GreekRussian (CIS)
Β Προς Κορινθίους Επιστολή 8 (Εἰσφορὰ διὰ τοὺς πτωχοὺς τῶν Ἱεροσολύμων - Τὸ παράδειγμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ - Ἡ ἀποστολὴ τοῦ Τίτου καὶ ἄλλων)

Εἰσφορὰ διὰ τοὺς πτωχοὺς τῶν Ἱεροσολύμων

1 Σᾶς κάνομεν δὲ γνωστήν, ἀδελφοί, τὴν χάριν τῆς γενναιοδωρίας ποὺ ἔδωσε ὁ Θεὸς εἰς τὰς ἐκκλησίας τῆς Μακεδονίας.

2 Διότι μέσα σὲ μεγάλην δοκιμασίαν θλίψεως, ἡ ὑπεράφθονη χαρά τους καὶ ἡ ἐσχάτη πτωχεία τους ἐξεχείλισαν εἰς πλουσίαν γενναιοδωρίαν ἐκ μέρους των·

3 διότι σύμφωνα μὲ τὰς δυνάμεις των, τὸ μαρτυρῶ, καὶ περισσότερον ἀπὸ τὰς δυνάμεις των, ἔδωκαν αὐτοπροαιρέτως,

4 καὶ μᾶς ἐζητοῦσαν μὲ πολλὰς παρακλήσεις νὰ τοὺς κάνωμεν τὴν χάριν νὰ μετάσχουν εἰς τὴν ὑπηρεσίαν αὐτὴν πρὸς τοὺς ἁγίους,

5 καὶ ὄχι μόνον ἐνήργησαν ὅπως εἴχαμεν ἐλπίσει, ἀλλὰ ἔδωκαν πρῶτα τοὺς ἑαυτούς των εἰς τὸν Κύριον καὶ ἐπίσης σ’ ἐμᾶς διὰ τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ,

6 ὥστε παρακαλέσαμεν τὸν Τίτον, ὁ ὁποῖος ἔκανε ἀρχήν, νὰ φέρῃ τώρα εἰς πέρας μεταξύ σας καὶ τοῦτο τὸ ἔργον τῆς γενναιοδωρίας.

7 Ὅπως ὑπερέχετε εἰς ὅλα, εἰς τὴν πίστιν, εἰς τὸν λόγον, εἰς τὴν γνῶσιν, εἰς κάθε ζῆλον καὶ εἰς τὴν ἀγάπην ποὺ ἔχετε γιὰ μᾶς, ἔτσι νὰ ὑπερέχετε καὶ εἰς τὸ ἔργον τοῦτο τῆς γενναιοδωρίας.

Τὸ παράδειγμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ

8 Δὲν τὸ λέγω αὐτὸ σὰν διαταγή, ἀλλὰ δοκιμάζω διὰ τοῦ ζήλου τῶν ἄλλων καὶ τὴν γνησιότητα τῆς ἀγάπης σας,

9 διότι ξέρετε τὴν γενναιοδωρίαν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ὅτι, πρὸς χάριν σας, ἂν καὶ ἦτο πλούσιος, ἔγινε πτωχός, διὰ νὰ γίνετε σεῖς πλούσιοι μὲ τὴν πτωχείαν ἐκείνου.

10 Γνώμην δίδω ὡς πρὸς τὸ ζήτημα τοῦτο. Εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον σας νὰ φέρετε τώρα εἰς πέρας ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἀπὸ πέρυσι πρῶτοι ἀρχίσατε, ὄχι μόνον νὰ κάνετε ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπιθυμῆτε.

11 Τώρα φέρτε εἰς πέρας τὸ ἔργον σας, ὥστε ὅπως ὑπῆρχε ἡ προθυμία νὰ τὸ θέλετε, ἔτσι νὰ γίνῃ καὶ ἡ ἐκτέλεσις ἀνάλογα πρὸς τὰ μέσα σας.

12 Διότι ἐὰν ὑπάρχῃ ἡ προθυμία, τότε εἶναι εὐπρόσδεκτη ἀνάλογα πρὸς ἐκεῖνο ποὺ ἔχει κανεὶς καὶ ὄχι πρὸς ἐκεῖνο ποὺ δὲν ἔχει.

