GreekRussian (CIS)
Προς Γαλάτας επιστολή 4 (Θεία υἱοθεσία διὰ τῆς πίστεως εἰς τὸν Χριστόν - Ὁ Παῦλος προτρέπει τοὺς πιστοὺς νὰ μὴ ἐπιστρέφουν πρὸς τὰ ὀπίσω - Παράδειγμα ἀπὸ τὴν Παλαιὰν Διαθήκην)

Θεία υἱοθεσία διὰ τῆς πίστεως εἰς τὸν Χριστόν

1 Ἐκεῖνο ποὺ ἐννοῶ εἶναι ὅτι, ἐφ’ ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος εἶναι ἀνήλικος, δὲν διαφέρει καθόλου ἀπὸ τὸν δοῦλον, ἂν καὶ εἶναι κύριος ὅλης τῆς περιουσίας,

2 ἀλλὰ εἶναι ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν ἐπιτρόπων καὶ διαχειριστῶν μέχρι τῆς προθεσμίας, τὴν ὁποίαν ὥρισε ὁ πατέρας.

3 Ἔτσι καὶ ἐμεῖς, ὅταν ἤμαστε ἀνήλικοι, ἤμαστε ὑποδουλωμένοι κάτω ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου.

4 Ὅταν ὅμως συμπληρώθηκε ὁ χρόνος, τότε ἔστειλε ὁ Θεὸς τὸν Υἱόν του, ὁ ὁποῖος ἐγεννήθηκε ἀπὸ γυναῖκα καὶ διετέλεσε ὑπὸ τὸν νόμον, διὰ νὰ ἐξαγοράσῃ ἐκείνους,

5 οἱ ὁποῖοι ἦσαν δοῦλοι κάτω ἀπὸ τὸν νόμον, διὰ νὰ πάρωμεν τὴν υἱοθεσίαν.

6 Καὶ ἐπειδὴ εἶσθε υἱοί, ὁ Θεὸς ἔστειλε στὶς καρδιές σας τὸ Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ του, τὸ ὁποῖον κράζει Ἀββᾶ, Πατέρα.

7 Ὥστε δὲν εἶσαι πλέον δοῦλος, ἀλλὰ υἱός, ἐὰν δὲ εἶσαι υἱός, εἶσαι τότε καὶ κληρονόμος τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Παῦλος προτρέπει τοὺς πιστοὺς νὰ μὴ ἐπιστρέφουν πρὸς τὰ ὀπίσω

8 Ἀλλὰ τότε, ἐπειδὴ δὲν ἐγνωρίζατε τὸν Θεόν, ἤσαστε δοῦλοι εἰς ὄντα, τὰ ὁποῖα κατ’ οὐσίαν δὲν εἶναι θεοί.

9 Τώρα ὅμως, ἀφοῦ ἐγνωρίσατε τὸν Θεὸν ἢ μᾶλλον ἐγνωρισθήκατε ἀπὸ τὸν Θεόν, πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν εἰς τὰ ἀδύνατα καὶ πτωχὰ στοιχεῖα, εἰς τὰ ὁποῖα πάλιν θέλετε νὰ εἶσθε δοῦλοι ὅπως καὶ πρίν;

10 Φυλάττετε ὡρισμένας ἡμέρας καὶ μῆνας καὶ ἐποχὰς καὶ ἔτη.

11 Φοβοῦμαι μήπως μάταια ἐκοπίασα γιὰ σᾶς.

12 Ἀδελφοί, σᾶς ἱκετεύω νὰ γίνετε ὅπως εἶμαι καὶ ἐγώ, διότι καὶ ἐγὼ ἤμουν ὅπως ἐσεῖς. Δὲν μοῦ ἐκάνατε κανένα κακό.

13 Ξέρετε ὅτι τὴν προηγουμένην φοράν, ἕνεκα σωματικῆς ἀσθενείας ἐκήρυξα σ’ ἐσᾶς τὸ εὐαγγέλιον

14 καὶ παρ’ ὅλον ὅτι τὸ σῶμά μου ἦτο γιὰ σᾶς πειρασμός, δὲν μὲ περιφρονήσατε οὔτε ἀηδιάσατε ἀλλὰ μὲ ἐδεχθήκατε σὰν ἄγγελον Θεοῦ, σὰν Χριστὸν Ἰησοῦν.

