GreekRussian (CIS)
Β Προς Κορινθίους Επιστολή 12 (Ὑψηλαὶ ὁράσεις καὶ ταπεινωτικαὶ ἀδυναμίαι - Ὁ Παῦλος σχολιάζει τὴν καύχησίν του)

Ὑψηλαὶ ὁράσεις καὶ ταπεινωτικαὶ ἀδυναμίαι

1 Τὸ νὰ καυχῶμαι λοιπὸν δὲν εἶναι συμφέρον μου, ἀλλὰ θὰ ἔλθω εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις τοῦ Κυρίου.

2 Ξέρω ἕνα ἄνθρωπον χριστιανὸν ὁ ὁποῖος πρὸ δεκατεσσάρων ἐτῶν – εἴτε μὲ τὸ σῶμα, δὲν ξέρω, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος, δὲν ξέρω, ὁ Θεὸς ξέρει – ἁρπάχθηκε ἕως τὸν τρίτον οὐρανόν.

3 Καὶ ξέρω ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος – εἴτε μὲ τὸ σῶμα εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος δὲν ξέρω, ὁ Θεὸς ξέρει –

4 ἁρπάχθηκε εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἄκουσε ἀνέκφραστα λόγια τὰ ὁποῖα δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἐπαναλάβῃ ἄνθρωπος.

5 Δι’ ἕνα τέτοιον ἄνθρωπον θὰ καυχηθῶ, διὰ τὸν ἑαυτόν μου ὅμως δὲν θὰ καυχηθῶ, παρὰ μόνον διὰ τὰς ἀδυναμίας μου.

6 Ἀλλὰ καὶ ἐὰν θελήσω νὰ καυχηθῶ, δὲν θὰ εἶμαι ἀνόητος, διότι θὰ πῶ τὴν ἀλήθειαν, τὸ ἀποφεύγω ὅμως μήπως μὲ θεωρήσῃ κανεὶς ἀνώτερον ἀπὸ ὅ,τι βλέπει σ’ ἐμὲ ἢ ἀκούει ἀπὸ ἐμέ.

7 Καὶ διὰ νὰ μὴ ὑπερηφανεύομαι διὰ τὰς πολλὰς ἀποκαλύψεις, μοῦ ἐδόθηκε ἕνα ἀγκάθι εἰς τὸ σῶμα, ἕνας ἄγγελος τοῦ Σατανᾶ, διὰ νὰ μὲ ραπίζῃ, διὰ νὰ μὴ ὑπερηφανεύομαι.

8 Τρεῖς φορὲς παρεκάλεσα τὸν Κύριον γι’ αὐτό, διὰ νὰ φύγῃ ἀπὸ ἐμέ.

9 Καὶ μοῦ εἶπε, «Σοῦ εἶναι ἀρκετὴ ἡ χάρις μου, διότι ἡ δύναμίς μου φανερώνεται τελεία ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει ἀδυναμία». Πολὺ εὐχαρίστως λοιπὸν θὰ καυχηθῶ μᾶλλον διὰ τὰς ἀδυναμίας μου, διὰ νὰ κατασκηνώσῃ εἰς ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ.

10 Διὰ τοῦτο εἶμαι εὐχαριστημένος μὲ τὰς ἀδυναμίας, τὰς ὕβρεις, τὰς ταλαιπωρίας, τοὺς διωγμοὺς καὶ τὰ στερήσεις πρὸς χάριν τοῦ Χριστοῦ, διότι ὅταν εἶμαι ἀδύνατος, τότε εἶμαι δυνατός.

Ὁ Παῦλος σχολιάζει τὴν καύχησίν του

11 Ἔγινα ἀνόητος μὲ τὸ νὰ καυχῶμαι. Σεῖς μὲ ἀναγκάσατε. Ἔπρεπε σεῖς νὰ μὲ συσταίνετε, ἐπειδὴ σὲ τίποτε δὲν ἐφάνηκα κατώτερος ἀπὸ τοὺς ἐξοχωτέρους ἀποστόλους, ἂν καὶ δὲν εἶμαι τίποτε.

12 Τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἀληθινοῦ ἀποστόλου ἐπραγματοποιήθησαν ἐνώπιόν σας μὲ κάθε ὑπομονήν, μὲ σημεῖα καὶ τέρατα καὶ δυνάμεις.

13 Κατὰ τί λοιπὸν εἶσθε κατώτεροι ἀπὸ τὰς ἄλλας ἐκκλησίας, παρὰ κατὰ τὸ ὅτι ἐγὼ ὁ ἴδιος δὲν σᾶς ἐπεβάρυνα; Συγχωρῆστέ μου αὐτὴν τὴν ἀδικίαν.

14 Νά, διὰ τρίτην φορἂν εἶμαι ἔτοιμος νὰ ἔλθω σ’ ἐσᾶς καὶ δὲν θὰ σᾶς ἐπιβαρύνω, διότι δὲν ζητῶ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά σας, ἀλλὰ σᾶς τοὺς ἴδιους, διότι δὲν ὀφείλουν τὰ παιδιὰ νὰ θησαυρίζουν διὰ τοὺς γονεῖς, ἀλλ’ οἱ γονεῖς διὰ τὰ παιδιά.

15 Ἐγὼ πολὺ εύχαρίστως θὰ δαπανήσω καὶ θὰ δαπανηθῶ διὰ τὰς ψυχάς σας. Ἂν καί, ἐνῷ σᾶς ἀγαπῶ περισσότερον, ἀγαπῶμαι ἀπὸ σᾶς ὀλιγώτερον.

16 Ἀλλ’ ἔστω, ἐγὼ δὲν σᾶς ἐπεβάρυνα, ἀλλ’ ἐπειδὴ εἶμαι πανοῦργος, σᾶς ἔπιασα μὲ δόλον.

17 Μήπως σᾶς ἐκμεταλλεύθηκα διὰ κάποιου ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἔστειλα σ’ ἐσᾶς;

18 Παρεκάλεσα τὸν Τίτον νὰ ἔλθῃ καὶ ἔστειλα μαζί του τὸν ἀδελφόν. Μήπως σᾶς ἐκμεταλλεύθηκε ὁ Τίτος; Δὲν συμπεριφερθήκαμε μὲ τὸ ἴδιο πνεῦμα; Δὲν ἀκολουθήσαμε τὰ ἴδια ἴχνη;

19 Πάλιν νομίζετε ὅτι ἀπολογούμεθα σ’ ἐσᾶς; Μιλᾶμε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ. Ὅλα δὲ αὐτά, ἀγαπητοί, διὰ τὴν οἰκοδομήν σας.

20 Διότι φοβοῦμαι μήπως, ὅταν ἔλθω, δὲν σᾶς βρῶ ὅπως σᾶς θέλω, καὶ σεῖς δὲν μὲ βρῆτε ὅπως μὲ θέλετε· μήπως ὑπάρχουν ἔριδες, ζηλοτυπίαι, θυμοί, φιλονεικίαι, διαβολαί, ψιθυρισμοί, ὑπερηφάνειαι, ἀκαταστασίαι,

21 μήπως, ὅταν πάλιν ἔλθω, μὲ ταπεινώσῃ ὁ Θεός μου ἀπέναντί σας καὶ πενθήσω πολλοὺς ποὺ ἁμάρτησαν προηγουμένως καὶ δὲν μετανόησαν διὰ τὴν ἀκαθαρσίαν καὶ τὴν πορνείαν καὶ τὴν ἀσέλγειαν ποὺ διέπραξαν.

Το αρχαίο κείμενο

1 Καυχᾶσθαι δὴ οὐ συμφέρει μοι· ἐλεύσομαι γὰρ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου.

2 Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων· εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν· ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ.

3 καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον· εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν·

4 ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι.

5 ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι, ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι εἰ μὴ ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου.

6 ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων· ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δὲ μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ.

7 Καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατᾶν, ἵνα με κολαφίζῃ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι.

8 ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα, ἵνα ἀποστῇ ἀπ' ἐμοῦ·

9 καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ' ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ.

10 διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν διωγμοῖς, ἐν στενοχωρίαις, ὑπὲρ Χριστοῦ· ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι.

11 Γέγονα ἄφρων καυχώμενος! ὑμεῖς με ἠναγκάσατε. ἐγὼ γὰρ ὤφειλον ὑφ' ὑμῶν συνίστασθαι· οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων, εἰ καὶ οὐδέν εἰμι.

12 τὰ μὲν σημεῖα τοῦ ἀποστόλου κατειργάσθην ἐν ὑμῖν ἐν πάσῃ ὑπομονῇ, ἐν σημείοις καὶ τέρασι καὶ δυνάμεσι.

13 Τί γάρ ἐστιν ὃ ἡττήθητε ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας, εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα ὑμῶν; χαρίσασθέ μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην.

14 Ἰδοὺ τρίτον ἑτοίμως ἔχω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐ καταναρκήσω ὑμῶν· οὐ γὰρ ζητῶ τὰ ὑμῶν, ἀλλὰ ὑμᾶς. οὐ γὰρ ὀφείλει τὰ τέκνα τοῖς γονεῦσι θησαυρίζειν, ἀλλ' οἱ γονεῖς τοῖς τέκνοις.

15 ἐγὼ δὲ ἥδιστα δαπανήσω καὶ ἐκδαπανηθήσομαι ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, εἰ καὶ περισσοτέρως ὑμᾶς ἀγαπῶν ἧττον ἀγαπῶμαι.

16 ἔστω δέ, ἐγὼ οὐ κατεβάρησα ὑμᾶς, ἀλλ' ὑπάρχων πανοῦργος δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον.

