GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τρίτη
21
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.49
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Ιουλιανής μάρτυρος και των συν αυτή 500 μαρτύρων, Θεμιστοκλέους μάρτυρος
1821
Νικηφόρος μάχη στο Βαρύπετρο Χανίων.
1824
Πολιτικοί και στρατιωτικοί συγκροτούν συνέλευση στο Μεσολόγγι, με αρχηγό τον Μαυροκορδάτο.
1825
Σφοδρός κανονιοβολισμός του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή πασά.
1828
Υπογράφεται το διάταγμα της ιδρύσεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Η θεραπεία κατά του καπνίσματος και των ναρκωτικών
Πάθη

'Άρρωστε φίλε, το πρόβλημα σου δεν είναι μόνο το σωματικό αλλά πρωτίστως το ψυχικό και πνευματικό. Καθημερινά έρχεσαι σε μάχη με τη συνείδηση σου καταπατώντας τις εντολές της και επέκταση τις εντολές του Θεού που σε έπλασε καθαρό και άγιο ζητώντας σου να διατηρηθείς έτσι, και εσύ πέφτεις καθημερινά στις λάσπες.

Σε θέλει ελεύθερο χωρίς εξαρτήσεις και κενό από πάθη έτσι ώστε να βρει τόπο η Θεία χάρη του και να σκηνώσει μέσα σου προσφέροντας σου γαλήνη και ειρήνη. Όσο πιο πολύ χώρο Του δώσεις τόσο περισσότερα χαρίσματα τα λάβεις, όσο πιο πολύ αγωνιστείς τόσο μεγαλύτερη νίκη εναντίον του δαίμονα που σε πολεμά θα επιτύχεις, όσο πιο πολύ ακολουθήσεις τις εντολές του Θεού τόσο πιο κοντά του θα φτάσεις.

Με αυτά στο μυαλό σου ξεκίνα νέο αγώνα κατά της αυτοκαταστροφής σου με μεγαλύτερη θέληση για την πολυπόθητη νίκη γνωρίζοντας όμως ότι ο μόνος που μπορεί να σε σώσει είναι ο Θεός αφού αυτός δίνει τα εφόδια και τα χαρίσματα δεδομένου ότι εμείς είμαστε χωρίς Αυτόν ένα τίποτα.

Καταρχάς ταπεινώσου με προσευχή μπροστά του, βάλε στο μυαλό σου την εικόνα του κ. Ιησού Χριστού και απαλλάξου από τον μεγαλοϊδεατισμό για τον εαυτό σου. Παρακάλεσε Τον να σε βοηθήσει στο μελλοντικό αγώνα που ενδεχομένως να διαρκέσει αρκετό καιρό έως ότου ο διάβολος απογοητευθεί και σε αφήσει ήσυχο, όσον αφορά πάντα το συγκεκριμένο ζήτημα γιατί έως και την τελευταία αναπνοή σου σε αυτή τη ζωή θα σε πολεμά με λύσσα.

Να έχεις στο μυαλό σου επίσης ότι ο Θεός που μας γνωρίζει καλύτερα και από εμάς τους ιδίους δεν αφήνει να δοκιμαστούμε πάνω από τις δυνάμεις μας, αυτό σημαίνει ότι μπορείς και έχεις τη δύναμη να κερδίσεις την κακή σου συνήθεια. Έχεις τη δύναμη να προσφέρεις χαρά μεγάλη στον φύλακα άγγελο σου και στον ίδιο τον Θεό σου, που η αγάπη Του για σένα είναι μεγαλύτερη από αυτή που έχεις εσύ σ' Εκείνον αλλά ακόμη και από αυτή που τρέφεις στον άθλιο εαυτό σου.

