GreekRussian (CIS)
Προς Γαλάτας επιστολή 3 (Ἡ πίστις καὶ ὄχι ὁ νόμος εἶναι ἡ βάσις τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεόν - Ὁ σκοπὸς τοῦ νόμου - Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πίστεως)

Ἡ πίστις καὶ ὄχι ὁ νόμος εἶναι ἡ βάσις τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεόν

1 Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, ποιός σᾶς ἐβάσκανε, νὰ μὴ πείθεσθε εἰς τὴν ἀλήθειαν, σεῖς ἐμπρὸς εἰς τὰ μάτια τῶν ὁποίων ἐζωγραφήθηκε ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς σταυρωμένος;

2 Τοῦτο μόνον θέλω νὰ μάθω ἀπὸ σᾶς: διὰ τῶν ἔργων τοῦ νόμου ἐλάβατε τὸ Πνεῦμα ἢ διὰ τῆς πίστεως εἰς ὅ,τι ἀκούσατε;

3 Τόσον ἀνόητοι εἶσθε; Ἀφοῦ ἀρχίσατε διὰ τοῦ Πνεύματος, θέλετε τώρα νὰ τελειώσετε μὲ τὴν σάρκα;

4 Τόσα ποὺ ἐδοκιμάσατε ἐκ πείρας, ἀπέβησαν μάταια; Ἐὰν μόνον μάταια!

5 Ἐκεῖνος λοιπόν, ὁ ὁποῖος σᾶς δίνει τὸ Πνεῦμα καὶ κάνει θαύματα μεταξύ σας, τὰ κάνει ἐπειδὴ τηρεῖτε τὸν νόμον ἢ ἐπειδὴ ἐπιστέψατε εἰς ὅ,τι ἀκούσατε;

6 Καθώς, Ὁ Ἀβραὰμ ἐπίστεψε εἰς τὸν Θεὸν καὶ αὐτὸ τοῦ λογαριάσθηκε πρὸς δικαίωσιν.

7 Βλέπετε λοιπόν, ὅτι ὅσοι εἶναι ἄνθρωποι πίστεως, αὐτοὶ εἶναι παιδιὰ τοῦ Ἀβραάμ.

8 Καὶ ἡ γραφή, ἐπειδὴ προεῖδε ὅτι ὁ Θεὸς ἐπὶ τῇ βάσει τῆς πίστεως δικαιώνει τοὺς ἐθνικούς, προανήγγειλε εἰς τὸν Ἀβραὰμ τὸ χαρμόσυνον ἄγγελμα: Διὰ σοῦ θὰ εὐλογηθοῦν ὅλα τὰ ἔθνη.

9 Ὥστε, ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι ἄνθρωποι πίστεως εὐλογοῦνται μαζὶ μὲ τὸν πιστὸν Ἀβραάμ.

10 Ὅσοι βασίζονται εἰς τὰ ἔργα τοῦ νόμου, αὐτοὶ εἶναι ὑπὸ κατάραν, διότι εἶναι γραμμένον, Καταραμένος εἶναι ὅποιος δὲν μένει σταθερῶς εἰς ὅλα τὰ γραμμένα εἰς τὸ βιβλίον τοῦ νόμου διὰ νὰ τὰ ἐκτελῇ.

11 Ὅτι δὲ διὰ τοῦ νόμου κανεὶς δὲν δικαιώνεται ἀπὸ τὸν Θεόν, εἶναι φανερόν, διότι, Ἐκεῖνος ποὺ δικαιώνεται διὰ τῆς πίστεως θὰ ζήσῃ.

12 Ὁ νόμος ὅμως δὲν στηρίζεται εἰς τὴν πίστιν, ἀλλὰ λέγει, Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος θὰ ἐκτελέσῃ αὐτά, θὰ ζήσῃ διὰ τῆς ἐκτελέσεως αὐτῶν.

13 Ὁ Χριστὸς μᾶς ἐξηγόρασε ἀπὸ τὴν κατάραν τοῦ νόμου, μὲ τὸ νὰ γίνῃ ὁ ἴδιος πρὸς χάριν μας κατάρα, – διότι εἶναι γραμμένον, Καταραμένος εἶναι ὅποιος κρεμᾶται εἰς τὸ ξύλον,

14 – διὰ νὰ ἔλθῃ ἡ εὐλογία τοῦ Ἀβραὰμ εἰς τοὺς ἐθνικοὺς διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, διὰ νὰ λάβωμεν τὴν ὑπόσχεσιν τοῦ Πνεύματος διὰ τῆς πίστεως.

15 Ἀδελφοί, θὰ σᾶς μιλήσω μὲ ἕνα ἀνθρώπινον παράδειγμα. Μίαν ἐπικυρωμένην διαθήκην ἑνὸς ἀνθρώπου κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀκυρώσῃ ἢ νὰ προσθέσῃ κάτι.

16 Εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ Ἀβραάμ, αἱ ὑποσχέσεις ἐγένοντο εἰς αὐτὸν καὶ εἰς τὸν ἀπόγονόν του. Δὲν λέγει, «καὶ εἰς τοὺς ἀπογόνους» σὰν νὰ ἐπρόκειτο περὶ πολλῶς ἀλλὰ περὶ ἑνός· «Καὶ εἰς τὸν ἀπόγονόν σου», ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ Χριστός.

17 Ἐννοῶ δὲ τὸ ἑξῆς: Ὁ νόμος ὁ ὁποῖος ἦλθε μετὰ τετρακόσια τριάντα ἔτη δὲν μπορεῖ νὰ ἀκυρώσῃ μία διαθήκην, ἡ ὁποῖα εἶχε ἐπικυρωθῆ προηγουμένως ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ ἀναφέρεται εἰς τὸν Χριστόν, ὥστε νὰ καταργήσῃ τὴν ὑπόσχεσιν.

18 Διότι ἐὰν ἡ κληρονομία βασίζεται εἰς τὴν τήρησιν τοῦ νόμου, τότε δὲν δίδεται βάσει ὑποσχέσεως. Εἰς τὸν Ἀβραὰμ ὅμως ὁ Θεὸς τὴν ἐχάρισε δι’ ὑποσχέσεως.

Ὁ σκοπὸς τοῦ νόμου

19 Ποιόν σκοπὸν λοιπὸν ἔχει ὁ νόμος; Προσετέθη ἕνεκα τῶν παραβάσεων, ἕως ὅτου ἔλθῃ ὁ ἀπόγονος εἰς τὸν ὁποῖον ἔγινε ἡ ὑπόσχεσις· διετάχθη δὲ ὁ νόμος δι’ ἀγγέλων καὶ μὲ τὴν μεσολάβησιν μεσίτου.

20 Ἀλλ’ ὁ μεσίτης δὲν εἶναι ἑνὸς, ὁ Θεὸς ὅμως εἶναι ἕνας.

21 Ὁ νόμος λοιπὸν εἶναι ἐναντίον τῶν ὑποσχέσεων τοῦ Θεοῦ; Μὴ γένοιτο! Διότι ἐὰν ἐδίδετο νόμος, ὁ ὁποῖος νὰ μποροῦσε νὰ ζωοποιήσῃ, τότε πραγματικὰ θὰ προήρχετο ἐκ τοῦ νόμου ἡ δικαίωσις.

22 Ἡ γραφὴ ὅμως περιέκλεισε τὰ πάντα κάτω ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, διὰ νὰ δοθῇ εἰς τοὺς πιστεύοντας ἡ ὑπόσχεσις βάσει τῆς πίστεως εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν.

23 Προτοῦ ἔλθῃ ἡ πίστις, ἐφρουρούμεθα κλεισμένοι κάτω ἀπὸ τὸν νόμον, μέχρις ὅτου ἀποκαλυφθῇ ἡ πίστις.

24 Ὥστε ὁ νόμος ἦτο παιδαγωγός μας ἕως ὅτου ἔλθη ὁ Χριστός, διὰ νὰ δικαιωθοῦμε διὰ τῆς πίστεως.

Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πίστεως

25 Τώρα δέ, ποὺ ἦλθεν ἡ πίστις, δὲν εἴμεθα πλέον ὑπὂ παιδαγωγόν,

26 διότι διὰ τῆς πίστεως εἶσθε ὅλοι υἱοὶ Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

27 διότι ὅσοι ἐβαπτισθήκατε εἰς τὸν Χριστόν, ἔχετε ἐνδυθῆ τὸν Χριστόν.

28 Δὲν ὑπάρχει Ἰουδαῖος οὔτε Ἕλλην, δὲν ὑπάρχει δοῦλος οὔτε ἐλεύθερος, δὲν ὑπάρχει ἄρρεν καὶ θῆλυ, διότι ὅλοι σεῖς εἶσθε ἕνας ἄνθρωπος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

29 Ἐὰν δὲ, εἶσθε τοῦ Χριστοῦ, ἄρα εἶσθε ἀπόγονοι τοῦ Ἀβραάμ, καὶ κληρονόμοι βάσει ὑποσχέσεως.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανε τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι, οἷς κατ' ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς Χριστὸς προεγράφη ἐν ὑμῖν ἐσταυρωμένος;

2 τοῦτο μόνον θέλω μαθεῖν ἀφ ὑμῶν· ἐξ ἔργων νόμου τὸ Πνεῦμα ἐλάβετε ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως;

3 οὕτως ἀνόητοί ἐστε; ἐναρξάμενοι Πνεύματι νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε;

4 τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῆ; εἴ γε καὶ εἰκῆ.

5 ὁ οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ Πνεῦμα καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν, ἐξ ἔργων νόμου ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως;

6 καθὼς Ἀβραὰμ ἐπίστευσε τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.

7 Γινώσκετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ πίστεως, οὗτοί εἰσιν υἱοὶ Ἀβραάμ.

8 προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ Θεὸς, προευηγγελίσατο τῷ Ἀβραὰμ ὅτι ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη.

9 ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ Ἀβραάμ.

10 Ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόμου εἰσὶν, ὑπὸ κατάραν εἰσί· γέγραπται γάρ· ἐπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει ἐν πᾶσι τοῖς γεγραμμένοις ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ ποιῆσαι αὐτά.

11 ὅτι δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῷ Θεῷ δῆλον· ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται.

12 ὁ δὲ νόμος οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως, ἀλλ' ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς.

13 Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα· γέγραπται γάρ· ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου·

14 ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ Ἀβραὰμ γένηται ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πνεύματος λάβωμεν διὰ τῆς πίστεως.

15 Ἀδελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω· ὅμως ἀνθρώπου κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ ἐπιδιατάσσεται.

16 τῷ δὲ Ἀβραὰμ ἐρρέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ· οὐ λέγει, καὶ τοῖς σπέρμασιν, ὡς ἐπὶ πολλῶν, ἀλλ' ὡς ἐφ' ἑνός, καὶ τῷ σπέρματί σου, ὅς ἐστι Χριστός.

17 τοῦτο δὲ λέγω· διαθήκην προκεκυρωμένην ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς Χριστὸν ὁ μετὰ ἔτη τετρακόσια καὶ τριάκοντα γεγονὼς νόμος οὐκ ἀκυροῖ, εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν.

18 εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία, οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας· τῷ δὲ Ἀβραὰμ δι' ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ Θεός.

19 Τί οὖν ὁ νόμος; τῶν παραβάσεων χάριν προσετέθη, ἄχρις οὗ ἔλθῃ τὸ σπέρμα ᾧ ἐπήγγελται, διαταγεὶς δι' ἀγγέλων ἐν χειρὶ μεσίτου.

20 ὁ δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν, ὁ δὲ Θεὸς εἷς ἐστιν.

