GreekRussian (CIS)
Προς Γαλάτας επιστολή 1 (Χαιρετισμός - Ἀπαγόρευσις τοῦ Παύλου ἀπὸ τοὺς Γαλάτας - Τὸ εὐαγγέλιόν του τὸ ἔλαβε ἀπὸ τὸν Χριστὸν καὶ ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους)

Χαιρετισμός

1 Ὁ Παῦλος, ἀπόστολος ἐντεταλμένος ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους οὔτε δι’ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ Πατρός, ὁ ὁποῖος τὸν ἀνέστησεν ἐκ τῶν νεκρῶν,

2 καὶ ὅλοι οἱ ἀδελφοί, οἱ ὁποῖοι εἶναι μαζί μου, πρὸς τὰς ἐκκλησίας τῆς Γαλατίας·

3 χάρις νὰ εἶναι σ’ ἐσᾶς καὶ εἰρήνη ἀπὸ τὸν Θεὸν Πατέρα μας καὶ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,

4 ὁ ὁποῖος ἔδωσε τὸν ἑαυτόν του διὰ τὰς ἁμαρτίας μας, διὰ νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τὸν σημερινὸν πονηρὸν κόσμον. Σύμφωνα πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ Πατέρα μας,

5 εἰς τὸν ὁποῖον ἀνήκει ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἀπαγόρευσις τοῦ Παύλου ἀπὸ τοὺς Γαλάτας

6 Ἐκπλήττομαι διότι τόσον γρήγορα μεταπηδᾶτε ἐπὸ ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος σᾶς ἐκάλεσε διὰ τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ, πρὸς ἄλλο εὐαγγέλιον,

7 τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι ἄλλο, μόνον ποὺ ὑπάρχουν μερικοὶ οἱ ὁποῖοι σᾶς ταράσσουν καὶ θέλουν νὰ διαστρέψουν τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ.

8 Ἀλλὰ καὶ ἂν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ἢ κάποιος ἄγγελος ἀπὸ τὸν οὐρανόν, σᾶς κηρύξῃ διαφορετικὸν εὐαγγέλιον ἀπὸ ἐκεῖνον, ποὺ σᾶς ἐκηρύξαμεν, αὐτὸς ἂς εἶναι ἀνάθεμα.

9 Ὅπως εἴπαμε προηγουμένως, καὶ τώρα πάλιν σᾶς λέγω, ἐὰν κανεὶς σᾶς κηρύξῃ διαφορετικὸν εὐαγγέλιον ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ παραλάβατε, ἂς εἶναι ἀνάθεμα.

10 Ζητῶ τώρα τὴν εὔνοιαν τῶν ἀνθρώπων ἢ τοῦ Θεοῦ; Ἢ μήπως ζητῶ νὰ γίνω ἀρεστὸς εἰς ἀνθρώπους; Ἐὰν ἐζητοῦσα ἀκόμη νὰ εἶμαι ἀρεστὸς εἰς ἀνθρώπους, δὲν θὰ ἤμουν δοῦλος τοῦ Χριστοῦ.

Τὸ εὐαγγέλιόν του τὸ ἔλαβε ἀπὸ τὸν Χριστὸν καὶ ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους

11 Σᾶς κάνω γνωστόν, ἀδελφοί, ὅτι τὸ εὐαγγέλιον, τὸ ὁποῖον ἐκηρύχθηκε ἀπὸ ἐμέ, δὲν εἶναι ἀνθρώπινον,

12 διότι οὔτε τὸ ἐπῆρα οὔτε τὸ ἐδιδάχθηκα ἀπὸ ἀνθρώπους ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.

13 Ἔχετε ἀκούσει, βέβαια, τὴν ἄλλοτε διαγωγήν μου εἰς τὸν Ἰουδαϊσμόν, ὅτι δηλαδὴ ὑπερβολικὰ κατεδίωκα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πολεμοῦσα.

14 Καὶ εἶχα μεγαλύτερες προόδους εἰς τὸν Ἰουδαϊσμὸν ἀπὸ πολλοὺς συνομηλίκους συμπατριώτας μου, μὲ τὸν ὑπερβολικὸν ζῆλον ποὺ ἔδειχνα διὰ τὰς πατρικάς μου παραδόσεις.

15 Ὅταν ὅμως εὐδόκησε ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος μὲ ξεχώρισε ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας μου καὶ μὲ ἐκάλεσε διὰ τῆς χάριτός του, νὰ ἀποκαλύψῃ μέσα μου τὸν Υἱόν του,

16 διὰ νὰ κηρύττω αὐτὸν εἰς τὰ ἔθνη, ἀμέσως δὲν συμβουλεύθηκα ἀνθρώπους,

17 οὔτε ἀνέβηκα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα πρὸς ἐκείνους ποὺ ἦσαν ἀπόστολοι πρὶν ἀπὸ ἐμέ, ἀλλ’ ἔφυγα εἰς τὴν Ἀραβίαν καὶ πάλιν ἐπέστρεψα εἰς τὴν Δαμασκόν.

18 Ἔπειτα, ὕστερα ἀπὸ τρία χρόνια, ἀνέβηκα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα διὰ νὰ γνωρίσω τὸν Πέτρον καὶ ἔμεινα κοντά του δέκα πέντε ἡμέρας.

19 Ἄλλον ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους δὲν εἶδα παρὰ τὸν Ἰάκωβον, τὸν ἀδελφόν τοῦ Κυρίου.

20 Γιὰ ὅσα σᾶς γράφω ὁμολογῶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτι δὲν λέγω ψέμματα.

21 Ἔπειτα ἦλθα εἰς τὰ μέρη τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας.

22 Προσωπικῶς μάλιστα ἤμουν ἄγνωστος εἰς τὰς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν.

23 Μόνον ἄκουαν ὅτι, «Ἐκεῖνος, ποὺ ἄλλοτε μᾶς κατεδίωκε, τώρα κηρύττει τὴν πίστιν, τὴν ὁποίαν ἄλλοτε ἐζητοῦσε νὰ ἐξαφανίσῃ»,

24 καὶ ἐδόξαζαν ἐξ αἰτίας μου τὸν Θεόν.

Το αρχαίο κείμενο

1 Παῦλος, ἀπόστολος οὐκ ἀπ' ἀνθρώπων, οὐδὲ δι' ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν,

2 καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας·

3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς καὶ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,

4 τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος πονηροῦ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν,

5 ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

6 Θαυμάζω ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον,

7 ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο, εἰ μὴ τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ.

8 ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω.

9 ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω.

10 ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην.

11 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον·

12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.

13 Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ' ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν,

14 καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων.

15 Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ

16 ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην
σαρκὶ καὶ αἵματι,

17 οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν.

18 Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε·

19 ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου.

20 ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι.

21 Ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας.

22 ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ·

23 μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι ὁ διώκων ἡμᾶς ποτὲ νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει,

24 καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τὸν Θεόν.

Προς Γαλάτας επιστολή 2 (Ἡ ἀποστολή του γίνεται ἀποδεκτὴ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα - Ἐπιπλήττεται ὁ Πέτρος - Ὁ τρόπος τῆς δικαιώσεως τοῦ ἀνθρώπου)

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Κεντρικό Μενού

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Μεντβέντεφ: "Η ζωή μου άλλαξε από τότε που ασπάσθηκα την ορθοδοξία"
Ειδήσεις

altΟ Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Ντιμίτρι Μεντβέντεφ εξέπληξε τους πάντες, όταν στο Αμερικάνικο Τηλεοπτικό δίκτυο (ABC) δήλωσε, ότι η ζωή του άλλαξε ριζικά αφότου ασπάσθηκε την Ορθοδοξία. «Πιστεύω είναι καλό για μένα, γιατί από τότε η ζωή μου, έχει αλλάξει!

Περισσότερα...
 
Έναρξη 905 906 907 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 905 από 907

+Η εικόνα της Παναγίας«Η Απρόσμενη Χαρά»(1 Μαίου)

Τρίτη, 3 Μάιος 2011

Σ’ένα από τα έργα του ο Άγιος Δημήτριος του Ροστώφ γράφει μια διδακτική ιστορία για έναν αμαρτωλό ο οποίος απρόσμενα έλαβε τη χάρη της μετανοίας μπροστά σε μια εικόνα της Παναγίας.Αυτή η ιστορία έγινε τόσο αγαπητή από τον ρωσικό λαό όπου αγιογραφήθηκε και πήρε την ονομασία ”Παναγία η Απρόσμενη Χαρά”Σ’αυτήν βλέπουμε έναν αμαρτωλό με συντετριμμένη [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο Βατοπαιδινός Άγιος Θεοφάνης Μητροπολίτης Περιθεωρίου (Ξάνθης) (14ος αι.)

Τρίτη, 3 Μάιος 2011

Χρημάτισε ηγούμενος της ιεράς μονής Βατοπαιδίου. Συνδεόταν με τον όσιο Μάξιμο Καυσοκαλύβη (+1365), του οποίου υπήρξε βιογράφος. Στη θαυμάσια αυτή και θαυμαστή βιογραφία, κατά μετάφρασή της στην απλοελληνική από τον όσιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο άγιος Θεοφάνης γράφει χαρακτηριστικά: «Και εγώ ο ίδιος επί Θεώ μάρτυρι, δεν θέλω κρύψω εκείνο όπου είδα εις τον Όσιον [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Άγιος Αθανάσιος ο Πατελλάρος ο καθήμενος (με άφθαρτο λείψανο) +2 Μαίου

Τρίτη, 3 Μάιος 2011

Ο Άγιος Αθανάσιος ο Πατελλάρος (ο καθήμενος, όπως τον ονομάζουν οι Ρώσοι) γεννήθηκε γύρω στα 1580 στην Κρήτη Το όνομά του ήταν Αλέξιος Πατελλάρος (ή Πατελάρος), ο μετέπειτα άγιος Αθανάσιος. Η  Κρήτη τότε ήταν κάτω από τους Ενετούς κι έτσι ο μικρός Αλέξιος μορφώθηκε στα σχολεία τους και έλαβε κατώτερη και ανώτερη μόρφωση σύμφωνα με τα δικά τους μέτρα. Μορφώθηκε αρκετά καλά ώστε έγινε σύντομαΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Λόγοι – Έργα και διδαχές του γέροντα Παϊσίου. ΕΤ3 23/4/2011 (Βίντεο)

Τρίτη, 3 Μάιος 2011

Μια σπουδαία παραγωγή με σπάνια ντοκουμέντα για τη ζωή και τη δράση του  Γέροντα Παϊσιου, τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά, και μετέδωσε η ΕΤ3 τη Μεγάλη Εβδομάδα. Οι διδαχές και η προσφορά του φωτισμένου Γέροντα στους χιλιάδες πιστούς αναδεικνύονται μέσα από σπάνιο υλικό,καθώς και από τις συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που δέχθηκαν την ευλογία  του, σε δύο μοναδικά ντοκιμαντέρ τηςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Anastasis Service of Great and Holy Pascha 2011

Τρίτη, 3 Μάιος 2011

His Eminence Archbishop Demetrios of America celebrates the Anastasis service at St. Nicholas Greek Orthodox Church in Flushing, NY. Πηγή: http://www.iskiosiskiou.com/ Filed under: 14 Μεγ. Εβδομάδα - Πάσχα, Christianity, In English, Ορθόδοξο βίωμα, Πολυμέσα - MultimediaΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Οι Μεγαλομάρτυρες Άγιοι Τιμόθεος και Μαύρα

Τρίτη, 3 Μάιος 2011

«Θαυμαστός ο Θεός εν τοις αγίοις αυτού» που μας δίνει όλα τα επίγεια και επουράνια αγαθά και αναδεικνύει τους Αγίους Τους θαυμαστούς και θαυματουργούς, ως πρότυπα ζωής και οδηγούς προς την αιωνιότητα. Παράδειγμα χαρακτηριστικό και αποκαλυπτικό είναι ο Βίος των θαυματουργών Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας που θα διηγηθούμε στη συνέχεια και υπήρξαν ένα ιδανικό [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Τρίτη, 3 Μάιος 2011