17 μή τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς, δι' αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα ὑμᾶς;

18 παρεκάλεσα Τίτον καὶ συναπέστειλα τὸν ἀδελφόν· μήτι ἐπλεονέκτησεν ὑμᾶς Τίτος; οὐ τῷ αὐτῷ πνεύματι περιεπατήσαμεν; οὐ τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσι;

19 Πάλιν δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα; κατενώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν· τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοί, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς.

20 φοβοῦμαι γὰρ μήπως ἐλθὼν οὐχ οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς, κἀγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν οἷον οὐ θέλετε, μήπως ἔρεις, ζῆλος, θυμοί, ἐριθεῖαι, καταλαλιαί, ψιθυρισμοί, φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι,

21 μὴ πάλιν ἐλθόντα με ταπεινώσῃ ὁ Θεός μου πρὸς ὑμᾶς καὶ πενθήσω πολλοὺς τῶν προημαρτηκότων καὶ μὴ μετανοησάντων ἐπὶ τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ πορνείᾳ καὶ ἀσελγείᾳ ᾗ ἔπραξαν.

Β Προς Κορινθίους Επιστολή 13 (Προειδοποιήσεις ἕνεκα μελλοντικῆς ἐπισκέψεώς του - Ἐπίλογος)

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Κεντρικό Μενού

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Δευτέρα
11
Απριλίου
Ανατ.: 06.00
Δύση: 19.00
Πρώτο Τέταρτο
Αντίπα επισκόπου Περγάμου, Φορμουθίου και Τρυφαίνης οσίων
1034
Θάνατος του Ρωμανού Γ΄ Αργυρού. Ο Μιχαήλ Δ΄ ο Παφλαγών ανέρχεται στον θρόνο.
1821
Ο Νικόλαος Ράπτης επιτίθεται στο λιμάνι της Μήλου εναντίον τουρκικών πλοίων και τα κυριεύει.
1897
Η 4η Ελληνική Ταξιαρχία αναγκάζεται να συμπτυχθεί προς τον Αμπελώνα Τυρνάβου.
1914
Οι Μεγάλες Δυνάμεις απαιτούν την εκκένωση της Βορείου Ηπείρου, της Ίμβρου, της Τενέδου, του Καστελλόριζου και της νήσου Σάσωνος.
1941
Ελληνοβρετανικές δυνάμεις αποκρούουν σφοδρές γερμανικές επιθέσεις στην περιοχή Βεύης-Κλειδί της Φλώρινας.
Βυθίζεται κοντά στον Καφηρέα, από γερμανικό βομβαρδιστικό, το πλωτό νοσοκομείο "Αττική".

Δημοφιλή Άρθρα

Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Μεντβέντεφ: "Η ζωή μου άλλαξε από τότε που ασπάσθηκα την ορθοδοξία"
Ειδήσεις

altΟ Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Ντιμίτρι Μεντβέντεφ εξέπληξε τους πάντες, όταν στο Αμερικάνικο Τηλεοπτικό δίκτυο (ABC) δήλωσε, ότι η ζωή του άλλαξε ριζικά αφότου ασπάσθηκε την Ορθοδοξία. «Πιστεύω είναι καλό για μένα, γιατί από τότε η ζωή μου, έχει αλλάξει!

Περισσότερα...
 
Έναρξη 860 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 860 από 862

.::Αδόλφος Χίτλερ λίγο πριν τον πόλεμο-σπάνιες φωτογραφίες του περιοδικού LIFE που ήταν χαμένες για 50 χρόνια

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Το onalert σας παρουσιάζει σήμερα φωτογραφίες του περιοδικού LIFE, από την ναζιστική Γερμανία στα τέλη της δεκαετίας του 30, με τον Χίτλερ, και τους συνεργάτες του. Οι φωτογραφίες είναι τραβηγμένες με έγχρωμο φιλμ σε διαστάσεις 6Χ9. Η ιστορία τους αγγίζει τα όρια του παραμυθιού. Ο απεσταλμένος του LIFE στη Γερμανία το 1939, ακολουθούσε τον Χίτλερ [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Tα επεισόδια σε Νίκαια και Κορυδαλλό μεταξύ νεαρών Ελλήνων και Πακιστανών λαθρομεταναστών, κλιμακώνονται...Τι έχει συμβεί;

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Tα επεισόδια σε Νίκαια και Κορυδαλλό μεταξύ νεαρών Ελλήνων και Πακιστανών λαθρομεταναστών, κλιμακώνονται, με την επίσημη Πολιτεία...(όπως ο δήμαρχος Νίκαιας και οι διάφορες επιδοτούμενες ΜΚΟ, αλλά και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ) και την ΕΛΑΣ (ενημερώνουν ότι έχουν ανάλογες διαταγές, «άνωθεν), να τάσσονται εξ αρχής στο πλευρό των αλλοδαπών. Τι έχει συμβεί; Ο ομαδικός βιασμός 14χρονης την περασμένη Δευτέρα,Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Γι' αυτό δεν πρέπει να οδηγούμε κοντά σε κοντέινερ

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συλλήψεις σε διαδήλωση κατά της απαγόρευσης της μπούρκας στη Γαλλία

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
πηγή: Τα ΝΕΑΔύο γυναίκες με μπούρκα συνελήφθησαν στη Γαλλία μετά την έναρξη ισχύος του νόμου που απαγορεύει στις μουσουλμάνες να φορούν την ισλαμική ενδυμασία (μπούρκα ή νικάμπ) στους δημόσιους χώρους. Η γαλλική αστυνομία αναφέρει ότι οι γυναίκες δεν τέθηκαν υπό κράτηση διότι φορούσαν τη μπούρκα (η παραβίαση επισύρει χρηματικό πρόστιμο), αλλά γιατί συμμετείχαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από την Παναγία των Παρισίων στην οποία δεν είχε δοθεί έγκριση.Η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που απαγορεύει δημοσίως την ενδυμασία που εκλαμβάνεται από τους περισσότερους μουσουλμάνους ως θρησκευτικό καθήκον. Ο νόμος εγκρίθηκε το 2010 από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση έπειτα από θυελλώδεις συζητήσεις και τέθηκε σε εφαρμογή το πρωί της Δευτέρας... Συγκεκριμένα απαγορεύεται ρητώς την ολόσωμη μπο...
Περισσότερα...
.::Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Ακριτοχώρι

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και σύμφωνα με όλα όσα ορίζει η μοναστική τάξη και παράδοση η γυναικεία Αδελφότητα του Ιερού Ησυχαστηρίου του Τιμίου Προδρόμου Ακριτοχωρίου,Σιδηροκάστρου,  υποδέχθηκε την Κυριακή τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::"Η Παναγία όπως τότε έτσι και σήμερα, δεν αφήσει ...

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Φέτος συμπληρώνονται πέντε ολόκληρα χρόνια ζωής, εμπειρίας και ελάχιστης διακονίας – μαρτυρίας Ελληνισμού και Ορθοδοξίας στην πόλη του Χαρτούμ. «Εν ενί στόματι και μια καρδία» ψάλλαμε το βράδυ της Παρασκευής στον Καθεδρικό Κοινοτικό Ναό της Παναγίας του Χαρτούμ την πιο υπέροχη Ακολουθία – του Ακαθίστου Ύμνου… Ολίγοι πάντα… ως πολλοί… σιγοψάλλαμε από καρδιάς «την πρωτόγεννη μάνα του – την Παναγία – που είναι ταυτόχρονα μάνα του κόσμου, πλατύτερη από τας Ουρανούς» όπως θα έλεγε ο Ζήσιμος Λορεντζάτος. Α! η άτρεπτη ενανθρώπηση του μονογενή της…. Α! η οικειότητα ανάμεσα στη γη και στον ουράνιο κόσμο… Ποια άλλη θρησκεία ονομάζει το Θεό μήλο μυρωδάτο; «Το μήλον το εύοσμον Χαίρε η Τέξασα…». Γοητευόμενος κυριολεκτικά από μια αρθρογραφία του έγκριτου περιοδικού της «Πειραϊκής Εκκλησίας» αφιερωμ...
Περισσότερα...
.::Μίκης Θεοδωράκης: Με τους Γερμανούς στην κατοχή και με την Χούντα, ο εχθρός ήταν ορατός

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
“Αν είχα ένα πολιτικό κόμμα αυτή τη στιγμή, ξέρετε πως θα το ονόμαζα; Πατρίδα. Αυτό μας λείπει.” Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή Ε΄ Νηστειών - Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

πηγή: Ι.Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου και fotistsakiris Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΠΑΣΟΚ: Προανακριτική μόνο για τον Άκη και όχι «τα λοιπά μέλη της κυβερνήσεως»

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Την σύσταση απευθείας προκαταρκτικής (δηλαδή προανακριτικής) επιτροπής για τα υποβρύχια, θα προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, με τη διαδικασία αυτή διασφαλίζεται ότι θα διερευνηθούν με τον ταχύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο ενεργές ποινικές ευθύνες για το πιο κρίσιμο τόσο από νομικής όσο και από ηθικής πλευράς ζήτημα, για το οποίο υπάρχουν ενδείξεις που [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ημερίδα Θεολόγων νομού Κορινθίας

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/4/2011ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011ΣΤΗΝ «ΚΡΟΚΙΔΕΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥΜε επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Απριλίου 2011 στην «Κροκίδειο Αίθουσα» η συνάντηση Θεολόγων Ν. Κορινθίας με τον Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟ και με τον Σχολικό Σύμβουλο Θεολόγων κ. Αγγελόπουλο.Της θεολογικής συναντήσεως προηγήθηκε Θ. Λειτουργία στο επισκοπικό παρεκκλήσιο της Αγ. Φωτεινής όπου και εν συνεχεία μετά το πρόγευμα και την πρώτη επικοινωνία ξεκίνησε η Α’ εισήγηση από τον Θεολόγο, συν/χο εκπαιδευτικό και Προϊστάμενο του Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ιωνίας π. Σταύρο Πανουργιά με θέμα «Εκκλησία και Σχολείο»...Ο π. Σταύρος, αν και ασθενών υπερέβη εαυτόν, προσήλθε στην ημερίδα και κατέδειξε με πολλά επιχειρήματα ότι η Εκκλησία οσάκις της επ...
Περισσότερα...
.::Μητροπολίτης Κονίτσης Ανδρέας, "Ταφόπλακα στὴν ἀκριτική μου Ἐπαρχία δὲν θὰ βάλω"

