GreekRussian (CIS)
Προς Γαλάτας επιστολή 2 (Ἡ ἀποστολή του γίνεται ἀποδεκτὴ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα - Ἐπιπλήττεται ὁ Πέτρος - Ὁ τρόπος τῆς δικαιώσεως τοῦ ἀνθρώπου)

Ἡ ἀποστολή του γίνεται ἀποδεκτὴ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα

1 Κατόπιν, μετὰ ἀπὸ δέκα τέσσερα χρόνια, ἀνέβηκα πάλιν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα μὲ τὸν Βαρνάβαν καὶ ἐπῆρα μαζί μου καὶ τὸν Τίτον.

2 Ἀνέβηκα δὲ ἔπειτα ἀπὸ ἀποκάλυψιν καὶ ἀνέπτυξα εἰς αὐτούς, ἰδιαιτέρως δὲ εἰς τοὺς φημισμένους, τὸ εὐαγγέλιον, τὸ ὁποῖον κηρύττω εἰς τὰ ἔθνη, μήπως μάταια τρέχω ἢ ἔτρεξα.

3 Ἀλλ’ οὔτε καὶ ὁ Τίτος, ὁ ὁποῖος ἦτο μαζί μου, ἀναγκάσθηκε νὰ περιτμηθῇ, ἂν καὶ ἦτο ἐθνικός,

4 ἀκριβῶς ἕνεκα τῶν παρεισάκτων ψευταδέλφων, οἱ ὁποῖοι παρεισέφρυσαν διὰ νὰ ἐπιβουλευθοῦν τὴν ἐλευθερίαν μας, ποὺ ἔχομεν ὡς πιστοὶ τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ, πρὸς τὸν σκοπὸν νὰ μᾶς ὑποδουλώσουν,

5 εἰς τοὺς ὁποίους οὐδὲ πρὸς στιγμὴν ἐδεχθήκαμε νὰ ὑποταχθοῦμε, διὰ νὰ παραμείνῃ σ’ ἐσᾶς ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου.

6 Ἀπὸ δὲ τοὺς φημισμένους, – τί ἦσαν μιὰ φορὰ δὲν μὲ ἐνδιαφέρει, ὁ Θεὸς δὲν λαβαίνει ὑπ’ ὄψιν του τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου – εἰς ἐμὲ λοιπὸν οἱ φημισμένοι τίποτε δὲν μοῦ προσέθεσαν ἀλλὰ τοὐναντίον,

7 ὅταν εἶδαν ὅτι ἐγὼ ἤμουν ἐμπιστευμένος μὲ τὸ εὐαγγέλιον διὰ τοὺς ἀπεριτμήτους ὅπως ὁ Πέτρος διὰ τοὺς περιτμημένους,

8 – διότι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἐνήργησε εἰς τὸν Πέτρον, ὥστε νὰ γίνῃ ἀπόστολος τῶν περιτμημένων, ἐνήργησε καὶ εἰς ἐμὲ διὰ νὰ γίνω ἀπόστολος εἰς τὰ ἔθνη –

9 καὶ ὅταν αὐτοὶ ἀνεγνώρισαν τὴν χάριν, ποὺ μοῦ εἶχε δοθῆ, τότε ὁ Ἰάκωβος καὶ ὁ Κῆφας καὶ ὁ Ἰωάννης, οἱ ὁποῖοι ἐθεωροῦντο ὅτι εἶναι στύλοι, ἔδωκαν εἰς ἐμὲ καὶ εἰς τὸν Βαρνάβαν τὸ δεξί τους χέρι εἰς σημεῖον ἐπικοινωνίας καὶ συμφώνησαν νὰ εἴμεθα ἐμεῖς ἀπόστολοι εἰς τὸν ἐθνικὸν κόσμον, αὐτοὶ δὲ εἰς τοὺς περιτμημένους.

10 Ἐζήτησαν μόνον νὰ ἐνθυμούμεθα τοὺς πτωχοὺς καὶ αὐτὸ ἐφρόντισα νὰ τὸ κάνω.

Ἐπιπλήττεται ὁ Πέτρος

11 Ὅταν ὅμως ἦλθε ὁ Πέτρος εἰς τὴν Ἀντιόχειαν, τότε κατὰ πρόσωπον ἐναντιώθηκα εἰς αὐτόν, ἐπειδὴ ἦτο ἄξιος κατακρίσεως.

12 Διότι πρὶν ἔλθουν μερικοὶ ἀπὸ τὸν Ἰάκωβον, ἔτρωγε μαζὶ μὲ τοὺς ἐθνικούς, ὅταν ὅμως ἦλθαν, ἀπεσύρθη καὶ ἀπεχωρίζετο, διότι ἐφοβεῖτο ἐκείνους ποὺ προήρχοντο ἀπὸ τὴν περιτομήν.

13 Καὶ μαζὶ μὲ αὐτὸν ὑποκρίθηκαν καὶ ἄλλοι Ἰουδαῖοι Χριστιανοί, ὥστε καὶ ὁ Βαρνάβας συμπαρασύρθηκε εἰς τὴν ὑποκρισίαν τους.

14 Ἀλλ’ ὅταν εἶδα ὅτι δὲν βαδίζουν τὸν ὀρθὸν δρόμον σύμφωνα πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπα εἰς τὸν Πέτρον ἐνώπιον ὅλων, «Ἐὰν ἐσύ, ποὺ εἶσαι Ἰουδαῖος, ζῇς κατὰ τρόπον ἐθνικὸν καὶ ὄχι Ἰουδαϊκόν, πῶς ἀναγκάζεις τοὺς ἐθνικοὺς νὰ ζοῦν κατὰ τρόπον Ἰουδαϊκόν;».

Ὁ τρόπος τῆς δικαιώσεως τοῦ ἀνθρώπου

15 Ἐμεῖς εἴμεθα ἐκ γενετῆς Ἰουδαῖοι καὶ ὄχι ἁμαρτωλοὶ ἐθνικοί,

16 ἀλλ’ ἐπειδὴ γνωρίζομεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν δικαιώνεται ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ νόμου ἀλλὰ διᾶ τῆς πίστεως εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ἐπιστέψαμε καὶ ἐμεῖς εἰς τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν, διὰ νὰ δικαιωθοῦμε διὰ τῆς πίστεως εἰς τὸν Χριστὸν καὶ ὄχι ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ νόμου, διότι ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ νόμου κανεὶς ἄνθρωπος δὲν θὰ δικαιωθῇ.

17 Ἀλλ’ ἐὰν ἐμεῖς ποὺ ἐζητήσαμε νὰ δικαιωθοῦμε διὰ τοῦ Χριστοῦ, εὑρεθήκαμε καὶ ἐμεῖς ἁμαρτωλοί, ἆραγε ὁ Χριστὸς ἐξυπηρετεῖ τὴν ἁμαρτίαν; Μὴ γένοιτο!

18 Ἐὰν ὅμως οἰκοδομῶ πάλιν, ἐκεῖνα ποὺ ἐγκρέμισα, ἀποδεικνύω τὸν ἑαυτόν μου παραβάτην.

19 Διότι ἐγὼ διὰ τοῦ νόμου ἐπέθανα ὡς πρὸς τὸν νόμον, διὰ νὰ ζήσω ὡς πρὸς τὸν Θεόν. Ἔχω σταυρωθῆ μαζὶ μὲ τὸν Χριστόν.

20 Δὲν ζῶ πλέον ἐγώ, ἀλλὰ ζῆ μέσα μου ὁ Χριστός, τὴν ζωὴν δὲ τὴν ὁποίαν τώρα ζῶ εἰς τὸ σῶμα, τὴν ζῶ μὲ πίστιν εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μὲ ἀγάπησε καὶ παρέδωκε τὸν ἑαυτόν του πρὸς χάριν μου.

21 Δὲν καταργῶ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, διότι ἐὰν διὰ τοῦ νόμου δίδεται δικαίωσις, τότε ματαίως πέθανε ὁ Χριστός.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς Ἱεροσόλυμα μετὰ Βαρνάβα, συμπαραλαβὼν καὶ Τίτον·

2 ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν· καὶ ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον ὃ κηρύσσω ἐν τοῖς ἔθνεσι, κατ' ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσι, μήπως εἰς κενὸν τρέχω ἢ ἔδραμον.

3 Ἀλλ' οὐδὲ Τίτος ὁ σὺν ἐμοί, Ἕλλην ὤν, ἠναγκάσθη περιτμηθῆναι,

4 διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους ψευδαδέλφους, οἵτινες παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν ἔχομεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσωνται·

5 οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑποταγῇ, ἵνα ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς ὑμᾶς.

6 ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι, ὁποῖοί ποτε ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει· πρόσωπον Θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει· ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο,

7 ἀλλὰ τοὐναντίον ἰδόντες ὅτι πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας καθὼς Πέτρος τῆς περιτομῆς·

8 ὁ γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς ἐνήργησε καὶ ἐμοὶ εἰς τὰ ἔθνη·

9 καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι, Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάννης, οἱ δοκοῦντες στῦλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάβᾳ κοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν·

10 μόνον τῶν πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν, ὃ καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι.

11 Ὅτε δὲ ἦλθε Πέτρος εἰς Ἀντιόχειαν, κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι κατεγνωσμένος ἦν.

12 πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινας ἀπὸ Ἰακώβου μετὰ τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν· ὅτε δὲ ἦλθον, ὑπέστελλε καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν, φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομῆς.

13 καὶ συνυπεκρίθησαν αὐτῷ καὶ οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι, ὥστε καὶ Βαρνάβας συναπήχθη αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει.

14 ἀλλ' ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσι πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπον τῷ Πέτρῳ ἔμπροσθεν πάντων· εἰ σὺ Ἰουδαῖος ὑπάρχων ἐθνικῶς ζῇς καὶ οὐκ ἰουδαϊκῶς, τί τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις ἰουδαΐζειν;

15 Ἡμεῖς φύσει Ἰουδαῖοι καὶ οὐκ ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοί,

16 εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ.

17 Εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ γένοιτο.

18 εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι.

19 ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω.

20 Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.

21 Οὐκ ἀθετῶ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ· εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη, ἄρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν.

Προς Γαλάτας επιστολή 3 (Ἡ πίστις καὶ ὄχι ὁ νόμος εἶναι ἡ βάσις τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεόν - Ὁ σκοπὸς τοῦ νόμου - Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πίστεως)

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Κεντρικό Μενού

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Κυριακή
15
Μαΐου
Ανατ.: 05.14
Δύση: 19.35
Σελήνη
12 ημερών
Κυριακή του Παραλύτου,
Παχωμίου του μεγάλου, Αχιλλείου Λαρίσης, Βαρβάρου μάρτυρος
326 π.Χ.
Διάβασις του Υδάσπου ποταμού και μεγαλειώδης νίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου επί του βασιλέως Πώρου των Ινδιών.
1821
Επίθεση του Ελληνικού Στόλου στην Ερεσσό Λέσβου.
Επανάσταση στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.
1866
Οι Κρήτες επαναστάτες ζητούν περισσότερες φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις από την Πύλη.
1920
Το 3/40 Σύνταγμα Ευζώνων απελευθερώνει το Καραγάτς, προάστειο της Αδριανουπόλεως.
1941
Οι Ιταλοί καταλαμβάνουν τις Κυκλάδες, εκτός από τις νήσους Σέριφο, Κέα και Μήλο, τις οποίες κατέλαβαν οι Γερμανοί.
1944
Ισχυρές βουλγαρικές δυνάμεις αναγκάζονται να διακόψουν τις επιχειρήσεις βόρεια της γέφυρας Παπαδών Δράμας.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον
Ψαλμωδίες

alt

(Ψάλλουν οι μοναχοί της Σιμωνόπετρας)

No mp3 file found

Περισσότερα...
 
Έναρξη 934 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 934 από 934

+Καλημέρα και καλή εβδομάδα!

