GreekRussian (CIS)
Προς Γαλάτας επιστολή 2 (Ἡ ἀποστολή του γίνεται ἀποδεκτὴ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα - Ἐπιπλήττεται ὁ Πέτρος - Ὁ τρόπος τῆς δικαιώσεως τοῦ ἀνθρώπου)

Ἡ ἀποστολή του γίνεται ἀποδεκτὴ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα

1 Κατόπιν, μετὰ ἀπὸ δέκα τέσσερα χρόνια, ἀνέβηκα πάλιν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα μὲ τὸν Βαρνάβαν καὶ ἐπῆρα μαζί μου καὶ τὸν Τίτον.

2 Ἀνέβηκα δὲ ἔπειτα ἀπὸ ἀποκάλυψιν καὶ ἀνέπτυξα εἰς αὐτούς, ἰδιαιτέρως δὲ εἰς τοὺς φημισμένους, τὸ εὐαγγέλιον, τὸ ὁποῖον κηρύττω εἰς τὰ ἔθνη, μήπως μάταια τρέχω ἢ ἔτρεξα.

3 Ἀλλ’ οὔτε καὶ ὁ Τίτος, ὁ ὁποῖος ἦτο μαζί μου, ἀναγκάσθηκε νὰ περιτμηθῇ, ἂν καὶ ἦτο ἐθνικός,

4 ἀκριβῶς ἕνεκα τῶν παρεισάκτων ψευταδέλφων, οἱ ὁποῖοι παρεισέφρυσαν διὰ νὰ ἐπιβουλευθοῦν τὴν ἐλευθερίαν μας, ποὺ ἔχομεν ὡς πιστοὶ τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ, πρὸς τὸν σκοπὸν νὰ μᾶς ὑποδουλώσουν,

5 εἰς τοὺς ὁποίους οὐδὲ πρὸς στιγμὴν ἐδεχθήκαμε νὰ ὑποταχθοῦμε, διὰ νὰ παραμείνῃ σ’ ἐσᾶς ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου.

6 Ἀπὸ δὲ τοὺς φημισμένους, – τί ἦσαν μιὰ φορὰ δὲν μὲ ἐνδιαφέρει, ὁ Θεὸς δὲν λαβαίνει ὑπ’ ὄψιν του τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου – εἰς ἐμὲ λοιπὸν οἱ φημισμένοι τίποτε δὲν μοῦ προσέθεσαν ἀλλὰ τοὐναντίον,

7 ὅταν εἶδαν ὅτι ἐγὼ ἤμουν ἐμπιστευμένος μὲ τὸ εὐαγγέλιον διὰ τοὺς ἀπεριτμήτους ὅπως ὁ Πέτρος διὰ τοὺς περιτμημένους,

8 – διότι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἐνήργησε εἰς τὸν Πέτρον, ὥστε νὰ γίνῃ ἀπόστολος τῶν περιτμημένων, ἐνήργησε καὶ εἰς ἐμὲ διὰ νὰ γίνω ἀπόστολος εἰς τὰ ἔθνη –

9 καὶ ὅταν αὐτοὶ ἀνεγνώρισαν τὴν χάριν, ποὺ μοῦ εἶχε δοθῆ, τότε ὁ Ἰάκωβος καὶ ὁ Κῆφας καὶ ὁ Ἰωάννης, οἱ ὁποῖοι ἐθεωροῦντο ὅτι εἶναι στύλοι, ἔδωκαν εἰς ἐμὲ καὶ εἰς τὸν Βαρνάβαν τὸ δεξί τους χέρι εἰς σημεῖον ἐπικοινωνίας καὶ συμφώνησαν νὰ εἴμεθα ἐμεῖς ἀπόστολοι εἰς τὸν ἐθνικὸν κόσμον, αὐτοὶ δὲ εἰς τοὺς περιτμημένους.

10 Ἐζήτησαν μόνον νὰ ἐνθυμούμεθα τοὺς πτωχοὺς καὶ αὐτὸ ἐφρόντισα νὰ τὸ κάνω.

Ἐπιπλήττεται ὁ Πέτρος

11 Ὅταν ὅμως ἦλθε ὁ Πέτρος εἰς τὴν Ἀντιόχειαν, τότε κατὰ πρόσωπον ἐναντιώθηκα εἰς αὐτόν, ἐπειδὴ ἦτο ἄξιος κατακρίσεως.

12 Διότι πρὶν ἔλθουν μερικοὶ ἀπὸ τὸν Ἰάκωβον, ἔτρωγε μαζὶ μὲ τοὺς ἐθνικούς, ὅταν ὅμως ἦλθαν, ἀπεσύρθη καὶ ἀπεχωρίζετο, διότι ἐφοβεῖτο ἐκείνους ποὺ προήρχοντο ἀπὸ τὴν περιτομήν.

13 Καὶ μαζὶ μὲ αὐτὸν ὑποκρίθηκαν καὶ ἄλλοι Ἰουδαῖοι Χριστιανοί, ὥστε καὶ ὁ Βαρνάβας συμπαρασύρθηκε εἰς τὴν ὑποκρισίαν τους.

14 Ἀλλ’ ὅταν εἶδα ὅτι δὲν βαδίζουν τὸν ὀρθὸν δρόμον σύμφωνα πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπα εἰς τὸν Πέτρον ἐνώπιον ὅλων, «Ἐὰν ἐσύ, ποὺ εἶσαι Ἰουδαῖος, ζῇς κατὰ τρόπον ἐθνικὸν καὶ ὄχι Ἰουδαϊκόν, πῶς ἀναγκάζεις τοὺς ἐθνικοὺς νὰ ζοῦν κατὰ τρόπον Ἰουδαϊκόν;».

Ὁ τρόπος τῆς δικαιώσεως τοῦ ἀνθρώπου

15 Ἐμεῖς εἴμεθα ἐκ γενετῆς Ἰουδαῖοι καὶ ὄχι ἁμαρτωλοὶ ἐθνικοί,

16 ἀλλ’ ἐπειδὴ γνωρίζομεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν δικαιώνεται ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ νόμου ἀλλὰ διᾶ τῆς πίστεως εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ἐπιστέψαμε καὶ ἐμεῖς εἰς τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν, διὰ νὰ δικαιωθοῦμε διὰ τῆς πίστεως εἰς τὸν Χριστὸν καὶ ὄχι ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ νόμου, διότι ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ νόμου κανεὶς ἄνθρωπος δὲν θὰ δικαιωθῇ.

17 Ἀλλ’ ἐὰν ἐμεῖς ποὺ ἐζητήσαμε νὰ δικαιωθοῦμε διὰ τοῦ Χριστοῦ, εὑρεθήκαμε καὶ ἐμεῖς ἁμαρτωλοί, ἆραγε ὁ Χριστὸς ἐξυπηρετεῖ τὴν ἁμαρτίαν; Μὴ γένοιτο!

18 Ἐὰν ὅμως οἰκοδομῶ πάλιν, ἐκεῖνα ποὺ ἐγκρέμισα, ἀποδεικνύω τὸν ἑαυτόν μου παραβάτην.

19 Διότι ἐγὼ διὰ τοῦ νόμου ἐπέθανα ὡς πρὸς τὸν νόμον, διὰ νὰ ζήσω ὡς πρὸς τὸν Θεόν. Ἔχω σταυρωθῆ μαζὶ μὲ τὸν Χριστόν.

20 Δὲν ζῶ πλέον ἐγώ, ἀλλὰ ζῆ μέσα μου ὁ Χριστός, τὴν ζωὴν δὲ τὴν ὁποίαν τώρα ζῶ εἰς τὸ σῶμα, τὴν ζῶ μὲ πίστιν εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μὲ ἀγάπησε καὶ παρέδωκε τὸν ἑαυτόν του πρὸς χάριν μου.

21 Δὲν καταργῶ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, διότι ἐὰν διὰ τοῦ νόμου δίδεται δικαίωσις, τότε ματαίως πέθανε ὁ Χριστός.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς Ἱεροσόλυμα μετὰ Βαρνάβα, συμπαραλαβὼν καὶ Τίτον·

2 ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν· καὶ ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον ὃ κηρύσσω ἐν τοῖς ἔθνεσι, κατ' ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσι, μήπως εἰς κενὸν τρέχω ἢ ἔδραμον.

3 Ἀλλ' οὐδὲ Τίτος ὁ σὺν ἐμοί, Ἕλλην ὤν, ἠναγκάσθη περιτμηθῆναι,

4 διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους ψευδαδέλφους, οἵτινες παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν ἔχομεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσωνται·

5 οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑποταγῇ, ἵνα ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς ὑμᾶς.

6 ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι, ὁποῖοί ποτε ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει· πρόσωπον Θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει· ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο,

7 ἀλλὰ τοὐναντίον ἰδόντες ὅτι πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας καθὼς Πέτρος τῆς περιτομῆς·

8 ὁ γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς ἐνήργησε καὶ ἐμοὶ εἰς τὰ ἔθνη·

9 καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι, Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάννης, οἱ δοκοῦντες στῦλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάβᾳ κοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν·

10 μόνον τῶν πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν, ὃ καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι.

11 Ὅτε δὲ ἦλθε Πέτρος εἰς Ἀντιόχειαν, κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι κατεγνωσμένος ἦν.

12 πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινας ἀπὸ Ἰακώβου μετὰ τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν· ὅτε δὲ ἦλθον, ὑπέστελλε καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν, φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομῆς.

13 καὶ συνυπεκρίθησαν αὐτῷ καὶ οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι, ὥστε καὶ Βαρνάβας συναπήχθη αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει.

14 ἀλλ' ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσι πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπον τῷ Πέτρῳ ἔμπροσθεν πάντων· εἰ σὺ Ἰουδαῖος ὑπάρχων ἐθνικῶς ζῇς καὶ οὐκ ἰουδαϊκῶς, τί τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις ἰουδαΐζειν;

15 Ἡμεῖς φύσει Ἰουδαῖοι καὶ οὐκ ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοί,

16 εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ.

17 Εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ γένοιτο.

18 εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι.

19 ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω.

20 Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.

21 Οὐκ ἀθετῶ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ· εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη, ἄρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν.

Προς Γαλάτας επιστολή 3 (Ἡ πίστις καὶ ὄχι ὁ νόμος εἶναι ἡ βάσις τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεόν - Ὁ σκοπὸς τοῦ νόμου - Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πίστεως)

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Κεντρικό Μενού

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Σάββατο
21
Μαΐου
Ανατ.: 05.09
Δύση: 19.40
Σελήνη
18 ημερών
Κωνσταντίνου και Ελένης
1821
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καταλαμβάνει την Ζαράκοβα Αρκαδίας.
1829
Ο Δημήτριος Υψηλάντης επιτίθεται εναντίον των Τούρκων στο Πυρί Βοιωτίας και καταλαμβάνει την ερειπωμένη Θήβα.
1864
Ένωσις των Επτανήσων με την μητέρα Ελλάδα.
1867
Ήττα των Κρητών επαναστατών στο Λασίθι.
1941
Γερμανοί αλεξιπτωτιστές καταλαμβάνουν το αεροδρόμιο του Μάλεμε.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Μεντβέντεφ: "Η ζωή μου άλλαξε από τότε που ασπάσθηκα την ορθοδοξία"
Ειδήσεις

altΟ Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Ντιμίτρι Μεντβέντεφ εξέπληξε τους πάντες, όταν στο Αμερικάνικο Τηλεοπτικό δίκτυο (ABC) δήλωσε, ότι η ζωή του άλλαξε ριζικά αφότου ασπάσθηκε την Ορθοδοξία. «Πιστεύω είναι καλό για μένα, γιατί από τότε η ζωή μου, έχει αλλάξει!

Περισσότερα...
 
