GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Γενικοί κανόνες για την παραμονή στον αληθινό δρόμο της ζωής.
Λόγοι

Από αλληλογραφία Οσίου Θεοφάνους του εγκλείστου με πιστή.

1. Πάνω απ’ όλα να φοβάσαι την υπεροψία. Είναι ο πρώτος εχθρός. Η συνέπειά μας απέναντι στον Θεό, ακόμα και όταν αυτή υπάρχει μόνο ως προοπτική και όχι ως πραγματικότητα, μας δημιουργεί την εντύπωση ότι, σε σύγκριση με τους άλλους, έχουμε κάποια ιδιαίτερη αξία. Εμμένοντας, μάλιστα, σ’ αυτή τη συνέπεια έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, θαρρούμε πως επιτελούμε κάτι το αξιοθαύμαστο και αρχίζουμε να πιστεύουμε, ούτε λίγο ούτε πολύ, πως είμαστε όντα ανώτερα με κατορθώματα καταπληκτικά. Έτσι μας κυριεύει η

υπεροψία, η έπαρση, ο αυτοθαυμασμός. Όταν οάνθρωπος ενδώσει σ’ αυτό το αίσθημα, εγκαταλείπεται από τη χάρη. Και τότε ο εχθρός τον αιχμαλωτίζει σαν ανίσχυρο θήραμα.

2.  Ο φ ό β ο ς και η ανησυχία δεν θα σε εγκαταλείψουν. Προχωράμε ανάμεσα σε πολλές παγίδες. Ο εχθρός ποτέ δεν μας βάζει αμέσως σε πειρασμό ολοφάνερα κακό. Απεναντίας, το πιθανότερο είναι να μας εξαπατήσει με πράγματα φαινομενικά καλά. Ο άπειρος άνθρωπος θα τσιμπήσει το δόλωμα και θα πέσει στα χέρια του πονηρού, όπως πέφτει σ’ έναν καμουφλαρισμένο λάκκο το ζώο, που τριγυρίζει ανύποπτο στο δάσος. Να φοβάσαι, λοιπόν, τις παγίδες του εχθρού, αλλά να μη χάνεις το θάρρος σου, γιατί ο Κύριος είναι δίπλα σου.

3. Μη χάσεις ποτέ το φόβο του θανάτου και της τελικής κρίσεως. Κάθε πρωί, καθώς θα ανανεώνεις μέσα σου τη μνήμη του Θεού, πρόσθετε και τη μνήμη των εσχάτων. Φρόντιζε, μάλιστα, να τη διατηρείς ζωντανή σ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και κάθε βράδυ, πριν κοιμηθείς, λέγε: “Ο τάφος είναι ανοιχτός μπροστά μου! Ο θάνατος με πλησιάζει!”, θα δεις πόσο θα σε περιφρουρούν αυτές οι σκέψεις.

4. Είναι αδύνατο ν’ αποκοπείς εντελώς από την ανθρώπινη κοινωνία. Από σένα εξαρτάται, ωστόσο, το πόσο χρόνο θ’ αφιερώνεις σε παρέες όχι και τόσο επιθυμητές. Όταν είσαι μαζί με άλλους, μην ξεχνάς να κρατάς, όσο μπορείς, το νου σου προσηλωμένο στον Κύριο, που βρίσκεται δίπλα σου και μέσα σου. Μην ξεχνάς, επίσης, το θάνατο, που μπορεί να σε αρπάξει απροειδοποίητα οποιαδήποτε στιγμή. Μην παραδώσεις την καρδιά σου στις απολαυστικές οπτικές, ακουστικές και λοιπές αισθητικές εντυπώσεις. Η ζωή μέσα στον κόσμο των αισθήσεων δεν είναι καλή. Πλήθος προσώπων, πραγμάτων και καταστάσεων συσσωρεύονται μέσα στη ψυχή και την ταράζουν με τις νοερές εντυπώσεις τους, εμποδίζοντάς την συνάμα να προσευχηθεί καθαρά και απερίσπαστα. Μια θεραπεία υπάρχει: Η φύλαξη της καρδιάς από την απόλαυση των εντυπώσεων που προκαλούν οι αισθήσεις. Όσο είναι δυνατόν, άφηνε τις εντυπώσεις να σε προσπερνούν δίχως να μπαίνουν στην καρδιά σου.

