GreekRussian (CIS)
Β Προς Κορινθίους Επιστολή 12 (Ὑψηλαὶ ὁράσεις καὶ ταπεινωτικαὶ ἀδυναμίαι - Ὁ Παῦλος σχολιάζει τὴν καύχησίν του)

Ὑψηλαὶ ὁράσεις καὶ ταπεινωτικαὶ ἀδυναμίαι

1 Τὸ νὰ καυχῶμαι λοιπὸν δὲν εἶναι συμφέρον μου, ἀλλὰ θὰ ἔλθω εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις τοῦ Κυρίου.

2 Ξέρω ἕνα ἄνθρωπον χριστιανὸν ὁ ὁποῖος πρὸ δεκατεσσάρων ἐτῶν – εἴτε μὲ τὸ σῶμα, δὲν ξέρω, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος, δὲν ξέρω, ὁ Θεὸς ξέρει – ἁρπάχθηκε ἕως τὸν τρίτον οὐρανόν.

3 Καὶ ξέρω ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος – εἴτε μὲ τὸ σῶμα εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος δὲν ξέρω, ὁ Θεὸς ξέρει –

4 ἁρπάχθηκε εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἄκουσε ἀνέκφραστα λόγια τὰ ὁποῖα δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἐπαναλάβῃ ἄνθρωπος.

5 Δι’ ἕνα τέτοιον ἄνθρωπον θὰ καυχηθῶ, διὰ τὸν ἑαυτόν μου ὅμως δὲν θὰ καυχηθῶ, παρὰ μόνον διὰ τὰς ἀδυναμίας μου.

6 Ἀλλὰ καὶ ἐὰν θελήσω νὰ καυχηθῶ, δὲν θὰ εἶμαι ἀνόητος, διότι θὰ πῶ τὴν ἀλήθειαν, τὸ ἀποφεύγω ὅμως μήπως μὲ θεωρήσῃ κανεὶς ἀνώτερον ἀπὸ ὅ,τι βλέπει σ’ ἐμὲ ἢ ἀκούει ἀπὸ ἐμέ.

7 Καὶ διὰ νὰ μὴ ὑπερηφανεύομαι διὰ τὰς πολλὰς ἀποκαλύψεις, μοῦ ἐδόθηκε ἕνα ἀγκάθι εἰς τὸ σῶμα, ἕνας ἄγγελος τοῦ Σατανᾶ, διὰ νὰ μὲ ραπίζῃ, διὰ νὰ μὴ ὑπερηφανεύομαι.

8 Τρεῖς φορὲς παρεκάλεσα τὸν Κύριον γι’ αὐτό, διὰ νὰ φύγῃ ἀπὸ ἐμέ.

9 Καὶ μοῦ εἶπε, «Σοῦ εἶναι ἀρκετὴ ἡ χάρις μου, διότι ἡ δύναμίς μου φανερώνεται τελεία ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει ἀδυναμία». Πολὺ εὐχαρίστως λοιπὸν θὰ καυχηθῶ μᾶλλον διὰ τὰς ἀδυναμίας μου, διὰ νὰ κατασκηνώσῃ εἰς ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ.

10 Διὰ τοῦτο εἶμαι εὐχαριστημένος μὲ τὰς ἀδυναμίας, τὰς ὕβρεις, τὰς ταλαιπωρίας, τοὺς διωγμοὺς καὶ τὰ στερήσεις πρὸς χάριν τοῦ Χριστοῦ, διότι ὅταν εἶμαι ἀδύνατος, τότε εἶμαι δυνατός.

Ὁ Παῦλος σχολιάζει τὴν καύχησίν του

11 Ἔγινα ἀνόητος μὲ τὸ νὰ καυχῶμαι. Σεῖς μὲ ἀναγκάσατε. Ἔπρεπε σεῖς νὰ μὲ συσταίνετε, ἐπειδὴ σὲ τίποτε δὲν ἐφάνηκα κατώτερος ἀπὸ τοὺς ἐξοχωτέρους ἀποστόλους, ἂν καὶ δὲν εἶμαι τίποτε.

12 Τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἀληθινοῦ ἀποστόλου ἐπραγματοποιήθησαν ἐνώπιόν σας μὲ κάθε ὑπομονήν, μὲ σημεῖα καὶ τέρατα καὶ δυνάμεις.

13 Κατὰ τί λοιπὸν εἶσθε κατώτεροι ἀπὸ τὰς ἄλλας ἐκκλησίας, παρὰ κατὰ τὸ ὅτι ἐγὼ ὁ ἴδιος δὲν σᾶς ἐπεβάρυνα; Συγχωρῆστέ μου αὐτὴν τὴν ἀδικίαν.

14 Νά, διὰ τρίτην φορἂν εἶμαι ἔτοιμος νὰ ἔλθω σ’ ἐσᾶς καὶ δὲν θὰ σᾶς ἐπιβαρύνω, διότι δὲν ζητῶ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά σας, ἀλλὰ σᾶς τοὺς ἴδιους, διότι δὲν ὀφείλουν τὰ παιδιὰ νὰ θησαυρίζουν διὰ τοὺς γονεῖς, ἀλλ’ οἱ γονεῖς διὰ τὰ παιδιά.

15 Ἐγὼ πολὺ εύχαρίστως θὰ δαπανήσω καὶ θὰ δαπανηθῶ διὰ τὰς ψυχάς σας. Ἂν καί, ἐνῷ σᾶς ἀγαπῶ περισσότερον, ἀγαπῶμαι ἀπὸ σᾶς ὀλιγώτερον.

16 Ἀλλ’ ἔστω, ἐγὼ δὲν σᾶς ἐπεβάρυνα, ἀλλ’ ἐπειδὴ εἶμαι πανοῦργος, σᾶς ἔπιασα μὲ δόλον.

17 Μήπως σᾶς ἐκμεταλλεύθηκα διὰ κάποιου ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἔστειλα σ’ ἐσᾶς;

18 Παρεκάλεσα τὸν Τίτον νὰ ἔλθῃ καὶ ἔστειλα μαζί του τὸν ἀδελφόν. Μήπως σᾶς ἐκμεταλλεύθηκε ὁ Τίτος; Δὲν συμπεριφερθήκαμε μὲ τὸ ἴδιο πνεῦμα; Δὲν ἀκολουθήσαμε τὰ ἴδια ἴχνη;

19 Πάλιν νομίζετε ὅτι ἀπολογούμεθα σ’ ἐσᾶς; Μιλᾶμε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ. Ὅλα δὲ αὐτά, ἀγαπητοί, διὰ τὴν οἰκοδομήν σας.

20 Διότι φοβοῦμαι μήπως, ὅταν ἔλθω, δὲν σᾶς βρῶ ὅπως σᾶς θέλω, καὶ σεῖς δὲν μὲ βρῆτε ὅπως μὲ θέλετε· μήπως ὑπάρχουν ἔριδες, ζηλοτυπίαι, θυμοί, φιλονεικίαι, διαβολαί, ψιθυρισμοί, ὑπερηφάνειαι, ἀκαταστασίαι,

21 μήπως, ὅταν πάλιν ἔλθω, μὲ ταπεινώσῃ ὁ Θεός μου ἀπέναντί σας καὶ πενθήσω πολλοὺς ποὺ ἁμάρτησαν προηγουμένως καὶ δὲν μετανόησαν διὰ τὴν ἀκαθαρσίαν καὶ τὴν πορνείαν καὶ τὴν ἀσέλγειαν ποὺ διέπραξαν.

Το αρχαίο κείμενο

1 Καυχᾶσθαι δὴ οὐ συμφέρει μοι· ἐλεύσομαι γὰρ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου.

2 Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων· εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν· ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ.

3 καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον· εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν·

4 ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι.

5 ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι, ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι εἰ μὴ ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου.

6 ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων· ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δὲ μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ.

7 Καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατᾶν, ἵνα με κολαφίζῃ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι.

8 ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα, ἵνα ἀποστῇ ἀπ' ἐμοῦ·

9 καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ' ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ.

10 διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν διωγμοῖς, ἐν στενοχωρίαις, ὑπὲρ Χριστοῦ· ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι.

11 Γέγονα ἄφρων καυχώμενος! ὑμεῖς με ἠναγκάσατε. ἐγὼ γὰρ ὤφειλον ὑφ' ὑμῶν συνίστασθαι· οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων, εἰ καὶ οὐδέν εἰμι.

12 τὰ μὲν σημεῖα τοῦ ἀποστόλου κατειργάσθην ἐν ὑμῖν ἐν πάσῃ ὑπομονῇ, ἐν σημείοις καὶ τέρασι καὶ δυνάμεσι.

13 Τί γάρ ἐστιν ὃ ἡττήθητε ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας, εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα ὑμῶν; χαρίσασθέ μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην.

14 Ἰδοὺ τρίτον ἑτοίμως ἔχω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐ καταναρκήσω ὑμῶν· οὐ γὰρ ζητῶ τὰ ὑμῶν, ἀλλὰ ὑμᾶς. οὐ γὰρ ὀφείλει τὰ τέκνα τοῖς γονεῦσι θησαυρίζειν, ἀλλ' οἱ γονεῖς τοῖς τέκνοις.

15 ἐγὼ δὲ ἥδιστα δαπανήσω καὶ ἐκδαπανηθήσομαι ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, εἰ καὶ περισσοτέρως ὑμᾶς ἀγαπῶν ἧττον ἀγαπῶμαι.

16 ἔστω δέ, ἐγὼ οὐ κατεβάρησα ὑμᾶς, ἀλλ' ὑπάρχων πανοῦργος δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον.

17 μή τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς, δι' αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα ὑμᾶς;

18 παρεκάλεσα Τίτον καὶ συναπέστειλα τὸν ἀδελφόν· μήτι ἐπλεονέκτησεν ὑμᾶς Τίτος; οὐ τῷ αὐτῷ πνεύματι περιεπατήσαμεν; οὐ τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσι;

19 Πάλιν δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα; κατενώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν· τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοί, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς.