Κυριακή, 15 Μάιος 2011

News image
Καλημέρα! Καλή και ευλογημένη Κυριακή! Καλή εβδομάδα να έχουμε! .   Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ηχητικό Αγιολόγιο 15 Μαίου

Κυριακή, 15 Μάιος 2011

News image
Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 15 Μαΐου Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως) anavaseis.blogspot.comΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+15 Μαΐου Συναξαριστής. Παχωμίου τοῦ Μεγάλου, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τορκουάτου, Κτησιφῶντος, Σεκούνδου, Ἰνδαλετίου, Καικιλίου, Ἠσυχίου καὶ Εὐφρασίου, Σιμπλικίου Μάρτυρα, Ἀχιλλίου Ἐπισκόπου, Σιλβανοῦ τοῦ Ταβεννησιώτου, Ἰλαρίου Ὁσίου, Βαρβάρου τοῦ Μυροβλύτου, Π

Κυριακή, 15 Μάιος 2011

News image
Ὁ Ὅσιος Παχώμιος ὁ Μέγας Ὁ Ὅσιος Παχώμιος γεννήθηκε τὸ 292 μ.Χ. στὴν Κάτω Θηβαΐδα τῆς Αἰγύπτου ἀπὸ γονεῖς εἰδωλολάτρες καὶ ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου (306-337 μ.Χ.). Στὸ στρατό, στὸν ὁποῖο κατετάγη, γνωρίσθηκε μὲ Χριστιανοὺς στρατιῶτες καὶ διδάχθηκε ἀπὸ αὐτοὺς τὰ τῆς Χριστιανικῆς πίστεως. Ὅταν δὲ ἀπολύθηκε ἀπὸ τὶς τάξεις τοῦ στρατοῦ, ἐγκατέλειψε τὸν κόσμο καὶ ἀφοῦ μετέβη στὴν Ἄνω Θηβαΐδα, βαπτίσθηκε καὶ ἐκάρη μοναχός.Ἐπιθυμώντας μεγαλύτερη ἡσυχία, γιὰ νὰ ἀφοσιωθεῖ στὴν ἐρημικὴ ζωὴ καὶ τὴν ἄσκηση, κατέφυγε στὴν ἔρημο καὶ ἐτέθη ὑπὸ τὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τοῦ περίφημου ἠσυχαστοῦ Παλάμονος (τιμᾶται 12 Αὐγούστου), τοῦ ὁποίου ἔγινε τέλειος μιμητής.Μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ πνευματικοῦ του πατέρα, περὶ τὸ 320 μ.Χ., κατέφυγε σὲ ἔρημο νησῖδα τοῦ Νείλου, στὴ νῆσο ...
Περισσότερα...
+«Σταυρώνουν» την ενότητα της Ορθοδοξίας

Κυριακή, 15 Μάιος 2011

News image
Μια επιστολή - κάλεσμα του Οικουμενικού Πατριάρχη και ένας... ξενώνας στην Ιεριχώ απειλούν να τινάξουν την ενότητα της Ορθοδοξίας στον αέρα. Και να βγει με σοβαρά τραύματα από τα τελευταία γεγονότα που έχουν προκαλέσει υπόγειους τριγμούς στις σχέσεις πολλών τοπικών Ορθόδοξων Εκκλησιών με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και έχουν φέρει σε πλήρη ρήξη το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων με το Πατριαρχείο Ρουμανίας. Για τον πολύ κόσμο αυτά που συμβαίνουν είναι ήσσονος σημασίας. Και σίγουρα σε κάθε άλλη περίπτωση αν υπήρχε n αγαθή πρόθεση απ' όλες τις πλευρές όλα τα προβλήματα θα μπορούσαν να λυθούν μέσα σε μία μέρα. Όμως, όπως λένε έμπειροι κληρικοί, τα «αγκάθια» που πρόσφατα έχουν προκύψει μεταξύ των Εκκλησιών αποτελούν τις αφορμές. Πίσω τους πιθανότατα κρύβονται άλλοι σχεδιασμοί, ετερόκλητες συμμαχίε...
Περισσότερα...
+Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος: αναμνήσεις...

Κυριακή, 15 Μάιος 2011

News image
Αρχιμ. Φιλόθεος Ζερβάκος, Πάρος ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΝ ΚΑΙ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΝΤους εγνώρισα και τους δύο καλώς και συνεδέθην μετ' αυτών διά του συνδέσμου της κατά Χριστόν αγάπης. Τους εγνώρισα κατά τα έτη 1905 – 1907, υπηρετών εις τας τάξεις του στρατού. Εγνώρισα πρώτον τον αείμνηστον Αλέξανδρον Παπαδιαμάντην, τον οποίον παρηκολούθουν τακτικώς ψάλλοντα εις τον δεξιόν χορόν κατά τας ολονυκτίας, αι οποίαι εγίνοντο εις το εκκλησάκι του προφήτου Ελισαιέ πλησίον του Παλαιού Στρατώνος. Κατόπιν εκεί εγνώρισα και τον Αλέξανδρον Μωραϊτίδην, όστις έψαλλε αριστερά. Έψαλον δε και οι δύο μετά πολλής συνέσεως, προσοχής, φόβου και κατανύξεως, αποφεύγοντες τας ατάκτους, τας θεατρικάς και θυμελικάς φωνάς. Έψαλλον καθώς το Πνεύμα το Άγιον διά του Προφητάνακτος Δαυΐδ εν ψαλμοίς διδάσκει λέγον «...
Περισσότερα...
+Συναξαριστής 15 Μαΐου

Κυριακή, 15 Μάιος 2011

Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ΡΩΣΙΑ: Γυναικεία αίρεση λατρεύει τον Πούτιν που τον θεωρεί μετενσάρκωση του Αποστόλου Παύλου!

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Τα μέλη μίας αίρεσης που έχει εμφανιστεί σε ένα ρωσικό χωριό περίπου 250 μίλια νοτιοανατολικά της Μόσχας πιστεύει ότι ο 58χρονος Ρώσος πρωθυπουργός βρίσκεται σε ειδική αποστολή από τον Θεό. "Σύμφωνα με τη Βίβλο, ο Απόστολος Παύλος ήταν στην αρχή στρατιωτικός διοικητής και φοβερός διώκτης των Χριστιανών προτού να αρχίσει την διάδοση του χριστιανικού ευαγγελίου», λέει η ιδρυτής της αίρεσης, που αυτοαποκαλείται Μητέρα Fotina. "Στις ημέρες του στην KGB, ο Πούτιν έκανε επίσης μερικά μάλλον άδικα πράγματα. Αλλά μόλις έγινε πρόεδρος, διαποτίστηκε με το Άγιο Πνεύμα, και ακριβώς όπως ο απόστολος, άρχισε να οδηγεί με σύνεση το ποίμνιό του. Είναι δύσκολο για εκείνον, αλλά τώρα αυτός εκπληρώνει τον ηρωικό του σκοπό ως απόστολος". Αναφορές από τα κεντρικά γραφεία της αίρεσης κοντά στην πό...
Περισσότερα...
+Αντιπροσωπεία της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο ...

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Αντιπροσωπεία της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με Επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Ίστρας κ. Αρσένιο, έφτασε στη Κωνσταντινούπολη μετά από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, για το ετήσιο προσκύνημα στους ιερούς τόπους της Καππαδοκίας. Να αναφερθεί, ότι τον Αρχιεπίσκοπο Ίστρας κ. Αρσένιο συνοδεύουν το στέλεχος του Τμήματος των Εξωτερικών Σχέσεων, π. Μιχαήλ Ασμούς και ένας υποδιάκονος. Την Ρωσική Αντιπροσωπεία υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο «Αττατούρκ» ο Μέγας Ιεροκήρυκας του Οικουμενικού Θρόνου, Αρχιμανδρίτης Βησσαρίων (Κομζιάς). Εν συνεχεία, επισκέφθηκαν το Πατριαρχείο όπου τους υποδέχθηκε στο γραφείο του ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το προσκύνημα στη Καππαδοκία γίνεται κάθε χρόνο, έτσι και φέτος με Επικεφαλής τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξί...
Περισσότερα...
+Τιμή στους αγωνιστές της Τρίπολης που έπεσαν στη μάχη στο Μανιάκη

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Ο Δήμος Τριπόλεως, το τοπικό συμβούλιο, ο πολιτιστικός σύλλογος και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Περθωρίου, το Σάββατο 14η  Μαΐου 2011, οργάνωσαν  με μεγάλη  επιτυχία, εκδήλωση τιμής και μνήμης στο Περθώρι,  για τον Παπαγιώργη  Πουρνάρα  και τα 85 παλικάρια του χωριού που στις 16 Μαΐου το 1825, ξεκίνησαν για το Μανιάκι Μεσσηνίας, ενισχύοντας τον Παπαφλέσσα κι έπεσαν μέχρι ενός, στην ιστορική αυτή μάχη, που αποτέλεσε σημείο αναφοράς της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα της Κυριακής 15-05-11

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς ...
Περισσότερα...
+Με λαμπρότητα ο Εσπερινός για τον Πολιούχο της Λάρισας

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα η Θεσσαλική πρωτεύουσα, η Λάρισα, τιμά και φέτος τον πολιούχο και προστάτη της, τον αρωγό και έφορό της, τον Άγιο Αχίλλιο Επίσκοπο Λαρίσης, τον θαυματουργό και μυροβλύτη. Το απόγευμα του Σαββάτου, 14 Μαΐου, τελέστηκε με κάθε λαμπρότητα και επισημότητα ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλίου, όπου και φυλάσσονται τα ιερά και χαριτόβρυτα λείψανα του Αγίου, με την παρουσία χιλιάδων πιστών, του κλήρου της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης καθώς και των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών Αρχών. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνάτιος αφού καλωσόρισε στην πανηγυρίζουσα πόλη της Λαρίσης όλους τους παρευρισκομένους Μητροπολίτες και Επισκόπους, δηλαδή τον χοροστατούντα Μητροπολίτη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννη,  Άρ...
Περισσότερα...
+Τετραετές Μνημόσυνο υπέρ Αναπάυσεως του μακαριστού Επισκόπου Τράλλεων Ισιδώρου

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Τελέσθηκε σήμερα Αρχιερατικό συλλείτουργο υπέρ αναπαύσεως του μακαριστού Επισκόπου Τράλλεων Κυρού Ισιδώρου Προηγουμένου της Μονής Πάτμου, στον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου Αμπελοκήπων προεξάρχοντος της Θ. Λειτουργίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ζακύνθου κ. Χρυσοστόμου, του Θεοφ. Επισκόπου Φωτικής κ. Διονυσίου ενώ στο μνημόσυνο παρέστησαν και οι Σεβ. Μητρ. Νιγηρίας κ. Αλέξανδρος και ο Θεοφ. Επισκ. Νεοχωρίου κ. Παύλος.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Επίσημη αναγνώριση της Ορθόδοξης Εκκλησίας από το ...

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Αναγνώρισε επίσημα την Ορθόδοξη Εκκλησία η Κυβέρνηση της Ρουάντας  μετά από συντονισμένες ενέργειες της Ιεράς Επισκοπής Μπουρούντι και Ρουάντας και δύο πρώην προτεσταντών παστόρων Ρουαντέζων οι οποίοι πριν ένα χρόνο ασπάσθηκαν την ορθοδοξία και κατόπιν ευλογίας του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄, ενώ θα αρχίσει σύντομα η κατήχηση των 400 μελών της «τοπικής» προτεσταντικής εκκλησίας. Η Ρουάντα έγινε γνωστή το 1994 από την Γενοκτονία κατά την οποία σφαγιάστηκαν 800.000 άνθρωποι οι περισσότεροι από αυτούς μέσα στους Ναούς άλλης Εκκλησίας κατά την διάρκεια της Λειτουργίας,  μεταξύ αυτών και χιλιάδες παιδιά. Είναι ένα μικρό κράτος ακριβώς κάτω από τον Ισημερινό εκτάσεως μόλις 26.338 τετρ. χλμ. και  κατοίκους 10.473.282 που δυστυχώς δεν ξεχνούν τις δύσκ...
Περισσότερα...
+Ο Άγιος Αχίλλιος, το δόγμα της Πίστεως και η εποχή μας

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Αναμφισβήτητα, για πολλούς λόγους, η Λάρισα, η πόλις του Αγίου Αχιλλίου, σεμνύνεται για το μεγάλο Άγιο και Προστάτη της, το Μυροβλύτη και Θαυματουργό Άγιο Αχίλλιο, Αρχιεπίσκοπο Λαρίσης, το Χαριτόβρυτο. Η Χριστιανική του καταγωγή, η αυτοεγκατάλειψή του στα χέρια του Θεού, η Ιεραποστολική εργασία του, η φωτεινή ποιμαντορία του, η ευαγγελική  του ζωή, η ξεκάθαρη δογματική διδασκαλία του, ο πνευματικός του αγώνας, η ασκητικότητά του, η πραγματική συμπαράστασή του προς τους πτωχούς και τους αδυνάτους, το αδούλωτο φρόνημά του, η παρρησία του, ο μοναδικός ζήλος του και η προθυμία του να δοξασθεί το όνομα του Αγίου Θεού, είναι μερικά μόνον από εκείνα τα χαρακτηριστικά με τα οποία μπορεί κανείς να σκιαγραφήσει την αγία προσωπικότητά του.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Μια αληθινή ιστορία.Μια διαφορετική ανάγνωση της ευαγγελικής περικοπής του παραλυτικού.....