13 Ὄχι βέβαια νὰ ἀνακουφισθοῦν ἄλλοι καὶ νὰ στερηθῆτε σεῖς, ἀλλ’ ἐπὶ τῇ βάσει ἰσότητος

14 τὸ σημερινὸν περίσσευμά σας νὰ διατεθῇ διὰ τὸ ὑστέρημά τους, ὥστε τὸ περίσσευμά τους νὰ διατεθῇ μίαν ἡμέραν διὰ τὸ ὑστέρημά σας καὶ ἔτσι νὰ ὑπάρχῃ ἰσότης,

15 καθὼς εἶναι γραμμένον, Ἐκεῖνος ποὺ ἐμάζεψε πολὺ δὲν εἶχε πλεόνασμα, καὶ ἐκεῖνος ποὺ ἐμάζεψε ὀλίγον δὲν εἶχε ὑστέρημα.

Ἡ ἀποστολὴ τοῦ Τίτου καὶ ἄλλων

16 Ἂς γίνῃ εὐχαριστία εἰς τὸν Θεόν, ὁ ὁποῖος δίνει τὸν ἴδιο ζῆλον γιὰ σᾶς εἰς τὴν καρδιὰ τοῦ Τίτου,

17 διότι ὄχι μόνον ἐδέχθηκε τὴν παράκλησίν σας, ἀλλ’ ἐπειδὴ ἔχει μεγάλον ζῆλον ἔρχεται ἐξ ἰδίας προθέσεως σ’ ἐσᾶς.

18 Μαζὶ δὲ μ’ αὐτὸν στέλλομεν τὸν ἀδελφόν, ὁ ὁποῖος ἐπαινεῖται ἀπὸ ὅλας τὰς ἐκκλησίας διὰ τὸ ἔργον του ὑπὲρ τοῦ εὐαγγελίου.

19 Καὶ ὄχι μόνον τοῦτο, ἀλλὰ καὶ διωρίσθηκε ἀπὸ τὰς ἐκκλησίας νὰ εἶναι συνοδοιπόρος μας εἰς τὴν ὑπηρεσίαν μας αὐτὴν ποὺ προσφέρομεν πρὸς δόξαν αὐτοῦ τοῦ Κυρίου καὶ διὰ νὰ δείξωμεν τὴν προθυμίαν μας.

20 Καὶ ἔτσι ἀποφεύγομεν τὸ νὰ μᾶς προσάψῃ κανεὶς μομφὴν διὰ τὸν τρόπον τῆς διαχειρήσεως τοῦ πλουσίου αὐτοῦ δώρου,

21 διότι ἀποβλέπομεν εἰς ὅ,τι εἶναι καλὸν ὄχι μόνον ἐνώπιον τοῦ Κυρίου ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων.

22 Στέλλομεν δὲ μαζὶ μ’ αὐτοὺς τὸν ἀδελφόν μας, τὸν ὁποῖον εἰς πολλὰς περιστάσεις ἐδοκιμάσαμεν καὶ εὑρήκαμεν πρόθυμον, τώρα δὲ πολὺ προθυμότερον ἕνεκα τῆς μεγάλης ἐμπιστοσύνης ποὺ ἔχει σ’ ἐσᾶς.

23 Εἴτε διὰ τὸν Τίτον πρόκειται, αὐτὸς εἶναι συμβοηθός μου, καὶ συνεργάτης εἰς τὸ ἔργον γιὰ σᾶς· εἴτε πρόκειται διὰ τοὺς ἀδελφούς μας, αὐτοὶ εἶναι ἀπεσταλμένοι τῶν ἐκκλησιῶν, δόξα τοῦ Χριστοῦ.

24 Ἀποδείξατε λοιπὸν εἰς αὐτοὺς τὴν ἀγάπην σας καὶ ὅτι ἔχω λόγους νὰ ὑπερηφανεύωμαι γιὰ σᾶς ἐνώπιον τῶν ἐκκλησιῶν.