21 ὁ οὖν νόμος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ Θεοῦ; μὴ γένοιτο· εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμενος ζῳοποιῆσαι, ὄντως ἂν ἐκ νόμου ἦν ἡ δικαιοσύνη·

22 ἀλλὰ συνέκλεισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν, ἵνα ἡ ἐπαγγελία ἐκ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ δοθῇ τοῖς πιστεύουσι.

23 Πρὸ δὲ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκλεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι.

24 ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν·

25 ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν.

26 πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·

27 ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε.

28 οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

29 εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστὲ καὶ κατ' ἐπαγγελίαν κληρονόμοι.

Προς Γαλάτας επιστολή 4 (Θεία υἱοθεσία διὰ τῆς πίστεως εἰς τὸν Χριστόν - Ὁ Παῦλος προτρέπει τοὺς πιστοὺς νὰ μὴ ἐπιστρέφουν πρὸς τὰ ὀπίσω - Παράδειγμα ἀπὸ τὴν Παλαιὰν Διαθήκην)

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Κεντρικό Μενού

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Σάββατο
28
Μαΐου
Ανατ.: 05.04
Δύση: 19.46
Σελήνη
26 ημερών
Ευτυχούς Μελιτηνής, Ελικωνίδος, Νικήτα
1453
Οι Τούρκοι ολοκληρώνουν τις προπαρασκευές τους για την τελική επίθεση κατά της Κων/πόλεως.
1821
Ο οπλαρχηγός Γεώργιος Τσόγκας κυριεύει τα φρούρια του Τεκέ και της Πλαγιάς στο δυτικό άκρο της Ακαρνανίας.
1920
Συνεννόηση μεταξύ ελληνικής και αλβανικής κυβερνήσεως για τον σεβασμό των δικαιωμάτων των Βορειοηπειρωτών.
1941
Τις νυχτερινές ώρες της ημέρας αυτής οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τον λιμένα της Σούδας.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Δύσκολες ώρες για την Ελλάδα
Ειδήσεις

altΑκόμη μια μαύρη ιστορική ημέρα για αυτή την χώρα και τον απανταχού Ελληνισμό πέρασε...

Άφησε πίσω της 4 νεκρούς, παγκόσμια κατακραυγή, εσωτερική διχόνοια, αίσθημα ανασφάλειας-ατιμωρησίας και το λιγότερο μια καμένη πόλη.

Ο στόχος που ήταν να δοθεί το μήνυμα αντίδρασης του λαού στα πιεστικά μέτρα δεν επιτεύχθη αφού επισκιάστηκε από δολοφονίες, ξυλοδαρμούς,

Περισσότερα...
 
Έναρξη 954 955 956 957 958 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 954 από 958

+Με επιτυχία το Θεολογικό Σεμινάριο: «Βαλκάνια και ...

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

News image
Με πλήρη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Θεολογικό-Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Βαλκάνια και Νεομάρτυρες», το οποίο έγινε στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ακαδημίας Θεολογικών και Φιλοσοφικών Σπουδών των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος-Πέντε Βρύσεων με τη συμμετοχή του τομέα της ιστορίας των Σλαβικών εκκλησιών της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. , του τμήματος Βαλκανικών σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, και του τμήματος Μετεκπαιδεύσεως των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης Εναρκτικό χαιρετισμό απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Ιωάννης. Ακολούθως ξεκίνησαν οι εργασίες του σεμιναρίου με την εισήγηση του Κοσμήτορα και Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Μιχαήλ Τρίτου με θέμα:«Γενικά περί των Νεομαρτύρων του Βαλκανικού χ...
Περισσότερα...
+Άγιος Γερμανός επίσκοπος Παρισίων

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

Ό άγιος πατήρ ημών Γερμανός γεννήθηκε τον 6° αιώνα στο Ώτέν. Μετά τις σπουδές του αποσύρθηκε σε έναν συγγενή του καί επί δεκαπέντε χρόνια διήγε μαζί του βίο θεάρεστο, με άσκηση, προσευχή και ύμνους. Καθώς ή εύωδία των αρετών του απλώθηκε στην περιοχή, ο επίσκοπος του Ώτέν τον χειροτόνησε πρεσβύτερο (530), εν συνεχεία δέ ο [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο Καστορίας Σεραφείμ εγκαινίασε ναό του Αγ. ...

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

News image
Τα εγκαίνια του ιερού παρεκκλησίου του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ , παρεκκλήσιο του ιερού ναού Αγίου Γεωργίου πόλεως Καστοριάς. Ο Σεβασμιώτατος στο σύντομο λόγο του αναφέρθηκε στη μορφή του Οσίου Ιωάννου, προτρέποντας τους πιστούς να τον ομοιάσουμε στην πίστη. "Να βάλουμε το Χριστό μέσα στην καρδιά μας και να Τον αγαπήσουμε καρδιακά γιατί έτσι οφείλουμε και ως Χριστιανοί Ορθόδοξοι αλλά και γιατί μόνο έτσι θα δούμε τη ζωή μας να οδεύει προς την ανάσταση, προς την αληθινή χαρά και ευτυχία που προσφέρει μόνον ο Κύριός μας", συνέχισε ο Επίσκοπος Καστοριάς. "Σημερινό μήνυμα που πρέπει όλοι να υιοθετήσουμε στην πράξη είναι αυτό που είπε ο ίδιος ο Χριστός στους μαθητές Του «μη ταρασσέσθω υμών η καρδία, πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ π...
Περισσότερα...
+Λήστεψαν το ναό και έστειλαν τη νεωκόρο στο νοσοκομείο

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

News image
Οι δράστες έστειλαν στο νοσοκομείο τη νεωκόρο Νέο κύμα φόβου έχει ξεσπάσει στον Κολωνό μετά τη θρασύτατη ληστεία που διέπραξαν χθες τέσσερις άγνωστοι στον Ιερό Ναό Εσταυρωμένου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας, οι τέσσερις άνδρες, πιθανότατα Αφγανοί, εισέβαλαν στο ναό και αφού ξυλοκόπησαν τη νεωκόρο, αφαίρεσαν ασημένια αναθήματα και έγιναν άφαντοι. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Χρειάζεται επιφυλακτικότητα στο ποιός είναι πίσω από τους "αγανακτισμένους πολίτες". Βαλβίδα εκτόνωσης;

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

News image
Αναδημοσίευση από ellinikoistologio.blogspot.comΣτο καιρό που είμαστε συντάκτες ιστολογίων έχουμε δει και έχουμε διδαχτεί πολλά πράγματα.Ένα από αυτά είναι η προσπάθεια κάθε κυβερνήσεως όταν βρίσκεται μπροστά σε σκληρά ανθελληνικά, αντιλαϊκά μέτρα, για να εκτονώσουν κατευθυνόμενα την κοινωνική συσσωρευμένη οργή, προσπαθούν να βρουν "βαλβίδες εκτόνωσης".Αυτές έχουν ανά εποχές πολλές μορφές. Το περασμένο καλοκαίρι γίναμε μάρτυρες μερικών νεοφανών επαγγελματικών ιστοσελίδων που καλούσαν σε απεργίες, κινητοποιήσεις και ταραχές διαρκείας στις αρχές του Σεπτέμβρη του 2010 και εμφάνιζαν τα πάντα έτοιμα για μεγάλες συγκεντρώσεις και μεγάλες λαοθάλασσες.Τελικά τίποτα από αυτά δεν έγιναν και οι "επαγγελματικές" ιστοσελίδες εξαφανίστηκαν όπως εμφανίστηκαν....Πριν την συγκέντρωση διαμαρτυρίας γ...
Περισσότερα...
+Περηφανεύτηκε η καρδιά σου και καταστράφηκε η γνώση σου

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

Εφευρέτης και υποκινητής της αμαρτίας και πατέρας των κακών είναι ο διάβολος. Αυτό το είπε ο Κύριος και όχι εγώ. Δηλαδή ο Κύριος είπε ότι ο διάβολος υποκίνει διαρκώς τον άνθρωπο προς την αμαρτία και αντιστρατεύεται προς το θέλημα του Θεού, από τότε που πρωτόπεσε στην ανταρσία κατά του Θεού. Πριν απ’ αυτόν κανένας άλλος [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Για πρώτη φορά εκκλησιαστικός συντάκτης στο Δ.Σ. ...

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

News image
Μετά από μεγάλη μάχη η εκκλησιαστική συντάκτρια της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» κα Μαρία Αντωνιάδου, εξελέγη τις πρώτες πρωινές ώρες μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ. Η κα Αντωνιάδου εκλέχθηκε με τη παράταξη «δημοσιογράφοι για την δημοσιογραφία», την οποία ίδρυσε ο επί έξι χρόνια Πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών κ. Παναγιώτης Σόμπολος ο οποίος προ των εκλογών είχε δηλώσει ότι δεν θα διεκδικήσει κανένα αξίωμα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ΕΣΗΕΑ δημιουργήθηκε πριν από 98 χρόνια και θεωρείτε μια από της σημαντικότερες ενώσεις της χώρας. Η Romfea.gr και ο Γεν. Διευθυντής της κ. Αιμίλιος Πολυγένης, εύχεται στην πρώτη εκκλησιαστική συντάκτρια που έχει εκλεγεί στο Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει σε δύσκολες και κρίσιμες εποχές για τα ΜΜΕ και το μέλλον του κλάδου.Πε...
Περισσότερα...
+Playing with the moon – Παίζοντας με το φεγγάρι

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

Filed under: Μουσική, Πολυμέσα - MultimediaΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ξημέρωμα στα τείχη

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

Filed under: Βυζάντιο - Byzantium, Ιστορία, Πολυμέσα - MultimediaΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο Αρχιεπίσκοπος «δεν αναμιγνύεται» στην εκλογή ...

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

News image
Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος δήλωσε ότι δεν αναμιγνύεται με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Βουλής. Διαψεύδοντας ότι είχε ανάμιξη είτε στις βουλευτικές εκλογές, είτε στη διαδικασία εκλογής προέδρου της Βουλής, είπε ότι αυτό που τον ενδιαφέρει είναι μόνο το εθνικό θέμα. Ερωτηθείς για τη θέση του σχετικά με τις προεδρικές εκλογές του 2013, ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι η Εκκλησία θα στηρίξει τον υποψήφιο που θα θέσει το Κυπριακό στη σωστή του βάση, δηλαδή ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής, χωρίς αρνησικυρίες, επιστροφή όλων των προσφύγων και αποχώρηση των εποίκων και των κατοχικών στρατευμάτων. Ο αρχιεπίσκοπος επιβεβαίωσε ότι χθες είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Μάριο Καρογιάν, αλλά απέφυγε να αναφερθεί στο περιεχόμενο της συνομιλίας του και περιορίσ...
Περισσότερα...
+Η Τραγική Άλωση, 29-30-31 Μαίου 1453

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

Δείτε και ακούστε επίσης: Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο Στου Βοσπόρου τα αγιονέρια Χάρις Αλεξίου: «Ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς» Σημαίνει ο Θος, σημαίν’ η γη (Θρήνος για την Άλωση της Πόλης) Ο Σουλτάνος για να εξάψει και φανατίσει το φρόνημα του στρατού είχε υποσχεθεί τριήμερη διαρπαγή της πόλεως κι’ ιδιοποίηση όλων των κινητών πραγμάτων, εφόσον η Κωνσταντινούπολη θα περιερχόταν στους [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Εντάσεις και 24ωρη απεργία στο Ραδιοφωνικό Σταθμό ...