News image
"Βουλευτές μόνο όσοι είναι ευλαβείς Χριστιανοί" Κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, με τη συνεργασία όλων των κομμάτων, προτείνει ο Μητροπολίτης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων Αμβρόσιος."Έξω οι άθεοι" γράφει στο blog του Έξι προτάσεις για την έξοδο της χώρας από την κρίση ανακοίνωσε ο Μητροπολίτης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων Αμβρόσιος, μέσω του προσωπικού του blog Μάλιστα τονίζει ότι σε περίπτωση που δεν εισακουστούν οι προτάσεις του, τότε "το καράβι μας θα βυθιστεί", ενώ τα επιπλέον φοροεισπρακτικά μέτρα που επιβάλλει η κυβέρνηση, δεν θα... θεραπεύσουν το πρόβλημα, αλλά θα το επιβαρύνουν. "Δεν είμαι οικονομολόγος. Ούτε και πολιτική εμπειρία διαθέτω. Με την ευλογία του Θεού διαθέτω απλώς τον "κοινόν νούν", όπως λέγει ο Λαός μας.  Είμαι ένας σκεπτόμενος άνθρωπος. Η κρίση που διέρχετ...
Περισσότερα...
+ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΩ ΡΑΝΤΖΟΥ

Τρίτη, 3 Μάιος 2011

News image
Η γιατρός συνελήφθη μετά το τέλος της εφημερίας, κρατήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου και μετά οδηγήθηκε στην Ευελπίδων, όπου και ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Από την εφημερία στο Αττικό Νοσοκομείο βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα και στη συνεχεία στην Ευελπίδων η υπεύθυνη γιατρός της εφημερίας, μετά από καταγγελία συγγενούς ασθενή, που υποστήριξε ότι ο ασθενής βρέθηκε σε κίνδυνο καθώς δεν υπήρχαν κρεβάτια νοσηλείας. Το περιστατικό έφερε στη δημοσιότητα ο..... Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ηχητικό Αγιολόγιο 3 Μαίου

Τρίτη, 3 Μάιος 2011

News image
Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 3 Μαΐου Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως) anavaseis.blogspot.comΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Τρίτη, 3 Μάιος 2011

News image
  Από τις 10 έως τις 24 Μαΐου θα γίνει η απογραφή πληθυσμού στο σύνολο της χώρας, σύμφωνα τον υφυπουργό Εσωτερικών Γιώργο Ντόλιο. Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Κώστα Μουσουρούλη, ο κ. Ντόλιος διέψευσε ότι επίκειται αναβολή ή ακύρωση της απογραφής, λέγοντας ότι οι προετοιμασίες εξελίσσονται κανονικά και σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Στην απάντησή του προσθέτει ότι η..... Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ηχητικό Αγιολόγιο 3 Μαίου

Τρίτη, 3 Μάιος 2011

Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 3 Μαΐου Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ΜΑΝΗ:ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΟ ΜΑΚΡΥΝΑΡΟ

Τρίτη, 3 Μάιος 2011

News image
  Σε  όλη την Ελλάδα και βέβαια στη  Λακωνία ο Άγιος  Γεώργιος λατρεύεται με διάφορα έθιμα  και ιδιαιτερότητες που ταιριάζουν σ’ έναν «στρατιωτικό - πρωτοκλασάτο» Άγιο τής Ορθοδοξίας μας. Δεν θα μπορούσε να εξαιρείται η «πολεμική» Μάνη! Στις 27 Απριλίου 2011 ένα προσκύνημα τού Αϊ-Γιώργη φέρνει τους προσκυνητές, όπως και κάθε χρόνο, ψηλά στο βουνό, σε μια ανατολική πλαγιά του Σαγγιά (της νότιας οροσειράς τού Ταϋγέτου που απολήγει στο Ταίναρο), σε έναν παλαιότατο μεγαλιθικό οικισμό τής Μάνης, τον Μακρύναρο, με εκπληκτική θέα στον όρμο τής αρχαίας Τευθρώνης (Κότρωνα) και το Λακωνικό κόλπο, αλλά και στα απάτητα βουνά!.... Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
+3 Μαΐου Συναξαριστής. Τιμοθέου καὶ Μαύρας Μαρτύρων, Διοδώρου Μάρτυρος καὶ Ροδοπιανοὺ Ἱερομάρτυρος, Ξενίας Μεγαλομάρτυρος, τῶν Ἁγίων εἴκοσι ἑπτὰ Μαρτύρων, Ἰουβεναλίου Ἐπισκόπου, Μάμαντος Ὁσίου, Φιλίππου Ὁσίου, Μιχαὴλ καὶ Ἀρσενίου Ὁσίων, Πέτρου Ἐπισκόπου Ἄρ

Τρίτη, 3 Μάιος 2011

News image
Οἱ Ἅγιοι Τιμόθεος καὶ Μαῦρα οἱ Μάρτυρες Ὁ Ἅγιος Τιμόθεος καὶ ἡ σύζυγός του Ἁγία Μαῦρα ἦταν μία ἁγιασμένη οἰκογένεια, ποὺ ζοῦσε σὲ κάποιο μικρὸ χωριὸ τῆς Θηβαΐδος, στὴν Αἴγυπτο, κατὰ τὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ 3ου αἰῶνα μ.Χ.Ὁ Ἅγιος Τιμόθεος ξεχώριζε ἀπὸ τοὺς ἄλλους συμπολῖτες του γιὰ τὴν μεγάλη εὐσέβειά του καὶ τὴν ἐπίδοση ποὺ εἶχε στὰ ἱερὰ γράμματα. Τοὺς τὰ διάβαζε στὸ σπίτι του ἢ στὴν ἐκκλησία καὶ ξεδιψοῦσε τὶς ψυχές τους μὲ τὸ ἀθάνατο νερὸ τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ.Ἐπιβραβεύοντας αὐτὸ τὸ ζῆλο του, ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Θηβαΐδος τὸν χειροθέτησε ἀναγνώστη, τοποθετώντας τὸν ἔτσι στὸ προστάδιο τῶν κληρικῶν. Ὅμως, ἀντὶ ἐκείνου τοῦ σταδίου, ἡ Θεία Πρόνοια τὸν εἰσήγαγε σὲ ἕνα ἄλλο. Στὸ ὑψηλότερο ἀπὸ ὅλα, δηλαδὴ στὴν κορυφὴ τοῦ Γολγοθά, ποὺ εἶναι στολισμένη ἀπὸ τὸν Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ.Ἐκεῖνο ἀκριβῶς τὸν καιρό, δὲν ...
Περισσότερα...
+3 Μαΐου Συναξαριστής

Τρίτη, 3 Μάιος 2011

Τιμοθέου καὶ Μαύρας Μαρτύρων, Διοδώρου Μάρτυρος καὶ Ροδοπιανοὺ Ἱερομάρτυρος, Ξενίας Μεγαλομάρτυρος, τῶν Ἁγίων εἴκοσι ἑπτὰ Μαρτύρων, Ἰουβεναλίου Ἐπισκόπου, Μάμαντος Ὁσίου, Φιλίππου Ὁσίου, Μιχαὴλ καὶ Ἀρσενίου Ὁσίων, Πέτρου Ἐπισκόπου Ἄργους, ἀνακομιδὴ ἱερῶν λειψάνων Ὁσίου Λουκᾶ, Οἰκουμενίου Ἐπισκόπου, Θεοδοσίου Ὁσίου, Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου, Γαβριὴλ Μάρτυρος, Ἀχμὲτ Νεομάρτυρος, ΠαύλουΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Επίθεση σε οίκημα Μαρτύρων του Ιεχωβά από μέλη του VMRO

Τρίτη, 3 Μάιος 2011

News image
Πέντε οπαδοί της αίρεσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά τραυματίστηκαν το βράδυ της Κυριακής της 17ης Απριλίου σε σύγκρουση με ακτιβιστές του εθνικιστικού κόμματος VMRO. Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Μπουργκάς της Μαύρης Θάλασσας, μπροστά από τον οίκο προσευχής που έχουν στην πόλη οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, όπου το VMRO οργάνωσε συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Οι τραυματισμοί αναφέρθηκαν ότι δεν ήταν σοβαροί. Έπιπλα και εξοπλισμός μέσα στο οίκημα καταστράφηκαν και έσπασαν. 10 άνθρωποι έχουν συλληφθεί – όλοι από το VMRO, μεταξύ των οποίων και ο περιφερειακός αρχηγός του κόμματος, Georgi Drakaliev, αναφέρει η αστυνομία του Μπουργκάς. Το συλλαλητήριο διαμαρτυρίας κατά των Μαρτύρων του Ιεχωβά είχε προγραμματιστεί για τις 7 μ.μ. της Κυριακής. Η ανακοίνωση του VMRO απευθυνόταν στους οπαδούς...
Περισσότερα...
+Μητροπολίτης Ζακύνθου "Να φορολογηθεί και η ...

Τρίτη, 3 Μάιος 2011

News image
Στο θέμα της φορολόγησης της εκκλησίας επανέρχεται, με δηλώσεις του στην  «Ημέρα», ο Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Χρυσόστομος. Αφορμή στάθηκε ρεπορτάζ του Γαλλικού καναλιού Arte που έβαλε στο στόχαστρο τον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου θέλοντας να αποδείξει ότι την ώρα που η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει χιλιάδες Έλληνες κάτω από τα όρια της φτώχειας, η εκκλησία αποτελεί αντικείμενο πλουτισμού. «Η εκκλησία του Αγίου Διονυσίου αποτελεί ένα σημαντικό τόπο προσκυνήματος στον οποίο καταμεσής της κρίσης προσέρχονται χιλιάδες άνθρωποι να προσευχηθούν. Ο Άγιος ήταν υπόδειγμα ταπεινότητας, για αυτό αρκετοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι πρέπει και η εκκλησία να κάνει θυσίες και να πληρώνει φόρους. Μέχρι σήμερα κανείς δεν αποκαλύπτει ποια είναι τα έσοδα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αυτά ανέρχονται στ...
Περισσότερα...
+Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Λόγοι Γ΄ 1) «Γιά την άσκηση των Ινδουιστών» 2) «Έχει κάνει μεγάλη ζημιά ό Ινδουισμός»

Τρίτη, 3 Μάιος 2011

Λόγοι Γ΄ ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μέρος Τέταρτο - Κεφάλαιο 4ον «Γιά την άσκηση των Ινδουιστών[1]» - Γέροντα, οί Ινδουιστές φθάνουν σέ κάποια αυτοκυριαρχία, γιατί τούς βοηθάει ή μεγάλη άσκηση πού κάνουν μέ τήν γιόγκα; - Κάνουν καί κάνουν καί τί πετυχαίνουν μέ όλα αυτά; Ή ορθόδοξη εγκράτεια, καί γενικά ή πνευματική άσκηση,Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Πολιούχου του Άργους

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε κι εφέτος η μνήμη του Φρουρού και προστάτου της πόλης του Άργους, Αγίου Πέτρου, Επισκόπου Άργους, του Σημειοφόρου και Θαυματουργού.Με την εντυπωσιακή παρουσία χιλιάδων πιστών, που προσήλθαν για να τιμήσουν τον «Μέγα εις την ταπείνωσιν, μέγα εις την αρετήν και την αγιότητα, μέγα εις την γραφίδα και τον λόγον, μέγα ως επίσκοπο της επαρχίας μας και αστέρα ολόκληρης της Ορθοδοξίας» και παρουσία τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, την παραμονή (2α  Μαΐου) τελέστηκε μέγας πολυαρχιερατικός εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου  Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Αλεξάνδρου συγχοροστατούντων των Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων Μονεμβασίας και Σπάρτης κκ Ευσταθίου, Άρτης κκ Ιγνατίου, Αυλώνος κκ Χριστοδούλου, Πατρών κκ Χρυσοστόμου, Αργολίδος κκ Ιακώβου τ...
Περισσότερα...
+ΦΟΡΟΣΑΦΑΡΙ ΓΙΑ 11,8 ΔΙΣ.ΕΥΡΩ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2013

