GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)
There are no translations available.

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Подписаться на еженедельные новости:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τρίτη
21
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.49
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Ιουλιανής μάρτυρος και των συν αυτή 500 μαρτύρων, Θεμιστοκλέους μάρτυρος
1821
Νικηφόρος μάχη στο Βαρύπετρο Χανίων.
1824
Πολιτικοί και στρατιωτικοί συγκροτούν συνέλευση στο Μεσολόγγι, με αρχηγό τον Μαυροκορδάτο.
1825
Σφοδρός κανονιοβολισμός του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή πασά.
1828
Υπογράφεται το διάταγμα της ιδρύσεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Σχολείο στην Βρετανία τιμώρησε μαθητές γιατί αρνήθηκαν να προσευχηθούν στον Αλλάχ!
Ειδήσεις
There are no translations available.

Δύο μαθητές σχολείου της Μ. Βρετανίας τιμωρήθηκαν επειδή αρνήθηκαν να γονατίσουν και να «προσευχηθούν στον Αλλάχ», κατά τη διάρκεια μαθήματος θρησκευτικών.

Οι γονείς εξοργίστηκαν με το γεγονός ότι τα δύο αγόρια ετών ηλικίας 11 και 12 ετών, τιμωρήθηκαν επειδή δεν ήθελαν να λάβουν μέρος στην «πρακτική επίδειξη του τρόπου λατρείας του Αλλάχ».

Οι γονείς είπαν ότι η αναγκαστική συμμετοχή των παιδιών στην συγκεκριμένη άσκηση - η οποία περιελάμβανε και το να φορέσουν τα παιδιά το μουσουλμανικό κάλυμμα - στο Γυμνάσιο Alsager, κοντά στο Stoke-on-Trent -ήταν μια παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Το Σχολείο Alsager, κοντά στο Stoke, έχει γίνει δέκτης οργισμένων καταγγελιών από γονείς μετά την τιμωρία των δύο αγοριών της 7ης (μεταξύ έκτης Δημοτικού και 1ης Γυμνασίου) εξ αιτίας της άρνησής τους να προσκυνήσουν τον Αλλάχ κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού μαθήματος.

Ένας από τους γονείς, η Sharon Luinen, λέει: «Δεν είναι σωστό, είναι εντελώς παρατραβηγμένο.

"Καταλαβαίνω ότι πρέπει να μάθουν για άλλες θρησκείες. Μπορώ να το αντέξω αυτό, αλλά προχωράει πολύ πιο μακριά το να τιμωρηθούν, επειδή δεν συμμετείχαν σε μία μουσουλμανική προσευχή.

«Το να τους κάνεις να προσεύχονται στον Αλλάχ, ενώ δεν το πιστεύουν, είναι λάθος και αυτό που με έβγαλε έξω από τα ρούχα μου, ήταν τους είπαν ‘ασεβείς’».

"Δεν θέλω με αυτό να πω ότι έχω πρόβλημα με το σχολείο, επειδή γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένη από αυτό."

Ένας άλλος γονέας, η Karen Williams δήλωσε: «Είμαι εντελώς έξω φρενών που η κόρη μου αναγκάστηκε να συμμετάσχει σε αυτό που και εγώ δεν μπορώ να δεχτώ.

«Δεν έχω πρόβλημα να διδάσκουν στο παιδί μου άλλες θρησκείες και μια μικρή ποσότητα πληροφοριών δεν κάνει καμία ζημιά.

"Όχι μόνο έπρεπε να προσευχηθούν, αλλά η δασκάλα μπήκε στην τάξη και τους ανάγκασε να παρακολουθήσουν μια ταινία μικρού μήκους και στη συνέχεια τους είπε «τώρα θα βγούμε έξω για να προσευχηθούμε στον Αλλάχ ».

«Τότε δύο αγόρια τιμωρήθηκαν (έμειναν μέσα στην τάξη) και όλα τα άλλα παιδιά έχασαν το διάλειμμά τους, λόγω της δασκάλας.

"Όχι μόνο τους επέβαλλαν να το κάνουν, αλλά την επέπληξαν γιατί δεν το έκανε σωστά.

"Ήταν κάτι που δεν είχαν ξανακάνει και που έπρεπε μάλιστα να το κάνουν σε άλλη γλώσσα."

«Το παιδί μου αναγκάστηκε να προσευχηθεί στον Αλλάχ κατά την διάρκεια μαθήματος στο σχολείο." Ο παππούς ενός από τους μαθητές της τάξης, δήλωσε: «Είναι απολύτως αηδιαστικό, δεν υπάρχει διαφορετικός τρόπος να το χαρακτηρίσω.

«Η κόρη μου και πολλές άλλες μητέρες είναι έξω φρενών που ανάγκασαν τα παιδιά τους να γονατίσουν στο πάτωμα και να προσευχηθούν όπως οι μουτσουλμάνοι. Αν δεν το έκαναν θα τα τιμωρούσαν.

"Δεν είμαι ρατσιστής, έχω φίλο έναν Ινδό εδώ και 30 χρόνια. Έχω πάει, επίσης, σε μουσουλμανικό γάμο, όπου μου εξήγησαν ότι δεν θα σέρβιραν αλκοόλ και το σεβάστηκα.

"Αλλά εάν καλούσαν τους μουσουλμάνους να πάνε την Κυριακή στην εκκλησία και να λάβουν Θεία Κοινωνία, θα γινόταν πόλεμος."

Οι γονείς δήλωσαν ότι ανάγκασαν τα παιδιά τους να γονατίσουν στις «ψάθες της προσευχής» που η δασκάλα θρησκευτικών έβγαλε από το ντουλάπι της, και τους είπε επίσης να φορέσουν ισλαμική μαντήλα κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Ο αναπληρωτής διευθυντής Keith Plant δήλωσε: «Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή αν αυτό ήταν μέρος του προγράμματος σπουδών ή όχι. Δεν είμαι δάσκαλος θρησκευτικών, είμαι καθηγητής αγγλικών. (Στην Βρετανία διδάσκεται ως υποχρεωτικό το μάθημα Θρησκευτικών Σπουδών στα δημόσια σχολεία, με περιεχόμενο κυρίως θρησκειολογικό. Ουσιαστικά μόνο η Βρετανία από όλη την Ευρώπη διδάσκει θρησκειολογία στα σχολεία).

«Αυτή την στιγμή η συγκεκριμένη δασκάλα λείπει. Νομίζω ότι είναι άσχημο που τόσοι πολλοί γονείς ήρθαν σε επαφή με τον Τύπο, πριν έρθουν σε μένα.

«Μίλησα με τη δασκάλα και μου μετέφερε την δική της εκδοχή για τα γεγονότα, αλλά αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή."

Μια δήλωση του Συμβουλίου της επαρχίας του Cheshire, εξ ονόματος του σχολείου έλεγε: "ο διευθυντής David Black επικοινώνησε με την εν λόγω αρχή αμέσως μόλις υποβλήθηκαν οι καταγγελίες.

"Γίνονται έρευνες για το περιστατικό, ως θέμα επείγοντος χαρακτήρα και όλοι οι γονείς θα ενημερωθούν σχετικά.

«Η εκπαίδευση των παιδιών στις πεποιθήσεις των διαφόρων θρησκειών είναι μέρος του προγράμματος σπουδών σχετικά με την ‘ποικιλομορφία’, καθώς η γνώση είναι απαραίτητη για την κατανόηση.

«Δεχόμαστε ότι η διδασκαλία πρέπει να διεξάγεται με κάποια ευαισθησία."

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