15 Ποῦ εἶναι λοιπὸν ἡ ἱκανοποίησις ποὺ αἰσθανθήκατε; Διότι ἐγὼ μαρτυρῶ γιὰ σᾶς ὅτι ἐὰν ἦτο δυνατὸν καὶ τὰ μάτια σας θὰ ἐβγάζατε καὶ θὰ μοῦ τὰ ἐδίνατε.

16 Ὥστε ἔγινα τώρα ἐχθρός σας, ἐπειδὴ σᾶς λέγω τὴν ἀλήθειαν;

17 Αὐτοὶ οἱ διαστρέφοντες τὸ εὐαγγέλιον δείχνουν ζῆλον γιὰ σᾶς ὄχι πρὸς τὸ καλόν, ἀλλὰ θέλουν νὰ σᾶς ἀποκλείσουν ἀπὸ τὸ ἀληθινὸ εὐαγγέλιον, διὰ νὰ ἔχετε ζῆλον γι’ αὐτούς.

18 Εἶναι ὡραῖον πρᾶγμα νὰ εἶναι κανεὶς ζηλευτὸς διὰ τὸ καλόν, πάντοτε καὶ ὄχι μόνον ὅταν εἶμαι κοντά σας.

19 Παιδιά μου, γιὰ τὰ ὁποῖα πάλιν δοκιμάζω πόνους γέννας ἕως ὅτου μορφωθῇ μέσα σας ὁ Χριστός.

20 Πόσον θὰ ἤθελα νὰ εἶμαι τώρα μαζί σας καὶ νὰ ἀλλάξω τὸν τόνον τῆς φωνῆς μου, διότι βρίσκομαι εἰς ἀμηχανίαν γιὰ σᾶς.

Παράδειγμα ἀπὸ τὴν Παλαιὰν Διαθήκην

21 Πέστε μου σεῖς, οἱ ὁποῖοι θέλετε νὰ εἶσθε ὑπὸ τὸν νόμον, δὲν ἀκοῦτε τὸν νόμον;

22 Εἶναι γραμμένον, ὅτι ὁ Ἀβραὰμ εἶχε δύο υἱούς, ἕνα ἀπὸ τὴν δούλην του καὶ ἕνα ἀπὸ τὴν ἐλευθέραν.

23 Ἀλλ’ ὁ υἱὸς τῆς δούλης ἐγεννήθηκε κατὰ τὸν φυσικὸν νόμον, ἐνῷ τῆς ἐλευθέρας ἐγεννήθηκε δυνάμει τῆς ὑποσχέσεως τοῦ Θεοῦ.

24 Αὐτὰ εἶναι ἀλληγορικά. Αἱ δύο αὐταὶ γυναῖκες εἶναι εἱ δύο διαθῆκαι, ἡ μία ἡ ὁποία προῆλθε ἀπὸ τὸ ὄρος Σινᾶ καὶ γεννᾶ παιδιὰ διὰ δουλείαν·

25 αὐτὴ εἶναι ἡ Ἄγαρ, – διότι ἡ λέξις Ἄγαρ σημαίνει τὸ ὄρος Σινᾶ εἰς τὴν Ἀραβίαν – ἀντιστοιχεῖ δὲ εἰς τὴν σημερινὴν Ἱερουσαλήμ, ἡ ὁποία εἶναι δούλη μαζὶ μὲ τὰ παιδιά της.

26 Ἡ ἄνω ὅμως Ἱερουσαλὴμ εἶναι ἐλευθέρα, καὶ αὐτὴ εἶναι μητέρα ὅλων μας,

27 διότι εἶναι γραμμένον, Νὰ εὐφρανθῇς ἐσὺ ἡ στεῖρα, ποὺ δὲν γεννᾶς. Βγάλε φωνὴν καὶ φώναξε ἐσύ, ποὺ δὲν κοιλοπονᾶς, διότι θὰ ἔχῃ περισσότερα παιδιὰ ἡ ἐγκαταλειφθεῖσα παρὰ ἐκείνη ποὺ ἔχει ἄνδρα.

28 Ἐμεῖς δέ, ἀδελφοί, εἴμεθα, ὅπως καὶ ὁ Ἰσαάκ, παιδιὰ ὑποσχέσεως.