20 φοβοῦμαι γὰρ μήπως ἐλθὼν οὐχ οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς, κἀγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν οἷον οὐ θέλετε, μήπως ἔρεις, ζῆλος, θυμοί, ἐριθεῖαι, καταλαλιαί, ψιθυρισμοί, φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι,

21 μὴ πάλιν ἐλθόντα με ταπεινώσῃ ὁ Θεός μου πρὸς ὑμᾶς καὶ πενθήσω πολλοὺς τῶν προημαρτηκότων καὶ μὴ μετανοησάντων ἐπὶ τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ πορνείᾳ καὶ ἀσελγείᾳ ᾗ ἔπραξαν.

Β Προς Κορινθίους Επιστολή 13 (Προειδοποιήσεις ἕνεκα μελλοντικῆς ἐπισκέψεώς του - Ἐπίλογος)

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Κεντρικό Μενού

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
13
Απριλίου
Ανατ.: 05.56
Δύση: 19.02
Σελήνη
9 ημερών
Μαρτίνου πάπα Ρώμης, Θεοδοσίου, Ζωΐλου, Ελευθερίου μαρτύρων
814
Εξόντωση μεγάλου μέρους του βουλγαρικού στρατού στην Μεσημβρία από τον αυτοκράτορα Λέοντα Ε΄.
1204
Άλωση της Κων/πόλεως από τους Φράγκους.
1821
Οι Τούρκοι κατεβάζουν από την αγχόνη και σέρνουν διαπομπευόμενο από τον όχλο το πτώμα του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄.
1822
Ο Εμπού Λουμπούτ αλώνει την Νάουσα και κατασφάζει τους αμάχους.
1827
Οι Έλληνες επιτίθενται κατά των Τούρκων της Μονής Αγ. Σπυρίδωνος Πειραιά.
1941
Ο Ελληνικός Στρατός εκκενώνει την Μοσχόπολη και αρχίζει την σύμπτυξη με άξονα την κοιλάδα του Δρίνου.

Δημοφιλή Άρθρα

Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον
Ψαλμωδίες

alt

(Ψάλλουν οι μοναχοί της Σιμωνόπετρας)

No mp3 file found

Περισσότερα...
 
Έναρξη 863 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 863 από 863

.::Living water (1): A well springing up into everlasting life

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

  O MOTHER of God, as living and ungrudging source, establish those united in spiritual fellowship who sing you hymns of praise, and in your divine glory grant them crowns of glory. ** I’ve been exploring the fascinating Biblical allusions to be found in the Canon of the Akathist. The next line I thought I’d look [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::TOP Wikileaks: Ισραηλινές συμμαχίες και χρόνιες φοβίες

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Ο ιδρυτής των Wikileaks Julian Assange παρέδωσε στις ισραηλινές εφημερίδες διπλωματικά... έγγραφα που αφορούν στο Ισραήλ και τις σχέσεις του με τον υπόλοιπο κόσμο. Οι αποκαλύψεις περιλαμβάνουν ιδιαίτερα ευαίσθητα στρατιωτικά ντοκουμέντα από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Τελ Αβίβ. Η εβραϊκή εφημερίδα Yediot αυτή την εβδομάδα ανακοίνωσε ότι έκλεισε μια συμφωνία για να δημοσιεύσει μια συνέντευξηΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος, ο μακαριστός Γέροντας Γαβριήλ Διονυσιάτης και η Μονή Βατοπαιδίου

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Ακούστε την ομιλία στην τράπεζα της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου, του μητροπολίτη Δράμας κ. Παύλου… Μπορείτε να την κατεβάσετε ΕΔΩ ή να το ακούσετε παρακάτω Filed under: Ι.Μ.Μ.Βατοπαιδίου, Πολυμέσα - MultimediaΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Στον ανώτατο βαθμό επικινδυνότητας η Φουκουσίμα

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
H ροή των υδάτων εντός του πυρηνικού σταθμού της Φουκουσίμα μετά το τσουνάμι της 11ης Μαρτίου Ισότιμη με την πυρηνική καταστροφή του Τσερνόμπιλ αξιολογείται η πυρηνική κρίση στο εργοστάσιο της Φουκουσίμα, καθώς οι ιαπωνικές αρχές... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Πνευματικές Νουθεσίες. Ὁσίου Μακαρίου τῆς Ὄπτινα

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Ἐμπιστοσύνη στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ Ἄκουσε! Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος λέει γιά τόν ἄνθρωπο που ἐμπιστεύεται τόν ἑαυτό του στην  θεία πρόνοια: «Ἐπ΄ ἐμέ ἤλπισε, καί ρύσομαι αὐτόν· σκεπάσω αυτόν, ὅτι ἔνγνω τό ὄνομά μου. Κεκράξεται πρός με, καί ἐπακούσομαι αὐτοῦ, μετ' αὐτοῦ  εἰμί ἐν θλίψει· ἐξελοῦμαι αὐτόν καί δοξάσω αὐτόν» (Ψαλμ. 90: 14-15). Οἱ θλίψεις καί τά βάσανα ἑδραιώνουν τήν πίστη μέσα μας, καίΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Αυξημένη τουρκική παρουσία στο Αιγαίο.

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Αυξημένη τουρκική αεροπορική δραστηριότητα στο Αιγαίο,σήμερα.18 αεροσκάφη από τα οποία οκτώ οπλισμένα μπήκαν παράνομα στο Αιγαίο. ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟ FIR ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΝ 12 ΑΠΡ 2011 ΗΤΑΝ: ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ    :  2 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ :  2 (2 CN-235) ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ     :  18 ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ      :  8 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ     :  5 ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ    :  7 ΕΜΠΛΟΚΕΣ       :  - ΠΕΡΙΟΧΗ           : BOPEIO, ΝΟΤΙΟ [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο βίος της Αγίας Ελισάβετ Μεγάλης Δούκισσας της Ρωσίας (βίντεο – video)

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Την ευλογία της να έχουμε όλοι μας!!! Filed under: 07 Ιούλιος, ΣυναξάριΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συναξαριστής 13 Απριλίου: Άγιος Μαρτίνος

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Άγιος Μαρτίνος Πάπας Ρώμης Πολλά δεινά υπέστη η Εκκλησία στο πέρασμα των αιώνων από την ανάμιξη της πολιτικής εξουσίας στα εσωτερικά της ζητήματα. Στην φάλαγγα των Μαρτύρων ακολουθεί η χορεία των Ομολογητών, που διώχθηκαν, φυλακίσθηκαν, ταλαιπωρήθηκαν κι απέθαναν, επειδή με κανέναν τρόπο δεν δέχθηκαν να πετάξουν "τα άγια τοις κυσί". Δυστυχώς η πολιτική εξουσία δεν μπόρεσε πάντα να καταλάβη ταΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συναξαριστής 10 Απριλίου

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΥΠΕΞ: Ο Ι. Ζέπος στην Ρώμη με φόντο το EXPLORA και την ΑΟΖ

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Με μία λιτή ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει αποστολή του γενικού γραμματέα, πρέσβη Ι. Α. Ζέπου στην Ιταλία. Εκεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση θα έχει επαφές με τον Ιταλό ομόλογό του στην Ρώμη. Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση του υπουργείου έχει ως εξής: «Την Πέμπτη 14 Απριλίου, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβυς Ι. – Α. Ζέπος θα μεταβεί στη Ρώμη, όπου θα συναντηθείΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Αυτοί ορίζουν το μέλλον μας....!

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Μαρτυρίες πιστών από το θαύμα στην Κάλυμνο

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Πιστοί από την Κάλυμνο μιλούν στην κάμερα της τηλεόρασης ΚΟΣΜΟΣ για το πως είδαν τη μορφή του Χριστού (Νυμφίου), να εμφανίζεται στην εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται στο τέμπλο του Ι.Ν. της Αγίας Τριάδας. Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Μαρτυρία για το τι έγινε στα Ίμια

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Μεγάλη συζήτηση έχουν ανοίξει οι αναρτήσεις με τα άγνωστα κείμενα και επιστολές του μεγάλου Έλληνα Λάμπρου Παπαντωνίου: Οι αποκαλύψεις του Λάμπρου Παπαντωνίου: Μέρος 1. Πως τον εξόντωσε ο Σημίτης μετά τις αποκαλύψεις του για τα Ίμια. Θα συνεχίσουμε αύριο. Εως τότε, δείτε κάτι παράπλευρο… “Εγώ όμως είμαι αυτόπτης μάρτυς της μοναδικής συνεντεύξεως που έδωσαν, μόλις είχαν ολοκληρώσει την αποστολή.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Επιστολή Αλβανοτσάμηδων προς Αλβανό Πρόεδρο με κοινοποίηση Ουάσιγκτον

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Είκοσι οκτώ Αλβανοτσάμηδες, μεγάλης ηλικίας, που ζούνε στην Αμερική και συμμετέχουν σε αλβανο-αμερικανικές οργανώσεις των Τσάμηδων, απέστειλαν επιστολή προς τον πρόεδρο της Αλβανίας Μπαμίρ Τόπι, κοινοποιώντας την συγχρόνως, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στην οποία δημοσιοποιούν τις ανησυχίες τους σχετικά με το λεγόμενο ζήτημα της Τσαμουριάς. Θα παραθέσουμε ορισμένα ενδεικτικά σημεία της επιστολής,Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Σερβική ‘Alo’: Ο Καντάφι Είναι Εβραίος!