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 9ῃ Ἀπριλίου 2011Ἀριθ. Πρωτ. 28ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥὉ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :«Μόλις τώρα πληροφορήθηκα ἀπὸ ἰδιαιτέρως ἀξιόπιστη πηγή, ὅτι κάποιοι σχεδιάζουν, ἐκ νέου, τὴν κατάργηση τοῦ 583 Τάγματος Πεζικοῦ Κονίτσης, καθὼς καὶ τοῦ 628 Τ.Π. Φιλιατῶν, καὶ τὴν μεταφορά τους στὸ Στρατόπεδο Περάματος τῶν Ἰωαννίνων.Ἡ πληροφορία λέει ἀκόμη, ὅτι ἡ ἀπόσυρση θὰ γίνῃ ἐν κρυπτῷ καὶ παραβύστῳ, σὲ ὧρες μᾶλλον νυχτερινές, ὥστε νὰ μὴ γίνῃ ἀντιληπτή, ἴσως διότι οἱ ταῦτα ἐνεργοῦντες φοβοῦνται τὴν ἀντίδραση τοῦ Λαοῦ. Ἀλλὰ μέχρι τώρα γνωρίζαμε, ὅτι οἱ ληστές, οἱ διαρρῆκτες, οἱ δολοφόνοι καὶ γενικῶς οἱ ἄνθρωποι τοῦ ὑποκόσμου, σχεδιάζουν τὴν κακοποιὸ καὶ κακοῦργο δράση τους τὶς βραδυνὲς καί, κυρίως, τὶς μεταμεσονύκτιες ὧ...
Περισσότερα...
.::Συνέρχεται η Δ.Ι.Σ. για το μήνα Απρίλιο

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Συνέρχεται από την Τρίτη 12 έως και την Πέμπτη 14 Απριλίου 2011 η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, της 154ης Συνοδικής Περιόδου, για να ασχοληθεί με θέματα της Ημερησίας Διατάξεως.Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Επιστολή του Παγκρήτιου Συνδέσμου Θεολόγων προς την Υπουργό Παιδείας

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
πηγή: ΖωηφόροςΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝΘΕΤΙΔΟΣ 13, 71304 ΗΡΑΚΛΕΙΟΤηλ. και Φαξ 2810 250543, κιν. 6944712278Ηράκλειο, 4 Απριλίου 2011 Αριθμ. Πρωτ. 10Προς:Κυρία ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΥπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και ΘρησκευμάτωνΑθήναΚοινοποίηση: Όπως ο πίνακας αποδεκτώνΘΕΜΑ: «Η θέση του μαθήματος των Θρησκευτικών στο νέο Λύκειο»Αξιότιμη Κυρία ΥπουργέΟι θεολόγοι της Κρήτης πληροφορηθήκαμε με απογοήτευση τη συρρίκνωση του μαθήματος των Θρησκευτικών στην πρόταση σας για το νέο Λύκειο.Η μετατροπή του μαθήματος των Θρησκευτικών σε μονόωρο στη Β' Λυκείου και σε επιλεγόμενο στη Γ' Λυκείου αποτελεί υποβάθμιση με την οποία είμαστε αντίθετοι.Όπως είναι γνωστό, το Λύκειο έχει εκτραπεί από τον εκπαιδευτικό σκοπό να προετοιμάζει με άρτιο και παιδαγωγικά υπεύθυνο τρόπο τους αυριανούς πολίτες...Αντί ...
Περισσότερα...
.::Εμπλοκή της Τουρκίας στην ισλαμική τρομοκρατία!

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
 Turkish Volunteers in ChechnyaBy: Brian Glyn WilliamsFor several years Kremlin spokespersons have identified Turkey as the primary source of foreign jihadi volunteers (always referred to as naemniky, "mercenaries" in official ... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ιαπωνία: Μειώθηκε ο κίνδυνος αλλά η ανησυχία υπάρχει

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Ένας μήνας έχει περάσει από το σεισμό των 9 Ρίχτερ και το φονικό τσουνάμι στην Ιαπωνία και η διοίκηση του πυρηνικού εργοστασίου της Φουκουσίμα ακόμα δεν έχει ανακτήσει τον έλεγχο των πυρηνικών αντιδραστήρων με αποτέλεσμα Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ – Οι τουρκικές αθλιότητες

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Του Μιχάλη Ιγνατίου - Οι δηλώσεις του αντιπροέδρου και υπουργού Επικρατείας της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας αντιμετωπίστηκαν με δικαιολογημένη οργή, αν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιώργος Πεταλωτής προσπάθησε να τις παρουσιάσει ως θέσεις και μεμονωμένες δηλώσεις του Μπουλέντ Αρίντς και όχι της τουρκικής κυβέρνησης. Απαντώντας στην ειρωνεία του Τούρκου αντιπροέδρου, ότι (οι Έλληνες) «θαΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::H υποχώρηση των Ευρωπαίων στο πρόγραμμα του ΝΜΑ της Π.Α.

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

   Σημαντικό «υπόγειο» προβάδισμα δείχνουν να παίρνουν μετά από πολύ καιρό οι αμερικανικές εταιρείες στο ελληνικό πρόγραμμα του Νέου Μαχητικού Αεροσκάφους, καθώς ο θεωρούμενος ως σημαντικότερος ανταγωνιστής τους στην ελληνική αγορά, η το EF-2000 Eurofighter εκτός Ελλάδος ταλανίζεται από ενδοεταιρικά προβλήματα και άρνηση των κυβερνήσεων της κοινοπραξίας να χρηματοδοτήσουν την εξέλιξη του Tranche 3B και [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Θαλάσσια εκπαίδευση για τους Έλληνες εφέδρους (ΦΩΤΟ)

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Στο πλαίσιο του 1ου Σχολείου Μάχης της Πανελλήνιας Ένωσης Εφέδρων Υπαξιωματικών και Οπλιτών, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύθηκαν σε αντικείμενα μάχης σε θαλάσσιο περιβάλλον. Η εκπαίδευση εντάσσεται στο πλαίσιο του συνεχούς εκπαιδευτικού προγράμματος των μελών, αλλά αποκτά ξεχωριστή σημασία εν όψει της επερχόμενης άσκησης «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ».    Συγκεκριμένα, εκπαιδεύτηκαν στην αδιαβροχοποίηση των υλικών τους και την κατασκευή πλωτήρα [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Θαλάσσια εκπαίδευση για τους Έλληνες εφέδρους (ΦΩΤΟ)

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Στο πλαίσιο του 1ου Σχολείου Μάχης της Πανελλήνιας Ένωσης Εφέδρων Υπαξιωματικών και Οπλιτών, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύθηκαν σε αντικείμενα μάχης σε θαλάσσιο περιβάλλον. Η εκπαίδευση εντάσσεται στο πλαίσιο του συνεχούς εκπαιδευτικού προγράμματος των μελών, αλλά αποκτά ξεχωριστή σημασία εν όψει της επερχόμενης άσκησης «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ». Συγκεκριμένα, εκπαιδεύτηκαν στην αδιαβροχοποίηση των υλικών τους και την κατασκευή πλωτήρα με [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Πανηγύρισε ο μοναδικός παγκοσμίως, Ναός του Αγ. ...

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Το Σαββάτο 9 Απριλίου, με την ευλογία του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Αμβροσίου, τελέστηκε η Ιερά Πανήγυρις του Ιερού Ναού του  Αγίου ενδόξου Μάρτυρος Μιλτιάδη, που βρίσκεται στην πανέμορφη πευκόφυτη περιοχή «Υχτια», του χωριού Όθος, στο νησί της Καρπάθου. Της Πανηγύρεως προέστη ο Αρχιμανδρίτης π. Μιλτιάδης Μίτσελλ – Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως, ο οποίος και δέχθηκε τις ευχές των πιστών για τα ονομαστήριά του. Τους Ύμνους του Όρθρου, και της Θείας Λειτουργίας απέδωσε με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, πολυμελής χορός ψαλτών. Ο π. Μιλτιάδης στην Ομιλία του, επεσήμανε την αξία της αυτοθυσίας των μαρτύρων. Πώς η Ορθοδοξία δεν είναι μόνο  θεωρία ούτε  τυπολατρεία, αλλά είναι πρωτίστως ουσιαστικό βίωμα, και τρόπος ζωής. «Ο βίος των μαρτύρων  πρέπει να αποτελεί πρότυπο, να μας εμπνέει ͘να μας ενισχύει...
Περισσότερα...
.::Τουρκική οικονομική διείσδυση στη Θράκη: Θέλουν ΣΕΚΑΠ, Πανθρακικό!

