μάλιστα και των γενικών εκλογών του ερχόμενου Ιουνίου. Οι... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::«Πίσω από το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου ο Χρ. Λαμπράκης» καταγγέλλει βουλευτής του ΔΗΚΟ

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

Του Δημήτρη Μπεκιάρη Σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για το παρασκήνιο της ανατροπής του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου προχώρησε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ στην Κύπρο, Ζαχαρίας Κουλίας, ο οποίος κατονόμασε τον αποθανόντα πρώην ιδιοκτήτη και επικεφαλής του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη και εκδότη των εφημερίδων «Το Βήμα» και «Τα Νέα» Χρήστο Λαμπράκη ως τον ιθύνοντα νου [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Το έχουμε ξαναγράψει: το κύμα εξεγέρσεων πλησιάζει στην Τουρκία!

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Ταραχές στα νότια της χώραςΝεκροί διαδηλωτές στη Συρία, μετά από συγκρούσεις με δυνάμεις ασφαλείας Φρουροί έξω από το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας. Την Τετάρτη δυνάμεις ασφαλείας κηνύγησαν περίπου 150 διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Σας θέλουμε πάμπτωχους...

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Το ότι η κυβέρνηση λέει συνεχώς ψέματα δεν είναι καινούργια διαπίστωση. Αμφιβάλλω μάλιστα αν υπάρχει πλέον κάτοικος αυτής της χώρας που να εντυπωσιάζεται κάθε φορά που αποδεικνύεται πως ένας ακόμη ισχυρισμός της είναι ψέμα. Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Βγαίνει Άγιος Φως από τον Ιερέα... - Δείτε το Βίντεο

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Είναι απο καποιο ιερό ναό στην Γεωργία ( απο την Ορθόδοξη Εκκλησία της Γεωργίας) .κοιτάξτε προσεκτικά από το τρίτο λεπτό και μετά,βγαίνει Άγιο Φως! και δεν είναι φωτομοντάζ. Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο του Λοβέρδου

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

Μικρή έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέα Λοβέρδου. ] Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια στον 1ο όροφο του κτιρίου που στεγάζεται επί τις οδού Απόλλωνος 6, στην Πλάκα. Από την έκρηξη προκλήθηκε μικρής έκτασης φωτιά. πηγηΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::“Πυρετός” επαφών του πρωθυπουργού για τη Λιβύη

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Λίβυο ομόλογό του, κ. Αλ Παγκνταντί Αλί Αλ Μαχμούτι, είχε το απόγευμα ο Έλληνας πρωθυπουργός. Ο κ. Γιώργος Παπανδρέου επισήμανε την ανάγκη άμεσης εφαρμογής του ψηφίσματος του Σ.Α του ΟΗΕ και ιδιαίτερα της απαίτησης όλων να τερματιστεί η βία και να υπάρξει ομαλή διέξοδος από την κρίση.   Για τις εξελίξεις [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Μηνύματα Παπούλια σε Τουρκία για πυρηνικά και παραβιάσεις

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

Να συμβάλει “σε μία περίοδο ομαλών σχέσεων” στα ελληνοτουρκικά κάλεσε την Τουρκία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κ. Παπούλιας. Επισκεπτόμενος την 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα, ο Πρώτος Πολίτης της χώρας επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν πτοείται από τις τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. «Πρέπει να ξέρει ότι δεν μπορεί να μας πτοεί, δεν μπορεί [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Διαμαντοπούλου - Χριστοφιλοπούλου σε διατεταγμένη υπηρεσία - Καταργούν 1.933 σχολεία σε όλη την επικράτεια. Αντιδράσεις σε όλη την Ελλάδα

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

Οι κινητοποιήσεις γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών που αντιδρούν στην κατάργηση 1.933 σχολείων σε όλη την επικράτεια, απλώνονται μέρα με τη μέρα σε όλη τη χώρα. Το δίδυμο της συμφοράς Διαμαντοπούλου - Χριστοφιλοπούλου σε λίγες ημέρες θα βρει μπροστά του όχι μόνο τους γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς σχολείων που καταργούνται, αλλά την σύσσωμη αντίδραση εκατοντάδων σχολείων απ' όληΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Σε εξέλιξη έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, με μοναδικό θέμα την εμπλοκή της Ελλάδας στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Λιβύη.  Όπως προκύπτει από τις επίσημες δηλώσεις των υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας η εμπλοκή αυτή ενδεχομένως να είναι μια μεγαλύτερη από μια…διευκόλυσνη των νατοϊκών δυνάμεων μέσω της Σούδας και των άλλων πολεμικών αεροδρομίων της χώρας. Κατά πληροφορίες, [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Καρδινάλιος Koch “Η συνάντηση Πατριάρχη Μόσχας - Πάπα ...

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
“Το θέμα της συνάντησης του Πατριάρχη Μόσχας με τον Πάπα Βενέδικτο τον 16ο, δεν βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη, για να γίνει η συνάντηση πρέπει να προετοιμαστεί προσεκτικά”, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Πρόεδρος του Ποντιφικού Συμβουλίου για την Προώθηση της Ενότητας, Καρδινάλιος Kurt Koch. Να αναφερθεί, ότι οι δηλώσεις του Καρδινάλιου Koch συμπίπτουν με την θέση που επανειλημμένα έχει εκφράσει το Πατριαρχείο Μόσχας, το ότι για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση πρέπει να επιλυθούν κάποια προβλήματα στις διμερείς σχέσεις. Σύμφωνα με τον Καρδινάλιο Koch, οι δύο εκκλησίες έχουν κάποια αναπάντητα ερωτήματα από την Μικτή Επιτροπή Διαλόγου, όπως τα προβλήματα στην Ουκρανία μεταξύ Ορθοδόξων και Ελληνοκαθολικών. Ταυτόχρονα, ο Καρδινάλιος πρόσθεσε ότι πιστεύει πως η συνάντηση του Πατριάρχη με τον Πά...
Περισσότερα...
.::Οι καταστροφές στην Ιαπωνία και εμείς...

