GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Όλα όσα συμβαίνουν, είναι θέλημα Θεού;
Απόψεις

Είναι όλα όσα  συμβαίνουν θέλημα Θεού;

Ο Άγιος Τριαδικός Θεός θέλει μόνον το καλό…δεν θέλει κάθε τι κακό…αλλά χάριν της απόλυτης ελευθερίας του πλάσματός Του επιτρέπει να γίνεται ότι το πλάσμα Του θέλει…επέλεξες το κακό; Κάντο... Οι Πεντηκοστιανοί θεωρούν ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς να το θέλει ο Θεός…

Αλλά ο διάβολος έχει δυστυχώς πείρα χιλιετιών και αλλοιώνει νοήματα λέξεων και παρασύρει πολλούς...

Παίρνουν το «ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσί» και δεν εννοούν ότι ακόμα και αυτές είναι εις γνώσιν του Θεού, αλλά ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς να το θέλει ο Θεός.

Άλλο ο Θεός Θέλει…άλλο ο Θεός Επιτρέπει…άλλο Ευδοκεί, άλλο Παραχωρεί…άλλο επέμβαση Του Θεού στην Ιστορία, άλλο Πρόνοια του Θεού για όλη τη δημιουργία Του και βεβαίως για τον Άνθρωπο και την Ιστορία…καμία σχέση το ένα με το άλλο…άπαξ και τα μπερδέψαμε μπήκαμε σε αίρεση…

Και όταν μπούμε θεωρούμε εμμέσως πλην σαφώς ότι και το κατάντημά μας είναι θέλημα του Θεού…μη γένοιτο…και η άλωση είναι θέλημα Θεού…και οι πόλεμοι είναι θέλημα Θεού…και ο αφανισμός εθνών είναι θέλημα Θεού…
Προσάπτουμε κάθε γεγονός της Ιστορίας ως θέλημα Θεού...όχι αδέρφια...εις γνώσιν Του Θεού το κάθε τί ναι...όχι θέλημα όμως...επιλογή δική μας είναι το κάθε τί...επιλογή του ανθρώπου...
...Αξιοποιούμε το κάθε προφητευθέν ως θέλημα Θεού……επειδή προφητεύθηκε σημαίνει ότι είναι θέλημα του Θεού;…προφητεύθηκε για να προετοιμάσει αυτούς που στέκουν υπό τη σκέπη Του να ετοιμαστούν, να οπλιστούν …είναι άχρονος ο Θεός και ξέρει το αποτέλεσμα των πράξεών μας, ξέρει που βαδίζουμε…επειδή εμείς το θέλουμε…όχι Εκείνος… σαφώς Εκείνος το επιτρέπει γιατί μας έπλασε ελεύθερους…αλλά όχι ότι το θέλει κιόλας…έλεος αδέρφια…
ότι στραβό συμβαίνει (αλώσεις, γενοκτονίες, πόλεμοι, πείνες, κ.λ.π) είναι κατά Παραχώρησιν Θεού…και αν μέσα από αυτά Οικονομήσει ο Θεός και βγάλει Αγίους, Μάρτυρες ,Ομολογητές κ.λ.π….είναι γιατί είναι ο ένας Αληθινός Τριαδικός Θεός και «τα αδύνατα παρά τοις ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ εστί»…....είναι γιατί «Θέλει πάντας σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν»…