Έναρξη 944 945 946 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 944 από 946

+Πολίτες Μελουργοί

Σάββατο, 21 Μάιος 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 20χρονα ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ (1911 – 2011) ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕΛΟΥΡΓΟΙ Ακούστε τα  ”Ανοιξαντάρια τα αρχαία, κατ’ επιτομήν…, μέλος Μάρκου Βασιλείου, Πατριαρχικού γραμματέως (1856-1919), ήχος πλάγιος του τετάρτου” Ένας διπλός ψηφιακός δίσκος εκδόθηκε από το «Κέντρο Μελετών Ψαλτικής Τέχνης» ως ελάχιστη συμμετοχή στο εορταστικό γεγονός του [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Père Antonios Alevisopoulos: Expériences spirituelles

Σάββατο, 21 Μάιος 2011

L’homme peut avoir le sentiment de la présence de la grâce divine dans sa vie, c’est-à-dire qu’il peut avoir des expériences spirituelles. L’Ecriture Sainte, toutefois, recommande aux fidèles: “Bien-aimés, ne croyez pas dans tous les esprits, mais éprouvez les esprits pour voir s’ils sont de Dieu”. Elle souligne en outre que plusieurs faux prophètes sont [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Το Βυζαντινό Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινουπόλεως 425 μ.Χ. Το πρώτο πανεπιστήμιο της Ευρώπης (μέρος 2ο)

Σάββατο, 21 Μάιος 2011

Συνέχεια από (1) Σημαντικοί καθηγητές του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινουπόλως Λέων ο μαθηματικός από τη Θεσσαλία (790 – 869) διδάσκαλος της φιλοσοφίας. Φώτιος ο Α’ της Κωνσταντινουπόλεως, διδάσκαλος της ελληνικής φιλοσοφίας. Άγιος Κωνσταντίνος Κύριλλος Θεόδωρος διδάσκαλος της γεωμετρίας. Θεοδόγιος διδάσκαλος της αστρονομίας. Κομήτης διδάσκαλος της ελληνικής φιλολογίας… Ιωάννης Ξιφιλίνος διδάσκαλος των νόμων. Νομοφύλαξ του κράτους. Σημαντικοί σπουδαστές του πανεπιστημίου της Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Τους παρακολουθούσαν με κολάρο στο λαιμό τους που περιείχε συσκευή GPS !

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Από ID-on'tσχόλιο ID-ont: Ο Στρος Καν αποφυλακίστηκε, αλλά είναι σε κατ'οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό κολάρο τοποθετημένο στο πόδι του. Όπως μας πληροφορεί το κατωτέρω δημοσίευμα, οι εξαθλιωμένοι μετανάστες φορούσαν αντίστοιχο ηλεκτρονικό κολάρο εντοπισμού τους, στο λαιμό. Τα συστήματα εντοπισμού πολιτών έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται νομίμως και καλά στους κακούς, παρανόμως από όσους έχουν την "εξουσία" να το κάνουν. Σε μερικά χρόνια, όταν, με την αλματώδη τεχνολoγική πρόδο, αυτές οι συσκευές θα είναι απειροελάχιστου μεγέθους, πόσο δύσκολο θα είναι, ο κάθε πολίτης, να φέρει εν γνώση του ή εν αγνοία του τέτοια συσκευή επάνω του; Σε αυτό το πλαίσιο, δεν έχουμε την υποχρέωση σήμερα, έναντι των επερχομένων γενεών, να αντισταθούμε στην επιδιωκόμενη ηλεκτρονικοποίηση των κινήσεών μας, μέσω ...
Περισσότερα...
+Ο Γερο Ευλόγιος ( ο υποτακτικός του Χατζη – Γεώργη)

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Πάνω απο τις Καρυές, προς το Βατοπέδι είναι το κελλί του Αγίου Γεωργίου “Φανερωμένου”. Εκεί ασκήτευαν έξι “Χατζη – Γεωργιάτες” με Γέροντα τον μεγαλύτερο παράδελφο τους, Γερο – Ευλόγιο. Αργότερα δε, είχαν προστεθεί άλλοι δύο αδελφοί στη Συνοδία τους, ο Πατής Παχώμιος και ο Πατήρ Γεώργιος και έγιναν εγγόνια του Χατζη – Γεώργη.Χαίρεται κανείς, όταν βλέπει αυτή την αγία Πατερική συνέχεια και θεία μετάδοση της Καλογερικής, από τους Οσίους Παππούδες στον Όσιο Πατέρα Χατζη – Γεώργη και από τον πατέρα στα παιδιά και στα εγγόνια! Αξίζει, φυσικά, να γράψει πολλά γι’ αυτούς όπως και για τον Γερο-Ευλόγιο. Επειδή όμως έγραψε και ένας πατέρας από τη Σιμωνόπετρα, πατριώτης του, γι’ αυτό εγώ θα περιοριστώ μόνο σ’ενα περιστατικό από το τέλος της ζωής του, πως πάλευε με τους δαίμονες μέχρι τα βα...
Περισσότερα...
+Αγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης: Περί Θείων Ονομάτων - Κεφάλαιο 9

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Για το μεγάλο και το μικρό, την ταυτότητα και την ετερότητα, το όμοιο και το ανόμοιο, τη στάση, την κίνηση και την ισότητα. 1. Επειδή τώρα και τα ονόματα μέγας και μικρός αποδίδονται στον αίτιο των πάντων, καθώς και η ταυτότητα και η ετερότητα, η ομοιότητα και η ανομοιότητα, η στάση και η κίνηση, εμπρός ας εξετάσουμε και απ' αυτά τα θεωνυμικά εγκαλλωπίσματα όσα είναι φανερά σε μας.Ο Θεός λοιπόν υμνείται στις Γραφές με το όνομα «μέγας» και ως αυτός που χαρακτηρίζεται από μεγαλοσύνη, αλλά και ως αύρα λεπτή, που υποδηλώνει τη θεία μικρότητα. Χαρακτηρίζεται και ως «ένας και ο αυτός», όταν λέει η Γραφή «Εσύ όμως είσαι ο ίδιος», και ως «έτερος», όταν πάλι από τις ίδιες Γραφές παρουσιάζεται ότι έχει πολλά σχήματα και πολλές μορφές.Χαρακτηρίζεται επίσης όμοιος, επειδή δίνει υπόσταση σε όντα όμοια ...
Περισσότερα...
+Αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης προανήγγειλε η Υπουργός Παιδείας

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Η Υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου μετά την ομιλία της στη Σύνοδο των Προέδρων ΤΕΙ σήμερα, Παρασκευή 20 Μαΐου 2011, δήλωσε: «Η χώρα βρίσκεται σε πρωτοφανή κρίση. Ήρθε η ώρα για συγκεκριμένες και σαφείς αποφάσεις. Δεν γίνεται να υπάρχουν τμήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης χωρίς φοιτητές, όπως δεν γίνεται να υπάρχουν και σχολεία χωρίς μαθητές.Υπάρχει ανάγκη αναδιάρθρωσης και σοβαρής αντιμετώπισης της Ανώτατης Εκπαίδευσης». Παρόλο που το πρώτο μέρος της δήλωσης της Υπουργού αναφέρεται κυρίως στα ΤΕΙ χωρίς φοιτητές ωστόσο η προαναγγελία αναδιάρθρωσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης αφορά ασφαλώς και σε Τμήματα των ΑΕΙ... Είναι επιτακτική η ανάγκη αντίδρασης σε κάθε πιθανή προσπάθεια συνένωσης ή συγχώνευσης των Τμημάτων των Θεολογικών Σχολών (ουσιαστικά κατάργησης των Τμημάτων Ποιμαντικής και Κοινωνική...
Περισσότερα...
+Codex Alimentarius: η απαγόρευση Βοτανικής Ιατρικής ψηφίζεται σε 3 μέρες στην ΕΕ

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
(Σχ. ΚΟ: Το άθρο είναι από τέλη Απριλίου)Ας αντιδράσουμε τώρα!Απαγόρευση οικιακών καλλιεργειών και στην Ελλάδα; Ο έλεγχος του πληθυσμού μέσω της διατροφής έρχεται αθόρυβα ως Νομοσχέδιο στην Βουλή;Δείτε & το video, στο τέλοςΣυλλογή υπογραφών εδώΤο νομοσχέδιο έρχεται στην Βουλή των Ελλήνων τον Απρίλιο; Θα συνοδεύεται από την απαγόρευση οικιακών καλλιεργειών. Θα τρώμε αυτά που θα μας ετοιμάζουν, χωρίς να γνωρίζουμε τι περιέχουν.Τα γεγονότα προχωρούν με τρομερή ταχύτητα δίχως να μας αφήνουν περιθώρια για αδράνεια. Όσο οι αλήτες τηλεκανίβαλοι, κάνουν προπαγάνδα κρατώντας μας υπνωτισμένους, κάποιοι σχεδιάζουν το μέλλον μας αθόρυβα. Το παρόν νομοσχέδιο έρχεται στην Ελλάδα τον Απρίλιο!Εάν υπάρχει ένα εργαλείο με το οποίο μπορείς να ελέγξεις απόλυτα τον άνθρωπο, αυτό είναι η ίδια του η τροφή, το α...
Περισσότερα...
+Τίποτα πιο γλυκύ από την προσευχή

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Αυτή είναι η πιο καλή μέθοδος, και ο πιο εύκολος δρόμος προς την αρετή, να μη βλέπεις μόνο τους κόπους, αλλά μαζί με τους κόπους να βλέπεις και τα έπαθλα, κι αυτά όχι μόνα τους και ανεξάρτητα. Όταν λοιπόν πρόκειται να δώσεις ελεημοσύνη, μην υπολογίζεις τα χρήματα που θα δαπανήσεις, αλλά την αγιωσύνη που θα συλλέξεις· «Σκόρπισε, έδωσε στους φτωχούς· η αγιοσύνη του μένει για πάντα» (Ψαλμ. 111, 9)· μη βλέπεις τον πλούτο που αδειάζει, αλλά κοίτα το θησαυρό που αυξάνεται. Αν νηστεύεις, μην υπολογίζεις την κακοπάθεια που φέρνει η νηστεία, αλλά την άνεση που φέρνει η κακοπάθεια. Αν αγρυπνήσεις στην προσευχή, να σκέφτεσαι όχι την ταλαιπωρία που προκαλεί η αγρυπνία, αλλά το θάρρος στο Θεό που χαρίζει η προσευχή. Έτσι κάνουν και οι μισθοφόροι στρατιώτες· κοιτάζουν όχι τα τραύματα αλλά τις...
Περισσότερα...
+Πως θα γίνω Ιεραπόστολος; ή γιατί πρέπει όλοι, να έχουμε υπόδειγμα την Αγία Φωτεινή την Σαμαρείτισσα;

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Η Σαμαρείτισσα από την ημέρα που πίστεψε στο Χριστό άλλαξε ζωή. Από Σαμαρείτισσα έγινε Φωτεινή. Από σκοτάδι έγινε φως, από σκοτεινή έγινε φωτεινή. Και τι έκανε; Τ' άφησε όλα, πήρε ένα ραβδί και περπατούσε σε βουνά και ρεματιές κηρύττοντας τον Χριστό με φλόγα. Όταν έλεγε το όνομα του Χριστού έκλαιγε. Μετά την σταυρική θυσία του Χριστού πήγε σε πολλά μέρη. Κατέληξε στην Σμύρνη. Και εκεί κήρυξε τον Χριστό και βαπτισθήκανε πολλοί και έγιναν χριστιανοί. Γι αυτό οι Σμυρνιώτες κτίσανε προς τιμή της την πιο όμορφη εκκλησία που υπήρχε στην Μικρά Ασία. Ο ναός της Αγίας Φωτεινής ήταν ο πρώτος μετά την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης. Στην εκκλησία της Αγίας Φωτεινής λειτούργησε για τελευταία φορά, ο Χρυσόστομος Σμύρνης το 1922 και μετά έβαλαν φωτιά οι Τούρκοι και την έκαψαν. Δεν υπάρχει ...
Περισσότερα...
+Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ Παράδεισος. Ἐντός Της γινόμαστε ὅλοι «ἕνα».

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ Παράδεισος. Ὅποιος ζεῖ ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, ζεῖ στόν ἐπι γῆς Παράδεισο, ὁ ὁποῖος «εἶναι ὁμοιότατος μέ τόν ἐν οὐρανοῖς»[1]. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ Χριστός καί ὁ Παράδεισος, εἶναι ἡ ζωή μέσα στό φῶς καί στήν ἀγαλλίαση[2]. Στήν Ἐκκλησία «ζοῦμε τόν Χριστό»[3]. Ζοῦμε τήν Μία Ἀλήθεια, πού δέν εἶναι μία θεωρητική πρόταση-ἀξίωμα, ἀλλά εἶναι τό Ἕνα καί μοναδικό Πρόσωπο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτό εἶναι καί ἡ βίωση τοῦ Παραδείσου, ἀφοῦ «ὁ Χριστός εἶναι ὁ Παράδεισος»[4]. Γι’ αὐτό ὁ Παράδεισος εἶναι ὁ ἴδιος, ὅπως ἔλεγε ὁ Γέροντας Πορφύριος, και στόν οὐρανό καί στή γῆ[5]. «Ἡ ἐνεργός μετοχή τοῦ ἀνθρώπου στή Θεία Χάρη κατά τήν παροῦσα ζωή», σημειώνει ὁ καθηγητής κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης, «ἀποτελεῖ πρόγευση τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ταυτίζεται μέ τό ἄκτιστο φῶς τῆς Θείας Χάρης καί ...
Περισσότερα...
+Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα του Σαββάτυο 21-05-11

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς ...
Περισσότερα...
+Ο σατανάς θέλει φασαρία μέσα στο σπίτι. Γέροντας Πορφύριος

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

Για τις σχέσεις του ανδρογύνου ;Πώς να συμπεριφέρεσαι; Τι σου έλεγε;- Μου έλεγε πολλά . Έλεγε, δηλαδή, ότι πρέπει να συνεννοούμαστε ,να προσευχόμαστε μαζί. Αυτό μου τόνισε πολλές φορές. Η προσευχή πρέπει να είναι κοινή. Όταν τα παιδιά μου ήταν φοιτητές, του έλεγα ότι προσεύχομαι για να περάσουν τις εξετάσεις. Μάλιστα, μια φορά, ο γιός μου, αν και ήταν καλός φοιτητής, σε κάποιες εξετάσειςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Το Πατριαρχείο Ρουμανίας δεν διακόπτει την ...