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Ο καταστροφικός σεισμός στην Ιαπωνία και το τσουνάμι που προκάλεσε άφησαν πίσω τους θάνατο, θλίψη, συντρίμμια και ατελείωτο πόνο… Καθώς έβλεπα στις ειδήσεις τα συντρίμμια και όλο το κακό που έμεινε πίσω η καρδία μου μάτωσε, τόσος πόνος… Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Αποδεκτή η παρουσία του σταυρού στις σχολικές αίθουσες, σύμφωνα με το ΕΔΑΔ

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

Tο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) είχε καταδικάσει, αρχικά, την Ιταλία για την ύπαρξη σταυρού στις σχολικές αίθουσες. Στρασβούργο, Γαλλία Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε την Παρασκευή ότι είναι αποδεκτή η παρουσία των σταυρών στις σχολικές αίθουσες. Η απόφαση ήρθε μετά από έφεση που άσκησε η ιταλική κυβέρνηση σε προηγούμενη απόφαση τουΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Απειλεί με πόλεμο ο Ντενκτάς

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Κύπρο από τις δηλώσεις του πρώην Τουρκοκύπριου ηγέτη, Ραούφ Ντενκτάς, καθώς σε δηλώσεις του ανέφερε πως η Τουρκία θα πρέπει να παρεμποδίσει τις μονομερείς έρευνες των Ελληνοκυπρίων για πετρέλαιο και εάν δε συμμορφωθούν τότε θα επέμβει ο τουρκικός στόλος Όπως αναφέρουν οι εφημερίδες Σημερινή και Κίπρις, ο Ντενκτάς είπε πως ο [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::O στάρετς Σέργιος, και η κοσμική ”ψυχιατρική”

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Εἴχαμε δημοσιεύσει τή θέση τῶν συγχρόνων Γερόντων Παϊσίου καί Πορφυρίου πάνω στό θέμα: ψυχίατρος ἤ Πνευματικός. Ἕνας ἀκόμη σύγχρονος Στάρετς, ὁ Στάρετς Σέργιος συμφωνεῖ μέ τά λεγόμενά τους.Ο στάρετς(1903-1987) Σέργιος είναι ένας αδάμας πραγματικός “γέροντας με υψηλή πνευματικότητα”(=στάρετς, στην ρώσσικη γλώσσα) της ρωσσικής διασποράς στη Γαλλία. Λόγιος επίσης, και με μεγάλη αποδοχή στους κύκλους των Χριστιανών Υπαρξιστών εν Γαλλία, μίλησε εκτενώς για τις ψυχιατρικές θεωρίες της εποχής του. Ο Jean -Claude Larchet, καθηγητής Φιλοσοφίας και Θεολογίας στο Στρασβούργο, με ανώτατες σπουδές σε ανθρωπιστικές επιστήμες και ψυχολογία, καταγράφει κάποιες ρήσεις του, που παραθέτουμε άνευ περιττολογιών…:Στη βάση των ψυχικών ασθενειών βρίσκεται η υπερηφάνεια. Θεμέλιο των ψυχικών ασθενειών είναι η θεώρη...
Περισσότερα...
.::O στάρετς Σέργιος, και η κοσμική ”ψυχιατρική” (σύντομος σχολιασμός).

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Εἴχαμε δημοσιεύσει τή θέση τῶν συγχρόνων Γερόντων Παϊσίου καί Πορφυρίου πάνω στό θέμα: ψυχίατρος ἤ Πνευματικός. Ἕνας ἀκόμη σύγχρονος Στάρετς, ὁ Στάρετς Σέργιος συμφωνεῖ μέ τά λεγόμενά τους. «Στη βάση των ψυχικών ασθενειών», παρατηρεῖ ὁ Στάρετς Σέργιος «βρίσκεται η υπερηφάνεια. Θεμέλιο των ψυχικών ασθενειών είναι η θεώρηση του εαυτού μας ως κέντρου των πραγμάτων. Όλοι οι ψυχικά ασθενείς έχουν ως κέντρο τον εαυτό τους».Ἐδῶ ὁ Γέροντας ταυτίζεται πλήρως μέ τόν Γέροντα Πορφύριο πού ὁμιλεῖ γιά τόν ἐγωισμό ὡς αἰτία τῆς Κατάθλιψης. Καί συνεχίζει: «Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για την ασθένειά τους. Η υπερηφάνεια, όπως και τα άλλα πάθη, έχουν στο άτομο ποικίλες προελεύσεις: την προσωπική βούληση, αλλά και την κληρονομικότητα, το οικογενειακό περιβάλλον, την κοινωνία, ...
Περισσότερα...
.::O στάρετς Σέργιος, και η κοσμική ”ψυχιατρική” (σύντομος σχολιασμός).

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Εἴχαμε δημοσιεύσει τή θέση τῶν συγχρόνων Γερόντων Παϊσίου καί Πορφυρίου πάνω στό θέμα: ψυχίατρος ἤ Πνευματικός. Ἕνας ἀκόμη σύγχρονος Στάρετς, ὁ Στάρετς Σέργιος συμφωνεῖ μέ τά λεγόμενά τους.«Στη βάση των ψυχικών ασθενειών», παρατηρεῖ ὁ Στάρετς Σέργιος «βρίσκεται η υπερηφάνεια. Θεμέλιο των ψυχικών ασθενειών είναι η θεώρηση του εαυτού μας ως κέντρου των πραγμάτων. Όλοι οι ψυχικά ασθενείς έχουν ως κέντρο τον εαυτό τους».Ἐδῶ ὁ Γέροντας ταυτίζεται πλήρως μέ τόν Γέροντα Πορφύριο πού ὁμιλεῖ γιά τόν ἐγωισμό ὡς αἰτία τῆς Κατάθλιψης. Καί συνεχίζει: «Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για την ασθένειά τους. Η υπερηφάνεια, όπως και τα άλλα πάθη, έχουν στο άτομο ποικίλες προελεύσεις: την προσωπική βούληση, αλλά και την κληρονομικότητα, το οικογενειακό περιβάλλον, την κοινωνία, τις...
Περισσότερα...
.::Δικαστική νίκη του Άκη κατά του Spiegel

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Θα ακούσει "Akis" το γερμανικό περιοδικό Spiegel και θα καταριέται την ώρα και στην στιγμή που αποφάσισε να ασχοληθεί με τα ελληνικά εξοπλιστικά προγράμματα: Για δεύτερη φορά ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Άκης Τσοχατζόπουλος (η πρώτη ήταν το 2004) επικράτησε στην δικαστική διαμάχη Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (4) ....Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

Μετάφρασις εκ του Αγγλικού πρωτοτύπουJESUS CHRIST - THE LIFE OF THE WORLDυπό Δεσποίνης Δ. Κοντοστεργίου Δρ. Θ. Ομιλία η οποία εξεφωνήθη κατά την διάρκειαν του Π.Σ.Ε. Ορθόδοξον Συμβούλιον εις την Δαμασκόν, 5-9 Φεβρουαρίου 1982 και εδημοσιεύθη εις το Xenia Ecumenica, αρ. 39, σελ. 232-275, Helsinki, 1983. Η μετάφρασις δημοσιεύθη εις το "Γρηγόριος ο Παλαμάς", αφιέρωμα εις τον ΠαναγιώτατονΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Όλη η αλήθεια για τους αεροψεκασμούς (chemtrails) – Νίκος Κατσαρός, επιστημονικός συνεργάτης στον ”Δημόκριτο”.