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

«Ο ηγέτης της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι, ο οποίος βρίσκεται στο πηδάλιο της χώρας, είναι στην πραγματικότητα ένας Εβραίος!»Τα παραπάνω αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα του Βελιγραδίου ‘Alo!’ και συνεχίζει: Αυτό, άλλωστε, πιστεύει και το ένα πέμπτο του πληθυσμού της Λιβύης καθώς και οι περισσότεροι αντάρτες, οι οποίοι επί, σχεδόν, τρεις εβδομάδες παλεύουν για την ανατροπή του δικτάτορα,Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Πάντα επίκαιρος ο Κικέρων!…

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
ΤΕΣΣΕΡΕΣ ημέρες ηρεμίας απολαύσαμε εξαιτίας της απεργίας των ΜΜΕ και δεν γνωρίζω εσείς πώς αισθανθήκατε αλλά προσωπικά ΔΕΝ μου έλειψαν!...Και από χτες που γέμισαν οι τηλεοράσεις μας με ΟΛΕΣ τις γνωστές εκπομπές από τα χαράματα μέχρι Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Δεν βλέπουμε καμιά έκθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων του State Department για την δολοφονία του Γκούμα από τους Αλβανούς - Ο γυφτοσκοπιανός Δημητράς έχει να πεί τίποτα γι' αυτήν την δολοφονία που είναι και ιδιαίτερα ευαίσθητος με τα γουρούνια τους Αλβανούς;

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Με τον πατέρα του δολοφονημένου ομογενούς στην Αλβανία, Αριστοτέλη Γκούμα συναντήθηκε ο τομεάρχης εξωτερικών της ΝΔ κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος. Όπως είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος, προκύπτει μείζον θέμα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην γειτονική χώρα εάν αληθεύουν τα δημοσιεύματα, που εμφανίζουν την Αλβανική Δικαιοσύνη να επιχειρεί να παρουσιάσει σαν “δυστύχημα” την αποτρόπαιη δολοφονία τουΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Οργισμένη αντίδραση Α. Τσοχατζόπουλου για τη στάση της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Εντονότατη ήταν η αντίδραση του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Ακη Τσοχατζόπουλου στην πρόθεση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κυβερνώντος κόμματος να καταθέσει πρόταση για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής μόνο για το πρόσωπό του αναφορικά με την υπόθεση για τα γερμανικά υποβρύχια. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε κάνει λόγο μεταξύ άλλων για ατόπημα, που αποκαλύπτει τη βαθιά κρίση πολιτικού [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Αυξημένη τουρκική παρουσία στο Αιγαίο

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Αυξημένη τουρκική αεροπορική δραστηριότητα στο Αιγαίο, σήμερα! 18 αεροσκάφη από τα οποία οκτώ οπλισμένα μπήκαν παράνομα στο Αιγαίο. ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟ FIR ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΝ 12 ΑΠΡ 2011 ΗΤΑΝ: ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 2 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 2 (2 CN-235) ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 18 ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 8 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 5 ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 7 ΕΜΠΛΟΚΕΣ : - ΠΕΡΙΟΧΗ : BOPEIO, ΝΟΤΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΌλαΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Eξοπλιστικό πρόγραμμα: 3 οι FREMM και 8-10 τα ελικόπτερα SAR

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Nέο, μικρό, «κούρεμα» στο πρόγραμμα των φρεγατών FREMM, αλλά φαίνεται ότι έχουμε ταυτοχρόνως – επιτέλους - θετική κατάληξη του όλου θέματος καθώς στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας παρέλαβαν την πολυπόθητη επιστολή του γαλλικού τραπεζικού κονσόρτσιουμ, το οποίο χρηματοδοτεί 100% το πρόγραμμα της ναυπήγησης των τριών, πλέον, φρεγατών. Όπως αναφέρουν ασφαλείς πηγές του υπουργείου το πρόγραμμα θα αφοράΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Eξοπλιστικό πρόγραμμα: 3 οι FREMM και 8-10 τα ελικόπτερα SAR (Ανανέωση)

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

 Nέο, μικρό, «κούρεμα» στο πρόγραμμα των φρεγατών FREMM, αλλά φαίνεται ότι έχουμε ταυτοχρόνως – επιτέλους – θετική κατάληξη του όλου θέματος καθώς στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας παρέλαβαν την πολυπόθητη επιστολή του γαλλικού τραπεζικού κονσόρτσιουμ, το οποίο χρηματοδοτεί 100% το πρόγραμμα της ναυπήγησης των τριών, πλέον, φρεγατών. Όπως αναφέρουν ασφαλείς πηγές του υπουργείου το πρόγραμμα θα [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Μήνυση από τα ΜΑΤ στην ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Μήνυση στην ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας αναμένεται να καταθέσουν οι αστυνομικοί που υπηρετούν στα μπλόκα της Κερατέας, καταγγέλλοντας αδιαφορία της ηγεσίας της ΕΛΑΣ, τόσο για τα εξοντωτικά ωράρια όσο και τις συνθήκες εργασίας που χαρακτηρίζουν απαράδεκτες. Αναβρασμός επικρατεί στα ΜΑΤ, όπως διαβάζουμε στο site των κατοίκων της Κερατέας, καθώς ετοιμάζονται να καταθέσουν μήνυση κατά παντόςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ένας σύγχρονος νεομάρτυρας στις ΗΠΑ

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Ο Άγιος Νεομάρτυρας πατήρ Ιωάννης της Σάντα Κρούζ γεννήθηκε το 1937 στο χωριό Αποίκια της νή­σου Άνδρου και λεγόταν Καρασταμάτης. Σε ηλικία 20 ε­τών πηγαίνει στην Αμερική και δημιουργεί οικογένεια. Χειροτονείται ιερέας και για 10 χρόνια Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ενώ κακοποιοί μετανάστες αλωνίζουν την Ελλάδα, δημιουργώντας συχνά επεισόδια...οι ΗΠΑ μας εγκαλούν για ρατσισμό!

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Μπορεί οι συνθήκες στις φυλακές να είναι πράγματι άθλιες αλλά η Ελληνική Πολιτεία σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλοδαπών και μειονοτήτων...Ερωτηματικά και προβληματισμό προκαλεί η ετήσια έκθεση του Αμερικανικού Στέιτ Ντιπάρτμεντ (Υπουργείου Εξωτερικών) σχετικά με την συμπεριφορά της χώρας μας προς τους μετανάστες και τις μειονότητες, αλλά και για τις συνθήκες κράτησης στις ελληνικέςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Πρωτ. Δοσίθεος "Ο Ερντογάν εξασφάλισε το μέλλον ...

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
«Ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξασφάλισε το μέλλον του Πατριαρχείου με την χορήγηση της τουρκικής υπηκοότητας σε μητροπολίτες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πρωτ. Δοσίθεος Αναγνωστόπουλος. Ο π. Δοσίθεος μιλώντας στην Daily – Star τόνισε, ότι "οι περισσότεροι από αυτούς τους Μητροπολίτες είναι πολύ ηλικιωμένοι. Προκειμένου κάποιος να γίνει μέλος αυτού του εκλεκτορικού σώματος πρέπει να είναι Τούρκος πολίτης - υπήκοος. Εάν ο Πατριάρχης πεθάνει μια μέρα, φαντάζει δύσκολο να εκλεγεί νέος Πατριάρχης από αυτό το εκλεκτορικό σώμα, (σ.σ. εννοεί την Ιερά Σύνοδο), εξαιτίας της ηλικίας των μελών της. Αυτός ο κίνδυνος τώρα πλέον εξέλιπεν.» «Ο Πρωθυπουργός παρέστη σε γεύμα στη Πρίγκηπο, τον Αύγουστου του 2009….και είπε ότι τ...
Περισσότερα...
.::Πρωτ. Δοσίθεος "Ο Ερντογάν εξασφάλισε το μέλλον ...

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
«Ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξασφάλισε το μέλλον του Πατριαρχείου με την χορήγηση της τουρκικής υπηκοότητας σε μητροπολίτες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πρωτ. Δοσίθεος Αναγνωστόπουλος. Ο π. Δοσίθεος μιλώντας στην Daily – Star σημείωσε, ότι "υπήρχαν 12 αρχιερείς στο εκλεκτορικό συμβούλιο, οι περισσότεροι από αυτούς τους είναι πολύ ηλικιωμένοι. Προκειμένου κάποιος να γίνει μέλος αυτού του εκλεκτορικού σώματος πρέπει να είναι Τούρκος πολίτης - υπήκοος. Εάν ο Πατριάρχης πεθάνει μια μέρα, φαντάζει δύσκολο να εκλεγεί νέος Πατριάρχης από αυτό το εκλεκτορικό σώμα, (σ.σ. εννοεί την Ιερά Σύνοδο), εξαιτίας της ηλικίας των μελών της. Αυτός ο κίνδυνος τώρα πλέον εξέλιπεν.» «Ο Πρωθυπουργός παρέστη σε γεύμα στη Πρίγκηπο, τ...
Περισσότερα...
.::Δείτε πως δουλεύουν οι βόμβες που πέφτουν στη Λιβύη!

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Τις λένε βόμβες διασποράς. Αυτό θα το καταλάβετε από το βίντεο το οποίο δείχνει δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο πως λειτουργούν αυτές οι βόμβες από τη στιγμή που πυροδοτούνται, μέχρι και τη στιγμή που φτάνουν στο στόχο τους. Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Στον ανώτατο βαθμό επικινδυνότητας η Φουκουσίμα

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Ισότιμη με την πυρηνική καταστροφή του Τσερνόμπιλ αξιολογείται η πυρηνική κρίση στο εργοστάσιο της Φουκουσίμα, καθώς οι ιαπωνικές αρχές αναβάθμισαν το επίπεδο της σοβαρότητάς της από την κατηγορία 5 στην κατηγορία 7. Την ίδια στιγμή, τα... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Προσευχητάριον (μικρόν), Greek Prayer Book | AppStore

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Το πρώτο ελληνικό Προσευχητάριο για iOS συσκευές είναι διαθέσιμο από σήμερα στο AppStore.                    Επίσημη Περιγραφή Το πρώτο ελληνικό Προσευχητάριο για iOS συσκευές. Περιέχει βασικές προσευχές της ημέρας για κάθε Ορθόδοξο Χριστιανό: Πρωινή προσευχή, Εξάψαλμο, Ευχές της Τραπέζης, Μικρό Απόδειπνο, Χαιρετισμούς στην Υπεραγία Θεοτόκο, Μικρή Παράκληση. Επίσης περιέχει και κατάλογο με τις Νηστείες του Ενιαυτού. The first Greek Prayer Book for iOS devices. It contains (only in Greek) basic prayers of the day for the Greek Orthodox Christians: Morning prayer, the Hexapsalm, prayers at the Table, the small Compline, the Salutations to the Holy Mother of God and the small Paraklesis. It contains also a catalog of the fast days of the year. Η εφαρμογή είναι συμβατή με iPhone, iPad, iP...
Περισσότερα...
.::O άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, ο π. Θεόδωρος Ζήσης, ο επίσκοπος Αθανάσιος Γιέφτιτς και ο οικουμενισμός