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Mε επιμονή και μεθοδικότητα εξελίσσεται η προσπάθεια της Τουρκίας για οικονομική διείσδυση στην Θράκη, δεδομένων και των πρόσφατων αμοιβαίων επιχειρηματικών ανοιγμάτων τα οποία προωθούνται και από την κυβέρνηση. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με δημοσίευμα στην ιστοσελίδα kavalanet.gr τουρκική κρατική τράπεζα εξέφρασε το ενδιαφέρον της για την συμμετοχή της στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου τηςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Γέροντας Αμβρόσιος της Ι. Μονής Δαδίου. (βίντεο)

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

πηγή αρχείου youtube.com/user/megasfilipposΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::FT: Αμηχανία από το ισλανδικό "Δεν Πληρώνω"

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
By Andrew Ward, Alex Barker και Matthew Steinglass Η Βρετανία και η Ολλανδία απειλούν ότι θα κινηθούν νομικά εναντίον της Ισλανδίας διεκδικώντας τα 4 δισ. ευρώ που χάθηκαν με την κατάρρευση της τράπεζας Icesave, αφού ο λαός της... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Μυστικές διαβουλεύσεις Αθηνών-Σκοπίων

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Της Αγγελικής Σπανού - “Republika Severna Makedonija” (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας), “Republic of Vardar Macedonia” (Δημοκρατία της Μακεδονίας του Βαρδάρη) και “Gorna Makedonija” (Άνω Μακεδονία) είναι τα τρία ονόματα, τα οποία -σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες- βρίσκονται στο τραπέζι των παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων μεταξύ Αθήνας - Σκοπίων. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι συνομιλίεςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Περί «ταυτοτήτων». Ομιλία του π. Αθανάσιου Μυτιληναίου

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Ομιλία του μακαριστού πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου (Μονή Στομίου Λαρίσης) σχετικά με το εάν θα πρέπει να δεχτούμε ταυτότητες με τον δυσώνυμο αριθμό. Η ομιλία έγινε στις 16 Φεβ 1987 στα πλαίσια ομιλιών για τις κατηχήσεις του Αγίου Κύριλλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Πρόκειται για την 102α ομιλία και περιέχεται στο 6ο CD. Σε αυτήν, μαζί με όλα τα ενδιαφέροντα που λέει όπως πάντα ο π.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::'Το Wikileaks είναι πιο αξιόπιστο από τις κυβερνήσεις: λέει ο Τζούλιαν Ασάντζ

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
“Το Wikileaks είναι πιο αξιόπιστο από τις δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις γιατί στηρίζεται στη χρηματοδότηση του κόσμου”, δήλωσε ο αυστραλός που έχει προκαλέσει “πονοκέφαλο” στις ΗΠΑ. Ο Τζούλιαν Ασάντζ μιλώντας σε ακροατήριο 700 ατόμων στη...  Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Γκρούεφσκι: «Μεγάλες οι τουρκικές επενδύσεις στη χώρα»

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Στο επιχειρηματικο φόρουμ της Κωνσταντινούπολης ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έδωσε μεγάλη ενθάρρυνση και κίνητρα στους Τούρκους επενδυτές, για μεγάλες ευκαιρίες επενδύσεων στην πΓΔΜ, εκτίμησε ο πρωθυπουργός των Σκοπίων, Νίκολα Γκρούεφσκι, μετά την ανάθεση της ανακατασκευής του αεροδρομίου «Άγιος Απόστολος Παύλος» της Οχρίδας. «Ξεκινήσαμε με την εταιρεία TAV, η οποία έχειΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΙΤΑΛΙΑ: Ζητάνε την ‘κεφαλή επί πινάκι’ ιστορικού γιατί είπε ότι η διάδοση της ομοφυλοφιλίας ήταν η αιτία της κατάρρευσης της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Ένας διαπρεπής Ιταλός ιστορικός υποστήριξε ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κατέρρευσε επειδή η "μετάδοση της ομοφυλοφιλίας και η θηλυπρέπεια" την κατέστησε εύκολη λεία για τις ορδές των βαρβάρων, πυροδοτώντας οργισμένες αντιδράσεις, γράφει η Daily Mail. Ο Roberto De Mattei, 63 ετών, αναπληρωτής επικεφαλής της Εθνικής Έρευνας της χώρας του, ισχυρίστηκε ότι η αυτοκρατορία αποδυναμώθηκε μοιραία μετά την κατάκτηση της Καρχηδόνας, την οποία περιέγραψε ως "ένα παράδεισο για τους ομοφυλόφιλους". Οι παρατηρήσεις του προκάλεσαν αγριεμένες αντιδράσεις που ζητούσαν την παραίτησή του, καθώς κατά τους επικριτές τα σχόλιά του ήταν «ομοφοβικά, προσβλητικά και ανάρμοστα» για τη θέση του. Η πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν αποτέλεσμα της «θηλυπρέπεια λίγων στην Καρχηδόνα, που ήταν ένας παράδεισος...
Περισσότερα...
.::Οι τελευταίες επιστολές Παπαντωνίου: Μια αποκάλυψη – σοκ

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Μία αποκάλυψη σοκ από τον Πέτρο Αργυρίου - Ο Λάμπρος Παπαντωνίου, ο ανταποκριτής μας στην Ουάσινγκτον, ο περίφημος Mr. Lambros, πέθανε στις 28 Μαϊου του 2009 κάτω από ασαφείς συνθήκες νοσηλευόμενος σε νοσοκομείο των ΗΠΑ. Άνθρωπος γνήσιος, ορμητικός, ασυμβίβαστος, μαχητικός αποτέλεσε μια από τις λίγες ανεξάρτητες ελληνικές φωνές στις ΗΠΑ. Οι φίλοι του τον λάτρευαν για την ανοιχτή του καρδιά καιΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Τους 90 έχουν φθάσει οι νεκροί στη Συρία

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Οι αρχές ασφαλείας της Συρίας έχουν αποκλείσει την παραθαλάσσια πόλη Μπάνιας έπειτα από τις δολοφονικές επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες Κυριακή από μη τακτικούς στρατιώτες που είναι πιστοί στον σύρο πρόεδρο Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Μετριάζεται (;) η τουρκική βαρβαρότητα εναντίον των Ελλήνων της Πόλης

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Τα έρημα ελληνικά σχολεία περνούν στη μειονότητα Το τουρκικό κράτος κρατούσε τυπικά ανοικτά, διορίζοντας μάλιστα και διευθυντές, ελληνικά μειονοτικά σχολεία, τα οποία από δεκαετίες πια δεν είχαν μαθητές, με στόχο να μην μπορούν οι... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ὁ Τίμιος Σταυρός ἀπό τήν Ι.Μ. Ξηροποταμου Ἁγίου Ὅρους στά Πετροκέρασα Θεσσαλονίκης

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Ὁ Τίμιος Σταυρός ἀπό τήν Ι.Μ. Ξηροποταμου Ἁγίου Ὅρους στά Πετροκέρασα Θεσσαλονίκης Πρόγραμμα υποδοχής- προσκύνησης Σάββατο του Λαζάρου 18.00 Επίσημη υποδοχή στην είσοδο του χωριού 18.30 Πομπή προς τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Πετροκεράσων 19.00 Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Mητροπολίτη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. ΝικοδήμουΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Economist: Καταστροφή για την Ελλάδα το Μνημόνιο!

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Δυσεπίλυτα είναι τα δημοσιονομικά προβλήματα της Ελλάδας και δεδομένων των συνθηκών τα €110 δισ. του πακέτου βοήθειας δεν θα είναι αρκετά για καλύψουν τις ανάγκες της χώρας μας, σύμφωνα με τον Economist. Αν και σύμφωνα με τους αρθρογράφους του περιοδικού το αδιέξοδο πλησιάζει η λύση δεν είναι η αναδιάρθρωση του χρέους αλλά η εκποίηση κρατικής περιουσίας και γης. Παράλληλα το δημοσίευμα θέτει θέμαΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Προσευχηθείτε για τον κλινικά νεκρό αδελφό μας - Επείγον

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Το πενταπόσταγμα σας παρακαλεί να προσευχηθείτε για τον πατέρα Μελέτιο, φίλος και αδελφός μας, ο οποίος βρίσκεται στην εντατική κλινικά νεκρός, μετά από πολύ σοβαρό ατύχημα.  Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συνεδριάζει αύριο η Δ.Ι.Σ.

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Συνέρχεται από την Τρίτη 12 έως και την Πέμπτη 14 Απριλίου 2011 η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, της 154ης Συνοδικής Περιόδου, για να ασχοληθεί με θέματα της Ημερησίας Διατάξεως. Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Anagrafes.com Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Διαδήλωση κατά Ερντογάν στο Λονδίνο

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Ειδικού Συνεργάτη Tριακόσιοι  περίπου Λίβυοι διαδήλωσαν έξω από την τουρκική πρεσβεία στο Λονδίνο διαμαρτυρόμενοι κατά της Άγκυρας. Οι Λίβυοι αντικαθεστωτικοί έδωσαν το ραντεβού τους μετά την προσευχή της Παρασκευής, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την στάση της Τουρκίας στο θέμα της Λιβύης. Τα συνθήματα που κυριάρχησαν ήταν κατά του Ερντογάν, τον οποίο παρομοίαζαν με τον Καντάφι, [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::18 αλήθειες για το γέλιο!