29 Ἀλλ’ ὅπως τότε ἐκεῖνος ποὺ ἐγεννήθηκε κατὰ τὸν φυσικὸν νόμον, κατεδίωκε ἐκεῖνον ποὺ ἐγεννήθηκε κατὰ πνεῦμα, ἔτσι καὶ τώρα.

30 Ἀλλὰ τί λέγει ἡ γραφή; Διῶξε τὴν δούλην καὶ τὸν υἱόν της, διότι δὲν πρόκειται νὰ κληρονομήσῃ ὁ υἱὸς τῆς δούλης μαζὶ μὲ τὸν υἱὸν τῆς ἐλευθέρας.

31 Ἄρα, ἀδελφοί, δὲν εἴμεθα παιδιὰ τῆς δούλης ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας.

Κεφάλαιο 4

1 Λέγω δέ, ἐφ' ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου, κύριος πάντων ὤν,

2 ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶ καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πατρός.

3 οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν δεδουλωμένοι·

4 ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον,

5 ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν.

6 Ὅτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν, κρᾶζον· ἀββᾶ ὁ πατήρ.

7 ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος, ἀλλ' υἱός· εἰ δὲ υἱός, καὶ κληρονόμος Θεοῦ διὰ Χριστοῦ.

8 Ἀλλὰ τότε μὲν οὐκ εἰδότες Θεὸν ἐδουλεύσατε τοῖς μὴ φύσει οὖσι θεοῖς·

9 νῦν δὲ γνόντες Θεόν, μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ Θεοῦ, πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα, οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν θέλετε;

10 ἡμέρας παρατηρεῖσθε καὶ μῆνας καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτούς;

11 φοβοῦμαι ὑμᾶς μήπως εἰκῆ κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς.

12 Γίνεσθε ὡς ἐγώ, ὅτι κἀγὼ ὡς ὑμεῖς, ἀδελφοί, δέομαι ὑμῶν. οὐδέν με ἠδικήσατε.

13 οἴδατε δὲ ὅτι δι' ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς εὐηγγελισάμην ὑμῖν τὸ πρότερον,

14 καὶ τὸν πειρασμόν μου τὸν ἐν τῇ σαρκί μου οὐκ ἐξουθενήσατε οὐδὲ ἐξεπτύσατε, ἀλλ' ὡς ἄγγελον Θεοῦ ἐδέξασθέ με, ὡς Χριστὸν Ἰησοῦν.

15 τίς οὖν ἦν ὁ μακαρισμὸς ὑμῶν; μαρτυρῶ γὰρ ὑμῖν ὅτι εἰ δυνατὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες ἂν ἐδώκατέ μοι.

16 ὥστε ἐχθρὸς ὑμῶν γέγονα ἀληθεύων ὑμῖν;

17 ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ καλῶς, ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν, ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε.

18 καλὸν δὲ ζηλοῦσθαι ἐν καλῷ πάντοτε καὶ μὴ μόνον ἐν τῷ παρεῖναί με πρὸς ὑμᾶς.

19 τεκνία μου, οὓς πάλιν ὠδίνω, ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν!

20 ἤθελον δὲ παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς ἄρτι καὶ ἀλλάξαι τὴν φωνήν μου, ὅτι ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν.

21 Λέγετέ μοι οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι· τὸν νόμον οὐκ ἀκούετε;

22 γέγραπται γὰρ ὅτι Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας.

23 ἀλλ' ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας δι' ἐπαγγελίας.

24 ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα. αὗται γάρ εἰσι δύο διαθῆκαι, μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν Ἄγαρ·

25 τὸ γὰρ Ἄγαρ Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ Ἀραβίᾳ, συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν Ἰερουσαλήμ, δουλεύει δὲ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς·

26 ἡ δὲ ἄνω Ἰερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶ μήτηρ πάντων ἡμῶν.

27 γέγραπται γάρ· εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ῥῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.

28 ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, κατὰ Ἰσαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα ἐσμέν.

29 ἀλλ' ὥσπερ τότε ὁ κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκε τὸν κατὰ πνεῦμα, οὕτω καὶ νῦν.

30 ἀλλὰ τί λέγει ἡ γραφή; ἔκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς· οὐ μὴ γὰρ κληρονομήσει ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας.

31 Ἄρα, ἀδελφοί, οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα, ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας.

πρΠρος Γαλάτας επιστολή 5 (Πρέπει νὰ ἐκλέξουν μεταξὺ τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ νόμου - Ἡ ἐλευθερία πρέπει νὰ κατευθύνεται ἀπὸ τὴν ἀγάπην - Ἡ ὁδηγία τοῦ Πνεύματος

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Κεντρικό Μενού

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
6
Ιουλίου
Ανατ.: 05.04
Δύση: 20.00
Σελήνη
6 ημερών
Αρχίππου, Φιλήμονος και Ονησίμου
1827
Υπογράφεται η συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία καθορίζεται η αυτονομία της Ελλάδος.
1829
Ο Βάσος Μαυροβουνιώτης αποκρούει με επιτυχία στον Άγιο Ιωάννη της Χασιάς επίθεση των Τούρκων.
1913
Ο Ελληνικός Στρατός απελευθερώνει το Κάτω Νευροκόπι.
1921
Το 3ο Σώμα Στρατού εισέρχεται στο Δορύλαιον ενώ η διοίκηση της Στρατιάς εγκαθίσταται στην Κιουτάχεια.
Η τουρκική εθνοσυνέλευση μεταφέρει τα αρχεία της στην Καισάρεια, επειδή ο Ελληνικός Στρατός προελαύνει προς το εσωτερικό.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Η θεραπεία κατά του καπνίσματος και των ναρκωτικών
Πάθη

'Άρρωστε φίλε, το πρόβλημα σου δεν είναι μόνο το σωματικό αλλά πρωτίστως το ψυχικό και πνευματικό. Καθημερινά έρχεσαι σε μάχη με τη συνείδηση σου καταπατώντας τις εντολές της και επέκταση τις εντολές του Θεού που σε έπλασε καθαρό και άγιο ζητώντας σου να διατηρηθείς έτσι, και εσύ πέφτεις καθημερινά στις λάσπες.

Σε θέλει ελεύθερο χωρίς εξαρτήσεις και κενό από πάθη έτσι ώστε να βρει τόπο η Θεία χάρη του και να σκηνώσει μέσα σου προσφέροντας σου γαλήνη και ειρήνη. Όσο πιο πολύ χώρο Του δώσεις τόσο περισσότερα χαρίσματα τα λάβεις, όσο πιο πολύ αγωνιστείς τόσο μεγαλύτερη νίκη εναντίον του δαίμονα που σε πολεμά θα επιτύχεις, όσο πιο πολύ ακολουθήσεις τις εντολές του Θεού τόσο πιο κοντά του θα φτάσεις.

Με αυτά στο μυαλό σου ξεκίνα νέο αγώνα κατά της αυτοκαταστροφής σου με μεγαλύτερη θέληση για την πολυπόθητη νίκη γνωρίζοντας όμως ότι ο μόνος που μπορεί να σε σώσει είναι ο Θεός αφού αυτός δίνει τα εφόδια και τα χαρίσματα δεδομένου ότι εμείς είμαστε χωρίς Αυτόν ένα τίποτα.

Καταρχάς ταπεινώσου με προσευχή μπροστά του, βάλε στο μυαλό σου την εικόνα του κ. Ιησού Χριστού και απαλλάξου από τον μεγαλοϊδεατισμό για τον εαυτό σου. Παρακάλεσε Τον να σε βοηθήσει στο μελλοντικό αγώνα που ενδεχομένως να διαρκέσει αρκετό καιρό έως ότου ο διάβολος απογοητευθεί και σε αφήσει ήσυχο, όσον αφορά πάντα το συγκεκριμένο ζήτημα γιατί έως και την τελευταία αναπνοή σου σε αυτή τη ζωή θα σε πολεμά με λύσσα.

Να έχεις στο μυαλό σου επίσης ότι ο Θεός που μας γνωρίζει καλύτερα και από εμάς τους ιδίους δεν αφήνει να δοκιμαστούμε πάνω από τις δυνάμεις μας, αυτό σημαίνει ότι μπορείς και έχεις τη δύναμη να κερδίσεις την κακή σου συνήθεια. Έχεις τη δύναμη να προσφέρεις χαρά μεγάλη στον φύλακα άγγελο σου και στον ίδιο τον Θεό σου, που η αγάπη Του για σένα είναι μεγαλύτερη από αυτή που έχεις εσύ σ' Εκείνον αλλά ακόμη και από αυτή που τρέφεις στον άθλιο εαυτό σου.

Έχεις τη δύναμη να αντέξεις τις αμέτρητες και ανελέητες λυσσαλέες επιθέσεις που θα δέχεσαι σε στιγμές δύσκολες από τον πονηρό ο οποίος θα σου λέει διάφορα δια των λογισμών για να σε ξαναρίξει στη φωτιά του πάθους και της αμαρτίας σου. Θα χρειαστείς κατά τη διάρκεια της μάχης αρκετά εφόδια τα οποία καλό είναι τα ζητάς δια της προσευχής από τον Κύριο σου και να είσαι σίγουρος ότι θα στα παρέχει.

Επειδή ούτε και συ δεν ξέρεις τι ακριβώς μπορεί να χρειαστείς είναι ακόμη καλύτερο να  ζητάς από τον Θεό να σου δώσει αυτά που χρειάζεσαι κατά την κρίση την δική του, έτσι θα είσαι ακόμη περισσότερο σίγουρος και ακαταμάχητος.

Μερικά όμως εφόδια βασικά στα αναφέρω παρακάτω, με φόβο Θεού πάντα και με επίγνωση της μεγάλης πιθανότητας να παραλείψω κάποιο σημαντικό, γι’ αυτό επαναλαμβάνω ότι κατά την προσευχή σου ζήτα από το Θεό να σου δώσει αυτά που χρειάζεσαι και έχεις πραγματικά ανάγκη και δεν τα γνωρίζεις για να Του τα ζητήσεις.

α) Πρώτα και κύρια είναι η υπομονή και επιμονή, θα πρέπει να αποκτήσεις υπομονή γαϊδουρινή τέτοια ώστε όταν θα φτάνεις στο σημείο που είσαι ''πεσμένος'' καθώς το μυαλό η καρδιά και όλο σου το είναι θα σε διατάζει θα σε προστάζει και θα σε έχει καταλάβει ο πόθος και η εντολή να υποκύψεις, το χέρι θα πρέπει να αντιστέκεται και να τρέμει θυμωμένος τα λόγια του Χριστού ''ότι είναι καλύτερα να το κόψεις να το πετάξεις και να πας στον παράδεισο κουλός παρά στην κόλαση αρτιμελής', έχοντας ταυτόχρονα την επίγνωση ότι η τελική απόφαση του να υποκύψεις ή να συνεχίσεις τον αγώνα είναι δική σου. Αν αντισταθείς στη δύσκολη ώρα κέρδισες μια μάχη και έπειτα από κάθε νίκη εναντίον του πονηρού σου προσφέρεται Θεία χαρά και χάρη καθώς αρχίζεις με μικρά βήματα να οδεύεις στο δρόμο προς το Θεό.

β) Εγκράτεια και μακροθυμία είναι και αυτά βασικά συστατικά της πανοπλίας που πρέπει να φορέσεις. Ο διάβολος βλέποντας σε να έχεις βάλει πείσμα εναντίον του, θα σε δοκιμάσει σε πολλά άλλα πάθη όπως η λαιμαργία -μιας και θα αρχίσει να βελτιώνεται και η γεύση σου στις 10 πρώτες μέρες και τα φαγητά θα σου φαίνονται πιο νόστιμα- ή όπως η πορνεία, η μέθη, η βλασφημία και άλλα πάθη που θα πηγάζουν από οργή, ματαιοδοξία, ακηδία και που θα σου ξεφυτρώνουν μέσα από την καρδιά μη γνωρίζοντας ότι είχες ποτέ τέτοια κατάλοιπα. Θα πρέπει λοιπόν με πολλή προσοχή και εγκράτεια να σταθείς όρθιος χωρίς να προβείς σε ολέθρια λάθη για τη ζωή σου ή και των άλλων εκείνες τις δύσκολες πρώτες μέρες που η μάχη θα είναι φουντωμένη για τα καλά.

γ) Σε αδιάλειπτή νοερά προσευχή εκτός της κανονικής να εξασκηθείς και να πιεστείς, να μη ξεχνιέσαι, και όταν ξεφεύγεις και πάλι να επιμένεις, και όταν στερεύεις από νοερά λόγια να φωνάζεις με τη ψυχή σου ''Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ Του Θεού ελέησον με''. Προσπάθησε να προσεύχεσαι με το που ξυπνάς, σα  να έχεις αναστηθεί μετά από το θάνατο-ύπνο, όταν οδηγείς, όταν δουλεύεις και φυσικά όταν οι δαίμονες που προσπαθείς να διώξεις από τη ζωή σου-τους οποίου εσύ δια της αμέλειας σου προσκάλεσες- σε πολιορκούν πιέζοντας σε να επανέλθεις στο δρόμο της απώλειας που επιφέρει η μη τήρηση των εντολών του Θεού.

δ) Να νηστεύεις όσο μπορείς και να μεταλαμβάνεις το σώμα και το αίμα του Κυρίου, αυτό είναι το χειρότερο χτύπημα που μπορείς να επιφέρεις στον εχθρό, και το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνεις στον εαυτό σου. Θα σου κάνει καλό και στο σώμα αλλά και στο μυαλό αφού θα καθαρίζεις από τη ρυπαρότητα. Να αποφεύγεις τις άσκοπες εξόδους και ειδικά σε μέρη που καπνίζουν και χαζολογούν χάνοντας τον πολύτιμο χρόνο σου, και φυσικά να αποφεύγεις τις συναναστροφές με ανθρώπους παραδομένους στα πάθη γιατί θα είσαι ευαίσθητος εκείνες τις ώρες όπως τους ασθενείς που αναρρώνουν και αποφεύγουν να πηγαίνουν σε νοσοκομεία και άλλα τέτοια μέρη για να μην κολλήσουν καμιά νέα ασθένεια.

Όταν καταφέρεις και ξεπεράσεις τις σκληρές δοκιμασίες και νιώσεις ότι οι επιθέσεις εξασθένησαν μη νομίσεις ότι όλα τελείωσαν και αφήσεις τα εφόδια κατά γης και πέσεις πάλι σε ακηδία ή αμέλεια γιατί έχει πει ο Χριστός ότι

«Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα βγῇ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον, περνᾶ ἀπὸ ξεροὺς τόπους καὶ ζητεῖ ἀνάπαυσιν, ἀλλὰ δὲν τὴν βρίσκει. 44 Τότε λέγει, «Ἂς γυρίσω εἰς τὸ σπίτι μου, ἀπὸ τὸ ὁποῖον ἔφυγα». Καὶ ὅταν ἔλθῃ, τὸ βρίσκει ἀδειανὸ καὶ σκουπισμένο καὶ στολισμένο. 45 Τότε πηγαίνει καὶ παίρνει μαζί του ἄλλα ἑπτὰ πνεύματα, πονηρότερα ἀπὸ αὐτό, καὶ μπαίνουν νὰ κατοικήσουν ἐκεῖ καὶ τότε ἡ τελευταία κατάστασις τοῦ ἀνθρώπου γίνεται χειρότερη ἀπὸ τὴν πρώτην».

Φρόντισε λοιπόν το ναό του Θεού και το κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος που μπορεί να γίνει και το σώμα σου να μην το λερώνεις, να το έχεις έτοιμο πάντα προς παράδοση σε Αυτόν που στο χάρισε αγνό και καθαρό ώστε να Λειτουργεί μέσα από αυτό.

Καλό αγώνα αδελφέ και σύντομη απαλλαγή  σου εύχομαι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με τη βοήθεια του κυρίου μας Ιησού Χριστού και τις πιο ''σοβαρές'' προκλήσεις στην δύσκολη αυτή εποχή για τους Χριστιανούς που πλησιάζει, και με τη νίκη μέχρι τέλους της επίγεια ζωής μας αμήν.

Ένας πιστός.

Διαβάστε επίσης:

Πρέπει να πολεµά κανείς µε όλες του τις δυνάµεις και παντοτεινά και γενναία.

Τι να κάνουμε όταν η κατώτερη θέληση υπερισχύει της λογικής(Από τον αόρατο πόλεμο του Αγίου Νικοδήμου Κεφ. 14)