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
 Σαρωτικούς ελέγχους στις επιχειρήσεις και στους φορολογούμενους προβλέπει το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, που παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών. Στόχος του προγράμματος η είσπραξη 11,8 δισ. ευρώ έως το 2013 Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Η εορτή της Παναγίας Παραβουνιώτισσας Ερετρίας

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Με Αναστάσιμη λαμπρότητα πανηγύρισε η Ενορία της Παναγίας Παραβουνιώτισσας Ερετρίας, την ετήσια εορτή της (Δευτέρα του Θωμά), την Κυριακή 1 και την Δευτέρα 2 Μαΐου 2011. Στην ιερά Πανήγυρη προεξήρχε, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ιωσήφ, Ιεράρχης του Πανσέπτου Οικουμενικού μας Πατριαρχείου.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Με λαμπρότητα εορτάστηκε η Παναγία Τρυπητή στο Αίγιο

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα  και την συμμετοχή πλήθους πιστών, με ιδιαίτερη κατάνυξη εορτάστηκε την Παρασκευή της Διακαινησίμου, ημέρα της Ζωοδόχου Πηγής στο Αίγιο, η Προστάτιδα της Πόλεως Παναγία Τρυπητή. Στον  πανηγυρικό Eσπερινό χοροστάτησε και εκήρυξε το θείο λόγο  ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως (Plovdiv) κ. Νικόλαος και μετείχαν  οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Σπάρτης και Μονεμβασίας κ.Ευστάθιος και ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης  μας. Ο Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως, ο οποίος συνοδευόταν από τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοσύγκελλό του πρωτοπρεσβύτερο π. Ντόμπρομιρ Κοστόφ  και τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Αρσένιο, διευθυντή του εκκλησιαστικού τηλεοπτικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεώς του, ευχαρίστησε  τον Ποιμενάρχη μας για την τιμητική πρόσκλήσή του. και απεύθυνε στους  πι...
Περισσότερα...
+Ο δεύτερος θάνατος του Οσάμα Μπιν Λάντεν

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Του Dr. Paul Craig Roberts (Global Research) / μετ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ Αν σήμερα ήταν 1η Απριλίου και όχι 2 Μαΐου, θα μπορούσαμε να την απορρίψουμε σαν ένα πρωταπριλιάτικο αστείο την είδηση ότι ο Οσάμα Μπιν Λάντεν σκοτώθηκε σε μάχη στο Πακιστάν και στα γρήγορα θάφτηκε εν πλω. Όπως έχει όμως το πράγμα, πρέπει να το λάβουμε ως μια ακόμη απόδειξη ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει απεριόριστη πίστη στην ευπιστία των Αμερικανών. Για σκεφτείτε το. Ποιες είναι οι πιθανότητες για ένα πρόσωπο που φέρεται ότι πάσχει από ασθένεια των νεφρών και που χρειάζεται αιμοκάθαρση και, επιπλέον, έχει προσβληθεί από διαβήτη και έχει χαμηλή αρτηριακή πίεση, να επέζησε σε κρησφύγετα στα βουνά για μια δεκαετία; Αν ο Μπιν Λάντεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τον αναγκαίο εξοπλισμό αιμοκάθαρσης και ιατρική περ...
Περισσότερα...
+Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα της Τρίτης 03-05-11

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς ...
Περισσότερα...
+Η "επιστροφή" του Αγίου Διονυσίου του Σοφού στη Δημητσάνα (video)

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Σε κλίμα θρησκευτικής κατάνυξης οι κάτοικοι της Δημητσάνας υποδέχθηκαν το Σάββατο τμήμα των ιερών λειψάνων του Αγίου Διονυσίου του Σοφού. Τα ιερά λείψανα μετέφερε στην ιστορική πόλη ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος ύστερα από  παράκληση του μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμία. Εκατοντάδες πιστών, με ευλάβεια και με φανερή την συγκίνηση τους, συνόδευσαν τα ιερά λείψανα του Αγίου συντοπίτη τους.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Μάξιμος ο Ομολογητής, Άγιος: Πέμπτη εκατοντάδα διαφόρων κεφαλαίων

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
(αναρτάται πρώτη φορά στο διαδίκτυο) 1. Eκείνος που τη γνώση του συνοδεύει η πράξη και την πράξη του η γνώση, είναι θρόνος και υποπόδιο του Θεού(Ησ. 66,1). Θρόνος είναι για τη γνώση που έχει, και υποπόδιο για την πρακτική του αρετή. Αν τώρα κανείς υποστηρίξει ότι και ο ανθρώπινος νους είναι ουρανός, καθαρός από κάθε υλική φαντασία και ασχολούμενος, ή μάλλον καταστολισμένος με τους θείους λόγους των νοητών, νομίζω ότι δε βρίσκεται έξω από την αλήθεια.2. Κάθε φιλόσοφος και ευσεβής που φρουρείται από την αρετή και τη γνώση, ή την πράξη και τη θεωρία, όταν δει να έχει εξεγερθεί εναντίον του με τα πάθη η πονηρή δύναμη, όπως εναντίον του Εζεκία ο βασιλιάς των Ασσυρίων(Β΄ Παρ. 32, 1), μία μόνο βοήθεια έχει για τη διάλυση των δεινών, το Θεό, που τον εξιλεώνει με αλάλητη κραυγή, με την επίταση δηλα...
Περισσότερα...
+Aρχίζουν και πάλι οι πνευματικές δραστηριότητες στην ενορία Ι.Ν.Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Μετά την ολοκλήρωση των εορτών του αγίου Πάσχα, αρχίζουν και πάλι οι πνευματικές και πολιτιστικές δραστηριότητες στην ενορία μας, και συγκεκριμένα: Σύναξη μελέτης Αγίας Γραφής. Πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη. Στις 6.00 μ.μ. ψάλλεται η Ιερά Ακολουθία του Εσπερινού και ο Μικρός Παρακλητικός Κανόνας προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Αμέσως μετά πραγματοποιείται η Ενοριακή Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Στις 25 Μαϊου ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών στην Κύπρο

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου συνήλθε σήμερα Τετάρτη, 2 Μαΐου 2011, στη δευτέρα τακτική του έτους συνεδρία, υπό την προεδρία της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου, και ασχολήθηκε με τα εξής θέματα:1) Κατήρτισε το Πρόγραμμα της Επισήμου Επισκέψεως στην Εκκλησία της Κύπρου, του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύμου. Ο Μακαριώτατος θα αφιχθεί στην Κύπρο, την Τετάρτη 25 Μαΐου. Την Κυριακή 29 Μαΐου θα γίνει το επίσημο συλλείτουργο στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας στο Στρόβολο.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Η Κυριακή του Θωμά ή του Αντιπάσχα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Την πρώτην Κυριακήν μετά την Ανάστασιν, 18ην Απριλίου /1ην Μαΐου 2011, η Εκκλησία των Ιεροσολύμων εώρτασε με εορτήν Μικράς Παρρησίας εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως την μνήμην του ευαγγελικού καινοδιαθηκικού γεγονότος της δευτέρας εμφανίσεως του Αναστάντος Κυρίου εις τους μαθητάς Του, εις το υπερώον πάλιν και των θυρών κεκλεισμένων, ότε και ο Θωμάς ήτο μετ’ αυτών και προετράπη υπό του Κυρίου, όπως ψηλαφήση Αυτόν και βάλη τον δάκτυλον αυτού εις την πλευράν Αυτού και εις τον τύπον των ήλων και ίδη και πιστώση και ότε είπεν Αυτώ: «Ότι εώρακάς με πεπίστευκας, μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες» (Ιωάν. 20-29).Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Άγιος Αθανάσιος ο Πατελλάρος ο καθήμενος(με άφθαρτο λείψανο)+2 Μαίου

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

Ο Άγιος Αθανάσιος ο Πατελλάρος (ο καθήμενος, όπως τον ονομάζουν οι Ρώσοι) γεννήθηκε γύρω στα 1580 στην Κρήτη Το όνομά του ήταν Αλέξιος Πατελλάρος (ή Πατελάρος), ο μετέπειτα άγιος Αθανάσιος. Η  Κρήτη τότε ήταν κάτω από τους Ενετούς κι έτσι ο μικρός Αλέξιος μορφώθηκε στα σχολεία τους και έλαβε κατώτερη και ανώτερη μόρφωση σύμφωνα με τα δικά τους μέτρα. Μορφώθηκε αρκετά καλά ώστε έγινε σύντομαΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Σταυρός με Τίμιο Ξύλο στο Κάτω Χαλάνδρι

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Τεμάχιο Τιμίου Ξύλου που φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Σαγματά Θηβών πρόκειται να μεταφερθεί, την Κυριακή 8η Μαϊου, στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Κάτω Χαλανδρίου(Περικλέους κ΄ Ηρ. Πολυτεχνείου). Σε ειδική τελετή οι εκκλησιαστικές και πολιτικές αρχές και πιστοί από κάθε γωνιά της Αθήνας αναμένεται να υποδεχθούν το ιερό κειμήλιο της Πίστης που συνδέεται με τις τελευταίες και πιο μαρτυρικές στιγμές της επίγειας παρουσίας του Ιησού Χριστού. Το Τίμιο Ξύλο θα εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι την Κυριακή 15 Μαϊου οπότε θα μεταφερθεί και πάλι στην Ιερά Μονή Σαγματά.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΖΗΤΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Την υποχρεωτική διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών σε όλους τις τάξεις και για όλους τους μαθητές ζητά απο την πολιτεία η Εκκλησία της Ελλάδος με αφoρμή τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν για το συγκεκριμένο μάθημα απο το υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων. Το εν λόγω θέμα συζητήθηκε  στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος που έγινε το Σάββατο  30 Απριλίου 2011στην Ιερά Μονή Πεντέλης έπειτα απο απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Παΐσιος Ολάρου

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

Η φήμη του γέροντος Ιερομόναχου π. Παϊσίου είναι παντού διαδεδομένη στα μέρη της Μολδαβίας, όπως και του μαθητού του, αρχιμ. π. Κλεόπα Ήλίε.Έχουν και οι δύο τον ίδιο ζήλο για τον Χριστό, για την προστασία της ορθοδόξου πίστεως, για την προσευχή, την νηστεία, την αγάπη, για την ησυχία.Αποτελούν σήμερα τα μεγαλύτερα πνευματικά αναστήματα, λόγω της ασκητικής των ζωής και των πολλών προσωπικώνΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+«Είχαμε εντολή να τον σκοτώσουμε, όχι να τον συλλάβουμε»

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
(Reuters) - Οι άνδρες της ειδικής ομάδας των ΗΠΑ που κυνήγησαν τον Οσάμα Μπιν Λάντεν είχαν λάβει διαταγές να σκοτώσουν τον εγκέφαλο της Αλ Κάιντα και όχι να τον πιάσουν, όπως είπε στο Reuters αξιωματικός της αμερικάνικης υπηρεσίας εθνικής ασφάλειας. «Αυτή ήταν μια επιχείρηση δολοφονίας", είπε ο αξιωματούχος, καθιστώντας σαφές δεν υπήρχε επιθυμία να προσπαθήσουν να αιχμαλωτίσουν τον Μπιν Λάντεν ζωντανό στο Πακιστάν. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ / ΠηγήΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Άγιος Αθανάσιος ο Πατελλάρος, ο Καθήμενος(Ἄφθαρτος Ἅγιο Λείψανο-Βίος καί θαύματα).

