GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τρίτη
21
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.49
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Ιουλιανής μάρτυρος και των συν αυτή 500 μαρτύρων, Θεμιστοκλέους μάρτυρος
1821
Νικηφόρος μάχη στο Βαρύπετρο Χανίων.
1824
Πολιτικοί και στρατιωτικοί συγκροτούν συνέλευση στο Μεσολόγγι, με αρχηγό τον Μαυροκορδάτο.
1825
Σφοδρός κανονιοβολισμός του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή πασά.
1828
Υπογράφεται το διάταγμα της ιδρύσεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Eγκαίνια της φιλανθρωπικής οργάνωσης «Αποστολή» της Αρχιεπισκοπής
Ιεραποστολή

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας έγιναν τα εγκαίνια της νέας φιλανθρωπικής οργάνωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Αποστολή».
«Αποστολή» με πολύπλευρο έργο

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας έγιναν τα εγκαίνια της νέας φιλανθρωπικής οργάνωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Αποστολή».

Στην ομιλία του ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ανέλυσε τους βασικούς τομείς διακονίας της νέας φιλανθρωπικής εταιρείας: * Η Προνοιακή Αποστολή στην οποία εντάσσονται όλες οι φιλανθρωπικές δραστηριότητες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (σίτιση , στέγαση, ένδυση, υγεία) καθώς και η λειτουργία των υπαρχόντων και των υπό κατασκευή νέων ιδρυμάτων.
* Η Περιβαλλοντική - Αναπτυξιακή Αποστολή. Περιλαμβάνει δράσεις που απορρέουν από την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και η αναπτυξιακή δραστηριότητα με νέες τεχνολογίες και υποδομές.
* Η Πολιτιστική - Εκπαιδευτική Αποστολή, όπου εντάσσονται όλες οι επιμορφωτικές και οι πολιτιστικές δράσεις, με στόχο τη συστηματοποίηση της διά βίου μάθησης και επιμόρφωσης των κληρικών και των λαϊκών στελεχών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις ενορίες της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Κατά την διάρκεια της τελετής, σε «ένδειξη ευγνωμοσύνης», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Αρχιεπίσκοπος απένειμε το μετάλλιο του Αγίου Διονυσίου, στον πατέρα Ιωάννη Καραλή, για τις προσπάθειες που κατέβαλε για την υλοποίηση του έργου, καθώς και στους ευεργέτες της «Αποστολής» Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και Πέτρο Κυριακίδη, οι οποίοι παρέλαβαν τις ανώτατες τιμητικές διακρίσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής της ΜΚΟ, Κωνσταντίνος Δήμτσας, τόνισε ότι «οι δύσκολες συγκυρίες οδήγησαν στην ταχύτατη αναδιοργάνωση των κοινωνικών υπηρεσιών της Αρχιεπισκοπής, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τις κρίσης».

Σύμφωνα με την Αρχιεπισκοπή, δράσεις που βρίσκονται ήδη στο στάδιο της άμεσης υλοποίησης από την ΜΚΟ «Αποστολή» είναι οι εξής:

* Ενίσχυση και αναβάθμιση του προγράμματος σίτισης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των ενοριών της, ενώ ήδη διανέμονται ημερησίως 10.000 μερίδες φαγητού.
* Ενίσχυση του προγράμματος Ταβιθά που αφορά στην ένδυση προσφύγων, μεταναστών και απόρων
* Ανοικτή γραμμή καταπολέμησης της φτώχειας μέσω τηλεματικού κέντρου
* Ίδρυση δικτύου Κοινωνικών Παντοπωλείων
* Επαγγελματική ένταξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού (ΑμΕΑ, μεταναστών, μακροχρόνια ανέργων, ατόμων σε κατάσταση φτώχειας κλπ.)
* Λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων
* Ψηφιακό Κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης της κοινωνικής επανένταξης και της απασχόλησης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων
* Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού με τη δημιουργία Κινητών Μονάδων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας και περίθαλψης προς αστέγους, μετανάστες, χρήστες ουσιών κ.λπ.
* Παροχή υπηρεσιών πρόνοιας και κοινωνικής υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού με τη δημιουργία Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας για την υποστήριξη ατόμων σε κρίση (θύματα trafficking, κακοποιημένες γυναίκες, ουσιοεξαρτημένα άτομα)
* Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Κοινωνικής Επανένταξης-Απεξαρτημένων Ατόμων σε κτήριο της οδού Ιουλιανού
* Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Πόνου Ασθενών με ανίατες νόσους ή σε τελικό στάδιο
* Εκσυγχρονισμός, αναβάθμιση και επέκταση λειτουργίας ειδικής μονάδας προστασίας και περίθαλψης μη αυτοεξυπηρετούμενων ηλικιωμένων
* Αμφίδρομη διαδικτυακή πλατφόρμα ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης για εφήβους
* Ενίσχυση του δικτύου υποστήριξης νοητικά και ψυχικά ασθενών με τη δημιουργία Μονάδας Αντιμετώπισης της νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών στο Καρέλλειο Ίδρυμα
* Δημιουργία Κέντρου Ημέρας και Κέντρου Εκπαίδευσης αυτιστικών παιδιών στα Πατήσια
* Ανάπτυξη και λειτουργία δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για -Άτομα με νοητική υστέρηση και σύνδρομο Down του ιδρύματος Μ. Κόκκορη
* Πρόγραμμα δικτύωσης εκκλησιαστικών δομών Ψυχικής Υγείας και κατάρτισης στελεχών, προσωπικού, εκπαιδευτών και φροντιστών
* Δημιουργία ολοκληρωμένου Κέντρου Γεροντολογίας στο Πολυδένδρι (Καπανδρίτι)
* Ενίσχυση του εθελοντισμού και αύξηση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.
* Ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης εκκλησιαστικών στελεχών για την ορθή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών ευπαθών ομάδων του πληθυσμού

Εξάλλου, η «Αποστολή» έχει υπογράψει μνημόνια συνεργασίας για την ανάπτυξη κοινών δράσεων με τα υπουργεία Υγείας, Εργασίας, τον Δήμο Αθηναίων, την Περιφέρεια Αττικής, καθώς και με το υπουργείο Αμυνας.

Στενή συνεργασία υπάρχει επίσης με τα πατριαρχεία Αλεξανδρείας, Αντιόχειας, Ιεροσολύμων και τον ΟΗΕ.

Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν η υπουργός Εργασίας, Λούκα Κατσέλη, ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, και ο υπουργός Υποδομών Νίκος Σηφουνάκης.

Παρόντες ήταν επίσης, ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου Γιώργος Καλαμίδας, ο νέος δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Λευτέρης Οικονόμου, η βουλευτής της ΝΔ Ελίζα Βόζεμπεργκ, η πρέσβης καλής θελήσεως της Unesco Μ.Βαρδινογιάννη, αξιωματικοί των Eνόπλων Dυνάμεων, μέλη του επιχειρηματικού κόσμου και της Tοπικής Aυτοδιοίκησης.
Map data ©2010 - Terms of Use
Επιλέξτε εδώ για να δείτε την εικόνα σε μεγέθυνση

Η «Αποστολή» έχει δημιουργηθεί από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο και τα γραφεία της βρίσκονται στην οδό Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου στον Ν.Κόσμο.

Dim lights

news ΔΟΛ