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Συνεδρίαζε σήμερα Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011 η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας, υπό την προεδρεία του Πατριάρχη Ρουμανίας κ. Δανιήλ. Η Ιερά Σύνοδος εξέτασε την απόφαση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για την διακοπή κοινωνίας με το Πατριαρχείο Ρουμανίας, πιστεύοντας ότι τέτοιες αποφάσεις έρχονται σε σύγκρουση με το πνεύμα αδελφικής κοινωνίας μεταξύ των αδελφών Ορθοδόξων Εκκλησιών. Ωστόσο, η Ιερά Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας, από την πλευρά της δεν διακόπτει την κοινωνία με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ιερά Σύνοδος όρισε μια επίσημη Αντιπροσωπεία η οποία θα διεξάγει διάλογο με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Η αντιπροσωπεία αποτελείτε: Αρχιεπίσκοπος Τιργοβιστίου Νήφων Αρχιεπίσκοπος Κοβ...
Περισσότερα...
+Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Λόγοι Γ΄ 1)«Ή εμπιστοσύνη στόν πνευματικό» 2) «Ή σωστή επικοινωνία μέ τόν πνευματικό»

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

Λόγοι Γ΄ ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   Μέρος Πέμπτο - Κεφάλαιο 2ον Για μια σωστή εξομολόγηση «Ή εμπιστοσύνη στόν πνευματικό» - Γέροντα, άν στενοχωρεθή κάποιος πολύ, γιατί τον μάλωσε γιά κάποιο σφάλμα του ό πνευματικός, καί πέση σέ λύπη, αυτό έχει μέσα εγωισμό; - Εμ βέβαια, έχει μέσα καί εγωισμό. Αν στενοχωρεθή κατάΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο Μητροπολίτης Σωτήριος θα συνοδεύει τον ...

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Ο εξοχώτατος Πρωθυπουργός του Καναδά κ. Stephen Harper θα επισκεφθεί επισήμως την Ελλάδα στις 28 - 29 Μαϊου, 2011. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τον Μητροπολίτη Σωτήριο να είναι μέλος της επίσημης συνοδείας του. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Σωτήριος απεδέχθη  την πρόσκληση αυτή και εδήλωσε: «Το να είμαι στη συνοδεία του Πρωθυπουργού μας στην επίσημη επίσκεψή του στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο τιμή για μένα, αλλά για όλους τους Ελληνορθοδόξους του Καναδά. Εκ μέρους όλων, ευχαριστώ τον κ. Πρωθυπουργό για την τιμή».Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Γρηγόριος Νύσσης: Λόγοι εις τους μακαρισμούς (Δ΄ λόγος)

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Σινασός-Η επιγραφή στην είσοδο του ναού Κωνσταντίνου και Ελένης, σήμερα μουσείου «Μακάριοι είναι όσοι πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη, γιατί αυτοί θα χορτασθούν». Από τα υλικά στα πνευματικά 1. Οι γιατροί λένε πως όσοι υποφέρουν από το στομάχι και δεν τρέφονται καλά, πάντοτε νιώθουν γεμάτοι και χορτάτοι, όταν συγκεντρωθούν στην άνω κοιλιακή χώρα μερικά βλαβερά υγρά και περιττώματα. Γι' αυτό και δε δέχονται την ωφέλιμη τροφή, επειδή τους κόπηκε η φυσική όρεξη από τον πλασματικό χορτασμό. Αν όμως επιδειχθεί γι' αυτούς κάποιο ιατρικό ενδιαφέρον και με το κατάλληλο φάρμακο που θα πιουν, αποβληθούν όσα είχαν εναπομείνει στις στομαχικές κοιλότητες, παύει το ξένο να ενοχλεί πια τη φύση, κι επανέρχεται σ' αυτούς η όρεξη για την ωφέλιμη και θρεπτική τροφή. Κι αυτό είναι η απόδειξη της υγείας, το ν...
Περισσότερα...
+Από την σοφία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

*Όταν διαφθαρούν οι άρχοντες, οι σύμβουλοι, οι δικαστές, οι ιερείς, τίποτε πλέον δεν υπάρχει, που θα μπορέσει να εμποδίσει τον λαόν να καταστραφεί. *Τα πουλιά έχουν φτερά για να αποφεύγουν τις παγίδες και οι άνθρωποι το λογικό για να αποφεύγουν τα αμαρτήματα. *Δεν θα χρειαζότανε λόγια, αν έλαμπε η ζωή μας. Δεν θα χρειαζότανε δάσκαλοι, αν επιδεικνύαμε έργα. Κανείς δεν θα παρέμενε άπιστος, ανΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Το τελευταίο λαδάκι Παναγιά μου το βάζω στο καντήλι σου!Μια αληθινή ιστορία

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

Ήταν παραμονή του Ευαγγελισμού, 24 Μαρτίου του 1942, και ήμασταν στη Δράμα, στην ιδιαιτέρα μου πατρίδα, Ή ξένη κατοχή ήταν Βουλγάρικη. Οι στερήσεις, οι αρρώστιες και ή πείνα είχαν πάρει τρο­μακτικές διαστάσεις και ο Θάνατος θέριζε κάθε μέρα μικρούς και με­γάλους και ιδιαιτέρως τα παιδιά. Μεταξύ των συγγενών μου είχα και μια μακρινή θεία, χήρα με πέντε παιδιά. Τον άνδρα της τον είχαν σκοτώσειΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Βατοπαίδι: Μύθοι και Αλήθειες (Με πλούσιο φωτογραφικό υλικό της Ιεράς Μονής Αγ. Αυγουστίνου και Σεραφείμ)

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

Οι μύθοι που εντέχνως έχουν καλλιεργηθεί τα τελευταία χρόνια αναφορικά με την πολύκροτη ανταλλαγή ακινήτων μεταξύ της Μονής Βατοπαιδίου και του Ελληνικού Δημοσίου και την υποτιθέμενη ζημία του δεύτερου, διαλύθηκαν ένας προς ένα και η μόνη αλήθεια ήρθε επιτέλους στην επιφάνεια μέσω επιστημονικά τεκμηριωμένων πορισμάτων πιστοποιημένων οίκων αξιολόγησης της Ελλάδος και του εξωτερικού, που έρχονται [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Γιόρτασε ο Άγιος Νικόλαος! (με πανέμορφο φωτογραφικό υλικό)

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

Μπουγιώτης – Ρασσιάς Πανηγυρικά εορτάστηκε η εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου στην Αργολίδα,στο Ναύπλιο πανηγύρισε το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του κρασόχτιστου ,πρόκειται για ένα εξωκλήσι στην περιοχή της παραλιας Καραθώνας 7κμ από την πόλη χτισμένο την περίοδο της Α ενετοκρατίας από έναν καπετάνιο που μετέφερε κρασί από κάποιο νησί του [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+3.500 βιβλία πρόσφερε η "Αποστολή" στη Λήμνο ...

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Περίπου 3.500 βιβλία εκπαιδευτικού περιεχομένου προσέφερε η φιλανθρωπική εταιρεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών "ΑΠΟΣΤΟΛΗ", στη Λήμνο και στο Καστελλόριζο για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού υλικού σχολικών βιβλιοθηκών, αλλά και για τη δωρεάν διάθεση σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος "ΕΧΩ ΑΠΟΣΤΟΛΗ" που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους Δήμους, βασική προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της εθνικής προόδου και η πνευματική ανάπτυξη των παιδιών που διαβιούν σε ακριτικές ελληνικές περιοχές. Με επιστολή του προς τον Μακαριώτατο, ο Δήμαρχος Λήμνου κ. Αντώνης Χατζηδιαμαντής, απέστειλε τις εγκάρδιες ευχαριστίες του για την πρωτοβουλία της Μ.Κ.Ο. "ΑΠΟΣΤΟΛΗ" να υλοποιήσει, όπως αναφέρει, ένα τόσο φιλόδοξο και ταυτόχρονα πολύ χρήσιμο πρόγραμμα. "Στις ...
Περισσότερα...
+Online παιχνίδι για την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών (απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 12-18 ετών)

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

Ένα παιχνίδι για την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών, μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση www.resist.transludic.net. Πρόκειται για το Resist (Αντιστάσου), ένα βραβευμένο εκπαιδευτικό παιχνίδι που δημιουργήθηκε για την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών από το Κέντρο Πρόληψης «Ελπίδα» σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ και απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 12-18 ετών. Το παιχνίδι αυτό δημιουργήθηκε το [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Διευκρινίσεις για τη διακοπή του μνημοσύνου του ...

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων  εξέθεσεν αρκούντως τους λόγους της αντιθέσεως αυτού προς την ανέγερσιν του ναού εις Ιεριχώ υπό του Πατριαρχείου Ρουμανίας ως και τους λόγους διακοπής του μνημοσύνου του Πατριάρχου Ρουμανίας εις τα Δίπτυχα, τόσον εις την υπ’ αριθ. 63/27-1-2011 επιστολήν του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου προς τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ, όσον και εις την σχετικήν ανακοίνωσιν εις την ιστοσελίδα αυτού (http://www.jp-newsgate.net/gr/2011/05/09/3352/). Ως εκ τούτου δεν είναι πρόθεσις του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να εμπλακή μετά του Πατριαρχείου Ρουμανίας εις μίαν ατέρμονα διαδικτυακήν αντιπαράθεσιν, επιζήμιον δια τα μέλη της Εκκλησίας. Παρά ταύτα, θεωρεί απαραίτητον να παράσχη ωρισμένας διευκρινίσεις ως απάντησιν εις ωρισμένα σημεία της επι...
Περισσότερα...
+ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΣΤΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Είναι γνωστό πως λίγα πρόσωπα στη μακραίωνη πορεία της ανθρωπότητας τιμήθηκαν από την Ιστορία με τον τίτλο του Μεγάλου. Εξέχουσα ανάμεσά τους μορφή αποτελεί αναμφίβολα ο Μέγας Κωνσταντίνος. Κι αναδείχτηκε πραγματικά Μεγάλος, όχι μόνο σε έργα πολιτικής σύνεσης, οικονομικής διαχείρισης, διοικητικής μεταρρύθμισης, στρατιωτικής δεξιοτεχνίας, φρόνησης και ανδρείας, αλλά, με άριστο συνδυασμό, Μεγάλος και σε έργα μεγάλα, στερέωσης του μέχρι τότε χειμαζομένου Χριστιανισμού, ενίσχυσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αποκατάστασης της εσωτερικής της ενότητας, τιμής των αγίων Μαρτύρων, ανέγερσης ναών, σύγκλησης Συνόδων... ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ Ο Ναός της Αναστάσεως ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΣΤΕΠΤΩΝ ΚΑΙ  ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Είναι γνωστό πως λί...
Περισσότερα...
+Κληρικοί και μοναχές από την Γεωργία στον Κύπρου ...