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Άγιος Αθανάσιος Πατελάρος, ο καθήμενος. Ρωσική φορητή εικόνα.του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Κένυας κ. Μακαρίου Αποστολική Εκκλησία της Κρήτης από των πρώτων χρόνων του χριστιανικού μηνύματος ανάδειξε πολλούς αγίους οι οποίοι με την ζωή και τα έργα τους αγίασαν την γη τους και πρόσφεραν τους εαυτούς τους στην υπηρεσία του ευσεβούς λαού της Νήσου. Άγιοι μάρτυρες και ασκητές, μοναχοί και ιερωμένοι, αρχιερείς και πρεσβύτεροι πότισαν με το τίμιο αίμα και τον ίδρωτα τους τη γη για τη δόξα και την αίγλη της Εκκλησίας.Ένας τέτοιος Κρητικός στην καταγωγή και πολύ λίγο γνωστός ήταν και ο άγιος Αθανάσιος ο Πατελλάρος (ο καθήμενος, όπως τον ονομάζουν οι Ρώσοι) που τίμησε τον τόπο της καταγωγής του και αναδείχτηκε άγιος σε μια ξένη χώρα, όπου μέχρι σήμερα με τα θαύματα του επιμαρτυρεί την αγι...
Περισσότερα...
+Ο Δικαίος της Σκήτης Αγίου Ανδρέα προηγ. Εφραίμ μιλάει στη Βέροια για τον Άγιο Ιωάννη Σιναίτη (βίντεο – video)

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

Ομιλία του αγιορείτη Ιερομονάχου π. Εφραίμ, Δικαίου της Σκήτης Αγίου Ανδρεόυ που πραγματοποίησε στη Βέροια (ιερός ναός αγίου Αντωνίου) την Κυριακή 3 Απριλίου 2011 μετά τον κατανυκτικό εσπερινό Filed under: 11966656Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο Δικαίος της Σκήτης Αγίου Ανδρέα προηγ. Εφραίμ μιλάει στη Βέροια για τον Άγιο Ιωάννη Σιναίτη (βίντεο – video)

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

Ομιλία του αγιορείτη Ιερομονάχου π. Εφραίμ, Δικαίου της Σκήτης Αγίου Ανδρεόυ που πραγματοποίησε στη Βέροια (ιερός ναός αγίου Αντωνίου) την Κυριακή 3 Απριλίου 2011 μετά τον κατανυκτικό εσπερινό…. Filed under: Ορθόδοξη πίστη, Πολυμέσα - MultimediaΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Αγώνας για υποχρεωτικό αλλά ΚΑΙ Ορθόδοξο χριστιανικό μάθημα Θρησκευτικών στο Νέο Λύκειο

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Η πανελλήνια σύσκεψη των Θεολόγων στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας στην Πεντέλη το περασμένο Σάββατο με τη συμμετοχή του Αρχιεπισκόπου κατέγραψε με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο την κοινή βούληση του θεολογικού και εκκλησιαστικού κόσμου να διεκδικήσουμε δίωρο υποχρεωτικό μάθημα για όλες τις τάξεις του Λυκείου. Το Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε ωστόσο από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν περιέχει καμία αναφορά στην άλλη πτυχή του ζητήματος, που αφορά στο χαρακτήρα και το περιεχόμενο του μαθήματος στο Λύκειο. Η υποβάθμιση του θρησκευτικού μαθήματος στο κυβερνητικό σχέδιο για το νέο Λύκειο είναι διπλή. Αφενός αφορά στις ώρες και την υποχρεωτικότητα του μαθήματος και αφετέρου στο χαρακτήρα του. Και για μεν το πρώτο σκέλος είναι σαφές και ξεκάθαρο το Δελτίο Τύπου της Συνόδου: Ζητείται δίωρ...
Περισσότερα...
+Γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης: “Για να μετανοήσει η ψυχή πρέπει να ξυπνήσει..”

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

Δεν υπάρχει ανώτερο πράγμα απ’ αυτό που λέγεται μετάνοια και εξομολόγηση. Αυτό το μυστήριο είναι η προσφορά της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Μ’ αυτό τον τέλειο τρόπο απαλλάσεται ο άνθρωπος απ’ το κακό. Πηγαίνομε, εξομολογούμαστε, αισθανόμαστε τη συνδιαλλαγή μετά του Θεού, έρχεται η χαρά μέσα μας, φεύγει η ενοχή. Στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει αδιέξοδο. Δεν υπάρχει αδιέξοδο γιατί υπάρχει οΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης (βίντεο)

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

Ο Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης αποτελεί μια από τις πλέον σύγχρονες φωτισμένες μορφές της εκκλησίας. Ο βίος του δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός, μέχρι τη δημοσίευσή του από μια άλλη σύγχρονη χαρισματική μορφή, τον Γέροντα Παΐσιο που ήταν πνευματικό του παιδί. Ο Άγιος Αρσένιος έζησε στα δύσκολα χρόνια μετά τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους στην Καππαδοκία. Είχε ιδιαίτερη μόρφωση για την εποχή, μεΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Καππαδοκία - Πόντος, οδοιπορικό

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

Ένα οδοιπορικό στον ΠόντοΣινώπη -Σαμψούντα -Κερασούντα - Μαύρη Θάλασσα -Τραπεζούντακαι στην ΚαππαδοκίαΑπό τον Άγιο Προκόπιο στην ΚαισάρειαΠαραγωγή της ΕΤ1 -1991 Κατεβάστε το από ΕΔΩ  (δεξί κλικ - αποθήκευση ως ή αποθήκευση δεσμού ώς)  Αναδημοσίευση από aggelioforos.blogspot.comΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Περιήγηση στην Ιερά Σκήτη του Αγ. Ανδρέου – Άγιον Όρος

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

Εἰς τὴν περίοπτον τοποθεσίαν, ὃπου σήμερον ἀνυμψώνονται τὰ ἐπιβλητικὰ κτίρια τῆς Ἱερᾶς Σκήτεως τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, εὑρίσκομεν ἤδη ἀπὸ τὸν δέκατον μ.Χ. αἰῶνα νὰ μνημονεύεται (εἰς τὸ πρῶτον Τυπικὸν τοῦ Ὄρους, τοῦ 971) μία Μονὴ «τοῦ Ξύστρη» ἢ «Ξὲστου». Ὑπογραφαὶ τῶν κατὰ καιροὺς Ἡγουμένων τῆς Μονῆς μαρτυροῦν τὴν συνεχῆ λειτουργίαν της, μέχρι τὸν δέκατον πέμπτον αἰῶνα, ὅταν κατεστράφη ἀπὸΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Εθιμοτυπική επίσκεψη του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτη Ψωμιάδη

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Το πρωί της 2ας Μαίου ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης επισκεύθηκε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαγκαδά, Λητής κ Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννη στα γραφεία της Ιεράς μας Μητροπόλεως, αφού αντάλλαξαν ευχές για τις εορτές του Πάσχα είχαν την ευκαιρία μεταξύ άλλων να συζητήσουν και θέματα που αφορούν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Επίσκεψη του Περιφερειάρχη Παν.Ψωμιάδη στον Μητροπολίτη Λαγκαδά Ιωάννη

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Το πρωί της 2ας Μαίου ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης επισκεύθηκε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαγκαδά, Λητής κ Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννη στα γραφεία της Ιεράς μας Μητροπόλεως, αφού αντάλλαξαν ευχές για τις εορτές του Πάσχα είχαν την ευκαιρία μεταξύ άλλων να συζητήσουν και θέματα που αφορούν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου σχετικά με την πανελλήνια συνάντηση Θεολόγων για τα Θρησκευτικά του Λυκείου

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Σύσκεψη με θέμα τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν για τη διδασκαλία του Μαθήματος των ΘρησκευτικώνΠραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Απριλίου 2011, στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιερά Μονή Πεντέλης, έπειτα από απόφαση της Ιεράς Συνόδου, ευρεία σύσκεψη με θέμα τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν για τη διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Στην συνάντηση προήδρευσε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και συμμετείχαν Συνοδικοί Μητροπολίτες, Εκπρόσωποι των Θεολογικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων, του Θεολογικού Συνδέσμου "Ο ΚΑΙΡΟΣ", του Παγκρητίου Θεολογικού Συνδέσμου, του Συνδέσμου Θεολόγων Μακεδονίας - Θράκης και των τοπικών παραρτημάτων της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων...Κατά την διάρκεια της συζητήσεως εξέθεσα...
Περισσότερα...
+Τό Μυστήριο τοῦ Γάμου, τό σύμφωνο συμβίωσης, ἡ βία καί τό διαζύγιο (πού εἶναι φόνος).

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ Τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ αὐτό μᾶς λέει: ὅταν γίνεται τό Μυστήριο τοῦ Γάμου στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τότε οἱ δύο γίνο­νται ἕνας, δημιουργεῖται ἕνας καινούργιος ἄνθρωπος, πού λέγεται ἀνδρόγυνο. Γιά νά γίνει αὐτό βέβαια θά πρέπει οἱ σύζυγοι νά εἶναι «ἐν Χριστῷ», νά ζοῦν τή ζωή τοῦ Χριστοῦ. Τότε παίρνουν τήν Θεία Χάρη καί ἑνώνονται γινόμενοι «ἕνα». Πράγματι στόν εὐλογημένο ἀπό τό Θεό Γάμο ἑνώνονται  οἱ δύο ἄνθρωποι διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί  γίνονται ἕνα πνεῦμα ζώντας μέ κοινοκτημοσύνη, ὁμόνοια, ἀλληλοσεβασμό καί ἀγάπη. Αὐτό εἶναι τό ἰδανικό.   Τό διαζύγιο εἶναι φόνος. Σκοτώνει αὐτον τόν καινούργιο ἄνθρωπο, αὐτόν πού ἔφτιαξε ὁ Χριστός. Αὐτόν τόν νέο ἄνθρωπο, πού προκύπτει ἀπό τό εὐλογημένο Mυστήριο τοῦ Γάμου, καί λέγεται ἀνδρόγυνο. Ὅταν οἱ μέλλοντες σύ...
Περισσότερα...
+Russian Orthodox monks, the video from the year of 1986.

