GreekRussian (CIS)
Προς Γαλάτας επιστολή 1 (Χαιρετισμός - Ἀπαγόρευσις τοῦ Παύλου ἀπὸ τοὺς Γαλάτας - Τὸ εὐαγγέλιόν του τὸ ἔλαβε ἀπὸ τὸν Χριστὸν καὶ ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους)

Χαιρετισμός

1 Ὁ Παῦλος, ἀπόστολος ἐντεταλμένος ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους οὔτε δι’ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ Πατρός, ὁ ὁποῖος τὸν ἀνέστησεν ἐκ τῶν νεκρῶν,

2 καὶ ὅλοι οἱ ἀδελφοί, οἱ ὁποῖοι εἶναι μαζί μου, πρὸς τὰς ἐκκλησίας τῆς Γαλατίας·

3 χάρις νὰ εἶναι σ’ ἐσᾶς καὶ εἰρήνη ἀπὸ τὸν Θεὸν Πατέρα μας καὶ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,

4 ὁ ὁποῖος ἔδωσε τὸν ἑαυτόν του διὰ τὰς ἁμαρτίας μας, διὰ νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τὸν σημερινὸν πονηρὸν κόσμον. Σύμφωνα πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ Πατέρα μας,

5 εἰς τὸν ὁποῖον ἀνήκει ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἀπαγόρευσις τοῦ Παύλου ἀπὸ τοὺς Γαλάτας

6 Ἐκπλήττομαι διότι τόσον γρήγορα μεταπηδᾶτε ἐπὸ ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος σᾶς ἐκάλεσε διὰ τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ, πρὸς ἄλλο εὐαγγέλιον,

7 τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι ἄλλο, μόνον ποὺ ὑπάρχουν μερικοὶ οἱ ὁποῖοι σᾶς ταράσσουν καὶ θέλουν νὰ διαστρέψουν τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ.

8 Ἀλλὰ καὶ ἂν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ἢ κάποιος ἄγγελος ἀπὸ τὸν οὐρανόν, σᾶς κηρύξῃ διαφορετικὸν εὐαγγέλιον ἀπὸ ἐκεῖνον, ποὺ σᾶς ἐκηρύξαμεν, αὐτὸς ἂς εἶναι ἀνάθεμα.

9 Ὅπως εἴπαμε προηγουμένως, καὶ τώρα πάλιν σᾶς λέγω, ἐὰν κανεὶς σᾶς κηρύξῃ διαφορετικὸν εὐαγγέλιον ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ παραλάβατε, ἂς εἶναι ἀνάθεμα.

10 Ζητῶ τώρα τὴν εὔνοιαν τῶν ἀνθρώπων ἢ τοῦ Θεοῦ; Ἢ μήπως ζητῶ νὰ γίνω ἀρεστὸς εἰς ἀνθρώπους; Ἐὰν ἐζητοῦσα ἀκόμη νὰ εἶμαι ἀρεστὸς εἰς ἀνθρώπους, δὲν θὰ ἤμουν δοῦλος τοῦ Χριστοῦ.

Τὸ εὐαγγέλιόν του τὸ ἔλαβε ἀπὸ τὸν Χριστὸν καὶ ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους

11 Σᾶς κάνω γνωστόν, ἀδελφοί, ὅτι τὸ εὐαγγέλιον, τὸ ὁποῖον ἐκηρύχθηκε ἀπὸ ἐμέ, δὲν εἶναι ἀνθρώπινον,

12 διότι οὔτε τὸ ἐπῆρα οὔτε τὸ ἐδιδάχθηκα ἀπὸ ἀνθρώπους ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.

13 Ἔχετε ἀκούσει, βέβαια, τὴν ἄλλοτε διαγωγήν μου εἰς τὸν Ἰουδαϊσμόν, ὅτι δηλαδὴ ὑπερβολικὰ κατεδίωκα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πολεμοῦσα.

14 Καὶ εἶχα μεγαλύτερες προόδους εἰς τὸν Ἰουδαϊσμὸν ἀπὸ πολλοὺς συνομηλίκους συμπατριώτας μου, μὲ τὸν ὑπερβολικὸν ζῆλον ποὺ ἔδειχνα διὰ τὰς πατρικάς μου παραδόσεις.

15 Ὅταν ὅμως εὐδόκησε ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος μὲ ξεχώρισε ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας μου καὶ μὲ ἐκάλεσε διὰ τῆς χάριτός του, νὰ ἀποκαλύψῃ μέσα μου τὸν Υἱόν του,

16 διὰ νὰ κηρύττω αὐτὸν εἰς τὰ ἔθνη, ἀμέσως δὲν συμβουλεύθηκα ἀνθρώπους,

17 οὔτε ἀνέβηκα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα πρὸς ἐκείνους ποὺ ἦσαν ἀπόστολοι πρὶν ἀπὸ ἐμέ, ἀλλ’ ἔφυγα εἰς τὴν Ἀραβίαν καὶ πάλιν ἐπέστρεψα εἰς τὴν Δαμασκόν.

18 Ἔπειτα, ὕστερα ἀπὸ τρία χρόνια, ἀνέβηκα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα διὰ νὰ γνωρίσω τὸν Πέτρον καὶ ἔμεινα κοντά του δέκα πέντε ἡμέρας.

19 Ἄλλον ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους δὲν εἶδα παρὰ τὸν Ἰάκωβον, τὸν ἀδελφόν τοῦ Κυρίου.

20 Γιὰ ὅσα σᾶς γράφω ὁμολογῶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτι δὲν λέγω ψέμματα.

21 Ἔπειτα ἦλθα εἰς τὰ μέρη τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας.

22 Προσωπικῶς μάλιστα ἤμουν ἄγνωστος εἰς τὰς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν.

23 Μόνον ἄκουαν ὅτι, «Ἐκεῖνος, ποὺ ἄλλοτε μᾶς κατεδίωκε, τώρα κηρύττει τὴν πίστιν, τὴν ὁποίαν ἄλλοτε ἐζητοῦσε νὰ ἐξαφανίσῃ»,

24 καὶ ἐδόξαζαν ἐξ αἰτίας μου τὸν Θεόν.

Το αρχαίο κείμενο

1 Παῦλος, ἀπόστολος οὐκ ἀπ' ἀνθρώπων, οὐδὲ δι' ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν,

2 καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας·

3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς καὶ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,

4 τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος πονηροῦ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν,

5 ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

6 Θαυμάζω ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον,

7 ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο, εἰ μὴ τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ.

8 ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω.

9 ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω.

10 ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην.

11 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον·

12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.

13 Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ' ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν,

14 καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων.

15 Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ

16 ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην
σαρκὶ καὶ αἵματι,

17 οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν.

18 Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε·

19 ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου.

20 ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι.

21 Ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας.

22 ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ·

23 μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι ὁ διώκων ἡμᾶς ποτὲ νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει,

24 καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τὸν Θεόν.

Προς Γαλάτας επιστολή 2 (Ἡ ἀποστολή του γίνεται ἀποδεκτὴ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα - Ἐπιπλήττεται ὁ Πέτρος - Ὁ τρόπος τῆς δικαιώσεως τοῦ ἀνθρώπου)

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Κεντρικό Μενού

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Σάββατο
7
Μαΐου
Ανατ.: 05.23
Δύση: 19.27
Σελήνη
4 ημερών
Ανάμνησις φανερώσεως σημείου Τιμίου Σταυρού, Ακακίου μάρτυρος
1274
Η σύνοδος του Λουγδούνου (Λυών) αποφασίζει την ένωση των Εκκλησιών.
1453
Αποκρούεται νέα μεγάλη έφοδος του σουλτάνου Μωάμεθ Β΄ κατά της Κων/πόλεως.
1821
Εξόντωση των Τούρκων στο Λεχώνι και πολιορκία του Βελεστίνου από τους Θεσσαλούς επαναστάτες.
Στην Μηλέα Πηλίου ψώνεται η Σημαία της Επαναστάσεως.
1897
Υπογράφεται ανακωχή μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων στην Ταράτσα Φθιώτιδος.
1905
Σκοτώνεται ο μακεδονομάχος Αθαν. Μπικιάρης.
1906
Σκοτώνονται οι μακεδονομάχοι καπετάν Λίτσας (Ανθλγός Αντώνιος Βλαχάκης) και Λεωνίδας Πετροπουλάκης.
1945
Η γερμανική φρουρά της νήσου Μήλου παραδίδεται σε τμήματα του Ιερού Λόχου.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Βραχιόλια με barcode στα νεογέννητα για ''ασφάλεια''
Προπαγάνδα

Όλοι έχουμε ακούσει για την σχέση του χαράγματος του αντίχριστου που αναφέρει η Αποκάλυψη με το σύστημα barcode και το 666.

Η εκστρατεία για την χρήση και την επιβολή του έχει αρχίσει εδώ και καιρό σε παγκόσμιο επίπεδο. Έφτασε μάλιστα να υπάρχει μέχρι και στα διαβατήρια.

Ακολουθεί  ακόμη μια είδηση που δημοσιεύθηκε στα νέα και έχει να κάνει με συγκεκριμένο θέμα: Βρετανία: Βάζουν στα νεογέννητα barcode

Περισσότερα...
 
Έναρξη 914 915 916 917 918 919 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 914 από 919

+Επιμένει η Άννα Διαμαντοπούλου στην υποβάθμιση των Θρησκευτικών στο Λύκειο

Σάββατο, 7 Μάιος 2011

News image
Η χθεσινή συνάντηση Αρχιεπισκόπου – Πρωθυπουργού εκτός των άλλων είχε ως στόχο και την αλλαγή του κυβερνητικού σχεδίου για το Νέο Λύκειο που υποβαθμίζει το μάθημα των Θρησκευτικών μετατρέποντάς το σε μονόωρο στη Β΄ Λυκείου και σε επιλογής στη Γ΄ τάξη. Στη συνάντηση συμμετείχε και η Υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου. Όπως όμως αναφέρουν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες η Υπουργός Παιδείας μολονότι γνώριζε τις θέσεις της Συνόδου για τα Θρησκευτικά προχώρησε σε υποβάθμιση του μαθήματος στο Νέο Λύκειο και στη χθεσινή συνάντηση, αφού ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο και τους Ιεράρχες για τη θέση του θρησκευτικού μαθήματος στο Λύκειο, φάνηκε απρόθυμη να εισακούσει τις εκκλήσεις της Συνόδου για υποχρεωτικό μάθημα σε όλες τις τάξεις του Λυκείου. Η ημερήσια οικονομική εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ σε σημερινό της δ...
Περισσότερα...
+Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Ο Θεός είναι Φως

Σάββατο, 7 Μάιος 2011

News image
πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 6/5/2011Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣΓράφει ο Πρωτοπρεσβύτερος Διονύσιος ΤάτσηςὉ συνειδητὸς χριστιανὸς βιώνει τὸν Θεὸ ὡς φῶς καὶ μὲ τὸ προσωπικό του πνευματικὸ ἀγώνα κατορθώνει, τὸ κατὰ δυνάμη πάντα, νὰ ἔχει φωτεινὴ ζωή. Τὴν ἀλήθεια αὐτὴ πολλοὶ θεολόγοι τὴν παραθεωροῦν καὶ μὲ τὰ φτερὰ τοῦ στοχασμοῦ τους μιλοῦν γιὰ βαθυστόχαστα καὶ ἄπιαστα θέματα, πρὸς ἐντυπωσιασμὸν καὶ ἱκανοποίησιν ἀνθρωπίνων παθῶν. Κάνουν τὸ οὐσιαστικὸ περιεχόμενο τῆς κατὰ Θεὸν ζωῆς φιλοσοφικὴ θεωρία καὶ στὴν πράξη ἀρνοῦνται τὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Ἀνατριχιάζουν, ὅταν ἀκοῦν τοὺς κληρικοὺς νὰ μιλοῦν γιὰ ἠθικὴ ζωή.Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης λέει ὅτι «ὁ Θεὸς εἶναι φῶς, καὶ δὲν ὑπάρχει σ᾽ αὐτὸν καθόλου σκοτάδι... Ἂν, λοιπόν, ἰσχυριστοῦμε πὼς ἔχουμε κοινωνία μὲ τὸ Θεό, ἐνῶ ζοῦμε στὸ σκοτάδι, λέμε ψέματα, καὶ οἱ ...
Περισσότερα...
+Ο μαρτυρικός επίσκοπος Βαρνάβας Μπελιάγιεφ ο δια Χριστόν Σαλός(+6 Μαίου 1963)

Σάββατο, 7 Μάιος 2011

News image
Ό άγιος γεννήθηκε στις 12 Μαΐου 1887 στο χωριό Ράμινσκι κοντά στη Ρωσική πρωτεύουσα Μόσχα. Ή μη­τέρα του, Κλαυδία Ντιλάιβα, πού προσευχόταν για 17 ολόκληρα χρόνια στο Θεό να της χαρίσει ένα παιδί, τον ονόμασε Νικόλαο. Ή Κλαυδία, γυναίκα ευσεβής και θεο­φοβούμενη, του μεταλαμπάδευσε το θείο ζήλο και μερίμνη­σε να γνωρίσει ό μικρός Νικόλας τις Ευαγγελικές αλήθειες από νεαρή ηλικία. Μικρό ακόμα τον πήγε στη Λαύρα του οσίου Σεργίου για προσκύνημα. Εκεί ό μοναχός πού φύ­λαγε τα οστά του οσίου του έδωσε λίγα λεφτά με την πα­ρότρυνση να αγοράσει ένα μικρό βιβλίο του Μητροπολί­τη Μόσχας Ίννοκέντιου, πού μίλαγε για τη Βασιλεία των ουρανών."Οταν έφτασε στην ηλικια πού τελείωσε το γυμνάσιο με χρυσό μετάλλιο άριστείας, ενώ ετοιμαζόταν για τις εισαγωγικές του εξετάσεις, πρόσεξε στη βιβλιοθήκη του το...
Περισσότερα...
+Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας (Α΄)(mp3)

Σάββατο, 7 Μάιος 2011

News image
Π. Σάββας 2008-05-18_Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ_1_ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 18-11-07 (Συνάξεις Κυριακῆς στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία).Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Εγκαίνια Ιερού Ναού στην Γλυφάδα

Σάββατο, 7 Μάιος 2011

News image
Το Σαββατοκύριακο 7 και 8 /5,  τελούνται  τα Εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Γλυφάδας. σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Το Αρμενικό Κοινοβούλιο ζητά την καταδίκη της Γενοκτονίας των Χριστιανικών Λαών στην Τουρκία

Σάββατο, 7 Μάιος 2011

News image
Η Αρμενική Εθνοσυνέλευση αποδίδει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων των γενοκτονιών που διεπράχθησαν από την Οθωμανική Τουρκία κατά την περίοδο 1914-1923, αναφέρει σχετικό μήνυμα-διακήρυξη του Προέδρου της Αρμενικής Εθνοσυνέλευσης κ. Χόβικ Αβραχαμιάν με αφορμή την 96η επέτειο μνήμης της Αρμενικής Γενοκτονίας, μεταδίδουν ασσυριακά και αρμενικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Έκδοση νέου πονήματος για τον Άγιο Χριστόφορο τον Παπουλάκο – Επιστολή Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου

Σάββατο, 7 Μάιος 2011

Το ιεραποστολικό και μη κερδοσκοπικό Ινστιτούτο «Χριστοφόρος Παπουλάκος», πρόσφατα εξέδωσε ένα ακόμη πόνημα, τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ δύο Επιστημονικών Συνεδρίων για τον αοίδιμο όσιο μοναχό Χριστοφόρο τον Παπουλάκο. Την ιστορική αυτή έκδοση απέστειλε ήδη τιμής ένεκεν στα παλαίφατα Ελληνορθόδοξα Πατριαρχεία, σε πλείστους αρχιερείς του Οικουμενικού Θρόνου, των Εκκλησιών Κύπρου, Ελλάδος, Κρήτης, Δωδεκανήσου, Αλβανίας, Αμερικής, Αυστραλίας κ.α. Επίσης [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο Οσιομάρτυρας Παχώμιος ο Αγιοπαυλίτης (+ 7 Μαΐου 1730)

Σάββατο, 7 Μάιος 2011

Καταγόταν από τη μικρή Ρωσία. Νέος σκλαβώθηκε από τους Τατάρους και πουλήθηκε σε Τούρκο βυρσοδέψη στο Ουσάκι της Φιλαδέλφειας. Επί είκοσι επτά έτη υπηρέτησε με προθυμία τον αφέντη του, υπομένοντας όμως πολλούς βασανισμούς, για να μην αρνηθεί τον Χριστό. Φεύγοντας από το Ουσάκι πηγαίνει στη Σμύρνη, όπου πετά τα τουρκικά ρούχα, που του φόρεσαν με [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Άγιος Νείλος του Σόρα ή Σόρσκυ (7 Μαΐου)

Σάββατο, 7 Μάιος 2011

News image
Ο Όσιος Νείλος του Σόρκυ καταγόταν από την ευγενή οικογένεια των Μάικωφ και γεννήθηκε στη Μόσχα το 1433 μ.Χ. από ευσεβείς γονείς. Όταν ήταν νέος, εργάσθηκε ως ταχυγράφος στην υπηρεσία του μεγάλου ηγεμόνα της Μόσχας.Η αγάπη του προς το μοναχικό βίο οδήγησε τα βήματά του στη Μονή της Λευκής Λίμνης, που είχε Ιδρύσει ο ασκητής Κύριλλος. Λίγο αργότερα μεταβαίνει στο Άγιον Όρος, με το συμμοναστή του μοναχό Ιννοκέντιο, και ασκητεύει στη «Σκήτη του Ξυλουργού». Υπάρχει βέβαια η πληροφορία ότι έμεινε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στη Μονή του Αγίου Διονυσίου του Αγίου Όρους, η οποία εκείνη την εποχή βρισκόταν σε μεγάλη ακμή.Ο Όσιος Νείλος και ο μοναχός Ιννοκέντιος επιστρέφουν στη Ρωσία περί το 1480 μ.Χ. Η αναζήτηση της ησυχίας τον κάνει να αποσυρθεί σε ένα μικρό ερημικό μέρος, λίγο μακ...
Περισσότερα...
+Ηχητικό Αγιολόγιο 7 Μαίου

Σάββατο, 7 Μάιος 2011

News image
Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 7 Μαΐου Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως) anavaseis.blogspot.comΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+7 Μαΐου Συναξαριστής

Σάββατο, 7 Μάιος 2011

Ἀνάμνηση τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος σημείου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐπὶ Κωνσταντίου, Κοδράτου Μάρτυρα καὶ τῶν σὺν αὐτῶ, Ρουφίνου καὶ Σατορνίνου Μαρτύρων, Μαξίμου Μάρτυρος, Ἰουβεναλίου Μάρτυρος, Ἀκακίου τοῦ κεντυρίωνος, Φλαβίου Ἱερομάρτυρα καὶ τῶν σὺν αὐτῶ Ἁγίων Μαρτύρων Αὐγούστου καὶ Αὐγουστίνου αὐταδέλφων, Ἰωάννου Ὁσίου καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἰωάννου τοῦ Ψυχαΐτου, Ταρασίου τοῦ Ἐρημίτου καὶΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ταινία Θωρ: Παρακινούν σε μποϋκοτάζ για τον μαύρο θεό της Σκανδιναβικής μυθολογίας

Σάββατο, 7 Μάιος 2011

News image
Πριν λίγες ημέρες έκανε την επίσημη πρεμιέρα της στους κινηματογράφους (και στην Ελλάδα) η αμερικάνικη ταινία ‘Thor’ (‘Θωρ’). Ο Θωρ (Thor ή στα Γερμανικά Donar/Donner) είναι ο κοκκινομάλλης και γενειοφόρος θεός του κεραυνού και της αστραπής στη Γερμανική και Σκανδιναβική μυθολογία. Είναι γιος του Οντίν και της Γιορντ. Ενώ ο Οντιν είναι θεός των ισχυρών και αριστοκρατικός, ο Θωρ είναι περισσότερο ένας κοινός άντρας, που συχνά συνασπίζεται με τους ανθρώπους εναντίον άλλων θεών. Η ημέρα του Θωρ ή Τορ (Tor's Day ή Thor's Day) έδωσε το Thursday (δηλ. Πέμπτη) στα αγγλικά, το Donnerstag (που σημαίνει η ημέρα του κεραυνού) στα Γερμανικά, το Donderdag στα Ολλανδικά και το Torsdag στα Σουηδικά, Δανέζικα και Νορβηγικά. Η αμερικάνικη ταινία βασίζεται στον χαρακτήρα του κόμικ με το ίδιο όνομα...
Περισσότερα...
+Ο Κηφισίας Κύριλλος προεξήρχε της αγρυπνίας για την Αγία Ματρώνα

Σάββατο, 7 Μάιος 2011

Με λαμπρότητα και κατάνυξη εορτάσθηκε η μνήμη της Οσίας Ματρώνης της Ρωσίδος, της αομμάτου και θαυματουργού στο Ι. Μετόχιο Αγ. Παντελεήμονος Κοκκιναρά Πεντέλης της Ι.Μονής Ασωμάτων Πετράκη. Το απόγευμα της Κυριακής 1 Μαΐου στις 6.00μ.μ. υποδέχθηκαν στο Καθολικό της Μονής ο Γέρων του Μετοχίου Αρχιμ.Ονούφριος (σημείωση: Ο γέροντας Ονούφριος δεν διακρίνεται στις φωτογραφίες) και οι ενταύθα [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Απόφαση Αγίου Όρους κατά της κάρτας του πολίτη

Σάββατο, 7 Μάιος 2011

ΚΑΡΥΑΙ ΤΗ 22.4/5.5.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ «ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» Εξ αφορμής της προσφάτου καταθέσεως στην Βουλή των Ελλήνων του νομοσχεδίου «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» και την απορρέουσα εκ τούτου μελ­λον­τική έκδοσι της «Κάρτας του Πολίτη», η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους επιθυμεί να επισημάνη τα ακόλουθα: Η [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ομιλία για την δράση του Γραφείου της Εκκλησίας της ...

Σάββατο, 7 Μάιος 2011

News image
Ομιλία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με ομιλητή τον Αρχιμανδρίτη Ιγνάτιος Σωτηριάδη, από το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, Η ομιλία είχε θέμα την λειτουργία και την κοινωνική δραστηριότητα του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, από το 1998 που ιδρύθηκε έως σήμερα. Ο Αρχιμανδρίτης διένειμε σχετική επετειακή έκδοση επί τη δεκαετηρίδι της λειτουργίας του (1998-2008), με πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό. Ο Αρχιμ. Ιγνάτιος, βρέθηκε σε μια από τις επιμορφωτικές συναντήσεις του Ιδρύματος και παρουσίασε στους επιμορφουμένους κληρικούς και λαϊκούς το ποιμαντικό έργο του Γραφείου της Εκκλησίας της Ελλάδος στην πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης...
Περισσότερα...
+Ο Γερο – Κωνσταντίνος, ο δια Χριστόν σαλός.

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Ο άκακος και σιωπηλός δια Χριστόν σαλός Γερο -Κωνσταντίνος (Αγγελής) γεννήθηκε στο Καλέντσι της Δωδώνης, στην Ήπειρο, στις 10-2-1898. Τον πατέρα του τον έλεγαν Σταύρο και την μητέρα του Ανθούλα. Λεπτομέρειες από τα πρώτα χρόνια της μοναχικής ζωής του δεν γνωρίζουμε, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι είχε κάνει παλιά στην Ι. Μονή Διονυσίου ως αρχάριος. Χρόνια όμως, συνέχεια, τον έβλεπε κανείς να εμφανίζεται γύρω στις Καρυές και να μένη σ’ ένα γκρεμισμένο Κελλί της Μονής Κουτλουμουσίου. (Παλιά ήταν το «Μονύδριο των Φιλαδέλφων» του Αγίου Γεωργίου).Εκεί λοιπόν σε μία γωνία του γκρεμισμένου κτιρίου, που έπεφταν λιγότερα νερά από την στέγη και έμπαινε λιγότερο κρύο από τα σπασμένα παράθυρα και τις πόρτες, είχε κάτι κουρελιασμένες κουβέρτες και έμοιαζε σαν αετός στην φωλιά του.Εξωτερικά...
Περισσότερα...
+Ιώβ του πολυάθλου (6 Μαϊου) (Με πλούσιο φωτογραφικό υλικό)

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Η υπόθεση του βιβλίου της Π. Διαθήκης.Ο Ιώβ είναι ένας εκλεκτός και πλήρως αφοσιωμένος στον Κύριο άνθρωπος, με αρετή και ευσέβεια, που την επιδοκιμάζει πλήρως και την επαινεί ο ίδιος ο Θεός και τον θεωρεί ως τον πιο εκλεκτό άνθρωπο στη γη. Για τη γνησιότητα όμως της ευσέβειας και της αρετής του Ιώβ αμφιβάλλει απολύτως ό σατανάς, πού προσπαθεί να τον διαβάλει και σ’ αυτόν τον Θεό ως υποκριτή και καθαρά έμπορο της ευσέβειας! Θεωρεί την ευσέβεια του Ιώβ ως ψεύτικη -σαν να μην είναι παντογνώστης ο Θεός και σαν να μη βλέπει τα κρυφά για άλλους μυστικά των καρδιών και φυσικά και τα βάθη της καρδιάς του δούλου Του Ιώβ!- και αποδίδει καθαρά εγωιστικά ελατήρια και κίνητρα για ικανοποίηση ατομικών συμφερόντων και μόνο στον Ιώβ.Ο Ιώβ τον εαυτό του αγαπά και όχι το Θεό, πιστεύει ο σατανάς. ...
Περισσότερα...
+Ο Χριστός, ο φιλάνθρωπος καλλιεργητής μας......π.Ανανία Κουστένη