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Απαντώντας σε δημοσιεύματα οικουμενιστών που αναφέρονταν σε παλαιό κείμενο του προς τον Γέροντα Ιουστίνο Πόποβιτς ο Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης στο αρχονταρίκι του ιερού ναού Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 10 Απριλίου 2011, αναφέρθηκε διεξοδικά στην προσωπική του έξοδό από το οικουμενιστικό περιβάλλον του Οικουμενικού Πατριαρχείο, προς το οποίο προσέφερε υπηρεσίες στα πρώτα χρόνια της πανεπιστημιακής και ιερατικής του ζωής. Ανάμεσα στα όσα ξεκάθαρα δήλωσε ο π. Θεόδωρος Ζήσης ανέφερε: «Αν διαβάσει κανείς το άρθρο μου που είχα γράψει τότε για τον π. Ιουστίνο Πόποβιτς, θα δει εν πρώτοις με πόσο σεβασμό εκφράζομαι για τον π. Ιουστίνο. Θεωρούσα τότε ότι ο π. Ιουστίνος αδικούσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αφού εγώ ήμουν στέλεχος του Οικουμενικού Πατριαρχείου; Κι όχι μόνον εγώ... Κα...
Περισσότερα...
.::Κάρτα του Πολίτη: Εισιτήριο χωρίς επιστροφή;

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
σχόλιο ID-ont: Διαβάστε την ειδική έκδοση για την Κάρτα του Πολίτη που σας παρουσιάζουμε. Την επιμελήθηκε ένας εκ των εισηγητών της ημερίδας "Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Ανθρώπινα Δικαιώματα" που διοργανώθηκε Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Δώδεκα παραβάσεις και παραβιάσεις του ΕΕΧ από 18 τουρκικά αεροσκάφη

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Δύο σχηματισμοί της τουρκικής Αεροπορίας αποτελούμενοι από 16 μαχητικά αεροσκάφη και δύο αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας CN-235 σε ανεξάρτητες περιπτώσεις πραγματοποίησαν σήμερα 5 παραβάσεις των κανόνων του FIR Αθηνών και 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ). Η περιοχή της τουρκικής δραστηριότητας εξελίχθηκε πρακτικά σε όλο το Αιγαίο, βόρειο, κεντρικό και νότιο. Τμήμα ειδήσεων defencenet.grΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Debtocresy - Ένα ελληνικό ντοκυμανταίρ για τη κρίση

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα ντοκιμαντέρ με παραγωγό το θεατή. Το DEBTOCRACY αναζητά τα αίτια της κρίσης χρέους και προτείνει λύσεις που αποκρύπτονται από την κυβέρνηση και τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Το ντοκιμαντέρ θα διανέμεται δωρεάν από τα τέλη Μαρτίου χωρίς δικαιώματα χρήσης και αναμετάδοσης και θα υποτιτλιστεί σε τουλάχιστον τρεις γλώσσες. Ο Αρης Χατζηστεφάνου και η Κατερίνα Κιτίδη μιλούν με οικονομολόγους, δημοσιογράφους και προσωπικότητες από όλο τον κόσμο περιγράφοντας τα βήματα που οδήγησαν την Ελλάδα στην παγίδα του χρέους- τη χρεοκρατία. Το DEBTOCRACY παρακολουθεί την πορεία χωρών όπως ο Ισημερινός, που δημιούργησαν Επιτροπές Λογιστικού Ελέγχου αλλά και την αντίστοιχη προσπάθεια που ξεκίνησε στην Ελλάδα. Στο Debtocracy μιλούν, μεταξύ άλλων, οι ακαδημαϊκοί Ντέιβιντ Χάρβεϊ, Σ...
Περισσότερα...
.::Σοκ: Γιατί επιβάτης λεωφορείου πυροβόλησε ελεγκτή στο Κερατσίνι

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Περιστατικό-σοκ έλαβε χώρα στο Κερατσίνι. Γιατί επιβάτης πυροβόλησε και τραυμάτισε ελεγκτή λεωφορείου στο Κερατσίνι; Πανικός στο λεωφορείο με τους επιβάτες να ουρλιάζουν και να προσπαθούν Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Λάζαρος Κυρίζογλου, ένας μεγάλος αγωνιστής, πάντα πρωτοπόρος!

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Παρατηρήσεις για το σ.ν. του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης #fullpost{display:inline;} O Δήμαρχος Αμπελοκήπων Λάζαρος Κυρίζογλου (το γένος Καλεντερίδη), δείχνει για ποιό λόγο εκλέγεται με ...ΒορειοΚορεάτικα ποσοστά. Πάντα ένα βήμα... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Λάζαρος Κυρίζογλου, ένας μεγάλος αγωνιστής, πάντα πρωτοπόρος!

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Παρατηρήσεις για το σ.ν. του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης #fullpost{display:inline;} O Δήμαρχος Αμπελοκήπων Λάζαρος Κυρίζογλου (το γένος Καλεντερίδη), δείχνει για ποιό λόγο εκλέγεται με ...ΒορειοΚορεάτικα ποσοστά. Πάντα ένα βήμα... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η σφήνα της γιαγιάς!

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Ανυποψίαστος οδηγός έπεσε στην παγίδα! Για αυτό λένε ότι δεν έχει σημασία πόσο χρονών είσαι αλλά πόσο νιώθεις... πειραχτήρι η γιαγιά! Απολαύστε την! Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Μητροπολίτης Νικοπόλεως για τη μετάφραση των εκκλησιαστικών κειμένων

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Η έκτη συνάντηση του BIBLICUM που οργανώνει ο Τομέας Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας του Α.Π.Θ. έλαβε χώρα τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2011 και είχε ως θέμα «Ο θεολογικός προβληματισμός των μεταφράσεων των εκκλησιαστικών κειμένων». Εκτάκτως προσκεκλημένος εισηγητής ήταν ο Σεβ. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Μελέτιος, με αφορμή το βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο Μέθεξη ή κατανόηση; Έκδοση Ι. Μητροπόλεως Νικοπόλεως, Πρέβεζα 2011.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Προς αναζήτηση ενός άλλοθι...

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
της Ελίνας Γαληνού  Καθώς "αρχή άνδραν δείκνυσι", το καλό παράδειγμα όσον αφορά την αποδοχή ευθυνών επισφραγίζει την εντιμότητα και ανδρεία ενός ηγέτη, πολλώ δε μάλλον την αξιοπιστία του. Η δόξα που αντιστοιχεί σε ένα αξίωμα μπορεί να... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Προς αναζήτηση ενός άλλοθι...

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
της Ελίνας Γαληνού  Καθώς "αρχή άνδραν δείκνυσι", το καλό παράδειγμα όσον αφορά την αποδοχή ευθυνών επισφραγίζει την εντιμότητα και ανδρεία ενός ηγέτη, πολλώ δε μάλλον την αξιοπιστία του. Η δόξα που αντιστοιχεί σε ένα αξίωμα μπορεί να... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΝΕΟ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Για άλλη μια φορά αναδεικνύεται το σκληρό πρόσωπο της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Επιβάλλει εισοδηματικό κριτήριο στις τρίτεκνες, πολύτεκνες κ.τ.λ οικογένεις για τις μετεγγραφές των φοιτητών το οποίο ανέρχεται στις 50 χιλιάδες ευρώ ετήσιο εισόδημα (την τελευταία τριετία).Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος τάσσεται κατά της απελευθέρωσης των τυχερών παιγνίων

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Με Συνοδική Απόφαση, που υπογράφεται από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος συνηγορεί υπέρ των θέσεων της Κίνησης Πολιτών για τον Περιορισμό των Τυχερών Παιγνίων. Ἀριθμ. Πρωτ. 1060/969 Ἀθήνῃσι 22ᾳ Μαρτίου 2011 Πρός Τόν Ἀξιότιμον κ. Βασίλειον Θεοδώρου. Ἐκπρόσωπον τῆς «Κινήσεως Πολιτῶν γιά τόν περιορισμό [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος τάσσεται κατά της απελευθέρωσης των τυχερών παιγνίων

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Με Συνοδική Απόφαση, που υπογράφεται από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος συνηγορεί υπέρ των θέσεων της Κίνησης Πολιτών για τον Περιορισμό των Τυχερών Παιγνίων. Ἀριθμ. Πρωτ. 1060/969 Ἀθήνῃσι 22ᾳ Μαρτίου 2011 Πρός Τόν Ἀξιότιμον κ. Βασίλειον Θεοδώρου. Ἐκπρόσωπον τῆς «Κινήσεως Πολιτῶν γιά τόν περιορισμό [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Τι είπε ο Σόρος στον Παπανδρέου;

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ - Η άφιξη του «γκουρού» των διεθνών αγορών, κ. Τζορτζ Σόρος, στην Αθήνα και στο Μέγαρο Μαξίμου δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη, ειδικά σε τούτη τη συγκυρία. Αν και ο Τζορτζ Σόρος έρχεται συχνά στην Ελλάδα -μάλιστα το 2004 έφτασε για να παντρέψει τον πολύ καλό του φίλο, Στέλιο Ζαββό- η «διάλεξή» του στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης την περασμένη Κυριακή και το δείπνο πουΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::«Είναι λάθος ακόμη και να συζητάμε αναδιάρθρωση»

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

«Είναι λάθος ακόμη και να συζητάμε αναδιάρθρωση» Ο Σαμαράς παρουσίασε τις προτάσεις της ΝΔ στο Χέρμαν Βαν Ρομπάι Η οικονομία και το μεταναστευτικό βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν το απόγευμα ο πρόεδρος της ΝΔ, Αντώνης Σαμαράς, με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Χέρμαν Βαν Ρομπάι. Μετά τη συνάντηση, ο κ. Σαμαράς εμφανίστηκε αισιόδοξος [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Δισεκατομμύρια από τα κοιτάσματα της Ελλάδας

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Μέχρι και το 1/3 των εθνικών αναγκών σε υδρογονάνθρακες θα μπορούσε να καλύψει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος. Στόχος για εξοικονόμηση 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Αμερικάνοι θεωρούν τη Σούδα σημαντικό κόμβο και τους Έλληνες πρόθυμους να δέχονται σχεδόν τα πάντα!

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Ως «καλύτεροι συνεργάτες» των Αμερικάνων αντιμετωπίζονται οι Έλληνες σε απόρρητα έγγραφα που διέρρευσαν μέσω Wikileaks αναφορικά με την εμπλοκή της Σούδας σε αμερικανικές επιχειρήσεις από το 2001 και μετά. Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Τι αλλάζει η πεζοδρόμηση

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Κυκλοφοριακές… αναταράξεις σε ολόκληρο το δακτύλιο θα φέρει η πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου, που προωθείται πλέον με γοργούς ρυθμούς από τα συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος και Υποδομών.Σε σύσκεψη που έγινε χθες, με την παρουσία της Τίνας Μπιρμπίλη και του Δημήτρη Ρέππα, αποφασίστηκε η συγκρότηση δεκαμελούς επιτροπής αποτελούμενης από εκπροσώπους των συναρμόδιων υπουργείων και του Δήμου Αθηναίων. Το [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Θα μας σπάσετε τα νεύρα εκεί στο ΥΠΕΞ; Αιγαίο, Κύπρο, Β. Ήπειρο, Θράκη τα λύσαμε όλα; Ο εμίρης Αμπντουλχαλίμ σας πληρώνει ή ο Ελληνικός λαός;

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Συμμετοχή ΥΠΕΞ Δ. Δρούτσα και ΑΝΥΠΕΞ Μ. Ξενογιαννακοπούλου σε ΣΓΥ και ΣΕΥ (Λουξεμβούργο, 12-13.04.11) - Την Τρίτη 12 Απριλίου, ο Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Δρούτσας και η Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, θα μεταβούν στο Λουξεμβούργο προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες των Συμβουλίων Εξωτερικών Υποθέσεων και Γενικών Υποθέσεων. Στο Συμβούλιο Εξωτερικών ΥποθέσεωνΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Περισσότερους από 90 ιεροψάλτες έχει διορίσει μέχρι σήμερα η Επιτροπή Ακροάσεως Ιεροψαλτών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Συνεδρίασε για τέταρτη φορά χθες το απόγευμα η Επιτροπή Ακροάσεως Ιεροψαλτών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Να σημειωθεί πως μέχρι σήμερα η Επιτροπή έχει διορίσει 93 ιεροψάλτες στα Ιερά Αναλόγια της Ι. Αρχιεπισκοπής, οι οποίοι μέχρι τώρα έψαλλαν χωρίς διορισμό. Η επιτροπή θα συνεχίσει το έργο της και μετά την πασχαλινή περίοδο.    Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Κ. Παπούλιας: Η κοινωνική συνοχή το μεγάλο πρόβλημα

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

  Την κοινωνική συνοχή ανέδειξε ως το σοβαρότερο πρόβλημα από την οικονομική κρίση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, υποδεχόμενος τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Βαν Ρομπάι. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που έφτασε σήμερα στην Αθήνα, συναντήθηκε και με τον πρωθυπουργό, προκειμένου να εκφράσει τη στήριξη των Βρυξελλών στο έργο της κυβέρνησης.Ο Κ. [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::"Τα κατά Ματθαίον πάθη" στο Μέγαρο Μουσικής

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Στην κατάμεστη Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών παρουσιάστηκαν χθες για πρώτη φορά στην Ελλάδα «Τα κατά Ματθαίον Πάθη» του Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίωνα Αλφέγιεφ, Προέδρου του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.Στη συναυλία συμμετείχαν η Συνοδική Χορωδία του Πατριαρχείου Μόσχας σε διδασκαλία Αλεξέι Πουζακόφ και η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ σε μουσική διεύθυνση Ανδρέα Πυλαρινού.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Γρηγόριος Ε΄ δεν είναι ο μόνος απαγχονισθείς Στο Φανάρι τιμήθηκε η μνήμη του μαρτυρικού πατριάρχη

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Μέρα μνήμης ηπρο χθεσινή Κυριακή για τον μαρτυρικό οικουμενικό πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄ , ο οποίος απαγχονίστηκε στην κεντρική πύλη του Πατριαρχείου στο Φανάρι στις 10 Απριλίου 1821, Κυριακή του Πάσχα τότε. Έκτοτε η πύλη αυτή παραμένει κλειστή σε ένδειξη τιμής και μνήμης.Ο οικουμενικός πατριάρχης Βαρθολομαίος χθες , «εν σιωπή και περισυλλογή», άναψε ένα κερί και [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ρασοφορία νέων δοκίμων στο Πατριαρχείο

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Το Σάββατον, 27ην Μαρτίου/ 9ην Απριλίου 2011, έλαβε χώραν εις το Πατριαρχείον υπό της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου η ρασοφορία δύο νέων δοκίμων, του Κωνσταντίνου Πήλιουρη και του Χαριλάου Λακιώτη εκ Μελισσοχωρίου Θηβών, προσφάτως προσελθόντων δι’ ευχών των γονέων αυτών και του πνευματικού αυτών Πατρός π. Κωνσταντίνου Περαματζή κατόπιν και διευθετήσεως της εισόδου αυτών εις το Κράτος του Ισραήλ και αναλαβόντων δοκιμαστικήν διακονίαν.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Κασσάνδρες στο Αιγαίο

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Από την ΚΥΡΑ ΑΔΑΜ Τη «συναίνεση» των πολιτικών δυνάμεων ζήτησε με τη δήλωσή του ο πρωθυπουργός το βράδυ του δεύτερου γύρου των εκλογών για την Αυτοδιοίκηση. Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ της δήλωσης αυτής περιορίστηκε μόνο στο πρώτο επίπεδο: η κυβέρνηση ζητεί τη συναίνεση (και συνεργασία;) πολιτικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση της οικτρής οικονομικής κατάστασης της χώρας και [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Δείτε με τα μάτια του Γκαγκάριν!Ένα βίντεο από τη πτήση του.Τι έβλεπε,τι μετέδιδε.

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Το βίντεο είναι το τρέϊλερ ενός ντοκυμαντέρ -ταινίας, για την πτήση του Γκαγκάριν. Μπορείτε να “δείτε” τι έβλεπε και κυρίως να ακούστε τι μετέδιδε εκστασιασμένος από το θέαμα. Οι φράσεις του,μεταφράζονται και μπορείτε να καταλάβετε τι έλεγε,ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι “τα έχει δει όλα”.       onalert.grΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Oι «Όφεις» της Χάγης και η ελληνική ΑΟΖ στο Καστελόριζο

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
window.fbAsyncInit = function() { FB.init({appId: '146911951991354', status: true, cookie: true, xfbml: true}); }; (function() { var e = document.createElement('script'); e.async = true; e.src = document.location.protocol + ... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Oι «Όφεις» της Χάγης και η ελληνική ΑΟΖ στο Καστελόριζο

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
window.fbAsyncInit = function() { FB.init({appId: '146911951991354', status: true, cookie: true, xfbml: true}); }; (function() { var e = document.createElement('script'); e.async = true; e.src = document.location.protocol + ... Κάντε κλίκ επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ξαναζωντανεύει πατητήρι σταφυλιών μετά από χιλιάδες χρόνια

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΥΟΝΤΑΣ ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ (σ.σ. Ευχαριστούμε θερμά την Κατερίνα Καλτσου για την βοήθεια στην παρουσίαση του θέματος, με το κείμενο και τις φωτογραφίες της.-ΒΙΣΑΛΤΗΣ-) Το πατητήρι του Άβαντα Αλεξ/πολης, που ζωντάνεψε μετά από χιλιάδες χρόνια Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η Ιερά Σύνοδος για τα τυχερά παιχνίδια

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Διαβάστε και Βάσω Παπανδρέου, «Δεν ψηφίζω (το νομοσχέδιο) αν είναι έτσι να νομιμοποιήσουμε τα ναρκωτικά και την πορνεία για να έχει έσοδα το κράτος» Επιστολή προς τον Αξιότιμο κ. Βασίλειο Θεοδώρου, εκπρόσωπο της «Κινήσεως Πολιτών για τον περιορισμό των τυχερών παιγνίων»Ἀριθμ. Πρωτ. 1060/969Ἀθήνῃσι 22ᾳ Μαρτίου 2011ΠρόςΤόν Ἀξιότιμονκ. Βασίλειον Θεοδώρου.Ἐκπρόσωπον τῆς «Κινήσεως Πολιτῶν γιά τόν περιορισμό τῶν τυχερῶν παιγνίων».Ἐνταῦθα.Ἀξιότιμε,Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 15ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ἀπό 17ης μηνός Φεβρουαρίου ὑμετέρου ἐγγράφου, δι’ οὗ ὑποβάλλετε τάς θέσεις τῆς «Κινήσεως Πολιτῶν γιά τόν περιορισμό τῶν τυχερῶν παιγνίων», αἰτούμενος τήν συνδρομήν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός ἀντιμετώπισιν τοῦ ζητήματος αὐτῶν καί εἰδικώτ...
Περισσότερα...
.::Αμερικάνοι θεωρούν τη Σούδα σημαντικό κόμβο και τους Έλληνες πρόθυμους να δέχονται σχεδόν τα πάντα!