5.Μην αποφεύγεις, βέβαια, τους ανθρώπους και μην είσαι σκυθρωπή. Κάτι τέτοιο θα ήταν αδιάκριτο, κουραστικό και ανώφελο. Επιδίωκε, ωστόσο, να συναναστρέφεσαι περισσότερο ανθρώπους του ίδιου πνεύματος, γιατί κοντά τους και πιο άνετα θα αισθάνεσαι και πνευματικά δεν θα βλάπτεσαι. Πιθανότατα έχεις κάποιες καλές συνήθειες. Μη θελήσεις να τις αποβάλεις, για να δείξεις ότι έχεις βγει έξω από τα κοινά και συνηθισμένα πλαίσια ζωής. Έτσι θ’ αποφύγεις και τα κουτσομπολιά του κόσμου.

6. Το κύριο έργο σου πρέπει να είναι η πνευματική μελέτη και η προσευχή. Μόνη σου θα καταρτίσεις το καθημερινό πνευματικό σου πρόγραμμα, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις υποχρεώσεις σου. Το πρωί να σηκώνεσαι λίγο νωρίτερα και, πριν φύγεις από το σπίτι, να προσεύχεσαι και να μελετάς ψυχωφελή βιβλία μέσα στα χρονικά περιθώρια που διαθέτεις. Στην προσευχή, πάντως, ν’ αφιερώνεις περισσότερο χρόνο. Να μιλάς στον Κύριο για τις ανάγκες σου με την απλή πίστη ενός παιδιού. Ύστερα να διαβάζεις με προσοχή και αυτοσυγκέντρωση λίγες σελίδες από την Καινή Διαθήκη ή από κάποιο αγιοπατερικό βιβλίο. Όσα διαβάζεις να τα προσαρμόζεις στη δική σου κατάσταση και να σκέφτεσαι πως θα τα εφαρμόσεις στη ζωή σου. Σου το έχω γράψει στο παρελθόν, άλλα το ξαναγράφω τώρα: Πολύ καρποφόρα και ωφέλιμη θα ήταν η συνοπτική καταγραφή των σκέψεων που γεννούν στο νου σου τα ευαγγελικά και πατερικά αναγνώσματα. Σου συνιστώ να την επιχειρήσεις, αλλά με λόγια άπλα, όχι μεγάλα και στομφώδη.

7) Ν’ αγωνίζεσαι μ’ όλη σου τη δύναμη, αλλά την επιτυχή έκβαση του αγώνα σου να την εμπιστεύεσαι στον Κύριο. Η εμπιστοσύνη στο Θεό είναι το θεμέλιο της πνευματικής ζωής. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μια στιγμή. Όλα όσα επιδιώκεις με πίστη, θα έρθουν στον καιρό τους. Πότε; Όταν ο Κύριος θα κρίνει ότι πρέπει να σου τα δώσει. Να έχεις υπομονή, βαδίζοντας σταθερά στο δρόμο σου. Θα έρθει μια μέρα που το φως της χαράς θα λάμψει στην καρδιά σου, λυτρώνοντάς σε απ’ όλα τα γήινα δεσμά και ανυψώνοντάς σε στο νοερό κατοικητήριο των καθαρών εικόνων του Θεού. Τότε θα πετάς στον κόσμο του πνεύματος σαν πουλί που ελευθερώθηκε από το κλουβί του.

Ο Κύριος να σ’ ευλογεί, η Μητέρα Του να σε σκεπάζει και ο φύλακας άγγελός σου να σε προστατεύει από κάθε εχθρική προσβολή!

(Οσίου Θεοφάνους του εγκλείστου, «Ο δρόμος της ζωής», εκδ. Ι.Μ.Παρακλήτου)

vatopaidi.wordpress.com