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Μιας και σε αυτή την στήλη αναρτούμε αστεία νομίζω αξίζει να διαβάσετε 18 ωφέλιμες αλήθειες γύρω από το γέλιο! Το γέλιο ανεβάζει με φυσικό τρόπο τη διάθεση, προλαμβάνει τις ασθένειες, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, βελτιώνει το καρδιαγγειακό σύστημα, καίει θερμίδες, γυμνάζει και αυξάνει τη μακροζωία. Όλες Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου στην Αργολίδα

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Με κάθε λαμπρότητα τελέσθηκε η ακολουθία του ακάθιστου ύμνου στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου επισκόπου Άργους, στην Αργολίδα, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Άρτας κκ. Ιγνάτιου ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή μετά από πρόσκληση του Μητροπολίτη Αργολίδας κκ. Ιακώβου , να σημειωθεί πως ο μητροπολίτης Αργολίδας είχε υπηρετήσει πολλά χρόνια ως ιεροκήρυκας στην μητρόπολη της Αρτης .Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Δόξα τω Θεώ, Δόξα τω Θεώ, Δόξα τω Θεώ…

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π.Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος από την Σιέρρα Λεόνε μιλάει με την γλώσσα της αλήθειας και αφυπνίζει… Να δοξάζετε τον Θεό και όχι την γκρίνια. Πηγή:http://www.pentapostagma.gr Filed under: ΚόσμοςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Κίνδυνος για Αιγαίο και Θράκη

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Σε μια εποχή που οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, συνδυάζονται με τις φήμες περί χρεωκοπίας της Ελλάδας, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια της χώρας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τα ομόλογα, ο κ. Κακλαμάνης προειδοποίησε ότι η οικονομική κατάρρευση ίσως σημάνει απώλεια της Θράκης ήΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος για μεταμοσχεύσεις:Εικασία χωρίς ηθική

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Οι μεταμοσχεύσεις αποτελούν μοναδικό επίτευγμα της σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας. Χάρις σε αυτές, σήμερα περισσότεροι από ένα εκατομμύριο συνάνθρωποι μας, άλλως καταδικασμένοι σε θάνατο, ζουν μια μακράς διάρκειας και υψηλής ποιότητας ζωή, που μάλιστα τη δανείζονται από άλλους.Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Οι «σωστές πολιτικές θέσεις» και τα εκπαιδευτικά θαύματα στη Θράκη

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Εκπαιδευτικά θαύματα έχουν γίνει στη Θράκη με το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων των πρώην και νυν (και αεί;) καθηγητριών του Πανεπιστημίου Αθηνών Φραγκουδάκη και Δραγώνα, που από το 1997 μέχρι σήμερα είναι εναλλάξ υπεύθυνες για... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Γεωργιανή γιαγιά έκλεισε το internet σε όλη τη χώρα

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
75χρονη γυναίκα από την Γεωργία έσκαψε για να βρει χαλκό και έκοψε ένα καλώδιο το οποίο στήριζε το 90% των διαδικτυακών υπηρεσιών στην Αρμενία. Η παροχή δικτύου διακόπηκε και στο Αζερμπαϊτζάν και οι χρήστες δεν είχαν πρόσβαση στο Internet για περίπου πέντε ώρες. Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η Ελληνική Μειονότητα στη «μέγγενη» των Αλβανικών κομμάτων

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

• Μέσα σε κλίμα πολιτικής έντασης βαδίζει στις τοπικές εκλογές της 8ης Μαΐου η Αλβανία. Ενώ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν σοβαρά ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι εκλογές, τεταμένο είναι το κλίμα και για την ελληνική μειονότητα της Βορείου Ηπείρου, προς την οποία συνεχή είναι τα «χτυπήματα» των Αλβανών. Και αυτά, τη στιγμή που η χώρα, μέσω των εκλογών,Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η ΜΚΟ "Αποστολή" κοντά στα παιδιά των ...

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Η Μ.Κ.Ο. ΄΄ΑΠΟΣΤΟΛΗ΄΄της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ξεκινά και θα εφαρμόσει στο επόμενο τρίμηνο το πρόγραμμα ΄΄ΕΧΩ ΑΠΟΣΤΟΛΗ΄΄ με σειρά από δράσεις που θα περιλαμβάνουν αποστολές βιβλίων με σκοπό την ενίσχυση εκπαιδευτικού υλικού σε σχολικές βιβλιοθήκες ακριτικών περιοχών, αλλάκαι  δωρεάν διάθεση βιβλίων και γραφικής ύλης σε μαθητές. Σκοπός των ενεργειών είναι η ενίσχυση της εθνικής προόδου και η πνευματική ανάπτυξη των νέων μας. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί  σε συνεργασία με τους Δήμους. Η πρώτη αποστολή βιβλίων θα γίνει εντός της εβδομάδας στο Δήμο Σάμου. Στη συνέχεια του προγράμματος  θα ακολουθήσουν ανάλογες δράσεις σε  ακριτικά νησιά. Βασική προτεραιότητα και σημείο αναφοράς του προγράμματος ΄΄ΕΧΩ ΑΠΟΣΤΟΛΗ΄΄είναι η αναβίωση των πνευματικών αξιών του Ελληνισμού και της ορθ...
Περισσότερα...
.::Θαλάσσια εκπαίδευση για τους Έλληνες εφέδρους

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Στο πλαίσιο του 1ου Σχολείου Μάχης της Πανελλήνιας Ένωσης Εφέδρων Υπαξιωματικών και Οπλιτών, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύθηκαν σε αντικείμενα μάχης σε θαλάσσιο περιβάλλον. Η εκπαίδευση εντάσσεται στο πλαίσιο του συνεχούς εκπαιδευτικού προγράμματος των μελών, αλλά αποκτά ξεχωριστή σημασία εν όψει της επερχόμενης άσκησης «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ». Συγκεκριμένα, εκπαιδεύτηκαν στην αδιαβροχοποίηση των υλικών τουςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Και παπάς και ζευγάς

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τις χειροτονίες νέων κληρικών βρήκε η Ελλαδική Εκκλησία. Μετά την αμετάκλητη απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, που έκανε σαφές πως δεν πρόκειται να υπάρξει καμία εξαίρεση στο καθεστώς μία πρόσληψη για πέντε αποχωρήσεις ούτε για τους κληρικούς οι ιεράρχες αποφάσισαν να ακολουθήσουν άλλη οδό...Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η χώρα χρειάζεται Κυβερνήτη, όχι πρωθυπουργό – τροχονόμο μέτρων

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Δεν κινείται τίποτα. Η οικονομική ζωή βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Δεν είναι σχήμα λόγου. Η κρίση πλέον έχει στρογγυλοκαθίσει στα φτωχικά, αλλά και τα πλούσια σαλόνια. Λουκέτα, απολύσεις για τους άτυχους, δραστικός περιορισμός μισθών και συντάξεων για τους «τυχερούς». Επιτηδευματίες στο ρόλο του Βέγγου. Εισοδηματίες χωρίς εισοδήματα. Επιχειρηματίες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. ΥγιείςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Αλεξανδρείας Θεόδωρος εγκαινίασε εντευτήριο ...

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Με την υψηλή παρουσία της ΑΘΜ του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β’ έγινε η απαρχή μιας νέας εποχής για τον ιστορικό Σύλλογο Ελλήνων Αποφοίτων Αμπετείου Σχολής Καΐρου (ΣΕΑΑΣ), που παρουσίασε, την 9η Απριλίου ε.ε, επίσημα το πλήρως ανακαινισμένο εντευκτήριό του. Καλώντας τον Σεπτό Προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αφρικής να τελέσει την ακολουθία του αγιασμού, η Πρόεδρος του Σωματείου κα Βίλλυ Πολίτου χαρακτήρισε ως έναν ελπιδοφόρο οιωνό την παρουσία Του για την συνέχιση της πορείας του Συλλόγου για πολλά ακόμη χρόνια. Από την πλευρά του, ο Μακ.Πατριάρχης Αλεξανδρείας εξέφρασε τον θαυμασμό του για τα επιτελεσθέντα έργα στο χώρο του εντευκτηρίου του Συλλόγου, τονίζοντας «την σημασία της συντήρησης όλων αυτών των χώρων που μας έμελλε να φροντί...
Περισσότερα...
.::Ο Αλεξανδρείας Θεόδωρος εγκαινίασε εντευτήριο ...

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Με την υψηλή παρουσία της ΑΘΜ του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β’ έγινε η απαρχή μιας νέας εποχής για τον ιστορικό Σύλλογο Ελλήνων Αποφοίτων Αμπετείου Σχολής Καΐρου (ΣΕΑΑΣ), που παρουσίασε, την 9η Απριλίου ε.ε, επίσημα το πλήρως ανακαινισμένο εντευκτήριό του. Καλώντας τον Σεπτό Προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αφρικής να τελέσει την ακολουθία του αγιασμού, η Πρόεδρος του Σωματείου κα Βίλλυ Πολίτου χαρακτήρισε ως έναν ελπιδοφόρο οιωνό την παρουσία Του για την συνέχιση της πορείας του Συλλόγου για πολλά ακόμη χρόνια. Από την πλευρά του, ο Μακ.Πατριάρχης Αλεξανδρείας εξέφρασε τον θαυμασμό του για τα επιτελεσθέντα έργα στο χώρο του εντευκτηρίου του Συλλόγου, τονίζοντας «την σημασία της συντήρησης όλων αυτών των χώρων που μας έμελλε να φροντί...
Περισσότερα...
.::Η περίπτωση Rafael Correa - Ο κυβερνήτης που ακύρωσε τα χρέη της χώρας του προς τους ξένους επενδυτές και συγκρούσθηκε με τη Ουάσιγκτον

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Μια περίπτωση πολιτικού ηγέτη που χρήζει ιδιαίτερης μνείας, είναι αυτή του προέδρου του Ecuador (Ισημερινού), Rafael Correa, που ανέλαβε την εξουσία το 2007, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες για τη χώρα του συνθήκες. Ο 48χρονος Correa, τονίζοντας το γεγονός ότι κάθε άλλο παρά παραδοσιακός πολιτικός είναι, προσπάθησε πάνω απ όλα να ανασκευάσει το όλο πολιτικό σύστημα της χώρας του, και να τονώσει τιςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Χρηματοδότης της προπαγάνδας των Σκοπίων ο Τζ. Σόρος

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Ο ουγγροεβραίος κερδοσκόπος και αριστερών φρονημάτων δισεκατομμυριούχος Τζώρτζ Σόρος, τον οποίο κάλεσε στην Αθήνα, είδε και συνομίλησε μαζί του στο πρωθυπουργικό γραφείο στη Βουλή ο Γ. Παπανδρέου, είναι ο μεγάλος χρηματοδότης της... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η μνήμη του μαρτυρικού Γρηγορίου Ε στο Φανάρι

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Τη δεκάτη Απριλίου τιμάται η μνήμη του Οικουμενικού Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε΄ ο οποίος απαγχονίσθηκε στην κεντρική πύλη του Πατριαρχείου στο Φανάρι, στις 10 Απριλίου 1821, ανήμερα του Πάσχα. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κάθε χρόνο ανάβει ένα κερί μπροστά στην κλειστή πύλη, εναποθέτει λίγα  λουλούδια και προσεύχεται τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του μαρτυρικού προκατόχου του.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Μωυσής, αγιορείτης: Μετά βαΐων και κλάδων...