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Εσείς, τι θα κάνατε για να βοηθήσετε έναν φίλο; Πόσο σημαντικό θα ήταν, όχι για εκείνον τόσο, όσο για εσάς;Σε ένα χωριό στην Κίνα, ένας έφηβος κουβαλάει στην πλάτη του καθημερινά εδώ και 8 χρόνια το φίλο του, ο οποίος λόγω μιας συγγενούς διαταραχής, είναι εξαιρετικά δύσκολο να περπατήσει.Οκτώ χρόνια πριν, μια βροχερή ημέρα, ο μικρός Lu Shao είχε μείνει στο σχολείο περιμένοντας τη μητέρα του, η οποία καθυστέρησε να πάει να τον πάρει.Τότε, ο Lui Shi Ching, ο οποίος ήταν μικρότερος από τον Lu Shao, αποφάσισε να βοηθήσει και τον μετέφερε στο σπίτι. Από τότε τον πηγαινοφέρνει καθημερινα από και προς το σχολείο, τον πηγαίνει έτσι ακόμη και στην τουαλέτα.Σε μια συνέντευξη, ο Lui shi Ching είπε: “Είμαι ευτυχής που τον κουβαλάω τόσα χρόνια, παρότι είναι αρκετά βαρύς”.Ο Lui Shi Ching δεν καυχιέται ...
Περισσότερα...
+Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ..... ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Ο άγιος Θεόδωρος γεννήθηκε το έτος 1774 στο Νεοχώριο του Βυζαντίου. Είχε καλούς χριστιανούς γονείς, πού φρόντισαν για τη χριστιανική ανατροφή των παιδιών τους, αφού μάλιστα ξέρομε θετικά ότι ο ένας αδελφός του αγίου Θεοδώρου, ο Γρηγόριος, έγινε επίσκοπος Άδριανουπόλεως.Μικρός ο Θεόδωρος θέλησε να γίνει ζωγράφος και γι' αυτό ήλθε σαν μαθητής κοντά σε ξακουσμένο ζωγράφο, πού δούλευε στο παλάτι του σουλτάνου στην Κωνσταντινούπολη. 'Αλλά εκεί ποιος ξέρει τι πιέσεις δέχτηκε, ώστε λύγισε η ψυχική του αντοχή στην ηλικία πού βρισκότανε, κι έτσι αλλαξοπίστησε. Δεν πέρασαν όμως πολλά χρόνια και συνήλθε. Κατάλαβε το βαρύ αμάρτημα, στο όποιο έπεσε. Αφορμή έγινε μια βαρεία επιδημία, πού έπεσε στην Πόλη και τον έκαμε να σκεφθεί το θάνατο, το Θεό, την ψυχή του, την άλλη ζωή. Έτσι το χαμένο πρόβατο ζήτησε...
Περισσότερα...
+Ομιλία εις την Κυριακήν του Παραλύτου. Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ Ὁμιλία τοῦ ἁγίου ΙΩΑΝΝΟΥ τοῦ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Στό χρυσωρυχεῖο οὔτε τήν πιό ἀσήμαντη φλέβα δέν θά δεχόταν νά περιφρονήση κανένας κι ἄς προξενῆ πολύν κόπο ἡ ἔρευνά της. Ἔτσι καί στίς θεῖες Γραφές δέν εἶναι χωρίς βλάβη νά προσπεράσης ἕνα γιῶτα ἤ μιά κεραία. Ὅλα πρέπει νά ἐξετάζωνται. Τό ἅγιο Πνεῦμα τά ἔχει πεῖ ὅλα καί τίποτα δέν εἶναι ἀνάξιο σ̉ αὐτές. Πρόσεξε λοιπόν τίΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Κυριακή του Παραλύτου

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

 Κυριακή του Παραλύτου Το Ευαγγέλιο της Κυριακής, η απόδοσή του στην νεοελληνική. *** Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο Κεφ. 5, χωρίο 1 έως 15 ῾Ο ᾿Ιησοῦς Χριστὸς θεραπεύει τὸν ἀσθενῆ τῆς δεξαμενῆς Βηθεσδά Ε´. 1 Τῷ καιρῶ ἐκείνῶ  ἀνέβη ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς ῾Ιεροσόλυμα. 2 ἔστι δὲ ἐν τοῖς ῾Ιεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρᾳ, ἡ ἐπιλεγομένη ἑβραϊστὶ Βηθεσδά, πέντε στοὰς ἔχουσα. 3 ἐν ταύταις κατέκειτοΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Γεώργιος Κρίππας, Το μάθημα των Θρησκευτικών από απόψεως νομικής και εγκληματολογικής (2ον)

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Διαβάστε και Γεώργιος Κρίππας, Το μάθημα των Θρησκευτικών από απόψεως νομικής και εγκληματολογικής Α΄πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 13/5/2011ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΨΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣΕἰσήγησις εἰς τὴν Διημερίδα τῆς ΠΕΘ, 12–13 Μαρτίου 2011Τοῦ κ. Γεωργίου Ἠλ. Κρίππα, Καθ. Ἐλευθέρου Παν., Διδ. Συνταγματικοῦ Δικαίου(2ον)Ἑπομένως ἡ ὑποχρέωση τοῦ κράτους νὰ παράσχει ἐκπαίδευση θρησκευτικὴ πρὸς τὸν σκοπὸν ὅπως οἱ μαθηταὶ ἀποκτήσουν ἀπαραιτήτως «θρησκευτικὴν συνείδηση», κατοχυροῦται πλέον καὶ δικαστικῶς ἀπολύτως καὶ καταλυτικῶς. Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὴν προαναφερθεῖσαν διάταξη τοῦ 1ου Προσθ. Πρωτοκόλλου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συμβάσεως Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, αὐτὴ ἀναφέρει ὅτι κατοχυροῦται τὸ δικαίωμα τῶν γονέων, νὰ ἐξασφαλίσουν μόρφωση καὶ ἐκπαίδευση τῶν τέκνων τους συμφώνως πρὸς τὶς ἰδικές το...
Περισσότερα...
+Υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικολάου στην Αλεξανδρούπολη

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Το Σάββατο 14 Μαΐου 2011 η Αλεξανδρούπολη εόρτασε και πανηγύρισε την 91η επέτειο από την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό της Πατρίδος μας.Κατά αυτή την ημέρα όμως οι κάτοικοι της πόλεως είχαμε την εξαιρετική ευλογία της μετακομιδής τμήματος ιερού λειψάνου του Πολιούχου της Αλεξανδρουπόλεως Αγίου Νικολάου, αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του θαυματουργού.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Από την Αγία Πετρούπολη στην Θεσσαλονίκη

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Μίλησαν για τον Αριστοτέλη , το Μέγα Αλέξανδρο ,τον  Όμηρο και έδειξαν  με ξεχωριστό  τρόπο, πόσο εντυπωσιάστηκαν  από  την ουσιαστικότερη  γνωριμία που είχαν με την  ιστορία  και τον πολιτισμό της Θεσσαλονίκης . Δεν παρέλειψαν  δε, να  εκφράσουν  την επιθυμία τους  για την διδασκαλία των θρησκευτικών  από τη δημόσια εκπαίδευση της Ρωσίας.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Από την Αγία Πετρούπολη στην Θεσσαλονίκη

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Μίλησαν για τον Αριστοτέλη , το Μέγα Αλέξανδρο ,τον  Όμηρο και έδειξαν  με ξεχωριστό  τρόπο, πόσο εντυπωσιάστηκαν  από  την ουσιαστικότερη  γνωριμία που είχαν με την  ιστορία  και τον πολιτισμό της Θεσσαλονίκης . Δεν παρέλειψαν  δε, να  εκφράσουν  την επιθυμία τους  για την διδασκαλία των θρησκευτικών  από τη δημόσια εκπαίδευση της Ρωσίας.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Η καρτερία του παραλύτου. Όσιος Θεοφύλακτος Αχρίδος

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

«Γνους (ο Ιησούς) ότι πολύν ήδη χρόνον έχει, λέγει αυτώ. θέλεις υγιής γενέσθαι;». Εκπληκτική η καρτερία του παραλύτου. Τριανταοκτώ χρόνια ήταν άρρωστος εκεί, και όμως δεν παραιτείτο, ούτε απελπιζόταν. Γι' αυτό και τον ερωτά ο Κύριος, επειδή ήθελε να μας δείξη την καρτερία αυτού, του ανθρώπου, όχι για να μάθη τάχα ο ίδιος. Γιατί όχι μόνο είναι περιττή, αλλά και ανόητη η ερώτηση αν θέλει οΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Η δύναμη της Αγάπης.Συγκλονιστική αφρικάνικη ιστορία...........

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Πρωταγωνιστής σ’ αυτή την περιπέτεια πίστης  ανθρωπιάς ο αγιασμένος ιεραπόστολος του Ζαΐρ π. Κοσμάς Γρηγοριάτης.Βρισκόμαστε σε κάποιο γραφικό χωριουδάκι του Ζαΐρ (σημερινό Κογκό).Η τροπική βλάστηση γύρω βρίσκεται σε έξαρση. Οι μπανανιές πιο κει, κατάμεστες από καρπούς, γέρνουν τα κλαδιά τους κι ο φοίνικας δίπλα στην χορταρένια καλύβα καμαρώνει περήφανος για την λεβεντιά του!Συλλογισμένος και πικραμένος ένας γέροντας Ζαϊρινός κάθετε έξω από το αρχοντικό του (καλύβα), μασουλώντας ζαχαροκάλαμο.Μα γιατί δεν με θέλει εμένα ο Χριστός; ψελλίζει με παράπονο. Τι κι’ αν έχω δύο γυναίκες και είκοσι παιδιά μαζί τους; Εγώ θέλω να γίνω Χριστιανός! Να βαφτιστώ Ορθόδοξος! «Όχι!», είπε όμως ο Ιεραπόστολος, ο πατήρ Κοσμάς. «Όχι! Ο Χριστός αυτό δεν το θέλει!». Τα δάκρυα κυλούν στο μελαψό, χαρακωμένο από ρυτί...
Περισσότερα...
+Σαν άγγελος σε αγάπησα – Watch my dance

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

VatopaidiFriend: Απόψε το βράδυ διεξάγεται ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Ανάμεσα στις διαγωνιζόμενες χώρες, είναι και η χώρα μας με ένα τραγούδι με πολύ συναίσθημα και βαθύ νόημα. Ελλάδα σου ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! Δυστυχώς, το πολυ όμορφο τραγούδι που εκπροσωπούσε την Κύπρο, δεν προκρίθηκε στον τελικό άδικα. Θα θέλαμε να αφιερώσουμε αυτό το άρθρο στα [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ελευθέρια Αλεξανδρουπόλεως και υποδοχή ιερού ...