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Ενας διακεκριμένος Ελληνας επιστήμονας, ο Δρ. Νίκος Κατσαρός, επιστημονικός συνεργάτης στον «Δημόκριτο», π. Πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Χημικών, π. Γραμματέας Ερευνας και Τεχνολογίας και π. Πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), απαντά με την αποκλειστική συνέντευξή του που ακολουθεί, στο φλέγον ερώτημα: «Αν κάποιοι πραγματοποιούν αεροψεκασμούς με μυστηριώδη αεροπλάνα που πετούν συχνά στον ελληνικό εναέριο χώρο, είναι επικίνδυνοι για τους Ελληνες και το περιβάλλον οι ψεκασμοί αυτοί (που πιστεύεται ότι είναι «χημικοί»), από ποιους γίνονται και για ποιον σκοπό; Η αποκαλυπτική συνέντευξη του Δρ. Κατσαρού στον συνεργάτη μας Κώστα Παπαπαναγιώτου έχει ως ακολούθως.- Δρ. Κατσαρέ, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε στον ουρανό λευκές «ουρές» (νεφοειδείς γραμμές) που αφήνουν π...
Περισσότερα...
.::Εκκλησία, Σχολεία και Επιστήμη κατά την διάρκεια της τουρκοκρατίας. Κωνσταντίνος Γάλλος

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

Ἡ σημασία τῆς Ἐκκλησίας ὡς φορέως τῆς Παιδείας καί ἡ συμβολή της στήν ἀνάπτυξη τῶν Φυσικῶν Ἐπιστημῶν  Ἡ περίοδος τῆς Τουρκοκρατίας εἶναι γιά τό Ἑλληνικό Ἔθνος πηγή ζωντανῶν παραδειγμάτων ἤθους καί μεγαλουργίας. Παρά τίς γνωστές ἐθνικές συμφορές, τό ψυχικό ἄλγος καί τίςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Τί νὰ λέμε σὲ ὅσους κατηγοροῦν εὔκολα κληρικούς (Γέρων Παΐσιος)

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Ρωτήσαμε μιὰ μέρα τὸν Γέροντα γιὰ τὸ ἑξῆς πρόβλημα ποὺ ἀντιμετωπίζουμε: «Γέροντα, μᾶς λέτε συνέχεια νὰ ἔχουμε καλὸ λογισμό, θὰ σᾶς ποῦμε ὅμως, μία περίπτωση, γιὰ νὰ δοῦμε τί μᾶς συμβουλεύετε νὰ ἀπαντοῦμε. Ἔρχονται μερικοὶ ἄνθρωποι καὶ μᾶς λένε:Ὁ τάδε ἱερέας παίρνει πολλὰ λεφτὰ ἀπὸ τὰ μυστήρια, ὁ δεῖνα καπνίζει πολλλὰ τσιγάρα καὶ πηγαίνει στὰ καφενεῖα, ὁ ἄλλος λένε πὼς εἶναι ἀνήθικος καί, γενικά, βγάζουν ἕνα δριμὺ κατηγορητήριο ἐναντίον τῶν κληρικῶν καὶ μάλιστα παρουσιάζουν μαζὶ κι ἀποδείξεις τῶν ὅσων λένε. Σ' αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους τί μποροῦμε νὰ λέμε;»Τότε, ὁ Γέροντας ἄρχισε νὰ μᾶς λέει: «Γνώρισα ἐκ πείρας ὅτι σ' αὐτὴ τὴ ζωὴ οἱ ἄνθρωποι εἶναι χωρισμένοι σὲ δύο κατηγορίες. Τρίτη δὲν ὑπάρχει -ἢ στὴ μία θὰ εἶναι ἢ στὴν ἄλλη. Ἡ μία, λοιπόν, κατηγορία τῶν ἀνθρώπων μοιάζει μὲ τὴ μύγα. Ἡ μύγα ἔ...
Περισσότερα...
.::WSJ: Οπλα από την Αίγυπτο στους Λίβυους εξεγερμένους

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

Την αποστολή όπλων στους Λίβυους αντικαθεστωτικούς φέρεται να έχουν αρχίσει οι στρατιωτικές δυνάμεις της Αιγύπτου, εν γνώσει των ΗΠΑ, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal. Η εφημερίδα, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους και στελέχη της λιβυκής εξέγερσης, αναφέρει ότι οι αποστολές συνίστανται κυρίως σε αυτόματα όπλα και πυρομαχικά. Οι δυνάμεις της λιβυκής εξέγερσης χάνουν συνέχεια έδαφος τις τελευταίες ημέρες απέναντι στις δυνάμεις του καθεστώτος του συνταγματάρχη Καντάφι. Σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο, οι αποστολές όπλων μέσω των λιβυο-αιγυπτιακών συνόρων ξεκίνησαν εδώ και λίγες ημέρες και συνεχίζονται. «Δεν υπάρχει επίσημη αμερικανική πολιτική ή παραδοχή ότι συμβαίνει, αλλά είναι κάτι που βρίσκεται εις γνώσιν μας». Δεν υπάρχει επίσημη διαβεβαίωση από την αιγυπτιακή ...
Περισσότερα...
.::Κονσέρτο Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής στην Μπάνια Λούκα

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Κατόπιν προσκλήσεως του πατριαρχείου Σερβίας και της Επισκοπής Γορνιοκαρλοβακίου, και έπ’ ευλογίες του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κκ Ιερωνύμου, ο πανοσιολ. Αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός μετά της συνοδείας ισοκρατών, θα δώσουν ένα Κονσέρτο Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής το απόγευμα του Σαββάτου 19 Μαρτίου και ώρα 20.00 Βοσνίας (21:00 Ελλάδος) στην πόλη Μπάνια Λούκα της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας, στην Αίθουσα του Μεγάρου Mουσικής Banski Dvor, με σκοπό την προβολή της Βυζαντινής Μουσικής Παράδοσης στα πλαίσια του "Tηλεμαραθωνίου 1415" για την ανέγερση του Μοναστηριού της Παναγίας Τριχερούσας στην Κροατία.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Θεμα ωρών να ξεκινήσει ο βομβαρδισμός της Λιβύης από το ΝΑΤΟ-με αναμένες μηχανές τα συμμαχικά αεροπλάνα

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Απαγόρευση πτήσεων πάνω από τη Λιβύη, ανακοίνωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. “Δεν φοβόμαστε τίποτε” απαντούν οι καθεστωτικοί του Καντάφι. Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::«Κλειδώνει» το σχέδιο για το Ελληνικό

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

Σύσκεψη για την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού ολοκληρώθηκε υπό την προεδρία του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην σύσκεψη συμμετείχαν οι υπουργοί Επικρατείας  Χ. Παμπούκης, Περιβάλλοτνος Τίνα Μπιρμπίλη, Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Ν. Σηφουνάκης, ο δήμαρχος Αθηναίων Γ. Καμίνης και ο αρχιτέκτονας Τζόζεπ Αθεμπίγιο. Σύμφωνα με υπουργό που μετείχε στη σύσκεψη, τις οποίες [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Αποφάσεις Ιεράς Συνόδου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής ...