Έχεις τη δύναμη να αντέξεις τις αμέτρητες και ανελέητες λυσσαλέες επιθέσεις που θα δέχεσαι σε στιγμές δύσκολες από τον πονηρό ο οποίος θα σου λέει διάφορα δια των λογισμών για να σε ξαναρίξει στη φωτιά του πάθους και της αμαρτίας σου. Θα χρειαστείς κατά τη διάρκεια της μάχης αρκετά εφόδια τα οποία καλό είναι τα ζητάς δια της προσευχής από τον Κύριο σου και να είσαι σίγουρος ότι θα στα παρέχει.

Επειδή ούτε και συ δεν ξέρεις τι ακριβώς μπορεί να χρειαστείς είναι ακόμη καλύτερο να  ζητάς από τον Θεό να σου δώσει αυτά που χρειάζεσαι κατά την κρίση την δική του, έτσι θα είσαι ακόμη περισσότερο σίγουρος και ακαταμάχητος.

Μερικά όμως εφόδια βασικά στα αναφέρω παρακάτω, με φόβο Θεού πάντα και με επίγνωση της μεγάλης πιθανότητας να παραλείψω κάποιο σημαντικό, γι’ αυτό επαναλαμβάνω ότι κατά την προσευχή σου ζήτα από το Θεό να σου δώσει αυτά που χρειάζεσαι και έχεις πραγματικά ανάγκη και δεν τα γνωρίζεις για να Του τα ζητήσεις.

α) Πρώτα και κύρια είναι η υπομονή και επιμονή, θα πρέπει να αποκτήσεις υπομονή γαϊδουρινή τέτοια ώστε όταν θα φτάνεις στο σημείο που είσαι ''πεσμένος'' καθώς το μυαλό η καρδιά και όλο σου το είναι θα σε διατάζει θα σε προστάζει και θα σε έχει καταλάβει ο πόθος και η εντολή να υποκύψεις, το χέρι θα πρέπει να αντιστέκεται και να τρέμει θυμωμένος τα λόγια του Χριστού ''ότι είναι καλύτερα να το κόψεις να το πετάξεις και να πας στον παράδεισο κουλός παρά στην κόλαση αρτιμελής', έχοντας ταυτόχρονα την επίγνωση ότι η τελική απόφαση του να υποκύψεις ή να συνεχίσεις τον αγώνα είναι δική σου. Αν αντισταθείς στη δύσκολη ώρα κέρδισες μια μάχη και έπειτα από κάθε νίκη εναντίον του πονηρού σου προσφέρεται Θεία χαρά και χάρη καθώς αρχίζεις με μικρά βήματα να οδεύεις στο δρόμο προς το Θεό.

β) Εγκράτεια και μακροθυμία είναι και αυτά βασικά συστατικά της πανοπλίας που πρέπει να φορέσεις. Ο διάβολος βλέποντας σε να έχεις βάλει πείσμα εναντίον του, θα σε δοκιμάσει σε πολλά άλλα πάθη όπως η λαιμαργία -μιας και θα αρχίσει να βελτιώνεται και η γεύση σου στις 10 πρώτες μέρες και τα φαγητά θα σου φαίνονται πιο νόστιμα- ή όπως η πορνεία, η μέθη, η βλασφημία και άλλα πάθη που θα πηγάζουν από οργή, ματαιοδοξία, ακηδία και που θα σου ξεφυτρώνουν μέσα από την καρδιά μη γνωρίζοντας ότι είχες ποτέ τέτοια κατάλοιπα. Θα πρέπει λοιπόν με πολλή προσοχή και εγκράτεια να σταθείς όρθιος χωρίς να προβείς σε ολέθρια λάθη για τη ζωή σου ή και των άλλων εκείνες τις δύσκολες πρώτες μέρες που η μάχη θα είναι φουντωμένη για τα καλά.