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

Δέκατη Τρίτη Κυριακή του Ματθαίου σήμερα, αγαπητοί, και το Ευαγγέλιο κάνει λόγο για την παραβολή των κακών γεωργών. Ο Χριστός μας ευρίσκεται λίγο πριν από το Πάθος Του στην Ιερουσαλήμ και έχει κάνει τη θριαμβευτική Του είσοδο στην αγία πόλη.   Και την  επόμενη ακριβώς ημέρα -στη δική μας Μεγάλη Δευτέρα- ήταν στον ναό, όπου είχε βγάλει την  προηγουμένη τους εμπόρους και τους αργυραμοιβούς (Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο ύπνος του ενάρετου ανθρώπου

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Όταν το βράδυ, με ευχάριστη καρδιάφτάσεις στο κρεβάτι σου για ύπνοφέρνε στο νου σου τις ευεργεσίεςκαι την πρόνοια του Θεού. Θα γεμίσεις τότε από αγαθές σκέψειςκαι θα ευφρανθεί πιο πολύ η ψυχή σου.Τότε ο ύπνος του σώματος γίνεταιξύπνημα πνευματικό της ψυχής.Και το κλείσιμο των ματιών σου θα γίνεται αληθινή όραση του Θεού.Και η σιωπή σου, γεμάτη από τα αγαθά αυτά δώραθα σου επιτρέψει με όλη τη δύναμη της ψυχής σουνα προσφέρεις στο Θεό των όλων δυνατή και βαθιά δοξολογία.Διότι, όταν απουσιάζει η κακία από τον άνθρωποκαι μόνη η ευχαριστία και ευγνωμοσύνη αρέσει στο Θεό περισσότεροαπό οποιαδήποτε πολυτελή εξωτερική θυσία. Σ' Αυτόν ανήκει η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων.Αμήν.Αντώνιος ο Μέγαςhttp://lllazaros.blogspot.com/http://pneumatikixara.blogspot.com/2011/05/blog-post_7776.html#moreΠερισσό...
Περισσότερα...
+Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα του Σαββάτου 07-05-11

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς ...
Περισσότερα...
+Θολώνουν τα νερά εν μέσω απογραφής. Έντυπο για προσφορά οργάνων θα δίνουν στους πολίτες κατά την απογραφή

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Σέ συνέχεια τῶν παλαιοτέρων ἀναρτήσεων γιά τό ἀπαράδεκτο νέο νόμο μέ τόν ὁποῖο ὅλοι θεωρούμαστε δότες ὀργάνων:  1)Δύο χρόνια από την οσιακή κοίμηση του μοναχού Νικοδήμου Γρηγοριάτου. «Να χαίρεστε πάτερ Νικόδημε!»2)Ἐπιτρέπεται νά εἴμαστε δωρητές ὀργάνων; (τί δίδασκαν οἱ ὅσιοι Γέροντες π. Παΐσιος, π. Πορφύριος καί π. Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ).3)Εγκεφαλικός Θάνατος: Δωρητές Οργάνων;4)Η τελεσίδικη απάντησις στο θέμα των μεταμοσχεύσεων ζωτικών οργάνων.5)Ὁ «ἐγκεφαλικός θάνατος» δέν εἶναι θάνατος: 1)Συγκλονιστικό περιστατικό, 2)Τί λέει ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.6)Γιά νά μή σᾶς δολοφονήσουν (ὅταν βρεθεῖτε σε νοσοκομεῖο)7)Γέρων Παΐσιος: Περί μεταμοσχεύσεων ανθρωπίνων οργάνωνδημοσιεύουμε τήν νέα μεθόδευση τῆς Πολιτείας :Ενώ με βάση το νέο τερατούργημα που ετοιμάζουν, το νομοσχέδι...
Περισσότερα...
+Θολώνουν τα νερά εν μέσω απογραφής. Έντυπο για προσφορά οργάνων θα δίνουν στους πολίτες κατά την απογραφή

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Σέ συνέχεια τῶν παλαιοτέρων ἀναρτήσεων γιά τό ἀπαράδεκτο νέο νόμο μέ τόν ὁποῖο ὅλοι θεωρούμαστε δότες ὀργάνων:  1)Δύο χρόνια από την οσιακή κοίμηση του μοναχού Νικοδήμου Γρηγοριάτου. «Να χαίρεστε πάτερ Νικόδημε!»2)Ἐπιτρέπεται νά εἴμαστε δωρητές ὀργάνων; (τί δίδασκαν οἱ ὅσιοι Γέροντες π. Παΐσιος, π. Πορφύριος καί π. Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ).3)Εγκεφαλικός Θάνατος: Δωρητές Οργάνων;4)Η τελεσίδικη απάντησις στο θέμα των μεταμοσχεύσεων ζωτικών οργάνων.5)Ὁ «ἐγκεφαλικός θάνατος» δέν εἶναι θάνατος: 1)Συγκλονιστικό περιστατικό, 2)Τί λέει ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.6)Γιά νά μή σᾶς δολοφονήσουν (ὅταν βρεθεῖτε σε νοσοκομεῖο)7)Γέρων Παΐσιος: Περί μεταμοσχεύσεων ανθρωπίνων οργάνωνΑἶσχος! Ἕνας νέος δολοφονικός νόμος (γιά τίς μεταμοσχεύσεις). Ἀντισταθεῖτε! δημοσιεύουμε τήν νέα μεθόδευση ...
Περισσότερα...
+11ήμερο Προσκύνημα στους Αγίους Τόπους - Σινά από 22/07/11 έως 01/08/11

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
11ήμερο Προσκύνημα στους Αγίους Τόπους - Σινά από  22/07/11 έως 01/08/111η ημ.22/07/2011 Παρασκευή: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ – ΤΕΛ ΑΒΙΒΣυνάντηση στο Αεροδρόμιο Μακεδονία στις 22:00.  Με πτήση της Aegean Air άφιξη μέσω Αθηνών στο Τελ Αβίβ ξημερώματα Σαββάτου (στις 23/07/2011).2η ημ.23/07/2011 Σάββατο: ΛΥΔΑ-ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ Επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στη Λύδα όπου θα προσκυνήσουμε τον τάφο του Αγίου Γεωργίου. Συνεχίζουμε για προσκύνημα στο Όρος των Ελαιών απ' όπου ανελήφθη ο Κύριος και στη Μικρή Γαλιλαία. Προσκύνημα στην Γεθσημανή στον Τάφο της Παναγίας και τέλος προσκύνημα στον Βράχο της Αγωνίας. Στις 12.00 η ώρα  τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση.1η  διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ3η ημ.24/07/2011 Κυριακή: ΣΙΩΝ - ΕΝΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ Μετά το πρωινό προσκύνημα στη Σιών, στο υπερώο και σ...
Περισσότερα...
+11ήμερο Προσκύνημα στους Αγίους Τόπους - Σινά από 22/07/11 έως 01/08/11

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
11ήμερο Προσκύνημα στους Αγίους Τόπους - Σινά από  22/07/11 έως 01/08/111η ημ.22/07/2011 Παρασκευή: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ – ΤΕΛ ΑΒΙΒΣυνάντηση στο Αεροδρόμιο Μακεδονία στις 22:00.  Με πτήση της Aegean Air άφιξη μέσω Αθηνών στο Τελ Αβίβ ξημερώματα Σαββάτου (στις 23/07/2011).2η ημ.23/07/2011 Σάββατο: ΛΥΔΑ-ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ Επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στη Λύδα όπου θα προσκυνήσουμε τον τάφο του Αγίου Γεωργίου. Συνεχίζουμε για προσκύνημα στο Όρος των Ελαιών απ' όπου ανελήφθη ο Κύριος και στη Μικρή Γαλιλαία. Προσκύνημα στην Γεθσημανή στον Τάφο της Παναγίας και τέλος προσκύνημα στον Βράχο της Αγωνίας. Στις 12.00 η ώρα  τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση.1η  διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ3η ημ.24/07/2011 Κυριακή: ΣΙΩΝ - ΕΝΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ Μετά το πρωινό προσκύνημα στη Σιών, στο υπερώο και ...
Περισσότερα...
+Καμία δέσμευση της κυβέρνησης για τα Θρησκευτικά του Λυκείου

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Σε μια ακόμη Επιτροπή παραπέμφθηκαν όλα τα φλέγοντα ζητήματα της Εκκλησίας κατά τη σημερινή συνάντηση Αρχιεπισκόπου – Πρωθυπουργού. Ο Αρχιεπίσκοπος υπέβαλε υπόμνημα στον πρωθυπουργό που αφορά σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα. Στη δίωρη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα του μαθήματος των Θρησκευτικών. Η παρούσα στη συνάντηση Υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο και τους Ιεράρχες που ήταν μαζί του για το Νέο Λύκειο και τον τρόπο διδασκαλίας των Θρησκευτικών σε αυτό, φάνηκε όμως απρόθυμη να δεσμευτεί για αλλαγές στο σχέδιο ώστε να διατηρηθεί η υποχρεωτικότητα του μαθήματος σε όλες τις τάξεις και στις ώρες που διδάσκεται μέχρι σήμερα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο δημοσιογράφος Σωτήρης Σταθόπουλος στη real.gr «Μόνο χρόνο κέρδισε τελικά ο Αρχιεπίσκοπος και οι συνοδικοί Ιεράρ...
Περισσότερα...
+Ὁ Ἀναστάς Ἰησοῦς -Ἡ ἐλπίδα μας. Μηνύματα ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου.

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἅγιον Ὅρος 2005 Ἀνάστασιν Χριστοῦ Θεασάμενοι Μηνύματα ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα Ὁ Ἀναστάς Ἰησοῦς -Ἡ ἐλπίδα μας Τ ήν ἁγία καί λαμπρά νύκτα τῆς Ἀναστάσεως, στόν ὄρθρο και στήν Θεία Λειτουργία ὅλα ἀστράπτουν καί λάμπουν στόΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Λόγοι Γ΄ 1) «Μέ την εξομολόγηση ό άνθρωπος λυτρώνεται» 2) «Ό Θεός θέλει ό άνθρωπος νά διορθώνεται διά τον ανθρώπου»

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

Λόγοι Γ΄ ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μέρος Πέμπτο - Κεφάλαιο 1ον Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ Για να νιώση κανείς ανάπαυση, πρέπει να πετάξη τα μπάζα από μέσα του. Αυτό θά γίνη με την εξομολόγηση.  Ανοίγοντας ο άνθρωπος την καρδιά του στον πνευματικό και λέγοντας τα σφάλματα του, ταπεινώνεται, και έτσι ανοίγει την πύλη του Ουρανού,Περισσότερα...
Περισσότερα...
+“Θέλω να γίνω χριστιανή, αλλά ο άντρας μου θα μου πάρει τα παιδιά” (video)

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Το τηλεοπτικό κανάλι Alhayat TV είναι ένα αραβικό χριστιανικό τηλεοπτικό κανάλι, που εκπέμπει σε χώρες όπως η Αίγυπτος, Αμερική, Καναδάς, Αυστραλία και ορισμένες της Ευρώπης και το παρακολουθούν χιλιάδες θεατές. Βγήκε στον αέρα τον Σεπτέμβριο του 2003, με εκπομπές κυρίως από την Αίγυπτο. Το Alhayat είναι ευαγγελικό στους στόχους του και εξηγεί στην ιστοσελίδα του ότι "ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου και το αίμα Του χύθηκε στο σταυρό για να εξαγοράσει την ανθρωπότητα και αποκαταστήσει την διασπασμένη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό". Μπορείτε να το παρακολουθήσετε ζωντανά από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΔΩ. Πολλές εκπομπές του Alhayat απευθύνονται στους μουσουλμάνους, ενώ παρουσιάζονται πρώην μουσουλμάνοι που έγιναν χριστιανοί, όπως για παράδειγμα ο...
Περισσότερα...
+Κωνσταντίνος Χολέβας, Η λήθη είναι το αντίθετο της ιστορικής αλήθειας

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
πηγή: «Πειραϊκή Εκκλησία», Μάιος 2011Η ΛΗΘΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣΓράφει ο κ. Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικός ἘπιστήμωνἈνέκαθεν γιά τούς Ἕλληνες ἡ γνώση τῆς Ἱστορίας ἐθεωρεῖτο σημαντικό πνευματικό ἐφόδιο. Στόν μεγάλο τραγικό ποιητή Εὐριπίδη ἀποδίδεται ἡ γνωστή ρῆσις "ὄλβιος ὅστις Ἱστορίας ἔσχεν μάθησιν", δηλαδή εἶναι εὐτυχής ὅποιος ἔχει μελετήσει τήν Ἱστορία. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας εἶχαν βαθειά ἱστορική γνώση , ὅπως φαίνεται ἀπό κλασσικά κείμενά τους ὅπως π.χ. ἀπό τόν λόγο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου "Πρός τούς νέους ὅπως ἄν ἐξ ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων". Στήν Τουρκοκρατία ἡ μελέτη τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας ἦταν ἀπαγορευμένη ἀκόμη καί ὅταν ἐπιτρεπόταν ἡ διδασκαλία τῆς Πίστεως καί τῆς Γλώσσας. Εἶναι χαρακτηριστική μία μαρτυρία τοῦ Γάλλου δημοσιογράφου Ρενέ Πυώ, ὁ ὁποῖος τό 1912 ε...
Περισσότερα...
+Οσίου Ιωάννου του Σιναίτου - Ουρανοδρόμος Κλίμαξ. Λόγος εικοστός όγδοος