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Ως «καλύτεροι συνεργάτες» των Αμερικάνων αντιμετωπίζονται οι Έλληνες σε απόρρητα έγγραφα που διέρρευσαν μέσω Wikileaks αναφορικά με την εμπλοκή της Σούδας σε αμερικανικές επιχειρήσεις από το 2001 και μετά.Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν τη Σούδα σημαντικό κόμβο, ενώ τους Έλληνες πρόθυμους να παρέχουν κάθε βοήθεια και να δέχονται σχεδόν τα πάντα!!!Μοναδικό «αγκάθι» των Αμερικανών σύμφωνα με τα απόρρητα έγγραφα, δεν είναι οι κυβερνήσεις, αλλά ο αρνητισμός των πολιτών και οι διάφορες μορφές διαδηλώσεων, που θεωρούνται ωστόσο πολύ μικρής έκτασης και καθόλου οργανωμένες.Αυτό αποκαλύπτεται από τα Wikileaks, σύμφωνα με τηλεγράφημα της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα.Σύμφωνα με το τηλεγράφημα, η χώρα μας φαίνεται να έχει ρόλο «διακοσμητικό» στις επιδιώξεις των Ηνωμένων Πολιτειών, σε σχέση με τη ...
Περισσότερα...
.::Καλπάζει η Τουρκική οικονομία την ίδια ώρα που η δική μας πέφτει στα Τάρταρα

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΣΤΙΔΗΣ Θετικές προβλέψεις για την τουρκική οικονομία κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Σύμφωνα με τε τους αξιωματούχους το ΔΝΤ η τουρκική οικονομία το 2011 θα παρουσιάσει ανάπτυξη κατα 4.6%. Για το 2012 το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί κατα 4.5%. Το 2010 η Τουρκία παρουσίασε αύξηση του ΑΕΠ κατα 8.6% προκαλώντας τα βλέμματα [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Τρεις φρεγάτες Fremm προς 2,1 δις ευρώ προβλέπει το νέο εξοπλιστικό.

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Τρεις θα είναι οι φρεγάτες Fremm, που η ελληνική κυβέρνηση θα διαπραγματευτεί αν τελικά το πρόγραμμα ναυπήγησης νέων πλοίων προχωρήσει. Στην λίστα των εξοπλιστικών προγραμμάτων της επόμενης 15ετίας “προκρίθηκαν” οι Fremm,αφού πρώτα εξετάστηκαν και οι άλλες φρεγάτες που ναυπηγούν οι Γάλλοι,οι οποίες όμως κρίθηκαν ότι δεν ικανοποιούν τις ανάγκες του ΠΝ. Ούτε οι Fremm, καλύπτουν [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Τρεις “Πρίνοι” στη δυτική Ελλάδα

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Η χώρα μας μπορεί να προσμένει έσοδα 10-15 δισ.ευρώ σε βάθος 15ετίας από την εκμετάλλευση πετρελαϊκών κοιτασμάτων μόνο στη Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Γιάννη Μανιάτη, εξέλιξη που επαναβεβαιώνει τις έρευνες του Κώστα Χαρδαβέλλα και του newsbomb.gr για την ύπαρξη σημαντικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Ελληνική επικράτεια.   Μιλώντας στο ραδιοσταθμό Real ο [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Σε κινεζικά χέρια το ισπανικό χρέος;

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Η Κίνα είναι έτοιμη να αγοράσει ολόκληρο το δημόσιο χρέος της Ισπανίας και μάλιστα ακόμα πιο μεγάλο μέρος, διαβεβαίωσε ο Κινέζος πρωθυπουργός, Ουέν Τζιαμπάο, τον Ισπανό ομόλογό του, Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα το Πεκίνο. «Η Κίνα είναι έτοιμη να συνεχίσει να αγοράζει το δημόσιο χρέος της Ισπανίας», δήλωσε ο Τζιαμπάο, σύμφωνα [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ Ο ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ;

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Γράφει ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ* O θάνατος είναι ένα βιολογικό φαινόμενο και πρέπει να έχει εφαρμογή σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς, φυτικούς και ζωικούς. Τα κριτήρια του θανάτου, όμως, είναι δυνατόν να είναι διαφορετικά για του διά­φορους οργανισμούς. Το κατάλληλο Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::АФОН Полезное лето

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

На летних каникулах учащиеся 3-го класса КДС во главе со своим классным наставником архимандритом Климентом побывали в паломнической поездке на святой горе Афон, где им удалось побеседовать с игуменом Ефремом (Ватопедский монастырь), учеником одного из последних афонских старцев – Иосифа Исихаста. Студенты задали отцу игумену многие интересовавшие их вопросы. Игумен Ефрем: Большая радость, что имею [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Οι πυραμίδες από μέσα...

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Λόγοι Γ΄ 1)«Γιά τούς ἐξορκισμούς» 2)«Μαρτύριο περνοῦν οἱ δαιμονισμένοι»

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Λόγοι Γ΄ ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Μέρος Τέταρτο - Κεφάλαιο 2ον Oἱ μαῦρες δυνάμεις τοῦ Σκότους «Γιά τούς ἐξορκισμούς» - Γέροντα, σήμερα ἔφεραν μία δαιμονισμένη καί παρακάλεσαν νά ποῦμε στόν ἱερέα νά τῆς διαβάση ἐξορκισμούς. Τί νά κάναμε; - Σ' αὐτήν τήν περίπτωση καλύτερα νά λέγατε νά τόΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::«Ακάθιστος Ύμνος» στο Βατοπαίδι (ηχητικό)

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Το Σάββατο του Ακαθίστου έγινε αγρυπνία στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου προς τιμή της Υπεραγίας Θεοτόκου. Όλες οι Στάσεις των Χαιρετισμών απαγγέλθηκαν στο Ιερό Βήμα μπροστά από την θαυματουργή εικόνα Παναγία την Βηματάρισσα. Μπορείτε να ακούσετε την Δ΄ Στάση όπως την απήγγειλε ο σεβαστός Γέροντας Εφραίμ, Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου.D Stastis Hairetismon Filed under: Θεοτόκος, [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Tα Νέα Προγράμματα Σπουδών και το Νέο Λύκειο σήμερα στο ΣΠΔΕ

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Συνεδρίασε σήμερα το Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΠΔΕ) με Θέματα ημερήσιας διάταξηςΤο Νέο Σχολείο:1. Προγράμματα Σπουδών.2. Το Νέο Λύκειο.Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές οι αποφάσεις του Συμβουλίου ή οι τυχόν ενστάσεις στα κατατεθέντα προς συζήτηση θέματα. Να σημειωθεί ότι και τα δύο θέματα αφορούν άμεσα το μάθημα των Θρησκευτικών αφού ως γνωστόν ετοιμάζονται νέα προγράμματα σπουδών και νέα βιβλία για τα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου ενώ στο Νέο Λύκειο προβλέπεται υποβάθμιση του θρησκευτικού μαθήματος με μείωση των ωρών διδασκαλίας από 2 σε 1 στη Β΄ Λυκείου, μετατροπή σε επιλογής στη Γ΄ τάξη και αλλαγή του χαρακτήρα του μαθήματος στις δύο τελευταίες τάξεις. Θα σας ενημερώσουμε άμεσα για τις ληφθείσες αποφάσεις στη σημερινή συνεδρίαση του ΣΠΔΕ.Περισσότ...
Περισσότερα...
.::Επιστροφή δύο Βυζαντινών Εικόνων στην Εκκλησία της Κύπρου

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Δύο βυζαντινές εικόνες των Αποστόλων Παύλου (57 x 38,5) και Ιακώβου (56 x 38,5) που χρονολογούνται στα μέσα του 18ου αιώνα πέτυχε να ανακτήσει η Εκκλησία της Κύπρου. Οι δύο εικόνες που είναι έργα της Σχολής Αγιογραφίας του Αγ. Ηρακλειδίου (Πολιτικό-Λευκωσία) εντοπίστηκαν στην Γερμανική πόλη του Dusseldorf τον περασμένο Φεβρουάριο. Η προέλευση των δύο εικόνων [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΝΕΟ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟ «ΧΤΥΠΗΜΑ» ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Για άλλη μια φορά αναδεικνύεται το σκληρό πρόσωπο της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Επιβάλλει εισοδηματικό κριτήριο στις τρίτεκνες, πολύτεκνες κ.τ.λ οικογένεις για τις μετεγγραφές των φοιτητών το οποίο ανέρχεται στις 50 χιλιάδες ευρώ ετήσιο εισόδημα (την τελευταία τριετία). Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Σε διαχρονική αποτίμηση του φιλανθρωπικού της έργου προχώρησε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος ανακοινώνοντας τα στοιχεία από την Συνοδική Επιτροπή Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιίας. Σύμφωνα με αυτά, για το έτος 2010 δαπανήθηκαν περισσότερα από ενενήντα έξι εκατομμύρια ευρώ, (96.234.510,47 ₠), για την συντήρηση και την λειτουργία των Ιδρυμάτων και για φιλανθρωπικούς και κοινωνικούς σκοπούς.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Οι «Όφεις» της Χάγης και η ελληνική ΑΟΖ στο Καστελόριζο

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Επανέρχομαι με κίνδυνο να χαρακτηρισθώ μονομανής στο κατ’εμέ καίριο αυτό εθνικό θέμα με αφορμή δημοσίευμα του Γ. Αγγελόπουλου της Κυπριακής εφημερίδος «Φιλελεύθερος» την 10η Απριλίου. Ο Γ. Αγγελόπουλος αναφέρεται στην διαμάχη περί τα ορια της χωρικής θάλασσας μεταξύ Ουκρανίας και Ρουμανίας στην Μαύρη θάλασσα, διαμάχη που κράτησε περίπου 40 χρόνια και επιλύθηκε πρόσφατα στο Διεθνές Δικαστήριο τηςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Πρόσληψη 22 αναπληρωτών Θεολόγων

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε σήμερα την πρόσληψη αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων και 22 Θεολόγων. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των Δ/νσεων Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από Τετάρτη 13 μέχρι και Παρασκευή 15 Απριλίου 2011. Δείτε τα ονόματα των αναπληρωτών Θεολόγων πατώντας το Διαβάστε περισσότερα 22 Αναπληρωτές Θεολόγοι Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Οι Κούρδοι ξεσηκώνονται στις φυλακές και τα τζαμιά