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής συνήλθεν εις την τακτικήν συνεδρίαν αυτής εις την αίθουσαν της Συνόδου της Ι. Αρχιεπισκοπής εν Νέα Υόρκη την 16ην και 17ην Μαρτίου 2011 υπό την προεδρίαν του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου και την συμμετοχήν των Μελών αυτής. Προ της ενάρξεως της συνεδρίας της Συνόδου, τα Μέλη αυτής είχον την ευκαιρίαν να λάβουν μέρος εις την συνεδρίαν της Εκτελεστικής Επιτροπής του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου την Τρίτην 15ην Μαρτίου ε. ε. Κατ’ αυτήν συνεζητήθησαν διοικητικά και άλλα θέματα. Η Επιτροπή επεβεβαίωσε τον τρόπον διοικήσεως των Ενοριών, ο οποίος βασίζεται εις τα κείμενα των Ιερών Κανόνων, του Συντάγματος, και του Καταστατικού της Ι. Αρχιεπισκοπής. Κατά την διάρκειαν των δύο επομένων ημερών η Σύνοδος συνεζήτησε:...
Περισσότερα...
.::Υπό κατάληψη δεκάδες σχολεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Τρίκαλα, Μαγνησία, κ.α. για τις συγχωνεύσεις – γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί σε κοινό μέτωπο

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

Με αποκλεισμούς δρόμων, καταλήψεις σχολείων, αλλά και εισβολές στις Περιφερειακές διευθύνσεις απάντησαν μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και τοπικοί φορείς στο νέο σχολικό χάρτη της χώρας που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας και μειώνει κατά πολύ τον αριθμό των σχολικών μονάδων. Ήδη υπό κατάληψη τελούν αρκετά σχολεία, ενώ σε πολλά άλλα οι μαθητές απέχουν από τα μαθήματά τους. [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Αποδεκτή η παρουσία του σταυρού στις σχολικές ...

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε την Παρασκευή ότι είναι αποδεκτή η παρουσία των σταυρών στις σχολικές αίθουσες. Η απόφαση ήρθε μετά από έφεση που άσκησε η ιταλική κυβέρνηση σε προηγούμενη απόφαση του Δικαστηρίου που απαγόρευε τη χρήση του σταυρού. Οι δικαστές στο Στρασβούργο είχαν κρίνει το 2009 ότι ο σταυρός μπορεί εύκολα να ερμηνευθεί από τους μαθητές όλων των ηλικιών ως θρησκευτικό σύμβολο, σύμβολο που μπορεί να ενοχλήσει μαθητές άλλων θρησκευμάτων ή άθεους. Με δεκαπέντε ψήφους υπέρ και δύο κατά η Ολομέλεια του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάνθηκε την Παρασκευή ότι η παρουσία του σταυρού στις σχολικές αίθουσες της Ιταλίας δεν συνιστά παραβίαση του δικαιώματος στην εκπαίδευση. Στην ακροαματική διαδικασία, παρενέβησαν, ως τρίτοι, 33 μέλη του Ευρ...
Περισσότερα...
.::Συνεδρίασε η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής συνήλθεν εις την τακτικήν συνεδρίαν αυτής εις την αίθουσαν της Συνόδου της Ι. Αρχιεπισκοπής εν Νέα Υόρκη την 16ην και 17ην Μαρτίου 2011 υπό την προεδρίαν του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου και την συμμετοχήν των Μελών αυτής.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Μητροπολίτης Αιγιαλείας Αμβρόσιος προς την Υπουργό Παιδείας: Ποιες είναι οι εκκλησιαστικές επιρροές που ζημιώνουν τη μαθητιώσα νεολαία;

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Μιλώντας στην εκπομπή «διάΛογος» του amen.gr και του intv.gr και στους δημοσιογράφους Νίκο Παπαχρήστου και Αντώνη Τριανταφύλλου ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο μάθημα των Θρησκευτικών. Νίκος Παπαχρήστου: Τα Θρησκευτικά στο σχολείο, Σεβασμιώτατε, έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι διατηρούν αυτή τη σχέση που υπάρχει της κοινωνίας με την Ορθοδοξία ή ότι μέσα από το μάθημα των Θρησκευτικών μαθαίνει κανείς αρχές της πίστης;Μητροπολίτης Αμβρόσιος: Και τα δύο. Το μάθημα των Θρησκευτικών πάσχει πρώτα από μερικούς εξ εκείνων που το διδάσκουν. Όταν ο θεολόγος έχει πάει στη Θεολογία από το κομπιούτερ, δεν ήταν κλάδος επιλογής του και όταν λέει το μάθημα στο σχολείο και λέει «παιδιά εγώ δεν τα πιστεύω αυτά αλλά είμαι υποχρεωμένος να σας τα πω γιατί εί...
Περισσότερα...
.::Πόλεμοι, Πείνες, Αρρώστιες, Σεισμοί....... ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Οι πόλεμοι, οι πείνες, οι επιδημίες και οι σεισμοί κατά τόπους κατονομάζονται από τον Κύριο μας Ιησού Χριστό ως σημάδια που θα προηγηθούν της Δευτέρας Παρουσίας (βλ. Ματθ. ΚΔ΄6-8, Λουκ. ΚΑ΄ 9-11). Προσέχουμε ότι ενώ πρόκειταιΔιαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ἀποκαλύψεις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ζιμπάμπουε Σεραφείμ διὰ τὸ Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν ἢ αἱρέσεων

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

 Ἀποτελεῖ τὴν Βαβὲλ τῶν Προτεσταντικῶν αἱρέσεων, εἰς τὴν ὁποίαν πνίγεται ἡ φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας. «Δὲν ἔχει δικαίωμα λόγου ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Μήπως μὲ τὴν συμμετοχήν μας εἰς τὸ ΠΣΕ παραιτούμεθα ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιολογίαν μας;» «Μόνον ἐὰν ἐπιτραπῆ εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους νὰ ὁμιλοῦν εἰς αὐτὸ καὶ νὰ μὴ συμπροσεύχωνται μετὰ τῶν ποικιλωνύμων Προτεσταντῶν καὶ μάλιστα μετὰ γυναικῶνΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Άγιος Νικόλαος Κασάτκιν- Ιαπωνία και Ορθοδοξία.