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Οι τελευταίες ημέρες της επίγειας διαβάσεως του Θεανθρώπου πλησιάζουν. Με σταθερό βηματισμό πορεύεται στο πάθος, στο σταυρό και στην ανάσταση. Ο λαός, ενθουσιασμένος από το θαύμα της αναστάσεως του Λαζάρου, μόλις άκουσε ότι ο Ιησούς πλησιάζει στα Ιεροσόλυμα βγήκε να τον προϋπαντήσει με ζητωκραυγές κι επευφημίες. Παιδιά, νέοι και γέροι, μετά βαΐων και κλάδων στα χέρια και στρώνοντας υφαντά οι γυναίκες, για να περάσει, τον υποδέχονται. Ο Χριστός δεν καμαρώνει, ξέρει πολύ καλά ότι μέσα από τα δυνατά “ωσαννά” σε λίγο θα γεννηθούν τα “σταυρωθήτω”. Ήρεμος, λοιπόν, πράος, ταπεινός, πάνω στο ήσυχο ζώο, διασχίζει τα πλήθη, δίχως να εντυπωσιάζεται ιδιαίτερα από το πάθος της λαμπρής όντως αυτής υποδοχής. Τον ακολουθούν οι μαθητές του, που ακόμη και τώρα δεν γνωρίζουν επακριβώς ποιος είναι ο διδάσκαλό...
Περισσότερα...
.::Περί 'υπερπατριωτισμού' και ομογενειακής διαπλοκής

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Του Νίκου Σταματάκη Νέα Υόρκη, 8 Μαρτίου Με αφορμή την παραίτηση της Επιτροπής Εθνικών Θεμάτων, της οποίας διετέλεσα γραμματέας, είδαν το φώς της δημοσιότητας σειρά απαράδεκτων και κακίστου επιπέδου αναλύσεις στο χώρο της διαδικτυακής... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Κύπρος: Στρέφεται στην Ρωσία για ενεργειακές επενδύσεις

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Η Ρωσία αποτελεί για την Κύπρο "χώρα απόλυτης προτεραιότητας" στο οικονομικό πεδίο, δήλωσε ο πρόεδρος Χριστόφιας στο χαιρετισμό του στο διεθνές συμπόσιο "Global Russia Business Meeting", κάνοντας παράλληλα ανοίγματα σε Ρώσους επιχειρηματίες για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. "Η Κύπρος, ως κέντρο παροχής τραπεζικών και οικονομικών υπηρεσιών, αποτελεί μία από τις κυριότερες πηγές ξένωνΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η παροιμία της ημέρας (21)

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
'Ὃς φυλάσσει ἐντολήν, τηρεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, ὁ δὲ καταφρονῶν τῶν ἑαυτοῦ ὁδῶν, ἀπολεῖται, ὁ ἐλεῶν πτωχόν, δανείζει Θεῷ, κατὰ δὲ τὸ δόμα αὐτοῦ, ἀνταποδώσει αὐτῷ. Παίδευε υἱόν σου· οὕτω γὰρ ἔσται εὔελπις, εἰς δὲ ὕβριν μὴ ἐπαίρου τῇ ψυχῇ σου. Κακόφρων ἀνὴρ πολλὰ ζημιωθήσεται, ἐὰν δὲ λοιμεύηται, καὶ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ προσθήσει. Ἄκουε, υἱέ, παιδείαν πατρός σου, ἵνα σοφὸς γένῃ ἐπ' ἐσχάτων σου. Πολλοὶ λογισμοὶ ἐν καρδίᾳ ἀνδρός, ἡ δὲ βουλὴ τοῦ Κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα μένει. Καρπὸς ἀνδρὶ ἐλεημοσύνη, κρεῖσσον δὲ πτωχὸς δίκαιος, ἢ πλούσιος ψεύστης. Φόβος Κυρίου εἰς ζωὴν ἀνδρί, ὁ δὲ ἄφοβος αὐλισθήσεται ἐν τόποις, οὗ οὐκ ἐπισκοπεῖ γνῶσις, ὁ ἐγκρύπτων εἰς τὸν κόλπον αὐτοῦ χεῖρας ἀδίκως, οὐδὲ τῷ στόματι οὐ μὴ προσαγάγῃ αὐτάς. Λοιμοῦ μαστιγωμένου, ἄφρων πανουργότερος ἔσται, ἐὰν δὲ ἐλέγχῃς ἄνδρα φρόν...
Περισσότερα...
.::Η γέφυρα Ρίου Αντιρρίου...

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Πληρώνετε Διόδια στη Γέφυρα Ρίου Αντιρίου; Η γέφυρα Ρίου Αντιρρίου κόστισε συνολικά 740 εκ ευρώ ή 252 δισ. δραχμές. Από αυτά: Το 10% (74 εκ. ευρώ, ή 25 δισ. δρχ.) το έβαλε η κοινοπραξία που την κατασκεύασε και την εκμεταλλεύεται. Το 40% Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Αντί να συλληφθεί για την κατά συρροήν ανθελληνική του δράση στο Μακεδονικό, τον βλέπει ο Έλληνας πρωθυπουργός. Διαβάστε ένα προφητικό άρθρο για τον Σόρος!

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2003 Από τον ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΡΟ Κάθε ισχυρό κράτος (μητροπολιτικό) διαθέτει γεωπολιτικούς σχεδιασμούς που στην πράξη αποσκοπούν να θέσουν υπό την επιρροή του άλλα μικρότερα κράτη, από άποψη ... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Χρυσό και ασήμι βρήκε στον ‘Αγιο Νικόλαο Κύπρου καναδική εταιρεία

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Από 4,5 γραμ. μέχρι και 6,1 γραμμάρια καθαρού χρυσού ανά τόνο πετρωμάτων, κατέγραψαν τα ειδικά εργαστήρια της καναδικής «Νorthern Lion Gold Corp», με βάση τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα από τα δείγματα της περιοχής Αγίου Νικολάου, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη στα Χρηματιστήρια του Καναδά και της Φρανκφούρτης η εταιρεία. Το ποσοστό χρυσού στα πετρώματα, ποικίλει ανάλογα [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συνεδριάζει η ΔΙΣ για τον Απρίλιο

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Συνέρχεται από την Τρίτη 12 έως και την Πέμπτη 14 Απριλίου 2011 η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, της 154ης Συνοδικής  Περιόδου, για να ασχοληθεί με θέματα της Ημερησίας Διατάξεως.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Πρώτη η Ελλάδα στον κατάλογο με τις υπό πτώχευση χώρες

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Έκθεση για το Κρατικό Χρέος στο πρώτο τρίμηνο του έτους, που συντάσσεται από εξειδικευμένη εταιρεία, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, εμφανίζει την Ελλάδα στην κορυφή του καταλόγου με τα κράτη που εμφανίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο να κηρύξουν πτώχευση στα επόμενα πέντε χρόνια. Η χώρα με τον μικρότερο κίνδυνο πτώχευσης παραμένει η Νορβηγία.   Οι Ηνωμένες [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συνέδριο: «Το Κυπριακό και το Διεθνές Σύστημα, 1945-1974: Αναζητώντας θέση στον κόσμο: Εισήγηση κ. Ήφαιστου

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ- 8,9,10 Απριλίου 2011, Λευκωσία Συνέδριο: «Το Κυπριακό και το Διεθνές Σύστημα, 1945-1974: Αναζητώντας θέση στον κόσμο» Π. Ήφαιστος Διεθνείς Σχέσεις–Στρατηγικές Σπουδές, Πανεπιστήμιο Πειραιώς,... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ένωση Θεολόγων Λέσβου:είναι αντισυνταγματική η προαιρετική διδασκαλία

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Στην επίδοση ανοιχτού ψηφίσματος και επιστολής για τα θρησκευτικά, προχώρησαν οι Θεολόγοι της Λέσβου. Οι εκπαιδευτικοί επικαλούνται τους νόμους και το Σύνταγμα της χώρας μας, το οποίο στην αρχή κάνει σαφή αναφορά και στην συνέχεια καθορίζει το χαρακτήρα του Μαθήματος των Θρησκευτικών, το ορθόδοξο περιεχόμενό του, την υποχρεωτικότητα του.Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Προσευχηθείτε για την Ελένη

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Το πενταπόσταγμα σας παρακαλεί να προσευχηθείτε για την Ελένη, φίλη της σελίδας μας. Η Ελένη υποβλήθηκε σε χειρουργείο κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Σας ευχαριστούμε εκ των διαχειριστών. Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Xωρίς προϋπαρξη έθνους, επανάσταση δεν γίνεται

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
του Σαράντου Καργάκου Ένα «ΕΑΜΙΚΟ» τραγούδι, αναφερόμενο στην «έρμη πατρίδα», έλεγε το περίφημο: «Βαριά θλιμμένη προδομένη, από δειλούς προδότες γιους σου». Η Ελλάς, στα 190 χρόνια που υφίσταται ως κράτος, προδόθηκε και... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ἡ Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία καί ἡ ἄκτιστος Θεία Χάρις. Ὁμιλία π. Στεφάνου Ἀναγνωστοπούλου.