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

News image
24ωρη απεργιακή κινητοποίηση προκηρύσσουν οι τεχνικοί ραδιοφωνίας στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, την Δεύτερα 30 Μαΐου 2011. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Τεχνικών Ραδιοφωνίας σε ανακοίνωση του σχετικά με την απεργία αναφέρει: «Κατόπιν γνωστοποίησης επεισοδίου που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του ραδιοσταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος και επειδή είναι πολλά τα συμβάντα με αποκορύφωμα το σημερινό (Παρασκευή 27 Μαΐου) πραγματικά ακραίο περιστατικό (πέταγμα καρέκλας και συνεχείς απειλές προς συνάδελφό μας) από εκπρόσωπο της Διοίκησης του ραδιοσταθμού». Η Ένωση Τεχνικών επίσης, προσθέτει ότι «προκαλούν πραγματικά κατάπληξη οι επανειλημμένες και απαράδεκτες εκρήξεις ενάντια στους εργαζομένους του εν λόγω εκπροσώπου της Διοίκησης». «Καλούμε την...
Περισσότερα...
+Διάλογος περί μεταμοσχεύσεων μεταξύ των μοναχών Ησαΐα και Μωυσέως των Αγιορειτών

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

News image
Στο  περιοδικό "Παρακαταθήκη", τεύχη 73 και 74 δημοσιεύτηκε εκτενής μελέτη του Μοναχού Ησαΐα του Κελλίου Παναγούδα του Αγίου Όρους με θέμα Μεταμοσχεύσεις -  «Εγκεφαλικά νεκροί» δότες, Οι θέσεις των συγχρόνων αγίων Γερόντων:  Παϊσίου – Πορφυρίου - Σωφρονίου. Με επιστολή του προς την "Παρακαταθήκη" ο Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης απαντά στον Μοναχό Ησαΐα. Στο ίδιο τεύχος δημοσιεύται και ανταπάντηση του Μοναχού Ησαΐα. Διαβάστε ολόκληρη την ανταλλαγή επιστολών πατώντας το Διαβάστε περισσότερα  Διάλογος περί μεταμοσχεύσεωνΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο Πρωθυπουργός του Καναδά στα Καλάβρυτα

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

News image
Προσκύνημα στα μαρτυρικά, ιστορικά και ηρωϊκά Καλάβρυτα  την προσεχή Κυριακή 29 Μαΐου θα πραγματοποιήσει ο Εξοχώτατος Πρωθυπουργός του Καναδά κ. Στίβεν Χάρπερ , συνοδευόμενος από τόν Εξοχώτατο Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Γεώργιο Παπανδρέου.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Ασυμβίβαστοι και αποφασιστικοί (Κυριακή του Τυφλού)

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

News image
πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 20/5/2011ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙΓράφει ο Πρωτοπρεσβύτερος Διονύσιος ΤάτσηςΣτὴ ἐποχή μας οἱ ἄνθρωποι στὴ συντριπτική τους πλειονότητα εἶναι δοῦλοι τοῦ ὑλικοῦ συμφέροντος. Ἀγωνίζονται γιὰ νὰ τὸ ὑπερασπιστοῦν καὶ νὰ τὸ πολλαπλασιάσουν χρησιμοποιώντας κάθε μέσο, ἀκόμα καὶ μὲ παράνομο καὶ ἄδικο τρόπο. Ἐκεῖνος ποὺ γίνεται ἐμπόδιο, συναντᾶ τὴ σφοδρή τους ἐπίθεση.Κάτι παρόμοιο συνέβαινε καὶ στὴν ἐποχὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Εἶναι γνωστὸ τὸ περιστατικὸ τῆς θεραπείας τῆς παιδίσκης - ἡ ὁποία εἶχε μαντικὸ πνεῦμα καὶ παρεῖχε πολλὰ κέρδη στοὺς κυρίους της - ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο. Ἀμέσως, μετὰ τὸ θαῦμα, οἱ κύριοι τῆς ἀξιολύπητης παιδίσκης εἶδαν ὅτι “ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν” καὶ ἀντέδρασαν δυναμικὰ ἐναντίον τοῦ Παύλου καὶ τοῦ Σίλα... Γράφει ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς στὶ...
Περισσότερα...
+Mήνυμα του Αρχιεπισκόπου Aθηνών για την πέμπτη επέτειο της ενθρονίσεως του Αρχιεπισκόπου Πράγας

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

News image
Με ειλικρινή χαράν και βαθύτατα συναισθήματα αγάπης εν Χριστώ χαιρετίζομεν την Υμετέραν Τιμιωτάτην Μακαριότητα επί τη ευσήμω ταύτη ημέρα της πέμπτης επετείου της αναρρήσεως Αυτής εις τον Πρωθιερατικόν Θρόνον της Αγιωτάτης εν Τσεχία και Σλοβακία Αδελφής Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας, ην ίδρυσαν οι εκ Θεσσαλονίκης αυτάδελφοι και ισαπόστολοι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος, φωτισταί των Σλαύων.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+"Παρακαταθήκη", τεύχος 77, Μάρτιος - Απρίλιος 2011

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

πηγή: Ορθόδοξος Λόγος Παρακαταθήκη 77Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Συγκλονιστικό θαῦμα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

News image
Η ΚΑΡΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ ΕΔΙΩΞΕ ΤΙΣ ΑΚΡΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΗΗ ΚΑΡΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ ΕΔΙΩΞΕ ΤΙΣ ΑΚΡΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΗ«Εκκλησιαστική Αλήθεια» 1-6-1978    ΟΛΟΚΛΗΡΗ η Σύμη της Δωδεκανήσου, εκτός από το μοναστήρι του Πανορμίτη, είχε γεμίσει με ακρίδες, που δεν έφευγαν με κανένα φάρμακο. Τότε οι κάτοικοι του νησιού απευθύνθηκαν μέσω της Μητροπόλεως Ρόδου στην Ιερά Μονή Ιωάννου του θεολόγου της Πάτμου και ζήτησαν τη θαυματουργή κάρα του Αποστόλου Θωμά, που φυλάσσεται εκεί, για να γίνη λιτανεία προς αποτροπή του κακού. Το ίδιο, όπως είχαν ακουστά, είχε γίνει στα παλιά τα χρόνια με επιτυχή αποτελέσματα.ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ της Πάτμου ανταποκρίθηκε στην παράκληση των Συμιακών και η κάρα μεταφέρθηκε στο νησί τους την Κυριακή 14 Μαΐου, με συνοδεία του Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Σπυρίδωνος, του Πανοσ. Κα...
Περισσότερα...
+Θαύματα Αγίου Ιωάννη του Ρώσου (Επιλογή)

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

News image
επιμέλεια:πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου ΑθανασίουΤο ιερό λείψανο του οσίου Ιωάννου του Ρώσου μεταφέρθηκε στο Νέο Προκόπι της Ευβοίας τον Οκτώβριο του 1924, από τους Πρόσφυγες, . Εκεί εγκαταστάθηκαν οι Έλληνες που ήλθαν από το Προκόπι της Μικράς Ασίας. Το 1930 άρχισε να κτίζεται εκεί ο περικαλλής ναός,  προς τιμήν του Αγίου, ο οποίος ολοκληρώθηκε μετά από πολλούς κόπους των πιστών το 1951. Τότε μεταφέρθηκε ο Άγιος στο νέο Ναό, όπου και εκεί βρίσκεται μέχρι σήμερα. Είναι ένα από τα μεγάλα προσκυνήματα της πατρίδος μας. Οι πιστοί καταφθάνουν από όλα τα μέρη του κόσμου, προσκυνούν τον Άγιο , επικαλούνται την βοήθεια του και τον ευχαριστούν για  τα τόσα θαύματα που επιτελεί .Κατά την διάρκεια της ζωής του.Κάποια περίοδο πού ο αγάς – σαν ευσεβής Μουσουλμάνος – είχε φύγει σε ιερή αποδημία...
Περισσότερα...
+Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα του Σαββάτου 28-05-11

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

News image
Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς ...
Περισσότερα...
+Όσιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης (κινούμενα σχέδια)

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

Δείτε το υπέροχο βίντεο κινουμένων σχεδίων που έφτιαξαν στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης. Πηγή: http://www.youtube.com/watch?v=bDwv7duCqlg&feature=youtu.be Filed under: Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες, Πολυμέσα - MultimediaΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ελέφαντας, ένα ζώο με κατανόηση και ομαδικό πνεύμα

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

Πένυ Σπήλιου Δεληγιάννη Ο αφρικανικός και ασιατικός ελέφαντας είναι ένα από τα μεγαλύτερα χορτοφάγα θηλαστικά στη γη και πρόγονος του είναι το μαμούθ που έζησε στη τεταρτογενή περίοδο. Ο αφρικανικός ελέφαντας είναι ο μεγαλύτερος καθώς το ύψος του φτάνει τα 3,9 μέτρα και 7,5 τόνους σε βάρος, ενώ ο ασιατικός φτάνει τα 3 μέτρα ύψος [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Λαμπρός εορτασμός του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

News image
Με αισθήματα κατάνυξης εορτάστηκε και φέτος, την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Μαΐου στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας και συγκεκριμένα στο Ιερό Προσκύνημά Του, η μνήμη του Οσίου πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου του νέου Ομολογητού, του Οποίου το Άφθαρτο Ιερό Σκήνωμα, ως δώρο πολύτιμο φυλάσσει με ευλάβεια η Ιερά Μητρόπολις Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ξεκίνησε στην Βέροια το συνέδριο για τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

News image
Το απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαΐου ξεκίνησαν στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο της Ι. Μητροπόλεως Βεροίας οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου που διοργανώνεται στο πλαίσιο των ΙΖ Παυλείων και είναι αφιερωμένο στα 50 χρόνια από την κοίμηση του αγίου Λουκά του ιατρού.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Άγιος Ανδρέας ο διά Χριστόν Σαλός και η Αρπαγή του.....

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

News image
απόσπασμα από το βιβλίο «Όσιος Ανδρέας ο δια Χριστόν σαλός»της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Ωρωπού Αττικής 1995Ηρπάγην έως τρίτου ουρανούΈχουμε ακούσει όλοι τον χαρακτηρισμό ''δια Χριστόν σαλοί. Η εκκλησία μας τιμά αρκετούς. Είναι εκείνοι, οι οποίο για τον μεγάλο θείο έρωτα κάνουν τον σαλό, δηλαδή τον τρελό. περιφρονούν διακαώς τους επαίνους τις τιμές και τις δόξες και προσφέρονται σφόδρα στον δρόμο της αυταπάρνησης της ανυποληψίας και της μηδαμινότητας. Ζητούν επιμόνως την καταφρόνηση του κόσμου, και η αυτογνωσία τους πολύ σκληρή.. «εγώ ειμί σκώληξ και ουκ άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένημα λαού» (Ψαλμ. κα' στίχ 7).Ο απόλυτος αυτοεξευτελισμός στα μάτια των ανθρώπων, ο θαυμασμός και η έκπληξη στα μάτια των αγγέλων. Η ταπείνωση είναι το ένδυμά τους και με ταυτόχρονη ολοκληρωτική εξουδένωση...
Περισσότερα...
+Προφητείες για τους εσχάτους καιρούς ....... Από τον βίο του αγίου Ανδρέα του δια Χριστόν Σαλού

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

News image
(Τέλη 9ου αρχές 10ου αι. μ.Χ.)Οι άγιοι του Κυρίου είναι οδοδείκτες της πορείας ενός εκάστου ημών, αλλά και του κόσμου μας. Γιατί όπως είπε ο Χριστός, "όλα τα φανέρωσα στους φίλους μου" (Ιωάννης 15/ιε΄15). Καθώς λοιπόν διαβάζουμε την προφητεία αυτή, παρμένη από την εξαίρετη έκδοση της Ι. Μ. Παρακλήτου, και για να αποφύγουμε τον κίνδυνο παρερμηνείας, ας θυμόμαστε τα εξής: 1. Για μια εντελώς ορθή κατανόηση της προφητείας, χρειάζεται το πρωτότυπο κείμενο, και όχι η μετάφραση που δημοσιεύουμε εμείς εδώ. 2. Από τη ρήση αυτών που είπε ο άγιος, μέχρι την κατανόηση, την ενθύμιση και την καταγραφή τους από τον μαθητή του, υπάρχει κάποια απόσταση, που καλό είναι να την θυμόμαστε. Ειδικά σε μια τόσο περίπλοκη προφητεία, που δύσκολα συγκρατεί κανείς μέχρι να την καταγράψει. 3. Να θυμόμαστε ότι ορισμένα...
Περισσότερα...
+Η Άλωση της Πόλης μέσα σπό τον Ρ/Σ της Εκκλησίας της Ελλάδος

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

News image
Το Ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 παρουσιάζει μεγάλο αφιέρωμα στην Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Γίνεται αναφορά στην Θεοφρούρητη Πόλη, στην Πόλη των επτά λόφων και των δύο ηπείρων, στην Βασιλεύουσα. Αναδεικνύεται η προσωπικότητα του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου και η συμβολή του στην δημιουργία της Νέας Ρώμης.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Άγιος Ανδρέας ο διά Χριστόν σαλός....