Το αρχαίο κείμενο

1 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δεδομένην ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Μακεδονίας,

2 ὅτι ἐν πολλῇ δοκιμῇ θλίψεως ἡ περισσεία τῆς χαρᾶς αὐτῶν καὶ ἡ κατὰ βάθους πτωχεία αὐτῶν ἐπερίσσευσεν εἰς τὸ πλοῦτος τῆς ἁπλότητος αὐτῶν·

3 ὅτι κατὰ δύναμιν, μαρτυρῶ, καὶ ὑπὲρ δύναμιν, αὐθαίρετοι.

4 μετὰ πολλῆς παρακλήσεως δεόμενοι ἡμῶν τὴν χάριν καὶ τὴν κοινωνίαν τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους,

5 καὶ οὐ καθὼς ἠλπίσαμεν, ἀλλ' ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον τῷ Κυρίῳ καὶ ἡμῖν διὰ θελήματος Θεοῦ,

6 εἰς τὸ παρακαλέσαι ἡμᾶς Τίτον, ἵνα καθὼς προενήρξατο οὕτω καὶ ἐπιτελέσῃ εἰς ὑμᾶς καὶ τὴν χάριν ταύτην.

7 ἀλλ' ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε, πίστει καὶ λόγῳ καὶ γνώσει καὶ πάσῃ σπουδῇ καὶ τῇ ἐξ ὑμῶν ἐν ἡμῖν ἀγάπῃ, ἵνα καὶ ἐν ταύτῃ τῇ χάριτι περισσεύητε.

8 Οὐ κατ' ἐπιταγὴν λέγω, ἀλλὰ διὰ τῆς ἑτέρων σπουδῆς καὶ τὸ τῆς ὑμετέρας ἀγάπης γνήσιον δοκιμάζων·

9 γινώσκετε γὰρ τὴν χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι δι' ὑμᾶς ἐπτώχευσε πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε.

10 καὶ γνώμην ἐν τούτῳ δίδωμι· τοῦτο γὰρ ὑμῖν συμφέρει, οἵτινες οὐ μόνον τὸ ποιῆσαι, ἀλλὰ καὶ τὸ θέλειν προενήρξασθε ἀπὸ πέρυσι·

11 νυνὶ δὲ καὶ τὸ ποιῆσαι ἐπιτελέσατε, ὅπως καθάπερ ἡ προθυμία τοῦ θέλειν, οὕτω καὶ τὸ ἐπιτελέσαι ἐκ τοῦ ἔχειν.

12 εἰ γὰρ ἡ προθυμία πρόκειται, καθὸ ἐὰν ἔχῃ τις εὐπρόσδεκτος, οὐ καθὸ οὐκ ἔχει.

13 οὐ γὰρ ἵνα ἄλλοις ἄνεσις, ὑμῖν δὲ θλῖψις, ἀλλ ἐξ ἰσότητος ἐν τῷ νῦν καιρῷ τὸ ὑμῶν περίσσευμα εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρημα,

14 ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευμα γένηται εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα, ὅπως γένηται ἰσότης,

15 καθὼς γέγραπται· ὁ τὸ πολὺ οὐκ ἐπλεόνασε, καὶ ὁ τὸ ὀλίγον οὐκ ἠλαττόνησε.

16 Χάρις δὲ τῷ Θεῷ τῷ διδόντι τὴν αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ ὑμῶν ἐν τῇ καρδίᾳ Τίτου,

17 ὅτι τὴν μὲν παράκλησιν ἐδέξατο, σπουδαιότερος δὲ ὑπάρχων αὐθαίρετος ἐξῆλθε πρὸς ὑμᾶς.

18 συνεπέμψαμεν δὲ μετ' αὐτοῦ τὸν ἀδελφὸν οὗ ὁ ἔπαινος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ διὰ πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν· -

19 οὐ μόνον δὲ, ἀλλὰ καὶ χειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν ἐκκλησιῶν συνέκδημος ἡμῶν σὺν τῇ χάριτι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὑφ' ἡμῶν πρὸς τὴν αὐτοῦ τοῦ Κυρίου δόξαν καὶ προθυμίαν ἡμῶν· -

20 στελλόμενοι τοῦτο, μή τις ἡμᾶς μωμήσηται ἐν τῇ ἁδρότητι ταύτῃ τῇ διακονουμένῃ ὑφ' ἡμῶν,

21 προνοούμενοι καλὰ οὐ μόνον ἐνώπιον Κυρίου, ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον ἀνθρώπων.