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

 ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΟΓΔΟΟΣ Περὶ προσευχῆς (α) (Διὰ τὴν ἱερὰν προσευχήν, τὴν μητέρα τῶν ἀρετῶν, καὶ διὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ παρίσταταί τις εἰς αὐτὴν νοερῶς καὶ σωματικῶς) Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ὡς πρὸς τὴν ποιότητά της, εἶναι συνουσία καὶ ἕνωσις τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεόν (1), καὶ ὡς πρὸς τὴν ἐνέργειά της, σύστασις καὶ διατήρησις τοῦ κόσμου, συμφιλίωσις μὲ τὸν Θεόν, μητέρα τῶν δακρύων, καθὼς ἐπίσης καὶ θυγατέρα,Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ἰωάννης Θ. Χαΐνης, Θα γίνη χωρισμός Κράτους – Ἐκκλησίας;

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 6/5/2011ΘΑ ΓΙΝΗ Ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ;Τοῦ κ. Ἰωάν. Θ. Χαΐνη, Ὁμ. Καθηγ. Ε.Μ.Π.O ΚΥΡΙΟΣ Πρωθυπουργὸς καθὼς καὶ ἡ Ὑπουργὸς Παιδείας κα Ἄννα Διαμαντοπούλου δήλωσαν ὅτι ἐπιθυμοῦν τὸν χωρισμὸν Κράτους – Ἐκκλησίας. Γι᾽ αὐτὲς τὶς δηλώσεις τους ὁ Βουλευτὴς Ἀχαΐας Κύριος Ν. Νικολόπουλος ἔκανε σχετικὴ ἐρώτηση πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸ στὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων. Καλὸν θὰ ἦταν οἱ προαναφερθέντες, πρὶν νὰ προβοῦν σ᾽ αὐτὲς τὶς βαρυσήμαντες δηλώσεις, νὰ γνωρίζουν πῶς ἔχει τὸ θέμα ἀπὸ νομικῆς καὶ συνταγματικῆς πλευρᾶς, συμβουλευόμενοι ἔγκριτους νομικοὺς – συνταγματολόγους, οἱ ὁποῖοι μὲ ἀντικειμενικότητα, σαφήνεια καὶ ἀκρίβεια θὰ τοὺς ἐξηγήσουν.Πολὺ σύντομα ἐπισημαίνω τὰ ἀκόλουθα: Ὁ Συνταγματικὸς Νομοθέτης θέτει στὸ Σύνταγμα πρῶτα τὸ Πολίτευμα, καὶ ἀκολούθως τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν προστ...
Περισσότερα...
+Ἀρχιμ. Εὐσέβιος Βίττης. Ἀναφορά στόν ἀγώνα του καί τήν μαρτυρία τοῦ (1927-2009) (Μέρος Ζ΄ Τελευταῖο)

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος Ἐτήσια ἔκδοσις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὅρους Περίοδος Β΄ ἔτος 2010 ἀριθμ. 35 † Ἀρχιμ. Εὐσέβιος Βίττης Ἀναφορά στόν ἀγώνα του καί τήν μαρτυρία του (1927-2009)  Τί νά ποῦμε γιά τήν ἀνεξικακία του; Προσπάθησε δύο φορές νά φέρῃ λίγο νεράκι μέ σωλῆνα ἀπό μία πηγή στό κελάκι του.  Κάποιος χωρικός τοῦ τό ἔκοβε, μέχρις ὅτουΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Συζήτησαν για να αποφασίσουν ότι…θα συζητήσουν!

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

των Νίκου Παπαχρήστου και Αντώνη Τριανταφύλλου – Φώτο: Χρήστος Μπόνης Η αποδέσμευση και αξιοποίηση της εναπομείνασας Εκκλησιαστικής περιουσίας, το ζήτημα των χρηματικών διαθεσίμων των εκκλησιαστικών ΝΠΔΔ, το ευαίσθητο ζήτημα της «εικαζόμενης συναίνεσης» για τη δωρεά οργάνων, οι προσλήψεις και αποσπάσεις κληρικών, το ζήτημα της Κάρτας του Πολίτη, η αναβάθμιση της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, η αποτροπή υποβάθμισης [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Πειραιώς Σεραφείμ: Εμμένω εις τας απόψεις μου περί αντικανονικής καθαιρέσεως του Σεβ. Ράσκας

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ με επιστολήν του προς τον «Ο.Τ.» απαντά εις σχόλιον μας συμφώνως προς το οποίον ενώ ανεγνώρισε το αντι- κανονικόν της καθαιρέσεως του αντιοικουμενιστού–αντιπαπικού Σεβ. Μητροπολίτου Ράσκας και Πριζρένης κ. Αρτεμίου, υπέγραψε Συνοδικόν έγγραφον δια του οποίου υιοθετεί την άποψιν της Εκκλησίας μας ότι ο Σεβ. Ράσκας προβαίνει εις συκοφαντίας, προπαγάνδα και παρασυναγωγήν εις βάρος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Σερβίας.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Σεμινάρια της Σχολής Γονέων του Ε.Μ.Ι. της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Ξεκινά σε λίγες μέρες η τελευταία θεματική ενότητα του ετήσιου σεμιναρίου της Σχολής Γονέων του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο μήνας Μάιος είναι ο τελευταίος μήνας συναντήσεων του σεμιναρίου της περιόδου 2010-11 και θα καλύψει τη θεματική ενότητα «Δύσκολα ζητήματα και προβλήματα στο θεσμό της οικογένειας και τους γονείς σήμερα».Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Φεστιβάλ Νεολαίας της Εκκλησίας της Ελλάδος

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Το Σάββατο 7  και την Κυριακή 8 Μαίου, θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Κηφισιάς, το Περιφερειακό Φεστιβάλ έκφρασης και δημιουργίας εφήβων και νέων των Μητροπόλεων της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας και των νησιών του Αιγαίου, που οργανώνεται από την Συνοδική Επιτροπή Χριστιανικής Αγωγής Νεότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας. Το θέμα της εκδήλωσης είναι: "Τόπος απο Φώς και Θάλασσα" και θα απονεμηθούν τρία ισότιμα βραβεία και δύο έπαινοι στα καλύτερα σύνολα. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Εγκαινιάζεται ο Σταθμός Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών στον Βόλο

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Τα εγκαίνια του Σταθμού Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, με την επωνυμία «Διακονία», θα τελέσει την Τρίτη 10 Μαΐου ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Πατρών για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Την Τετάρτη 11 Μαΐου 2011 και από ώρα 7 π.μ. έως 10 π.μ. στον Παλαιό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, θα τελέση Θεία Λειτουργία για την, παρά Θεού ενίσχυση και τον φωτισμό, των διαγωνιζομένων στις Γενικές Εξετάσεις.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ιερά μονοπάτια - ET3, α΄μέρος: Μικρό Άγιο Όρος (Βίντεο 21-12-2008)

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

Τους προαιώνιους δρόμους επιλέγει η σειρά της ΕΤ3 ‘‘Ιερά Μονοπάτια’’ για ένα ταξίδι στον Ορθόδοξο Μοναχισμό, μία περιπλάνηση σε κάθε μορφή της Βυζαντινής τέχνης. Στα ‘‘Ιερά Μονοπάτια’’, ο τηλεθεατής ενημερώνεται μεταξύ άλλων για την παλαιολόγειο ζωγραφική, τα μοναδικά ψηφιδωτά, τη Βυζαντινή μουσική, τα διακονήματα των μοναχών, τα ησυχαστήρια, τα ασκηταριά, τα σήμαντρα, τα τάλαντα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Θεία Λειτουργία στην Λέρο για τους υποψηφίους των Πανελληνίων εξετάσεων

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Την Παρασκευή 6 Μαΐου 2011, στον Ι.Ναό Σωτήρος Χριστού, όπως κάθε χρόνο, ετελέσθη Θεία Λειτουργία υπέρ θείας φωτίσεως, ευοδώσεως και επιτυχίας των υποψηφίων των πανελληνίων εξετάσεων αποφοίτων ακαδημαϊκών μαθητών του Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ της Νήσου Λέρου. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Σταυρός με Τίμιο Ξύλο στο Κάτω Χαλάνδρι

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

Τεμάχιο Τιμίου Ξύλου που φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Σαγματά Θηβών πρόκειται να μεταφερθεί, την Κυριακή 8η Μαϊου, στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Κάτω Χαλανδρίου(Περικλέους κ΄ Ηρ. Πολυτεχνείου). Σε ειδική τελετή οι εκκλησιαστικές και πολιτικές αρχές και πιστοί από κάθε γωνιά της Αθήνας αναμένεται να υποδεχθούν το ιερό κειμήλιο της Πίστης που συνδέεται με τις τελευταίες [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Πέθανε την Κυριακή του Πάσχα ο Σάι Μπάμπα!

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

Ειρωνεία της ζωής… Ο Σάι Μπάμπα, ο αυτοπροσδιορισθείς ως ανώτερος του Χριστού, πέθανε ανήμερα της Πασχαλιάς, σε νοσοκομείο της Νότιας Ινδίας… Πλάνεσε πολλούς, δοξάστηκε και πλούτισε , ήρθε κι η ώρα να πληρώσει το κοινό ανθρώπινο χρέος και να αποκαλυφθεί έτσι πως δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένας κοινός θνητός κι ας έλεγε μέσα σε [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Η Υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου ορίστηκε Πρόεδρος της Επιτροπής που θα συζητήσει τα θέματα που αφορούν την Εκκλησία

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Στη σημερινή συνάντηση Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου στο Μέγαρο Μαξίμου αποφασίστηκε η συγκρότηση κοινής επιτροπής κυβέρνησης και Ιεράς Συνόδου για να συζητηθούν αναλυτικά όλα τα θέματα που αφορούν την Εκκλησία. Στην Επιτροπή θα προεδρεύει η Υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου και από κυβερνητικής πλευράς θα μετέχουν υπουργοί ή εκπρόσωποι από τα υπουργεία Υποδομών, Υγείας, Οικονομικών και Πολιτισμού. Πιθανότατα στην προσεχή Σύνοδο της Ιεραρχίας, που συγκαλείται εντός του μηνός Μαΐου θα οριστούν και τα μέλη της Συνόδου που θα μετέχουν στην Επιτροπή. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου ανέλυσε στον Αρχιεπίσκοπο και τους Ιεράρχες που ήταν μαζί του (Ελασσώνος Βασίλειος, Σάμου Ευσέβιος, Νέας Σμύρνης Συμεών) τη φιλοσοφία του Ν...
Περισσότερα...
+Φως στη δολοφονία των δύο αστυνομικών

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

Μετά από ευρεία αστυνομική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ σε συνεργασία με την ΕΥΠ προσήχθησαν στην Ασφάλεια Αττικής 35 άτομα, όπου- αφού εξετάστηκαν- εξιχνιάστηκε το περιστατικό της δολοφονίας των δύο αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ, στου Ρέντη, και η προηγηθείσα ληστεία στο περίπτερο στο Μενίδι. Αναμένονται λεπτομερείς ανακοινώσεις αργότερα. Η ΕΛ.ΑΣ αναμένεται να προχωρήσει σε 14 συλλήψεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Θέλουν να χτίσουν εκ νέου το παρεκκλήσι της Αγίας ...

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Συνεχίζεται στα κατεχόμενα ο απόηχος από την κατεδάφιση της εκκλησίας της Αγίας Θέκλας δίπλα από το παράνομο ξενοδοχείο ''Κιβωτός του Νώε'' στη Βοκολίδα.Οπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα «Χαβαντίς», το παράνομο ξενοδοχείο είναι έτοιμο να ανεγείρει εκ νέου το παρεκκλήσι. Ο διευθυντής του, Γκιουρέλ Ινάν, δήλωσε στην εφημερίδα ότι στάληκαν εργάτες για να καθαρίσουν τους τοίχους της κατεδαφισμένης εκκλησίας, πάνω στα απομεινάρια της οποίας θα χτίσουν. ''Θα βρούμε τον τρόπο για αποκατάσταση, για φτιάξιμο. Σκεφτόμαστε να κάνουμε ξανά μια που να μοιάζει'', είπε.Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα με τίτλο ''Κρίση με την εκκλησία'' γράφει ότι οι Ε/κ ετοιμάζονται να μεταφέρουν το θέμα στις Βρυξέλλες, ενώ σημειώνεται η ανησυχία των ψευδοαρχών για τις εξελίξεις. Στο δημοσίευμα αναφέρονται δηλώσεις του Αρχιεπ...
Περισσότερα...
+Γεώργιος Κρίππας, Το μάθημα των Θρησκευτικών από απόψεως νομικής και εγκληματολογικής

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 6/5/2011ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΨΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣΕἰσήγησις εἰς τὴν Διημερίδα τῆς ΠΕΘ, 12–13 Μαρτίου 2011Τοῦ κ. Γεωργίου Ἠλ. Κρίππα, Καθ. Ἐλευθέρου Παν., Διδ. Συνταγματικοῦ Δικαίου(1ον)Εἶναι γνωστόν, ὅτι ὁ διάβολος ἀπὸ αἰώνων πολεμάει τὴν πίστη μας καὶ τὴν θρησκεία μας. Στὴν ἀρχὴ εἶχε θέσει εἰς ἐφαρμογὴ τὶς διώξεις καὶ τὰ μαρτύρια τῶν πιστῶν. Μετέπειτα, ὅταν ἡ Χριστιανικὴ θρησκεία ἀναγνωρίσθηκε ἐπισήμως μᾶς ἔρριξε τὶς παντοειδεῖς αἱρέσεις, οἱ ὁποῖες ἐταλαιπώρησαν βαρέως τὴν πίστη μας (καὶ τὴν ταλαιπωροῦν μέχρι σήμερον εἰς μικρότερον βαθμόν)...Πρωτίστως ὅμως ἐνδιαφέρεται καὶ πολεμᾶ νὰ μᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴν θρησκεία μας μὲ παντοειδεῖς τρόπους. Ὅπως ξέρουμε ἕνας ἄνθρωπος γίνεται Χριστιανὸς τυπικὰ διὰ τοῦ βαπτίσματος καὶ οὐσιαστικὰ διὰ τῆς τηρή...
Περισσότερα...
+Συζήτησαν για να αποφασίσουν ότι...θα συζητήσουν!

