GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τρίτη
21
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.49
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Ιουλιανής μάρτυρος και των συν αυτή 500 μαρτύρων, Θεμιστοκλέους μάρτυρος
1821
Νικηφόρος μάχη στο Βαρύπετρο Χανίων.
1824
Πολιτικοί και στρατιωτικοί συγκροτούν συνέλευση στο Μεσολόγγι, με αρχηγό τον Μαυροκορδάτο.
1825
Σφοδρός κανονιοβολισμός του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή πασά.
1828
Υπογράφεται το διάταγμα της ιδρύσεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
ΝΑΤΟϊκοί πύραυλοι στο στάτους κβο του Αιγαίου
Ειδήσεις

ΝΕΟΙ ΕΧΘΡΟΙ, ΡΕΥΣΤΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙ ΡΟΛΟ

Οι σύμμαχοι οδεύουν προς τη Λισαβόνα αναρωτώμενοι καθ' οδόν για τη «φύση» του εχθρού του ΝΑΤΟ αυτή την εποχή και ελπίζουν -όχι και πολύ βάσιμα- ότι θα βρουν απαντήσεις στη διάρκεια της συνόδου κορυφής που πραγματοποιείται εκεί στις 19 και 20 Νοεμβρίου.

Πολλά διακυβεύονται στη σύνοδο της Λισαβόνας

Το περιβάλλον είναι εξαιρετικά ρευστό.

 Μέσα σε ένα κλίμα αντιθέσεων και διαφορετικών αντιλήψεων για τη χρησιμότητα της Συμμαχίας τη σημερινή εποχή και για το τι είναι εκείνο που συνιστά «απειλή», αυτό που πρωτίστως καθίσταται σαφές είναι πως παρουσιάζονται σοβαροί κίνδυνοι για χώρες όπως η Ελλάδα με ανοικτά ζητήματα και γεωπολιτική σημασία συνεχώς φθίνουσα. Σε ένα τέτοιο διαλυμένο διεθνές περιβάλλον συνήθως ισχύει η αρχή που πηγάζει από τη ρήση «ο αρπάξας του αρπάξαντος»...

Στη Λισαβόνα διακυβεύονται πολλά για την Ελλάδα, η οποία, αφ' ενός θα 'ναι δύσκολο να αντιδράσει σε μεθοδεύσεις των Αμερικανών, που μέσα από το ΝΑΤΟ αναζητούν δική τους ταυτότητα και ρόλο στον 21ο αιώνα, και, αφ' ετέρου να βρει, κάτω μάλιστα από τις παρούσες οικονομικές συγκυρίες, συμπαράσταση από τη Γερμανία, που έχει βάλει πλώρη για οικονομική κυριαρχία στην Ευρώπη και έχει άλλες προτεραιότητες, ευρισκόμενη σε ευθεία αντιπαράθεση με την «περιφέρεια» της Ευρώπης, αλλά και την Ουάσιγκτον.

Μέσα στη γενική «θολούρα» για το μέλλον του ΝΑΤΟ, όλο και περισσότεροι διπλωμάτες και πολιτικοί παράγοντες εγκύρως εκτιμούν πως η Συμμαχία είναι κατ' ουσίαν μια «τελειωμένη υπόθεση», έστω και αν αυτό καθυστερήσει, και αναρωτιούνται μήπως η Λισαβόνα δεν θα 'ναι τίποτα άλλο παρά η αρχή του τέλους για το ΝΑΤΟ. Μέχρι να συμβεί όμως αυτό, τι γίνεται;

Κίνδυνοι

«Είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα, φιλοσοφικό και υπαρξιακό», είπε πρόσφατα στην «Ε» ο Πάνος Μπεγλίτης, αναπληρωτής υπουργός Αμυνας. «Υπάρχει πράγματι πρόβλημα, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης του (ΝΑΤΟ)». Επιπλέον, κατά τον ίδιον, οι κίνδυνοι που καραδοκούν για την Ελλάδα πηγάζουν από το ενδεχόμενο αναδίπλωσης της Αμερικής λόγω των εσωτερικών της προβλημάτων, οπότε κάποιες άλλες χώρες θα σπεύσουν να καλύψουν το κενό της, ενδεχομένως η Τουρκία ως μια ανερχόμενη περιφερειακή δύναμη.