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

http://hristospanagia3.blogspot.com   ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΑΣ: ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΑΙΤΙΟΣ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ; (ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ: ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΚΙ (Johrei – Mahikari - Rei­ki) ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ Α)ΤΟ ΒΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΣΑΤΚΙΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Β)ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ: 1)ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 2)ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΕΔΑΔ: ΝΑΙ στους σταυρούς στα σχολεία

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε την Παρασκευή ότι είναι αποδεκτή η παρουσία των σταυρών στις σχολικές αίθουσες. Η απόφαση ήρθε μετά από έφεση που άσκησε η ιταλική κυβέρνηση σε προηγούμενη απόφαση του Δικαστηρίου που απαγόρευε τη χρήση του σταυρούΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Εχω την Ορθοδοξία βαθιά μέσα στην καρδιά μου.....

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

Εχω  την  Ορθοδοξία βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Είμαι γεμάτη απο την Ορθόδοξη πίστη μας, με πλημμυρίζει η Ορθόδοξη Αλήθεια. δεν υπάρχει  καμμία αμφιβολία πως κάθε Ελληνική ψυχή πάλλεται απο την Ορθοδοξία.Ολόκληρη η Ελλάδα είναι ένα μεγάλο γαλάζιο εικονοστάσι  της ορθόδοξης Χριστιανοσύνης. Και πλανάται πολύ μακράν της πραγματικότητας - της ιστορικής και της σύγχρονης πραγματικότητας - όποιοςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Οι θέσεις της «Δημοκρατικής Αριστεράς» για τα Θρησκευτικά, την πρωινή προσευχή και τις εικόνες στις τάξεις

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Η «Δημοκρατική Αριστερά», νέο κόμμα που προήλθε από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον Φώτη Κουβέλη συνεχίζει να πρωτοστατεί στην πολεμική εναντίον κάθε χριστιανικού στοιχείου των ελληνικών σχολείων. Στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος δημοσιεύεται (15/3/2011) άρθρο της Ελένης Λιντζαροπούλου με τις θέσεις του κόμματος για τα Θρησκευτικά, την προσευχή στα σχολεία και τα θρησκευτικά σύμβολα. Το αναδημοσιεύουμε για να γνωρίζουν οι αναγνώστες μας την πολεμική που μεθοδικά αναπτύσσουν τα κόμματα της Αριστεράς εναντίον του μαθήματος των Θρησκευτικών: Η διδασκαλία του Θρησκευτικού μαθήματος αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της πολιτείας δια του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.... Χρειάζεται εκ βάθρων αναθεώρηση τόσο των αναλυτικών προγραμμάτων όσο και των σχολικών εγχειρι...
Περισσότερα...
.::O πατέρας μου κι εγώ…

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

O πατέρας μου κι εγώ… Πάνε  χρόνια που έχω να τον δω. Οι  πατεράδες που έχουν εκδημήσει σιγά-σιγά μας ξεχνάνε. Κάτι, φαίνεται, να τους τραβάει κάπου μακρύτερα βαθειά στο αλλού, να μη μένουν εδώ γύρω να δουν στον καιρό τους την αποδόμηση των ιδίων αυτών τέκνων – πικρό και αβάσταχτο για γονείς` χάνονται λοιπόν εγκαίρως στο επέκεινα, ίσως πηγαίνοντας πιο κοντά στους δικούς τους γονείς.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Πανήγυρις Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γρηγορίου Παλαμά Θεσσαλονίκης

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Η Ορθόδοξη Εκκλησία προέβλεψε και απεφάσισε ώστε, εκτός από τον εορτασμό της μνήμης του αγίου Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, του Παλαμά στις 14 Νοεμβρίου κατ’ έτος, να γίνεται και μία επίσης μνήμη και αναφορά και ένας εορτασμός στο μεγάλο αυτό άγιο, κάθε Δευτέρα Κυριακή των Νηστειών, περισσότερο, καθώς συμπεραίνεται, από τους αγώνες που διεξήγαγε ο άγιος για τον πνευματικό βίο των ορθοδόξων Χριστιανών και για τον σεβασμό της ορθοδόξου Χριστιανικής μας παραδόσεως, και της εμμονής μας σ’ αυτήν. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συμφωνία ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ-Θεολογικής Σχολής Balamand για 7 κοινές δράσεις

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Ολοκληρώθηκαν  με απόλυτη επιτυχία οι τριήμερες εργασίες της Μ.Κ.Ο. «Αποστολή»  με τη Θεολογική Σχολή του Balamand στο Λίβανο. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κάρρας και Κοσμήτορας   της  Θεολογικής Σχολής  κ. Επιφάνιος και ο Γενικός Διευθυντής της  «Αποστολής» κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας συμφώνησαν σε μια πολυεπίπεδη συνεργασία επτά σημείων που περιλαμβάνει:Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Άρθρο-παρέμβαση Βασίλειου Μαρκεζίνη: “Άμεση απομάκρυνση του κ. Δρούτσα”

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

Με ένα βαρυσήμαντο άρθρο του στο περιοδικό Επίκαιρα, ο ακαδημαϊκός sir Βασίλειος Μαρκεζίνης καταθέτει την άποψή του για τα λάθη της ηγεσίας της ελληνικής διπλωματίας. Ποιες είναι οι ευθύνες του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Δ. Δρούτσα; Πόσο άλλαξε η εικόνα των υποτιθέμενων «φίλων» μας στο εξωτερικό για την Ελλάδα μετά τη Σύνοδο Κορυφής; Πόσο μπορεί να [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Τ. Ασάνζ: Μην εμπιστεύεστε το διαδίκτυο

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Το Διαδίκτυο είναι «ένα αποτελεσματικό εργαλείο κατασκοπίας» και δεν είναι ένα τεχνολογικό επίτευγμα που προωθεί την ελευθερία του λόγου δηλώνει ο ιδρυτής της ιστοσελίδας Wikileaks Τζούλιαν Ασάνζ. Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Οφειλόμενες εξηγήσεις του Κυθήρων Σεραφείμ στον πρ. ...