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Κυρ. Ε' Νηστειών, 2009 (και σε ακουστικό υλικό εδώ) Σήμερα πέμπτη Κυριακή των Νηστειών, μνήμη της Οσίας μητρός ημών Μαρίας της Αιγυπτίας, που εκοιμήθη εν ειρήνη την πρώτην Απριλίου. Ολόκληρη η Θεία Λειτουργία χριστιανοί μου, είναι μια δοξολογική προσφορά των πάντων, στον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Στον απόηχο της επιτυχίας του συστήματος άμυνας του Ισραήλ Iron Dome

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Το σύστημα άμυνας Iron Dome του Ισραηλινού στρατού τα δύο τελευταία 24ωρα πέτυχε οκτώ αναχαιτίσεις ρουκετών από την Λωρίδα της Γάζας.Στον απόηχο της επιτυχίας αυτής σταχυολογούμε τις εντυπώσεις αλλά και τους προβληματισμούς όπως... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Απόκρυφα της Τουρκίας

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
της Ελίνας Γαληνού Ακούγεται συχνά τώρα τελευταία, ιδίως από την απαρχή της οικονομικής κρίσης, ότι "η Τουρκία αποτέλεσε υπόδειγμα διαχείρισης της δικής της κρίσης". Βάσει στοιχείων που δημοσιοποιούνται, εμφανίζεται ότι η Τουρκία... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Θεός είσαι ότι θέλεις κάνεις

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Κάποιος ιερεύς, προ του 1940, καθώς μου διηγείτο ένας εγγονός του, πήγε ένα πρωινό, πού ήταν γιορτή, στην Εκκλησία, για να λειτουργήσει. Τα καντήλια ήταν όλα σβηστά, γιατί από κάποιο σπασμένο τζάμι έμπαινε αέρας. Τα είχε σβήσει όλα, ακόμα και το ακοίμητο καντήλι. Στενοχωρήθηκε ο παππούλης, γιατί ήταν ευλαβής. Ψάχνεται για σπίρτα, δεν είχε. Κοιτάζει στο παγκάρι, κοιτάζει στα ντουλάπια, ψάχνει από δω, ψάχνει από κει; δεν βρίσκει τίποτα. Του ‘ρθαν δάκρυα στα μάτια, γιατί έπρεπε να πάει πάλι πίσω στο σπίτι. Ήταν όμως χειμώνας, έβρεχε, φυσούσε δυνατός αέρας, παγωμένος βοριάς, επικρατούσε μεγάλη κακοκαιρία… Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Δόξα τω Θεώ,Δόξα τω Θεώ,Δόξα τω Θεώ...

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π.Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος από την Σιέρρα Λεόνε μιλάει με την γλώσσα της αλήθειας και αφυπνίζει... Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Πανάγιος Τάφος ....τρισδιάστατα στον υπολογιστή σας

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Κρατήστε πατημένο το κλικ και κουνήστε το mouse (έως και 360 μοίρες) και δείτε τις τοποθεσίες σα να είσασταν εκεί... Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η Ελλάδα πολιτιστική υπερδύναμη. Να γιατί είναι μεγάλη ευθύνη να είσαι κρητικός, πόντιος, κύπριος, Έλληνας!

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Καντάφι αποδέχτηκε ειρηνευτικό σχέδιο για την κρίση στη Λιβύη

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Το καθεστώς του Λίβυου ηγέτη Μουάμαρ Καντάφι έκανε δεκτό τον "χάρτη πορείας" που πρότεινε η Αφρικανική Ενωση (AU), προκειμένου να βρεθεί ειρηνική λύση στην κρίση στη Λιβύη, όπως δήλωσε χθες Κυριακή ο νοτιοαφρικανός πρόεδρος Τζέικομπ Ζούμα. Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Πάγκαλος: “Περνάμε μια πολύ δύσκολη στιγμή”

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Ήττα της θέλησης του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη να προχωρήσει, τη δεύτερη τετραετία, στις βασικές μεταρρυθμίσεις για τις οποίες είχε δεσμευτεί, διαπιστώνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θόδωρος Πάγκαλος. “Κάπου νικήθηκε η θέλησή του” δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό “Ράδιο 9″ και απέδωσε την ήττα σε πιέσεις που δέχθηκε από το κόμμα, από υπουργούς και συνεργάτες του [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Σεισμική δόνηση 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Σεισμός μεγέθους 7,1 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στη βορειο-ανατολική Ιαπωνία, σύμφωνα με το Ιαπωνικό Ινστιτούτο. Μάλιστα έχει εκδοθεί και προειδοποίηση για τσουνάμι. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στο Τόκιο. newscode.grΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Δάσκαλοι κάλεσαν την αστυνομία.

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Πρωτοφανείς σκηνές εκτυλίχθηκαν σε δημοτικό σχολείο, όταν έντρομοι από το ξέσπασμα θυμού 8χρονου οι δάσκαλοι κάλεσαν την αστυνομία. Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ένας σύμμαχος από …σπόντα για την Ελλάδα

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Ο Γάλλος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) κ. Ζαν Κλωντ Τρισέ εξακολουθεί να είναι αυτή τη στιγμή ο πιστότερος σύμμαχος της ελληνικής κυβέρνησης, στην προσπάθεια που καταβάλει η τελευταία για να αποτρέψει το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης του χρέους της χώρας. Μάλιστα, λέγεται ότι ο κ.Τρισέ διαφώνησε ανοικτά με τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης, οι οποίοι [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο βίος της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας σε κινούμενα σχέδια...Δείτε το

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Ρωσική ταινία κινουμένων σχεδίων με ελληνικούς υπότιτλους. Παραγωγή: ενορία Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου 40 Εκκλησιών Θεσσαλονίκης Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Αλβανοτσάμηδες: «Να μην αποδεχθεί η Αλβανία τη συμφωνία για τα χωρικά ύδατα»

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Ο πρόεδρος του κόμματος των Αλβανοτσάμηδων, Σπετίμ Ίντριζι, απαντώντας στην δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Δημήτρη Δρούτσα, ισχυρίστηκε ότι το ζήτημα των Tσάμηδων υφίσταται και μια μέρα θα γυρίσουν στα εδάφη τους. Αναφερόμενος ο Ίντριζι και στη Συμφωνία των χωρικών υδάτων με την Ελλάδα, υποστήριξε ότι δεν πρέπει να εγκριθεί με την παρούσα μορφή. «Έχουμε το δικαίωμα να απαντήσουμεΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Αλβανία: «Δεν υπήρξε νομική συμφωνία για τα χωρικά ύδατα με την Ελλάδα»

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου της Αλβανίας Κρεσνίκ Σπαχίου/ Kreshnik Spahiu, αντέδρασε μετά από τους ισχυρισμούς της ελληνικής πολιτικής, για την εξήγηση που αποδίδει στη συμφωνία των χωρικών υδάτων μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας. Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Αιγαίο - Η μακροχρόνια διαμάχη και ο ρόλος των Αμερικανών

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Του ΝΙΚOΥ ΚOΥΡΗ - O συγγραφέας, εκτός από επιτυχημένος στρατιωτικός, υπήρξε και καλός πολιτικός. Χρημάτισε αρχηγός ΓΕΕΘΑ, βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣOΚ και υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Με τις ιδιότητες αυτές χειρίστηκε κρίσιμα θέματα και κατέστη κοινωνός πλούσιου πρωτογενούς υλικού, σχετικού με το θέμα που πραγματεύεται στην εργασία του. Αυτό την καθιστά ενδιαφέρουσα, αποκαλυπτική και άκρωςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::«Πόρτα» από Καντάφι στην Τουρκία;

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Μπορεί η πρόταση διαμεσολάβησης της Τουρκίας να έγινε, καταρχήν, αποδεκτή, όλα αυτά όμως φαίνεται ότι ίσχυσαν μέχρι την άφιξη στη Λιβύη της αντιπροσωπείας της Αφρικανικής Ένωσης. Με επικεφαλής τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής, Τζέικομπ Ζούμα, η αντιπροσωπεία της Αφρικανικής Ένωσης συναντήθηκε με τον Καντάφι, στην πρώτη δημόσια εμφάνιση του Λίβυου ηγέτη ενώπιον των Δυτικών Μέσων [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συζητούν για την αλλαγή του καθεστώτος στο Αιγαίο

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Στην Αθήνα ξεκίνησαν σήμερα οι διαβουλεύσεις επί των τουρκικών απαιτήσεων στο Αιγαίο, στο πλαίσιο του 50ου γύρου των διερευνητικών επαφών Ελλάδας - Τουρκίας. Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών, Ιωάννης Ζέπος, είχε την Κυριακή συνάντηση με τον Τούρκο υφυπουργό Εξωτερικών και επικεφαλή της τουρκικής διαπραγματευτικής ομάδας, Φεριντούν Σινιρλίογλου. Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο υπουργόςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Τρίτη κλοπή καμπάνας στην Ηλεία - Τις μεταπωλούν σε ...

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Τον…  μπελά τους έχουν βρει οι αστυνομικοί αλλά και οι υπεύθυνοι των ναών στην Ηλεία από την συμμορία που επιδίδεται τον τελευταίο καιρό στις λεηλασίες κωδωνοστασίων, κατεβάζοντας τις καμπάνες με σκοπό να τις μεταπωλήσουν σε χυτήρια και σε μάντρες ανακύκλωσης μεταλλευμάτων (σκραπ)! Έργο της ίδιας - πιθανότατα - σπείρας φαίνεται πως είναι η τρίτη κλοπή καμπάνας που καταγράφηκε μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς και οι τρεις έγιναν σε κοντινές περιοχές ενώ οι δύο από αυτές στον ίδιο δήμο. Τελευταίο κρούσμα ήταν η κλοπή μιας καμπάνας βάρους περίπου 50 κιλών από το ξωκλήσι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου που βρίσκεται στην θέση «Φρασινιά» του δημοτικού διαμερίσματος Κατσαρού του δήμου Ιαρδάνου. Από άλλο ξωκλήσι στην ίδια ευρύτερη περιοχή του δήμου Ιαρδάνου και συγκεκριμένα στην Ξυλοκέρα Ηλεία...
Περισσότερα...
.::ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ‘ΛΕΒΙΑΘΑΝ’

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Μελέτης Η. Μελετόπουλος (Διδάκτωρ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Γενεύης) Η πυρηνική τραγωδία στην Ιαπωνία οδηγεί άμεσα σε αναθεώρηση ή και αναστολή της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, υπό την πίεση της... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Άρχισαν πάλι τα «όργανα» ανάμεσα σε Τουρκία – Ισραήλ!

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Με ανακοίνωσή του το «φιλάνθρωπο-ανθρωπιστικό» τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, προαναγγέλλει εξελίξεις στο πάλαι ποτέ «μέτωπο» που άνοιξε το «Μαβί Μαρμαρά»… Στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, δηλαδή ο Αχμέτ Νταβούτογλου (!) φροντίζει να διαμηνύσει στους Ισραηλινούς, ότι κάποιες προσπάθειες στο παρασκήνιο για την εξομάλυνση των διμερών σχέσεων, δεν πρόκειται να ξεφύγουν από τα συνήθη διπλωματικά [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο πωλητής καγιάκ από το "survivor" που πάει για σύμβουλος του Γιώργου

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Ο κ. Βασίλης Μπουτσoρής είναι ο άνθρωπος που διατηρεί το κατάστημα από όπου προμηθεύεται ο πρωθυπουργός όλα τα απαραίτητα για τις εξορμήσεις του στη θάλασσα. Από εκεί αγόρασε το κανό του, τον εξοπλισμό και όλα τα απαραίτητα. Η γνωριμία του 53χρονου καθηγητή Φυσικής Αγωγής με τον κ. Γιώργο Παπανδρέου κρατάει ήδη τρία χρόνια. Τον γνώρισε όταν τυχαία πέρασε από τοΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Τα Αρχαία Ελληνικά, η Ευρώπη και Εμείς

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Τα Αρχαία Ελληνικά, η Ευρώπη και Εμείς Κωνσταντίνος Χολέβας Πολιτικός Επιστήμων Ἕνα βιβλίο, τό ὁποῖο διάβασα προσφάτως, μοῦ ἔκανε μεγάλη ἐντύπωση και θά ἤθελα νά τό συζητήσω μαζί σας, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες. Ἔχει τίτλο «Ἀγαπᾶμε τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά» καί ἐξεδόθη τό 2002 ἀπό τίς ἐκδόσεις ΠΟΤΑΜΟΣ. Ὡς συγγραφεῖς-ἐπιμελητές ἀναφέρονται ἡ γνωστή Γαλλίδα ἑλληνίστρια Ζακλίν ντε Ρομιγύ, [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Σε εφαρμογή ο νόμος για την απαγόρευση της μπούρκας στη Γαλλία

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Παρίσι: Σε ισχύ τίθεται πλέον στη Γαλλία ο νόμος που απαγορεύει στις μουσουλμάνες να φορούν μπούρκα σε όλους τους δημόσιους χώρους.Ο νόμος, ο οποίος εγκρίθηκε από το γαλλικό κοινοβούλιο στις 11 Οκτωβρίου 2010, έπειτα από θυελλώδη συζήτηση,... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται με την προσευχή

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Όποιος αγαπάει τον Κύριο, σκέφτεται πάντα Εκείνον. Η θύμηση του Θεού γεννάει την προσευχή. Αν δεν θυμάσαι τον Κύριο, τότε και δεν θα προσεύχεσαι και χωρίς την προσευχή, δεν θα παραμείνει η ψυχή στην αγάπη του Θεού, γιατί η χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται με την προσευχή.   Άγιος Σιλουανός Αθωνίτης πηγή: Αγιορείτικες Μνήμες   [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται με την προσευχή

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Όποιος αγαπάει τον Κύριο, σκέφτεται πάντα Εκείνον. Η θύμηση του Θεού γεννάει την προσευχή. Αν δεν θυμάσαι τον Κύριο, τότε και δεν θα προσεύχεσαι και χωρίς την προσευχή, δεν θα παραμείνει η ψυχή στην αγάπη του Θεού, γιατί η χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται με την προσευχή. Άγιος Σιλουανός Αθωνίτης πηγή: Αγιορείτικες Μνήμες Filed under: [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Δημήτρης Δρούτσας στην Αίγυπτο: Θα τεθεί θέμα ΑΟΖ;

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Ο υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Δρούτσας μεταβαίνει αύριο στο Κάιρο, όπου θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου της Αιγύπτου Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών ο Δ. Δρούτσας «αναμένεται να γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Essam Sharaf και θα έχει συναντήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών Nabil El-Araby, και το Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Επιμένει η Τουρκία για τα πυρηνικά στα σύνορα με την Ελλάδα

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

- Η Τουρκία δεν το βάζει κάτω στο θέμα των πυρηνικών - Προσπαθεί να πείσει ότι η ασφάλεια που θα έχουν οι πυρηνικοί της σταθμοί θα είναι αξεπέραστη O Yπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Τανέρ Γιλντίζ δήλωσε πως οι πυρηνικοί σταθμού που θα κατασκευαστούνε στην Τουρκία θα αντέχουν ακόμη και σε σεισμούς 9 ρίχτερ. Ο υπουργός Γιλντίζ είπε πως «είναι γνωστό πως στην Τουρκία δεν υπήρξε σεισμός πάνωΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Στην Ελλάδα ο υπουργός Τουρισμού του Ισραήλ

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα ο Υπουργός Τουρισμού του Ισραήλ Stas Mizezhnikov προσκεκλημένος του υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλου Γερουλάνου.Η προσέγγιση Ισραήλ- Ελλάδος και η σημαντική ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος από το Ισραήλ... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::«Σαρκοζί, σκύλε, εχθρέ του Αλλάχ, ερχόμαστε να πάρουμε τη γη που μας ανήκει και να καθαρίσουμε τα ευρωπαϊκά εδάφη από τους άπιστους…»

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Από το Memri tv: Ο Abu Imran της οργάνωσης ‘Sharia4Belgium’, παράρτημα στο Βέλγιο της βρετανικής οργάνωσης του ισλαμιστή Anjem Choudary, που ζητάει την επιβολή του νόμου της Σαρία στην Μ. Βρετανία, παρουσίασε ένα μήνυμα πριν από τη διαμαρτυρία κατά της απαγόρευσης της μπούρκας στην Γαλλία, ζητώντας από την Κάρλα Μπρούνι να ασπαστεί το Ισλάμ και να φορέσει το νικάμπ: «Ερχόμαστε και λέμε: Ω Σαρκοζί, εχθρέ του Αλλάχ, σκύλε των Ρωμαίων, γιε του άπιστου, είμαστε στο δρόμο μας Είμαστε στο δρόμο μας με το «Αλλάχ Ακμπάρ»,«Αλλάχ Ακμπάρ».. Ερχόμαστε, με τις πυρηνικές μας βόμβες του "Αλλάχ Ακμπάρ". Ερχόμαστε, με τις μαύρες σημαίες μας - τη μαύρη σημαία του "Δεν υπάρχει άλλος Θεός από τον Αλλάχ και ο Μωάμεθ είναι ο Αγγελιοφόρος του Αλλάχ». "Ερχόμαστε για να πάρουμε πίσω αυτό που μας αν...
Περισσότερα...
.::Παράνομη από σήμερα η μπούρκα στη Γαλλία.

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

Η Kenza Drider, μια αξιοσέβαστη μητέρα τεσσάρων παιδιών, θα αφήσει το σπίτι της στο Place de la Resistance Αβινιόν σήμερα με σκοπό τη διάπραξη ενός εγκλήματος. Θα κυκλοφορήσει με μπούρκα κάτι που από σήμερα θεωρείται παράνομο στη Γαλλία. Αν η αστυνομία τηνεντοπίσει ίσως να της ζητηθεί να πάει συνοδεία αστυνομικού στο τοπικό τμήμα ,όπου ενδεχομένως [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Αμερικανική έκθεση για την Ελλάδα

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ ανακοίνωσε την έκθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 2010 για την Ελλάδα.Στην έκθεση για την Ελλάδα επαναλαμβάνεται και εφέτος ότι υπήρξαν προβλήματα σε αρκετούς τομείς, όπως κακοποίηση παράνομων μεταναστών και αθίγγανων από... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Τα αεροδρόμια των Σκοπίων πέρασαν σε τουρκικά χέρια.

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΣΤΙΔΗΣ Ολα τα αεροδρόμια των Σκοπίων θα τα εκμεταλεύονται και θα τα λειτουργούν οι Τούρκοι! H τουρκική κατασκευαστική εταιρεία TAV ανακαίνισε το αεροδρόμιο της Οχρίδας στη FYROM . Το αεροδρόμιο της Οχρίδας ανακαινίστηκε πλήρως απο την τουρκική εταιρεία και η διαχείρηση και η λειοτυργία του θα είναι στην ευθύνη των τούρκων καθώς όλο το [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η συμμετοχή των παιδιών στις ακολουθίες της Εκκλησίας

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011

News image
Τα παιδιά στην Εκκλησία μας είναι πλήρη μέλη του σώματος του Χριστού. Δεν έχουμε ειδικές ακολουθίες για παιδιά, επειδή γνωρίζουμε ότι η εμπειρία των λειτουργικών ακολουθιών δεν είναι αποκλειστικά και μόνον λογική. Ακόμα κι ένα παιδί δεν μπορεί να καταλάβει Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
Προηγούμενο
Έπόμενο
50