22 συνεπέμψαμεν δὲ αὐτοῖς τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν, ὃν ἐδοκιμάσαμεν ἐν πολλοῖς πολλάκις σπουδαῖον ὄντα, νυνὶ δὲ πολὺ σπουδαιότερον πεποιθήσει πολλῇ τῇ εἰς ὑμᾶς.

23 εἴτε ὑπὲρ Τίτου, κοινωνὸς ἐμὸς καὶ εἰς ὑμᾶς συνεργός· εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν, ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν, δόξα Χριστοῦ.

24 Τὴν οὖν ἔνδειξιν τῆς ἀγάπης ὑμῶν καὶ ἡμῶν καυχήσεως ὑπὲρ ὑμῶν εἰς αὐτοὺς ἐνδείξασθε εἰς πρόσωπον τῶν ἐκκλησιῶν.

Β Προς Κορινθίους Επιστολή 9 (Πῶς γίνεται ἡ εἰσφορά)

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Κεντρικό Μενού

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Παπάς, πρόεδρος ποδοσφαιρικής ερασιτεχνικής ομάδας
Ρομφέα

Αν και οι περισσότεροι έχουν συνηθίσει τους παπάδες μόνο στις εκκλησίες, στο Πρόχωμα Θεσσαλονίκης τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί σε κάποιο βαθμό.

Μπορεί, καθημερινά, ο πατήρ Άγγελος να λειτουργεί, πρωί και απόγευμα, στην ενορία του, δίνοντας ευχές στους κατοίκους του χωριού, όμως "ξεκλέβει" αρκετό χρόνο από τις ασχολίες του για να ασχοληθεί με την αγαπημένη του ομάδα, την Αναγέννηση Προχώματος και, μάλιστα, από τη θέση του προέδρου!

Ομάδα με πολλές περγαμηνές στη Β' κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας (ΕΠΣΜ), καθώς βρίσκεται στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα, η Αναγέννηση Προχώματος ετοιμάζεται για αγώνες μπαράζ, προκειμένου να διεκδικήσει την άνοδό της στη μεγαλύτερη κατηγορία.

Ο πατήρ Άγγελος, από το πόστο του προέδρου, μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να δημιουργήσει μια ομάδα-πρότυπο. Η σκληρή δουλειά, σε όλους τους τομείς, έχει αποφέρει καρπούς κι αυτό αναγνωρίζεται από όλους.

Μάλιστα, στην τελευταία γιορτή της ΕΠΣΜ βραβεύτηκε ως πρόεδρος για το ήθος που επιδεικνύει η ομάδα στο πρωτάθλημα. Η πειθαρχία, η τάξη και η εργατικότητα αποτελούν τα σημαντικότερα στοιχεία που θέλει να βλέπει ο πατήρ Αγγελος από τους παίκτες του, οι οποίοι τον σέβονται βαθύτατα, όχι μόνο για το αξίωμά του, αλλά και γιατί είναι ο μοναδικός παπάς του χωριού.

"Μπορεί καθημερινά να έχω πολλές ασχολίες και να δαπανώ πολλές ώρες για τις υποχρεώσεις μου, όμως γνωρίζω ότι, αν θέλει κάποιος κάτι, το πετυχαίνει και μάλιστα το κάνει και καλά", αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πατήρ Άγγελος.