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο επισκέφθηκαν το πρωί της Παρασκευής, 20 Μαΐου 2011, κληρικοί και μοναχές από το Πατριαρχείο της Γεωργίας. Τους επισκέπτες καλοσώρισε και φιλοξένησε ο Μακαριώτατος στο Γραφείο του στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Οι επισκέπτες από τη Γεωργία βρίσκονται στην Κύπρο για προσκηνυματική επίσκεψη και φιλοξενούνται από την Ιερά Μητρόπολη Ταμασού. Επικεφαλής της ομάδας είναι οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Αχαλτσίχης και Λαζικής κ. Θεόδωρος, και Χόνι και Σαμτρεδίας κ. Σάββας. Οι μοναχές, μεταξύ των οποίων οι τέσσερις Ηγουμένες, αντιπροσωπεύουν δέκα Μοναστήρια της Γεωργίας. Κατά τη συζήτηση, ο Μακαριώτατος, μίλησε για την ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, την ίδρυση και θεμελίωσή της από τους Αποστόλους Παύλο, Βαρνάβα ...
Περισσότερα...
+Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά Πανάρετου για το τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Αναρμοδιότητα καταλογίζει στον υφυπουργό Παιδείας Γιάννη Πανάρετο η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών αναφορικά με την απόφασή του να αποκλειστεί το τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας από τους πίνακες του μηχανογραφικού δελτίου με την αιτιολογία ότι εξετάζεται η συνέχιση της λειτουργίας του.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+O Σύλλογος των Φίλων της Μονής Βατοπαιδίου

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ O Σύλλογος των Φίλων της Μονής Βατοπαιδίου εκτιμώντας την μεγάλη προσφορά της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου στην Ορθοδοξία και στο Έθνος ιδρύθηκε με σκοπό να συμπορεύεται με την Αδελφότητα και να γίνεται αρωγός στο έργο της σήμερα, που διανύει πλέον την δεύτερη χιλιετία της ιστορίας της. Όλοι [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Θύμα των περικοπών τα Νεοελληνικά στο Κέμπριτζ

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
πηγή:  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 20/5/2011Θύμα των περικοπών τα Νεοελληνικά στο ΚέμπριτζΤης Λινας Γιανναρου«Σημαντική ανακοίνωση: Οι εγγραφές στο Τμήμα αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας». Η λιτή ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ μπορεί να μην εξηγεί πολλά, όμως δεν χρειάζονται και πολλά για να καταλάβεις. Είναι το κόκκινο «Χ» έξω από ένα ετοιμόρροπο σπίτι.Ωστόσο, ο καθηγητής του Τμήματος, φιλόλογος - βυζαντινολόγος και εξέχων νεοελληνιστής Ντέιβιντ Χόλτον απαντά στο τηλέφωνο του γραφείου του με την ίδια ζωντάνια στη φωνή, όπως ακριβώς και τα προηγούμενα τριάντα χρόνια που διδάσκει στο φημισμένο πανεπιστήμιο... Και βέβαια σε άπταιστα, ατσαλάκωτα ελληνικά. «Τα πράγματα δεν δείχνουν καλά, για να πούμε την αλήθεια. Αλλά το παλεύουμε», λ...
Περισσότερα...
+Υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου, "Η μη εισαγωγή υποψηφίων το έτος 2011/12 δεν σημαίνει κλείσιμο Τμημάτων"

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Δελτίο Τύπου 20/05/2011Συνάντηση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου για το ΤΕΙ Ιονίων ΝήσωνΗ Υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου και ο Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Βασίλης Παπάζογλου συναντήθηκαν σήμερα, 20/05/2011 με εκπροσώπους της Βουλής, της Αυτοδιοίκησης και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι:Σπ. Σπύρου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σ. Μαργέλης, Βουλευτής Λευκάδας, Σ.Μοσχόπουλος, Βουλευτής Κεφαλλονιάς, Σ. Κουρής, Αντιπεριφερειάρχης , Κ. Αραβανής, Δήμαρχος Λευκάδας , Α. Παρίσης, Δήμαρχος Κεφαλονιάς και ο Ν. Μαραβέγιας, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΙ Ιονίων Νήσων...Μετά τη συνάντηση έγινε σαφές από την Υπουργό και όλους τους άλλους συμμετέχοντες ότι:Η μη εισαγωγή υποψηφίων το έτος 2011/12 δεν σημαίνει κλείσιμο...
Περισσότερα...
+Εκλογές για την ανάδειξη νέου Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής Αθηνών

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Tο Πρυτανικό Συμβούλιο του ΕΚΠΑ (συνεδρία 18-4-2011) αποφάσισε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου Κοσμήτορα στη Θεολογική Σχολή του Ιδρύματός μας, η θητεία του οποίου λήγει την 31η.8.2011. Κατόπιν τούτου, καλούνται τα μέλη του Ειδικού Εκλεκτορικού Σώματος (άρθ. 8, παρ. 2 Ν. 3549/08), για την εκλογή Κοσμήτορα, που θα διεξαχθεί την 26η Μαϊου 2011, ημέρα Πέμπτη. Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 9.00 π.μ. και θα τελειώσει την 5.00 μ.μ. Υποψηφιότητες για την εκλογή Κοσμήτορα, μπορεί να υποβάλλονται έως και την Δευτέρα, 23 Μαϊου 2011 και ώρα 2:00 μ.μ. στη Γραμματεία του Πρυτανικού Συμβουλίου, με αίτηση των ενδιαφερομένων. Διαβάστε ολόκληρη τη σχετική εγκύκλιο πατώντας το Διαβάστε περισσότεραΕκλογές Κοσμήτορα Θεολογικής Αθηνών Περισσότερα...
Περισσότερα...
+“Μόνος Χριστιανός καθόλου Χριστιανός”

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

«Όλοι όσοι πίστεψαν είχαν μία καρδιά και μία ψυχή. Κανείς δεν θεωρούσε ότι κάτα από τα υπάρχοντά του ήταν δικό του, αλλά όλα τα είχαν κοινά. Οι απόστολοι κήρυτταν και βεβαίωναν με μεγάλη πειστικότητα ότι ο Κύριος Ιησούς αναστήθηκε. Κι ο Θεός έδινε σε όλους πλούσια τη χάρη του. Δεν υπήρχει κανείς ανάμεσά τους που [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Διαμαρτυρία της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ για τον αποκλεισμό του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας από τις εισαγωγικές εξετάσεις

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Εντονότατη διαμαρτυρία της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ για τον αιφνίδιο αποκλεισμό από τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Πανεπιστήμια υποψηφίων για το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ19.05.11ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΗ Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τη σημερινή συνεδρίασή της στις 19 Μαΐου 2011 εξέφρασε την εντονότατη διαμαρτυρία της για την ενέργεια του Υφυπουργού Παιδείας να αναρτήσει αιφνιδίως στην ιστοσελίδα του, κατά την πάγια τακτική του, την απόφασή του να αποκλείσει από τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Πανεπιστήμια υποψηφίους για το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας με το αιτιολογικό ότι εκκρεμεί η απόφασή του για τη συνέχιση ή όχι της λειτουργίας του Τμήματος και ενώ ύστερα από αίτημά του η Σύγκλητος προ μηνών είχε εκφραστεί υπέρ της λειτουργίας του εν λόγω Τμήματος... H Σύγκλητ...
Περισσότερα...
+Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Οι Αρμένιοι δεν είναι Ορθόδοξοι, Μακαριώτατε

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
πηγή:  ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ.ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ, ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ.Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου ΖήσηΜετὰ λύπης εἰλικρινοῦς ἀναγκάζομαι, γιὰ λόγους ὑπακοῆς πρὸς τὴν σταθερὴ καὶ ἀλάθητη Παράδοση τῶν ῾Αγίων Πατέρων τῆς ᾿Εκκλησίας, νὰ ἐπισημάνω γιὰ δεύτερη φορὰ σοβαρώτατο λάθος τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν καὶ πάσης ῾Ελλάδος κ. ῾Ιερωνύμου. Τὴν πρώτη φορὰ ἐπρόκειτο γιὰ τὴν βεβήλωση τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ τοῦ ῾Αγίου Παντελεήμονος ᾿Αχαρνῶν, μὲ τὴν ὀργάνωση κοσμικῆς συναυλίας, μὲ κοσμικοὺς τραγουδιστὰς καὶ τραγουδίστριες, ἡγουμένου τοῦ γνωστοῦ τραγουδιστοῦ Γ. Νταλάρα, ἐντὸς τοῦ καθιερωμένου μόνον γιὰ τέλεση ἱερῶν ἀκολουθιῶν καὶ τοῦ φρικτοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἱερωτάτου χώρου, ὅπου ἀκόμη καὶ οἱ ῎Αγγελοι μετὰ φόβου καὶ τρόμου παρίστανται...Πραγματοποιήθηκε στὴν ἐν λόγῳ ἐκδήλωση ἡ κατά...
Περισσότερα...
+H Aγία Ισαπόστολος Λυδία η Φιλιππησία που γιορτάζει σήμερα (20 Μαίου)

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

Ο Απόστολος των Εθνών καλείται να κατακτήσει την πόλη των Φιλίππων. Περιέρχεται τους δρόμους, στις πλατείες και την αγορά. Αναζητεί σημεία επαφής. Βλέπει τους ανθρώπους και διαβάζει στα πρόσωπά τους τα προβλήματα και τα ενδιαφέροντά τους. Διαπιστώνει το βαθύ σκότος που καλύπτει τις ψυχές τους. Αντιλαμβάνεται ότι η μάχη εδώ θα είναι σκληρή. Δεν απογοητεύεται [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Αυξέντιος Καλαγκός, ο γιατρός των φτωχών παιδιών

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

Το κείμενο που ακολουθεί μας το έστειλε μια αναγνώστρια με την προτροπή να το αναρτήσουμε για να μάθει ο κόσμος και να αποκτήσουν πρότυπα -ειδικά- οι νέοι άνθρωποι. Κι εμείς δεν έχουμε παρά να σας το παρουσιάσουμ: «Ο Έλληνας γιατρός που είναι γνωστός για τα ταξίδια του. Όχι βέβαια αναψυχής, ούτε επαγγελματικά συνέδρια. Ο Αυξέντιος [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Πατριαρχικό Συλλείτουργο στην Αγία Λυδία - ...

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε σήμερα στο βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας στους Φιλίππους της Καβάλας, το Πατριαρχικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου. Συλλειτούργησαν οι Μητροπολίτες Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ελβετίας κ. Ιερεμίας,, Σάμου κ. Ευσέβιος, Καβάλας κ. Προκόπιος, Γουμεννίσης κ. Δημήτριος και Δράμας κ. Παύλος. Επίσης, συλλειτούργησε και ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αρχιμανδρίτης Μάρκος Βασιλάκης. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην ομιλία του ευχαρίστησε τον Σεβ. Μητροπολίτη Καβάλας κ. Προκόπιο, τους φορείς και παράγοντες του τόπου για την τιμητική πρόσκληση να μεταβεί στην Μητρόπολη Φιλίππων. «Πράγμα το οποίον μας δίνει την μεγίστην χαράν και συγκίνηση, να είμεθα όλοι μαζί εμπρός εις την Αγίαν Λυδία και τον βαπτιστή...
Περισσότερα...
+Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας: "Πρωτοφανής στα χρονικά δίωξη από την Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας"

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Ανακοίνωση Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας/amen To Tμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ενημερώνει Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τους έλληνες Βουλευτές, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος και τον Ελληνικό Λαό, ότι για πρώτη φορά από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους το Υπουργείο Παιδείας,Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων επιχειρεί την κατάργηση Πανεπιστημιακού Τμήματος με τρόπους και μεθοδεύσεις που παραβιάζουν την αρχή της νομιμότητας και πλήττουν τους δημοκρατικούς θεσμούς.Το Τμήμα υφίσταται μια πρωτοφανή στα χρονικά δίωξη από την Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Με το πρόσχημα της καταπολέ...
Περισσότερα...
+Νέα στοιχεία επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της «σκοτεινής» ενέργειας στο διάστημα

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

Τα πρώτα αποτελέσματα μιας νέας μεγάλης αστρονομικής έρευνας επιβεβαιώνουν, χάρη σε μια νέα επιστημονική τεχνική, ότι υπάρχει όντως η μυστηριώδης σκοτεινή ενέργεια, που συνιστά περίπου τα τρία τέταρτα (72% έως 74%) του σύμπαντος και η οποία εξηγεί γιατί αυτό φαίνεται να επεκτείνεται συνεχώς με επιταχυνόμενο ρυθμό. Η επιβεβαίωση έρχεται μετά την τετραετή μελέτη περισσότερων από [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Έκκληση Δημητριάδος Ιγνατίου για ενότητα και σύμπνοια