Αν δεν γνωρίζουμε κάτι καλύτερα να μην το εξηγούμε…ας το παραθέτουμε ως έχει…παίρνουμε τα λεχθέντα από τον γ.Παΐσιο και τα φέρνουμε στα μέτρα μας (κλασική μέθοδος όλων των αιρέσεων που γίνεται και με το Ευαγγέλιο) για να πούμε εμμέσως ότι «ότι και να κάνουμε πολεμήσουμε δε πολεμήσουμε την παιδαγωγία θα την υποστούμε…με την ίδια λογική προσευχηθούμε δε προσευχηθούμε την παιδαγωγία θα την υποστούμε»…μέγα λάθος, μέγιστο, και εκ του Πονηρού δια της αγνοίας μας βγαλμένο…
Το κάθε λεπτό είναι στα χέρια του καθενός…θες να μείνεις άπραγος μείνε, θες να πολεμήσεις πολέμησε, ο Θεός επιβλέπει τα πάντα…δεν επεμβαίνει όποτε μας καπνίσει εμάς…όχι αδέρφια...μας έπλασε, μας ειδοποίησε, μας άφησε ελεύθερους, παρακούσαμε, εκτροχιαστήκαμε μας παιδαγωγεί κατά καιρούς και πάντα προειδοποιώντας, πάλι οδεύουμε εις κρυμνόν, στέλνει τον Υιό Του, διδάσκει, νουθετεί, νικά τον θάνατο, Μετεμορφώθει, Ανεστήθει, Αναλήφθει, στέλνει το 3ο πρόσωπο, τον Παράκλητο, και αφήνει τους συνεχιστές Του αποστόλους κ.λ.π. για τα περαιτέρω)…από τότε και μέχρι την Δευτέρα του Παρουσία, όταν ο Θεός επεμβαίνει γίνεται θαύμα και επεμβαίνει όποτε Εκείνος Θέλει…σε όλες τις υπόλοιπες στιγμές το κάθε πραχθέν και κάθε αποτέλεσμα είναι της κάθε δικής μας αποκλειστικά ενέργειας…
Τον ακολουθείς; είσαι υπό τη σκέπη Του και δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς…κάνεις του κεφαλιού σου;…είσαι έρμαιο του Πονηρού…δεν σε προστατεύει τότε…αφού τον απώθησες…σου φταίει ο Θεός;;
…έχουμε τόσα ιστορικά προηγούμενα για να δούμε πράξεις και αποτελέσματα, και, όταν κάποιοι Πατέρες «έδειξαν» την άπειρη Αγάπη, Μακροθυμία, Δικαιοσύνη, Παιδαγωγία του Θεού προς το πλάσμα Του μέσα σε αυτά, κατάφερε και ο Πονηρός και μπήκε και μας κοίμισε…πως;…ξέρει άπταιστα τον Λόγο Του Θεού, ξέρει ότι εμείς δεν έχουμε ιδέα τι λέει ο Λόγος Του Θεού, πιάνει και αποκόπτει προτάσεις από την Αγία Γραφή και από τους Πατέρες της Εκκλησίας και μας τις σερβίρει έτοιμες πακέτο με την αλλοίωση καταρχήν του λογισμού μας και κατ’ επέκταση της όλης στάσης μας για την πορεία μας, για την Ιστορία, για το μέλλον, για την Σωτηρία μας τελικά…
Καταφέρνει ο Πονηρός και προφητευφθέντα που μας προσφέρονται για να ετοιμαστούμε κατάλληλα, τα αλλοιώνουμε βλάσφημα…το ξαναγράφω ΒΛΑΣΦΗΜΑ…θεωρώντας (σήμερα) ότι δεν χρειάζεται να πολεμήσουμε αφού έρχεται η παιδαγωγία Του για την κατάντια μας (αφού και να πολεμήσουμε θα έρθει…δηλαδή;; δεχόμαστε το «γραμμένο»; την μοίρα; το πεπρωμένο;;;)…και ποιος ξέρει (αύριο) δε θα χρειάζεται να προσευχηθούμε γιατί ότι είναι να πάθουμε θα το πάθουμε…εκεί φτάνουμε δυστυχώς…κατάφερε ο Πονηρός να μας κάνει άβουλα όντα…αλλά ο Θεός δεν μας θέλει έτσι…
Να είμαστε σίγουροι αν η καγκουριά μας έτσι δέχεται τα προφητευφθέντα, ενδέχεται ο Θεός να μην πραγματοποιήσει κανένα από αυτά…αφού αντί να μας προετοιμάσουν σωστά μας ρίχνουν πιο βαθιά στην απώλεια…
Ο τελικός σκοπός κάθε ενέργειας του 3ου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Αγίου Πνεύματος=Παράκλητος (μία εκ των οποίων και οι προφητείες) είναι η Σωτηρία μας…αν αυτή δεν έρχεται προετοιμάζοντας μας αλλά καταρρακώνοντας μας…δεν πρόκειται να τις ζήσουμε τις προφητείες αυτές…

Δεν γνωρίζουμε πως λειτουργεί η Πρόνοια του Θεού, πως "στέκεται" ο Θεός και επιβλέπει την Ιστορία, πότε και πως επενέβη, τι είναι Το Κατ΄ Ευδοκίαν Θέλημά Του και τι Το κατά Παραχώρησιν…όλα τα κάνουμε αχταρμά γι’ αυτό και σε λίγο θα θεωρούμε ότι και ο Αντίχριστος θέλημα του Θεού είναι… οπότε…ας έρθει και αυτός…ο Θεός το επιτρέπει…
Είναι έτσι;;;…ο Θεός να μας ελεήσει…

Ο Άγιος Τριαδικός Θεός Επιβλέπει, Προνοεί, και Ελέγχει τα πάντα…
Ο άρχων του κόσμου τούτου ο Διάολος και όλο το τάγμα του, δεν έχει κριθεί ακόμα…αλωνίζει…κάνει ότι του καρφώσει…σε βρήκε ανοχύρωτο; Σε κατέλαβε, σε βρήκε υπό τη σκέπη του Αγίου Τριαδικού Θεού; δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα…

Ο Άγιος Τριαδικός Θεός θέλει την Σωτηρία μας, θέλει να επανέλθουμε στην προ της πτώσεως κατάστασή μας…οικιοθελώς…η καγκουριά μας όμως ήθελε άλλα…τα επέτρεψε…αυτό θα πει Ελευθερία…έκανε άρσεν-θύλη τον άνθρωπο…να μια Πρόνοια αφού προγνώριζε την πτώση μας… …πάλι πηγαίναμε στραβά… Παραχώρησε κατακλυσμό αλλά προειδοποιώντας 120 χρόνια…στην προειδοποίηση η Αγάπη Του, στο παρατεταμένο διάστημα η Μακροθυμία Του…στο γεγονός η παιδαγωγία Του και η Δικαιοσύνη Του…στο εσωτερικό της κιβωτού το λείμα… εμείς όλοι που θα είμαστε;…στο επόμενο γεγονός που χρόνια προειδοποιούμαστε, αλλά χλευάζουμε, κοιμόμαστε, πλάθουμε στα μέτρα μας όλες τις προειδοποιήσεις, μαζεύουμε τρόφιμα στις αποθήκες μας όχι ως στοιχειώδη πρόνοια αλλά για να χαλαρώσουμε ως ο Πλούσιος με τις γεμάτες αποθήκες της παραβολής, αλλά στην ουσία για την Σωτηρία μας τίποτα δεν κάνουμε;;…

Άποψη από συζ΄γτηση σε φόρουμ του Αγίου Όρους.
http://forum.christian-orthodox.gr/viewtopic.php?f=2&t=141&p=72463