GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Η βλασφημία…
Απόψεις

Ενώ δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να βρίση το όνομα του πατέρα ή της μητέρας μας, εν τούτοις οι πιο πολλοί από μας, για να μην πώ όλοι, ακούμε με την πιο μεγάλη αδιαφορία τους άλλους να βρίζουν ένα όνομα κατά πάντα σεβαστό, ένα όνομα τίμιο, τιμιώτατο, ένα όνομα πού είνε πάνω απ΄ όλα τα ονόματα, και αυτό είνε το όνομα του Θεού, το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χρίστου, του αληθινού Θεού και σωτήρος μας.

Αυτό το όνομα βλαστημούν και βρίζουν χιλιάδες άνθρωποι κάθε μέρα στους δρόμους, στις πλατείες, στα σπίτια, στα εργοστάσια, στις αυλές των σχολείων, στους στρατώνες, στα αυτοκίνητα, στα τραίνα, στα πλοία και στα αεροπλάνα.

Παντού, όπου ζουν και κινούνται άνθρωποι, θα βρεθούν άτομα, πού για οποιαδήποτε αφορμή, μικρή και ασήμαντη, θ΄ ανοίξουν τα βρωμερά τους στόματα και θα βγάλουν σκορπιούς και φίδια, λέξεις δηλαδή πού προσβάλλουν το όνομα του Χρίστου. Και δεν βρίζουν μόνο το όνομα του Χρίστου, αλλά και το όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου και όλων των αγίων. Βλαστημούν ακόμη τον τίμιο σταυρό, την ιερή κολυμβήθρα, το άγιο δισκοπότηρο και ότι άλλο όσιο και ιερό έχει η θρησκεία μας.

Σ’ αυτούς πού έχουν την κακή συνήθεια να βλαστημούν, στον καθένα απ΄ αυτούς στρεφόμεθα και λέμε:

Βλαστημάς; Χριστιανός δέν είσαι.

Γιατί ο χριστιανός έμαθε να σέβεται το όνομα του Θεού, να το αγαπά και να το λατρεύη και να προτιμά να θανατωθή παρά να βλαστημήση το άγιο όνομα του Θεού. Πόσοι μάρτυρες δεν ύπέμειναν φρικτά μαρτύρια, γιατί δεν θέλησαν να βρίσουν το Χριστό!

Βλαστημάς; Άνθρωπος δεν είσαι. Γιατί κανένας άνθρωπος, πού έχει μέσα του μια σπίθα θρησκευτικότητος, δεν βλαστημάει αυτό πού λατρεύει. Αν πάς στους αγρίους και βλαστημήσης το θεό πού λατρεύουν, οι άγριοι θα ορμήσουν πάνω σου και χίλια χέρια θα σε κάνουν κομμάτια, γιατί οι άγριοι δεν επιτρέπουν σε κανένα να κοροϊδεύη τη θρησκεία τους.

Βλαστημάς; Ούτε ζώο δεν είσαι. Γιατί τα ζώα αναγνωρίζουν και αγαπούν το αφεντικό τους πού τα ταΐζει. Ένα κόκκαλο αν ρίξης στο σκυλί, το σκυλί δεν εχει γλώσσα να σου πή ευχαριστώ, αλλά κουνάει την ουρά του και έτσι εκδηλώνει την ευχαριστία και την ευγνωμοσύνη του. Μόνο το λυσσασμένο σκυλί δεν γνωρίζει το αφεντικό του και το δαγκώνει. Σαν το λυσσασμένο σκυλί είνε ο βλάσφημος. Βλαστημά, δαγκώνει με τη γλώσσα του τον ευεργέτη του, το Χριστό.

Βλαστημάς; Είσαι χειρότερος και από το Διάβολο. Γιατί ο Διάβολος ακούει το όνομα του Θεού και τρέμει. Ο ίδιος δεν βλαστημάει, βάζει άλλους να βλαστημούν το άγιο όνομα του Θεού.

Βλέπεις, άνθρωπε, πόσο χαμηλά πέφτεις, όταν βλαστημάς το Χριστό; Και μή νομίσης ότι για τις βλαστήμιες που λες θα μείνης ατιμώρητος. Η δικαιοσύνη του Θεού αργεί, αλλά δεν λησμονεί. Θα έρθη ώρα που θα τιμωρηθής. Έχουμε πολλά παραδείγματα ανθρώπων που βλαστημούσαν και τιμωρήθηκαν στον κόσμο αυτόν. Τιμωρήθηκαν, για να παραδειγματισθούν οι άλλοι και να πάψουν να βλαστημούν το όνομα του Θεού.

Ας αναφέρουμε δυο παραδείγματα.