Και συνεχίζει: "Προσωπικά, είμαι από άλλο χωριό. Ήρθα στο Πρόχωμα πριν από έξι χρόνια. Από τότε προσφέρω τις υπηρεσίες μου στην ενορία και καταβάλλω μεγάλη προσπάθεια για να κάνω καλούς ανθρώπους. Η αγάπη μου για το ποδόσφαιρο ήταν εμφανέστατη από την πρώτη στιγμή, καθώς παρακολουθούσα συχνά, και χωρίς να εμφανίζομαι στις κερκίδες, τις προπονήσεις των ποδοσφαιριστών. Από την πρώτη στιγμή αγάπησα την ομάδα και το χωριό. Παρακολουθούσα, λοιπόν, τις προπονήσεις, ελπίζοντας να μην γίνομαι αντιληπτός. Όμως, δεν το κατάφερνα πάντα. Πρωταρχικός μου στόχος ήταν να φέρω στο δρόμο του Θεού τα παιδιά του χωριού. Τελικά, έπειτα από αρκετές προσπάθειες και την εμπλοκή μου στα κοινά της ομάδας, κατάφερα να φέρνω σήμερα, κάθε Κυριακή, στην εκκλησία περίπου 20 παιδιά, ποδοσφαιριστές, αθλητές".

Κάνοντας μια μικρή αναδρομή στην παρουσία της ομάδας του, αλλά και στη δική του παρουσία σ' αυτή, ο πατήρ Άγγελος επισημαίνει: "Πέρσι, η ομάδα ήταν σε κακή κατάσταση. Έφτασε σε σημείο να έχει μόνο 10-11 παίκτες σε κάθε προπόνηση, να μην έχει προπονητή, πρόεδρο και διοικητικό συμβούλιο. Τότε, μού έγινε πρόταση να αναλάβω την ομάδα και τη δέχτηκα με χαρά.

Άλλωστε, οι άνθρωποι γνώριζαν καλά ότι, μήνες νωρίτερα, έβλεπα κρυφά την ομάδα στις προπονήσεις και όχι μόνο. Έτσι, παρ' όλο που είχα πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας, αποφάσισα να ασχοληθώ με την Αναγέννηση, έχοντας ως στόχο τη δημιουργία μιας ομάδας-πρότυπο για τα ερασιτεχνικά δεδομένα. Εργάστηκα σκληρά και ο στόχος επιτεύχθηκε.

Όμως, το μεγαλύτερο κέρδος για μένα, για την κοινωνία, για την εκκλησία και το χωριό είναι ότι ήρθαν και εξακολουθούν να έρχονται στην εκκλησία νέα παιδιά. Μ' αυτό τον τρόπο, τα απέτρεψα από τις καφετέριες, τα ναρκωτικά και όλες τις μάστιγες της κοινωνίας".

Αν και τα έξοδα συντήρησης μιας ομάδας είναι πολλά, εντούτοις η Αναγέννηση λειτουργεί, χωρίς μεγάλο προϋπολογισμό και πάντα με τη βοήθεια απλών πολιτών και τις χορηγίες εταιρειών.

"Τα έσοδά μας είναι πολύ μικρά και προέρχονται αποκλειστικά από τις χορηγίες απλών ατόμων, από χορηγίες εταιρειών, από εισπράξεις εισιτηρίων αγώνων και από διάφορες εκδηλώσεις και χορούς, που γίνονται στο χωριό. Μέχρι στιγμής, η ομάδα λειτουργεί υποδειγματικά κι εγώ σαν πρόεδρος δεν έχω βάλει ούτε ένα ευρώ από την τσέπη μου.

Φυσικά, αν χρειαστεί μια ανάγκη, σαφώς και θα βάλω χρήματα, γιατί δεν είμαστε διατεθειμένοι, τόσο εγώ όσο και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, να την εγκαταλείψουμε. Πλέον, όλα λειτουργούν υποδειγματικά. Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που να τού χρωστάμε χρήματα. Επίσης, τα παιδιά παίζουν για τη φανέλα, γνωρίζοντας ότι δεν έχουν να κερδίσουν χρήματα.

Κι αυτό φαίνεται από τον αριθμό των παικτών που μετέχει στις προπονήσεις, καθώς δίνουν το 'παρών' περίπου 25 παίκτες. Τους ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο γιατί το αγαπούν και όχι τα χρήματα που πιθανόν να κέρδιζαν. Αξίζει να θυμηθούμε την πρώτη προπόνηση της σεζόν, όπου παραβρέθηκαν περίπου 45 άτομα, την ίδια στιγμή που άλλες χρονιές, την ίδια μέρα, μαζεύονταν περίπου 20 παίκτες".