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης στον Μητροπολίτη Λαγκαδά Ιωάννη

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Το πρωί της 2ας Μαίου ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης επισκεύθηκε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαγκαδά, Λητής κ Ρεντίνης κ. Ιωάννη στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως. Αφού αντάλλαξαν ευχές για τις εορτές του Πάσχα, είχαν την ευκαιρία μεταξύ άλλων να συζητήσουν και θέματα που αφορούν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα ακολούθησε ραδιοφωνική συζήτηση από κοινού, στον ραδιοφωνικό σταθμό “Ορθόδοξη Παρουσία” ( 106,8 FM ) της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής κ Ρεντίνης οπού συζητήθηκαν θέματα κοινωνικοπολιτικού και εθνικού ενδιαφέροντος.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Αύριο η ημερίδα για την εκκλησιαστική εκπαίδευση με τη συμμετοχή του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Αύριο, Τρίτη 3 Μαΐου 2011 θα πραγματοποιηθεί στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή ημερίδα με θέμα «Προοπτικές αναβαθμίσεως της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως». Στην Ημερίδα που ξεκινάει στις 9.00 το πρωί θα συμμετάσχει και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Την διοργάνωση της Ημερίδας αποφάσισε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος σε συνεδρίασή της στις 13 Απριλίου 2011. Να σημειωθεί ότι τον τελευταίο χρόνο το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε πολλές συγχωνεύσεις και καταργήσεις εκκλησιαστικών σχολείων (Γυμνασίων και Λυκείων) με αποτέλεσμα... σήμερα ο αριθμός των μαθητών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης να είναι δραματικά μικρός. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Επίσκεψη μαθητών στον Πρωτεπιστάτη του Αγίου Όρους

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Το Άγιον Όρος επεσκέφθησαν μαθητές σχολείων από Ορθόδοξες χώρες που σπουδάζουν στην Σόφια. Οι μαθητές και οι καθηγητές των έγιναν δεκτοί στην Ιερά Επιστασία, από τα μέλη της Ιεράς Κοινότητας. Κατά την υποδοχή, ο Πρωτεπιστάτης Γέρων Παύλος Λαυριώτης, χαιρέτησε την επίσκεψη των μαθητών και υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας, των νέων που κατάγονται από Ορθόδοξες Εκκλησίες και χώρες. Επίσης, προέτρεψε τους μαθητές να γνωρίσουν τον Αθωνικό μοναχισμό και την ιστορία του. Να σημειωθεί, ότι την επίσκεψη διοργάνωσε ο Ορθόδοξος Βαλκανικός Σύνδεσμος. Την Ιερά Επιστασία επεσκέφθησαν στο Μέγαρο της Ιεράς Κοινότητος, και μαθητές - καθηγητές του 2ου Γυμνασίου Κορίνθου. Μιλώντας στους μαθητές ο Πρωτεπιστάτης Γέρων Παύλος αναφέρθηκε στην ιστορία του Αγίου Όρους και, εν τέλει, προέτρεψε αυτούς να μελ...
Περισσότερα...
+Αντιδράσεις προκάλεσε η συνέντευξη Χρυσόστομου

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Αντιδράσεις από τα πολιτικά κόμματα της Κύπρου, προκάλεσε η συνέντευξη του αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσόστομου, που μεταδόθηκε χτες, από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ Ελλάδος και στην οποία εξέφρασε τις απόψεις του για το Κυπριακό.Εντονότατες επικρίσεις, διατύπωσε ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, ο οποίος σχολιάζοντας τις αναφορές του αρχιεπισκόπου, ότι «ξεγελάσαμε τους Ευρωπαίους για να επιτύχουμε ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε ότι δίνει επιχειρήματα στους ξένους, που θέλουν να τιμωρήσουν την Κυπριακή Δημοκρατία.Αναφερόμενος στη θέση του αρχιεπισκόπου, ότι «διαπιστώνει επιθυμία του λαού να δει την Εκκλησία να αποτελεί τον πόλο συνένωσης δυνάμεων που θέλουν τερματισμό της καταβαράθρωσης», ο κ. Κυπριανού δήλωσε ότι «οι μεγαλοϊδεατισμοί που καλλιεργούν κάποιοι, ανάμεσά τους και ...
Περισσότερα...
+Αντιδράσεις προκάλεσε η συνέντευξη Χρυσόστομου στον ΣΚΑΪ

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Αντιδράσεις από τα πολιτικά κόμματα της Κύπρου, προκάλεσε η συνέντευξη του αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσόστομου, που μεταδόθηκε χτες, από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ Ελλάδος και στην οποία εξέφρασε τις απόψεις του για το Κυπριακό.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Abkhazian monks pray for unity and peace....

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Θέσεις - Προτάσεις του Συνδέσμου Θεολόγων Μακεδονίας - Θρἀκης για τα Θρησκευτικά στο Νέο Λύκειο

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ  Θ Ε Ο Λ Ο Γ Ω Ν  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ – Θ Ρ Α Κ Η ΣΓραφείο 404, Θεολογική Σχολή ΑΠΘ, 54624 ΘεσσαλονίκηΤηλ. Επικ.– fax: 2310 997113, mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , http://theologoi.wordpress.comΘεσσαλονίκη, 2.05.2011ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟΚατά τη συνάντηση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με εκπροσώπους των Θεολογικών Σχολών και των Θεολογικών Ενώσεων και Συνδέσμων της χώρας την 30η Απριλίου 2011 στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ι. Μ. Πεντέλης) το σύνδεσμό μας εκπροσώπησν τα μέλη του Συνδέσμου, ο καθηγητής της Παιδαγωγικής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας κ. Ηρακλής Ρεράκης και ο υποψ. Διδάκτωρ του ίδιου Τμήματος θεολόγος Καθηγητής Ευάγγελος Πεπές, οι οποίοι ...
Περισσότερα...
+Η αντιπρύτανης Δέσπω Λιάλιου για τα Θρησκευτικά στην πανελλήνια συνάντηση Θεολόγων

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

πηγή: Ζωηφόρος Αποσπάσματα από την ομιλία της Αντιπρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγήτριας της Θεολογικής Σχολής κας Δέσπω Λιάλιου, στην πανελλήνια συνάντηση Θεολόγων που έγινε υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 30 Απριλίου 2011 στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας στην Ιερά Μονή Πεντέλης.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ζητούν Θρησκευτικά σε όλες τις τάξεις του Λυκείου

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
πηγή: Τα ΝΕΑ, 2/5/2011Θρησκευτικά σε όλες τις τάξεις του Λυκείου ζητούν από την πολιτεία η εκκλησία αλλά και θεολόγοι. οι µητροπολίτες αλλά και καθηγητές θεολογικών σχολών θέλουν το µάθηµα των Θρησκευτικών να παραµείνει υποχρεωτικό – και δίωρης διδασκαλίας – σε όλες τις τάξεις του Λυκείου. Ιεράρχες και θεολόγοι διατύπωσαν τα παραπάνω σε ευρεία σύσκεψη που διοργάνωσε η Σύνοδος το περασµένο Σάββατο για το µάθηµα των Θρησκευτικών στο ∆ιορθόδοξο Κέντρο πεντέλης, παρουσία του αρχιεπισκόπου Ιερώνυµου. Μάλιστα, όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη, η Σύνοδος αναµένεται να προωθήσει – πιθανότατα µε επιστολή – το αίτηµά της για τα Θρησκευτικά στην υπουργό παιδείας Άννα ∆ιαµαντοπούλου... Τόσο οι θεολόγοι όσο και οι µητροπολίτες που συµµετείχαν στη σύσκεψη κατέληξαν οµόφωνα πως «ενώ αριθµητικά οι ώρες διδασ...
Περισσότερα...
+Αντιδράσεις των κομμάτων στη συνέντευξη του ...

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Αντιδράσεις από τα πολιτικά κόμματα της Κύπρου, προκάλεσε η συνέντευξη του αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσόστομου, που μεταδόθηκε χτες, από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ Ελλάδος και στην οποία εξέφρασε τις απόψεις του για το Κυπριακό. Εντονότατες επικρίσεις, διατύπωσε ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, ο οποίος σχολιάζοντας τις αναφορές του αρχιεπισκόπου, ότι "ξεγελάσαμε τους Ευρωπαίους για να επιτύχουμε ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση", είπε ότι δίνει επιχειρήματα στους ξένους, που θέλουν να τιμωρήσουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Αναφερόμενος στη θέση του αρχιεπισκόπου, ότι "διαπιστώνει επιθυμία του λαού να δει την Εκκλησία να αποτελεί τον πόλο συνένωσης δυνάμεων που θέλουν τερματισμό της καταβαράθρωσης", ο κ. Κυπριανού δήλωσε ότι "οι μεγαλοϊδεατισμοί που καλλιεργούν κάποιοι, ανάμεσά τους κα...
Περισσότερα...
+Η εισήγηση του Αντιπροέδρου της ΠΕΘ Ηλία Φραγκόπουλου στην πανελλήνια συνάντηση Θεολόγων

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

πηγή: Ζωηφόρος Η Εισήγηση του κ. Ηλία Φραγκοπούλου Αντιπροέδρου της ΠΕΘ, στην πανελλήνια συνάντηση Θεολόγων που έγινε υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 30 Απριλίου 2011 στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας στην Ιερά Μονή Πεντέλης.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Παρασκευή Βονάτσου, Ζητούν υποχρεωτική διδασκαλία των Θρησκευτικών

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
πηγή: ΕΘΝΟΣ, 2/5/2011Ζητούν υποχρεωτική διδασκαλία των ΘρησκευτικώνΠροτάσεις σε ημερίδα που έγινε στη Μονή ΠεντέληςΔιατήρηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα των Θρησκευτικών και στις τρεις τάξεις του Λυκείου ζητούν η Εκκλησία και οι καθηγητές Θεολογίας.Οι σχετικές προτάσεις για το μάθημα των Θρησκευτικών στο νέο Λύκειο διατυπώθηκαν σε ειδική ημερίδα που έγινε στη Μονή Πεντέλης και αναμένεται να σταλούν στο υπουργείο Παιδείας...«Πρέπει να είναι υποχρεωτικό το μάθημα των Θρησκευτικών και να γίνονται δύο ώρες στην Α΄ - Β΄ Λυκείου και μία ώρα υποχρεωτικά στη Γ΄ Λυκείου» τόνισε μεταξύ άλλων στην εισήγησή του ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Το ζήτημα ενδέχεται να τεθεί και στη συνάντηση που έχει ήδη ζητήσει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος από τον πρωθυπουργό κ. Γιώργο Παπανδρέου.«Η ΔΙΣ ζήτησε συνάντηση με τον π...
Περισσότερα...
+Η εισήγηση του Μητροπολίτου Δημητριάδος Ιγνατίου στην πανελλήνια συνάντηση Θεολόγων

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

πηγή: Ζωηφόρος Η Εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου στην πανελλήνια συνάντηση Θεολόγων που έγινε υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 30 Απριλίου 2011 στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας στην Ιερά Μονή Πεντέλης.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Αποφάσεις Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου συνήλθε σήμερα Τετάρτη, 2 Μαΐου 2011, στη δευτέρα τακτική του έτους συνεδρία, υπό την προεδρία της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου, και ασχολήθηκε με τα εξής θέματα: 1) Κατήρτισε το Πρόγραμμα της Επισήμου Επισκέψεως στην Εκκλησία της Κύπρου, του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύμου. Ο Μακαριώτατος θα αφιχθεί στην Κύπρο, την Τετάρτη 25 Μαΐου. Την Κυριακή 29 Μαΐου θα γίνει το επίσημο συλλείτουργο στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας στο Στρόβολο. Το απόγευμα της 29ης Μαΐου, στις 7.00 μ.μ., θα γίνουν, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντος του αοιδήμου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ  ἀπὸ τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. 2) Ενημερώθηκε από τον Μητροπολίτη Πάφου για τα αποτελέσματα της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής...
Περισσότερα...
+Ὁ ὄγδοος στύλος τῆς Ρωσίας (Ἁγία Ματρώνα ἡ ἀόμματος-ὁ βίος της)

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΑΤΡΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΟΜΜΑΤΟΥ(Ἡ μνήμη της τιμᾶται στὶς 2 Μαΐου.)Ἀπὸ τὸ βιβλίο: Δρος   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Μ. ΜΠΟΥΣΙΑ «AKOΛOYΘIA THΣ OΣIAΣKAI ΘEOΦOPOY MHTPOΣ HMΩN MATPΩNHΣ ΤΗΣ ΑΟΜΜΑΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΡΩΣΙΔΟΣ ΑΣΚΗΣΑΣΗΣ ΕΝ ΚΟΣΜ­ῼ» EΠIMEΛEI­ᾼ APXIM. ΦIΛOΘEOY NIKOΛAKH, Ἐκδ. «ΤΗΝΟΣ», Ἀθῆναι 2004 .      Ἡ Ἁγία Ματρώνα γεννήθηκε στὶς 22 Νοεμβρίου 1881 σὲ ἕνα μικρὸ χωριὸ τῆς ἀχανοῦς ρωσικῆς γῆς, τὸ Σέμπινο. Οἱ γονεῖς της Δημήτριος καὶ Ναταλία ἦταν χωρικοί, ἄνθρωποι εὐλαβεῖς, βιοπαλαιστὲς καὶ φτωχοί. Εἶχαν τέσσερα παιδιὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἡ Ἁγία ἦταν ἡ μικρότερη. Ἐξ αἰτίας τῆς φτώχειας τους οἱ γονεῖς της, κυρίως ἡ μητέρα της, δὲν ἤθελε σὲ καμμιὰ περίπτωση νὰ προβεῖ σὲ βρεφοκτονία. Σχεδίαζε λοιπὸν νὰ ἀφήσει τὸ μικρότερο παιδί της σὲ ὀρφανοτροφεῖο, ὅταν θὰ γεννιόταν. Μὲ ...
Περισσότερα...
+Το θαύμα του χώματος από τήν Ὁσία Ματρώνα

