GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Τι συμβαίνει στη Θράκη
Προπαγάνδα

Με τη λήξη των μαθημάτων στα Ιεροδιδασκαλεία των Μουσουλμάνων στη Θράκη, όπου διδάσκεται το Κοράνιο από επιλεγμένους ιμάμηδες ώστε να φανατίζονται τα παιδιά για να αποκτήσουν «εθνική συνείδηση», μοιράστηκαν στους μαθητές μπλούζες που έγραφαν επάνω «ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ».


Από πληροφορίες που αντλούνται από την περιοχή, η Τουρκία τοποθετεί επικεφαλής στο Προξενείο της στην Κομοτηνή διπλωμάτες καριέρας, που γνωρίζουν ακριβώς τι να κάνουν και το κάνουν καλά. Το δικό μας Υπουργείο των Εξωτερικών κοιμάται τον ύπνο του προδοτικού δικαίου χωρίς να ασχολείται καθόλου με την δραστηριότητα του Προξενείου.
Μέχρι πριν λίγα χρόνια έρχονταν από την Τουρκία εκπρόσωποι των θρησκευτικών ή άλλων οργανώσεων για τάχα «ενημερώσεις» και «επαφές» με τους μουσουλμάνους κατοίκους, τέσσερις με πέντε φορές το χρόνο, ενώ τώρα οι επισκέψεις αυτές γίνονται με συχνότητα τέσσερις με πέντε φορές το μήνα.
Η όλη ιστορία με την Δασκάλα Χαρά Νικοπούλου, την ηρωική δασκάλα που έβαλε σκοπό της ζωής της να κάνει σωστά το λειτούργημά της να μάθει δηλαδή ελληνικά σε ελληνόπουλα μουσουλμανικού θρησκεύματος και διώχτηκε γι αυτό, έρχεται να επιβεβαιώσει τις υποψίες ότι υπάρχει σε εξέλιξη σχέδιο αφελληνισμού της περιοχής στο οποίο ενέχονται επίσημοι φορείς που υποτίθεται ότι ορκίστηκαν στο Σύνταγμα του Κράτους για να το υπηρετούν πιστά.

Στην τήρηση του ιδίου αυτού Συντάγματος έχουν ορκιστεί και οι βουλευτές της εκεί περιοχής, που βγάζουν πύρινους λόγους σε συναθροίσεις μουσουλμάνων και δηλώνουν φανατικά ότι «είμαστε Τούρκοι». Το είδαμε στην εκπομπή του Κ.Χαρδαβέλα την 1/6/2010.

Ο βουλευτής δε του ΠΑΣΟΚ, ναι της κυβέρνησης, Τσετίν Μάντατζι, σε ομιλία του στη Κομοτηνή στο ξενοδοχείο "Chris & Eve" την 11/7/2009, είχε δηλώσει «το μήνυμά μου προς την Τουρκία είναι να έρθει εδώ να μας διεκδικήσει»! Και αυτός ο άνθρωπος κατέχει βουλευτική έδρα στο ελληνικό κοινοβούλιο στην κυβερνώσα παράταξη. Γιατί κύριε βουλευτή δεν πηγαίνεις τότε στην Τουρκία να μείνεις μια που τόσο διακαώς επιθυμείς;

Πέρα από αυτά όμως, οι λοιποί βουλευτές τι κάνουν; Εκτός από τα μεταξύ τους μαλλιοτραβήγματα που «τάχα» επιχειρούν προκειμένου να μας πείσουν ποιος είναι περισσότερο διεφθαρμένος από τον άλλο, μήπως μπορούν να ασχοληθούν με σοβαρότερα θέματα ώστε να διερευνηθούν οι ρόλοι τόσο του Υπουργείου Εξωτερικών όσο και του Υπουργείου Αντεθνικής Παιδείας (άλλωστε μόνοι τους κατήργησαν το Εθνικής) και ιδιαίτερα της Γενικής Γραμματέας του της διάσημης πλέον κυρίας Δραγώνα για να ενημερωθεί ο Ελληνικός Λαός αν αυτοί που ψήφησε πράγματι υπερασπίζονται την Πατρίδα ή είναι «Εφιάλτες»;

Για δημοσιογράφους και κανάλια δεν μιλάμε, αφού αυτοί δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με ψιλά γράμματα, καθώς έχουν άλλα πιο σοβαρά θέματα να αποκαλύψουν ή να συγκαλύψουν με μίζες, με e-mails, με fax, με πορνοστάρ, και άλλα μορφωτικά και πατριωτικά θέματα.

Αποσπάσματα από άρθρο του Δημήτρη Κακογιάννη