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Του Κώστα Τζεβελέκου Οι Κούρδοι που είναι χιλιάδες φυλακισμένοι στις τουρκικές φυλακές ξεσηκώθηκαν σε απεργία πείνας διαρκείας διαμαρτυρόμενοι για τις άθλιες συνθήκες κράτησης και τους βασανισμούς που υφίστανται. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο στις τουρκικές φυλακές ,αλλά στους Ιμάμηδες όπου ο κουρδικός λαός αρνείται να προσευχηθεί στη λεγόμενη προσευχή της παρασκευής. Καταγγέλλουν μάλιστα ότι οι Ιμάμηδες είναι στρατευμένοι στις επιλογές του Ερντογάν. Γι αυτό το λόγο στήνουν σκηνές έξω από τα τζαμιά και προσεύχονται μόνοι τους. «Ο λαός μας δεν πρέπει να κάνει προσευχές πίσω από αυτούς τους ρατσιστές ιμάμηδες μέλη της αδελφότητας Γκιουλέν, μια οργάνωσης που στηρίζει την κυβέρνηση Ερντογάν “δήλωσε ο Σελαχατίν Ντεμιρτάς, συν-πρόεδρος του κουρδικού κόμματος BDP. Το θρησκευτικό πρόβλημα ε...
Περισσότερα...
.::Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Σχόλια στην εκκλησιαστική επικαιρότητα

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

πηγή: Ι.Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου και fotistsakiris 1. Γράμμα π. Νικολάου (εφημερίου Ι.Ν. πρ. Ηλία Θεσσαλονίκης) προς τον Μητρ. Σερβείων και Κοζάνης, κ. Παύλο, αναφερόμενη σε προκειμένη εκδήλωση της Μητροπόλεώς του, η οποία θα είναι αφιερωμένη στο έργο της ακαδημίας του Βόλου. 2. Περί συνεδρίου που οργάνωσε η Θεολογική σχολή Θεσσαλονίκης μαζί με το Π.Σ.Ε. 3. Περί δηλώσεως του π. Θεοδώρου ότι δήθεν είναι υπέρ της Κάρτας του Πολίτη. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Μητροπολίτης Ευστάθιος τίμησε τρείς επιφανείς ...

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Με την προσήκουσα ευλάβεια και κατάνυξη  μέσα στον κατάμεστο Ιερό Ναό του Οσίου Νίκωνος Σπάρτης τελέσθηκε, την Ε΄ Κυριακή των Νηστειών 10 Απριλίου, ο τελευταίος κατανυκτικός Εσπερινός της Μ. Τεσσαρακοστής, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχη μας κ.κ. Ευσταθίου. Τον θείο λόγο απηύθυνε  ο αδελφός της Ι. Μ. Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Σπάρτης μοναχός Σιλουανός Σφυρίου, που μίλησε για την αρετή της υπομονής και πόσο ωφέλιμη και σωτήρια είναι για την ζωή μας. Στο τέλος της ακολουθίας του εσπερινού ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας τίμησε εκ μέρους της τοπικής Εκκλησίας τρεις επιφανείς, μορφωμένους, αμέμπτου ήθους και με πολυσχιδή δράση συνανθρώπους μας, που εργάσθηκαν και πρόσφεραν σημαντικές υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία και την εκκλησία μας Συγκεκριμένα τίμησε τον πρωτ. τ. Αρχ. Επί...
Περισσότερα...
.::Πρώτη Συνεδρία της Δ.Ι.Σ. για το μήνα Απρίλιο

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Συνήλθε σήμερα Τρίτη, 12 Απριλίου 2011, στην πρώτη Συνεδρία Της για το μήνα Απρίλιο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.Κατά την σημερινή Συνεδρία :Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επικύρωσε τα Πρακτικά της Εξουσιοδοτήσεως.Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, ενημερώθηκε από την Συνοδική Επιτροπή Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιίας,... ότι για το έτος 2010 δαπανήθηκαν περισσότερα από ενενήντα έξι εκατομμύρια ευρώ, (96.234.510,47 ₠), για την συντήρηση και την λειτουργία των Ιδρυμάτων και για φιλανθρωπικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Η Εκκλησία της Ελλάδος ασκεί ένα τεράστιο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο προς ανακούφιση των πασχόντων και αναξιοπαθούντων αδελφών μας, το οποίο επιτελείται με επτακόσια (700) περίπου Ιδρύμ...
Περισσότερα...
.::O Πρεβέζης Μελέτιος μίλησε για τη μετάφραση των ...

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Η έκτη συνάντηση του BIBLICUM που οργανώνει ο Τομέας Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας του Α.Π.Θ. έλαβε χώρα τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2011 και είχε ως θέμα «Ο θεολογικός προβληματισμός των μεταφράσεων των εκκλησιαστικών κειμένων». Εκτάκτως προσκεκλημένος εισηγητής ήταν ο Σεβ. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Μελέτιος, με αφορμή το βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο Μέθεξη ή κατανόηση; Έκδοση Ι. Μητροπόλεως Νικοπόλεως, Πρέβεζα 2011. Ο Σεβασμιώτατος αποδέχτηκε την πρόσκληση του καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. κ. Πέτρου Βασιλειάδη, ο οποίος ήταν με βάση το πρόγραμμα ο κύριος εισηγητής, και δέχτηκε να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη και να μιλήσει για το επίκαιρο αυτό ζήτημα. Όπως ήταν αναμενόμενο η αίθουσα συνεδριάσεων της Θεολογικής Σχολής ήταν αυτή τη φορά γεμάτη όχι μόν...
Περισσότερα...
.::Με πράξεις και όχι λόγια η βοήθεια της Εκκλησίας

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Συνήλθε σήμερα Τρίτη, 12 Απριλίου 2011, στην πρώτη Συνεδρία Της για το μήνα Απρίλιο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου. Κατά την σημερινή Συνεδρία : Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επικύρωσε τα Πρακτικά της Εξουσιοδοτήσεως. Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Συνήλθε σήμερα Τρίτη, 12 Απριλίου 2011, στην πρώτη Συνεδρία Της για το μήνα Απρίλιο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.  Κατά την σημερινή Συνεδρία :Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επικύρωσε τα Πρακτικά της Εξουσιοδοτήσεως. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, ενημερώθηκε από την Συνοδική Επιτροπή Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιίας, ότι για το έτος 2010 δαπανήθηκαν περισσότερα από ενενήντα έξι εκατομμύρια ευρώ, (96.234.510,47 ₠), για την συντήρηση και την λειτουργία των Ιδρυμάτων και για φιλανθρωπικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Επιστολή Καρδίτσης Κυρίλλου στην Υπουργό Παιδείας ...

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Άννα Διαμαντοπούλου, απέστειλε ο Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Κύριλλος. Στην επίστολή του ο Μητροπολίτης Κύριλλος μεταξύ άλλων, τονίζει ότι «ο Νομός της Καρδίτσης από τα μέχρι τούδε καταγεγραμμένα στοιχεία φέρεται ως ο πλέον πληττόμενος από την εφαρμογήν του πνεύματος του «Καλλικράτη» εις την εκπαίδευσιν, και επιτρέψατέ μας ταπεινώς να υπενθυμίσωμεν εις την Υμετέραν Εντιμότητα παλαιοτέραν ρήσιν «όπου κλείνει ένα σχολείο ανοίγει μια φυλακή», και κατά την προτροπήν του Εθναποστόλου Ιερομάρτυρος Αγ. Κοσμά του Αιτωλού προς τους δουλωμένους Έλληνες «Γκρεμίστε ακόμη και Εκκλησίες, προκειμένου να ανοίξετε ένα σχολείο». Η επιστολή έχει ως εξής: Ερίτιμος Κα Υπουργέ, Δια της παρούσης, θεωρούμεν σκό...
Περισσότερα...
.::Το αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Σχεδόν το 10% των συνολικών καρκίνων στους άνδρες και το 3% στις γυναίκες στην Ευρώπη αποδίδεται στην υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με μια νέα ευρωπαϊκή επιστημονική έρευνα, με συμμετοχή ελλήνων ερευνητών, που ανέλυσε στοιχεία από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και από την Ελλάδα. Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η Επιτροπή Ιεροψαλτών έχει διορίσει μέχρι σήμερα 93 ...

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Συνεδρίασε για τέταρτη φορά χθες το απόγευμα η Επιτροπή Ακροάσεως Ιεροψαλτών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Να σημειωθεί πως μέχρι σήμερα η Επιτροπή έχει διορίσει 93 ιεροψάλτες στα Ιερά Αναλόγια της Ι. Αρχιεπισκοπής, οι οποίοι μέχρι τώρα έψαλλαν χωρίς διορισμό. Η επιτροπή θα συνεχίσει το έργο της και μετά την πασχαλινή περίοδο.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Ένοπλος σκορπάει τον θάνατο σε Γυμνάσιο και αφήνει γράμμα ζητώντας συγχώρεση. Δεν υπάρχει μετάνοια, δεν υπάρχει συγχώρεση, λένε πάστορες.