Θα πρέπει να σημειωθεί η δεσπόζουσα επιμονή της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας για την εγκατάσταση της αντιπυραυλικής ασπίδας στην Τουρκία που αναπόφευκτα -κατά εκφραζόμενους φόβους- θα οδηγήσει σε ανατροπή της ισορροπίας στην περιοχή λόγω των ανταλλαγμάτων που θα επιδιώξει και σίγουρα θα πάρει η Αγκυρα στο Αιγαίο, μέσα από τη γνωστή ανατολίτικη διαπραγματευτική της τακτική.

Θεωρείται, δε, σίγουρο πως η Αγκυρα θα επιχειρήσει να παγιώσει υπέρ αυτής και με τη «βούλα» της Συμμαχίας την ήδη μεροληπτική αμερικανο-ΝΑΤΟϊκή αντίληψη για τις μέσω του ΝΑΤΟ διευθετήσεις των ελληνο-τουρκικών διαφορών, ανατρέποντας έτσι το στάτους κβο πολλών 10ετιών στο Αιγαίο, το καθεστώς του οποίου διέπεται από σειρά διεθνών συμφωνιών.

Ο «ατζέντης» της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας πρέσβης Βερσμπάου, αρμόδιος υφυπουργός του Πενταγώνου, δεν έχει κρύψει τις προθέσεις του επ' αυτού και σε συζητήσεις περιορισμένης εμβέλειας το 'χει κάνει απόλυτα σαφές, όσο και αν κατ' ιδίαν δηλώνει πως ανησυχεί για την παρούσα κατάσταση στην Τουρκία.

Οποιαδήποτε... «έκπτωση» στις επιδιώξεις του αμερικανικού βαθέος κράτους δεν είναι νοητή, γιατί, στην πλέον κρίσιμη αυτή καμπή ριζικών αλλαγών του διεθνούς συστήματος, οι οποιεσδήποτε ρωγμές θα αρχίσουν να επιφέρουν την αποσύνθεση ενός αμυντικού οικοδομήματος που τόσο επιμελώς έχει κατασκευαστεί από την εποχή Αϊζενχάουερ, αμέσως μετά τον πόλεμο.

Ηδη, στην Ουάσιγκτον, το λόμπι της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας, έστω και αν δεν διευκολύνεται στο Κογκρέσο από την τουρκο-ισραηλινή ρήξη, έχει κάνει απολύτως αισθητή την παρουσία του υπέρ της Τουρκίας για την ένταξη της χώρας αυτής σε προνομιακό καθεστώς προμήθειας οπλικών συστημάτων και ευαίσθητης υψηλής τεχνολογίας και πιστεύεται πως θα επιβάλει τις απόψεις του στους «υπαλλήλους» του στον Λευκό Οίκο, στο Πεντάγωνο και στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Αγκυρα καλείται τώρα να «συμβιβάσει» τον πυρήνα της εξωτερικής της πολιτικής -ουδέν πρόβλημα στη γειτονιά μας- με τη ΝΑΤΟϊκή στοχοποίηση του Ιράν, έστω και αν αυτό δεν θα κατονομάζεται, και από την άλλη επίσης καλείται να υπερασπίσει την Ευρώπη που μέχρι τώρα δεν τη δέχεται στους κόλπους της, με την τοποθέτηση της «ασπίδας» στο έδαφός της.

Ενταξη Τουρκίας

Το πρώτο ζήτημα θα ξεπεραστεί μάλλον εύκολα, αλλά στη δεύτερη περίπτωση οι Αμερικανοί θα ανανεώσουν έντονα τις προσπάθειές τους για ένταξη της Τουρκίας στην Ενωση, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής Ε.Ε.-ΗΠΑ που θα ακολουθήσει της ΝΑΤΟϊκής συνόδου.

Δύσκολη η αποστολή της Αθήνας και στερεότυπες απαντήσεις πως έχουν διασφαλιστεί τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα σε αυτό το ρευστό περιβάλλον δεν σημαίνουν τίποτα. Υπάρχει πάντα και η επιλογή του βέτο και θα βρεθούν συμπαραστάτες...

Του Δ.Π. ΔΗΜΑ  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.