γ) Σε αδιάλειπτή νοερά προσευχή εκτός της κανονικής να εξασκηθείς και να πιεστείς, να μη ξεχνιέσαι, και όταν ξεφεύγεις και πάλι να επιμένεις, και όταν στερεύεις από νοερά λόγια να φωνάζεις με τη ψυχή σου ''Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ Του Θεού ελέησον με''. Προσπάθησε να προσεύχεσαι με το που ξυπνάς, σα  να έχεις αναστηθεί μετά από το θάνατο-ύπνο, όταν οδηγείς, όταν δουλεύεις και φυσικά όταν οι δαίμονες που προσπαθείς να διώξεις από τη ζωή σου-τους οποίου εσύ δια της αμέλειας σου προσκάλεσες- σε πολιορκούν πιέζοντας σε να επανέλθεις στο δρόμο της απώλειας που επιφέρει η μη τήρηση των εντολών του Θεού.

δ) Να νηστεύεις όσο μπορείς και να μεταλαμβάνεις το σώμα και το αίμα του Κυρίου, αυτό είναι το χειρότερο χτύπημα που μπορείς να επιφέρεις στον εχθρό, και το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνεις στον εαυτό σου. Θα σου κάνει καλό και στο σώμα αλλά και στο μυαλό αφού θα καθαρίζεις από τη ρυπαρότητα. Να αποφεύγεις τις άσκοπες εξόδους και ειδικά σε μέρη που καπνίζουν και χαζολογούν χάνοντας τον πολύτιμο χρόνο σου, και φυσικά να αποφεύγεις τις συναναστροφές με ανθρώπους παραδομένους στα πάθη γιατί θα είσαι ευαίσθητος εκείνες τις ώρες όπως τους ασθενείς που αναρρώνουν και αποφεύγουν να πηγαίνουν σε νοσοκομεία και άλλα τέτοια μέρη για να μην κολλήσουν καμιά νέα ασθένεια.

Όταν καταφέρεις και ξεπεράσεις τις σκληρές δοκιμασίες και νιώσεις ότι οι επιθέσεις εξασθένησαν μη νομίσεις ότι όλα τελείωσαν και αφήσεις τα εφόδια κατά γης και πέσεις πάλι σε ακηδία ή αμέλεια γιατί έχει πει ο Χριστός ότι

«Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα βγῇ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον, περνᾶ ἀπὸ ξεροὺς τόπους καὶ ζητεῖ ἀνάπαυσιν, ἀλλὰ δὲν τὴν βρίσκει. 44 Τότε λέγει, «Ἂς γυρίσω εἰς τὸ σπίτι μου, ἀπὸ τὸ ὁποῖον ἔφυγα». Καὶ ὅταν ἔλθῃ, τὸ βρίσκει ἀδειανὸ καὶ σκουπισμένο καὶ στολισμένο. 45 Τότε πηγαίνει καὶ παίρνει μαζί του ἄλλα ἑπτὰ πνεύματα, πονηρότερα ἀπὸ αὐτό, καὶ μπαίνουν νὰ κατοικήσουν ἐκεῖ καὶ τότε ἡ τελευταία κατάστασις τοῦ ἀνθρώπου γίνεται χειρότερη ἀπὸ τὴν πρώτην».

Φρόντισε λοιπόν το ναό του Θεού και το κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος που μπορεί να γίνει και το σώμα σου να μην το λερώνεις, να το έχεις έτοιμο πάντα προς παράδοση σε Αυτόν που στο χάρισε αγνό και καθαρό ώστε να Λειτουργεί μέσα από αυτό.

Καλό αγώνα αδελφέ και σύντομη απαλλαγή  σου εύχομαι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με τη βοήθεια του κυρίου μας Ιησού Χριστού και τις πιο ''σοβαρές'' προκλήσεις στην δύσκολη αυτή εποχή για τους Χριστιανούς που πλησιάζει, και με τη νίκη μέχρι τέλους της επίγεια ζωής μας αμήν.

Λοίζος Λοϊζος

Διαβάστε επίσης: 

Πρέπει να πολεµά κανείς µε όλες του τις δυνάµεις και παντοτεινά και γενναία.

Τι να κάνουμε όταν η κατώτερη θέληση υπερισχύει της λογικής(Από τον αόρατο πόλεμο του Αγίου Νικοδήμου Κεφ. 14)