Το ένα: Ένας μυλωνάς, επειδή δεν φυσούσε αέρας για να κίνηση τον ανεμόμυλο, έπεσε ανάσκελα και με τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών του μούντζωνε το Θεό. Δεν πέρασαν πολλές ώρες και ο ουρανός γέμισε από μαύρα σύννεφα, άστραφτε και βροντούσε, και ένας κεραυνός έπεσε πάνω στο μύλο του και τον έκαψε. Το άλλο παράδειγμα: Ένας στρατιώτης βλάστημος στον πόλεμο, παρ΄ όλες τις συμβουλές των αξιωματικών και των συναδέλφων του στρατιωτών, εξακολουθούσε να βλαστημάη. Αλλά μόλις άρχισε η μάχη, μια εχθρική σφαίρα ήλθε και σφράγισε το στόμα του για πάντα. Ο στρατιώτης έμεινε νεκρός. Η μάχη συνεχίστηκε. Όταν τέλειωσε, τον έθαψαν. Την άλλη μέρα όμως μια οβίδα από τα εχθρικά πυροβόλα ήρθε ακριβώς πάνω στον τάφο του, άνοιξε λάκκο και έκανε κομμάτια το κορμί του…

Πόσο κακό κάνει η βλαστήμια!

Όσοι ξένοι έρχονται στην Ελλάδα και ακούνε τους Έλληνες να βλαστημούν, απορούν γι΄ αυτό που γίνεται στον τόπο μας. Ένας Τούρκος -πάνε χρόνια τώρα- είχε διαβάσει το Ευαγγέλιο και είδε ότι το Ευαγγέλιο είνε ασύγκριτα ανώτερο από το Κοράνιο. Ο Τούρκος αποφάσισε να γίνη χριστιανός. Έφυγε από την Τουρκία και ήρθε στην Ελλάδα, για να βαπτιστή και να γίνη χριστιανός. Αλλά μόλις βγήκε από το πλοίο, άκουσε στην προκυμαία τέτοιες βλαστήμιες, που έφριξε, και άλλαξε γνώμη και προτίμησε να γυρίση πάλι στην πατρίδα του, όπου οι πατριώτες του δεν βλαστημάνε τον Αλλάχ.

Ω, τί κακό κάνει η βλαστήμια!alt

Αγαπητοί μου χριστιανοί! Η αγία μας Εκκλησία στις 27 Ιανουαρίου γιορτάζει την ανακομιδή των λειψάνων του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Αυτός ο άγιος, που ήταν ο μεγαλύτερος κήρυκας της Χριστιανοσύνης, αγαπούσε το Χριστό και δεν ήθελε να ακούη ούτε μια βλαστήμια. Σε μια φλογερή ομιλία του εναντίον της βλαστήμιας λέει, ότι αμαρτάνει όχι μόνο αυτός που βλαστημάει, αλλά και αυτός που ακούει βλαστήμιες και δεν διαμαρτύρεται. Ακούς, λέει ο ιερός Χρυσόστομος, κάποιον να βλαστημάη; Πλησίασε τον, συμβούλεψε τον μιά, δυό, τρεις φορές. Αν εξακολούθηση να βλαστημάη δημοσίως το όνομα του Θεού, τότε μή φανής αδιάφορος. Έχεις χέρια; Χτύπησε τον στο πρόσωπο. Χέρι που θα χτυπήση βλάστημο, θ΄ αγιάση.

Αυτά λέει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αλλ΄ εμείς δεν είμαστε άγιοι Χρυσόστομοι, για να δώσουμε μια τέτοια συμβουλή, να χτυπάνε και να δέρνουν οι χριστιανοί τους βλάστημους. Οι δυστυχισμένοι αυτοί άνθρωποι, οι περισσότεροι απ΄ αυτούς, δεν άκουσαν λόγο Θεού. Στο σκοτάδι ζουν. Μεσάνυχτα έχουν. Αν ξυπνήσουν, αν δουν το φώς, θ΄ αλλάξουν. Γι΄ αυτό, αγαπητοί μου, σας παρακαλώ πολύ, πλησιάστε αυτούς πού βλαστημούν και προσπαθήστε με τις συμβουλές σας και προ παντός με το καλό σας παράδειγμα να τους πείσετε να πάψουν να βλαστημούν το όνομα του Θεού. Πρέπει να το κάνετε, να το κάνουμε όλοι μας. Είνε καθήκον μας ιερό.

Η Μητρόπολις Φλωρίνης τύπωσε χιλιάδες αντιβλασφημικές πινακίδες. Όποιος θέλει ας ζήτηση να πάρη. Και το άρθρο αυτό, που ακούς ή διαβάζεις, σε παρακαλώ να το δώσης στους βλαστήμους να το διαβάσουν. Ποιος ξέρει; ίσως κι΄ αυτοί μετανοήσουν. Είθε όλοι μας να δουλέψουμε με ζήλο, για να σβήση από την πατρίδα μας το αίσχος αυτό, που λέγεται βλαστήμια.

Πηγή: Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου, Κοινωνικοί πληγαί, σελ. 26-30

Αναδημοσίευση από vatopaidi.wordpress.com

Διαβάσε επίσης: Η βλασφημία και η αντιμετώπιση της (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος)