GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Οι Έλληνες της λέσχης Bilderberg
Ειδήσεις

Στο ισπανικό ξενοδοχείο Dolce Sitges, νότια της Βαρκελώνης, θα Πραγματοποιηθεί η συνάντηση της Λέσχης Μπίλτερμπεργκ μεταξύ 3 και 6 Ιουνίου 2010.
Μεταξύ των συμμετεχόντων απο ελληνικής πλευράς Μπακογιάννη Ντόρα τέως πουργός Εξωτερικών, Αλογοσκούφης Γεώργιος Μέλος του Κοινοβουλίου, Αράπογλου Τάκης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Δαυίδ George A. Πρόεδρος Coca-Cola Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως Co (HBC) Α.Ε, Διαμαντοπούλου Αννα Υπουργός Παιδείας, Στουρνάρας Γιάννης Διευθυντής Ερευνών- Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ),

Κυριακόπουλος Οδυσσέας Πρόεδρος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου S & B, Παπαχελάς Αλέξης Δημοσιογράφος – Καθημερινή, Παπαλεξόπουλος Δημήτρης Διευθύνων Σύμβουλος Τσιμέντων Τιτάν ΣΙΑ Α.Ε, Παπαθανασίου Γιάννης τέως υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Τσούκαλης Λουκάς Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ELlAMEP)

Αναλυτικά η λίστα συμμετεχόντων που έχει διαρρεύσει:

BEL Davignon, Etienne F. Επίτιμος Πρόεδρος, Bilderberg Συναντήσεις? Αντιπρόεδρος, Suez Tractebel

DEU Ackermann, πρόεδρος Josef του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής επιτροπής της ομάδας, η Deutsche Bank AG

ΗΠΑ Αλέξανδρος, Keith Β. Διευθυντής, Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας

GRC Αλογοσκούφης, Μέλος Γεώργιος του Κοινοβουλίου

ΗΠΑ Altman, Roger Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Γ., Συνεργάτες Evercore, Inc

GRC Αράπογλου, ο Τάκης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εθνική Τράπεζα της Greecε

TUR Μπαμπατζάν, Ali Υπουργός Επικρατείας και αναπληρωτής πρωθυπουργός

GRC Μπακογιάννη, Υπουργός Ντόρα Εξωτερικών

NOR Baksaas, Jon Fredrik Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Telenor

PRT Balsemao, Francisco Pinto Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Impresa, SGPS? Πρώην πρωθυπουργός

FRA Baverez, Nicolas Partner, Gibson, Dunn & Crutcher LLP

ITA Bernabe, Franco Telecom Italia SpA CEO

SWE Bildt, Carl Υπουργός Εξωτερικών

SWE Bjorklund, υπουργός Jan Παιδείας? Ηγέτης του κόμματος των Φιλελευθέρων

CHE Blocher, Christoph Σύμβουλος Πρώην Swiss? Πρώην Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος EMS

FRA Bompard, Alexandre CEO, Ευρώπη 1

ΗΠΑ Boot, Max Jeane Kirkpatrick J. Senior Fellow Εθνικής Μελετών Ασφαλείας, του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων

Α.Π.Θ. Bronner, Εκδότης και Διευθυντής Σύνταξης Oscar, Standard Der

FRA Castries, Henri de Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, AXA

ESP Cebrian, Juan Luis Διευθύνων Σύμβουλος, Grupo Prisa

BEL Coene, Luc Κυβερνήτης Αντιπρόεδρος, Εθνική Τράπεζα του Βελγίου

ΗΠΑ Collins, Timothy Γ. Ανώτερος Διευθύνων Σύμβουλος και CEO, Ripplewood Holdings, LLC

GRC Δαυίδ, Πρόεδρος George A., η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Co (HBC) Α.Ε.

GRC Διαμαντοπούλου, Μέλος του Κοινοβουλίου Άννα

ITA Draghi, Κυβερνήτης Mario, Banca d'Italia

ΗΠΑ Eberstadt, Νικόλαος Ν. Henry Scholar Wendt στην Πολιτική Οικονομία, Επιχειρήσεις Ινστιτούτο American Δημόσιας Πολιτικής Έρευνας

DNK Eldrup, Anders Πρόεδρε, DONG Energy A / S

ITA Elkann, Πρόεδρος Ιωάννης, SpA Exor? Αντιπρόεδρος, η Fiat SpA

DEU Enders, CEO Thomas, Airbus SAS

ESP Entrecanales, Jose Manuel πρόεδρος, Acciona

Α.Π.Θ. Φάιμαν, Werner Ομοσπονδιακός Καγκελάριος

ΗΠΑ Ferguson, Niall Laurence Α. Καθηγητής Tisch της Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Harvard

IRL Gleeson, Πρόεδρος Dermot, AIB Group

ΗΠΑ Graham, Donald E. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Η Εταιρεία Post Washington

NLD Halberstadt, Καθηγητής Victor Οικονομικών, Πανεπιστήμιο του Leiden? Πρώην Επίτιμος Γενικός Γραμματέας της Bilderberg Συνελεύσεις

NLD Ballin Hirsch, Ernst M.H. Υπουργός Δικαιοσύνης

ΗΠΑ Χόλμπρουκ, Richard C. ΗΠΑ Ειδικό Εκπρόσωπο για το Αφγανιστάν και το Πακιστάν

NLD Hommen, Jan H.M. Πρόεδρος, ING N.V.

INT Σέφερ Hoop, Jaap G. de Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ

ΗΠΑ Τζόνσον, Τζέιμς Αντιπρόεδρος Α., ο Περσέας, LLC

ΗΠΑ Ιορδανία, νεώτερος, Vernon E. Ανώτερος Διευθύνων Σύμβουλος, Lazard Freres & Co LLC

FIN KATAINEN, Jyrki Υπουργός Οικονομικών

ΗΠΑ Keane, John M. Senior Partner, Συνεργάτες SCP? Γενικά, Αμερικανικό Στρατό, αποστρατεία

ΗΠΑ Kent, Muhtar Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, The Coca-Cola Company

GBR Kerr, Μέλος Ιωάννης, Βουλή των Λόρδων? Του αναπληρωτή προέδρου, η Royal Shell plc ολλανδικά

DEU Klaeden, Eckart von Εξωτερική Πολιτική Εκπρόσωπος του CDU / CSU

ΗΠΑ Kleinfeld, Klaus Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, της Alcoa Inc

TUR Koc, Μουσταφά V. πρόεδρος, Koc Holding A.S.

DEU Koch, Roland πρωθυπουργός της Έσσης

TUR Kohen, Σάμη Αρθρογράφος Senior Εξωτερικών, Milliyet

ΗΠΑ Kravis, Henry R. Senior Fellow στο Ινστιτούτο Hudson, Inc

INT Kroes, Επίτροπος Neelie, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

GRC Κυριακόπουλος, Οδυσσέας Πρόεδρος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου S & B

FRA Lagarde, Christine Υπουργός Οικονομίας, Βιομηχανίας και Απασχόλησης

INT Lamy, Pascal Γενικός Διευθυντής, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

PRT Leite, Manuela Ferreira Leader, PSD

ESP Leon Gross, Μπερναρντίνο Γενικός Διευθυντής της Προεδρίας της ισπανικής κυβέρνησης

DEU Loscher, Διευθύνων Σύμβουλος της Πέτρος, η Siemens AG

GBR Mandelson, Γραμματέας Peter of State for Business, Enterprise & Κανονιστικής Μεταρρύθμισης

INT Maystadt, Philippe Πρόεδρος, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

ΜΠΟΡΕΙ McKenna, Frank Πρώην πρέσβης στις ΗΠΑ

GBR Micklethwait, John Editor-in-Chief, The Economist

FRA Montbrial, Thierry de Πρόεδρε, Γαλλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων

ITA Monti, πρόεδρος Mario, Universita Commerciale Luigi Bocconi

ESP CUYAUBÉ Moratinos, Miguel υπουργός Α. Εξωτερικών

ΗΠΑ Mundie, Craig J. Chief Research Officer και Στρατηγικής, Microsoft Corporation

CAN Munroe-Blum, κύριος Heather και Αντικαγκελλάριο του Πανεπιστημίου McGill

NOR Myklebust, Egil Πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της SAS, η Norsk Hydro ASA

DEU Nass, Matthias Επιμελητής, Die Zeit

NLD Βεατρίκη, H.M. η Βασίλισσα της Ολλανδίας

ESP Νιν Genova, Χουάν Μαρία Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, La Caixa

FRA Olivennes, Denis Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής Σύνταξης, Le Nouvel Observateur

FIN Ollila, Jorma πρόεδρος, Royal Shell plc ολλανδικά

GBR Osborne, Γιώργος καγκελάριος Σκιά του Θησαυροφυλακίου

FRA Oudea, Frederic Διευθύνων Σύμβουλος, Societe Generale

ITA Padoa-Schioppa, Tommaso Πρώην Υπουργός Οικονομικών? Προέδρου του Notre Europe

GRC Παπαχελάς, Αλέξης Δημοσιογράφος, Καθημερινή

GRC Παπαλεξόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτρης, Τσιμέντων Τιτάν ΣΙΑ Α.Ε.