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Τις οφειλόμενες εξηγήσεις προς τον Μητροπολίτη πρώην Ερζεγοβίνης κ. Αθανάσιο (Γιέφτιτς), για τις δηλώσείς του στο Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων "Romfea.gr", δίνει με κείμενο του ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ. Το κείμενο του Μητροπολίτη Κυθήρων έχει ως εξής: Στο εβδομαδιαίο «Μήνυμα της Κυριακής», που την περασμένη Κυριακή ήταν αφιερωμένο στην Κυριακή της Ορθοδοξίας, αναφερόμενος διαχρονικά στις ποικιλώνυμες αιρέσεις, ωμίλησα ειδικότερα και για την σύγχρονη παναίρεσι του Οικουμενισμού. Έκαμα χρήσι του όρου παναίρεσις, τον οποίο εχρησιμοποιούσε ο σύγχρονος άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, ομιλώντας ακριβώς για τον ψευδο-οικουμενισμό, τον αυθαίρετο, αντικανονικό και απροϋπόθετο και όχι για την θεοδίδακτη Οικουμενική Κίνησι της Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας, η ...
Περισσότερα...
.::Τελετή βράβευσης του 4ου Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Η Τελετή Βράβευσης του 4ου Παγκύπριου Διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.Η  προκήρυξη του Διαγωνισμού έγινε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και είχε ως θέμα: «“Ποτέ οι στέγες των ανθρώπων δεν ήταν τόσο κοντά και οι καρδιές τους τόσο μακριά”. Η έλλειψη επικοινωνίας, όπως την βιώνει ο σημερινός άνθρωπος, και ιδιαίτερα ο νέος, καθώς και τρόποι εξόδου απ’ αυτήν, μέσα από την καθημερινή πρακτική, αλλά και μέσα από τη ζωή και τη διδασκαλία της Εκκλησίας».Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Τελετή βράβευσης του 4ου Παγκύπριου Μαθητικού Διαγωνισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Η Τελετή Βράβευσης του 4ου Παγκύπριου Διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.Η  προκήρυξη του Διαγωνισμού έγινε από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και είχε ως θέμα: «“Ποτέ οι στέγες των ανθρώπων δεν ήταν τόσο κοντά και οι καρδιές τους τόσο μακριά”. Η έλλειψη επικοινωνίας, όπως την βιώνει ο σημερινός άνθρωπος, και ιδιαίτερα ο νέος, καθώς και τρόποι εξόδου απ’ αυτήν, μέσα από την καθημερινή πρακτική, αλλά και μέσα από τη ζωή και τη διδασκαλία της Εκκλησίας».Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (3) ....Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

Μετάφρασις εκ του Αγγλικού πρωτοτύπουJESUS CHRIST - THE LIFE OF THE WORLDυπό Δεσποίνης Δ. Κοντοστεργίου Δρ. Θ. Ομιλία η οποία εξεφωνήθη κατά την διάρκειαν του Π.Σ.Ε. Ορθόδοξον Συμβούλιον εις την Δαμασκόν, 5-9 Φεβρουαρίου 1982 και εδημοσιεύθη εις το Xenia Ecumenica, αρ. 39, σελ. 232-275, Helsinki, 1983. Η μετάφρασις δημοσιεύθη εις το "Γρηγόριος ο Παλαμάς", αφιέρωμα εις τον ΠαναγιώτατονΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Με επιτυχία οι τριήμερες εργασίες της ΜΚΟ ...

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο με απόλυτη επιτυχία οι τριήμερες εργασίες της Μ.Κ.Ο. «Αποστολή»  με τη Θεολογική Σχολή του Balamand στο Λίβανο. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κάρρας και Κοσμήτορας  της  Θεολογικής Σχολής  κ. Επιφάνιος και ο Γενικός Διευθυντής της  «Αποστολής» κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας συμφώνησαν σε μια πολυεπίπεδη συνεργασία επτά σημείων που περιλαμβάνει: · Τη διδασκαλία, στη Θεολογική Σχολή, μαθημάτων  ελληνικής γλώσσας (αρχαία ελληνικά και νεοελληνική) συνολικής διάρκειας 400 ωρών σε 28 εβδομάδες (πρώτο έτος φοίτησης). Οι φοιτητές  θα έχουν τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της εκμάθησης της γλώσσας  το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Την ευθύνη των μαθημάτων θα έχει η Μ.Κ.Ο. «Αποστολή» η οποία και θα φιλοξενεί το καλοκαίρι τους φοιτητές. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει φέτος το καλοκαί...
Περισσότερα...
.::Άρχιζουν το Σάββατο οι εορτασμοί για τον Άγ. ...

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Η Ορθόδοξη Εκκλησία προέβλεψε και απεφάσισε ώστε, εκτός από τον εορτασμό της μνήμης του αγίου Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, του Παλαμά στις 14 Νοεμβρίου κατ’ έτος, να γίνεται και μία επίσης μνήμη και αναφορά και ένας εορτασμός στο μεγάλο αυτό άγιο, κάθε Δευτέρα Κυριακή των Νηστειών, περισσότερο, καθώς συμπεραίνεται, από τους αγώνες που διεξήγαγε ο άγιος για τον πνευματικό βίο των ορθοδόξων Χριστιανών και για τον σεβασμό της ορθοδόξου Χριστιανικής μας παραδόσεως, και της εμμονής μας σ’ αυτήν. Η τοπική μας Εκκλησία της αγιοτόκου Θεσσαλονίκης, πανηγυρίζει και εορτάζει τον άγιο Γρηγόριο, στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό επ’ ονόματί του, αυτή την Κυριακή 20 Μαρτίου, ξεκινώντας αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα, παραμονή της εορτής, με τον πανηγυρικό Εσπερινό, όπως γνωρίζουν και οι Χριστιανοί...
Περισσότερα...
.::Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Αλεξανδρείας στην Ουγκάντα - Συνεχίζει στην Κένυα

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Την 17ην Μαρτίου ε.ε., η Α.Θ.Μ.  ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, προ της αναχωρήσώς Του από την Ουγκάντα μέ προορισμό την Κένυα, απένειμε τον Χρυσό Λέοντα του παλαιφάτου Πατριαρχείου στον ορθόδοξο Βουλευτή της χώρας κ. Θεόδωρο Sekikubo, για τη συμβολή του στην διευκόλυνση της ιεραποστολικής καί της εν γένει ποιμαντικής δράσεως της τοπικής Εκκλησίας σε συνεργασία με τον Σεβ. Μητροπολίτη Καμπάλας κ. Ιωνά, ο οποίος τυγχάνει Πρόεδρος του Συμβουλίου των Θρησκευτικών Ηγετών της Ουγκάντας,  καθώς επίσης της Ενώσεως των Χριστιανικών Ομολογιών και Δογμάτων στην χώρα.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Κονσέρτο βυζαντινής μουσικής για ανέγερση ...

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Κατόπιν προσκλήσεως του πατριαρχείου Σερβίας και της Επισκοπής Γορνιοκαρλοβακίου, και έπ’ ευλογίες του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ Ιερωνύμου, ο Αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός μετά της συνοδείας ισοκρατών, θα δώσουν ένα Κονσέρτο Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής το απόγευμα του Σαββάτου 19 Μαρτίου και ώρα 20.00 Βοσνίας (21:00 Ελλάδος) στην πόλη Μπάνια Λούκα της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας. Το κονσέρτο θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Μεγάρου Mουσικής Banski Dvor, με σκοπό την προβολή της Βυζαντινής Μουσικής Παράδοσης στα πλαίσια του "Tηλεμαραθωνίου 1415" για την ανέγερση του Μοναστηριού της Παναγίας Τριχερούσας στην Κροατία. Η συναυλία θα τελεσθεί για λογαριασμό του Πατριαρχείου και θα αναμεταδοθεί Live, από τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό RTRS και την κρατική ...
Περισσότερα...
.::Κονσέρτο βυζαντινής μουσικής για ανέγερση ...