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Το Σάββατο 14 Μαΐου 2011 η Αλεξανδρούπολη εόρτασε και πανηγύρισε την 91η επέτειο από την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό της Πατρίδος μας. Κατά αυτή την ημέρα όμως οι κάτοικοι της πόλεως είχαμε την εξαιρετική ευλογία της μετακομιδής τμήματος ιερού λειψάνου του Πολιούχου της Αλεξανδρουπόλεως Αγίου Νικολάου, αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του θαυματουργού. Το ιερό λείψανο δωρήθηκε στην Μητρόπολή μας από την Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Μαζίου Μεγάρων Αττικής και θα θησαυριστεί πλέον στον ομώνυμο Μητροπολιτικό και Καθεδρικό μας Ναό για ευλογία των κατοίκων της πόλεως και της περιοχής μας. Στις εκκλησιαστικές τελετές προσεκλήθησαν και συμμετείχαν οι Σεβ. Μητροπολίτες: Λήμνου & Αγίου Ευστρατίου κ. Ιερόθεος. Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος & Σουφλίου κ. Δαμασκηνός. Σιδηροκάστρου κ. Μακάρι...
Περισσότερα...
+Αρχιεπίσκοπος "Άφησε σε εμάς ιερό χρέος να ...

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Στο κοιμητήριο Ζωγράφου τελέστηκε η κηδεία του Μανόλη Καντάρη, του 44χρονου που βρήκε τραγικό θάνατο τα ξημερώματα της Τρίτης, κοντά στο σπίτι του στην συμβολή των οδών Ηπείρου και Γ' Σεπτεμβρίου 57, στο κέντρο της Αθήνας. Η νεκρώσιμος ακολουθία τελέστηκε στον ιερό ναό Κωνσταντίνου και Ελένης του κοιμητηρίου, παρουσία της οικογένειας του εκλιπόντος και πλήθους κόσμου. Στην εξόδιο ακολουθία διαβάστηκε μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμου. Ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε ότι «η σκέψη μου, αυτή την ώρα, είναι στην τραγική σύζυγο και τα παιδιά του Μανόλη Καντάρη, ο οποίος έπεσε θύμα της ανευθυνότητας της κοινωνίας μας». Είπε ακόμη, ότι στη θέση του 44χρονου, θα μπορούσε να είναι ο οποιοσδήποτε άνθρωπος. «Άφησε σε εμάς ιερό χρέος να αγωνιστούμε και να παλέψουμε, ώστε τα ...
Περισσότερα...
+Ἑρμηνεία στή Θεία Λειτουργία (Ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα)(mp3+κείμενο)

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Π. Σάββας 2011-05-05_1.ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΑΡΤΟΣ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ_2.ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΠΩΣ ΜΑΣ ΒΟΗΘΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ  Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 5-5-11 (Συνάξεις Κυκλαρχισσῶν στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία). 1)ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΕΤΟΣ 2010-2011Βιβλίο πρός μελέτην: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,Ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα, PG 150, 368-492.ΣΥΝΑΞΙΣ Ιζ’ε΄ Γιατί δέν π...
Περισσότερα...
+4ετές μνημόσυνο του Επισκόπου Τράλλεων Ισιδώρου

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Τελέσθηκε σήμερα Αρχιερατικό συλλείτουργο υπέρ αναπαύσεως του μακαριστού Επισκόπου Τράλλεων Κυρού Ισιδώρου Προηγουμένου της Μονής Πάτμου, στον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου Αμπελοκήπων προεξάρχοντος της Θ. Λειτουργίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ζακύνθου κ. Χρυσοστόμου, του Θεοφ. Επισκόπου Φωτικής κ. Διονυσίου ενώ στο μνημόσυνο παρέστησαν και οι Σεβ. Μητρ. Νιγηρίας κ. Αλέξανδρος και ο Θεοφ. Επισκ. Νεοχωρίου κ. Παύλος. Εμπνευσμένα ομίλησε ο πνευματικός υιός και ανηψιός του Εκλιπόντος Αρχιμ. Πλάτων Κρικρής για τη ζωή, τη δράση και τις πρωτοβουλίες που ανεπτυξε ο μεταστάς, για τα τάλαντα και τα χαρίσματα του, την εργατικότητα του, την αφοσίωση και την θυσιαστική του αγάπη προς την Μονήν του και τον Οικουμενικόν Θρόνον και τη μέριμνα του να καταστήσει την Πάτμο κέντρο Ορθοδόξου ενδιαφέροντος και ...
Περισσότερα...
+Την Τρίτη εξιτήριο για τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Romfea.gr» την Τρίτη, 17 Μαΐου θα λάβει εξιτήριο από το Νοσοκομείο ΚΑΤ, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Να αναφερθεί, ότι αρχικά ο Μακαριώτατος θα έπαιρνε εξιτήριο στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος, μόλις λάβει το εξιτήριο θα αναχωρήσει για τα Οινόφυτα προκειμένου να ξεκουραστεί. Τέλος, να υπενθυμίσουμε, ότι ο Αρχιεπίσκοπος υποβλήθηκε σε επέμβαση διπλού κατάγματος κνήμης στο αριστερό πόδι, μετά από ατύχημα που είχε στο Αγρίνιο.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Θεμελιώθηκε ο πρώτος Ορθόδοξος ναός στην Ισλανδία

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Τέθηκε τη Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011  από τον Πρόεδρο του Πατριαρχείο Μόσχας για τα Ιδρύματα και Μοναστήρια, Αρχιεπίσκοπο Εγκοριέφσκι κ. Μάρκο, ο θεμέλιος λίθος της πρώτης Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ισλανδία. Ο Αντιπρόεδρος της Κρατικής Δούμας στο χαιρετισμός του, μεταξύ άλλων τόνισε ότι «ο ναός θα είναι προς τιμήν του Αγίου Νικολάου, ως Προστάτης της Ρωσικής Ορθόδοξης Κοινότητας στην Ισλανδία». «Ο Άγιος Νικόλαος είναι ο προστάτης των ναυτικών και εδώ είναι πάρα πολύ δημοφιλής», πρόσθεσε ο κ. Σλίσκα. Από την πλευρά του ο Πρόεδρος κ. Γκρίμσον, τόνισε: «Η θεμελίωση του ρωσικού ναού, θα ανοίξει μια νέα σελίδα στις σχέσεις μεταξύ της Ισλανδίας και της Ρωσίας». Να αναφερθεί, ότι ο ναός θα ανεγερθεί στη πρωτεύουσα της Ισλανδίας το Ρέυκιαβικ, όπου το Δημαρχείο παραχώρησε στη Ρωσική Εκκλησία δωρεά...
Περισσότερα...
+Η καρτερία του παραλύτου

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

Όσιος Θεοφύλακτος Αχρίδος «Γνους (ο Ιησούς) ότι πολύν ήδη χρόνον έχει, λέγει αυτώ. θέλεις υγιής γενέσθαι;». Εκπληκτική η καρτερία του παραλύτου. Τριανταοκτώ χρόνια ήταν άρρωστος εκεί, και όμως δεν παραιτείτο, ούτε απελπιζόταν. Γι’ αυτό και τον ερωτά ο Κύριος, επειδή ήθελε να μας δείξη την καρτερία αυτού, του ανθρώπου, όχι για να μάθη τάχα ο [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ περί αγιοποιήσεως Πάπα Βενέδικτου, και αντικανονικής αποδοχής Ρ/καθολικού - Αρμενίου στον Εσπερινό της Αγάπης

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ᾿Ακτή Θεμιστοκλέους 190185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣΤηλ. Κέντρο 210 4514833Fax 210 4518476᾿Αριθ. Πρωτ. 538                                Ἐν Πειραιεῖ τῇ 6ῃ Μαΐου 2011Πρός ΤόνΜακαριώτατονἈρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶνκαί πάσης ἙλλάδοςΚύριον κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ Ἰω. Γενναδίου 14 Εἰς  Α Θ Η Ν Α ΣΜακαριώτατε Δέσποτα,ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!Πάνυ εὐλαβῶς προάγομαι, μετά μεγίστης συνοχῆς καρδίας καί πολλῆς ἀγάπης πρός τό Ὑμέτερον Σεπτόν πρόσωπον καί πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Σεπτούς Ἱεράρχας τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας, τούς συγκροτούντας τήν ΔΙΣ τῆς παρούσης συνοδικῆς περιόδου, ὅπως ὑποβάλω Ὑμῖν ἁρμοδίως καί καθηκόντως τήν πληροῦσαν τήν καρδίαν μου πικρίαν διά τήν γνωστοποιηθεῖσαν ὑπό τῆς κρατικῆς τηλοψίας ἀδιάκριτον ἐνέργειαν πρωτιστεύοντος Πρωθιεράρχου τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας...
Περισσότερα...
+Αλεπού, ο πρώτος φίλος του ανθρώπου

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

Πένυ Σπήλιου Δεληγιάννη Η αλεπού έκανε την εμφάνιση της στη γη πριν από 400.000 χρόνια και σήμερα συναντάτε σε όλες τις ηπείρους εκτός, από την Ανταρκτική. Η αλεπού είναι θηλαστικό και το πιο γνωστό είδος είναι η κόκκινη αλεπού, της οποίας το τρίχωμα είναι κοκκινωπό, με μαυριδερά το πίσω μέρος των αυτιών της και το [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Σύναξη Ι. Κλήρου Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγ. ...

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η ετήσια Ιερατική Σύναξη του Ιερού Κλήρου της Ι.Α. Θυατείρων και Μ.Β., προεξάρχοντος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ.κ. Γρηγορίου. Την Σύναξη οργάνωσε η Ιερά Αρχιεπισκοπή, με την σύμπραξη και συνεργασία της Επιτροπής του Ιερατικού Συνδέσμου «Αγ. Αθανάσιος», στην οποία Πρόεδρος είναι ο δραστήριος Πρωτοπρ. π. Άνθιμος Παπανδρέου. Στη τριήμερη Σύναξη (9-11 Μαΐου 2011) συμμετείχαν οι Αρχιερείς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, Θεοφιλ. Επίσκοπος Κυανέων κ. Χρυσόστομος και Θεοφιλ. Επίσκοπος Τροπαίου κ. Αθανάσιος, οι περισσότεροι Ιερείς της Αρχιεπισκοπής, καθώς επίσης και μερικές Πρεσβυτέρες και άλλοι αδελφοί. Η Σύναξη φιλοξενήθηκε από τις Εκκλησιαστική Κοινότητα Παναγίας Ελεούσας του Νόττινγχαμ και από την εορτάζουσα Εκκλησιαστική Κοινότητα των Αγίων Ισαποστόλων Κυρίλλου κα...
Περισσότερα...
+Ναρκωμένοι μασουλάμε πατατάκια

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

«Μια φορά κι έναν καιρό, οι άνθρωποι του πλανήτη μας ήξεραν τα πάντα για το φυσικό περιβάλλον τους. Η γνώση τους για τη ζωή μετριόταν στα πεντοδάκτυλά τους, βασισμένη αποκλειστικά στην εμπειρία. Ό,τι ήταν έξω από τις πέντε αισθήσεις τους απλώς δεν υπήρχε. Η νοημοσύνη τους κατέγραφε μόνο τις εμπειρικές πληροφορίες, εκτεινόταν μόνο στις βασικές [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Τη δεκάτη τετάρτη του αυτού μηνός, μνήμη των…

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

Ο Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ο Χρυσοχόος (+ 14 Μαΐου 1802) Ο άγιος Ισίδωρος (14 Μαϊου) και η αγία Μερόπη (2 Δεκεμβρίου) Η Αγία Ταμάρα, βασίλισσα της Γεωργίας (1/14 Μαϊου) (με φωτογραφίες) Ο Άγιος Νεομάρτυς Μάρκος ο Κρης Filed under: 05 Μάιος, ΣυναξάριΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Αφιέρωμα στον Άγιο Ανδρέα τον Ερημίτη και Θαυματουργό

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Στην περιοχή του ορεινού Βάλτου, κοντά στη λίμνη των Κρεμαστών  που  είναι το φυσικό σύνορο των νομών Αιτωλίας & Ακαρνανίας και Ευρυτανίας βρίσκεται το χωριό παλαιό Χαλκιόπουλο, πέντε χιλιόμετρα βορειοανατολικά του οποίου βρίσκεται το σπήλαιο του Αγίου Ανδρέα του Ερημίτη. Η διαδρομή από το χωριό ως το σπήλαιο είναι από ένα βατό χωματόδρομο και καταλήγει σε ένα ξέφωτο. Εκεί ο προσκυνητής αφήνει το αυτοκίνητο και με τα πόδια παίρνει το μονοπάτι, ακολουθώντας μία φανταστική σε φυσικό κάλλος διαδρομή πάνω από τη λίμνη των Κρεμαστών. Σε 20 περίπου λεπτά φτάνει στο σπήλαιο. Μπαίνοντας σ’ αυτό βλέπει μία κόγχη κι ένα τέμπλο που συνθέτουν το χώρο του ιερού βήματος. Στην κόγχη ιστορείται η Πλατυτέρα με τέσσερεις ιεράρχες, παραστάσεις  που τοποθετούνται χρονικά στον 14ο αιώνα. Πίσω από το ιερό β...
Περισσότερα...
+Σημαντικές τοιχογραφίες κάτω από στρώματα κάπνας