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

News image
Παύλου τὸ ῥῆμα καὶ μεταστὰς ἈνδρέαςἩμεῖς γε μωροὶ διὰ Χριστὸν κεκράγει.Ὀγδοάτῃ εἰκάδι Ἀνδρέας ἔκθανε πυκινόφρων.ΒιογραφίαΟ βίος του Αγίου Ανδρέου συντάχθηκε από τον πρεσβύτερο Νικηφόρο της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, περί τα μέσα του 10ου αιώνος μ.Χ. (956 - 959 μ.Χ.), επί βασιλείας του Κωνσταντίνου Ζ' Πορφυρογέννητου.Ο Άγιος Ανδρέας, ο διά Χριστόν σαλός, καταγόταν από την Σκυθία και έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Λέοντος ΣΤ' του Σοφού (886 - 912 μ.Χ.). Από παιδική ηλικία είχε πουληθεί ως δούλος σε κάποιον πρωτοσπαθάριο και στρατηλάτη της Ανατολής, ονομαζόμενο Θεόγνωστο, άνδρα ενάρετο και ευσεβή, ο οποίος τόσο αγάπησε τον μικρό Ανδρέα, ώστε τον μεταχειρίστηκε ως υιό του, φροντίζοντας για την επιμελή και θεοσεβή μόρφωση αυτού.Τον Ανδρέα είλκυαν περισσότερο από κάθε άλλο τα ιερά...
Περισσότερα...
+Ο Όσιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης σε κινούμενα σχέδια

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

News image
Έναν διαφορετικό τρόπο επέλεξε η Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας για την κατήχηση των νέων. Με τη βοήθεια ειδικών δημιούργησε ένα βίντεο κινουμένων σχεδίων όπου παρουσιάζεται ο βίος και οι διδαχές του Οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτη.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ναϊλοί εμάς, να βάϊ εμάς (Θρήνος για την Άλωση της Πόλης)

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

VatopaidiFriend: Τραγούδι από τον δίσκο «Ύμνοι και Θρήνοι της Αλώσεως» του «Συλλόγου προς διάδοσιν της εθνικής μουσικής» του Σίμωνος Καρά. Δημοσιεύουμε τους στίχους του θρήνου στα ελληνικά και αγγλικά και το ηχητικό: ( Ποντιακόν) —         Ναϊλοί εμάς, νά βάϊ εμάς, οι Τοϋρκ’ την Πόλ’ επαίραν επαίραν το βασιλοσκάμν’, ελλάγεν η αφφεντία. —         Μοιρολογούν τα έγκλησιάς, [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Χρειάζεται επιφυλακτικότητα στο ποιός είναι πίσω από τους "αγανακτισμένους πολίτες". Βαλβίδα εκτόνωσης;

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

Αναδημοσίευση από ellinikoistologio.blogspot.com Στο καιρό που είμαστε συντάκτες ιστολογίων έχουμε δει και έχουμε διδαχτεί πολλά πράγματα. Ένα από αυτά είναι η προσπάθεια κάθε κυβερνήσεως όταν βρίσκεται μπροστά σε σκληρά ανθελληνικά, αντιλαϊκά μέτρα, για να εκτονώσουν κατευθυνόμενα την κοινωνική συσσωρευμένη οργή, προσπαθούν να βρουν "βαλβίδες εκτόνωσης". Αυτές έχουν ανά εποχές πολλέςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Μύθος το τεράστιο εξωτερικό χρέος. Η El País με στοιχεία από το ΔΝΤ το γκρεμίζει (Για να μην το ξεχνάμε)

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

Το αναδημοσιεύουμε από ellinikoistologio.blogspot.com Η δημοσίευση είναι παλαιότερη αλλά δεν έχει αλλάξει όπως καταλαβαίνετε τίποτα απολύτως. Την ξαναδημοσιεύουμε για να θυμόμαστε την ψεύτικη και εικονική απειλή κατά της χώρας μας όταν οι άλλοι χρωστούν δεκαπλάσια από εμάς, και δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Μάλιστα σε προ ημερών επίσκεψή του στην Ιρλανδία ο Ομπάμα δήλωσε την αμέριστηΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο Βίος του Οσίου Γεράσιμου του Ιορδανίτου σε κινούμενα σχέδια

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

Η Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης, παρουσιάζει, τον Βίο του Οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτη, σε κινούμενα σχέδια. youtube.com/user/axrhstouΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Νέα δυναμικὴ παρέμβαση τοῦ Μητροπολίτη Κονίτσης: "Στεῖλτε τὴν Τρόϊκα στὸν ἀγύριστο προτοῦ πάρετε καὶ ἐσεῖς τὸν ἴδιο δρόμο"

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

Ἐν Δελβινακίω τὴ 27η Μαΐου 2011  ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ    Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανὴς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :   « Ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «ΤΟ  ΒΗΜΑ» (Κυριακή, 22.5.2011), ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλη ἰδιαίτερα ἀξιόπιστη πηγή, πληροφορήθηκα μὲ ὀδύνη καὶ ἀγανάκτηση, ὅτι ἡ Κυβέρνηση στὰ νέα, σκληρὰ μέτρα λιτότητος, ποὺ θὰ λάβη κατ’ αὐτᾶς, περιλαμβάνειΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ηχητικό Αγιολόγιο 28 Μαίου

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

News image
Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 28 Μαΐου Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως) anavaseis.blogspot.comΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+28 Μαΐου Συναξαριστής. Μνήμη τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Εὐτυχίου Ἐπισκόπου, Ἑλικωνίδος Μάρτυρος, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κρήσκεντος, Παύλου καὶ Διοσκορίδου, Ἀλεξάνδρου Ἀρχιεπισκόπου, Σενατόρου Ἐπισκόπου Παβίας, Σενατόρου Ἐπισκόπου Μιλάνου, Χέρωνος Ἱερομάρτυρ

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

News image
Μνήμη τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου Λίγες μόλις δεκαετίες μετὰ τὸ γεγονὸς τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ ἐμφανίσθηκαν οἱ πρῶτες παραχαράξεις τῆς πίστεως καὶ ἀργότερα οἱ μεγάλες χριστολογικὲς αἱρέσεις στὴν Ἐκκλησία Του, σχετικὰ μὲ τὸ πρόσωπο καὶ τὴν ὑποστατικὴ ἕνωση τῶν δύο ἐν Χριστῷ φύσεων.Ποιὸς εἶναι Αὐτός; Ποιὰ εἶναι ἡ σχέση Του μὲ τὸν Θεό; Πῶς κατανοεῖται ἡ σχέση καὶ ἡ ἕνωση δηλαδὴ ἀκτίστου καὶ κτιστοῦ ἀπὸ τὸν ἐνανθρωπήσαντα Υἱὸ καὶ Λόγο τοῦ Θεοῦ;Πῶς μπορεῖ νὰ εἶναι συγχρόνως «Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου»; Μὲ ποιὸ τρόπο γεννήθηκε ἀπὸ γυναίκα; Πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ μητέρα Του, ἡ Παρθένος Μαρία νὰ ἀποκαλεῖται «Θεοτόκος»; Τὰ ἐρωτήματα ποὺ ἐτίθεντο ἀφοροῦσαν ὄχι μόνο τὴ θεότητα τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἐνανθρώπησή Του.Οἱ προβληματισμοὶ αὐτοὶ προξένησαν μακραίωνες δογματικὲς συζητήσεις.Ἡ Ἐκκλησία, προκ...
Περισσότερα...
+28 Μαΐου Συναξαριστής

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

Μνήμη τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Εὐτυχίου Ἐπισκόπου, Ἑλικωνίδος Μάρτυρος, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κρήσκεντος, Παύλου καὶ Διοσκορίδου, Ἀλεξάνδρου Ἀρχιεπισκόπου, Σενατόρου Ἐπισκόπου Παβίας, Σενατόρου Ἐπισκόπου Μιλάνου, Χέρωνος Ἱερομάρτυρος, Ἰούστου Ἐπισκόπου, Γερμανοῦ Ἐπισκόπου, Νικήτα Ὁμολογητοῦ, Ἀνδρέου διὰ Χριστὸν σαλοῦ, Φιλοθέας Παρθενομάρτυρος, Ἰγνατίου Ἐπισκόπου, Γεροντίου Μόσχας,Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ΗΠΑ: Σχολείο αποβάλει μαθητές επειδή φορούσαν λευκά μπλουζάκια και θεωρήθηκαν «λευκοί ρατσιστές»!

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

News image
Ορισμένοι τελειόφοιτοι του Λυκείου του Soquel στην Καλιφόρνια, που φορούσαν λευκά μπλουζάκια στην αναμνηστική φωτογραφία της ομάδας της τάξης τους, αποβλήθηκαν από το σχολείο για την πράξη τους αυτή. Ο λόγος: η διεύθυνση του σχολείου υποπτεύθηκε ότι τα λευκά μπλουζάκια είναι ένα σημάδι που δηλώνει «λευκούς ρατσιστές» ("white supremacists"). Αν μη τι άλλο αυτό ήταν έκπληξη για τον μαθητή David Mine, ο οποίος είναι Ασιάτης. Δυσκολεύεται να καταλάβει για το πώς θα μπορούσε να είναι ένας «λευκός ρατσιστής», την στιγμή που δεν είναι λευκός! Αυτό δεν φαίνεται να έχει σημασία για την διεύθυνση του σχολείου, η οποία φαίνεται ότι μπορεί να διαβάσει το μυαλό και τις προθέσεις των μαθητών. Ο μαθητής Mike Donnelly, εξήγησε αυτή την κατάσταση: "Όλα τα κορίτσια φορούσαν ροζ, όλα τα παιδιά φορο...
Περισσότερα...
+Μαρωνείας Δαμασκηνός "Εξαντλήθηκε η υπομονή ...

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

News image
Την έντονη αντίδρασή του για την πρόσφατη περιοδεία της συζύγου του Τούρκου Πρωθυπουργού Ταγίπ Ερντογάν – Εμινέ Ερντογάν στη Ροδόπη, εξέφρασε ο Σεβ. Μητροπολίτης Μαρωνείας κ. Δαμασκηνός. Ο Μητροπολίτης Κομοτηνής μεταξύ άλλων δήλωσε: «Η σύζυγος του πρωθυπουργού της Τουρκίας επέλεξε τας ημέρας τιμής της γενοκτονίας του Ελληνισμού του Πόντου δια να πραγματοποίηση επί σκεφιν εις την περιοχή μας και μάλιστα δια να συμμετάσχη εις τον εορτασμό της περιτομής του τέκνου του υιού του γνωστού εξτρεμωτού παράγοντα της μουσουλμανικής μειονότητας Σαδίκ Αχμέτ ώσης και ο ίδιος δεν αφίσταται της γραμμής του πατρός του». «Επί πλέον επεδόθη εις την άσκησην προπαγάνδας των ανθελληνικών θέσεων της Τουρκίας περί τουρκικής μειονότητας κ.λ.π. Ταύτα δε συνιστούν απαράδεκτον πρόκλησιν εις βάρος της ελληνικής Πολι...
Περισσότερα...
+Η ΧΙΛΙΕΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ..