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Κατόπιν προσκλήσεως του πατριαρχείου Σερβίας και της Επισκοπής Γορνιοκαρλοβακίου, και έπ’ ευλογίες του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ Ιερωνύμου, ο Αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός μετά της συνοδείας ισοκρατών, θα δώσουν ένα Κονσέρτο Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής το απόγευμα του Σαββάτου 19 Μαρτίου και ώρα 20.00 Βοσνίας (21:00 Ελλάδος) στην πόλη Μπάνια Λούκα της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας. Το κονσέρτο θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Μεγάρου Mουσικής Banski Dvor, με σκοπό την προβολή της Βυζαντινής Μουσικής Παράδοσης στα πλαίσια του "Tηλεμαραθωνίου 1415" για την ανέγερση του Μοναστηριού της Παναγίας Τριχερούσας στην Κροατία. Η συναυλία θα τελεσθεί για λογαριασμό του Πατριαρχείου και θα αναμεταδοθεί Live, από τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό RTRS και την κρατική ...
Περισσότερα...
.::Όχι της Τουρκίας σε συμμετοχή της σε επιχείρηση στη Λιβύη.

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΣΤΙΔΗΣ H Toυρκία ξεκαθάρισε οτι είναι εναντίον αεροπορικής επέμβασης στη Λιβύη. Το γραφείο του τούρκου πρωθυπουργού Ερντογάν με γραπτή ανακοίνωση τόνισε οτι στηρίζει την απόφαση του ΟΗΕ αλλά επανέλαβε την άποψη κατά της αεροπορικής επέμβασης στη χώρα. Με διπλωματική γλώσσα το γραφελιο του Ερντογάν αναφέρει ” Είχαμε τονίσει οτι στηρίζουμε την απόφαση της 12ης [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Οι Γιατροί χωρίς Σύνορα αναγνώρισαν τα Σκόπια ως …Μακεδονία…

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Φυλλάδια για το έργο που επιτελούν στον κόσμο, τα οποία έχουν παγκόσμιο χάρτη, όπου τα Σκόπια, εμφανίζονται ως… «Μακεδονία», κυκλοφόρησαν και διανέμουν σε σπίτια, ανά την Ελλάδα, οι «Γιατροί χωρίς Σύνορα»… Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Διαμαντοπούλου - Χριστοφιλοπούλου σε διατεταγμένη υπηρεσία - Καταργούν 1.933 σχολεία σε όλη την επικράτεια. Αντιδράσεις σε όλη την Ελλάδα

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

Οι κινητοποιήσεις γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών που αντιδρούν στην κατάργηση 1.933 σχολείων σε όλη την επικράτεια, απλώνονται μέρα με τη μέρα σε όλη τη χώρα. Το δίδυμο της συμφοράς Διαμαντοπούλου - Χριστοφιλοπούλου σε λίγες ημέρες θα βρει μπροστά του όχι μόνο τους γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς σχολείων που καταργούνται, αλλά την σύσσωμη αντίδραση εκατοντάδων σχολείων απ'Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Λέρο (VIDEO)

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε και στην Ιερά Μητρόπολή μας η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Οι Ναοί ήταν κατάμεστοι από πλήθος πιστών και μάλιστα συγκινητική ήταν η παρουσία μικρών παιδιών που κρατούσαν εικόνες από το σπίτι τους για την ιερά Λιτάνευση.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος "Ο Υπουργός ...

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Δήλωση για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, έκανε ο Σεβ. Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει, ότι ο "ο κ. Νταβούντογλου δεν στάθηκε στο ύψος των περγαμηνών του". Η δήλωση του κ. Ανθίμου έχει ως εξής: Για την επίσκεψη Νταβούτογλου. Ο κ. Νταβούτογλου, δυστυχώς, δεν ανταποκρίθηκε σωστά στην καλή φιλοξενία που του παρείχαμε. Τα όσα είπε και τα όσα επέτρεψε να δημιουργηθούν στη Θράκη με αφορμή την επίσκεψή του εδώ, τον έριξαν στην εκτίμησή μας. Δεν στάθηκε στο ύψος των περγαμηνών του. Δεν θέλω να αποδεχθώ ότι οι ενδείξεις μας για μιά σωστότερη Τουρκία είναι τόσο ανυπόστατες. Μας απογοήτευσε! Για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας Ας παραδεχθούμε την αλήθεια. Μέχρι τώρα φανήκαμε κακοί διαχειριστές των οικονομικών  της Πατρίδο...
Περισσότερα...
.::Σταματά όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις o Καντάφι

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

Την παύση των πολεμικών επιχειρήσεων αποφάσισε το καθεστώς Καντάφι, έπειτα από την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων. «Ο Καντάφι αναλαμβάνει την υποχρέωση να προστατέψει τους πολίτες της χώρας του, αλλά και τους ξένους» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Λιβύης, Μούσα Κούσα. Τη στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη με τη συμμετοχή [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η προπαγάνδα της Νέας Τάξης στα μικρά παιδιά. Ανατριχιαστικό!

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!; Λογικό, αφού είναι οι μελλοντικοί πολίτες της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ! Προστατέψτε τα παιδιά σας! Δείτε το όλο, αξίζει! Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Εγκύκλιος Μητροπολίτη Πειραιώς για της 25η Μαρτίου

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Μας αξιώνει η χάρις του Θεού να εορτασωμεν και εφέτος την μεγάλην διπλήν εορτήν μας: Τον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Θεοτόκου και την άρρηκτα συνδεδεμένην με αυτόν επέτειον της Εθνικής μας παλιγγενεσίας. Δύο χιλιάδες ένδεκα χρόνια συμπληρώνονται από τον πρώτον και εκατόν ενενήκοντα χρόνια από την πολυΰμνητον Επανάστασιν του 1821, η οποία μας ωδήγησεν εις ελεύθερον εθνικόν βίον μετά από σειράν αιώνων ανυποφόρου δουλείας υπό το πέλμα των υιών της Άγαρ.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Εγκύκλιος Μητροπολίτη Πειραιώς για την 25η Μαρτίου

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Μας αξιώνει η χάρις του Θεού να εορτασωμεν και εφέτος την μεγάλην διπλήν εορτήν μας: Τον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Θεοτόκου και την άρρηκτα συνδεδεμένην με αυτόν επέτειον της Εθνικής μας παλιγγενεσίας. Δύο χιλιάδες ένδεκα χρόνια συμπληρώνονται από τον πρώτον και εκατόν ενενήκοντα χρόνια από την πολυΰμνητον Επανάστασιν του 1821, η οποία μας ωδήγησεν εις ελεύθερον εθνικόν βίον μετά από σειράν αιώνων ανυποφόρου δουλείας υπό το πέλμα των υιών της Άγαρ.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Οφειλόμενες εξηγήσεις Μητροπολίτου Κυθήρων προς τον επίσκοπο Αθανάσιο Γιέφτιτς