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Εντυπωσιακές τοιχογραφίες της σχολής βορειοδυτικής Ελλάδας και των αξιόλογων αδελφών Κονταρή αποκαλύπτει ο καθαρισμός τριών εκκλησιών στην Κληματιά Ιωαννίνων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με 916.000 ευρώ και αφορά την ανάδειξη μεταβυζαντινών μνημείων της Ηπείρου. «Ο καθαρισμός των τοιχογραφιών στην κεντρική εκκλησία της Κληματιάς, τον Αγιο Δημήτριο, μας έφερε μπροστά σε εκπληκτικές τοιχογραφίες. Οι τοίχοι ήταν μαυρισμένοι από την αιθάλη των κεριών, είχε περάσει και ένα στρώμα υγρασίας και δεν φαινόταν τίποτα. Σιγά σιγά αποκαλύπτονται σημαντικές τοιχογραφίες του 16ου αιώνα» είπε στο «Εθνος» η Αργυρώ Καραμπερίδη, αρχαιολόγος της 8ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Οι τοιχογραφίες ανήκουν στη σχολή της Βορειοδυτικής Ελλάδας, της λεγόμενης και σχολής των Θηβών, και χρ...
Περισσότερα...
+Ἡ κατάθλιψη καί τά πάθη (Γ΄)

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

Συνέχεια ἀπό τό Α΄  καί Β΄μέρος:   Ἡ κατάθλιψη καί τά πάθη (Α΄) Ἡ κατάθλιψη καί τά πάθη (Β΄) Ὁ ἄνθρωπος ὁλοκληρώνεται ὡς πρόσωπο ὅταν ἀρνεῖται τόν ἐγωισμό του καί ἀγαπάει ἐν Χριστῷ ὅλους Ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος γιά νά γίνει πρόσωπο, δηλ. γιά νά τελειωθεῖ διά τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης, τῆς τέλειας κοινωνίας καί ἕνωσης μέ τόν Θεό καί τόν πλησίον. «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, μιλώνταςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ασκητές μέσα στον κόσμο: Παπά Γιάννης ο εξορκιστής

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

 Όταν το 1917 στην Ρωσία έγινε η επανάσταση των Μπολσεβίκων, συνέλαβαν στην Οδησσό 17 ιερείς για να τους εκτελέσουν. Ένας απ' αυτούς κρύφθηκε στα δάση και σώθηκε' μετά βρήκε τα δύο του παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, τα οποία είχαν κρύψει οι γείτονές του και γλύτωσαν από τους κομμουνιστές. Την πρεσβυτέρα του όμως την συνέλαβαν και την εκτέλεσαν. Ο ιερέας αυτός ονομαζόταν παπά-Γιάννης καιΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ἡ κατάθλιψη καί τά πάθη (Γ΄)

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

  Συνέχεια ἀπό τό Α΄  καί Β΄μέρος:   Ἡ κατάθλιψη καί τά πάθη (Α΄) Ἡ κατάθλιψη καί τά πάθη (Β΄) Ὁ ἄνθρωπος ὁλοκληρώνεται ὡς πρόσωπο ὅταν ἀρνεῖται τόν ἐγωισμό του καί ἀγαπάει ἐν Χριστῷ ὅλους Ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος γιά νά γίνει πρόσωπο, δηλ. γιά νά τελειωθεῖ διά τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης, τῆς τέλειας κοινωνίας καί ἕνωσης μέ τόν Θεό καί τόν πλησίον. «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, μιλώντας γιάΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Άγιος Θεράποντας, Επίσκοπος Κύπρου

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

Ο μακάριος αυτός άνδρας, καταγόταν από την χώρα των Αλεμάνων (Δουκάτο στην περιοχή της Γερμανίας), από ευγενείς και ευσεβείς γονείς. Καταφρόνησε όλες τις ανάγκες της ζωής γιατί εκπαιδεύτηκε στα Ιερά Γράμματα κατανοώντας τα πλήρως. Περνούσε κάθε ημέρα, όλο τον χρόνο του στις ιερές Εκκλησίες, μελετώντας τις Γραφές. Η ζωή του ήταν πολύ λιτή και απλή. [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, «Πλήρης αγαθών έργων» (Κυριακή του Παραλύτου)

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 6/5/2011«ΠΛΗΡΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΕΡΓΩΝ»Γράφει ο Πρωτοπρεσβύτερος Διονύσιος ΤάτσηςὉ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, ἀναφερόμενος στὴν Ἁγία Ταβιθᾶ, τὴν ὁποία ἀνέστησε ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, σημειώνει ὅτι «αὕτη ἦν πλήρης ἀγαθῶν ἔργων καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει». Ἦταν ὁ ἀκούραστος ἄνθρωπος, ποὺ συνεχῶς ἀγαθοεργοῦσε μὲ ποικίλους τρόπους καὶ ἐλεοῦσε τοὺς φτωχούς. Τὸ παράδειγμά της εἶναι φωτεινὸ καὶ πρέπει νὰ ἀποτελεῖ ὁδηγὸ γιὰ τὸν κάθε χριστιανό. Δὲν νοεῖται ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ νὰ μένει ἀπαθὴς καὶ ἀδιάφορος μπροστὰ στοὺς φτωχοὺς καὶ δυστυχεῖς ἀδελφούς του.Ὑπάρχει ἡ ἐσφαλμένη ἐντύπωση ὅτι δὲν εἶναι ὅλοι ὑποχρεωμένοι νὰ ἔχουν ἔμπρακτη ἀγάπη πρὸς τοὺς φτωχούς... Μόνο οἱ πλούσιοι καὶ εὐκατάστατοι πρέπει νὰ προσφέρουν, ὑποστηρίζουν. Ἔτσι οἱ ἴδιοι μένουν ἀμέτοχοι στὴν ἀγαθοεργία. Ἀπὸ τὴν ἄλλη εἶναι πρόθυμ...
Περισσότερα...
+Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρος, Δ΄ Κυριακή από του Πάσχα

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Δ΄ Κυριακή από του ΠάσχαΗ θεραπεία του παραλύτου της ΒηθεσδάΓράφει ο Αρχιμανδρίτης Ιωήλ Κωνστάνταρος,Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία από το να αδυνατεί ο ίδιος ο άνθρωπος να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του σώματός του, και δεν υπάρχει μεγαλύτερη δυστυχία από το να βρίσκεται μαζί με το σώμα και αυτή η ψυχή σε κατάσταση παραλυσίας.Μια τέτοια κατάσταση μας παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Ευαγγελική περικοπή όπου θα αναγνωστεί στους Ιερούς μας Ναούς την «Δ΄ Κυριακή από του Πάσχα» όπως χαρακτηριστικά ονομάζεται η Κυριακή αυτή.Ο Κύριος μας Ιησούς, ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα, όπου εορταζόταν πιθανότατα η εορτή των Πουρίμ, που συνέπιπτε ένα περίπου μήνα προ του Πάσχα... (Η εορτή του Πουρίμ, εορταζόταν εις ανάμνησιν του γεγονότ...
Περισσότερα...
+Νέα ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης ανακοινώνει τη νέα της Ιστοσελίδα, η οποία τίθεται στη διάθεση του κοινού από την Δευτέρα 16 Μαΐου με την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.iak.grΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Προσκύνημα στα ιερά χώματα της Μικρασίας

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Μέσα σε ένα κλίμα συγκινησιακής φόρτισης και ανάμικτων συναισθημάτων , ο Ενοριακός Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Καλαμάτας, πραγματοποίησε εξαήμερο προσκύνημα στα ιερά χώματα του ξεριζωμένου ελληνισμού της Μικρασίας.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Βιβλιοπρόταση: π. Διονύσιος Ταμπάκης -Προσευχητάριο για ειδικές περιστάσεις

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Μόλις κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Άθως το «Προσευχητάριον Ειδικών Περιστάσεων» που στόχο έχει να βοηθήσει κάθε πιστό να αντιμετωπίσει τις ποικίλες δυσκολίες που μπορεί να συναντήσει στη ζωή του αλλά και να αποτελέσει έναν πνευματικό οδηγό για την προσευχή υπέρ αλλήλων. Για τον Άγιο Αρσένιο τον Καππαδόκη, το κάθε πρόβλημα των ανθρώπων ήταν σημαντικό και σεβαστό. Και επειδή οι περιπτώσεις των προβλημάτων ήταν πολλές, εκείνος, ως ιερέας, διάβαζε για περιπτώσεις που δεν εύρισκε στο ευχολόγιο Ψαλμούς αντί ευχών για την εκάστοτε ανάγκη. Έχοντας αυτά κατά νουν ο συγγραφέας, προσπάθησε να κατατάξει τους Ψαλμούς ανάλογα με τις διάφορες περιστάσεις, καθώς και για τις σύγχρονες ανάγκες και τα νεοφανή προβλήματα που συναντούμε στην καθημερινότητά μας: κατάθλιψη, κίνδυνοι από την οθόνη, ναρκωτικά, ανε...
Περισσότερα...
+Ἡ ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας (Α΄)

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ                  Tί εἶναι ἡ Ἐκκλησία; Γιά τόν Γέροντα Πορφύριο εἶναι το κορυφαῖο μυστήριο, «τό μυστήριο τῶν μυστηρίων»[1]. Σύμφωνα καί μέ τόν π. Ἀθανάσιο Γιέβτιτς, ἡ Ἐκκλησία εἶναι «τό κεντρικό μυστήριο τοῦ Χριστιανισμοῦ»[2].  Ἡ Ἐκκλησία ἀποτελεῖ, ὅπως δίδασκε ὁ π. Πορφύριος- φανέρωση, ἀπόδειξη καί «ἔκφραση τῆς πολυποίκιλης σοφίας τοῦ Θεοῦ»[3]. Ἡ πανσοφία Του, ἀλλά καί τό πολυποίκιλον τῆς σοφίας Του, φανερώθηκε στήν Ἐκκλησία Του. Σύμφωνα μέ τόν ὁρισμό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τό σῶμα τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ὅπως ὁ Χριστός εἶναι ἀκατάληπτος, ἀπερινόητος, ἀπερίγραπτος, ἔτσι καί τό σῶμα Του, κατά τήν θεότητά Του, εἶναι ἀπερίγραπτο, ἀκατάληπτο, ἀνερμήνευτο. «Πρόκειται περί «μεγάλου μυστηρίου»...
Περισσότερα...
+Ο Μητροπολίτης Βεροίας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Χανίων

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων, συνοδευόμενος από τον σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυδωνίας κ. Δαμασκηνό, επισκέφθηκαν το πρωί της Παρασκευής 13 Μαΐου τον Δήμαρχο Χανίων κ. Εμμανουήλ Σκουλάκη.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Δεν αισθάνομαι χαζός πια…(2)

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

Μετά από αυτές τις φωτογραφίες…δεν θα αισθανόμαστε τόοοσο χαζοί… Filed under: Ανέκδοτα - Χιούμορ, Πολυμέσα - MultimediaΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ηχητικό Αγιολόγιο 14 Μαίου

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 14 Μαΐου Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως) anavaseis.blogspot.comΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+14 Μαΐου Συναξαριστής

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

 Ισιδώρου τοῦ ἐν Χίῳ, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἀλεξάνδρου, Βαρβάρου καὶ Ἀκολούθου, Καρτεγίου Ἐπισκόπου, Θεράποντος Ἐπισκόπου Κύπρου, Λεοντίου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, Ἰσιδώρου διὰ Χριστὸν σαλοῦ, Ἀντωνίου Ἱερομάρτυρα καὶ τῶν σὺν αὐτῶ Μαρτυρησάντων, Δανιὴλ Ἱερομάρτυρα καὶ τῶν σὺν αὐτῶ Μαρτυρησάντων, Μάρκου Νεομάρτυρα, Ἰωάννου τοῦ Βουλγάρεως Νεομάρτυρα, Νικήτα τοῦ Ἐγκλείστου, Σύναξη τῆς ὙπεραγίαςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ἡ καλή ἀπιστία τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ(mp3)

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Π. Σάββας 2011-05-01_Η ΚΑΛΗ ΑΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ_ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ_ΚὉμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 1-5-11 (Συνάξεις Κυριακῆς στό Ἀρχονταρίκι).Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία).Πηγή εἰκόνας: Ἱ. Ἡσ. Ἀνάστασις Χριστοῦ-Ἐμμαούς, Ἅγ. Βασίλειος Λαγκαδᾶ.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ στήν Ἀφρική.

