GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)
There are no translations available.

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Подписаться на еженедельные новости:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τρίτη
21
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.49
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Ιουλιανής μάρτυρος και των συν αυτή 500 μαρτύρων, Θεμιστοκλέους μάρτυρος
1821
Νικηφόρος μάχη στο Βαρύπετρο Χανίων.
1824
Πολιτικοί και στρατιωτικοί συγκροτούν συνέλευση στο Μεσολόγγι, με αρχηγό τον Μαυροκορδάτο.
1825
Σφοδρός κανονιοβολισμός του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή πασά.
1828
Υπογράφεται το διάταγμα της ιδρύσεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
«Ισλάμ: Ιστορία, επεκτατισμός και βία»
Ιστορία
There are no translations available.

Πως οι Άραβες μουσουλμάνοι κατέστρεψαν κάθε ίχνος πολιτισμού στο Ιράν

Ο Ιρανός Dr. Arsham Momeni στο αξιόλογο βιβλίο του «Ισλάμ: Ιστορία, επεκτατισμός και βία» κάνει μια σύγκριση της συμπεριφοράς του Μ. Αλεξάνδρου όταν κατέκτησε την Περσία και τις συμπεριφοράς του Ισλάμ, όταν κατέκτησε το Ιράν.

Επί Μ. Αλεξάνδρου «ο άμαχος πληθυσμός δεν θεωρήθηκε μέρος του στρατού του εχθρού. Οι τραυματίες δεν εκτελέστηκαν στο πεδίο της μάχης. Όταν βρέθηκε η σορός του Δαρείου Γ’(336-330 π.Χ.) ο Μ. Αλέξανδρος διέταξε να γίνει η ταφή σύμφωνα με τους νόμους και τις τελετές των Περσών. Αυτό, γιατί η αποστολή που αισθανόταν ότι επιτελούσε δεν ήταν ο αφανισμός του πολιτισμού των άλλων λαών, αλλά ο εμπλουτισμός τους από τον Ελληνικό. Θυμόταν και τηρούσε δηλαδή κάποιους ιερούς κανόνες, που είχε μάθει από τους θεούς και από τον δάσκαλό του τον Αριστοτέλη.

Γράφει χαρακτηριστικά ο Christensen: “Το Ιράν κατακτάται για δεύτερη φορά μέσα σε μία χιλιετία (ΣΣ. Εννοεί την κατάκτηση του Ιράν εκ μέρους των Αραβομουσουλμάνων), όμως αυτή τη φορά έχει πολύ σημαντική διαφορά από την προηγούμενη· διότι τότε οι (Έλληνες) εισβολείς διέθεταν έναν πολιτισμό, του οποίου η λάμψη έφτασε και σε αρκετούς μετέπειτα αιώνες, ενώ τώρα είχε νικήσει ένας απολίτιστος λαός...”».

Σε άλλο σημείο του πολύ σημαντικού βιβλίου του ο Dr. Arsham Momeni αναφέρει ότι όταν οι Άραβες μουσουλμάνοι νίκησαν τους Πέρσες και κατέλαβαν την πρωτεύουσα των Σασσανιδών Κτησιφώντα, τεμάχισαν τον ανεκτίμητου αξίας μεγάλο τάπητα των ανακτόρων, «Άνοιξη του Χοσρόη», και τον μοίρασαν στους... πιστούς του Ισλάμ! «Η σύγχυση και η αλαζονεία τους ήταν τόσο μεγάλη, που οι εισβολείς θεώρησαν την καμφορά ένα είδος αλάτι και τη χρησιμοποιούσαν ως γευστική ουσία στις τροφές τους. Στην αγορά της πόλης οι νεοφώτιστοι αναζητούσαν να ανταλλάξουν τα κίτρινα (τα χρυσά) με τα λευκά (τα ασημένια) γιατί θεωρούσαν πιο αξιόλογα τα δεύτερα»!

