GreekRussian (CIS)
Β Προς Κορινθίους Επιστολή 12 (Ὑψηλαὶ ὁράσεις καὶ ταπεινωτικαὶ ἀδυναμίαι - Ὁ Παῦλος σχολιάζει τὴν καύχησίν του)

Ὑψηλαὶ ὁράσεις καὶ ταπεινωτικαὶ ἀδυναμίαι

1 Τὸ νὰ καυχῶμαι λοιπὸν δὲν εἶναι συμφέρον μου, ἀλλὰ θὰ ἔλθω εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις τοῦ Κυρίου.

2 Ξέρω ἕνα ἄνθρωπον χριστιανὸν ὁ ὁποῖος πρὸ δεκατεσσάρων ἐτῶν – εἴτε μὲ τὸ σῶμα, δὲν ξέρω, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος, δὲν ξέρω, ὁ Θεὸς ξέρει – ἁρπάχθηκε ἕως τὸν τρίτον οὐρανόν.

3 Καὶ ξέρω ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος – εἴτε μὲ τὸ σῶμα εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος δὲν ξέρω, ὁ Θεὸς ξέρει –

4 ἁρπάχθηκε εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἄκουσε ἀνέκφραστα λόγια τὰ ὁποῖα δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἐπαναλάβῃ ἄνθρωπος.

5 Δι’ ἕνα τέτοιον ἄνθρωπον θὰ καυχηθῶ, διὰ τὸν ἑαυτόν μου ὅμως δὲν θὰ καυχηθῶ, παρὰ μόνον διὰ τὰς ἀδυναμίας μου.

6 Ἀλλὰ καὶ ἐὰν θελήσω νὰ καυχηθῶ, δὲν θὰ εἶμαι ἀνόητος, διότι θὰ πῶ τὴν ἀλήθειαν, τὸ ἀποφεύγω ὅμως μήπως μὲ θεωρήσῃ κανεὶς ἀνώτερον ἀπὸ ὅ,τι βλέπει σ’ ἐμὲ ἢ ἀκούει ἀπὸ ἐμέ.

7 Καὶ διὰ νὰ μὴ ὑπερηφανεύομαι διὰ τὰς πολλὰς ἀποκαλύψεις, μοῦ ἐδόθηκε ἕνα ἀγκάθι εἰς τὸ σῶμα, ἕνας ἄγγελος τοῦ Σατανᾶ, διὰ νὰ μὲ ραπίζῃ, διὰ νὰ μὴ ὑπερηφανεύομαι.

8 Τρεῖς φορὲς παρεκάλεσα τὸν Κύριον γι’ αὐτό, διὰ νὰ φύγῃ ἀπὸ ἐμέ.

9 Καὶ μοῦ εἶπε, «Σοῦ εἶναι ἀρκετὴ ἡ χάρις μου, διότι ἡ δύναμίς μου φανερώνεται τελεία ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει ἀδυναμία». Πολὺ εὐχαρίστως λοιπὸν θὰ καυχηθῶ μᾶλλον διὰ τὰς ἀδυναμίας μου, διὰ νὰ κατασκηνώσῃ εἰς ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ.

10 Διὰ τοῦτο εἶμαι εὐχαριστημένος μὲ τὰς ἀδυναμίας, τὰς ὕβρεις, τὰς ταλαιπωρίας, τοὺς διωγμοὺς καὶ τὰ στερήσεις πρὸς χάριν τοῦ Χριστοῦ, διότι ὅταν εἶμαι ἀδύνατος, τότε εἶμαι δυνατός.

Ὁ Παῦλος σχολιάζει τὴν καύχησίν του

11 Ἔγινα ἀνόητος μὲ τὸ νὰ καυχῶμαι. Σεῖς μὲ ἀναγκάσατε. Ἔπρεπε σεῖς νὰ μὲ συσταίνετε, ἐπειδὴ σὲ τίποτε δὲν ἐφάνηκα κατώτερος ἀπὸ τοὺς ἐξοχωτέρους ἀποστόλους, ἂν καὶ δὲν εἶμαι τίποτε.

12 Τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἀληθινοῦ ἀποστόλου ἐπραγματοποιήθησαν ἐνώπιόν σας μὲ κάθε ὑπομονήν, μὲ σημεῖα καὶ τέρατα καὶ δυνάμεις.

13 Κατὰ τί λοιπὸν εἶσθε κατώτεροι ἀπὸ τὰς ἄλλας ἐκκλησίας, παρὰ κατὰ τὸ ὅτι ἐγὼ ὁ ἴδιος δὲν σᾶς ἐπεβάρυνα; Συγχωρῆστέ μου αὐτὴν τὴν ἀδικίαν.

14 Νά, διὰ τρίτην φορἂν εἶμαι ἔτοιμος νὰ ἔλθω σ’ ἐσᾶς καὶ δὲν θὰ σᾶς ἐπιβαρύνω, διότι δὲν ζητῶ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά σας, ἀλλὰ σᾶς τοὺς ἴδιους, διότι δὲν ὀφείλουν τὰ παιδιὰ νὰ θησαυρίζουν διὰ τοὺς γονεῖς, ἀλλ’ οἱ γονεῖς διὰ τὰ παιδιά.

15 Ἐγὼ πολὺ εύχαρίστως θὰ δαπανήσω καὶ θὰ δαπανηθῶ διὰ τὰς ψυχάς σας. Ἂν καί, ἐνῷ σᾶς ἀγαπῶ περισσότερον, ἀγαπῶμαι ἀπὸ σᾶς ὀλιγώτερον.