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Την ανάγκη ενότητας και σύμπνοιας στην Ελληνική κοινωνία τόνισε ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, κατακλείοντας την Γενική Ιερατική Σύναξη του μηνός Μαΐου της τοπικής Εκκλησίας, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19/5 στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας και απηύθυνε, ταυτόχρονα, αγωνιώδη έκκληση προς κάθε κατεύθυνση. Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην κρισιμότητα των καιρών, για τον τόπο μας, ιδιαίτερα στο επόμενο δίμηνο, κατά το οποίο, όπως επεσήμανε, «θα υπάρξουν κρίσιμες και σημαντικές εξελίξεις». Κάλεσε, επίσης, τους Κληρικούς του να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να εργαστούν, ακόμα περισσότερο, με αυταπάρνηση, ταπείνωση, κοινωνική ευαισθησία, αγάπη, διάκριση και ανιδιοτέλεια, στηρίζοντας οποιονδήποτε άνθρωπο θα προστρέξει στην Εκκλησία, αναζητώντας κάθε είδους βοήθεια. Εξέ...
Περισσότερα...
+Ξέρεις πόσο μεγάλη αμαρτία είναι να κρίνεις τον πλησίον;

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

Παραγματικά, τι μπορεί να είναι βαρύτερο απ’ αυτό; Τί άλλο μισεί τόσο πολύ και αποστρέφεται ο Θεός σαν την κατάκριση; Όπως ακριβώς είπαν οι Πατέρες, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα απ’ αυτήν. Και όμως λένε ότι από αυτά τα μικροπράγματα φτάνει κανείς σ’ αυτό το τόσο μεγάλο κακό. Από το να δεχτεί μια μικρή υποψία για [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Άγιος Θαλλέλαιος ο Ανάργυρος (20 Μαΐου)

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

Ο Άγιος Μάρτυς Θαλλέλαιος καταγόταν από τον Λίβανο και έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Νουμεριανού (283-284 μ.Χ.). Ο πατέρας του ονομαζόταν Βερούκιος και η μητέρα του Ρωμυλία (κατ’ άλλους Βερεκκόκιος και Ρομβυλιανή). Είχε σπουδάσει την ιατρική επιστήμη και προσέφερε πιο πάντες αφιλοκερδώς και με αγάπη τις ιατρικές του υπηρεσίες, γι’ αυτό και εντάσσεται στην [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Οἱ προγαμιαῖες σχέσεις (mp3)

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Π. Σάββας 2010-04-30_ΟΙ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ_1ο ΜΕΡΟΣὉμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 30-04-10 (Συνάξεις Νέων στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία).Πηγή εἰκόνας: Ἱ. Ἡσ. Ἀνάστασις Χριστοῦ-Ἐμμαούς, Ἅγ. Βασίλειος Λαγκαδᾶ.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Όταν το σκοτεινό αυτό πάθος θολώσει τη διάνοιά μας… (τα διάφορα τεχνάσματα του διαβόλου!)

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

Ο ΑΒΒΑΣ Αγάθων είπε, ότι ο οργίλος, και νεκρό αν αναστήσει, δεν εΙναι δεκτός από το Θεό. Ο μακάριος Ζωσιμάς έλεγε, ότι ή αρχή της συγκρατήσεως του θυμού είναι το νά ταράζεται κανείς και νά μη μιλάει. Απ’ αυτό φτάνει με τη χάρη τού Θεού, στο νά μην ταράζεται διόλου. Ο ίδιος έλεγε, ότι μας [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+20 Mαίου- H ανακομιδή και μετακομιδή του λειψάνου του εν Aγίοις Πατρός ημών Nικολάου Mύρων της Λυκίας του Θαυματουργού.

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
  + Φάνας ο νεκρός σού θεόφρον την έω, Έφανεν αύθις και δύσιν τεραστίοις. * Kατά τους χρόνους του βασιλέως Aλεξίου του Kομνηνού και Πατριάρχου Kωνσταντινουπόλεως Nικολάου, εν έτει ‚απα΄ [1081], καταδρομή έγινεν από τους Iσμαηλίτας εναντίον των Xριστιανών Pωμαίων. Όθεν τρέχοντες εις διαφόρους πόλεις και τόπους οι μιαροί, τους μεν Xριστιανούς, εσκλάβωναν και εθανάτωναν, άνδρας τε ομού και γυναίκας, τας δε πόλεις και κάστρα ερήμωναν. Tότε λοιπόν ερήμωσαν και τα Mύρα της Λυκίας, όπου ευρίσκετο το λείψανον του μεγάλου και Θαυματουργού Nικολάου. Aφήκαν δε απείρακτον μόνην την Mητρόπολιν και την της Mητροπόλεως Eκκλησίαν. Διά τούτο ευδόκησεν ο Θεός να σηκωθούν από εκεί τα άγια λείψανα του μεγάλου Πατρός ημών Nικολάου, και να μεταφερθούν εις την πολυάνθρωπον πολιτείαν την ονομαζομένην M...
Περισσότερα...
+«Σε πενήντα χρόνια δεν θα υπάρχουν άντρες»

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Ο Adam Carolla είναι Αμερικάνος κωμικός, παρουσιαστής τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών και ηθοποιός. Είναι παρουσιαστής της εκπομπής ‘The Adam Carolla Show’. Το Νοέμβριο του 2010 εξέδωσε το βιβλίο ‘In Fifty Years We'll All Be Chicks’. - Ένα απόσπασμα από συνέντευξή του στο FoxNews - Ο Adam Carolla έχει μερικές πολύ τολμηρές απόψεις, όταν πρόκειται για καθετί, από τη θηλυκοποίηση των ανδρών στην Αμερική μέχρι την απαγόρευση των ξηρών καρπών στα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε καταφέρει να βρούμε τον άνθρωπο της τηλεόραση και του ραδιοφώνου για να κουβεντιάσουμε για τελευταία διαμάχη του, μια συλλογή από τις σκέψεις του, που περιέχονται μέσα σε ένα νέο βιβλίο: το “In Fifty Years We’ll All Be Chicks” ("Σε πενήντα χρόνια θα είμαστε όλοι γκόμενες"). FOX4...
Περισσότερα...
+Ο Άγιος Νικόλαος ο κρασόκτιστος του Ναυπλίου

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Σε πανηγυρικό κλίμα εορτάστηκε η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Νικολάου στην Αργολίδα. Στο Ναύπλιο πανηγύρισε  το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του κρασόχτιστου.  Πρόκειται για ένα εξωκλήσι στην περιοχή της παραλίας Καραθώνας 7 χιλιόμετρα από την πόλη χτισμένο την περίοδο της  Α ενετοκρατίας από έναν καπετάνιο που μετέφερε κρασί από κάποιο νησί του Αιγαίου προς το Ναύπλιο ,που ήταν τότε ένα μεγάλο λιμάνι και κέντρο εμπορίου προς την Ευρώπη και την ανατολή.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ὁ θυμός καί πῶς θεραπεύεται

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΘΥΜΩΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ Η ΝΑ ΦΩΝΑΖΕΙ........ ΠΩΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ Ο ΘΥΜΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ...Ο ΑΒΒΑΣ Αγάθων είπε, ότι ο οργίλος, και νεκρό αν αναστήσει, δεν εΙναι δεκτός από το Θεό.Ο μακάριος Ζωσιμάς έλεγε, ότι ή αρχή της συγκρατήσεως του θυμού είναι το νά ταράζεται κανείς και νά μη μιλάει. Απ’ αυτό φτάνει με τη χάρη τού Θεού, στο νά μην ταράζεται διόλου.Ο ίδιος έλεγε, ότι μας χρειάζεται πολλή νίψη και σύνεση για ν’ αντιμετωπίσουμε τα διάφορα τεχνάσματα τού διαβόλου. Γιατί καμιά φορά μπορεί από το τίποτα νά δημιουργήσει σε κάποιον ταραχή. » Άλλοτε πάλι φέρνει μια εύλογη πρόφαση, για νά νομίσει κανείς ότι δίκαια τάχα θύμωσε. Είναι και τούτο μία υποβολή, πού προέρχεται από το μίσος του εναντίον τού ανθρώπου. Σ’ εκείνον όμως πού ποθεί πραγματικά νά βαδίσει το δρόμο των άγίων, ε...
Περισσότερα...
+Ὁ θυμός καί πῶς θεραπεύεται

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΘΥΜΩΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ Η ΝΑ ΦΩΝΑΖΕΙ........ ΠΩΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ Ο ΘΥΜΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ...Ο ΑΒΒΑΣ Αγάθων είπε, ότι ο οργίλος, και νεκρό αν αναστήσει, δεν εΙναι δεκτός από το Θεό.Ο μακάριος Ζωσιμάς έλεγε, ότι ή αρχή της συγκρατήσεως του θυμού είναι το νά ταράζεται κανείς και νά μη μιλάει. Απ’ αυτό φτάνει με τη χάρη τού Θεού, στο νά μην ταράζεται διόλου.Ο ίδιος έλεγε, ότι μας χρειάζεται πολλή νίψη και σύνεση για ν’ αντιμετωπίσουμε τα διάφορα τεχνάσματα τού διαβόλου. Γιατί καμιά φορά μπορεί από το τίποτα νά δημιουργήσει σε κάποιον ταραχή. » Άλλοτε πάλι φέρνει μια εύλογη πρόφαση, για νά νομίσει κανείς ότι δίκαια τάχα θύμωσε. Είναι και τούτο μία υποβολή, πού προέρχεται από το μίσος του εναντίον τού ανθρώπου. Σ’ εκείνον όμως πού ποθεί πραγματικά νά βαδίσει το δρόμο των άγίων, ε...
Περισσότερα...
+Πλάνη...

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Στην πλάνη πέφτει κανείςΕίτε από απειρία είτε από υπερηφάνεια.Κι αν είναι από απειρίαΟ Κύριος θεραπεύει γρήγορα αυτόν που πλανήθηκε.Αν όμως είναι από υπερηφάνειαΤότε θα υποφέρει για πολύν καιρό η ψυχήΏσπου να μάθει την ταπείνωσηΚαι τότε θα θεραπευθεί από τον Κύριο.Στην πλάνη πέφτουμε, όταν νομίζουμεΠως είμαστε πιο συνετοί και έμπειροι από τους άλλουςΑκόμα κι από τον πνευματικό μας πατέρα.Έτσι σκέφτηκα κι εγώ με την απειρία μου, και γι' αυτό υπέφερα.Ευχαριστώ βαθιά το Θεό, γιατί έτσι με ταπείνωσεΜε νουθέτησε και δεν πήρε το έλεός Του από μένα.Και τώρα σκέφτομαι πως χωρίς εξομολόγησηΣτον πνευματικό δεν είναι δυνατόΝ΄ απαλλαγούμε από την πλάνη γιατί στον πνευματικόΈδωσε ο Θεός τη χάρη του "δεσμείν και λύειν"Γέροντας Σιλουανόςhttp://lllazaros.blogspot.com/http://pneumatikixara.blogspot.com/201...
Περισσότερα...
+Πλάνη...

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Στην πλάνη πέφτει κανείςΕίτε από απειρία είτε από υπερηφάνεια.Κι αν είναι από απειρίαΟ Κύριος θεραπεύει γρήγορα αυτόν που πλανήθηκε.Αν όμως είναι από υπερηφάνειαΤότε θα υποφέρει για πολύν καιρό η ψυχήΏσπου να μάθει την ταπείνωσηΚαι τότε θα θεραπευθεί από τον Κύριο.Στην πλάνη πέφτουμε, όταν νομίζουμεΠως είμαστε πιο συνετοί και έμπειροι από τους άλλουςΑκόμα κι από τον πνευματικό μας πατέρα.Έτσι σκέφτηκα κι εγώ με την απειρία μου, και γι' αυτό υπέφερα.Ευχαριστώ βαθιά το Θεό, γιατί έτσι με ταπείνωσεΜε νουθέτησε και δεν πήρε το έλεός Του από μένα.Και τώρα σκέφτομαι πως χωρίς εξομολόγησηΣτον πνευματικό δεν είναι δυνατόΝ΄ απαλλαγούμε από την πλάνη γιατί στον πνευματικόΈδωσε ο Θεός τη χάρη του "δεσμείν και λύειν"Γέροντας Σιλουανόςhttp://lllazaros.blogspot.com/http://pneumatikixara.blogspot.com/201...
Περισσότερα...
+Φωτεινό παράδειγμα από μαθητές στην ενορία Ευαγγελίστριας Ναυπλίου