Σήμερα, ο πατήρ Άγγελος κατάφερε να λειτουργεί την Αναγέννηση στα πρότυπα ευρωπαϊκών ομάδων. Όχι μόνο συσπείρωσε ένα ολόκληρο χωριό, το Πρόχωμα Θεσσαλονίκης, αλλά κατάφερε να δημιουργήσει και τμήματα, οδηγώντας δεκάδες παιδιά στον όμορφο και ασφαλή δρόμο του αθλητισμού.

"Η Αναγέννηση, εκτός από την ανδρική ομάδα διαθέτει σήμερα δύο τμήματα τζούνιορ και ένα τμήμα προπαιδικό, στο οποίο μετέχουν ποδοσφαιριστές μέχρι και 12 ετών.

Το μέλλον της ομάδας αναμένεται ακόμη καλύτερο, αφού καταφέραμε να συγκεντρώσουμε πάνω μας τα βλέμματα και των όμορων χωριών. Θεωρώ ότι αποτελούμε φωτεινό παράδειγμα για τα γύρω χωριά κι αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερα", αναφέρει ο ίδιος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αναλύοντας το επίπεδο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και ειδικότερα της Β΄ κατηγορίας, στην οποία αγωνίζεται η ομάδα του, ο πατήρ Άγγελος αναφέρει πως, σε γενικές γραμμές, το επίπεδο είναι καλό, αλλά ο ίδιος έχει απογοητευτεί από το θέμα της διαιτησίας. "Δεν ρίχνω σ' αυτήν την ευθύνη. Επίσης, δεν λέω ότι γίνονται εσκεμμένα τα λάθη.

Ωστόσο, διαπιστώνω ότι το επίπεδο είναι πολύ χαμηλό. Τουλάχιστον, σ' αυτές τις κατηγορίες θα περίμενα τα πράγματα να είναι πιο καθαρά. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, σε καμιά περίπτωση δεν είναι επαγγελματικό.

Ολοι οι ποδοσφαιριστές παίζουν σε κάποια ομάδα μόνο και μόνο επειδή αγαπούν το ποδόσφαιρο. Δεν στοχεύουν πουθενά, πλην κάποιων περιπτώσεων, που θα τους δούμε σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι απασχολούμε τα παιδιά με κάτι δημιουργικό", τονίζει χαρακτηριστικά ο πατήρ Άγγελος.

Το γεγονός ότι είναι παπάς δεν τον διαφοροποιεί σε τίποτα από τους υπόλοιπους πολίτες. Ο ίδιος εξακολουθεί να είναι οπαδός του Ηρακλή, ομάδα που ακολουθούσε από μικρός, να βρίσκεται πολλές ώρες κοντά στην οικογένειά του, να ασχολείται με δημιουργικά πράγματα, να επισκέπτεται φίλους, γνωστούς και συγγενείς στη γενέτειρά του, τη Γουμένισσα Κιλκίς.

Παράλληλα, βάζει και οριοθετεί νέους στόχους. Θέλει να δημιουργήσει και μια γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου, καθώς και να συνεχίσει να λειτουργεί το γήπεδο μπιτς βόλεϊ, σε χώρο ακριβώς δίπλα στο γήπεδο, το οποίο το καλοκαίρι γίνεται πόλος έλξης μικρών και μεγάλων, τόσο από το Πρόχωμα όσο και από τα γύρω χωριά.

"Θα πρέπει ο κόσμος να μάθει ότι και οι παπάδες λειτουργούν, όπως όλοι οι απλοί άνθρωποι. Επίσης, θα πρέπει οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας να βρίσκονται μέσα στην κοινωνία και να μετέχουν ενεργά σ' αυτήν, έχοντας ως στόχο να φέρουν στο δρόμο της Εκκλησίας απλούς πολίτες. Θα πρέπει, επίσης, να έρθουν σ' εμάς νεαρά παιδιά, αποτρέποντάς τα από κακοτοπιές και τις ασχήμιες της κοινωνίας", καταλήγει ο πατήρ Άγγελος.


Περισσότερα...