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Η αποδέσμευση και αξιοποίηση της εναπομείνασας Εκκλησιαστικής περιουσίας, το ζήτημα των χρηματικών διαθεσίμων των εκκλησιαστικών ΝΠΔΔ, το ευαίσθητο ζήτημα της «εικαζόμενης συναίνεσης» για τη δωρεά οργάνων, οι προσλήψεις και αποσπάσεις κληρικών, το ζήτημα της Κάρτας του Πολίτη, η αναβάθμιση της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, η αποτροπή υποβάθμισης του μαθήματος των θρησκευτικών καθώς και η αποτελεσματικότερη συνεργασία Εκκλησίας-Πολιτείας προς όφελος της Κοινωνίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σχεδόν δίωρης συνάντησης που είχαν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος και ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου το μεσημέρι της Παρασκευής στο Μέγαρο ΜαξίμουΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Θαυματουργικές εκδιώξεις ακρίδων από τον Άγιο Σεραφείμ της Λειβαδιάς

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

VatopaidiFriend: Είναι συνηθισμένο θαύμα το να εξαφανίζεται αμέσως με απίστευτο τρόπο μια επιδημία ή μια επιδρομή ακρίδων ή άλλων ζημιογόνων εντόμων ή να λύεται μια ανομβρία με έναν αγιασμό ή μια λιτανεία ή την περιφορά ενός αγίου λειψάνου (π.χ. του αγίου Σεραφείμ του Δομπού, του αγίου Νικάνορα των Γρεβενών, της αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής – [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Η Άννα Διαμαντοπούλου ανέλυσε στον Αρχιεπίσκοπο τη φιλοσοφία του Νέου Λυκείου και τον τρόπο διδασκαλίας των Θρησκευτικών

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Παρούσα στη σημερινή συνάντηση Αρχιεπισκόπου -Πρωθυπουργού ήταν και η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου η οποία, σύμφωνα με την ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, «ανέλυσε στον Αρχιεπίσκοπο και τους ιεράρχες τη φιλοσοφία του Νέου Λυκείου όπου προβλέπεται συγκεκριμένος τρόπος διδασκαλίας των Θρησκευτικών. Σημειώνεται πως η Εκκλησία έχει ήδη εκφράσει ενστάσεις, ζητώντας περισσότερο και ευρύτερο χρόνο διδασκαλίας».Στη συνάντηση αποφασίστηκε η συγκρότηση κοινής επιτροπής κυβέρνησης και Ιεράς Συνόδου για να συζητηθούν αναλυτικά όλα τα θέματα που αφορούν την Εκκλησία. Στην Επιτροπή, της οποίας θα προεδρεύει η υπουργός Παιδείας, θα μετέχουν υπουργοί ή εκπρόσωποι των υπουργείων Υποδομών, Υγείας, Οικονομικών και Πολιτισμού.Διαβάστε ολόκληρο το δημοσίευμα της Ναυτεμπορικής πατώντας το Διαβάστε περισσότερα...Αναγκαία...
Περισσότερα...
+Συζητήθηκε το ζήτημα των Θρησκευτικών στη συνάντηση Αρχιεπισκόπου – Πρωθυπουργού

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Η ΝΕΤ πριν λίγο μετέδωσε ότι η Υπουργός Παιδείας που συμμετείχε στη συνάντηση εξήγησε τη λογική του Νέου Λυκείου όταν τέθηκε το ζήτημα του μαθήματος των Θρησκευτικών. Την πληροφορία μεταδίδουν και οι ιστοσελίδες in.gr και Τα Νέα.Μεταφέρουμε το σχετικό δημοσίευμε από Τα Νέα:Εκκλησιαστική περιουσία και Θρησκευτικά επί τάπητος στη συνάντηση Παπανδρέου-ΙερώνυμουΗ αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας και το μάθημα των Θρησκευτικών, το οποίο πλέον είναι ωραίο και προαιρετικό στο Λύκειο, τέθηκαν επί τάπητος στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο.Κατά την υποδοχή του κ. Ιερώνυμου ο Γιώργος Παπανδρέου ανέφερε ότι είναι αναγκαία η συνέργια και η συνεργασία του κράτους και της εκκλησίας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για τη χώρα ο καθένας βέβαια με τον ιδιαίτερο ρόλο του. «Για να προκύψουν...
Περισσότερα...
+Οι ιλιγγιώδεις ερωτήσεις του Θεού προς τον Ιώβ και η κατάληξη του ομώνυμου βιβλίου

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

(Το κείμενο που σας παραθέτουμε είναι από την πολύ καλή μετάφραση της Αγίας Γραφής από τον μακαριστό Ι. Θ. Κολιτσάρα, εκδόσεις “Ζωή”.)  ΙΩΒ 38 1 Όταν έπαυσεν ο Ελιούς να ομιλή, είπεν ο Κύριος δια μέσου της λαίλαπος και των νεφών· 2 “ποιός είναι αυτός, ο οποίος με τας εξηγήσεις που δίδει συσκοτίζει και αποκρύπτει [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Τι συζήτησε ο Πρωθυπουργός με τον Αρχιεπίσκοπο

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Σε εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι η συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και μελών της Ιεράς Συνόδου, με τον Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Romfea.gr» οι δύο πλευρές, αποφάσισαν να συσταθεί μια κοινή επιτροπή στην οποία θα μετέχουν Κυβερνητικοί και άνθρωποι της Εκκλησίας σε υψηλό επίπεδο. Να αναφερθεί, ότι η επιτροπή αυτή θα διευκολύνει τις δύο πλευρές, ώστε να μην γίνεται συνεχώς ανταλλαγή υπομνημάτων και επιστολών. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες από Κυβερνητικά στελέχη, τα θέματα που τέθηκαν κατά την διάρκεια της συνάντησης, είναι η αποδέσμευση της εκκλησιαστικής περιουσίας, η μη δέσμευση των καταθέσεων και να μην περάσει το νομοσχέδιο για τις μεταμοσχεύσεις. Αποκλειστικές πληροφορίες της «Romfea.gr» αν...
Περισσότερα...
+Συνάντηση Αρχιεπισκόπου και Μητροπολιτών με τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Με τον Πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου συναντήθηκαν σήμερα στη μία το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος και οι Σεβ. Μητροπολίτες Σάμου κ. Ευσέβιος, Ελασσώνος κ. Βασίλειος και Ν. Σμύρνης κ. Συμεών.Ο Πρωθυπουργός αφού καλωσόρισε τον Μακαριώτατο και τους Σεβ. Μητροπολίτες επισήμανε: "Χρειάζεται η συνεργασία μεταξύ Κράτους και Εκκλησίας με τον ιδιαίτερο ρόλο που έχει ο καθένας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις αισιοδοξία και ελπίδα. Η στενή συνεργασία θα μας επιτρέψει να βάλουμε την Ελλάδα σε διαφορετικό δρόμο"...Από την πλευρά του ο Μακαριώτατος υπογράμμισε: «Είμαστε κοντά σας σήμερα γιατί θέλουμε να συζητήσουμε θέματα ευρύτερης σημασίας στις σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας. Είμαστε σε κρίση όπως είπατε κύριε Πρωθυπουργέ. Η Εκκλησία προσπαθεί να β...
Περισσότερα...
+Θολώνουν τα νερά εν μέσω απογραφής. Έντυπο για προσφορά οργάνων θα δίνουν στους πολίτες κατά την απογραφή

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

Ενώ με βάση το νέο τερατούργημα που ετοιμάζουν, το νομοσχέδιο της υποχρεωτικής αφαίρεσης οργάνων από ζωντανούς μελλοθάνατους, όλοι προετοιμαζόμαστε να υπογράψουμε έντυπα, στα οποία θα φαίνεται η σαφέστατη άρνησή μας σε αυτό το ανθρώπινο θυσιαστήριο, τώρα στην απογραφή του Ηρώδη (ΔΝΤ), μας ενημερώνουν οι καναλάρχες της Νέας Εποχής ότι θα διαμοιράζονται έντυπα στον πληθυσμό για να γίνουν δωρητέςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ιερώνυμος: «Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις που θα ανακουφίσουν τον κόσμο»

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η συνάντηση της αντιπροσωπείας της Ιεράς Συνόδου με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο με τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου. Ο πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου και η συνοδεία του έτυχαν θερμής υποδοχής από τον πρωθυπουργό στο κατώφλι του μεγάρου Μαξίμου. Τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο στη συνάντησή του με τον Γιώργο Παπανδρέου συνοδεύουν οι μητροπολίτες Νέας Σμύρνης Συμεών, Σάμου Ευσέβιος, ο μητροπολίτης Ελλασώνας Βασίλειος, πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής της ΕΚΥΟ και ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου Αρχ. Μάρκος Βασιλάκης.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ιώβ του πολυάθλου (6 Μαϊου) (Με πλούσιο φωτογραφικό υλικό)

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

Η υπόθεση του βιβλίου της Π. Διαθήκης. Ο Ιώβ είναι ένας εκλεκτός και πλήρως αφοσιωμένος στον Κύριο άνθρωπος, με αρετή και ευσέβεια, που την επιδοκιμάζει πλήρως και την επαινεί ο ίδιος ο Θεός και τον θεωρεί ως τον πιο εκλεκτό άνθρωπο στη γη. Για τη γνησιότητα όμως της ευσέβειας και της αρετής του Ιώβ αμφιβάλλει [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Αρχιεπίσκοπος σε Πρωθυπουργό "Πρέπει να ...

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Με τον Πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου συναντήθηκαν σήμερα στη μία το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και οι Σεβ. Μητροπολίτες Σάμου κ. Ευσέβιος, Ελασσώνος κ. Βασίλειος και Νέας Σμύρνης κ. Συμεών και ο  Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου Αρχιμ. Μάρκος Βασιλάκης. Ο Πρωθυπουργός αφού καλωσόρισε τον Μακαριώτατο και τους Σεβ. Μητροπολίτες επισήμανε: "Χρειάζεται η συνεργασία μεταξύ Κράτους και Εκκλησίας με τον ιδιαίτερο ρόλο που έχει ο καθένας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις αισιοδοξία και ελπίδα." Επίσης, ο κ. Παπανδρέου, ανέφερε, ότι "η στενή συνεργασία θα μας επιτρέψει να βάλουμε την Ελλάδα σε διαφορετικό δρόμο". Από την πλευρά του ο Μακαριώτατος υπογράμμισε: «Είμαστε κοντά σας σήμερα γιατί θέλουμε να ...
Περισσότερα...
+Εορτή Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης - Χειροτονία Πρεσβυτέρου στο Διδυμότειχο

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Επί τη εορτή της  αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Δαμασκηνός λειτούργησε στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Κυανής Διδυμοτείχου, όπου και χειροτόνησε στο δεύτερο βαθμό της ιερωσύνης τον μέχρι τώρα διάκονο του Ιερού Προσκυνηματικού  Ναού Παναγίας Ελευθερωτρίας Διδυμοτείχου π. Γεώργιο Σερκελίδη. Ακολούθησε λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της αγίας Ειρήνης πέριξ του Ιερού Ναού.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΙΩΒ Ο ΠΟΛΥΑΘΛΟΣ-ΣΥΝΩΝΥΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ.ΕΟΡΤΑΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 6 ΜΑΙΟΥ ... Tου Πρωτ. π. Γεωργίου Παπαβαρνάβα

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

Περισσότερα...
+Ναυπάκτου Ιερόθεος "Ορθόδοξη Θεολογία και ...

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Την εβδομάδα της Διακαινησίμου (26-30 Απριλίου 2011) πραγματοποιήθηκε στην Βουλγαρία ένα σημαντικό Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Ορθόδοξη Θεολογία και Επιστήμες», στο οποίο κλήθηκα να παραστώ και να εισηγηθώ δύο επί μέρους θέματα, κατά την επίσημη έναρξη που έγινε στο Κρατικό Πανεπιστήριο της Σόφιας «Άγιος Κλήμης Οχρίδος». Εκτός από την επίσημη έναρξη που έγινε στην Σόφια, το Συνέδριο συνέχισε τις εργασίες του στο Συνεδριακό Κέντρο του Ιδρύματος «Minu Balkanski» στην Oryahovitza πλησίον της Stara Zagora Βουλγαρίας. Αποδέχθηκα την πρόσκληση, παρά το βαρύ πρόγραμμα των ημερών, διότι από την θεματολογία και τους εισηγητές διεπίστωσα ότι πρόκειται για ένα σοβαρό συνέδριο, που επρόκειτο να παίξη σημαντικό ρόλο στην χώρα, αφού μάλιστα είναι το πρώτο Διεθνές Συνέδριο αυτού του είδους που γίνεται στ...
Περισσότερα...
+Κλοπή στην Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Τα γραφεία της Μητρόπολης Σιδηροκάστρου έβαλαν στόχο επιτήδειοι δράστες, που μπήκαν τα ξημερώματα παραβιάζοντας την εξωτερική σιδερένια πόρτα. Οι άγνωστοι απέσπασαν 5.440 Ευρώ, καθώς και κληρικόσημα αξίας 1438 Ευρώ που φυλασσόταν στα συρτάρια του γραφείου και έφυγαν ανενόχλητοι. Η κλοπή που σημειώθηκε έγινε αντιληπτή σήμερα το πρωί από τον Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου Μακάριο. Αξιοσημείωτο γεγονός είναι πως οι δράστες αρκέστηκαν μόνο στην κλοπή των χρημάτων ενώ δεν απέσπασαν τίποτα από το κειμηλιαρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΟΛΗ ΜΕΡΑ....!!!!

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΔΕΡΦΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ....Η ΑΝΟΙΞΗ ΜΕΣΟΥΡΑΝΕΙ ΑΛΛΑ ΤΟ ΚΡΥΟ ΚΡΥΟ...ΜΑΚΑΡΙ ΝΑΝΑΙ ΖΕΣΤΕΣ ΟΙ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΣΤΑΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΓΥΡΩ ΜΑΣ!!!Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο μαρτυρικός επίσκοπος Βαρνάβας Μπελιάγιεφ ο δια Χριστόν Σαλός(+6 Μαίου 1963)

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

Περισσότερα...
+Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, Εμμένω εις τας απόψεις μου περί αντικανονικής καθαιρέσεως του Σεβ. Ράσκας

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 6/5/2011Ἀνέπτυξεν αὐτάς καί εἰς τήν Συνεδρίαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςΣεβ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ: Εμμένω εις τας απόψεις μου περί αντικανονικής καθαιρέσεως του Σεβ. ΡάσκαςἘπισημαίνει ὅτι εἶναι ὑποχρεωμένος νά ὑπογράφη ὡς Συνοδικός τάς ληφθείσας κατά πλειοψηφίαν ἀποφάσεις τῆς ΔΙΣὉ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ μέ ἐπιστολήν του πρός τόν «Ο.Τ.» ἀπαντᾶ εἰς σχόλιον μας συμφώνως πρός το ὁποῖον ἐνῶ ἀνεγνώρισε τό ἀντι- κανονικόν τῆς καθαιρέσεως τοῦ ἀντιοικουμενιστοῦ–ἀντιπαπικοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ράσκας και Πριζρένης κ. Ἀρτεμίου, ὑπέγραψε Συνοδικόν ἔγγραφον διά τοῦ ὁποίου υἱοθετεῖ τήν ἄποψιν τῆς Ἐκκλησίας μας ὅτι ὁ Σεβ. Ράσκας προβαίνει εἰς συκοφαντίας, προπαγάνδα καί παρασυναγωγήν εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Π...
Περισσότερα...
+Το θαύμα του Αγίου Γεωργίου και ο δράκοντας της λίμνης

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

Στην Ανατολική επαρχία της Ατταλείας και στην πόλι Αλαγία εβασίλευε κάποιος Σέλβιος που ήταν πολύ χριστιανομάχος. Είχε βασανίσει πολλούς χριστιανούς για ν’ αρνηθούν την πίστη τους και έπειτα τους εφόνευε. Κοντά στην πόλι υπήρχε ένας δράκοντας φοβερός που καθημερινά άρπαζε ανθρώπους ή ζώα και τα κατέτρωγε. Οι κάτοικοι είχαν πανικοβληθή και απέφευγαν να περνούν απ’ [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Λήστεψαν τα γραφεία της Μητρόπολης Σιδηροκάστρου Σερρών

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Άγνωστοι δράστες εισήλθαν κατά τις βραδινές ώρες της Τετάρτης στο κτήριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Μητρόπολης Σιδηροκάστρου Σερρών και, αφού ερεύνησαν όλα τα γραφεία, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό περίπου 5.340 ευρώ, καθώς και διάφορα κληρικόσημα αξίας 1.438 ευρώ περίπου.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Άσυλο στον Κάρατζιτς είχε προσφέρει ο Μητροπολίτης ...

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Ο Μητροπολίτης Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας, Αμφιλόχιος δήλωσε ότι κάποτε πρόσφερε άσυλο στον κατηγορούμενο για εγκλήματα πολέμου, πρώην ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, Ράντοβαν Κάρατζιτς. Ο Μητροπολίτης Αμφιλόχιος πρόσθεσε ότι αυτό συνέβη το 1995 και ότι δεν υπάρχει πλέον κανένας λόγος να το κρύβει. «Γνωρίζω τον Ράντοβαν, είμαστε χρόνια φίλοι και διαβάζω την ποίησή του. Γνωρίζω τη μητέρα και τον αδελφό του. Εσείς έχετε τους φίλους σας. Μπορείτε έτσι εύκολα να απαρνηθείτε τους φίλους σας; Πιστεύω ότι δεν μπορείτε», ανέφερε ο Μητροπολίτης Μαυροβουνίου συμμετέχοντας σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού «TV Vijesti». Ο Μητροπολίτης Μαυροβουνίου είπε ότι είχε προτείνει στον πρώην ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας να βρει καταφύγιο κάπου στο Μαυροβουνίου. «Του είπα, Ράντοβαν, αν πρέπ...
Περισσότερα...
+ΓΑΛΛΙΑ: Θόρυβος για φημολογούμενο σχέδιο μείωσης των μαύρων και Αράβων παικτών στην εθνική ομάδα, από επικεφαλής της ομοσπονδίας

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Ανώτεροι επικεφαλής της εθνικής ομάδας της Γαλλίας φέρεται να εγκρίνουν ένα σύστημα για τον περιορισμό των μαύρων παικτών όσο και εκείνων με προέλευση από τη Βόρεια Αφρική. Η Γαλλία έχει βυθιστεί σε μια νέα φυλετική κρίση μετά τους ισχυρισμούς ότι υπάλληλοι ποδοσφαίρου επιχείρησαν να περιορίσουν τον αριθμό μαύρων και Αράβων παικτών στα συστήματα κατάρτισης των νέων για να καταστεί η γαλλική ομάδα πιο ‘λευκή’. Η γαλλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία έχει ξεκινήσει μία εσωτερική έρευνα μετά την αναφορά από τον ιστοχώρο Mediapart ότι η ανώτατη διοίκηση ενέκρινε ένα σύστημα ποσοστώσεων για τον περιορισμό των νέων μαύρων παικτών όσο και εκείνων βορειοαφρικανικής καταγωγής που προορίζονται ως υποψήφιοι για την εθνική ομάδα. Το υποτιθέμενο σχέδιο προέβλεπε τον περιορισμό των μη λευκών νέων...
Περισσότερα...
+Δύο Ομιλίες για την Κάρτα του Πολίτη στο Ιερό Κοινόβιο Οσίου Νικοδήμου Πενταλόφου Γουμένισσας

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

Την Κυριακή, 8 Μαΐου 2011, στις 6.30΄ το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν στο μεγάλο Αρχονταρίκι του Ιερού Κοινοβίου Οσίου Νικοδήμου Πενταλόφου Γουμένισσας δύο ομιλίες με το επίκαιρο θέμα : “ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – Εισιτήριο χωρίς επιστροφή;” Ομιλητές θα είναι οι : Μοναχός Αρσένιος Βλιαγκόφτης, Διδάκτωρ Θεολογίας & Στάθης Αδαμόπουλος, Οικονομολόγος ● Η παγκόσμια ηλεκτρονική διακυβέρνηση πού προοιωνίζει η περιβόητη «Κάρτα του Πολίτη» ● η ασφυκτική και ολοκληρωτική παρακολούθηση ● η μετατροπή της [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Θεία Λειτουργία από τον Κορίνθου Διονύσιο για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Ανακοινώνεται ότι, όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος, θα τελέσει νυχτερινή Θεία Λειτουργία γιά τους υποψήφιους Μαθητές των Πανελλαδικὼν Εξετάσεων στον Καθεδρικὸ Ιερό Ναὸ του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου τὴν Δευτέρα 9η Μαΐου 2011 και ώρα 21.00’.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Γκρεμίζουν χριστιανικά παρεκκλήσια στα κατεχόμενα

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

Σε νέα πρόκληση προχώρησε το κατοχικό καθεστώς στην Κύπρο, καθώς όχι μόνο δεν φροντίζει και δεν επιτρέπει τη συντήρηση των χριστιανικών ναών, αλλά προχωρεί και σε κατεδαφίσεις, προβάλλοντας μάλιστα αστείους ισχυρισμούς. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τουρκοκυπριακών εφημερίδων, το παρεκκλήσι της Αγίας Θέκλης, το οποίο βρισκόταν στις ακτές του κατεχόμενου χωριού Βοκολίδα, στη χερσόνησο της Καρπασίας, κατεδαφίστηκε [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Tα «δώρα» του Αρχιεπισκόπου στον Πρωθυπουργό

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Η αποδέσμευση και αξιοποίηση της εναπομείνασας Εκκλησιαστικής περιουσίας, το ζήτημα των χρηματικών διαθεσίμων των εκκλησιαστικών ΝΠΔΔ, το ευαίσθητο ζήτημα της «εικαζόμενης συναίνεσης» για τη δωρεά οργάνων, η αναβάθμιση της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, η αποτροπή υποβάθμισης του μαθήματος των θρησκευτικών καθώς και η αποτελεσματικότερη συνεργασία Εκκλησίας-Πολιτείας προς όφελος της Κοινωνίας σε αυτή την περίοδο που δοκιμάζεται από την πολυδιάστατη κρίση αναμένεται να τεθούν από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο κατά την σημερινή συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Γιώργο ΠαπανδρέουΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Χάπια, ἠλεκτροσόκ καί ψυχιατρεῖο ἤ Ἐξομολόγηση, Πνευματικός όδηγός καί ἐκκλησιαστική ζωή.

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
«Τί θά πεῖ ἄγχος, νεῦρα, ψυχασθένειες;» ἐρωτοῦσε ὁ π. Πορφύριος. Καί ἀπαντοῦσε: «Ἐγώ πιστεύω ὅτι ὑπάρχει διάβολος σ’ ὅλα αὐτά. Δέν ὑποτασσόμεθα στό Χριστό μέ ἀγάπη. Μπαίνει ὁ διάβολος καί μᾶς ἀνακατεύει»[1]. Αὐτά βέβαια (τά πάθη καί οἱ δαίμονες) δέν ἀπομακρύνονται μέ χάπια οὔτε μέ ἡλεκτροσόκ, ἀλλά μέ τό μυστήριο τῆς Γενικῆς Ἐξομολόγησης. Ὁ ἄνθρώπος θά πρέπει νά ἐξομολογηθεῖ μέ εἰλικρίνεια τά ἁμαρτήματα ὅλης του τῆς ζωῆς, τά κύρια γεγονότα πού τήν σημάδεψαν, καθώς καί τό πῶς ἐκεῖνος τά ἀντιμετώπισε ὅπως δίδασκε ὁ θεοφώτιστος Γέροντας Πορφύριος[2].Ὁ Γέροντας Παΐσιος ἐπίσης «ἐνῶ συνιστοῦσε στοὺς ἀσθενεῖς νὰ συμβουλεύωνται χριστιανοὺς ἰατροὺς -«διότι τοὺς φωτίζει ὁ Θεὸς» κατὰ τὸ λόγιό του- εἶχε ἐκφράσει ἐπανειλημμένως τὴν ἀπαρέσκειά του πρὸς τὰ «ψυχολογικὰ» βιβλία, ἀλλὰ καὶ πρὸς αὐτὴ τὴν ἴδια ...
Περισσότερα...
+Ρασοφορία νέου δοκίμου της Πατριαρχικής Σχολής στα Ιεροσόλυμα

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Την Πέμπτην, 22αν Απριλίου/5ην Μαΐου 2011, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ηυλόγησε τα ράσα ενός νεήλυδος δοκίμου της Πατριαρχικής Σχολής, του Αλεξάνδρου Ευθυμιάδου, μαθητού της Α’ τάξεως Γυμνασίου.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+«Γεδεωνίτες» μοίρασαν την Καινή Διαθήκη με τις ευλογίες μητροπολιτών;