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
   Μια ιδιαίτερη στιγμή για τον Ιερέα πατέρα Ελευθέριο Μίχο και τις εθελόντριες γυναίκες του συσσιτίου της ενορίας Ευαγγελίστριας Ναυπλίου μιας και μια ομάδα παιδιών από το πρώτο Γυμνάσιο της πόλης Ναυπλίου δώρισαν για το συσσίτιο 500 ΕΥΡΟ που μάζεψαν από τους συμμαθητές τους για το σκοπό αυτό.Να σημειωθεί πως η σίτιση των απόρων της πόλης γίνεται εδώ και δυο χρόνια με πρωτοβουλία του Ιερέως πατέρα Ελευθερίου και μια ομάδα 100 ανθρώπων που καθημερινά προσφέρουν το χρόνο τους για να φτιάξουν φαγητό για 70 συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.O ιερέας βαθιά συγκινημένος για την προσπάθεια αυτή των παιδιών να δώσουν τα χρήματα για το συσσίτιο και όχι να τα ξοδέψουν για άλλα πράγματα, τόνισε πώς η πράξη αυτή μας κάνει να νιώθουμε πως η νέα γενιά έχει οράματα, έχει πίστη,έχει αγάπη, λέγοντάς μα...
Περισσότερα...
+Τιμή στη μνήμη των Ποντίων από την Εκκλησιαστική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
   To γεννοτέλεμα των Ποντιών τιμήθηκε στην Εκκλησιαστική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως, 92 χρόνια μετά την συντέλεση του.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στο Προσκύνημα της Αγίας Λυδίας

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Σε κλίμα θρησκευτικής κατάνυξης πραγματοποιείται αυτή την ώρα, στο προσκύνημα της Αγίας Λυδίας στην Καβάλα, Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και με την συμμετοχή των Μητροπολιτών Σάμου Ευσεβίου, Φιλίππων Προκοπίου, Ελβετίας Ιερεμία, Γουμενίσσης Δημητρίου, Μύρων Χρυσοστόμου και Δράμας Παύλου.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στο Προσκύνημα της Αγίας Λυδίας (Φώτο)

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Σε κλίμα θρησκευτικής κατάνυξης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής, στο προσκύνημα της Αγίας Λυδίας στην Καβάλα, Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και με την συμμετοχή των Μητροπολιτών Σάμου Ευσεβίου, Φιλίππων Προκοπίου, Ελβετίας Ιερεμία, Γουμενίσσης Δημητρίου, Μύρων Χρυσοστόμου και Δράμας Παύλου.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+«Nα σας φάει ο Παράδεισος»-Συζήτηση μ’ ένα σύγχρονο στάρετς της Ρουμανίας

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Ο Γέροντας Κλεόπας (ή «να σας φάει ο Παράδεισος»)Συνομιλία 1ηΔεύτερα, 13 Αυγούστου 1990Ήταν μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα, Το προσκύνημα μας στην Ορθόδοξη Ρουμανία βρίσκεται στο μέσον, Και η συντροφιά μας βρέθηκε στο περίφημο μοναστήρι Συχαστρία, πνιγμένο στο πράσινο στους πρόποδες των Καρπαθίων. Σκοπός μας η συνάντησή μας με τον γνωστό Ρουμάνο ησυχαστή π. Κλεόπα. Αφού προσκυνήσαμε ατό Καθολικό της Μονής, ανεβήκαμε στο σπιτάκι, λίγο πιο έξω από το μοναστήρι, όπου ο π. Κλεόπας δέχεται τους επισκέπτες. Έξω από το σπιτάκι, ανάμεσα στα δέντρα, υπήρχαν αρκετοί πάγκοι. Όπου περίμεναν υπομονετικά μερικοί χριστιανοί. Ο π. Κλεόπας εκείνη την ώρα συζητούσε μέσα με κάποιους μοναχούς. Μόλις τον ειδοποίησαν, βγήκε αμέσως. Τα μάτια μας αντίκρισαν μια βιβλική μορφή, μια βυζαντινή εικόνα. Μείναμε με...
Περισσότερα...
+Από την σοφία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Χρυσοστομικά μαργαριτάρια*Όταν διαφθαρούν οι άρχοντες, οι σύμβουλοι, οι δικαστές, οι ιερείς, τίποτε πλέον δεν υπάρχει, που θα μπορέσει να εμποδίσει τον λαόν να καταστραφεί.*Τα πουλιά έχουν φτερά για να αποφεύγουν τις παγίδες και οι άνθρωποι το λογικό για να αποφεύγουν τα αμαρτήματα.*Δεν θα χρειαζότανε λόγια, αν έλαμπε η ζωή μας. Δεν θα χρειαζότανε δάσκαλοι, αν επιδεικνύαμε έργα. Κανείς δεν θα παρέμενε άπιστος, αν εμείς είμασταν πραγματικοί Χριστιανοί.*Να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, για να μάθουμε να σεβόμαστε και τον Θεό. Εκείνος που είναι θρασύς στους ανθρώπους, είναι θρασύς και στον Θεό.*Μη μου δείχνεις τον αθλητή την ώρα της προπονήσεως, αλλά την ώρα του αγώνα. Μη μου δείχνεις την ευλάβειά σου την ώρα που ακούς τα θεία λόγια, αλλά την ώρα της έμπρακ...
Περισσότερα...
+Οικουμενικός Πατριάρχης: «Υπήρχαν και υπάρχουν τόσες επιβουλές εναντίον του Πατριαρχείου»

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Σε εκείνους που επιβουλεύονται τον θεσμό  του Οικουμενικού Πατριαρχείο, αναφέρθηκε ο προκαθημένος της Ορθοδοξίας κατά τη διάρκεια δείπνου που παράθεσε προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη το Τ.Ε.Ι. Καβάλας. «Και υπήρχαν και υπάρχουν τόσες επιβουλές εναντίον αυτού του θεσμού. Από πολλές πηγές και πολλές προελεύσεις. Όχι πάντοτε και απαραιτήτως αλλόθρησκες και εχθρικές προελεύσεις» είπε με νόημα ο Οικουμενικός ΠατριάρχηςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+20 Μαΐου Συναξαριστής

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

Θαλλελαίου τοῦ ἰατροῦ καὶ τῶν σύν αὐτῷ Ἀλεξάνδρου καί Ἀστερίου, Λυδίας τῆς Φιλιππησίας, Πλατίλλας τῆς Ρωμαίας, Ασκλᾶ Μάρτυρος, Βαυδελίου Ἱερομάρτυρα, Ζαωουλών καί Σωσσάνης, Ἱλαρίου Ἐπισκόπου, Ἀναστασίου Ἐπισκόπου, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων ἐν Μεμέλᾳ, Οὐτρίλλου Ἐπισκόπου, Θαλασσίου Ὁσίου, Μάρκου Ἐρημίτου, Θεοδώρου Ἐπισκόπου, τῶν Ὁσίων Ἰωάννου, Ἰωσήφ καί Νικήτα, Ἀνακομιδή καί Μετακομιδή ἱεροῦΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Βαρθολομαίος: "Έχομεν μετατραπή εις εκμεταλλευτάς και καταστροφείς της φύσεως"

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Επίτιμος διδάκτορας του ΤΕΙ Καβάλας αναγορεύτηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην αίθουσα τελετών του Ιδρύματος. Παρουσία πλήθος κόσμου ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθανάσιος Μητρόπουλος ανέγνωσε την απόφαση του Τεχνολογικού Ιδρύματος και παρέδωσε στον Πατριάρχη τον σχετικό πάπυρο.  Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο "Ιησούς" επέστρεψε και είναι Αυστραλός

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

News image
Ένας Αυστραλός υποστηρίζει ότι είναι ο Μεσσίας που επέστρεψε στη γη. Πλήθος πιστών τον ακολουθεί και παρακολουθεί το κήρυγμά του. Η σχέση του με την Αυστραλή "Μαρία Μαγδαληνή" και ο γάμος που απέτυχε Αυτός είναι ένας χαρισματικός ιεροκήρυκας ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος επέστρεψε στη γη. Εκείνη από την άλλη διατυμπανίζει ότι είναι η πόρνη (..?) Μαρία Μαγδαληνή η οποία είδε πρώτη τον Μεσσία αναστημένο να στέκεται έξω από τον τάφο του. Αυτό και μόνο το γεγονός αρκεί για την αστυνομία της Αυστραλίας η οποία προειδοποιεί τους κατοίκους του Κουίνσλαντ να προσέχουν τον 47χρονο Τζον Μίλερ (Alan John Miller) kαι την 32χρονη Μέρι Σούζαν Λάκι οι οποίοι παραδόξως έχουν καταφέρει να πείσουν αρκετούς πιστούς της εκκλησίας Wilkesdale. Ο Μίλερ ο οποίος έχει ...
Περισσότερα...
+Το Βυζαντινό Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινουπόλεως 425 μ.Χ. Το πρώτο πανεπιστήμιο της Ευρώπης (μέρος 1ο)

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

Το Βυζαντινό Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινουπόλεως πού λεγόταν επίσης πανεπιστήμιο σπουδών της αίθουσας του ανακτόρου της Μαγναύρας, κατά τη διάρκεια της βυζαντινής αυτοκρατορίας αναγνωρίστηκε ως πανεπιστήμιο το 848, έστω και εάν τα δυτικοευρωπαϊκά κράτη δεν το αναγνώρισαν ποτέ ως πανεπιστήμιο! Όπως τα περισσότερα μεσαιωνικά πανεπιστήμια, υπήρξε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα για πολλά χρόνια, προτού ακόμα αναγνωριστεί σαν [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Οι Γκαγκαούζοι

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

Ζώντας στην εποχή που υπάρχει η τάση ενοποίησης και επικοινωνίας μεταξύ των λαών, οφείλουμε να προσεγγίσουμε και να βοηθήσουμε άλλους ομόδοξους λαούς, οι οποίοι παρουσιάζουν ιστορικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση των Γκαγκαούζων των Βαλκανίων. Το κείμενο επιμελήθηκαν οι ερευνητές: Λουκά Νικόλαος, Ταπούρης Νικόλαος, και μέλη του Συλλόγου Φίλων της Γκαγκαουζίας ΜΕΡΟΣ [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Δεν αισθάνομαι χαζός πια…(6)

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

Μετά από αυτές τις φωτογραφίες…δεν θα αισθανόμαστε τόοοσο χαζοί… Filed under: Ανέκδοτα - Χιούμορ, Πολυμέσα - MultimediaΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Προσκυνηματική εκδρομή στην Κριμαία

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Κριμαίας, η Ιερά Μονή Σαγματά Θηβών και ο Ραδιοφωνικός Σταθμός «Πειραϊκή Εκκλησία» διοργανώνουν προσκυνηματική εκδρομή στην Κριμαία Ουκρανίας από 6-11 Ιουνίου. Οι προσκυνητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στις πανηγυρικές λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου (εορτάζει 11 Ιουνίου) και να επισκεφθούν τα [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ομιλία Ηγουμένου Ι.Μ. Βατοπαιδίου Εφραίμ

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011

Δεύτερο μέρος Το RomfeaTv παρουσιάζει την ομιλία του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Αρχιμ. Εφραίμ, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης με θέμα «Βατοπαίδι: Μύθοι και Αλήθειες». Ο ηγούμενος της Μονής Εφραίμ στην ομιλία του αναφέρθηκε για την πορεία της νέας Αδελφότητας της Μονής Βατοπαιδίου. «Είναι τιμή για τη χώρα μας η ύπαρξη του Αγίου Όρους [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ ΕΝΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ!!!...... (Συγκινητική ιστορία)

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

News image
Τυχαία διάβασα στο agioritikovima.gr την ιστορία αυτή και θέλησα να τη μοιραστώ μαζί σας... Σήμερα έχει γενέθλια ο γιος μου, κλείνει τον πρωτο του χρόνο.Τέλη Ιουλίου τον βαφτίζουμε.Σαν πέρισυ και λίγες μέρες πιο πρίν, βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη όπου ζω, με τη γυναίκα ετοιμόγεννη.Είχε άσχημη κύηση, ήταν το πρώτο μας παιδί, ήμασταν πολύ φοβισμένοι.Ξαφνικά βαράει τηλέφωνο από Εύβοια.Ο πατέρας μου.Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.Τον πάνε επειγόντως στην Αθήνα."Μην το συζητάς, φύγε τώρα, έχω...τους δικούς μου" μου είπε η γυναίκα μου και εκείνη τη στιγμή την αγάπησα όσο ποτέ άλλοτε.Και να'μαι στην Αθήνα.Τα πράγματα άσχημα.Και εγώ κλαίγοντας με ένα κινητό στο χέρι, για τον ένα Κώστα που φεύγει και για τον άλλον που έρχεται χωρίς εμένα.Ο πατέρας μου να χάνεται και η πεθερά μου να με καθησυχάζει πως ...
Περισσότερα...
+Ο Επίσκοπος Ειρηναίος εξελέγη νέος Αρχιεπίσκοπος ...