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Βραζιλία: "Πρόσωπα τραγικά, βυθισμένα στη θλίψη από τον άδικο χαμό των αγαπημένων τους. Η Βραζιλία πενθεί για την ανείπωτη τραγωδία στο σχολείο του Τάσο Ντα Σιλβέιρα Ρεαλένγκο." Μητέρες που δεν άντεχαν το χαμό των παιδιών τους και λιποθυμούσαν. Γιαγιάδες που δε θα ξαναδούν τα εγγόνια τους, συμμαθητές που άφησαν λουλούδια εκεί όπου άφησαν την τελευταία τους πνοή οι φίλοι τους. Στο σχολείο του Τάσο Ντα Σιλβέιρα Ρεαλένγκο δε θα είναι τίποτα πια το ίδιο μετά το μακελειό που προκάλεσε το πρωινό της προηγούμενης Πέμπτης, ο 24χρονος Γουέλινγκτον Μενέζες ντε Ολιβέϊρα. Ένας άνθρωπος που παρέσυρε στο θάνατο 12 (ή 13) - σύμφωνα με νεότερο απολογισμό - αθώες ψυχές, πριν πέσει νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας. Περίπου στις 09:00 το πρωί (τοπική ώρα) ο ένοπλος άνδρας εισέβαλε στο σχολείο ...
Περισσότερα...
.::Αγγλία: Ιστοσελίδα καταγγελιών για ηλεκτρονική τρομοκρατία

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Η κυβέρνηση της Αγγλίας προτρέπει τους πολίτες να καταγγέλλουν τρομοκρατικό υλικό που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, μέσω της ιστοσελίδας Direct।gov.Οι καταγγελίες που έχουν αναφερθεί έως τώρα μέσω της ιστοσελίδας, έχουν βοηθήσει την κυβέρνηση να καταργήσει ιστοσελίδες που διακινούσαν βίντεο και εγχειρίδια για τρομοκρατικές, ρατσιστικές ή θρησκευτικής βίας ενέργειες.Ο υπουργός ασφάλειας Baroness Neville-Jones, δήλωσε ότι είναι αρκετά σημαντικό να ληφθούν υπόψη η μετρίαση των περαστικών τρομοκρατίας, ακόμη και στο διαδίκτυο, καθώς έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Εάν και ο χώρος είναι ακόμη νέος για την κυβέρνηση οι προσπάθειες συγκεντρώνονται και συνεχώς βελτιώνονται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του ηλεκτρονικού εγκλήματος.Οι ηλεκτρονικές δράσεις μεταξύ άλλων, έχουν βοηθ...
Περισσότερα...
.::Οι γονείς πρέπει να εμπνέουν στα παιδιά τους την αγάπη

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Επ.Ειρηναίος Αικατέρινμπουργκ Καλλιεργήστε στις ψυχές των παιδιών σας, από τη βρεφική ακόμη ηλικία, την αντίθετη προς το φθόνο αρετή, την ευγένεια και την καλή διάθεση σε όλους και, γενικότερα, εκείνη την αγάπη προς τον πλησίον, η όποια φέρεται πάντοτε Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Οσίου Ιωάννου του Σιναίτου - Ουρανοδρόμος Κλίμαξ. Λόγος εικοστός έβδομος

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ Περὶ ἡσυχίας ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ(β) (Περὶ διαφορᾶς καὶ διακρίσεως ἡσυχιῶν) 31. Οἱ ἡσυχασταὶ ἢ μᾶλλον ὅλοι οἱ μοναχοὶ πρέπει νὰ ζοῦν μὲ συνείδησι καὶ ἐσωτερικὴ συναίσθησι. Ἐκεῖνος ποὺ τρέχει (στὸν πνευματικὸ δρόμο) μὲ πραγματικὴ ἐπίγνωσι, προσπαθεῖ νὰ συμμορφώνωνται ὅλα -καὶ οἱ ἐνέργειες καὶ τὰ λόγια καὶ οἱ σκέψεις καὶ τὰ διαβήματα καὶ οἱ κινήσεις- σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: Η Ελληνίδα Αντιγόνη Λουδιάδη που "παρέδωσε" την Ελλάδα στους Εβραίους manager της Goldman Sachs!

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Μια Ελληνίδα από το Λονδίνο, η Αντιγόνη Λουδιάδη, φέρεται να είναι ο άνθρωπος που έκλεισε τις περιβόητες συμφωνίες swap το 2001 με την ελληνική κυβέρνηση. Σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας Wall Street Journal, η 46χρονη Αντιγόνη Λουδιάδη, γνωστή με το παρατσούκλι «Αντι», ήταν ο άνθρωπος που έκλεισε την αμφιλεγόμενη συμφωνία το 2001, από την οποία η GoldmanΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ !!!

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Ένα εκπληκτικό πρόγραμμα περιήγησης στον Πανάγιο Τάφο. Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο, κρατήστε πατημένο το αριστερό κλικ και κουνήστε το ποντίκι σας έως και 360 μοίρες, και δείτε τις τοποθεσίες σαν να είστε εκεί... http://www.360tr.com/kudus/kiyamet_eng/index.html Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ !!!

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Ένα εκπληκτικό πρόγραμμα περιήγησης στον Πανάγιο Τάφο. Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο, κρατήστε πατημένο το αριστερό κλικ και κουνήστε το ποντίκι σας έως και 360 μοίρες, και δείτε τις τοποθεσίες σαν να είστε εκεί... http://www.360tr.com/kudus/kiyamet_eng/index.html Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συγκλονιστικό

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Κατά τις πρόσφατες διαδηλώσεις στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια οι διαδηλωτές πυρπόλησαν πολλά κυβερνητικά κτίρια και κινδύνεψε και το μουσείο της πόλης. Σεβάστηκαν όμως απόλυτα ένα μόνο μνημείο! Διαβάστε περισσότερα » Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::GOLDMAN SACHS KATA ΕΛΛΑΔΑΣ

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Στην Αθήνα ξαναβρέθηκαν, αυτές τις μέρες, ο Σόρος και τα στελέχη της Goldman Sachs, τα δύο ονόματα που συνοδεύουν την ελληνική κρίση, αλλά και δύο ονόματα που προξενούν ανατριχίλα, λόγω του ρόλου τους στις μεγαλύτερες καταστροφές στην οικονομική ιστορία. Ο Σόρος γονάτισε τη Βρετανία το 1992, η Λιμπερασιόν περιέγραψε το 2010 την Γκόλντμαν ως «τράπεζα-βαμπίρ», που «ρουφάει το αίμα» τωνΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::100 εκατ. ευρώ από την Εκκλησία της Ελλάδος για τους ...

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Συνήλθε σήμερα Τρίτη, 12 Απριλίου 2011, στην πρώτη Συνεδρία Της για το μήνα Απρίλιο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου. Κατά την σημερινή Συνεδρία : Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επικύρωσε τα Πρακτικά της Εξουσιοδοτήσεως. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, ενημερώθηκε από την Συνοδική Επιτροπή Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιίας, ότι για το έτος 2010 δαπανήθηκαν περισσότερα από ενενήντα έξι εκατομμύρια ευρώ, (96.234.510,47 ₠), για την συντήρηση και την λειτουργία των Ιδρυμάτων και για φιλανθρωπικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Η Εκκλησία της Ελλάδος ασκεί ένα τεράστιο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο προς ανακούφιση των πασχόντων και αναξιοπαθούντων αδελφών μας, το οποίο επιτελείται με επτακόσια (700) περίπου Ι...
Περισσότερα...
.::100 εκατ. ευρώ από την Εκκλησία της Ελλάδος για τους ...

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Συνήλθε σήμερα Τρίτη, 12 Απριλίου 2011, στην πρώτη Συνεδρία Της για το μήνα Απρίλιο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου. Κατά την σημερινή Συνεδρία : Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επικύρωσε τα Πρακτικά της Εξουσιοδοτήσεως. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, ενημερώθηκε από την Συνοδική Επιτροπή Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιίας, ότι για το έτος 2010 δαπανήθηκαν περισσότερα από ενενήντα έξι εκατομμύρια ευρώ, (96.234.510,47 ₠), για την συντήρηση και την λειτουργία των Ιδρυμάτων και για φιλανθρωπικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Η Εκκλησία της Ελλάδος ασκεί ένα τεράστιο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο προς ανακούφιση των πασχόντων και αναξιοπαθούντων αδελφών μας, το οποίο επιτελείται με επτακόσια (700) περίπου Ι...
Περισσότερα...
.::There Is No Rest On Earth For Those Desiring Salvation

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

By St. Nikolai Velimirovich “There can be no rest for those on earth who desire to be saved,” says St. Ephrem the Syrian. The struggle is unceasing be it either external or internal. The adversary acts visibly at times through men and other things, and at other times invisibly through thoughts. At times, the adversary appears [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Όσα πλοία και αν βουλιάξετε κύριε Καρατζαφέρη, το έγκλημα του μνημονίου δεν παραγράφεται - Έρχεστε τώρα να μιλήσετε για βουλιάγματα πλοίων όταν οι ίδιοι συνηγορήσατε στο βούλιαγμα της πατρίδας;

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

Ο κύριος Καρατζαφέρης έχει σηκώσει πρόσφατα την παντιέρα του “αντιμνημονιακού” ρίχνοντας την ευθύνη της οικονομικής εξαθλίωσης στα …Golden Boys των ΔΕΚΟ! Λες και εμφανίστηκαν χθες! Παράλληλα, παίζει για ακόμα μία φορά το χαρτί του αντιμεταναστευτικού προσπαθώντας να καρπωθεί την οργή των πολιτών από την κοινωνική εξαθλίωση λόγω της μετανάστευσης. ΟΧΙ κύριε Καρατζαφέρη. Όταν προβάλλατε “Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Επιστροφή δύο Βυζαντινών Εικόνων στην Εκκλησία της ...

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2011

News image
Δύο βυζαντινές εικόνες των Αποστόλων Παύλου (57 x 38,5) και Ιακώβου (56 x 38,5) που χρονολογούνται στα μέσα του 18ου αιώνα πέτυχε να ανακτήσει η Εκκλησία της Κύπρου. Οι δύο εικόνες που είναι έργα της Σχολής Αγιογραφίας του Αγ. Ηρακλειδίου (Πολιτικό-Λευκωσία) εντοπίστηκαν στην Γερμανική πόλη του Dusseldorf τον περασμένο Φεβρουάριο. Η προέλευση των δύο εικόνων είναι μετά βεβαιότητος, ναός η μονή από τις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου. Μετά την βεβήλωση και λεηλασία των χριστιανικών μνημείων από τους τούρκους εισβολείς το καλοκαίρι του 1974 εξήχθηκαν παράνομα, όπως και χιλιάδες άλλες, προς τις ευρωπαϊκές αγορές με σκοπό την πώλησή τους. Κατόπιν ενεργειών της Συνοδικής Επιτροπής για τα Μνημεία και την Τέχνη της Εκκλησίας της Κύπρου, την Δευτέρα 11 Απριλίου, μετέβη στην πόλη του Dusseldorf...
Περισσότερα...
Προηγούμενο
Έπόμενο
50