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Ὀφειλόμενες ἐξηγήσεις(μετά τίς πρόσφατες δηλώσεις τοῦ Σεβ. πρ.Ἐρζεγοβίνης κ.Ἀθανασίου Γιέφτιτς στό ἐκκλ. Πρακτορεῖο «Ρομφαία»)Στό ἑβδομαδιαῖο «Μήνυμα τῆς Κυριακῆς», πού τήν περασμένη Κυριακή ἦταν ἀφιερωμένο στήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀναφερόμενος διαχρονικά στίς ποικιλώνυμες αἱρέσεις, ὡμίλησα εἰδικότερα καί γιά τήν σύγχρονη παναίρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἔκαμα χρῆσι τοῦ ὅρου παναίρεσις, τόν ὁποῖο ἐχρησιμοποιοῦσε ὁ σύγχρονος ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς, ὁμιλώντας ἀκριβῶς γιά τόν ψευδο-οἰκουμενισμό, τόν αὐθαίρετο, ἀντικανονικό καί ἀπροϋπόθετο καί ὄχι γιά τήν θεοδίδακτη Οἰκουμενική Κίνησι τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία βασίζεται στά λόγια τοῦ Θεανθρώπου Ἱδρυτοῦ της˙ «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό Ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ ...
Περισσότερα...
.::Νέα λυπητερή για μισθούς και συντάξεις…

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

                    Της Μιχαλούς Μας τα πρόλαβαν για μια ακόμη φορά τα στελέχη του ΔΝΤ- αγνοώντας τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου- με την έκθεση που υπέβαλαν ενόψει της εκταµίευσης της 4ης δόσης του δανείου … Ο λόγος για τη νέα λυπητερή που θα πληρώσουμε η οποία ξεπερνά [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Το Υπ. Παιδείας κλείνει σχολείο του 1871 που δεν έκλεισαν ούτε οι Τούρκοι στο ιστορικό Τσοτύλι!

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
"Τις Ακροπόλεις δεν τις κλείνουν ούτε τις συγχωνεύουν" καταγγέλει στο Newsit ο διευθυντής του Γενικού Λυκείου Τσοτυλίου, Δημήτρης Παλασόπουλος. Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Φιάσκο η πρώτη δοκιμή του τουρκικού εκπαιδευτικού αεροσκάφους!

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΣΤΙΔΗΣ Δεν είναι ενθαρρυντικά τα πρώτα δείγματα του εκπαιδευτικού αεροσκάφους που προσπαθούν να φτιάξουν οι γείτονες μας στην Τουρκική Αεροπορική Βιομηχανία. Κατα τη διάρκεια της δοκιμαστικής πτήσης του τουρκικού εκπαιδευτικού αεροσκάφους “Hürkuş”, o κυβερνήτης θέλησε να κάνει μανούβρες, μόλις το αεροσκάφος γυρισε ανάποδα, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός εκτόξευσης του πιλότου.     Ο κυβερνήτης άρχισε [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Φιάσκο η πρώτη δοκιμή του τουρκικού εκπαιδευτικού αεροσκάφους!

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΣΤΙΔΗΣ  Δεν είναι ενθαρρυντικά τα πρώτα δείγματα του εκπαιδευτικού αεροσκάφους που προσπαθούν να φτιάξουν οι γείτονες μας στην Τουρκική Αεροπορική Βιομηχανία. Κατα τη διάρκεια της δοκιμαστικής πτήσης του τουρκικού εκπαιδευτικού αεροσκάφους “Hürkuş”, o κυβερνήτης θέλησε να κάνει μανούβρες, μόλις το αεροσκάφος γυρισε ανάποδα, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός εκτόξευσης του πιλότου.   Ο κυβερνήτης άρχισε την [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Έκτακτο ΚΥΣΕΑ: η Ελλάδα δίνει “κάτι παραπάνω” από απλές διευκολύνσεις

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

Η εμπλοκή της Ελλάδας θα είναι πολύ σοβαρότερη απ´ ότι τελικά φαινόταν. Το ΚΥΣΕΑ συνεδριάζει για να εκτιμήσει τη κατάσταση και όλα δείχνουν ότι δεν θα παραμείνουμε μόνο σε παροχή διευκολύνσεων. Ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη ενδέχεται να παρέχουν υποστήριξη στα βομβαρδιστικά που θα χτυπάνε στόχους στη Λιβύη. Γιατί θα προηγηθούν βομβαρδισμοί επιλεγμένων στόχων και μετά θα [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Μάχη με τον χρόνο δίνεται για την ψύξη των αντιδραστήρων

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι Ιάπωνες μηχανικοί, για να ψυχθούν οι αντιδραστήρες του πυρηνικού σταθμού της Φουκουσίμα στην Ιαπωνία, όπως δήλωσε πριν από λίγο από το Τόκιο ο γενικός διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), Γιουκίγια Αμάνο. «Η ψύξη είναι εξαιρετικά σημαντική, επίσης πιστεύω ότι δίνεται μια μάχη με τον χρόνο» είπε χαρακτηριστικά [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Μήνυμα Μητροπολίτου Πειραιώς για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την επέτειο του 1821

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2011

News image
Ε Ο Ρ Τ Ι Ο Ν  Μ Η Ν Υ Μ ΑΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗκκ Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι ΜΕΠΙ ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΤΗι ΙΕΡΑι ΕΠΕΤΕΙΩι ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ 1821Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου Μητροπόλεως.Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ.Μᾶς ἀξιώνει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ νὰ ἑορτἀσωμεν καὶ ἐφέτος τὴν μεγάλην διπλῆν ἑορτήν μας: Τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τὴν ἄρρηκτα συνδεδεμένην μὲ αὐτὸν ἐπέτειον τῆς Ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας. Δύο χιλιάδες ἕνδεκα χρόνια συμπληρώνονται ἀπὸ τὸν πρῶτον καὶ ἑκατὸν ἐνενήκοντα χρόνια ἀπὸ τὴν πολυΰμνητον Ἐπανάστασιν τοῦ 1821, ἡ ὁποία μᾶς ὡδήγησεν εἰς ἐλεύθερον ἐθνικὸν βίον μετὰ ἀπὸ σειρὰν αἰώνων ἀνυποφόρου δουλείας ὑπὸ τὸ πέλμα τῶν υἱῶν τῆς Ἄγαρ...Δι...
Περισσότερα...
Προηγούμενο
Έπόμενο
30