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Αυτήν την εικόνα προσκύνησε η νεαρή μαθήτρια Σοφία πριν της συμβεί το θαυμαστό σημείο της κατάπoσης χώματος και η φανέρωση της παρουσίας της Αγίας σαν φωτεινό περιστέρι.Η επιβεβαίωση των λόγων της Αγίας Ματρώνας από τη Μόσχα, για επιβίωση των πιστών θαυματουργικά στους έσχατους χρόνους, ακόμη και τρώγοντας χώμα, δόθηκε σε νεαρή μαθήτρια των Αθηνών.Χειρόγραφα επιστολής της ιδίας καθώς και της μητέρας της, προς τον Αγιορείτη π. Νεκτάριο Λιάσκο, παρατίθενται για μια πιο αυθεντική αξιολόγηση του "σημείου" αυτού, που είναι "σημείον των καιρών" μας. Ποτέ πριν δεν χρειαζόταν τέτοιο σημείο.  Επί πλέον όπως το ένοιωσε η ίδια η κοπέλα, η αγία προειδοποίησε και αυτήν και εμάς ότι πολλές φορές βρισκόμαστε σε έντονη πονηρή επήρροια (σαν σε ύπνωση όπως λέει η Αγία, βλ. 8η σελίδα) και αναβάλλου...
Περισσότερα...
+Η οικουμενικότητα του Ευαγγελίου στον Εσπερινό της Αγάπης σε δώδεκα γλώσσες (ηχητικό και φωτογραφικό υλικό)

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

Μπορείτε να ακούσετε το Ευαγγέλιο του Εσπερινού της Αγάπης όπως το είπαν στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου σε δώδεκα γλώσσες, Ελληνικά,  Ομηρικά, Ποντιακά, Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρουμανικά Ρωσσικά, Ουγγρικά, Αραβικά, Τουρκικά   Το τυπικό αυτό φανερώνει την οικουμενικότητα του Ευαγγελίου. Για το ηχητικό πατήστε εδώ: Evangelio Esperinou Agapis Polyglosso   Filed under: Πολυμέσα - Multimedia, Το [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+η χαρά του Θεού κι οι δαγκανιάρες οχιές......π.Ανανία Κουστένη

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

Eβδομη Κυριακή του Ματθαίου (Κεφ.θ΄, 27-35), αγαπητοί. Ο Χριστός μας έχει πάει στο σπίτι του αρχισυναγώγου Ιάειρου και έχει  αναστήσει τη δωδεκάχρονη θυγατέρα του. Και καθώς βγήκε από κει Τον ακολούθησαν δύο τυφλοί. Είχαν ακούσει για τα θαύματα, για την αγάπη και την καλοσύνη Του και έτρεξαν κοντά Του και Του φώναζαν: «Ιησού, υιέ του Δαβίδ, ελέησόν μας». Εκείνος δεν στάθηκε. Δεν ήθελε να κάνειΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο Alex Jones έλεγε από το 2002, ότι η CIA έχει κατεψυγμένο τον Μπιν Λάντεν

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Όταν εντοπίστηκε ο Οσάμα Μπιν Λάντεν, δεν ήταν σε καμιά σπηλιά σε κανένα αγριότοπο του Αφγανιστάν, αλλά σε ένα φαινομενικά άνετο αρχοντικό μόνο μερικές εκατοντάδες μέτρα από τη στρατιωτική ακαδημία του Πακιστάν, που είναι γνωστή ως το Sandhurst (η στρατιωτική ακαδημία του βρετανικού στρατού) του Πακιστάν. - Μια περιοχή που βρίσκεται υπό την συνεχή παρακολούθηση της NSA; - Παρακάτω το άρθρο των Kurt Nimmo και Alex Jones (Infowars.com) / μετ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ Το CNN και όλα τα γνωστά αμερικάνικα ΜΜΕ αναφέρουν από χθες το απόγευμα ότι ο Αμερικάνικος στρατός σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν σε μια έπαυλη έξω από την πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας.Σε δήλωσή του προς το έθνος, ο Ομπάμα είπε ότι διέταξε την επίθεση που σκότωσε σύμφωνα με τους ισχυρισ...
Περισσότερα...
+Αγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης: Περί Θείων Ονομάτων - Κεφάλαιο 7

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Για τη σοφία, το νου, το λόγο, την αλήθεια και την πίστη. 1. Εμπρός, λοιπόν, αν θέλεις, να υμνήσουμε την αγαθή και αιώνια ζωή ως σοφή και ως καθαυτό σοφία, μάλλον δε ως αυτή που δίνει υπόσταση στην όλη σοφία και ως αυτή που υπάρχει υπεράνω κάθε σοφίας και σύνεσης.. Γιατί ο Θεός δεν είναι μόνο υπερπλήρης σοφίας, για τη σύνεση του οποίου δεν υπάρχει μέτρο αλλά εδραιώνεται υπεράνω κάθε λογικής και νου και σοφίας.Αυτό το εννόησε κατά τρόπο υπερφυσικό ο πραγματικά θείος άνδρας, ο κοινός μας ήλιος, τόσο δικός μας όσο και του καθοδηγητή μας, όταν λέει: «Η μωρία του Θεού είναι σοφότερη από τη σοφία των ανθρώπων». Αυτό όχι μόνο γιατί κάθε ανθρώπινη διάνοια είναι και κάποιου είδους πλάνη, αν συγκριθεί με το σταθερό και μόνιμο των τελειότατων θεϊκών νοήσεων, αλλά επίσης γιατί είναι συνηθισμένο στους...
Περισσότερα...
+ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ῾῏Ω, καλή ἀπιστία τοῦ Θωμᾶ!’

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
 πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη 1. Ἡ πρώτη Κυριακή μετά τήν ᾽Ανάσταση τοῦ Κυρίου, ἡ καί ᾽Αντίπασχα ὀνομαζομένη, εἶναι ἀφιερωμένη στόν μαθητή τοῦ Χριστοῦ, τόν Θωμᾶ, ὁ ὁποῖος γίνεται πιά τό ῾μέσον᾽ διά τῆς ἀπιστίας του προκειμένου νά καταστεῖ βέβαιο τό γεγονός τῆς νίκης κατά τοῦ θανάτου. ῾᾽Απιστία πίστιν βεβαίαν ἐγέννησε᾽, κατά τόν ὑμνογράφο. Καί τοῦτο γιατί ἡ ἀπιστία αὐτή ῾προκαλεῖ᾽ τόν Κύριον νά τοῦ φανερώσει πιό ἔντονα τά σημάδια τῆς παρουσίας Του καί νά τόν ὁδηγήσει στή σωτήρια ὁμολογία: ῾ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου᾽. 2. Ἡ ἀπιστία τοῦ Θωμᾶ ἔτσι γίνεται καλή ἀπιστία. Ὅσο παράδοξα κι ἄν ἠχεῖ τοῦτο, ἡ πραγματικότητα εἶναι αὐτή: ὑπάρχει καλή, ἀλλά καί κακή ἀπιστία. Καλή ἀπιστία εἶναι αὐτή πού σέ πρώτη φάση ἐγκλωβίζει τόν ἄνθρωπο στήν ἀμφισβήτηση καί τήν ἄρνηση, θέτ...
Περισσότερα...
+Ιερέας ρίχνει κροτίδα σε σπίτι παρουσία ...

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Ο αναγνώστης της Romfea.gr απέστειλε πριν από λίγο στο Πρακτορείο μια είδηση, που πραγματικά προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Σύμφωνα με την παράδοση, στη  Νίσυρο οι εικόνες βγαίνουν από τις εκκλησίες και περνούν από κάθε σπίτι με τον ιερέα για να το ευλογήσουν. Στο βίντεο που θα δείτε παρακάτω, ένας ιερέας παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτη Νισύρου κ. Ναθαναήλ, μετά το πέρας της δέησης φέρεται να πετάει μια κροτίδα. Πάντως οι σπιτονοικοκύρηδες ήταν εξοπλισμένοι αφού είχαν στο πάτωμα ένα...ταψί ώστε να πέφτει εκεί κροτίδα και να μην προκαλεί ζημιά στο πάτωμα. Δείτε το σχετικό βίντεο: Dim lights  Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Πανηγυρικά εορτάστηκε η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Αθανασίου στο Ναύπλιο

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Πανηγυρικά εορτάστηκε η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Αθανασίου, την καλοκαιρινή εορτή όπως αλλιώς λέγεται,μιας και η μνήμη του Αγίου είναι τον χειμώνα στις 18 Ιανουαρίου,στο ομώνυμο εκκλησάκι στην περιοχή Αρείας Ναυπλίου.Πρόκειται για ένα εξωκλήσι με πολύ μεγάλη ιστορία μιας και η κατασκευή οφείλεται σε ένα μελανό σημείο στην ιστορία του Ναυπλίου αλλά και γενικότερα στην ιστορία της Ελλάδος μας, πρόκειται για την Ναυπλιακή επανάσταση του 1862 όταν πολίτες αλλά και παλιοί αγωνιστές του 1821 ξεσηκώθηκαν κατά του Όθωνα και τις γερμανικής κατοχής της Ελλάδος. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Προτάσεις του Συνδέσμου Θεολόγων Μακεδονίας-Θράκης για τα Θρησκευτικά

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Κατά τη συνάντηση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με εκπροσώπους των Θεολογικών Σχολών και των Θεολογικών Ενώσεων και Συνδέσμων της χώρας την 30η Απριλίου 2011 στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ι. Μ. Πεντέλης) το σύνδεσμό μας εκπροσώπησν τα μέλη του Συνδέσμου, ο καθηγητής της Παιδαγωγικής του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας κ. Ηρακλής Ρεράκης και ο υποψ. Διδάκτωρ του ίδιου Τμήματος θεολόγος Καθηγητής Ευάγγελος Πεπές, οι οποίοι μετέφεραν στη συνάντηση τις παρακάτω θέσεις του Συνδέσμου:Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης: “Για να μετανοήσει η ψυχή πρέπει να ξυπνήσει..”

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

Δεν υπάρχει ανώτερο πράγμα απ’ αυτό που λέγεται μετάνοια και εξομολόγηση. Αυτό το μυστήριο είναι η προσφορά της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Μ’ αυτό τον τέλειο τρόπο απαλλάσεται ο άνθρωπος απ’ το κακό. Πηγαίνομε, εξομολογούμαστε, αισθανόμαστε τη συνδιαλλαγή μετά του Θεού, έρχεται η χαρά μέσα μας, φεύγει η ενοχή. Στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει αδιέξοδο. [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ὁσία Ἰσιδώρα ἡ διά Χριστόν Σαλή, Βίος καί ἀκολουθία (1η Μαΐου)

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Η ΟΣΙΑ ΙΣΙΔΩΡΑ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ. ΤΙΜΑΤΑΙ ΤΗΝ 1η ΜΑΪΟΥ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ. Ὁ αὐτοεξεφτελισμός προσπορίζει τή Θεία Χάρη.ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ Μονὴ τοῦΜεγάλου Παχωμίου στὴν Τα-βέννησι ἔζησε ἄλλη μιὰ Μοναχή,ἡ ᾿Ισιδώρα, ποὺ ὑποκρινόταν ὅτιἦταν τρελλὴ καὶ δαιμονισμένη γιὰχάρη τοῦ Χριστοῦ.Τόσο πολὺ τὴ σιχάθηκαν οἱ ἄλλες, ποὺ δὲν ἔτρωγαν μαζί της,πράγμα ποὺ ἡ ἴδια εἶχε διαλέξει. Τριγύριζε στὴν κουζίνα, ἔκανε κάθεεἴδους ἀγγαρεία καὶ ἦταν, ὅπως λένε, τὸ σφουγγαρόπανο τοῦ Μο-ναστηριοῦ, ἐφαρμόζοντας στὴν πράξη τὸ ρητό· «῞Οποιος ἀπὸ σᾶςνομίζει πὼς εἶναι σοφὸς μὲ τὰ μέτρα αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ἄς γίνειμωρός, γιὰ νὰ γίνει πραγματικὰ σοφός».῾Υπηρετοῦσε τὴ Μονὴ ἔχοντας δέσει στὸ κεφάλι της ἕνα κουρέλι,ἐνῶ ὅλες οἱ ἄλλες ἔχουν κόψει σύρριζα τὰ μαλλιά τους καὶ φοροῦνκουκοῦλλες.Καμμιὰ ἀπὸ τὶς τετρακόσιες Μοναχὲς δὲν ...
Περισσότερα...
+Η Εκκλησία και ο Δήμος τιμούν τον Διδάσκαλο του ...

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Την Κυριακή 8 Μάιου 2011, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος Β’, ως Αρχιερέας της Εκκλησίας των Αθηνών, και ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γεώργιος Καμίνης, ως πρώτος πολίτης της πρωτεύουσας, θα αποκαλύψουν αναμνηστική στήλη από πεντελικό μάρμαρο και ανάγλυφη ορειχάλκινη προτομή για τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟ (1784-1854), στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής, οδού Ακαδημίας στην Αθήνα, αποτίωντας οφειλομένη τιμή για την προσφορά του ως κτήρορος, επιτρόπου και ευεργέτου του ιστορικού αυτού Ιερού Ναού. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού και τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και του Δήμου Αθηναίων. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί μετά την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, της οποίας θα προστεί ο Μακαριώτατος και θα παρακολουθήσουν εκπρόσωπ...
Περισσότερα...
+NEΚΡΟΣ ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΠΥΡΑ Ο ΜΠΙΝ ΛΑΝΤΕΝ

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Δέκα χρόνια μετά την επίθεση που συγκλόνισε την υφήλιο στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης, ο άνθρωπος που κρυβόταν από πίσω, ο πλέον καταζητούμενος άνθρωπος στον κόσμο, ο Οσάμα Μπιν Λάντεν είναι νεκρός. Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα σε τηλεοπτικό του διάγγελμα τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας). Οπως είπε ο Ομπάμα, ο ηγέτης της αλ Κάιντα Οσάμα Μπιν Λάντεν σκοτώθηκε σε επιχείρηση "υπό την ηγεσία" των Ηνωμένων Πολιτειών σε μία έπαυλη στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν. Σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε μάχη μεταξύ των ανθρώπων του Μπιν Λάντεν και των αμερικανών κομάντος, η οποία διήρκεσε περίπου 40 λεπτά και κατέληξε με τον θάνατο του ηγέτη της Αλ Κάιντα, ο οποίος πυροβολήθηκε στο κεφάλι, αλλά και τεσσάρων ακόμα ενηλίκων, εκ των οποίων ο ένας ει...
Περισσότερα...
+ΟΣΑΜΑ ΜΠΙΝ ΛΑΝΤΕΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ DNA

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
  Τα τεστ του DNA στη σορό του Οσάμα Μπιν Λάντεν έδειξαν μια σχεδόν κατά 100% ταύτιση με τους συγγενείς του, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.       Ο ηγέτης της Aλ Κάιντα, Οσάμα μπιν Λάντεν, σκοτώθηκε σε επιχείρηση "υπό την ηγεσία" των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Πακιστάν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα, σε διάγγελμά του, προσθέτοντας ότι "αποδόθηκε δικαιοσύνη". Όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Οσάμα Μπιν Λάντεν σκοτώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, στην πόλη Αμπoταμπάντ του Πακιστάν, 100 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Ισλαμαμπάντ.  Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ιεροσολύμων Θεόφιλος:"Παρακαλούμεν τον Θεόν να φέρη ειρήνην και ανεξαρτησίαν εις τον Παλαιστινιακόν λαόν

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Το Σάββατον, 17ην /30ην Απριλίου 2011, δεκαμελής αντιπροσωπεία της εν Ραμάλλα Παλαιστινιακής Αρχής επεσκέφθη το Πατριαρχείον, δια να συγχαρή τον Μακαριώτατον και την Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα επί τη εορτή του Πάσχα.Την αντιπροσωπείαν ταύτην υπεδέχθη ενθέρμως η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, λέγων ότι η εορτη του Πάσχα ημών των Χριστιανών, ως εορτή της μνήμης της Αναστάσεως του Χριστού, υπενθυμίζει εις ημάς την αναγέννησιν και την ελευθερίαν.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΟ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
    Στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα Κομοτηνής - Ξάνθης, άφησε την έγκυο γυναίκα του ο σύζυγός της.   Οι περαστικοί είδαν μια γυναίκα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη να κάνει τα μεσάνυχτα οτοστόπ, ενώ έκλαιγε και ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΚΑΚΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ;

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Ποιος δεν απορεί με τις βουλές του Θεού; Συχνά βγάζουμε λανθασμένα και άδικα συμπεράσματα επειδή δεν καταλαβαίνουμε. Η παρακάτω ιστορία που μας στείλατε είναι ιδιαίτερα διδακτική. Γέροντας Παϊσιος ο Αγιορείτης «Ένας ασκητής βλέποντας την αδικία πού υπάρχει στον κόσμο προσευχόταν στο Θεό και του ζητούσε να του αποκαλύψει το λόγο που δίκαιοι και ευλαβείς άνθρωποι δυστυχούν και βασανίζονται άδικα, ενώ άδικοι και αμαρτωλοί πλουτίζουν και αναπαύονται. Ενώ προσευχόταν ο ασκητής να του αποκαλύψει ο Θεός το μυστήριο, άκουσε φωνή που του έλεγε: Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Νέος πόλεμος Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας - ΓΟΧ

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Νέος εκκλησιαστικός πόλεμος ξέσπασε στην Αυστραλία με προεκτάσεις στην Αθήνα και το Φανάρι, με αντίδικους την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας και την Εκκλησία ΓΟΧ Αυστραλίας. Τη νέα σύγκρουση πυροδότησε σκληρή επίθεση του νεοαφιχθέντος στην Αυστραλία επισκόπου των ΓΟΧ Τριμυθούντος κ. Χριστόδουλου (της παράταξης Αυξεντίου), στην κανονική εκκλησία της Αυστραλίας, την οποία αποκαλεί «αμαρτωλή θυγάτηρ αμαρτωλής μητρός». Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας παρέπεμψε τον κ. Χριστόδουλο στο Πρωτοβάθμιο Πνευματικό Δικαστήριό της με το ακόλουθο κατηγορητήριο: - Προσχώρηση εις την παρασυναγωγή Παλαιοημερολογιτών - Εθελούσια εγκατάλειψη της Ιεράς Μονής Αγίου Βλασίου Μεγάρων και Σαλαμίνος - Οικειοποίηση Επισκοπικών Καθηκόντων και τέλεση κατά συρροήν ιεροπραξιών σε ενορία - Φατρία και τυρεία - Δεινότατο...
Περισσότερα...
+Μητροπολίτης Πειραιώς: Η κυβέρνηση έχει ήδη προμηθευτεί 9 εκ. Κάρτες του Πολίτη

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

Η κυβέρνηση έχει ήδη προμηθευτεί 9.000.000  μικροεπεξεργαστές RFID  (Κάρτα του Πολίτη), καί είναι αποθηκευμένοι στα ΜΑΤ της Καισαριανής. Γιατί προμηθεύτηκε πριν νομοθετήσει; Ο στόχος είναι η εμφύτευση και το χάραγμα... Είναι μέγιστος κίνδυνος για την ανθρώπινη προσωπικότητα η δήθεν τεχνολογική πρόοδος και η δήθεν εξυπηρέτηση! Ακολουθεί συνέντευξη του Γέροντα Νεκτάριου Μουλατσιώτη στην εφημερίδα "Ελεύθερη Ώρα":--π. Νεκτάριε, από πότε περίπου ασχολείσθε  με  το θέμα του Αντιχρίστου;--Με το θέμα του Αντιχρίστου ασχολούμαι από το 1983, τότε ενώπιον πολυπληθούς ακροατηρίου σε μεγάλη αίθουσα των Αθηνών πραγματοποιήσαμε ομιλία με τον τίτλο «Ο Αντίχριστος έρχεται». Εντελώς παράδοξα η Χάρις του Θεού θέλησε η ομιλία αυτή να κυκλοφορήσει σε χιλιάδες κασέτες σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, με...
Περισσότερα...
+Καλαβρύτων Αμβρόσιος "Το «καράβι» Ελλάς ...

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Δεν συνηθίζω να καταπίνω τη γλώσσα μου, αγαπητοί μου φίλοι του μπλοκ και αδελφοί μου εν Χριστώ αδελφοί! Δεν συνηθίζω να εξωραΐζω τα πράγματα! Μ' αρέσει η αλήθεια! Ο ακατέργαστος λόγος, η απερίτμητη αλήθεια, η ατόρνευτη εξαγγελία των ειδήσεων. Κι' αυτό σε αντίθεση με την περιρρέουσα πραγματικότητα, όπου οι εφημερίδες και οι τηλεοράσεις της Χώρας μας "επεξεργάζονται"  τις ειδήσεις και τις παρουσιάζουν με τον τρόπο που εξυπηρετεί είτε την εκάστοτε Κυβέρνηση, είτε τα καρτέλ, είτε τους από το εξωτερικό εργοδότες τους. Η ταπεινή γνώμη μου λοιπόν είναι ότι -παρά τα σκληρά μέτρα, που λαμβάνει συνεχώς η Κυβέρνησης, παρά το "κούρεμα" (ω!, πόσο ατυχής είναι ο όρος αυτός), το κούρεμα, επαναλαμβάνω, των αποδοχών και των εισοδημάτων  η Χώρα μας οδεύει στην καταστροφή! Το καράβι βυθίζεται! Τα μέτρα δ...
Περισσότερα...
+Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου -Ὁμιλία τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ (mp3)

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Π. Σάββας 2007-04-15 (ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 1) Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 15-04-07 (Συνάξεις Κυριακῆς στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία).Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Η Οσία Ματρώνα η αόμματη της Ρωσίας ...(22 Νοεμβρίου 1881 – 2 Μαΐου 1952)

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ (πατήστε πάνω)  Η Οσία Ματρώνα γεννήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 1881, στο χωριό Σέμπινο της Ρωσίας. Οι γονείς της Δημήτριος και Ναταλία ήταν φτωχοί χωρικοί αλλά πολύ ευλαβείς. Η Αγία ήταν το μικρότερο παιδί από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας. Η μητέρα της λόγω της φτώχειας σκεφτόταν να αφήσει την Οσία σε ένα ορφανοτροφείο μια διπλανής πόλης αλλά μετά από θαυματουργικήΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΔΕΡΦΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ...