Εξ άλλου, ενώ οι Μογγόλοι όταν κατέλαβαν το Ιράν υποστήριξαν την προώθηση της Περσικής τέχνης και των γραμμάτων, οι Άραβες μουσουλμάνοι έδειξαν μεγάλη αντιπάθεια και μίσος προς αυτά. Οι Ισλαμιστές «ουδέποτε υποστήριξαν την τέχνη επειδή θεωρούσαν τα δημιουργήματά της αντικείμενα ειδωλολατρικής φύσεως και σκοπού. Έτσι αποδεδειγμένα συνέβαλαν στην καταστροφή τόσο των έργων ζωγραφικής, όσο και αυτών της γλυπτικής και διακόσμησης».

Επίσης οι μουσουλμάνοι, πεπεισμένοι για την πληρότητα και απόλυτη επάρκεια του Κορανίου, κατέστρεψαν οποιοδήποτε άλλο γραπτό! Στο Ιράν κατέστρεψαν όποια βιβλιοθήκη ή βιβλία συναντούσαν, με αποτέλεσμα ν’ αφανιστεί ανυπολόγιστος αριθμός βιβλίων μεταξύ τού 637 και τού 750 μ.Χ.

Αλλά η καταστροφή των συγγραμμάτων δεν γινόταν αποκλειστικά και λόγω του θρησκευτικού τους περιεχομένου. Η περιγραφή του Α. R. Birouni ναι σαφής. Ο Abu al Rayhan Muhammad ibn Ahmad al Biruni (973-1048) φυσικός, αστρονόμος, μαθηματικός, χημικός, γεωγράφος και ιστορικός ανήκει στους ελληνίζοντες φιλοσόφους του Ισλάμ. Ήταν εμβριθής και πρωτότυπος και υπήρξε από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες του μεσαιωνικού Ισλάμ. Γράφει λοιπόν ο al Biruni: «Μετά από την επιβολή των Αράβων στις περιοχές (...), αυτοί σκότωσαν τους συγγραφείς και τους ιερείς και στη συνέχεια έκαψαν τα συγγράμματά τους (...), ώστε τελικά ό,τι απέμεινε από επιστήμη, τέχνη (...), μεταβιβάσθηκε από μνήμη σε μνήμη».

Ενδεικτικό της νοοτροπίας του Ισλάμ για τα βιβλία είναι και η περιγραφή του Άραβα ιστορικού Haaj Khalifah, ο οποίος γράφει: «Όταν οι μουσουλμάνοι κατέλαβαν το ιρανικό κράτος και βρήκαν τα ιρανικά συγγράμματα, ρώτησαν τη γνώμη του Ομάρ για την τύχη των βιβλίων, και εκείνος σαν απάντηση διέταξε να τα ρίξουν στο νερό, διότι όπως είπε “αν αυτά είναι για καθοδήγηση, ο Αλλάχ μας έχει δώσει πολύ καλύτερο βιβλίο, και αν είναι να μας αποπροσανατολίζουν, ο Αλλάχ μας επιβεβαιώνει ότι δεν τα χρειαζόμαστε”.

Έτσι οι μουσουλμάνοι έριχναν στο νερό ή στη φωτιά και κατέστρεψαν όποιο βιβλίο έβρισκαν».

Κατά την ίδια περίοδο οι μουσουλμάνοι κατέστρεψαν και πολλά άλλα συγγράμματα, όπως π.χ. οι Μύθοι του Αισώπου, Τα ποιήματα του Ομήρου και πολλά Ιατρικά κείμενα, τα οποία είχαν μεταφρασθεί από τα ελληνικά στα περσικά εκατοντάδες χρόνια πριν εμφανισθούν στο ιστορικό προσκήνιο οι μουσουλμάνοι. Παράλληλα καταστράφηκαν και άλλα συγγράμματα Αστρολογίας, Ιστορίας, Περσικής μυθολογίας και διοικήσεως.

Από το βιβλίο του Ν. Βασιλειάδη «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ».

το είδα στον ΚΟΚΚΙΝΟ ΟΥΡΑΝΟ

Ο πολιτισμός των Αράβων οφείλεται στον Ελληνισμό και όχι στο Ισλάμ, λέει Γάλλος ιστορικός