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
alopsis Αιρετικοί, αποκαλούμενοι ''Φίλοι της Αγίας Γραφής'' ή κατά άλλο ορισμό ''Γεδεωνίτες'' που αποτελεί παρακλάδι της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας, μοίραζαν λίγο πριν το Πάσχα την Καινή Διαθήκη δωρεάν σε πολίτες, υπηρεσίες αλλά και σε σχολεία.Σαφώς πρόκειται για προσπάθεια προσηλυτισμού, αλλά το παράδοξο είναι ότι η κίνηση αυτή έχει την στήριξη τοπικών επισκόπων, που πιθανότατα έχουν πέσει σε παγίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες «Γεδεωνίτες» μοίρασαν και εντός των ορίων της Αρχιεπισκοπής Αθηνών την Καινή Διαθήκη.Οι «Γεδεωνίτες» ή «Φίλοι της Αγίας Γραφής», είναι ευαγγελική οργάνωση του ευρύτερου προτεσταντικού χώρου , η οποία έχει ως κύριο σκοπό της την διάδοση της Αγίας Γραφής.Οι «Γεδεωνίτες» τυπώνουν τη διεύθυνσή τους  (Ευριπίδου 14, Αθήνα) στις πρώτες σελίδες της Καινής Διαθ...
Περισσότερα...
+Οι 1241 μαρτυρούν την Ανάσταση

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Τό μεγαλύτερο γεγονός μέσα στήν παγκόσμια ἱστορία, τό θαῦμα τῶν θαυμάτων, εἶναι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Γεγονός μοναδικό καί πρωτοφανές ἀνάμεσα σέ ὅλα τά ἒκτακτα γεγονότα ἀπό ὅσα εἶδε ὁ κόσμος.Ὁ θρίαμβος τοῦ Θεανθρώπου κατά τοῦ θανάτου καί τοῦ Ἄδη ἂρχιζε ἀκριβῶς ἀπό  ἐκεῖ ὅπου οἱ ἐχθροί Του νόμισαν ὅτι τόν νίκησαν καί τόν ἐξαφάνισαν ἀπό τό πρόσωπο τῆς γῆς. Τά ὄργανα τοῦ ἀνθρωποκτόνου «ἠσφαλίσαντο τόν τάφον» τοῦ Ἰησοῦ «σφραγίσαντες τόν λίθον μετά τῆς κουστωδίας». Ἀλλά ἀπό ἐκείνη τήν ὥρα ἡ νίκη, τήν ὁποῖα κέρδισε ὁ Κύριος ἐπάνω στόν Σταυρό, θά ἐπεκτεινόταν καί στόν Ἄδη.Ἡ Ἐκκλησία καθόρισε νά θεωρεῖται ὡςπραγματική εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἡ κάθοδός Του στόν Ἄδη γιατίκανείς δέν εἶδε τόν Χριστό τήν ὥρα πού ἀναστήθηκε, ἀφοῦ ἐξῆλθε ἀπό τόν τάφο«ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος.»Κατέβ...
Περισσότερα...
+Κάρτες, πάρτε κάρτες να συνηθίζετε!! Πάρε και την ευρωπαϊκή κάρτα νέων!!

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

Μέσα στην παράνοια της καρτοποίησης του ανθρώπου που μας επιβάλουν καθημερινά, έτσι ώστε να συνηθίσουμε την καρτοποιημένη ζωή πριν περάσουμε στα επόμενα στάδια, δημοσιεύουμε μια είδηση που αφορά τι άλλο, παρά μια νέα κάρτα σε νεαρά ελληνόπουλα για να τα δέσουν από νωρίς στο άρμα της Παγκόσμιας Κυβέρνησης. Υπόσχονται σαν δέλεαρ εκπτώσεις, παίζοντας ένα παιγνίδι με την οικονομική ανέχεια τωνΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ἡ κατά Χριστόν ἀγάπη (Ἁγ. Σιλουανοῦ)(mp3)

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Π. Σάββας 2009-09-13_Η ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗ_ΑΓ. ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ  Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 13-09-09 (Συνάξεις Κυριακῆς στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία).Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Χωρίς ΑΜΚΑ, κομμένος ο μισθός σε υπηρεσίες του Δημοσίου καθώς και το επίδομα των πολυτέκνων

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Από ID-ont: σχόλιο ID-ont: Μας ενημερώνουν εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι αναγνώστες του blog μας, ότι δέχθηκαν τηλεφώνημα από την υπεύθυνη για την μισθοδοσία τους υπηρεσία, με το οποίο τους ενημέρωναν ότι τον επόμενο μήνα δεν θα πληρωθούν εάν δεν προσκομίσουν τον ΑΜΚΑ τους. Το ίδιο μας ενημερώνουν θα συμβεί και εάν οι πολύτεκνοι δεν δώσουν ΑΜΚΑ. Δηλ. για το Υπουργείο, κάποιος με τέσσερα παιδιά και ΑΜΚΑ θα είναι από εδώ και πέρα πολύτεκνος, ενώ κάποιος άλλος με τέσσερα παιδιά αλλά χωρίς ΑΜΚΑ δεν θα είναι; Η πολυτεκνική ιδιότητα θα είναι πλέον παράγωγο της αριθμοποίησης του ανθρωπίνου προσώπου; Το θέμα με την μισθοδοσία το είχαμε αναδείξει και τον Οκτώβριο του 2010. Δεν προχώρησαν σε εκείνη την περίοδο στην διακοπή της μισθοδοσί...
Περισσότερα...
+Σωτήρια παρέμβαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για σπάνιο αγιορείτικο χειρόγραφο

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

Ένας από τους πιο σημαντικούς κώδικες κοσμικού περιεχομένου στο Άγιον Όρος, με 296 περγαμηνά φύλλα, ολοσέλιδες μικρογραφίες και διακοσμητικά μοτίβα πρόκειται να συντηρηθεί με κρατική φροντίδα: το παλαιότερο σωζόμενο χειρόγραφο με τη «Γεωγραφία» του Κλαύδιου Πτολεμαίου. Σ’ αυτό περιλαμβάνονται τρία έργα: Η «Γεωγραφική Υφήγηση» του Κλαύδιου Πτολεμαίου, η «Χρηστομάθεια εκ των Γεωγραφικών του Στράβωνος» και [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ηχητικό Αγιολόγιο 6 Μαίου

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 6 Μαΐου Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως) anavaseis.blogspot.comΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+6 Μαΐου Συναξαριστής. Ἰὼβ Προφήτου, Βαρβάρου Μάρτυρα, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Δάνακτος, Μεσίρου καὶ Θερίνου, Δημητρίωνος Μάρτυρα, Δονάτου Μάρτυρα, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἠλιοδώρου, Βενούστου καὶ τῶν σὺν αὐτῶν, Βενδίκτης Ὁσίας, Ἐαντβέρτου Σκωτίας, τῶν Ὁσίων Ἰλαρίων

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Ὁ Ἅγιος Ἰὼβ ὁ Δίκαιος ὁ Προφήτης Ὁ Δίκαιος Ἰὼβ καταγόταν ἀπὸ τὴ χώρα Αὐσίτιδα ποὺ βρισκόταν μεταξὺ τῆς Ἰουδαίας καὶ τῆς Ἀραβίας καὶ ἦταν υἱὸς τοῦ Ζαρὲθ καὶ τῆς Βασώρας. Προφήτης ἐπὶ σαράντα χρόνια, ἄκμασε περὶ τὸ 1900 π.Χ. (κατ’ ἄλλους τὸ 1400 π.Χ.). Παρὰ τὰ μυθώδη πλούτη του ἦταν θεοσεβής, δίκαιος, εὐθὺς καὶ ἄμεμπτος.Κατὰ παραχώρηση Θεοῦ, γιὰ νὰ τὸν δοκιμάσει, πειράχθηκε ἀπὸ τὸν σατανᾶ καὶ ἀπώλεσε πλοῦτο καὶ κάθε ἀγαπημένο του πρόσωπο, πλὴν τῆς συζύγου του, αὐτὸς δὲ ὁ ἴδιος προσβλήθηκε ἀπὸ βαρύτατη μορφὴ λέπρας. Λόγω αὐτοῦ ἐξῆλθε τῆς πόλεως καὶ διερχόταν τὸ ὑπόλοιπο τοῦ βίου του μέσα σὲ σπήλαιο, προσευχόμενος καὶ ξύνοντας τὶς πληγές του γιὰἀνακούφιση.Οὔτε οἱ παροτρύνσεις τῆς συζύγου καὶ τῶν φίλων του στάθηκαν ἱκανὲς νὰ τὸν ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὸν Θεό. Ὅταν δὲ τὸν ἐπισκέφθηκε ἡ σύζυγός του κα...
Περισσότερα...
+6 Μαΐου Συναξαριστής

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

Ἰὼβ Προφήτου, Βαρβάρου Μάρτυρα, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Δάνακτος, Μεσίρου καὶ Θερίνου, Δημητρίωνος Μάρτυρα, Δονάτου Μάρτυρα, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἠλιοδώρου, Βενούστου καὶ τῶν σὺν αὐτῶν, Βενδίκτης Ὁσίας, Ἐαντβέρτου Σκωτίας, τῶν Ὁσίων Ἰλαρίωνος, Μάμαντος καὶ Παχωμίου, ἐγκαίνια ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων ἐν Ψαμαθίᾳ, Σεραφεὶμ Ὁσίου, Ἰὼβ Ὁσίου. Ὁ Ἅγιος Ἰὼβ ὁ Δίκαιος ὁ Προφήτης  Ὁ Δίκαιος Ἰὼβ καταγότανΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Θυρανοίξια του ανακαινισμένου Ι.Ν.του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στην Άρτα

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Με τη βοήθεια του Θεού και τις πρεσβείαις του Αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου, του Ιερού Ναού και του περιβάλλοντος χώρου.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ιερά Αγρυπνία στην Τρίπολη για τους υποψηφίους των σχολικών εξετάσεων

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Η Ιερά Μητρόπολις Μαντινείας και Κυνουρίας και η  Ένωση  Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών του Δήμου Τριπόλεως, την 10η Μαΐου ημέρα Τρίτη  και από ώρας 9ης βραδινής τελούν Ιερά Αγρυπνία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως, επ' ευκαιρία της ενάρξεως των Εξετάσεων όλων των βαθμίδων της Εκπαιδεύσεως, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων, Λυκείων και Πανεπιστημίων, ώστε με τη φώτιση του  Θεού τα διαγωνιζόμενα παιδιά μας να πορευθούν με επιτυχία στον δρόμο της γνώσεως, με εφόδιο την ευλογία του Αναστάντος Κυρίου μας.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Μετά το πνευματικό αγώνα… έρχεται το πνευματικό “νέκταρ” που γλυκαίνει το νου και τρέφει τη ψυχή

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

- Δι’ ευχών των αγίων Πατέρων ημών…, η φωνή του Αφυπνιστή αντήχησε μέσα στην παγωμένη νύχτα του χειμώνα και ταυτόχρονα ένας ρυθμικός χτύπος ακούστηκε στην πόρτα του κελλιού. Ο μοναχός ξύπνησε. Κοίταξε γύρω του. Σκοτάδι απλώθηκε σ’ όλο το κελλί του. Η αμέλεια ρίχνει τα πρώτα βέλη της, για να λαβώσει τον αγωνιστή. - «Είναι [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Αγία Μαρία η Μαγδαληνή στο Σκόπελο Γέρας (Λέσβος): Φωτο - Αφιέρωμα

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

News image
Εν όψει της ερχόμενης Κυριακής (των Μυροφόρων), σας παρουσιάζω λίγες φωτογραφίες από ένα καταπληκτικό προσκύνημα. Τον Ιερό Ναό της αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής στον Σκόπελο Λέσβου (κόλπος Γέρας). Σας υπόσχομαι, ότι το Καλοκαίρι θα επανέλθω με περισσότερες και πολύ καλύτερης ποιότητος φωτογραφίες. Απλά τώρα κάνω την αρχή, επειδή δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό προσκύνημα έτσι ώστε αν σας βγάλει ο δρόμος σας προς Λέσβο, να περάσετε κι από κει.Το ιστορικό του ναού και των κατακομβών θα το βρείτε εδώ: http://paterikakeimena.blogspot.com/2010/09/blog-post_5697.htmlΗ εικόνα της αγίας Μαγδαληνής, η οποία ευρέθη στις κατακόμβες (αλλά δεν είναι αυτή που έψαχναν)Εσωτερική άποψη του Ιερού Ναού της Αγ. Μαγδαληνής. Το συντριβάνι της Αγίας Μαγδαληνής  Η είσοδος της κατακόμβηςΚατεβαίνοντας στις κατακόμβεςΕσωτε...
Περισσότερα...
+St. Tikhon’s Monastery in Pennsylvania USA (video)

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

St. Tikhon’s Monastery An overview of the activities at the monastery and monks. St. Tikhon’s Monastery is the oldest Orthodox monastery in the Americas, located near Scranton, Pennsylvania in South Canaan Founded in 1938 as a pastoral school by resolution of the 6th All-American Sobor of the Russian Orthodox Greek Catholic Church in North America [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Χάρη στην Άννα Διαμαντοπούλου η κατασκευή του τζαμιού θα αρχίσει ξανά

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011

Καλά νέα για τους κατοίκους της Σμίνθης από την Άννα Διαμαντοπούλου. H υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου έλυσε το θέμα του τζαμιού της Σμίνθης. Χάρη στην Άννα Διαμαντοπούλου η κατασκευή του τζαμιού θα αρχίσει ξανά. Μετά την κριτική του τοπικού τύπου για το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε σχέση με το τζαμί της Σμίνθης στην περιοχή της [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Αριστείδης Σπανδώνης, Τα θρησκευτικά στη δημόσια εκπαίδευση: εμπόδιο ή εφόδιο για το μαθητή;

Πέμπτη, 5 Μάιος 2011

News image
πηγή:  Ναός Αγίου Γεωργίου Γιαννιτσών και ΖωηφόροςΤα θρησκευτικά στη δημόσια εκπαίδευση: εμπόδιο ή εφόδιο για το μαθητή;του Αριστείδη Σπανδώνη, Θεολόγου ΚαθηγητήΑπό την περιοδική ἔκδοση Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου Γιαννιτσῶντῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας«ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ», Τεύχος 22, Μάρτιος 2011Ἄν τά Ἑλληνόπουλα δέ μάθουν πρῶτα τό δικό τους πολιτισμό,τή δική τους γλώσσα, τή δική τους θρησκευτική πίστη, τίς δικές τους παραδόσεις,τότε πώς θά σταθοῦν μέ κριτικό πνεῦμα καί γόνιμη σκέψη ἀπέναντιστίς παραδόσεις καί τόν πολιτισμό τῶν ἄλλων;Πολύ μελάνι ἔχει ξοδευτεῖ τελευταῖα γιά τήν ἀναγκαιότητα ἤ μή τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν στά ἀναλυτικά προγράμματα τῶν ἑλληνικῶν σχολείων της, μετά χρεωκοπίαν, ραγδαίως ἐξελισσόμενης ἐποχῆς μας...Τό θέμα ἀναπτύχθηκε ἐπαρκῶς ἀπό ἐπιφανεῖς ἐπιστήμονες, ἀκ...
Περισσότερα...
+O Σταυρὸς στὰ σχολεῖα

Πέμπτη, 5 Μάιος 2011

News image
πηγή:  «Ο ΣΩΤΗΡ» Τεῦχος 2021 1-5-2011Στὸν ἠλεκτρονικὸ τύπο ἀναρτήθηκε πρόσφατα ἡ ἀκόλουθη εἴδηση: «Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἔκρινε ὅτι εἶναι ἀποδεκτὴ ἡ παρουσία τῶν σταυρῶν στὶς σχολικὲς αἴθουσες. Ἡ ἀπόφαση ἦρθε μετὰ ἀπὸ ἔφεση ποὺ ἄσκησε ἡ ἰταλικὴ κυβέρνηση σὲ προηγούμενη ἀπόφαση τοῦ Δικαστηρίου ποὺ ἀπαγόρευε τὴ χρήση τοῦ σταυροῦ. Οἱ δικαστὲς στὸ Στρασβοῦργο εἶχαν κρίνει τὸ 2009 ὅτι ὁ σταυρὸς μπορεῖ εὔκολα νὰ ἑρμηνευθεῖ ἀπὸ τοὺς μαθητὲς ὅλων τῶν ἡλικιῶν ὡς θρησκευτικὸ σύμβολο, σύμβολο ποὺ μπορεῖ νὰ ἐνοχλήσει μαθητὲς ἄλλων θρησκευμάτων ἢ ἄθεους» («Ρομφαία» 18-3-2011).Μέσα στὴν ἐνορχηστρωμένη προσπάθεια μερικῶν ἀκραίων πολιτικῶν ὁμάδων γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῶν δικαιωμάτων ποὺ διεκδικοῦν οἱ μειονότητες ἀδιαφορώντας γιὰ τὰ δικαιώματα τῆς πλειοψηφίας τῶν λαῶν, ἰδίως στὴν Εὐρ...
Περισσότερα...
+Ανακοίνωση Ιερά Κοινότητος Αγίου Όρους για την "Κάρτα του Πολίτη"

Πέμπτη, 5 Μάιος 2011

News image
Ἐξ ἀφορμῆς τῆς προσφάτου καταθέσεως στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων τοῦ νομοσχεδίου «Γιά τήν Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση» καί τήν ἀπορρέουσα ἐκ τούτου μελλοντική ἔκδοσι τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη», ἡ Ἱερά Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐπιθυμεῖ νά ἐπισημάνη τά ἀκόλουθα: Ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη» ταυτοποιεῖ τήν προσωπικότητα τοῦ πολίτη καί τόν μετατρέπει σέ ἕνα ἀριθμό τοῦ συστήματος τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως. Ὅλοι οἱ πολίτες ἐντάσσονται πλέον σέ ἕνα ἠλεκτρονικό σύστημα, τό ὁποῖο ἐλέγχει καί ἐπεξεργάζεται τά στοιχεῖα τῆς προσωπικῆς τους ζωῆς (οἰκονομική δραστηριότης, θέματα ὑγείας, ἐργασίας, κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς κ.λπ.), καταργώντας οὐσιαστικά τίς προσωπικές τους ἐλευθερίες. Ἐπειδή τό σύστημα αὐτό ἔχει τήν δυνατότητα νά μετεξελίσσεται εὔκολα θεωροῦμε ὅτι εἶναι ὁρατός ὁ κίνδυνος γιά τούς Χριστιανούς νά παραβιάζ...
Περισσότερα...
+Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα της Παρασκευής 06-05-11

Πέμπτη, 5 Μάιος 2011

News image
Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς ...
Περισσότερα...
+Τό Ἅγιο Ὄρος ἀποφάσισε: Ὄχι στήν Κάρτα τοῦ Πολίτη!

Πέμπτη, 5 Μάιος 2011

News image
ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ!                 ΚΑΡΥΑΙ ΤΗ 22.4/5.5.2011ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣΠΕΡΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΚΑΙ ΤΗΣ «ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»Εξ αφορμής της προσφάτου καταθέσεως στην Βουλή των Ελλήνων του νομοσχεδίου «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» και την απορρέουσα εκ τούτου μελ­λον­τική έκδοσι της «Κάρτας του Πολίτη», η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους επιθυμεί να επισημάνη τα ακόλουθα:Η «Κάρτα του Πολίτη» ταυτοποιεί την προσωπικότητα του πολίτη και τον μετατρέπει σε ένα αριθμό του συστήματος της ηλεκτρο­νικής διακυβερνήσεως. Όλοι οι πολίτες εντάσσονται πλέον σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο ελέγχει και επεξερ­γάζεται τα στοιχεία της προσωπικής τους ζωής (οικονομική δραστηριότης, θέματα υγείας, εργασίας, κοινωνικής συμπερι...
Περισσότερα...
+Μάξιμος ο Ομολογητής, Άγιος: Έβδομη εκατοντάδα διαφόρων κεφαλαίων

Πέμπτη, 5 Μάιος 2011

News image
1. Ο φυσικός λόγος δια μέσου των αρετών ανυψώνει προς το νου εκείνον που επιμελείται την πρακτική αρετή. Ο νους εισάγει στη δοσία μέσω της θεωρίας εκείνον που επιθυμεί τη γνώση. Το παράλογο πάθος παρασύρει να φέρεται προς την αίσθηση εκείνον που αμελεί τις εντολές, πράγμα που καταλήγει στο να δεθεί ο νους στην ηδονή.2. Αρετή λέει την απαθέστατη και μόνιμη έξη του καλού που δεν έχει τίποτε από τα δεξιά ή τ' αριστερά, έχει όμως τη σφραγίδα του Θεού στην οποία τίποτε δεν είναι ενάντιο. Αιτία των αρετών είναι ο Θεός. Ενεργητική γνώση του Θεού είναι η αλλοίωση κατά την έξη εκείνου που γνώρισε αληθινά το Θεό, ώστε να συμμορφωθεί προς το πνεύμα. 3. Αν ο λόγος έχει προσδιορίσει όπως είναι φυσικό την αρχή καθενός, κανένα από τα όντα δεν ξεπερνά ούτε πέφτει παρακάτω από τον εαυτό του. Επομένως, κανό...
Περισσότερα...
+Ὁ ἅγιος Μεγαλομάρτυς Ἐφραίμ τῆς Νέας Μάκρης (Ὄρους τῶν Ἀμώμων)

Πέμπτη, 5 Μάιος 2011

News image
Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΕΦΡΑΙΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (5 ΜΑΪΟΥ 1426)Ο ΑΓ. ΕΦΡΑΙΜΟ Άγιος και Μεγαλομάρτυς Εφραίμ γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1384 στα Τρίκαλα Θεσσαλίας απο πολύτεκνους γονείς και είχε 7 αδέλφια και το βαφτιστικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Μορφής. Σε ηλικία 14 χρόνων, το 1398 με την προτροπή της μητέρας του για να αποφύγει το παιδομάζωμα και την υποχρεωτική στράτευση απο τους Τούρκους πήγε στο Μοναστήρι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Όρος των Αμώμων της Αττικής, πρώτα ως μοναχός και μετά ως Ιερέας. Το 1416 οι Τούρκοι εισέβαλαν και λεηλάτησαν την Αττική και ανάγκασαν τον Δούκα των Αθηνών να δηλώσει υποταγή στον Σουλτάνο. Το 1424 οι Τούρκοι εισέβαλαν βιαίως στην Μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και έσφαξαν όλους τους Πατέρες της Μονής. Ο Άγιος απουσίαζε στην σπηλιά του...
Περισσότερα...
+Τὸ Ἅγιο Ὅρος ἀποφάσισε: ὄχι στὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη! (5-5-2011)

Πέμπτη, 5 Μάιος 2011

Καρυαί τὴ 22.4/5.5.2011 Ἀνακοίνωσις Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὅρους περὶ τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβερνήσεως καὶ τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη» Εξ αφορμής της προσφάτου καταθέσεως στην Βουλή των Ελλήνων του νομοσχεδίου «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» και την απορρέουσα εκ τούτου μελ­λον­τική έκδοσι της «Κάρτας του Πολίτη», η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους επιθυμεί να επισημάνη τα ακόλουθα: Η «Κάρτα τουΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Τα επιμάνικα του Αγ.Ιωάννου Μαξίμοβιτς (ἕνα συγκλονιστικό θαῦμα)

Πέμπτη, 5 Μάιος 2011

News image
Πριν από τρία χρόνια (2004), στην πόλη του Μουλίνο, στην Πολιτεία του Όρεγκον των ΗΠΑ, συνέβη ένα εκπλη­κτικό και θαυμαστό γεγονός.Αφορά μία θεοσεβή γυναίκα ρωσικής καταγωγής, μέλος της Εκκλησίας των Ρώσων Νέ­ων Μαρτύρων, όπου ο πατέρας Σέργιος Σβέσνικοφ διακονεί ως ιερέας. Σ' αυτή την ενορία φυλάσσονται ως θησαυρός τα επιμανίκια του Αγίου Ιωάννη.Η γυναίκα αυτή, η οποία βρισκόταν στην τελευταία εβδομάδα της κύησης (ακριβώς λίγο πριν από την αναμενόμενη μέρα του τοκετού), πήγε για τον τελευταίο γενικό έλεγχο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου συγκλονίστηκαν όλοι καθώς ο γιατρός διέγνωσε ότι το μωρό ήταν νεκρό στη μήτρα της γυναίκας.Αμέσως της είπε ότι θα έπρεπε να της προκαλέσουν τεχνητές ωδίνες τοκετού και ότι θα αναγκαζόταν να γεννήσει ένα νεκρό βρέφος. Εκείνη χλό­μιασε και λιποθύ...
Περισσότερα...
+Συντήρηση Ορθοδόξων Ναών από τις αρχές της Μόσχας

Πέμπτη, 5 Μάιος 2011

News image
Διάταγμα για την διατήρηση της πολιτιστική κληρονομιάς υπέγραψε την Τετάρτη 4 Μαΐου 2011, ο Δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιανίν. Στο κατάλογο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβάνονται 28 ιεροί ναοί και μοναστήρια της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης, συντήρηση αγιογραφιών καθώς και αλλαγή υπογείων σωληνώσεων ύδρευσης. "Ο Δήμαρχος Μόσχας με το διάταγμα που υπέγραψε, θα σώσει πολλές Εκκλησίες της Ρωσικής Εκκλησίας που μέχρι σήμερα αντιμετώπιζαν σημαντικά προβλήματα", σχολίασε χαρακτηριστικά κληρικός του Πατριαρχείου Μόσχας.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Τὸ Ἅγιο Ὅρος ἀποφάσισε: ὄχι στὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη! (5-5-2011)

Πέμπτη, 5 Μάιος 2011

Καρυαί τὴ 22.4/5.5.2011 Ἀνακοίνωσις Ἱερᾶς Κοινότητος ἉγΊου Ὅρους περὶ τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβερνήσεως καὶ τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη» Εξ αφορμής της προσφάτου καταθέσεως στην Βουλή των Ελλήνων του νομοσχεδίου «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» και την απορρέουσα εκ τούτου μελ­λον­τική έκδοσι της «Κάρτας του Πολίτη», η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους επιθυμεί να επισημάνη τα ακόλουθα: Η «Κάρτα τουΠερισσότερα...
Περισσότερα...
Προηγούμενο
Έπόμενο
20