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

News image
 ΕΝΑ..ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΜΟΝΗ Παρουσία εκατοντάδων πιστών και φίλων του Αγίου Όρους παρουσιάστηκε ο τόμος με τίτλο «ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ» που εξέδωσε η Αγιορείτικη Μονή. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του ξενοδοχείου ELECTRA PALACE στην Αθήνα υπο τη διοργάνωση του Πανελληνίου συλλόγου ΄΄Φίλων του Αγίου Όρους.Μεταξύ άλλων,παραβρέθηκε και η πρώην πρόεδρος της Βουλής Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη,επιχειρηματίες και εκπρόσωποι των ΄΄Φίλων του Αγίου ΄Όρους΄΄. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Η άλωση της Πόλης

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

Δείτε τα υπόλοιπα μέρη… Filed under: Βυζάντιο - Byzantium, Ιστορία, Πολυμέσα - MultimediaΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+The Siege of Constantinople (1453), according to Nicolo Barbaro

Σάββατο, 28 Μάιος 2011

The diary of Nicolo Barbaro is perhaps the most detailed and accurate eyewitness account of the siege and fall of Constantinople. Nicolo was a surgeon by profession, and a member of one of the patrician families of Venice. His account often focuses on the activities of his fellow Venetians, sometimes to the detriment of the [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΣΤΟ ΕΚΤ.ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Αποφασισμένος να προχωρήσει με ή χωρίς συναίνεση εμφανίστηκε – σύμφωνα με πληροφορίες – ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της δραματικής συνεδρίασης των πολιτικών αρχηγών στο Προεδρικό Μέγαρο. «Η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο» δήλωσε ο Γιώργος Παπανδρέου, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος προσέρχεται στη συνάντηση με ανοιχτό μυαλό και επιδιώκει την κυβέρνηση. Ο κ. Παπανδρέου ζήτησε συναίνεση σε βασικά θέματα, όπως η συμφωνία με τους εταίρους, τα ελλείμματα, οι αποκρατικοποιήσεις, αλλά και να τοποθετηθούν σε καίριους τομείς πρόσωπα κοινής αποδοχής.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Μάριος Μπέγζος: "Υπόθεση του ελληνικού λαού το μάθημα των θρησκευτικών"

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
"Υπόθεση του ελληνικού λαού" χαρακτηρίζει το μάθημα των θρησκευτικών ο νεοεκλεγείς Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας Μάριος Μπέγζος ο οποίος μέσω του Amen.gr, στην πρώτη δήλωσή του μετά την εκλογή του,  στέλνει σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση για τη σημασία της διατήρησης των θρησκευτικών.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Αρχιμ. Δανιήλ Γούβαλης

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Αρχιμ. Δανιήλ Γούβαλης(1940-2009)ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ π. ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ  ΚΟΤΣΩΝΗΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΟΔΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ Σεβαστέ Γέροντα, Σεβαστοί Πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, Ο μεταστάς εκ του προσκαίρου στα αιώνια και μέλλοντα αδελφός ημών Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Δανιήλ Γούβαλης, μας άφησε μνήμη καλή και αγαθή, όπου διήλθε και όπου διηκόνησεν, όπου θεαρέστως ηγωνίσθη, εις κλήρον και λαόν του Θεού, εις τον ισάγγελον μοναχισμόν και εις την διαποίμανσιν της ενορίας του.   Ολίγοι, ως ημείς, εγνωρίσαμεν τόσον καλώς την μορφήν του και τον βίον του από μικράς ηλικίας. Διότι και πατριώται ήμεθα, καταγόμενοι από την ηρωικήν Ρούμελην και συνομήλικοι και συμμαθηταί στο ίδιο θρανίο του Γυμνασίου, συμμαχηταί στους αγώνας, τας πνευματικάς μάχας υπέρ της δόξης του Θεού και της Αγίας Μητρός ημών Εκκλησίας.Έ...
Περισσότερα...
+ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ-ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Πέντε προγράμματα ανταλλαγής νέων στα πλαίσια του  ευρωπαϊκού προγράμματος«Νέα γενιά σε Δράση»   πραγματοποιηθούν φέτος  το καλοκαίρι σε Πολωνία, Βουλγαρία, ΟυγγαρίαΟλλανδία  και Ισπανία.  Αναζητούμε λοιπόν  συμμετέχοντες  για να λάβουν μέρος στα προγράμματα αυτά.  Αναλυτικά τα προγράμματα είναι τα πιο κάτω: Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Συνεδριάζει το Συμβούλιο επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (και Θεολόγων)

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Την προσεχή Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011, συνεδριάζει το Συμβούλιο επιλογής σχολικών συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από κοινού με το αντίστοιχο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Την πληροφορία αυτή μας δίνει σε ενημερωτικό του σημείωμα ο Δημήτρης Μπράτης, Αιρετός του ΚΥΣΠΕ. Διαβάστε ολόκληρο το σχετικό σημείωμα του Δημήτρη Μπράτη πατώντας το Διαβάστε περισσότερα...Αθήνα 27 Μαΐου 2011Σχετικά με τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Επιλογής Παρασκευή 27/5/2011 Συναδέλφισσες, συνάδελφοιΣυνεδρίασε σήμερα το Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων και συζήτησε θέματα που αφορούν στην αποτίμηση του συγγραφικού έργου και διευκρίνισε ζητήματα μοριοδοτήσεων των υποψηφίων:• Για το συγγραφικό έργοΤο Συμβούλιο πρότεινε, στην προηγούμενη συνεδρίασή του, αξιολογητές για την αποτίμηση του συγγραφικού έργου των υποψηφί...
Περισσότερα...
+Με κατάνυξη εορτάστηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Με αισθήματα κατάνυξης εορτάστηκε και φέτος, την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Μαΐου στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας και συγκεκριμένα στο Ιερό Προσκύνημά Του, η μνήμη του Οσίου πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου του νέου Ομολογητού, του Οποίου το Άφθαρτο Ιερό Σκήνωμα, ως δώρο πολύτιμο φυλάσσει με ευλάβεια η Ιερά Μητρόπολις Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων. Χιλιάδες πιστοί προσήλθαν να λάβουν τη Χάρη του Τριαδικού Θεού με τις πρεσβείες του Οσίου Ιωάννου, να τιμήσουν την μνήμη Του και να αποθέσουν στο Ιερό του Λείψανο τα φορτία των προβλημάτων της ζωής. Πλήθη μάλιστα πιστών ανθρώπων, ιδιαιτέρως νέων, διάβηκαν και φέτος απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων, από τη Χαλκίδα ως το Νέο Προκόπιο, πεζοπορώντας, εκπληρώνοντας το «τάμα» τους δείχνοντας έτσι την μεγάλη πίστη τους στον Τριαδικό Θεό και ...
Περισσότερα...
+Το Γράμμα (in memoriam)

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

Στην τσέπη του παλτού σου παλιό σουσάμι φλούδα φυστικιών και το τσαλακωμένο γράμμα μου. Ξύπνησαν λέξεις φράσεις ανακλαδίστηκαν έτριξα μήνες εκεί μέσα μέρες του κρύου νύχτες απ’ την κρεμάστρα μέσα στη σιωπή μήπως ακούσεις άλλαξα στίξη αμβλύνοντας υπαινιγμούς κόπηκα ράφτηκα εν αγνοία σου κατά τις πιθανές σου επιθυμίες. Μα τώρα πιά που μπαίνει το καλοκαιράκι [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Εξελέγη ο νέος Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Ο Μάριος Μπέγζος, καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών εξελέγη πριν λίγο νέος Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Μάριος Μπέγζος διδάσκει Συγκριτική Φιλοσοφία της Θρησκείας στη Θεολογική Σχολή Αθηνών και είναι ο ένας εκ των δύο συγγραφέων του σχολικού βιβλίου Θρησκευτικών της Γ΄ τάξης Λυκείου («Θέματα Χριστιανικής Ηθικής»).Ο καθηγητής Μπέγζος διαδέχεται στη θέση του Κοσμήτορα την καθηγήτρια Ελένη Παπακώστα – Χριστινάκη της οποίας η θητεία λήγει την 31η Αυγούστου 2011.Τέλος να σημειωθεί... ότι στις 16 Ιουνίου θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη νέων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων Θεολογίας και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ΗΠΑ: Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων προειδοποιεί για επικείμενη «Αποκάλυψη ζόμπι»!

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Από Fox News / Μετ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ Είστε έτοιμοι για επικείμενη εισβολή ζόμπι; Αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται από το Κέντρο Ελέγχου Νόσων και Πρόληψης (Centers for Diseases Control and Prevention ή CDC), στο επίσημο blog του τη Δευτέρα με παράθεση ενός άρθρου με τον αποτρόπαιο τίτλο, "Ετοιμότητα 101: Αποκάλυψη Zombie ". Και ενώ δεν πρόκειται για αστείο, αξιωματούχοι των CDC λένε ότι όλα αυτά είναι σχετικά με την προετοιμασία για περιστατικά έκτακτης ανάγκης. Στην φωτο: ένα screenshot της ιστοσελίδας του CDC, η οποία κατακλύστηκε από τεράστιο αριθμό επισκέψεων μετά τη προειδοποίηση για επικείμενη «αποκάλυψη ζόμπι». «Υπάρχουν όλα τα είδη των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης εκεί έξω για τα οποία πρέπει να προετοιμαστούμε», λέει το post. «Πάρτε μια αποκάλυψη ζόμπι, για παρά...
Περισσότερα...
+Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Ερμηνεία στο βιβλίο του Ιώβ 14α

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

πηγή: Ι.Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου και fotistsakiris Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Εξελέγη νέος Κοσμήτορας στη Θεολογική Σχολή Αθηνών

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Νέος Κοσμήτορας εξελέγη πριν από λίγο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Romfea.gr» ο Καθηγητής Μάριος Μπέγζος. Αξίζει να σημειωθεί, ότι χθες το Πρυτανικό Συμβούλιο του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αφού έλαβε υπόψη του τα αποτελέσματα των διενεργηθεισών εκλογών της 26ης Μαΐου 2011 για την εκλογή Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, ύστερα από συζήτηση, αποφάσισε την επανάληψη των εκλογών σημερα Παρασκευή 27 Μαΐου 2011, μεταξύ των κ. Μάριου Μπέγζου και Απόστολου Νικολαΐδη, ως πλειοψηφησάντων υποψηφίων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η σημερινές εκλογές, έστειλαν πολλά μηνύματα, αφού η εκλογή του Καθηγητή κ. Μπέγζου ήταν οριακή. Βιογραφικό κ. Μπέγζου O Μάριος Περικλέους Μπέγζος γεννήθηκε την 27η Νοεμβρίου 1951 στην Αθήνα, όπου ολοκλήρωσε την εγκύκλια μόρφωσή τ...
Περισσότερα...
+Ξένος ήμην και συναγάγετέ με

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

Ξένος ήμην και συναγάγετέ με. Την εντολή της Αγίας Γραφής, διά στόματος Αποστόλου Παύλου, την ξέρουμε όλοι μας και μάλιστα την αναλύσαμε σε βραδινό μας κήρυγμα, με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν στις ημέρες μας για τη φιλοξενία. Αλλά η εντολή είναι εντολή. «Την φιλοξενία διώκοντες, φιλόξενοι εις αλλήλους και της φιλοξενίας μη επιλανθάνεσθε». Μια [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Διάλογος μεταξύ Εκκλησιών και Ευρωπαϊκών θεσμικών ...

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Από 24-28 Μαΐου 2011 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η ετήσια συνάντηση των μελών της Επιτροπής «Εκκλησία και Κοινωνία» της Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (KEK/CEC). Το κεντρικό θέμα της συνάντησης ήταν «Το περιεχόμενο του διαλόγου μεταξύ των Εκκλησιών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων» και εμπλουτίσθηκε από επιστημονικές εισηγήσεις και σχετικές συζητήσεις σε ομάδες εργασίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν περίπου 50 άτομα ως εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους γύρω από θέματα που αφορούν στο μέλλον της Ευρώπης και κυρίως να συνδιαλεχθούν πάνω στον τρόπο με τον οποίο οι Εκκλησίες θα συνεργασθούν με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα που η νέα Συνθήκη της Λισσαβόνας έχει τεθεί σε ισχύ. Στην εν λόγω συνάντ...
Περισσότερα...
+ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΡΕΘΑ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Το σημαντικότερο Μοναστήρι του Βάλτου είναι η Μονή Ρέθα που ανήκει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ανοιξιατίκου του Δήμου Αμφιλοχίας. Η πρόσβαση σ’ αυτό γίνεται από το δρόμο δεξιά της εθνικής οδού Αμφιλοχίας - Ιωαννίνων, στρίβοντας από το Ανοιξιάτικο. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Διδαχή του Γέροντος Γαβριήλ του διά Χριστόν σαλού από τή Γεωργία.

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

Γέροντας Γαβριήλ(1926-1995)-Ο γεωργιανός μοναχός που έκαψε τα πορτραίτα των Στάλιν και Λένιν.    O π.Γαβριήλ ο Γεωργιανός γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου 1926 στην Τυφλίδα.Ο πατέρας του ήταν φανατικός κομμουνιστής. Η μητέρα του ,η οποία αργότερα έγινε μοναχή με το όνομα Άννα,εκοιμήθη στις 26 Απριλίου 2000 και είναι θαμμένη δίπλα στον γιο της. Οι γείτονές του τον θυμούνται απόΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Νέος εφημέριος στο Ναό Αγίας Παρασκευής Αλεξανδρείας

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
«Την παρελθούσαν Κυριακήν η Α.Θ.Μ. συνοδευομένη υπό των Μητροπολιτών Τριπόλεως και Καρθαγένης ετέλεσε κατά τα αλλαχού του παρόντος εκτιθέμενα τα Εγκαίνια του εν τη συνοικία Σίδι Μπισρ νεοδμήτου Πατριαρχικού Ναού της Αγίας Παρασκευής, κτίσματος της ευσεβούς οικογένειας Ζερμπίνη.» Έτσι ξεκινούσε το χρονικό της Πατριαρχικής Έκδοσης "Πάνταινος", το αναφερόμενο στα εγκαίνια του Πατριαρχικού Ναού της Αγίας Παρασκευής από τον μακαριστό Πατριάρχη Αλεξανδρείας Νικόλαο Ε'. 74 χρόνια μετά μπορεί τα πληθυσμιακά δεδομένα του Ελληνισμού στην Αλεξάνδρεια να έχουν αλλάξει, ωστόσο η φλόγα της Ορθοδοξίας παραμένει άσβεστος.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο προϋπολογισμός της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και ...

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Στα 23 εκατομμύρια δολάρια ανέρχεται ο ετήσιος οικονομικός προϋπολογισμός της Αρχιεπισκοπής Αμερικής για τα έτη 2011 και 2012, όπως προκύπτει από τα επίσημα έγγραφα της Αρχιεπισκοπής. Στο οικονομικό θέμα της Αρχιεπισκοπής και τα ερωτήματα πώς διατίθενται τα χρήματα των συνεισφορών των κοινοτήτων είχε αναφερθεί ο «Εθνικός Κήρυξ» και στο παρελθόν και μάλιστα πριν από ένα έτος σχεδόν. Επανέρχεται στο προσκήνιο σήμερα με αφορμή την υπόθεση της κοινότητας του Αγίου Γεωργίου του Λιν, καθότι η Ομογένεια ζητά να μάθει λεπτομέρειες για το πώς διατίθενται τα χρήματα από την Αρχιεπισκοπή για τις λεγόμενες «διακονίες». Επίσης, πληροφορίες του «Ε.Κ.» αναφέρουν ότι δεν έχει γίνει έλεγχος από ορκωτούς λογιστές στα οικονομικά βιβλία της Αρχιεπισκοπής από το 2007. Μηνύματα στον Τζέρι Δημητρίου εκτελεστ...
Περισσότερα...
+Πανηγυρικά εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου στην Αργολίδα

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Πανηγυρικά εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στο ομώνυμο εκκλησάκι που είναι αφιερωμένο στο Άγιο στη περιοχή της Δαλαμανάρας του δήμου Άργους. Πρόκειται για ένα πανέμορφο εκκλησάκι που κάθε χρόνο στην πανηγύρι του Άγιου γεμίζει ασφυκτικά από κόσμο ,μιας και ο Άγιος Ιωάννης είναι πάρα πολύ αγαπητός στους κατοίκους της Αργολίδας ,μάλιστα χάρη στις προσπάθειες του ιερέως της περιοχής ,πατέρα Ιωάννη ,έχει η εκκλησία και τεμάχιο λειψάνου του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου καθώς και το σκούφο του και την ζώνη του.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Αποφοίτηση των σπουδαστών της Πατριαρχικής Σχολής Αλεξανδρείας

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Την  26η Μαΐου ε.ε. στην Ιερά Πατριαρχική Μονή του Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου Αλεξανδρείας, η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β’ προεξήρχε της τελετής απονομής των πτυχίων των αποφοίτων αφρικανών σπουδαστών της Πατριαρχικής Σχολής “Αγιος Αθανάσιος” για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2009-2011. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Τελετή αποφοιτήσεως σπουδαστών της Πατριαρχικής ...

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Την 26η Μαΐου ε.ε. στην Ιερά Πατριαρχική Μονή του Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου Αλεξανδρείας, η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β’ προεξήρχε της τελετής απονομής των πτυχίων των αποφοίτων αφρικανών σπουδαστών της Πατριαρχικής Σχολής “Αγιος Αθανάσιος” για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2009-2011. Η τελετή ξεκίνησε με εκκλησιαστικούς ύμνους που με περισσή δεξιότητα απέδωσαν οι απόφοιτοι. Ακολούθως ο Μακαριώτατος πήρε το λόγο, εξαίροντας τον καταρτισμό ανθρώπινου δυναμικού και μάλιστα με ειδικά προσόντα ως όρο απαραίτητο προκειμένου η Αγιωτάτη Εκκλησία του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου, να ανταποκριθεί στις αυξημένες ποιμαντικές και ανθρωπιστικές ανάγκες της αφρικανικής ηπείρου. Στους αποφοίτους της Σχολής απηύθυνε συμβουλές και υποθήκες πατρικές, αλλά και επ...
Περισσότερα...
+Συνέδριο από την Μητρόπολη Χαλκίδος για τον Παπαδιαμάντη

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Με αφορμή την συμπλήρωση εκατό ετών (1911-2011) από την κοίμηση του μεγάλου Σκιαθίτη Λογοτέχνη Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, η Ιερά Μητρόπολις Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα, την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011 και ώρα 7:00 μ.μ., στο Δημοτικό Θέατρο Παπαδημητρίου ΧαλκίδοςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Τμήμα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη στην Λευκάδα

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Τμήμα του Ιερού λειψάνου του Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδου φιλοξενεί από σήμερα η Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος και Ιθάκης προς ευλογία και αγιασμό του πιστού λαού της νησιωτικής επαρχίας αλλά και των προσκυνητών που θα την επισκεφθούν το επόμενο διάστημα. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν και τα εγκαίνια του Ναυτικού Μουσείου της Λευκάδος.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ἡ σημερινή Πανήγυρις τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου στό Προκόπι Εὐβοίας

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

Μέ λαμπρότητα γιορτάστηκε καί φέτος ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ρώσου, τοῦ νέου Ὁμολογητοῦ, στό Προκόπι τῆς Εὔβοιας ὅπου φυλάσσεται ὁλόσωμο τό ἄφθαρτο σκήνωμά του.  Χθές τό βράδυ ἔγινε ὁ πανηγυρικός ἑσπερινός καί στή συνέχεια ἱερά ἀγρυπνία μέχρι τίς 4 τά ξημερώματα. Ὁ ἐφημέριος τοῦ προσκυνήματος, ὁ π. Ἰωάννης Βερνέζος, μέ τό βιωματικό του κήρυγμα στήν ἀγρυπνία, συγκίνησε τόΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο ομολογητής και θαυματουργός

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

Βαρυφορτωμένο ξεκίνησε το πρωί της 10ης Σεπτεμβρίου 1924 το πλοίο «Βασίλειος Δεστούνης» από το λιμάνι της Μερσίνας της Μικράς Ασίας με προορισμό την Εύβοια. Δεν μετέφερε μόνο 800 πονεμένους ρακένδυτους Μικρασιάτες πρόσφυγες. Στο αμπάρι του το πλοίο έκρυβε πολύτιμο θησαυρό. Ήταν ξύλινη (από κυπαρίσσι) λάρνακα με το τίμιο ιερό σκήνωμα του 40χρονου οσίου Ιωάννου του Ρώσου.Οι τουρκικές αρχέςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ἀποδείξεις γιά τήν Ἀνάσταση μέσα ἀπό τίς Προφητεῖες. (Β΄)

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

Ἀποδείξεις γιά τήν Ἀνάσταση μέσα ἀπό τίς Προφητεῖες (Β΄) Π. Σάββας 2011-05-14 Ἁγίου Κυρίλλου 14η Κατήχηση 2ο μέρος Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 14-05-11 (Συνάξεις ἀνδρῶν στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης). Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς) hristospanagia3.blogspot.com ΤοΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Σουτ βρε Ρωμηοί! Δημήτρης Νατσιός

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

Νατσιός Δημήτρηςδάσκαλος- ΚιλκίςΑκούγοντας, βλέποντας και διαβάζοντας κανείς τις σάπιες τούτες ημέρες, έχει την αίσθηση ότι επίκειται το τέλος του νεοελληνικού κράτους. Μέχρις εδώ ήταν, «εάλω η Πόλις».Παρόμοια αισθήματα βίωναν και οι δυστυχείς Ρωμηοί, λίγο προ της αλώσεως της Βασιλεύουσας. Το Γένος ανέβαινε στον αιμάτινο δρόμο του Γολγοθά του, στην μακραίωνη σκλαβιά στους αντίχριστουςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Αναφορά των βουλευτών του ΛΑΟΣ Αθ. Πλέυρη και Αδ. Γεωργιάδη προς την Υπουργό Παιδείας για το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Οι βουλευτές του ΛΑΟΣ Αθανάσιος Πλεύρης και Άδωνις Γεωργιάδης με Αναφορά τους προς την Υπουργό Παιδείας μεταφέρουν το Δελτίο Τύπου του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας που αναφέρεται στην κυβερνητική απόφαση για μη εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα. Το πλήρες κείμενο της Αναφοράς έχει ως εξής: ΑΝΑΦΟΡΑΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΤΙΜΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου ΑθηνώνΤο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκφράζει διά του παρόντος συνημμένου εγγράφου την δυσαρέσκειά του για τη δυσμενή μεταχείριση που υφίσταται από την ηγεσία του Υπουργείου, και καταγγέλλει πως μεθοδεύεται η κατάργησή του. Αθήνα 23.5.2011Οι ερωτώντες βουλευτές Αθανάσιος Πλεύρης, Βουλευτής Α΄ ΑθηνώνΣπυρίδων-Άδωνις Γεωργι...
Περισσότερα...
+ΣΩΤΗΡΕΣ "ΚΟΡΑΚΙΑ"

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Αναρωτιέμαι εάν κάποιοι από τους υποτιθέμενους “σωτήρες” μας παίζουν σε χρηματιστηριακό γραφείο του Λονδίνου μέσω τρίτων προσώπων υπέρ της χρεωκοπίας της Ελλάδας. Αυτό ισοδυναμεί με κέρδος πολλών χιλιάδων ευρώ. Δεν μπορώ να το διανοηθώ, δεν θέλω να το πιστέψω. Ο σοφός λαός μας λέει: “ Oπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά.” To άμεσο μέλλον θα δείξει. Πηγή: www.stontako.comΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν. Δημαρχείο Ἀμαρουσίου 15 Ἰουνίου

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Μητροπολίτης Κονίτσης Ανδρέας, "Κύριοι τοῦ οἰκονομικοῦ κυβερνητικοῦ Ἐπιτελείου, έχετε γίνει ἀχάριστοι καὶ ἀγνώμονες πρὸς τὴν Ἐκκλησία;"

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 27ῃ Μαΐου 2011Ἀριθ. Πρωτ. 52ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥὉ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :« Ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» (Κυριακή, 22.5.2011), ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλη ἰδιαίτερα ἀξιόπιστη πηγή, πληροφορήθηκα μὲ ὀδύνη καὶ ἀγανάκτηση, ὅτι ἡ Κυβέρνηση στὰ νέα, σκληρὰ μέτρα λιτότητος, ποὺ θὰ λάβῃ κατ’ αὐτάς, περιλαμβάνει «κούρεμα» τῶν μισθῶν τῶν κληρικῶν, τοὺς ὁποίους θὰ ἀναλάβῃ νὰ καλύψῃ μὲ δικούς της πόρους ἡ Ἐκκλησία.Ἡ εἴδηση εἶναι ἐξοργιστική. Γιατὶ ὄχι μόνο ἔχει προσφέρει στὸ Κράτος ἀσύλληπτα ποσὰ ἡ Ἐκκλησία σὲ χρῆμα καὶ σὲ ἀκίνητη περιουσία ἀπὸ τὸν προπερασμένο αἰῶνα, ἀλλὰ καὶ μέχρι σήμερα συνεχίζει νὰ προσφέρῃ. Ἡ προσφορά της στοὺς γέροντες, στοὺς ἄστεγους, στοὺς ἀσθενεῖς, στοὺς κατακοίτους, στὰ νειᾶτα, ἀνέρχονται σὲ 1...
Περισσότερα...
+SOS στον Έβρο

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Κονίτσης Ανδρέας "Στείλτε την «τρόϊκα» στον ...

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
«Από την εφημερίδα «ΤΟ  ΒΗΜΑ» (Κυριακή, 22.5.2011), αλλά και από άλλη ιδιαίτερα αξιόπιστη πηγή, πληροφορήθηκα με οδύνη και αγανάκτηση, ότι η Κυβέρνηση στα νέα, σκληρά μέτρα λιτότητος, που θα λάβη κατ’ αυτάς, περιλαμβάνει «κούρεμα» των μισθών των κληρικών, τους οποίους θα αναλάβη να καλύψη με δικούς της πόρους η Εκκλησία. Η είδηση είναι εξοργιστική. Γιατί όχι μόνο έχει προσφέρει στο Κράτος  ασύλληπτα ποσά η Εκκλησία σε χρήμα και σε ακίνητη περιουσία από τον προπερασμένο αιώνα, αλλά και μέχρι σήμερα συνεχίζει να προσφέρη. Η προσφορά της στους γέροντες, στους άστεγους, στους ασθενείς, στους κατακοίτους, στα νειάτα, ανέρχονται σε 100.000.000 ΕΥΡΩ  τον χρόνο, κατά τους πιο μέτριους υπολογισμούς. Έπειτα οι εφημέριοι - ιδίως της υπαίθρου - πως κινούνται για να πάνε να εξυπηρετήσουν και τα πιο ...
Περισσότερα...
+Μνημόσυνο στο Λαγκαδά για τον τελευταίο αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγο

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Η Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης στα πλαίσια  της ημέρας  μνήμης της  αλώσεως  της Βασιλευούσης  ανακοινώνει  ότι το πρωί της 29ης Μαΐου ο Μητροπολίτης  Λαγκαδά, Λητής  και  Ρεντίνης  κ.κ. Ιωάννης θα χοροστατήσει του Όρθρου και θα προεξάρχει της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό  Κοιμήσεως  Θεοτόκου – Λαγκαδά  και ακολούθως θα τελέσει  Αρχιερατικό μνημόσυνο εις μνήμην του τελευταίου αυτοκράτορα  Κωνσταντίνου  ΙΑ΄ Παλαιολόγου και των ηρωικών συναθλητών Αυτού.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Πνευματικές εμπειρικές συμβουλές γύρω από τους πειρασμούς και τις θλίψεις (Του Αγίου Ισαάκ του Σύρου)

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

Όπως πλησιάζουν τα βλέφαρα το ένα το άλλο, έτσι και οι πειρασμοί είναι κοντά στους ανθρώπους. Και αυτό το οικονόμησε ο Θεός να είναι έτσι, με σοφία, για να έχουμε ωφέλεια. για να κρούεις δηλ. επίμονα, εξαιτίας των θλίψεων, τη θύρα του ελέους του Θεού και για να μπει μέσα στο νου σου, με το [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Δήλωση-καταπέλτης του Κονίτσης Ανδρέα για το ενδεχόμενο περικοπών στους μισθούς των κληρικών

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις: «Από την εφημερίδα «ΤΟ  ΒΗΜΑ» (Κυριακή, 22.5.2011), αλλά και από άλλη ιδιαίτερα αξιόπιστη πηγή, πληροφορήθηκα με οδύνη και αγανάκτηση, ότι η Κυβέρνηση στα νέα, σκληρά μέτρα λιτότητος, που θα λάβη κατ’ αυτάς, περιλαμβάνει «κούρεμα» των μισθών των κληρικών, τους οποίους θα αναλάβη να καλύψη με δικούς της πόρους η Εκκλησία.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Η ΜΚΟ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στη Λιβύη

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Το Σάββατο 28 Μαϊου, κλιμάκιο της ΜΚΟ «Φως της Αφρικής» αναχωρεί για Τυνησία με τελικό προορισμό τα σύνορα Τυνησίας-Λιβύης όπου και έχουν παγιδευτεί πάνω από 5.000 συνάνθρωποί μας εξ΄αιτίας του πολέμου στη Λιβύη. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Λιγότερη χοληστερόλη… (τρόποι μαγειρέματος)

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

Τα τελευταία χρόνια ολο ένα και περισσότερο γίνεται λόγος για την χοληστερόλη. Το μόνο που χρειάζεται όμως για να την ρυθμίσουμε, είναι να ακολουθήσουμε τις σωστές διατροφικές επιλογές, καθώς και έναν υγιεινό τρόπο ζωής! Οι τροφές που είναι σημαντικές στον πόλεμο ενάντια στη χοληστερίνη είναι: 1. Τα φρούτα και τα λαχανικά, λόγω των φυτικών ινών [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+I.M.Kονιδάρης: "Δεν είμαι σύμβουλος της Κυβέρνησης"

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Την απάντηση του καθηγητή Ι.Μ.Κονιδάρη προκάλεσε αναφορά στο όνομά του που περιλαμβάνεται σε άρθρο του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαθανασόπουλου, σχετικό με τις πληροφορίες για περικοπές στους μισθούς των κληρικών, που δημοσιεύθηκε και στο Amen.gr.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Το περιοδικό "Πεμπτουσία" στο...διαδίκτυο!

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Ο Σύλλογος Φίλων της Μονής Βατοπαιδίου σας παρουσιάζει το νέο διαδικτυακό περιοδικό "Πεμπτουσία" www.pemptousia.com . Το ποιοτικό αυτό έντυπο που ήταν βασισμένο στο περιεκτικό τρίπτυχο "Πολιτισμός – Επιστήμες – Θρησκεία" και που επί εννέα συναπτά έτη είχε ευρεία κυκλοφορία και ανταπόκριση, τώρα πλέον επανακυκλοφορεί ανανεωμένο διαδικτυακά.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+…η ψυχολογία του Βάθους…

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

Η δόμηση της απάτης στη βίωση της αμαρτίας (Ιωάννη Κορναράκη) Η σύγχρονη ψυχολογία, και μάλιστα η ψυχολογία του Βάθους, μάς συνειδητοποιεί με πολλούς τρόπους το γεγονός ότι η αυταπάτη ανήκει στις ψυχοδυναμικές λειτουργίες της ανθρωπινής προσωπικότητος. Η υπογράμμιση της σημασίας της λειτουργίας ασυνείδητων ψυχικών «μηχανισμών», στο βάθος της ανθρώπινης προσωπικότητος, από την ψυχολογία αυτή, μας [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Δείτε: Τουρκική σημαία σε Εκκλησία της Σαντορίνης

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Με ένα προκλητικό εξώφυλλο, το οποίο απεικονίζει μια ορθόδοξη εκκλησία της Σαντορίνης να φέρει στην κορυφή του τρούλου μία τουρκική σημαία, η εφημερίδα «De Pers», αναφέρει ότι «εν όψει πτώχευσης Τούρκοι επενδυτές βρίσκουν ελκυστικές επενδύσεις στην Ελλάδα». Εμείς απλά δημοσιεύουμε το πρωτοσέλιδο…τα σχόλια δικά σας!!! Περισσότερα...
Περισσότερα...
+"Παλαιολόγεια" στο Διδυμότειχο καθιερώνει ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Mετά απο τον εορτασμό της ημέρας μνήμης των Αγίων της Θράκης την τρίτη Κυριακή του Μαΐου στο Διδυμότειχο, η Ιερά Μητρόπολη δια του Αρχιερέα της κ. Δαμασκηνού καθιερώνει τα ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ, ως ημέρα μνήμης του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου ΙΑ΄ Παλαιολόγου.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Καλαβρύτων Αμβρόσιος "Καλως να έρθει ο ...

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Την διαβεβαίωση ότι κατά τη διάρκεια του πρωθυπουργού στα Καλάβρυτα δεν θα συμβεί το παραμικρό, έδωσε ο Μητροπολίτης Άιγιαλείας και Καλαβρύτων Αμβρόσιος. "Με χαρά θα τον υποδεχθούμε πολύ δε περισσότερο αφού στη συνοδεία του κ. πρωθυπουργού του Καναδά έχει κληθεί να συμμετέχει και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης του Τορόντο κ. Σωτήριος, συμφοιτητής του κ. Αμβροσίου στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1956-1960). Με αφορμή έναν υπαινιγμό που δημοσιεύθηκε για "θερμή υποδοχή" του πρωθυπουργού, ο κ. Αμβρόσιος δήλωσε: Γνωρίζουν όλοι ότι δεν μασάω τα λόγια μου. Επισημαίνω λοιπόν ότι η παρουσία του πρωθυπουργού μας κ. Γεωργίου Παπανδρέου στα Καλάβρυτα, με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ευκαιρία να εκφράσουμε τα όποια παράπονά μας. Αντιθέτως πρέπει να βγάλουμε ασπροπρό...
Περισσότερα...
+Περιοδικό Πεμπτουσία

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

Ο Σύλλογος Φίλων της Μονής Βατοπαιδίου σας παρουσιάζει το νέο διαδικτυακό περιοδικό “Πεμπτουσία”  www.pemptousia.com. Το ποιοτικό αυτό έντυπο που ήταν βασισμένο στο περιεκτικό τρίπτυχο “Πολιτισμός – Επιστήμες – Θρησκεία” και που επί εννέα συναπτά έτη είχε ευρεία κυκλοφορία και ανταπόκριση, τώρα πλέον επανακυκλοφορεί ανανεωμένο διαδικτυακά. Θα τροφοδοτείται συνεχώς με νέο υλικό από καταξιωμένους αρθρογράφους και [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Η Παναγία έστειλε δίπλα μας 2 μηχανές της ΟΜΑΔΑΣ ΔΙ.ΑΣ

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

Παρασκευή 27 Μαΐου “Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τις ευχαριστίες μου στα παιδιά της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Αθηνών, για την πολύτιμη βοήθειά τους, χάρη σε εσάς ένα παιδάκι 2 ετών είναι ευτύχως καλά στην υγεία του! Παρόλο που το ΕΚΑΒ αρνήθηκέ να παραλάβει το μωρό που αιμορραγούσε ως όφειλε, για να διακομιστεί στο [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Τό ἄκτιστο φῶς τοῦ Θεοῦ καί τό «φῶς» τοῦ πονηροῦ (mp3).

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Π. Σάββας 2011-05-19_ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥὉμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 19-05-11(Συνάξεις Νέων στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία).Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Αφιέρωμα στον Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο (1884-1980)

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Μια από τις σύγχρονες οσιακές μορφές της Εκκλησίας που έθεσε τη σφραγίδα της στην πνευματική στήριξη του λαού του Θεού κατά τον 20ο αιώνα, είναι αφιερωμένη η εσπερίδα που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας στο πλαίσιο των ΙΖ Παυλείων. Πρόκειται για τον Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο, τον πνευματικό πατέρα της Πάρου, που έδρασε επί μισόν αιώνα και αγωνίσθηκε να στηρίξει τους χριστιανούς της σύνολης Ελλάδας τόσο στα χρόνια προ του δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου,  όσο και στο πρόσφατο παρελθόν.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Dear Brothers and Sisters in Christ, We need your assistance – action is needed prior to Tuesday 31 May 2011!

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

Please send this email to as many people as possible! After many years of hard work and fundraising, and with the support of all the Greek Orthodox Australian faithful of NSW and other States, the Greek Orthodox Archdiocese of Australia has been developing two Monasteries on the Central Coast of NSW: Pantanassa Monastery at Mangrove [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Εάν μή στραφῆτε καί γένησθε ὡς τά παιδία, οὐ μή εἰσέλθητε εἰς τήν Βασιλείαν τῶν Ουρανῶν» – λόγος τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Λουκᾶ ᾿Αρχιεπ. Κριμαίας

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
«Προσήλθον οι μαθηταί τω Ιησού λέγοντες: τίς άρα μείζων εστίν εν τη βασιλεία των ουρανών; και προσκαλεσάμενος ο Ιησούς παιδίον, έστησεν αυτό εν μέσω αυτών και είπεν: αμήν λέγω υμίν, εάν μη στραφήτε και γένησθε ως τα παιδία, ου μη εισέλθητε εις την βασιλείαν των ουρανών. Όστις ουν ταπεινώση εαυτόν ως το παιδίον τούτο, ούτος εστίν ο μείζων εν τη βασιλεία των ουρανών» (Μτ. 18, 1-4). Αυτός ο λόγος του Χριστού είναι από τους πιο σπουδαίους στο Ευαγγέλιο.Οι απόστολοι όμως δεν κατάλαβαν το νόημά του. Ο καθένας τους ήθελε να είναι πρώτος στην Βασιλεία του Θεού. Αλλά ο Κύριος τους είπε, ότι πρώτος θα είναι αυτός που θα ταπεινωθεί σαν το παιδί, σαν αυτό το παιδί που εκείνη την στιγμή ο Κύριος κρατούσε στα γόνατά του. «Αν δεν είστε σαν αυτό το παιδί, δεν θα μπείτε στην Βασιλεία των Ουρανών...
Περισσότερα...
+O ΙΣΚΕ τίμησε τον Μητροπολίτη Ζιχνών

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Σε μια σεμνή τελετή που έγινε στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Νέα  Ζίχνη, την Δευτέρα 23 Μαίου, ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Κ.Ε  π. Γεώργιος Σελλής,επέδωσε στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ζιχνών και Νευροκοπίου κ.κ. Ιερόθεο, την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 22ας Φεβρουαρίου του 2011, σύμφωνα με την οποία, τον ανακήρυξε επίτιμο μέλος του Ιερού Συνδέσμου των Κληρικών της Ελλάδος.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Από τη Μέκκα της Αραβίας στο Προκόπιο της Ευβοίας

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Ένα πιάτο φαγητό θαυματουργικά τό έστειλε ό “Αγιος Ιωάννης ό Ρώσσος άπό τό Προκόπιο της Μ. Ασίας στήν Μέκκα της Αραβίας. Είναι άπό τά πρώτα θαύματα πού μαρτυρούν τήν παρρησία του μπροστά στό Θεό διότι νεώτατο παλληκάρι ζώντας μέσα στό μαρτύριο γιά τήν Όρθοδοξία αφήνει έκπληκτος τούς εχθρούς της Χριστιανοσύνης καί στηρίζει τό φρόνημα τών πιοτών. Ή ιστορία κατέγραψε τό θαύμα πού έγινε μπροστά στά ορθάνοιχτα άπό θαυμασμό μάτια τών Ό θ ω μανών. Τό θαύμα της αποστολής τοϋ πιάτου πού αναφέρεται στήν βιογραφία του έχει ιστορία 270 περίπου χρόνων καί είναι Παλαιοδιαθηκικής ολκής καί μεγαλείου. Ή αγάπη τοΰ Χριστού όντως όπλισε τούς “Αγίους τής Εκκλησίας, μέ όμοιες δυνάμεις πνευματικές πού είχε οπλίσει τούς Προφήτες, τούς Πατριάρχες καί όλους τούς Δικαίους τής Παλαιάς Διαθήκης.“Ενας άπό ...
Περισσότερα...
+Το ευρώ, η ‘σταθερότητα’, η δήλωση Δαμανάκη και η απάντηση από τον Nigel Farage

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Βόμβα Δαμανάκη: Ή συμφωνούμε με τους δανειστές μας ή επιστρέφουμε πίσω στη δραχμή !! «Η μεγαλύτερη κατάκτηση της μεταπολεμικής Ελλάδας, το ευρώ και η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας είναι σε κίνδυνο. Το σενάριο της απομάκρυνσης της Ελλάδας από το ευρώ βρίσκεται πλέον στο τραπέζι καθώς και η μεθόδευσή του. Είμαι υποχρεωμένη να μιλήσω ανοικτά. Έχουμε ιστορική ευθύνη να δούμε το δίλημμα καθαρά: Ή συμφωνούμε με τους δανειστές μας σε ένα πρόγραμμα σκληρών θυσιών με αποτελέσματα, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες για το παρελθόν μας ή επιστρέφουμε πίσω στη δραχμή. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα στις σημερινές συνθήκες.» http://www.youtube.com/user/vasoula2908Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) η μελέτη συντήρησης χειρόγραφου κώδικα του Αγίου Όρους

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
   Ένα σπάνιο χειρόγραφο του Αγίου Όρους πρόκειται να συντηρηθεί, μετά από ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου(ΚΑΣ), που ενέκρινε τη μελέτη συντήρησης του κώδικα αρ. 602 «Οκτάτευχος», ο οποίος ανήκει στη βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ποτό και τσιγάρο συνδυάζουν οι νέοι 16-30 ετών, σχεδόν καθημερινά στην χώρα μας

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

Η πλειοψηφία των νεαρών, ηλικίας 16 έως 30 ετών, καταναλώνουν αλκοόλ αρκετά συχνά, ενώ όσο περισσότερο ασκείται κάποιος, τόσο λιγότερο πίνει. Ωστόσο, όσο περισσότερο κάποιος πίνει, τόσο πιο πιθανό είναι και να καπνίζει. Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από δύο έρευνες του Εργαστηρίου Ψυχολογίας της Άσκησης και Ποιότητας Ζωής του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που μελετούν [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Σχόλια στην εκκλησιαστική επικαιρότητα (22/5/2011)

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

πηγή: Ι.Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου και fotistsakiris Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης Σχόλια στην Εκκλησιαστική Επικαιρότητα με τον π. Θεόδωρο Ζήση Ομ. Καθηγητή Πανεπιστημίου Α.Π.Θ. ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2011Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ΙΖ Παύλεια: "Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος (1884-1980)"

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Ο τελευταίος εκπρόσωπος του Κολυβαδικού κινήματος υπήρξε ο Οσιότατος γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος. Η παρουσία του σφράγισε πολλές δεκαετίες του 20ου αιώνα και η στήριξη του λαού του Θεού είχε παρόμοια απήχηση με αυτήν του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στα δύσκολα προπολεμικά χρόνια αλλά και μέχρι τις μέρες μας. Οπως καθε χρόνο στα πλαίσια των Παυλείων η Ιερά Μητροπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας προβάλλει σε ξεχωριστή εκδήλωση κάποια από τις μεγάλες εκκλησιαστικές προσωπικότητες. Στα προηγούμενα έτη αναφερθήκαμε στον γέροντα Παίσιο, γέροντα Πορφύριο, γέροντα Σοφρώνιο του Έσσεξ, ενω φέτος η εκκδήλωση ειναι αφιερωμένη στον προαναφερθέντα γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο. Όσοι γνώρισαν τον γέροντα Φιλόθεο δηλώνουν συγκλονισμένοι από την ενάρετη ζωή του, την καταστολισμένη από πλήθος θαυματουργών σημείω...
Περισσότερα...
+Επανάληψη των εκλογών για την ανάδειξη νέου Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής Αθηνών

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  και αφού έλαβε υπόψη του τα αποτελέσματα των διενεργηθεισών εκλογών της 26ης Μαΐου 2011 για την εκλογή Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, ύστερα από συζήτηση, αποφασίζει την επανάληψη των εκλογών την 27η Μαΐου 2011, μεταξύ των κ. Μάριου Μπέγζου και Απόστολου Νικολαΐδη, ως πλειοψηφησάντων υποψηφίων, τις ίδιες ώρες (από 9.00 π.μ. έως 6.00 μ.μ.), στους ίδιους χώρους και με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Το Πατριαρχείο για τα ονομαστήρια του Οικουμενικού ...

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011

News image
Επειδή εφέτος η εορτή των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα συμπίπτει προς το Ψυχοσάββατο της παραμονής της Πεντηκοστής και, κατά το Τυπικό της Εκκλησίας, η Ακολουθία των Αποστόλων προψάλλεται κατά τη παραμονή. Έτσι η  Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος θα εορτάση τα σεπτά ονομαστήρια Αυτού τη Παρασκευή, 10 Ιουνίου, δια Πατριαρχικής και πολυαρχιερατικής χοροστασίας κατά την τελεσθησομένη Θ. Λειτουργία στον Πάνσεπτο Πατριαρχικώ Ναώ του Αγίου Γεωργίου. Να αναφερθεί, ότι ο Εσπερινός θα τελεσθή τη Πέμπτη, 9 Ιουνίου και ώρα 6:00 μ.μ. στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή.Περισσότερα...
Περισσότερα...
Προηγούμενο
Έπόμενο
20