GRC Παπαθανασίου, υπουργός Γιάννης Οικονομίας και Οικονομικών

ΗΠΑ Perle, Richard N. Fellow Resident, Αμερικανικό Ινστιτούτο για τη Δημόσια Επιχείρηση Πολιτικής Έρευνας

BEL Philippe, H.R.H. Πρίγκιπας

PRT Pinho, Manuel Υπουργός Οικονομίας και Καινοτομίας

INT Pisani-Ferry, Διευθυντής Jean, Bruegel

ΜΠΟΡΕΙ Prichard, J. Robert Πρόεδρος S. και Διευθύνων Σύμβουλος, Metrolinx

ITA Πρόντι, Πρόεδρος Romano, Ίδρυμα για τη συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο

FIN Rajalahti, Hanna Editor Διαχείριση, Talouselama

ΜΠΟΡΕΙ Reisman, Heather M. πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Βιβλία Indigo & Μουσική Α.Ε.

NOR Reiten, Eivind Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, η Norsk Hydro ASA

CHE Ringier, Μιχαήλ Πρόεδρος, Ringier AG

ΗΠΑ Rockefeller, David Πρώην Πρόεδρος, Chase Manhattan Bank

ΗΠΑ Rubin, R. Barnett Διευθυντής Μελετών και Senior Fellow, Κέντρο για τη Διεθνή Συνεργασία, στο New York University

TUR Sabanci Ντιντσέρ, Πρόεδρος Suzan, Akbank

ΜΠΟΡΕΙ Samarasekera, Indira V. Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο Καγκελάριος του Πανεπιστημίου της Αλμπέρτα

Α.Π.Θ. Scholten, τα κράτη Ρούντολφ του Διοικητικού Συμβουλίου των Εκτελεστικών Διευθυντών, Oesterreichische Kontrollbank AG

ΗΠΑ Sheeran, Josette Εκτελεστικός Διευθυντής, του ΟΗΕ Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα

ITA Siniscalco, Domenico Αντιπρόεδρος, Morgan Stanley International

ESP Solbes, Pedro Αντιπρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης? Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών

ESP Σοφία, H.M. η βασίλισσα της Ισπανίας

ΗΠΑ Steinberg, James B. αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών

INT Stigson, Bjorn πρόεδρος, Παγκόσμιο Συμβούλιο Επιχειρήσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

GRC Στουρνάρας, Γιάννης Διευθυντής Ερευνών, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)

IRL Sutherland, Peter D. πρόεδρος, BP plc και ο πρόεδρος, Sachs Goldman International

INT Tanaka, Nobuo Εκτελεστικός Διευθυντής, Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας

GBR Taylor, J. πρόεδρος Martin, η Syngenta International AG

ΗΠΑ Thiel, Peter A. Πρόεδρε, Clarium Management Capital, LLC

DNK Thorning-Schmidt, Helle Leader ΤΗΣ Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα

DNK Andersen Thune, Thomas Partner και CEO, Λάδι Maersk

Α.Π.Θ. Treichl, Ανδρέας Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, η Erste Bank Group AG

INT Trichet, Jean-Claude Πρόεδρος, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

GRC Τσούκαλης, Λουκάς Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ELlAMEP)

TUR Ugur, Διευθύνων Σύμβουλος Agah, Borusan Holding

FIN Vanhanen, πρωθυπουργός Matti

CHE Vasella, Daniel Πρόεδρος L. και Διευθύνων Σύμβουλος, Novartis AG

NLD Veer, Jeroen van der επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας, η Royal Shell plc ολλανδικά

ΗΠΑ Volcker, Paul A. προέδρου, την Ανάκαμψη της Οικονομίας Γνωμοδοτικό Συμβούλιο

SWE Wallenberg, ο πρόεδρος Jacob, AB Επενδυτών

SWE Wallenberg, Marcus πρόεδρος, η SEB

NLD Wellink, Πρόεδρο Nout, De Nederlandsche Bank

NLD Wijers, Hans πρόεδρος, AkzoNobel NV

GBR Wolf, Martin H. Associate Editor & Διευθύνων σχολιαστής Economics, The Financial Times

ΗΠΑ Wolfensohn, πρόεδρος James D., Wolfensohn & Company, LLC

ΗΠΑ Γούλφοβιτς, Paul Scholar Επισκέπτης, Αμερικανικό Ινστιτούτο για τη Δημόσια Επιχείρηση Πολιτικής Έρευνας

INT Zoellick, Robert B. Πρόεδρε, Ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας

GBR Bredow, Vendeline von Ανταποκριτή Business, The Economist (εισηγητή)

GBR McBride, Edward Editor Business, The Economist (εισηγητή)

http://www.axiaplus.gr

http://infognomonpolitics.blogspot.com/2010/06/bilderberg.html#ixzz0pijgkAsx