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

News image
Συνεδρίαζε σήμερα Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011 η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας, υπό την Προεδρεία του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιήλ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας η Ιερά Σύνοδος της Ρουμανικής Εκκλησίας, σε μυστική ψηφοφορία ψήφισε νέος Ποιμενάρχη για την κενή θέση του Αρχιεπισκόπου Άλμπα Ιούλια. Νέος Αρχιεπίσκοπος Άλμπα Ιούλια με 29 ψήφους εξελέγη ο Επίσκοπος Βίστριτας κ. Ειρηναίος, ενώ ο Επίσκοπος Ανδρέας της Αρχιεπισκοπής Σιμπιού έλαβε 13 ψήφους. «Πάνω απ΄ όλα ευχαριστώ τον Θεό, και προσεύχομαι να με σκεπάζει και να μου δίνει δύναμη στη διακονία μου», δήλωσε μετά την εκλογή ο κ. Ειρηναίος. Επίσης ο Αρχιεπίσκοπος Ειρηναίος, ανέφερε ότι θα συνεχίσει το ποιμαντικό, το ιεραποστολικό και φιλανθρωπικό έργο που ξεκίνησε ο Μητροπολίτης Κλούζ κ. Ανδ...
Περισσότερα...
+Κύκκου "Στις δύσκολες ώρες του Έθνους, ο ...

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

News image
Συνεχίζοντας το νοερό ταξίδι του στα μήκη και τα πλάτη του Ρωμαίικου, το βιβλίο του Ιωάννη Κορνιλάκη για τον «Άγιο της Πολιτικής» στάθμευσε για λίγο στην ιδιαίτερη πατρίδα του Ιωάννη Καποδίστρια, από την πλευρά της μητέρας του, την πολυβασανισμένη Κύπρο. Το ιδιαιτέρως αξιόλογο και περισπούδαστο αυτό έργο που φέρνει ξανά στο προσκήνιο μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και διεθνούς ακτινοβολίας προσωπικότητες, τον πρώτο μεταβυζαντινό ηγέτη της Ελλάδος, τον Ιωάννη Καποδίστρια, παρουσιάστηκε, στην κατάμεστη αίθουσα του Πολιτιστικού Ιδρύματος «Αρχάγγελος» της Ιεράς Μονής Κύκκου στη Λευκωσία. Η παρουσίαση έγινε μετά από πρωτοβουλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου, που από την αρχή έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια της μη κερδοσκοπικής εταιρίας ΕΛΑΙΑ. Στην εκδήλωση παρέσ...
Περισσότερα...
+Ανακοίνωση Μητροπολίτου Πειραιώς για τμήμα κοινωνικής Θεολογίας

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

News image
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝἈκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833 (19), Fax +30 210 4528332 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Ἐν Πειραιεῖ τῇ 19ῃ Μαΐου 2011Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε ΝὉ πρόσφατος ἀποκλεισμός ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, Διά βίου μαθήσεως καί Θρησκευμάτων εἰς τό μηχανογραφικόν δελτίον ὑποψηφίων διά τήν Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευσιν τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν παρά τήν οὐσιαστικήν ἀντίθεσιν τῆς Πανεπιστημιακῆς Συγκλήτου καί τῶν ἐπιστολῶν διαμαρτυρίας τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, ἀποδεικνύει καί διά τούς πλέον δυσπίστους τό φασιστικό πνεῦμα διαχειρίσεως τῆς ἐξουσίας, τήν κατάλυσιν τῆς Πανεπιστημιακῆς αὐτοτελείας καί...
Περισσότερα...
+Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα της Παρασκευής 20-05-11

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

News image
Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς ...
Περισσότερα...
+Ανακοινωθέν Μητροπολίτη Πειραιώς περί κατάργησης Κοινωνικής θεολογίας

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833 (19), Fax +30 210 4528332 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Ἐν Πειραιεῖ τῇ 19ῃ Μαΐου 2011 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν Ὁ πρόσφατος ἀποκλεισμός ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, Διά βίουΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Οι «πατρομάχοι» της ακαδημίας θεολογικών σπουδών και οι όψιμοι υπερασπιστές τους

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

Ι    ω    ά    ν    ν    η            Ν.            Μ    α    ρ    κ    ά          ΟΙ  «ΠΑΤΡΟΜΑΧΟΙ»  ΤΗΣ  ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ  ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                         ΚΑΙ  ΟΙ  ΟΨΙΜΟΙ  ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ                                 ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ  ΘΕΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ,  π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΚΟΛΛΑ   ΕΙΣΑΓΩΓΗ       Πρίν από λίγο καιρό κυκλοφορήθηκε στοΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Συνέντευξη π. Σαράντη Σαράντου στο BLUE SKY με θέμα την Κάρτα του Πολίτη (19-5-2011)

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

youtube.com/user/SAKIS2901Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Γεώργιος Κρίππας, Το μάθημα των Θρησκευτικών από απόψεως νομικής και εγκληματολογικής (3ον)

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

News image
Διαβάστε και Γεώργιος Κρίππας, Το μάθημα των Θρησκευτικών από απόψεως νομικής και εγκληματολογικής Μέρος 1ον και Μέρος 2ονπηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 20/5/2011ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΨΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣΕἰσήγησις εἰς τὴν Διημερίδα τῆς ΠΕΘ, 12–13 Μαρτίου 2011Τοῦ κ. Γεωργίου Ἠλ. Κρίππα, Καθ. Ἐλευθέρου Παν., Διδ. Συνταγματικοῦ Δικαίου(3ον)Θὰ ἐπιχειρήσουμε ἐν συνεχείᾳ μὲ κάθε δυνατὴν συντομίαν μίαν συγκριτικὴν ἔρευναν εἰς τὴν ξένην νομοθεσίαν καὶ νομολογίαν, ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, προκειμένου νὰ ἔχωμε μίαν εὐρύτερη ἐποπτεία ἐν προκειμένῳ. Ὑπ᾽ ὅψιν, ὅμως, ὅτι ἡ σχετικὴ νομολογία καὶ ἰδίως ἡ βιβλιογραφία εἶναι ἀνεξάντλητη. Ὡς ἐκ τούτου περιοριζόμεθα εἰς μίαν κατὰ τὸ δυνατὸν ὀρθολογικὴν παράθεσιν τῶν πλέον ἀντιπροσωπευτικῶν καὶ σοβαρῶν πηγῶν, δηλώνοντες, ὅμως...
Περισσότερα...
+Επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο ετοιμάζει το Πανεπιστήμιο Αθηνών για το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

News image
πηγή: Πρώτο ΘΕΜΑ OnlineΕπιστολή διαμαρτυρίας αναμένεται να στείλει το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο υπουργείο Παιδείας, τις αμέσως επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με σημερινές πληροφορίες, η επιστολή θα σταλεί εναντίον της απόφασης να μη δεχθεί φέτος εισακτέους το τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας. Κατά το παρελθόν -υπενθυμίζεται- το συγκεκριμένο τμήμα είχε βρεθεί στο «μάτι του κυκλώνα» εξαιτίας φαινομένων οικογενειοκρατίας, μεταξύ του διδακτικού προσωπικού του.Το Πανεπιστήμιο Αθηνών θα διαμαρτυρηθεί για την απόφαση του υπουργείου, και μετά από εισήγηση του νομικού του συμβούλου ότι «δεν στέκεται νομικά». Άλλωστε, ορισμένοι γονείς υποψηφίων που ήθελαν να σπουδάσουν στο συγκεκριμένο τμήμα μελετούν το ενδεχόμενο να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, εναντίον της συγκεκριμένης απόφασης του υπουργείου.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Συνέντευξη π. Σαράντη Σαράντου σήμερα 19-5-2011 στο BLUE SKY με θέμα την Κάρτα του Πολίτη

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

agiooros.orgΠερισσότερα...
Περισσότερα...
++ π. Παντ. Κάρτσωνας ....ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Επιστρέφει η εικόνα της Σταυρώσεως του Κυρίου στην Μονεμβασία

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

News image
Γνωστοποιοῦμε στούς εὐσεβεῖς χριστιανούς μας ὅτι τή Δευτέρα 23 Μαΐου 2011 καί ὥρα 5η ἀπογευματινή  περίπου, στόν ἐνοριακό Ἱερό Ναό τοῦ Ἑλκομένου Χριστοῦ  Μονεμβασίας θά πραγματοποιηθεῖ ἡ ὑποδοχή τῆς  Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Σταυρώσεως τοῦ Κυρίου στό πλαίσιο τῆς ἐπιστροφῆς της  ἀπό τό  Βυζαντινό Μουσεῖο Ἀθηνῶν, ὅπου  φυλασσόταν ἀπό τό 1980 μετά  τήν κλοπή  καί τήν ἀνεύρεσή της.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Συναινεί η Μητρόπολη Δημητριάδος στην ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου της Ευαγγελιστρίας Νέας Ιωνίας

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

News image
Με τον Σεβ. Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο συναντήθηκε σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας ο Δήμαρχος Βόλου κ. Πάνος Σκοτινιώτης, με αποκλειστικό θέμα συζήτησης τα σχέδια του Δήμου για την ανάπλαση και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του ιστορικού Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Νέας Ιωνίας. Τον κ. Δήμαρχο συνόδευαν ο Αντιδήμαρχος Νέας Ιωνίας - Αισωνίας κ. Ιωάννης Καουνάς, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Φώτης Λαμπρίνης και ο Δ/ντής των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Γεώργιος Γίδαρης.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ξεκίνησε το Ελληνογερμανικό Θεολογικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

News image
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν σήμερα η επιστημονική κοινότητα και οι φοιτητές τόσο από το ΑΠΘ όσο και από πλείστα γερμανόφωνα πανεπιστήμια την έναρξη των εργασιών της διημερίδας με τίτλο «Σχέση και αλληλεπίδραση μεταξύ γερμανόφωνης και ελληνόφωνης Θεολογίας στα χρόνια της κρίσης».Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Φιλίππων Προκόπιος: "Υποδεχόμεθα Υμάς, τον Ηγούμενον των Ορθοδόξων"

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

News image
Ευγνωμοσύνην και αίνον ανατίθημι τω Σωτήρι Θεώ, επί τη συνάξει εν τω επ' ονόματι του μεγάλου Αποστόλου Παύλου Καθεδρικώ Ναώ της (ποτε Νεαπόλεως και Χριστουπόλεως, νυν δε) Καβάλας, Ποιμένας και Άρχοντας και συμποιμένας και ποίμνιον φιλόχριστον, ίνα αποτίσωμεν φόρον τιμής ανυποκρίτου, σεβασμού βαθυτάτου και αγάπης υιικής προς Υμάς, τον Προκαθήμενον και άοκνον και επιδέξιον οιακοστρόφον της νοητής Ολκάδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τον ανυστάκτως μεριμνώντα υπέρ πασών των Εκκλησιών, τον θυσιαστικώς διακονούντα την καθημαγμένην αλλά δυνατήν και εν παντί παρούσαν Μεγάλην του Χριστού Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Γέρων Ιωσήφ…Μετεωρισμός (Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής)

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

Ο διάβολος παίρνει  το νου τον περιτριγυρίζει …., Ενσπείρει τότε λογισμούς και τη ψυχήν θερίζει…. Αρχίζει τότε ασθένεια εις τη ψυχή που κλαίει , και ως μάταιοι ταλαιπωρούν σώμα που παραπαίει……. Στο πρώτο στάδιο, προσβολή δια της ευχής και μόνον που ως μόνον όπλο, φοβερό διώχνει μακριά, τον πόνον…. «Νήψις» και επαγρύπνηση στη φυλακή ο [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Βαρθολομαίος "Οι άνθρωποι ελησμόνησαν την ...

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

News image
Στη διάρκεια μιας ιδιαίτερα συγκινητικής τελετής στο αρχαιολογικό μουσείο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ανακηρύχθηκε το μεσημέρι επίτιμος δημότης Καβάλας. Τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας, που επισκέπτεται από χθες τη μακεδονική πόλη, καλωσόρισε, σύμφωνα με το βυζαντινό τυπικό, ο βυζαντινός χορός του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας, ενώ το παραδοσιακό μουσικό σύνολο του Ωδείου απέδωσε τραγούδια από τη Μικρά Ασία. Στην προσφώνησή του ο δήμαρχος Καβάλας Κωστής Σιμιτσής τόνισε απευθυνόμενος στον Παναγιότατο: «Παρακολουθούμε με συγκίνηση και θαυμασμό όλη τη δραστηριότητά σας. Τα έργα και τα επιτεύγματά σας έχουν καταστήσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την πρωτόθρονη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης σημείο παγκόσμιας αναφοράς σε θέματα πανανθρώπινου ενδιαφέροντος». «Οι έξοδοί σας α...
Περισσότερα...
+Βαρθολομαίος "Οι άνθρωποι ελησμόνησαν την ...