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥΜακάρι καί τά δικά μας παιδιά νά ἔψαλλαν ἔτσι... apantaortodoxias  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΚΟΛΟΥΕΖΙ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ(π.Νικολάου Γρηγοριάτη)Χριστούγεννα μακρυά άπ' την πατρίδα σου, την Ελλάδα, είναι μία εμπειρία. Μία εμπειρία πού ϊσως μερικοί την επιδιώκουν νομίζοντας ότι έτσι θα κάνουν κάποιες διακοπές,και θα ψυχαγωγηθούν καλύτερα. Για τους περισσοτέρους όμως Χριστούγεννα σημαίνει να μείνεις οτήν πατρίδα σου, στην πόλη σου, στο χωριό σου, να πάς στην ενορία σου, να έορτάσης εκεί με την οικογένεια σου την αγία του Χρίστου Γέννηση, να αισθανθείς την οικογενειακή θαλπωρή στη χριστουγεννιάτικη τράπεζα, να ακούσεις τα κάλαντα, να φτιάξεις το χριστουγεννιάτικο δένδρο...Εμείς ανήκουμε στους πρώτους, αυτούς πού προτίμησαν να εορτάσουν τα φετινά Χριστούγεννα μακ...
Περισσότερα...
+Παναγία η Οδηγήτρια του Τιχβίνσκ 1/2 καί 2/2 (Γιά μικρούς καί μεγάλους)

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

Αναφέρεται στο θαύμα της διάσωσης του μοναστηριού του Τιχβίνσκ με την επέμβαση της Παναγίας. Επεξεργασία από την Ενορία 40 Εκκλησιών της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ΗΠΑ: Δάσκαλος αρνήθηκε σε 11χρονο μαθητή να βάλει ζωγραφιά με την αμερικάνικη σημαία για να μην ‘προσβληθεί κάποιος άλλος’

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Αντιπαράθεση περί ‘δικαιωμάτων’ ξέσπασε σε ένα δημοτικό σχολείο στην πόλη του Orange, στην Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, γύρω από μία αμερικάνικη σημαία που ζωγράφισε ένας 11χρονος μαθητής. Η οικογένεια του Frankie Girard ισχυρίζεται ότι τα ατομικά δικαιώματα του γιου τους παραβιάστηκαν από τον δάσκαλο του σχολείου που του είπε ότι το να κρεμάσει μία ζωγραφιά με την αμερικανική σημαία στην τάξη μπορεί να προσβάλει κάποιον άλλο μαθητή. Η Δημοτικό Σχολείο του Butterfield βρίσκεται στο κέντρο της διαμάχης για το περιστατικό της Δευτέρας. Σύμφωνα με τον πατέρα του μαθητή Frankie Girard, John, το αγόρι ήταν στην τάξη την ώρα του μαθήματος των εικαστικών σχεδιάζοντας μία εικόνα. "Ρώτησε αν θα μπορούσε να την κρεμάσει στον τοίχο και ο δάσκαλος του είπε όχι. Και μετά ρώτησε αν θα μπορούσε απ...
Περισσότερα...
+Νέα Υόρκη: Ψηφίσματα για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Να σεβαστεί τα δικαιώματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και να επιτρέψει την άμεση επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής στη Χάλκη ζητούν με ψηφίσματα-επιστολές προς τον πρέσβη της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον, η Πολιτειακή Βουλή και η Πολιτειακή Γερουσία της Νέας Υόρκης. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής Αμερικής στο Μανχάταν, πολιτειακοί βουλευτές και γερουσιαστές, όπως επίσης ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος και στελέχη του Τάγματος των Αρχόντων του Αποστόλου Ανδρέα του Οικουμενικού Πατριαρχείου μίλησαν για την πρωτοβουλία των δυο νομοθετικών σωμάτων της Νέας Υόρκης ελληνικής καταγωγής. Και τα 62 μέλη της Γερουσίας της Νέας Υόρκης και 144 μέλη της Βουλής (96%) υπέγραψαν τις επιστολές, με τις οποίες διαμαρτύρονται για τα όσα συμβαίνουν στην Τουρκία σε βάρος...
Περισσότερα...
+Το αφιέρωμα του CBS για το Άγιον Όρος (μέ ἑλληνικούς ὑπότιτλους).

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS την Κυριακή του Πάσχα 24 Απριλίου, στην εκπομπή “60 Minutes”, είχε ειδικό αφιέρωμα στο Άγιο Όρος.Το πρόγραμμα, που χαρακτηρίζεται πρωτοποριακό, συμπεριλαμβάνει σκηνές από τη λατρεία, την καθημερινότητα των μοναχών βασικά στη Σιμωνόπετρα και συνεντεύξεις πολλών μοναχών, ελλήνων και ξένων.Το αμερικάνικο κανάλι πήγε στη Σιμωνόπετρα μετά από πρόσκληση του Γέροντα Ελισσαίου. Το αποτέλεσμα τέλειο. Μακάρι και τα ελληνικά μ.μ.ε. να προσέγγιζαν το μοναχισμό και ειδικά το Άγιον Όρος με τον ίδιο άψογο τρόπο. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 29 Απριλίου 2011Τριάντα ολόκληρα χρόνια είχε να δοθεί άδεια σε ξένο τηλεοπτικό συνεργείο να κινηματογραφήσει τη ζωή των μοναχών του Aγίου Όρους. Και ενδεχομένως θα περνούσαν άλλα τόσα εάν οι παραγωγοί της περίφημης εκπομπής 60 Μinutes τ...
Περισσότερα...
+Ὁ μοναχός μέ τό ἰαματικό χάρισμα

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

News image
Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΜΕ ΤΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΙΣΜΑ.Θεωρούμε κατάλληλη τη στιγμή, χάριν νουθεσίας, να παραθέσουμε τη διήγηση για κάποιο μοναχό ό όποιος υπέταξε το δικό του θέλημα στο θέλημα τού Θεού και απόλαυσε μεγάλη ειρήνη στην ψυχή του, λαμβάνοντας από τον Θεό το ιαματικό χάρισμα. Πολλοί ασθενείς γίνονταν καλά μόνο με το άγγιγμα τού ενδύματος του. Παντού συναντούσε μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπο του.Μεταξύ αυτών, οι αδελφοί της μονής εκπλήττονταν πολύ με όσα γίνονταν από το συμμοναστή τους, επειδή δεν παρατηρούσαν σ' αυτόν κανένα ιδιαίτερα εξέχον ασκητικό αγώνισμα, ούτε αυστηρή νηστεία, ούτε υπερβολικούς κόπους, ούτε κάτι άλλο.Ζούσε όπως όλοι οι άλλοι.Ένα μόνο πράγμα κρατούσε με αυστηρότητα. Όλα όσα τού συνέβαιναν τα δεχόταν πρόθυμα και ευχαριστούσε γι' αυτά τον Θεό. Ένα τον διέκρινε: Είχε παρ...
Περισσότερα...
+Συναξαριστής 14 Μαΐου

Σάββατο, 14 Μάιος 2011

Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Κάποια γεγονότα που δεν πρέπει να ξεχνιούνται...

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

News image
Iστολόγια που κατευθύνονται  από κύκλους «κορυβαντιώντων» κάθε προελεύσεως, συμφερόντων και ανατροφής, εκθέτουν πρόσφατα στο διαδίκτυο τα υποπροϊόντα  τους με συλλογισμούς  που διασύρουν την Εκκλησία της Ελλάδος  ως αναρχούμενη από κάποιο εσμό φανατικών ακριβολατρών (φονταμενταλιστών) που τρομοκρατούν με κροτίδες «αποτειχίσεών» τους ενταύθα εκκλησιαστικούς επαΐοντεςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Κυκλόφόρησαν τα "Ψήγματα" του Κορωνείας Παντελεήμονα

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

News image
Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «ΑΡΜΟΣ» το βιβλίο «ΨΗΓΜΑΤΑ» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορωνείας κ. Παντελεήμονος ( Καθρεπτίδη). Τα κείμενα που περιέχει  το βιβλίο είναι  ομιλίες, που εκφωνήθηκαν κατά καιρούς στην Μητρόπολη Αθηνών, εδώ όμως παρουσιάζονται αποδεσμευμένα από τις ευαγγελικές ή αποστολικές περικοπές με αφορμή τις οποίες έγιναν. Έχουν την μορφή μικρών άρθρων- δοκιμίων.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Η Εορτή Οσιομάρτυρος Νικολάου του Νέου στη Θήβα

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

News image
Ο ύμνος αυτός που είναι δανεισμένος από την Ασματική Ακολουθία του Οσιομάρτυρος Αγίου Νικολάου Του Νέου του εν Βουνένοις του Ιαματικού, αντιπροσωπεύει τα αισθήματα που διακατέχουν τις καρδιές μας όταν το ημερολόγιο δείχνει εννέα Μαΐου  ημέρα της Ανοιξιάτικης και Αναστάσιμης Μνήμης Του. Με διπλή χαρά λοιπόν και εφέτος εορτάσαμε και πανηγυρίσαμε την μνήμη του Προστάτου και Εφόρου της Ενορίας μας μαζί με τις άλλες δέκα εννέα (μόνον!) Ενορίες σε ολόκληρη την Ελλαδική επικράτεια , τα δύο Προσκυνήματα Του στα Βούνενα και στο Μπακλαλί Αλμυρού Βόλου, τα τέσσερα φερώνυμα  Μοναστήρια, τα δεκάδες Παρεκκλήσια, Εξωκκλήσια και Ιδιωτικούς Ναούς και κυρίως με την Ιερά και Παλαίφατο Μονή του Αγίου Νικολάου  Άνδρου όπου φυλάσσεται η Πάντιμος Κάρα του Ενδόξου Αθλητού της Πίστεως μας.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα του Σαββάτου 14-05-11

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

News image
Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς ...
Περισσότερα...
+Ιερά μονοπάτια - ET3, β΄μέρος: I.M. Παναγίας Προυσσιώτισσας (βίντεο)

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

Ι.Μ. Παναγίας Προυσσιώτισσας Η περιπλάνηση στα μοναστήρια της Ελλάδας με τα «Ιερά Μονοπάτια» της ΕΤ3 συνεχίζεται με μία στάση στην ‘‘Κυρά’’, την Παναγία την Προυσιώτισσα. Η “Κυρά”, το μοναστήρι με τη δυνατή παρουσία στους αιώνες, παρασύρει τον τηλεθεατή σε ένα πνευματικό ταξίδι προβληματισμού και αναζήτησης. Το τηλεοπτικό κοινό μαγεύεται από τη δύναμη του τοπίου, την αρμονία τηςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού στoν Μητροπολίτη Πατρών

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

News image
Επίσκεψη στον Μητροπολίτη Πατρών Χρυσόστομο πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλος Γερουλάνος, στο πλαίσιο των επαφών που είχε στην Πάτρα με τοπικούς παράγοντες για τις δυνατότητες ανάπτυξης στους τομείς του Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Μία άλλη «μετάφρασις» της Θείας Λειτουργίας

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

News image
πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 13/5/2011ΜΙΑ ΑΛΛΗ «ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ» ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΤοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση ΥΠΑΡΧΟΥΝ ἀρκετοὶ κληρικοί, οἱ ὁποῖοι τάσσονται ὑπὲρ τῆς μεταφράσεως τοῦ κειμένου τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ γενικότερα τῶν λειτουργικῶν κειμένων τῆς Ἐκκλησίας, προκειμένου νὰ γίνουν κατανοητὰ ἀπὸ τοὺς πιστοὺς καὶ ἰδιαίτερα τοὺς νέους. Ἤδη ἔχουν γραφεῖ πολλὰ γιὰ τὸ σοβαρὸ αὐτὸ θέμα καὶ ὅπως διαπιστώνει κανείς, ἡ πλειονότητα τῶν κληρικῶν καὶ τῶν πιστῶν τάσσεται κατὰ τῆς μεταφράσεως τῶν λειτουργικῶν κειμένων. Ὁ θόρυβος ὅμως συνεχίζεται, γιατὶ οἱ ἐκσυγχρονιστὲς καὶ ὑπέρμαχοι τῆς «κατανόησης» τῶν κειμένων εἶναι τολμηροὶ καὶ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴ σχετικὴ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ γιὰ τὶς ἀντιδράσεις τῶν πιστῶν, δηλ. τῶν ἀνθρώπων, ποὺ ἐκκλησιάζονται τακτικὰ καὶ σέβονται τὶς παραδόσεις τῆ...
Περισσότερα...
+Η ιστορία της Παναγίας Μαλεβής-Τό συγκλονιστικό θαῦμα

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

Το όμορφο μοναστήρι της Παναγίας Μαλεβής ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ… Η πρώτη ίδρυση της αρχαίας Μονής της Μαλεβή εις τους Κανάλους… ( από λαϊκή αφήγηση…) Το πρώτο Μοναστήρι της Μαλεβής ήταν κτισμένο στό πιό ψηλό μέρος του Μαλεβού, που σήμερα το λέμε Κανάλους. Εκεί ήταν κτισμένο και απομονωμένο μέσα στα απάτητα δάση του Μαλεβού. Το Μοναστήρι ιδρύθηκεΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Γέροντας Τύχων

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

Ο Γέροντας την λέξη «ευλόγησον» την χρησιμοποιούσε πάντα και με τις πολλές καλογερικές έννοιες, όπως το «ευλογείτε» ή «ευλόγησον», όταν ζητούσε ταπεινά την ευλογία του άλλου, και μετά θα έδινε και αυτός την ευλογία του με την ευχή «Ό Κύριος να σε ευλόγηση». Μετά από τον συνηθισμένο χαιρετισμό οδηγούσε τους επισκέπτες στο Ναό και έψαλλαν μαζί το Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου και το Άξιον εστίν καιΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ὁ Θεάνθρωπος ἀπαντᾶ στόν ἄνθρωπο. Μηνύματα ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου.

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἅγιον Ὅρος 2005 Ἀνάστασιν Χριστοῦ Θεασάμενοι Μηνύματα ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα Ὁ Θεάνθρωπος ἀπαντᾶ στόν ἄνθρωπο Ὁ ἄνθρωπος ἔχει βαθειές πνευματικές ἀνάγκες.  Τήν ἀνάγκη νά ἀγαπᾷ καί νά ἀγαπᾶται μέ ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη.  Τήν ἀνάγκη νά ξεπεράσῃ τόν θάνατο καί νά διαιωνίσῃΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Θεολογική Σχολή ΑΠΘ: "Κυρία Υπουργέ, να αρθούν οι σε βάρος των Σχολών και του μαθήματος των θρησκευτικών αδικίες"

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

News image
πηγή: amen.grΝα αρθούν οι αδικίες σε βάρος του μαθήματος των θρησκευτικών και των θεολογικών Σχολών ζητούν με επιστολή τους προς την Υπουργό Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου ο Κοσμήτορας και οι Πρόεδροι των δύο Τμημάτων της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ. Στην πολύ σημαντική επιστολή τους κάνουν λόγο για υποβάθμιση του μαθήματος των θρησκευτικών και για υποτίμηση των Θεολογικών Σχολών. Ακολουθεί η επιστολή της ηγεσίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ. Θέμα: «Υποβάθμιση και μη μοριοδότηση του μαθήματος των Θρησκευτικών»Κυρία Υπουργέ,Επειδή τον τελευταίο καιρό παρατηρείται μία προσπάθεια υποβάθμισης του μαθήματος των θρησκευτικών και υποτιμήσεως των θεολογικών Σχολών, η Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)... στη Γενική Συνέλευση αριθμ. 157/13.4.2011, συζ...
Περισσότερα...
+Mάρτυρες τής Ανάστασης

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

News image
Χριστός Ανέστη, αγαπητοί αναγνώσται! Τρίτη Κυριακή από το Πάσχα σήμερα, Κυριακή των Μυροφόρων, και η Εκκλησία μας εορτάζει την Ανάσταση του Χριστού μας και τιμά τους μάρτυρες αυτής. Το άγιο Ευαγγέλιο (Μάρκου ιε', 43-47 ις', 1- μας μεταφέρει στη Μεγάλη Παρασκευή. Ο Ιησούς μας έχει αποθάνει επάνω στον Σταυρό, αφού συγκλόνισε ουράνια και επίγεια, και περιμένει εκείνους που θα Τον ενταφιάσουν. Και τότε ο Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας, ο πλούσιος και ενάρετος και επίσημος αυτός Ιουδαίος, ετόλμησε και πήγε στον Πιλάτο και εζήτησε το σώμα του Ιησού για να το θάψει. Κι ο Πιλάτος έδειξε ενδιαφέρον. Ερώτησε τον εκατόνταρχο αν έχει πεθάνει προ πολλού. Κι εκείνος τον εβεβαίωσε ότι απέθανε. Και τότε εδώρησε το σώμα του Μεγάλου Νεκρού στον Ιωσήφ τον απ' Αριμαθαίας. Κι εδώ έχομε την υπογραφή και τ...
Περισσότερα...
+Τό Ἅγιον Ὅρος καταδίκασε τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» (Σέ πολυτονικό)

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ «ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» Ἐξ ἀφορμῆς τῆς προσφάτου καταθέσεως στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων τοῦ νομοσχεδίου «Γιά τήν Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση» καί τήν ἀπορρέουσα ἐκ τούτου μελ­λον­τική ἔκδοσι τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη», ἡΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Τα ΔΟΛ(ια) ΝΕΑ χλευάζουν τον μακαριστό γέροντα Παΐσιο

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

Σχόλιο Αναβάσεων. Δεν είναι η πρώτη, ούτε προφανώς θα είναι η τελευταία φορά που το δημοσιογραφικό συγκρότημα "ΔΟΛ" με αιχμή δόρατος τα "ΝΕΑ" ΔΟΛιοφθορούν και κατατρέχουν και σπιλώνουν και χλευάζουν την ορθόδοξη συνείδηση του λαού μας. Έχουμε δημοσιεύσει πολλές παρόμοιες επιθέσεις σαν την σημερινή που θα διαβάσετε από το Αγιορείτικο Βήμα. ΕΙΡΩΝΙΑ ΚΑΙ ΧΛΕΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΪΣΙΟ ΚΑΙΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Συναξαριστής 12 Μαΐου

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ περί αγιοποιήσεως Πάπα Βενέδικτου, και αντικανονικής αποδοχής Ρ/καθολικού - Αρμενίου στον Εσπερινό της Αγάπης

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ᾿Ακτή Θεμιστοκλέους 190 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ Τηλ. Κέντρο 210 4514833 Fax 210 4518476 ᾿Αριθ. Πρωτ. 538                                Ἐν Πειραιεῖ τῇ 6ῃ Μαΐου 2011 Πρός Τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Κύριον κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ Ἰω. Γενναδίου 14 Εἰς  Α Θ Η Ν Α Σ Μακαριώτατε Δέσποτα, ΧΡΙΣΤΟΣΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Εγκαίνια του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Βουλιαγμένης, από τον Μητροπολίτη Γλυφάδας Παύλο.

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Η ιστορία της Παναγίας Μαλεβής-Τό συγκλονιστικό θαῦμα

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

Το όμορφο μοναστήρι της Παναγίας Μαλεβής ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ… Η πρώτη ίδρυση της αρχαίας Μονής της Μαλεβή εις τους Κανάλους… ( από λαϊκή αφήγηση…) Το πρώτο Μοναστήρι της Μαλεβής ήταν κτισμένο στό πιό ψηλό μέρος του Μαλεβού, που σήμερα το λέμε Κανάλους. Εκεί ήταν κτισμένο και απομονωμένο μέσα στα απάτητα δάση του Μαλεβού. Το Μοναστήρι ιδρύθηκεΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Τάμα του Έθνους. Ανοιξιάτικη αναλαμπή. Τελευταία ενημέρωση από το σωματείο : «Οι φίλοι του Τάματος του Έθνους»

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΑΜΠΗ... ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΔΟΝ 2 ΑΙΩΝΕΣ -ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ- ΗΡΘΕ Η ΜΕΤΑ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ. 1. Μεγάλη χαρμολύπη μᾶς διακατέχει. 2. Τώρα, ὄχι μόνον οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλον γραπτῶς καὶ προφορικῶς ὑπερθεματίζουν διὰ τὴν ἄμεσον ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+To ιστολόγιό μας σταδιακά επαναλειτουργεί

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

News image
Εξαιτίας προβλημάτων που παρουσίασε ο blogger από χθες το βράδυ και μέχρι πριν λίγο ήταν αδύνατη η δημοσίευση νέων αναρτήσεων και ο σχολιασμός των παλαιών αναρτήσεων. Το πρόβλημα αφορούσε σε όλα τα blog του κόσμου που έχουν επέκταση blogspot.com.Σιγά σιγά το ιστολόγιό μας επανέρχεται σε λειτουργία. Μέχρι στιγμής φαίνεται πως έχουν χαθεί οι αναρτήσεις των δύο τελευταίων ημερών. Αν δεν επανέλθουν αυτόματα θα τις ξαναδημοσιεύσουμε σταδιακά. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ΗΠΑ: Ο Ron Paul ανακοίνωσε την επίσημη υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

News image
Update: Ο Ron Paul μόλις ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2012 λίγα λεπτά πριν, όπως αναφέρθηκε από το Fox News. Ο Ron Paul πρόκειται να ξεκινήσει επίσημα την προεκλογική εκστρατεία του την Παρασκευή το πρωί, σύμφωνα με πληροφορία στην Politico. Ο γερουσιαστής από το Τέξας θα κάνει την ανακοίνωσή του από το Νέο Χαμπσάιρ κατά την 7:00 π.μ. ώρα στην εκπομπή του ABC "Καλημέρα Αμερική". Ο Πωλ, στη συνέχεια, αναμένεται να μιλήσει στις 10:00 π.μ. στο Έξετερ, μέρος μιας διήμερης περιοδείας του μέσω του New Hampshire και με μια στάση στην Αϊόβα. Ο Paul έχει ήδη κάνει πολλά στοιχειώδη βήματα για μια πλήρως ανεπτυγμένη προεκλογική εκστρατεία, και πιο πρόσφατα ανοίγοντας ένα προεκλογικό γραφείο στην Αϊόβα, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Επιβεβαιώνετα...
Περισσότερα...
+Ηχητικό Αγιολόγιο 13 Μαίου

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 13 Μαΐου Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)Περισσότερα...
Περισσότερα...
+13 Μαΐου Συναξαριστής

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

Γλυκερίας Μάρτυρος, ἐγκαίνια τῶν ναῶν τῆς Ἁγίας Γλυκερίας καὶ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Παντανάσσης, Λαοδικίου δεσμοφύλακα, Ἀββανοῦ, Οὐαλεριανοῦ Ἐπισκόπου, Ὀνησίμου ἐκ Γαλλίας, Σαρβάτου Ἐπισκόπου, Παυσικάκου Ἐπισκόπου, Ἀλεξάνδρου τοῦ ἀπὸ Τιβεριανῶν, Νικηφόρου Ὁσίου, Σεργίου Ὁμολογητοῦ, Γαβριὴλ τοῦ Ἴβηρος, Ἰωάννου τοῦ Ἴβηρος, Εὐθυμίου τοῦ Ἀθωνίτου, Γεωργίου Ὁσίου, Θεοκτίστου Ὁσίου, τῶν ἉγίωνΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ηχητικό Αγιολόγιο 12 Μαίου

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 12 Μαΐου Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)Περισσότερα...
Περισσότερα...
+12 Μαΐου Συναξαριστής