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.....Η ΑΝΟΙΞΗ ΜΠΗΚΕ ΑΛΛΑ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ....!! ΝΑΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ!!! ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!!Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ομιλία Κλάους Κένεθ στην Εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα στο Πλατύ Αγλαντζιάς

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

Η χριστιανική κίνηση του Ιερού Ναού Αποστόλου Ανδρέου Πλατύ Αγλαντζιάς και οι εκδόσεις “Εν Πλω”, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Κλάους Κένεθ «ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΙΛΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΣΤΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΟ, σας προσκαλούν σε μία εκδήλωση γνωριμίας με τον ίδιο τον συγγραφέα,που μιλά για το μακρύ ταξίδι [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ηχητικό Αγιολόγιο 2 Μαίου

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 2 Μαΐου Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως) anavaseis.blogspot.comΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+2 Μαΐου Συναξαριστής

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

 Ἀνακομιδὴ ἱερῶν λειψάνων Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἑσπέρου, Ζωῆς καὶ τῶν τέκνων αὐτῶν Κυριακοῦ καὶ Θεοδούλου, Ἰορδάνου τοῦ Θαυματουργοῦ, Σάββα Ἐπισκόπου Δαφνουσίας, Βόριδος-Μιχαὴλ τοῦ πρίγκιπα, Ἀθανασίου Πατελλαρίου, Ἀθανασίου ἐκ Ρωσίας, Βασιλείου διὰ Χριστὸν σαλοῦ, Ματρώνας Ὁσίας, Σύναξη Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Πουτίβλ Ρωσίας. Ἀνακομιδὴ ἱερῶν λειψάνων τοῦ ἉγίουΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ανακοινωθέν του ΚΑΙΡΟΥ για τα Θρησκευτικά

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Έπειτα από πρόσκληση της ΔΙΣ της Εκκλησίας της Ελλάδος, αντιπροσωπεία του Συνδέσμου μας , αποτελούμενη από τα μέλη της ΔΕ κ.κ. Νόνη Σταματέλου, Δημήτριο Μόσχο, Ανδρέα Αργυρόπουλο και Γιώργο Παπαδόπουλο, έλαβε μέρος σε συνάντηση των φορέων του θεολογικού εκπαιδευτικού κόσμου (Θεολογικές  ενώσεις, Θεολογικές σχολές) και μελών της Συνοδικής επιτροπής Παιδείας, που έλαβε χώρα στο Διορθόδοξο Κέντρο της Ι. Μ Πεντέλης, υπό την αιγίδα και προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, το πρωΐ της 30ης Απριλίου 2011 .Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ΗΠΑ: Στα δικαστήρια ιδιοκτήτης φάρμας που πουλούσε νωπό γάλα

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Από: Prison Planet / μετ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ Ένα χρόνο τον παρακολουθούσαν, χρησιμοποίησαν ψευδώνυμα και τελικά στις 5 τα ξημερώματα οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι έκαναν την επίθεση. Ο επικίνδυνος κακοποιός ονομάζεται Dan Allgyer ανήκει στην θρησκευτική κοινότητα των Άμις και έχει το αγρόκτημα Rainbow Acres Farm στην Πενσυλβανία. Σύντομα θα βρεθεί στο δικαστήριο για πώληση λαθραίων σε πρόθυμους πελάτες σε περιοχή της Ουάσιγκτον. Ποιο είναι το παράνομο προϊόν; Μη παστεριωμένο γάλα. Είναι μια μάχη που έχει ξεκινήσει στο παρασκήνιο και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη εδώ και πολλά χρόνια, με τους υποστηρικτές των φυσικών τροφών να υποστηρίζουν ότι το νωπό γάλα, όπως είναι επίσης γνωστό, είναι πιο υγιεινό από το παστεριωμένο προϊόν, ενώ ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) λέει ό...
Περισσότερα...
+Ο Οικουμενικός Πατριάρχης με τη νεολαία της Ομογένειας σε πασχαλινή εκδρομή

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
«Σήμερα διοργανώνουμε την καθιερωμένη πασχαλινή εκδρομή η οποία έχει σκοπό να μας δώσει την ευκαιρία να ανταλλάξουμε το «Χριστός Ανέστη » και να μοιραστούμε όλοι μαζί, σαν μία μεγάλη οικογένεια, τη χαρά της Αναστάσεως». Με αυτά τα λόγια καλωσόρισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τους νέους, μαθητές, φοιτητές,  εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους που αποτελούν τη νεότητα της Ομογένειας της Πόλης κατά την ετήσια πασχαλινή συνάντηση με τη νεολαία η οποία συνδυάζεται κάθε χρόνο με μία ημερήσια εκδρομή.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Τριπόλεως Θεοφύλακτος: "Είναι σαν να ζούμε την συντέλεια του κόσμου"

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Δραματικές ώρες περνάει ο λαός της Λιβύης καθώς εντείνονται οι ΝΑΤΟϊκοί βομβαρδισμοί. Οι εναπομείναντες χριστιανοί και οι ελάχιστοι ομογενείς βιώνουν στιγμές φόβου και ανασφάλειας. Ο Μητροπολίτης Τριπόλεως Θεοφύλακτος κλήθηκε χθες μαζί με άλλους θρησκευτικούς λειτουργούς να δουν τις σωρούς του μικρότερου γιού και των εγγονιών του Προέδρου Καντάφι που βρήκαν τραγικό θάνατο μετά τον βομβαρδισμό της κατοικίας τους.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ΝΤΡΟΠΗ! ''ΕΒΡΑΪΚΟ TV SHOW'' ΓΕΛΕΙΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011

News image
Βίντεο σοκ σε Εβραϊκο κανάλι που επιδιώκει τον ευτελισμό της σταύρωσης του Ιησού Χριστού. Η λέξη ΝΤΡΟΠΗ δεν περιγράφει το…ατόπημα τους.  AYTOI EINAI OIEBΡΑΙΟΙ..ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ!  Δείτε το βίντεο: Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
+... πλασμένος να αγαπά τον Θεό και να αγαπά και τον πλησίον.....π, Ανανία Κουστένη

Κυριακή, 1 Μάιος 2011

Δεκάτη πέμπτη Κυριακή του Ματθαίου (Ματθ. κβ  35-46)  σήμερα, αγαπητοί, και η μνήμη του αγίου προφήτου Ζαχαρίου, πατρός του Τιμίου Προδρόμου. Το άγιο Ευαγγέλιο της ημέρας μάς μεταφέρει στην Ιερουσαλήμ, λίγο προ του Σταυρικού Πάθους του Κυρίου μας. Σκοπίμως η Εκκλησία τοποθετεί αυτές τις ευαγγελικές περικοπές τις Κυριακές προ της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, για να δημιουργήσει το κλίμα για τηΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ευχή εις την Οσία Ματρώνα την εκ Ρωσίας, αναγινωσκομένη στο Απόδειπνο.

Κυριακή, 1 Μάιος 2011

News image
Η Ι. Λάρνακα των Λειψάνων της Οσίας    Υπό Ισιδώρας Μοναχής ΑγιεροθεϊτίσσηςΔέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο της κτίσεως πάσης Δημιουργός και συνοχεύς και κυβερνήτης πάνσοφος· ο τω λόγω μόνω φως εκ σκότους παραγαγών και εν τω φωτί ημάς πορεύεσθαι ποιήσας· ο εν Πατρί και Πνεύματι δοξαζόμενος και υπ' Αγγέλων ασιγήτως ανυμνούμενος· ο Φως οικών απρόσιτον και του Φωτός του αιωνίου ημάς κληρονόμους γενέσθαι καταξιώσας· η του αληθινού Φωτός και της αθανάτου ζωής υπόστασις·ο τους Αγίους σου τους σε ακολουθήσαντας, Φωτός του αϊδίου καθαρότατα έσοπτρα αναδείξας· ο δι' αυτών πάντας ημάς εις την του Φωτός πολιτείαν ανακαλούμενος, την δε σην άπειρον αγαθότητα δι' αυτών, ημίν τοις δεομένοις σου χαριζόμενος· ο την ανείκαστόν σου δύναμιν εν τοις Αγίοις σου πάσιν θαυμαστώσας μόνε εύσπλαγχνε και την...
Περισσότερα...
+Παναγία η Χρυσαφίτισσα: Ιστορικό και Θαύματα

Κυριακή, 1 Μάιος 2011

News image
«Παναγία Χρυσαφίτισσα», πολιοῦχος ΜονεμβασίαςΝοτιοανατολικῶς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ «Ἐλκομένου Χριστοῦ», ἐν Μονεμβασίᾳ, εὑρίσκεται ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὁ ἐπιλεγόμενος Ναὸς τῆς Παναγίας τῆς Χρυσαφιτίσσης. Ὁ Ναὸς οὗτος εἶναι κτίσμα τοῦ 17ου αἰῶνος, ἐκτισμένος ἐπὶ θέσεως ἄλλου παλαιοτέρου Ναοῦ, τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγητρίας, ὅστις ὑπῆρχε πρὸ τοῦ 1150 ὑπὸ τὴν ἔννοιαν παλαιᾶς Μονῆς. Εἰς τὸν ὡς ἄνω Ἱερὸν Ναὸν εἶναι τεθησαυρισμένη ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Εἰκὼν τῆς Παναγίας Χρυσαφιτίσσης, ἡ ὁποία, ὡς διέσωσε μέχρι σήμερον ἡ λαϊκὴ παράδοσις, εὑρίσκετο ἀρχικῶς εἰς τὸ χωρίον Χρύσαφα, ἐξ οὗ καὶ Χρυσαφίτισσα, τῆς ἐπαρχίας Λακεδαίμονος, εἰς Ναὸν τιμώμενον ἐπ᾿ ὀνόματι αὐτῆς. Κατὰ θαυμαστὸν τρόπον ἡ πάνσεπτος Εἰκὼν τῆς Χρυσαφιτίσσης εὑρέθη εἰς Μονεμβασίαν εἰς τὸν μέχρι σήμερα τόπον ἔνθα ἀναβλύζει θαυματ...
Περισσότερα...
+ΝΕΚΡΟΣ Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΤΑΦΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ

Κυριακή, 1 Μάιος 2011

News image
  Ο ηγέτης της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι επέζησε τελικά από την επιδρομή των αεροσκαφών του ΝΑΤΟ, αργά το βράδυ του Σαββάτου στην πρωτεύουσα Τρίπολη, αλλά ο νεώτερος από τους γιους του ο Σαίφ αλ-Άραμπ και τρία από τα εγγόνια του, έχασαν τη ζωή τους, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μούσα Ιμπραίμ. Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ΕΓΙΝΕ ΚΙ ΑΥΤΟ: ''AΓΙΟΠΟΙΗΣΑΝ'' ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΥΛΟ Β΄!

Κυριακή, 1 Μάιος 2011

News image
Η τελετή οσιοποίησης του Ιωάννη Παύλου Β΄από το διάδοχό του Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄ πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, ενώπιον τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου πιστών και επισκεπτών που συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα. Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα της Δευτέρας 02-05-11

Κυριακή, 1 Μάιος 2011

News image
Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς ...
Περισσότερα...
+Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Λόγοι Γ΄ 1) «Για την πλάνη των Πεντηκοστιανών» 2) «Για τα αναστενάρια» 3) «Ή μετεμψύχωση»

Κυριακή, 1 Μάιος 2011

Λόγοι Γ΄ ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μέρος Τέταρτο - Κεφάλαιο 4ον Πλανώντες και πλανώμενοι[1] «Για την πλάνη των Πεντηκοστιανών» - Γέροντα, αυτά πού λένε όσοι προσχωρούν στους Πεντηκοστιανούς, ότι δηλαδή βλέπουν οράματα, μιλούν γλώσσες κ.λπ., είναι από φαντασία ή από δαιμονική ενέργεια; - Από δαιμονική ενέργεια είναι.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+΄΄ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΄΄ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕ ΝΟΜΟ-ΦΑΝΤΑΣΜΑ

Κυριακή, 1 Μάιος 2011

News image
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ !- ΥΠΟ ΞΕΣΗΚΩΜΟ ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ-ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΣ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ Σε αναβρασμό είναι η Εκκλησία μετά το τελεσίγραφο να μεταφερθούν όλοι οι λογαριασμοί που έχουν Ενορίες, Μοναστήρια και Εκκλησιαστικά Ιδρύματα σε ιδιωτικές τράπεζες  και στην Τράπεζα της Ελλάδος, με την ενεργοποίηση αναγκαστικού νόμου του... 1950! Πρόκειται ουσιαστικά για δέσμευση, αφού πλέον θα τα διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
Προηγούμενο
Έπόμενο
10