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

News image
Στη διάρκεια μιας ιδιαίτερα συγκινητικής τελετής στο αρχαιολογικό μουσείο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ανακηρύχθηκε το μεσημέρι επίτιμος δημότης Καβάλας. Τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας, που επισκέπτεται από χθες τη μακεδονική πόλη, καλωσόρισε, σύμφωνα με το βυζαντινό τυπικό, ο βυζαντινός χορός του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας, ενώ το παραδοσιακό μουσικό σύνολο του Ωδείου απέδωσε τραγούδια από τη Μικρά Ασία. Στην προσφώνησή του ο δήμαρχος Καβάλας Κωστής Σιμιτσής τόνισε απευθυνόμενος στον Παναγιότατο: «Παρακολουθούμε με συγκίνηση και θαυμασμό όλη τη δραστηριότητά σας. Τα έργα και τα επιτεύγματά σας έχουν καταστήσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την πρωτόθρονη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης σημείο παγκόσμιας αναφοράς σε θέματα πανανθρώπινου ενδιαφέροντος». «Οι έξοδοί σας α...
Περισσότερα...
+O Kαθηγητής Μάριος Μπέγζος υποψήφιος Κοσμήτορας

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

News image
O Καθηγητής Μάριος Μπέγζος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τη θέση τουΚοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στις εκλογές γιατην ανάδειξη του νέου Κοσμήτορα της Σχολής, που θα διεξαχθούν την Πέμπτη 26 Μαΐου 2011, από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 5:00 μ.μ. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Μεσογαίας "Μακάρι να ελευθερωθεί η Εκκλησία ...

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

News image
Δημόσιο λόγο, δεν έχουν -και δεν θα πρέπει να έχουν - μόνο οι πολιτικοί στην ελληνική κοινωνία, αλλά και οι ιερωμένοι οι οποίοι μάλιστα, εξακολουθούν να «μιλούν» στην ψυχή των απλών πολιτών, σε αντίθεση με τους πολιτευτές, που αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο, τη δυσπιστία και την έλλειψη εκτίμησης κι εμπιστοσύνης. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος -τιμώντας το «ΔΗΜΟΤΗ»- παραχωρεί συνέντευξη στην εφημερίδα μας, όπου ανάμεσα στ’ άλλα, οριοθετεί την Επιστήμη σε σχέση με τη Θρησκεία, αφού με δύο διδακτορικούς τίτλους -στην Αστροφυσική και στη Θεολογία- είναι ο πλέον κατάλληλος, για να απαντήσει επ’ αυτού. Μοιραία η συζήτηση μας, φαντάζει σκόπιμο να ξεκινήσει από την πρόσφατη επικαιρότητα και τα όσα εκτυλίχτηκαν στην Κερατέα. Ποιοι οι λόγοι που σας οδήγησα...
Περισσότερα...
+Ηγούμενος Εφραίμ: “Οι δραστηριότητες της μονής πάντα κινούνται στο πνεύμα της αγάπης για τον πλησίον”

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

ΟΙ.. ΜΥΘΟΙ ΠΕΡΙ ΖΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ! ΄΄Η ιστορία έχει δείξει ότι το Βατοπαίδι αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού΄΄ σημείωσε με ιδιαίτερη έμφαση ο ηγούμενος της Μονής Βατοπαιδίου αρχιμανδρίτης Εφραίμ κατά τη χθεσινοβραδυνή εκδήλωση στο πολυχώρο ΄΄Αθηναϊς΄΄ στο Γκάζι ενώ έκανε εκτενή αναφορά στο φιλανθρωπικό και πνευματικό έργο της Μονής. [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Δείτε στη RomfeaTv: Ομιλία Ηγουμένου Ι.Μ. ...

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

News image
Το RomfeaTv παρουσιάζει την ομιλία του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Αρχιμ. Εφραίμ, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης με θέμα «Βατοπαίδι: Μύθοι και Αλήθειες». Ο ηγούμενος της Μονής Εφραίμ στην ομιλία του αναφέρθηκε για την πορεία της νέας Αδελφότητας της Μονής Βατοπαιδίου. «Είναι τιμή για τη χώρα μας η ύπαρξη του Αγίου Όρους με τα ανεκτίμητα ιστορικά μνημεία και κειμήλια του Γένους μας και η ιστορική πραγματικότητα μια Μονή να έχει πόρους όχι μόνο για τις αναστηλώσεις των μνημείων και συντηρήσεις των κειμηλίων και για τη φιλοξενία των προσκυνητών που είναι πάρα πολύ μεγάλη αλλά επίσης και για την φιλανθρωπία, τις ελεημοσύνες και την ενίσχυση του κοινωνικού συνόλου με κάθε τρόπο ανάλογα με τις δυσκολίες που υπάρχουν σε κάθε εποχή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γέροντας Εφραίμ. Δείτε τα ...
Περισσότερα...
+O φόβος

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

Jean Claude Larchet Οι Πατέρες συμπεριλαμβάνουν στα πάθη το φόβο και τις συγγενείς προς αυτόν καταστάσεις, που συνιστούν μορφές ή διαβαθμίσεις του, όπως τη φοβία, το δέος, τον τρόμο και επι­πλέον το άγχος, την αγωνία, την αδημονία. Γενικά, ο φόβος προκαλείται από τον κίνδυνο στέρησης ή πόνου/δοκιμασίας, μέσω της ιδέας ή του αισθήματος ότι θα [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Oι Χριστιανοί διώκονται

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

News image
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βολομολάσκ Ιλαρίων, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών υποθέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ως ένας εκ των κύριων ομιλητών στην έναρξη του Διεθνούς Συνεδρίου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών για το θέμα της καταστολής της βίας και της ενισχύσεως της παγκόσμιας Ειρήνης, που πραγματοποιείται στο Κίνγκοστοπ της Τζαμάϊκας, ενώπιον του Πρωθυπουργού της Χώρας κι άλλων επισήμων και Χριστιανών εκπροσώπων από 193 χώρες, κατάγγειλε δημόσια το διωγμό σε βάρος των χριστιανών σε Μουσουλμανικές χώρες, όπως στο Ιράκ, στην Αίγυπτο (Κόπτες), στην Ινδία, στο Πακιστάν και στην Ινδονησία. Ανέφερε ως παράδειγμα τη περίπτωση του Ιράκ, όπου ο μισός πληθυσμός των χριστιανών αναγκάσθησαν να φύγουν από το Ιράκ, λόγω της καθημερινής απειλής κατά της ζωής τους.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Δωρεάν εξετάσεις μαστού προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας (Στις 23 και 24 Μαΐου στο Ξενοδοχείο Divani Caravel)

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

Δωρεάν εξέταση μαστού για δυο ημέρες, σε όσες γυναίκες επιθυμούν και κατοικούν στην Αθήνα προσφέρει σε ειδική εκδήλωση η Ελληνική Εταιρεία Μα στολογίας και το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Γυναικών με Kαρκίνο του Mαστού «Έλλη Λαμπέτη». Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 23 και 24 Μαΐου, είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Έλλης Λαμπέτη και θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ΦΙΛΑΝΔΙΑ: Ένα σχολείο χωρίς κανένα παραδοσιακό φινλανδικό επώνυμο

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

News image
Ένα δημοτικό σχολείο στο ανατολικό Ελσίνκι έχει 532 μαθητές που εκπροσωπούν 22 διαφορετικές γλώσσες Το άρθρο είναι της Irina Vähäsarja (της εφημερίδας Helsingin Sanomat) / μετ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ Σομαλικά, φινλανδικά, ουρντού, φινλανδικά, φινλανδικά, φινλανδικά, σομαλικά, φινλανδικά, φνλανδικά, περσικά, ρωσικά, σομαλικά ... Αυτές είναι οι πρώτες δώδεκα γλώσσες της λίστας των μητρικών γλωσσών της πρώτης δημοτικού στο Δημοτικό Σχολείο Keinutie στο προάστιο Kontula του Ελσίνκι. Ναι, αυτό είναι ένα από αυτά τα σχολεία, όπου ένας στους τέσσερις μαθητές προέρχεται από οικογένεια μεταναστών και στο οποίο κανένας από τους μαθητές δεν απαντάει στο (κλασσικό φιλανδικό) επίθετο Virtanen. Ένα σχολείο που ορισμένοι μπορεί να σας πουν ότι δεν είναι πλέον αρκετά καλό για όλους. Πριν από ...
Περισσότερα...
+Ὁ Θεάνθρωπος ἀπαντᾶ στόν ἄνθρωπο. Μηνύματα ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα Ἀρχιμανδρίτου Γεωργίου Καθηγουμένου Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου.Οι «πατρομάχοι» της ακαδημίας θεολογικών σπουδών και οι όψιμοι υπερασπιστές τους

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

Περισσότερα...
+Aμύγδαλα: Πόσο ωφελούν την υγεία;

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

Είναι πλέον γνωστό και αποδεκτό από όλους ότι η ένταξη των ξηρών καρπών στην καθημερινή μας διατροφή, είναι μία συνήθεια που όλοι μας πρέπει να αποκτήσουμε. Οι ξηροί καρποί μπορούν πραγματικά να αποτελέσουν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, εάν καταναλώνονται σε μικρές ποσότητες, ως ενδιάμεσο γεύμα. Μεταξύ των ξηρών καρπών, δεσπόζουσα θέση κατέχουν τα αμύγδαλα. Τα [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ανακοινωθέν Μητροπολίτη Πειραιώς περί κατάργησης Κοινωνικής θεολογίας

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833 (19), Fax +30 210 4528332 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Ἐν Πειραιεῖ τῇ 19ῃ Μαΐου 2011 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν Ὁ πρόσφατος ἀποκλεισμός ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, Διά βίουΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Γενοκτονία των Ποντίων: Τό άγνωστο ελληνικό ολοκαύτωμα

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

Η γενοκτονία των Ποντίων ( 1916 – 1923 ) με 353.000 νεκρούς αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη γενοκτονία του αιώνα μας. Το Φεβρουάριο του 1994 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη της 19ης Μαϊου ως Ημέρας Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων στο μικρασιατικό Πόντο την περίοδο 1916-1923. Η αναγνώριση αυτή, παρόλη την εβδομηκονταετή [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ηγούμενος Εφραίμ “Tιμή για τη χώρα μας η ύπαρξη του Αγίου Όρους”

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

Οι μύθοι που εντέχνως έχουν καλλιεργηθεί τα τελευταία χρόνια αναφορικά με την πολύκροτη ανταλλαγή ακινήτων μεταξύ της Μονής Βατοπαιδίου και του Ελληνικού Δημοσίου και την υποτιθέμενη ζημία του δεύτερου, διαλύθηκαν ένας προς ένα και η μόνη αλήθεια ήρθε επιτέλους στην επιφάνεια μέσω επιστημονικά τεκμηριωμένων πορισμάτων πιστοποιημένων οίκων αξιολόγησης της Ελλάδος και του εξωτερικού, που έρχονται για [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ανακοίνωση του Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ για το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

News image
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 19ῃ Μαΐου 2011Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε ΝὉ πρόσφατος ἀποκλεισμός ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, Διά βίου μαθήσεως καί Θρησκευμάτων εἰς τό μηχανογραφικόν δελτίον ὑποψηφίων διά τήν Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευσιν τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν παρά τήν οὐσιαστικήν ἀντίθεσιν τῆς Πανεπιστημιακῆς Συγκλήτου καί τῶν ἐπιστολῶν διαμαρτυρίας τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, ἀποδεικνύει καί διά τούς πλέον δυσπίστους τό φασιστικό πνεῦμα διαχειρίσεως τῆς ἐξουσίας, τήν κατάλυσιν τῆς Πανεπιστημιακῆς αὐτοτελείας καί αὐτοδιοικήσεως καί τόν πλήρη εὐτελισμόν καί περιφρόνησι τῆς διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας ὡς καί τῶν ἰσχυόντων Νόμων τοῦ Κράτους...Ἡ προβληθεῖσα ἄτεχνος καί κωμική αἰτιολογία τοῦ δῆθεν νεποτισμοῦ, διά τήν...
Περισσότερα...
+Η Πανήγυρις της Αγίας Φωτεινής Νέας Σμύρνης

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011

News image
Την προσεχή Κυριακή της Σαμαρείτιδος, 22 Μαΐου, πανηγυρίζει με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός μας της Αγίας Φωτεινής, πολιούχου της πόλεως της Νέας Σμύρνης.Στις εορταστικές εκδηλώσεις προσκλήθηκαν και θα συμμετάσχουν οι Σεβασμ. Μητροπολίτες Καστορίας κ. Σεραφείμ και Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος.  Περισσότερα...
Περισσότερα...
Προηγούμενο
Έπόμενο
20