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

Ἐπιφανίου Ἀρχιεπισκόπου, Καλλιτρόπου Ὁσίας, Δομιτίλλης Μάρτυρος, Ἀχιλλέως καὶ Νερέου Μαρτύρων, Παγκρατίου Μάρτυρος, Δρακοντίου Ἐπισκόπου, Φιλίππου τοῦ Ἀργυρίου, Γερμανοῦ Πατριάρχου, Θεοδώρου Ὁσίου, Θεοφάνους Ἀρχιεπισκόπου, Ἰωάννου Νεομάρτυρα, Θεοφάνους Ἐπισκόπου, Εὐθυμίου Πατριάρχου, Νικήτα Σιναΐτου, τῶν ἁγίων εἰς τὸν λόφον τῶν ἱερέων μαρτυρησάντων, Ἐρμογένους Ἱερομάρτυρα, Διονυσίου Ραντονέζ,Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Πρόσφατες ἀναρτήσεις τῆς 13-05-11

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

News image
Η ιστορία της Παναγίας Μαλεβής-Τό συγκλονιστικό θαῦμα Ἀναρτήθηκε στὶς 13 Μαΐου 2011 ἀπὸ τὸν/τὴν hristospanagia3  Rate ThisΤο όμορφο μοναστήρι της Παναγίας Μαλεβής ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ…Η πρώτη ίδρυση της αρχαίας Μονής της Μαλεβή εις τους Κανάλους… ( από λαϊκή αφήγηση…)Το πρώτο Μοναστήρι της Μαλεβής ήταν κτισμένο στό πιό ψηλό μέρος του Μαλεβού, που σήμερα το λέμε Κανάλους. Εκεί ήταν κτισμένο και απομονωμένο μέσα στα απάτητα δάση του Μαλεβού.Το Μοναστήρι ιδρύθηκε το 717 μ.Χ. σύμφωνα καί μέ το βιβλίο χρονολογίας Ιερών Μονών πού υπάρχει.Όμως, μέσα σε μια χρονιά πέθαναν όλοι οι Μοναχοί οι ευρισκόμενοι εις το Μοναστήρι και ο τελευταίος από αυτούς βλέποντας το επερχόμενο τέλος του άφησε ένα σημείωμα που κατέληγε,“ …αποθνήσκω εν μέσω της βοής...
Περισσότερα...
+Ιλαρίων "Ο σύγχρονος πολιτισμός είναι εχθρικός ...

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

News image
Άρχισαν σήμερα οι εργασίες Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011 της Συνεδρίας της Ολομέλειας της Χριστιανικής Διομολογιακής Επιτροπής των χωρών της Κοινοπολιτείας των ανεξαρτήτων κρατών και της Βαλτικής (ΧΔΕ), η οποία ασχολήθηκε με θέμα «Βλέμμα στο μέλλον: ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι τρόποι αντιμετωπίσεως της δημογραφικής κρίσεως». Στην εκδήλωση συμμετείχαν συμπρόεδροι: Ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Ρωμαιοκαθολικός Αρχιεπίσκοπος της επισκοπής της Παναγίας στη Μόσχα Πάολο Πέτσι, ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ της Ένωσης των ευαγγελικών χριστιανών βαπτιστών της Ρωσίας κ. Β. Βλασένκο. Επίσης παρέστησαν ο αντιπρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, Ηγούμενος Φιλάρετος Μπουλέκωφ, η ηγεσί...
Περισσότερα...
+Υποδοχή τεμαχίου του Τιμίου Ξύλου στο Βόλο

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

News image
Κορυφαίο γεγονός και μεγάλη ευλογία  αποτελεί η έλευση τεμαχίου του Τιμίου Ξύλου από την Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά στο Βόλο, με σκοπό την πνευματική ενίσχυση των πιστών.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Στις Μητροπόλεις Ρεθύμνης και Λάμπης ο Βεροίας ...

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

News image
Το Ρέθυμνο επισκέφθηκε την Πέμπτη 12 Μαΐου ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, ο οποίος έγινε εγκαρδίως δεκτός από τον σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιο, ενώ στην ιερά Μητρόπολη ήταν και ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μουκόμπα κ. Ιερώνυμος. Μετά το επισκοπείο έγινε ξενάγηση στο εκκλησιαστικό μουσείο και στη συνέχεια επίσκεψη στο ιστορικό μοναστήρι του Αρκαδίου και τη γυναικεία μονή της αγίας Ειρήνης, όπου παρετέθη γεύμα. Ακολούθησε επίσκεψη στην ιερά μονή Πρέβελης όπου ο σεβασμιώτατος έγινε δεκτός από τον σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λάμπης και Σφακίων κ. Ειρηναίο και τον καθηγούμενο αρχιμ. κ. Ιάκωβο. Έγινε ξενάγηση στο καθολικό, όπου φυλάσσεται τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου, και στη συνέχεια στη βιβλιοθήκη και το μουσείο. Κατόπιν ο σεβασμιώτατος μ...
Περισσότερα...
+Επίσκεψη του μητροπολίτη Βεροίας στο Ρέθυμνο

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

News image
Το Ρέθυμνο επισκέφθηκε την Πέμπτη 12 Μαΐου ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, ο οποίος έγινε εγκαρδίως δεκτός από τον σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιο, ενώ στην ιερά Μητρόπολη ήταν και ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μουκόμπα κ. Ιερώνυμος.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Είμαστε ό,τι τρώμε; (Χιούμορ)

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

Εκφράσεις που σε βάζουν σε σκέψεις σχετικά με την ορθότητα της παραπάνω φράσης. Εφαγα τον κόσμο να σε βρω. Εφαγα χυλόπιτα. Του έφαγαν τη θέση. Τον έφαγε τον άνθρωπο. Εφαγα τιμωρία. Θα φας πρόστιμο. Μην τρως τις λέξεις. Φάγαμε πακέτο. Εφαγα μια ταλαιπωρία! Τρώω πόρτα. Σ’ έφαγα λάχανο. Εφαγα την ώρα μου. Μ’ έφαγες με [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Η 34η Γιορτή Βιβλίου στο Ζάππειο

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

O Σύλλογος Εκδοτών Βιβλίου Αθηνών (Σ.Ε.Β.Α.), η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, ο Δήμος Αθηναίων και ο Πολιτισμικός Οργανισμός του Δήμου Αθηναίων διοργανώνουν από κοινού μία έκθεση βιβλίου και προσκαλούν όλον τον Αθηναϊκό κόσμο να τον τιμήσει με την παρουσία του. Πρόκειται για την 34η Γιορτή Βιβλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο και θα ξεκινήσει στις [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Η σωματική άσκηση θωρακίζει την καρδιά των παιδιών

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

Σουηδοί ερευνητές που μελέτησαν 223 παιδιά ηλικίας κάτω των δέκα ετών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά που σε αυτές τις ηλικίες δεν ασκούνται σωματικά επαρκώς αναπτύσσουν λίπος και άλλους επιβαρυντικούς για την καρδιακή λειτουργία παράγοντες. Σύμφωνα μάλιστα με τους ερευνητές περισσότερους κινδύνους για μελλοντικά καρδιακά προβλήματα από την έλλειψη σωματικής άσκησης στην παιδική ηλικία [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Τι κρύβεται πίσω από τη διαφαινόμενη πλήρη κατάργηση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας;

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

News image
Υπήρξαν φαινόμενα οικογενειοκρατίας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας; Αναμφίβολα ναι. Έπρεπε οι εμπλεκόμενοι σε αυτά να απομακρυνθούν; Ασφαλώς. Άλλωστε κάτι τέτοιο έχει ήδη γίνει. Ο ίδιος ο Υφυπουργός Παιδείας Γιάννης Πανάρετος απαντώντας στις αρχές του περασμένου Μαρτίου σε ερώτηση του βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς Νικόλαου Τσούκαλη για ζητήματα διαφάνειας στα ΑΕΙ δήλωνε ότι «ακυρώσαμε οκτώ εκλογές καθηγητών στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών». Μόλις χθες όμως το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι κανείς δεν θα εισαχθεί φέτος στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας, δήλωση που ερμηνεύεται ως η απαρχή της διαδικασίας για την κατάργηση του Τμήματος. Είναι όμως μόνο η οικογενειοκρατία η αιτία κλεισίματος του Τμήματος;... Ως γνωστόν φαινόμενα οικογενειοκρατίας υπάρχουν δ...
Περισσότερα...
+Μητροπολίτης Ηλείας Γερμανός, Κριτική στο βιβλίο του Σεβ. Μητροπολίτου Νικοπόλεως κ. Μελετίου: "Μέθεξη ή Κατανόηση;"

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

News image
Σε κριτική του βιβλίου του Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης Μελετίου προχώρησε ο Μητροπολίτης Ηλείας Γερμανός με κείμενο του που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Μητροπόλεως Ηλείας. Στην αρχή του κειμένου ο Μητροπολίτης Ηλείας τονίζει: "Ως γνωστόν ο Σεβ. Μητροπολίτης Νικοπόλεως κ. Μελέτιος από ολίγου χρόνου προέβη εις την μεταγλώττισι των κειμένων ( ευχών, ύμνων και αγιογραφικών περικοπών) της έκπαλαι χρησιμοποιουμένης θείας Λατρείας της Εκκλησίας μας και αυτοβούλως τα εισήγαγε εντός της δημοσίας θείας Λατρείας στην Επαρχία του. Τούτο, ως ήτο φυσικόν, εδημιούργησε ποικίλες αντιδράσεις Πιστών, Θεολόγων, εκκλησιαστικών προσώπων, Αρχιερέων και της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου..." και προσθέτει "Παρά ταύτα ο Σεβ. Μητροπολίτης Νικοπόλεως κ. Μελέτιος χωρίς την άδεια της Ιεράς Συνόδου συνεχίζει την...
Περισσότερα...
+Η αποκάλυψη του Πειραιώς Σεραφείμ μέσω του Amen.gr για την "Κάρτα του Πολίτη" στη Βουλή

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

News image
Ερώτηση προς τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση για το αν αληθεύουν οι πληροφορίες για την προμήθεια εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου 9 εκατομμυρίων μικροεπεξεργαστών RFID από Ιαπωνική εταιρία προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες, τις λεγόμενες «Κάρτες του Πολίτη» κατέθεσε ο βουλευτής Β’ Πειραιώς του ΛΑΟΣ Γιώργος Ανατολάκης.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Η ιστορία της Παναγίας Μαλεβής

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ… Η πρώτη ίδρυση της αρχαίας Μονής της Μαλεβή εις τους Κανάλους… ( από λαϊκή αφήγηση…) Το πρώτο Μοναστήρι της Μαλεβής ήταν κτισμένο στό πιό ψηλό μέρος του Μαλεβού, που σήμερα το λέμε Κανάλους. Εκεί ήταν κτισμένο και απομονωμένο μέσα στα απάτητα δάση του Μαλεβού. Το Μοναστήρι [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Επίσκοπος Κυπριανός "Το Πατριαρχείο Ρουμανίας ...

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

News image
Συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε χθες, 12 Μάιου, στο Πατριαρχικό Μέγαρο σχετικά την απόφαση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων που αφορά την διακοπή κοινωνίας με το Πατριαρχείο Ρουμανίας. Την σχετική ενημέρωση έκανε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καμπινεναούλ κ. Κυπριανός, παρουσία δημοσιογράφων των Ρουμανικών ΜΜΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την διάρκεια της Ιεράς Συνόδου της Ρουμανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στις 19 Μαΐου, θα οριστεί μια τριμελής αντιπροσωπεία Επισκόπων που θα συναντηθεί με εκπροσώπους τους Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για εξεύρεση λύσης. Ο Επίσκοπος Κυπριανός παρουσίασε στους δημοσιογράφους, την ιστορία της κατασκευής του ναού ο οποίος άρχισε από το 1998, μετά από συμφωνία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Διοδώρου και του Πατριάρχη Θεοκτίστου, όπως εξήγησε χαρακτηριστικά. Εν συνεχεία ο κ. ...
Περισσότερα...
+St. Catherine’s monastery on Sinai

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011

Filed under: In English, Μονές - Ναοί, Οδοιπορικά - Προσκυνήματα, Πολυμέσα - MultimediaΠερισσότερα...
Περισσότερα...
Προηγούμενο
Έπόμενο
20