16 Ἀλλ’ ἔστω, ἐγὼ δὲν σᾶς ἐπεβάρυνα, ἀλλ’ ἐπειδὴ εἶμαι πανοῦργος, σᾶς ἔπιασα μὲ δόλον.

17 Μήπως σᾶς ἐκμεταλλεύθηκα διὰ κάποιου ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἔστειλα σ’ ἐσᾶς;

18 Παρεκάλεσα τὸν Τίτον νὰ ἔλθῃ καὶ ἔστειλα μαζί του τὸν ἀδελφόν. Μήπως σᾶς ἐκμεταλλεύθηκε ὁ Τίτος; Δὲν συμπεριφερθήκαμε μὲ τὸ ἴδιο πνεῦμα; Δὲν ἀκολουθήσαμε τὰ ἴδια ἴχνη;

19 Πάλιν νομίζετε ὅτι ἀπολογούμεθα σ’ ἐσᾶς; Μιλᾶμε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ. Ὅλα δὲ αὐτά, ἀγαπητοί, διὰ τὴν οἰκοδομήν σας.

20 Διότι φοβοῦμαι μήπως, ὅταν ἔλθω, δὲν σᾶς βρῶ ὅπως σᾶς θέλω, καὶ σεῖς δὲν μὲ βρῆτε ὅπως μὲ θέλετε· μήπως ὑπάρχουν ἔριδες, ζηλοτυπίαι, θυμοί, φιλονεικίαι, διαβολαί, ψιθυρισμοί, ὑπερηφάνειαι, ἀκαταστασίαι,

21 μήπως, ὅταν πάλιν ἔλθω, μὲ ταπεινώσῃ ὁ Θεός μου ἀπέναντί σας καὶ πενθήσω πολλοὺς ποὺ ἁμάρτησαν προηγουμένως καὶ δὲν μετανόησαν διὰ τὴν ἀκαθαρσίαν καὶ τὴν πορνείαν καὶ τὴν ἀσέλγειαν ποὺ διέπραξαν.

Το αρχαίο κείμενο

1 Καυχᾶσθαι δὴ οὐ συμφέρει μοι· ἐλεύσομαι γὰρ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου.

2 Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων· εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν· ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ.

3 καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον· εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν·

4 ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι.

5 ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι, ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι εἰ μὴ ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου.

6 ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων· ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δὲ μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ.

7 Καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατᾶν, ἵνα με κολαφίζῃ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι.

8 ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα, ἵνα ἀποστῇ ἀπ' ἐμοῦ·

9 καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ' ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ.

10 διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν διωγμοῖς, ἐν στενοχωρίαις, ὑπὲρ Χριστοῦ· ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι.

11 Γέγονα ἄφρων καυχώμενος! ὑμεῖς με ἠναγκάσατε. ἐγὼ γὰρ ὤφειλον ὑφ' ὑμῶν συνίστασθαι· οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων, εἰ καὶ οὐδέν εἰμι.

12 τὰ μὲν σημεῖα τοῦ ἀποστόλου κατειργάσθην ἐν ὑμῖν ἐν πάσῃ ὑπομονῇ, ἐν σημείοις καὶ τέρασι καὶ δυνάμεσι.

13 Τί γάρ ἐστιν ὃ ἡττήθητε ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας, εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα ὑμῶν; χαρίσασθέ μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην.

14 Ἰδοὺ τρίτον ἑτοίμως ἔχω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐ καταναρκήσω ὑμῶν· οὐ γὰρ ζητῶ τὰ ὑμῶν, ἀλλὰ ὑμᾶς. οὐ γὰρ ὀφείλει τὰ τέκνα τοῖς γονεῦσι θησαυρίζειν, ἀλλ' οἱ γονεῖς τοῖς τέκνοις.

15 ἐγὼ δὲ ἥδιστα δαπανήσω καὶ ἐκδαπανηθήσομαι ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, εἰ καὶ περισσοτέρως ὑμᾶς ἀγαπῶν ἧττον ἀγαπῶμαι.

16 ἔστω δέ, ἐγὼ οὐ κατεβάρησα ὑμᾶς, ἀλλ' ὑπάρχων πανοῦργος δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον.

17 μή τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς, δι' αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα ὑμᾶς;

18 παρεκάλεσα Τίτον καὶ συναπέστειλα τὸν ἀδελφόν· μήτι ἐπλεονέκτησεν ὑμᾶς Τίτος; οὐ τῷ αὐτῷ πνεύματι περιεπατήσαμεν; οὐ τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσι;

19 Πάλιν δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα; κατενώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν· τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοί, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς.

20 φοβοῦμαι γὰρ μήπως ἐλθὼν οὐχ οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς, κἀγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν οἷον οὐ θέλετε, μήπως ἔρεις, ζῆλος, θυμοί, ἐριθεῖαι, καταλαλιαί, ψιθυρισμοί, φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι,

21 μὴ πάλιν ἐλθόντα με ταπεινώσῃ ὁ Θεός μου πρὸς ὑμᾶς καὶ πενθήσω πολλοὺς τῶν προημαρτηκότων καὶ μὴ μετανοησάντων ἐπὶ τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ πορνείᾳ καὶ ἀσελγείᾳ ᾗ ἔπραξαν.

Β Προς Κορινθίους Επιστολή 13 (Προειδοποιήσεις ἕνεκα μελλοντικῆς ἐπισκέψεώς του - Ἐπίλογος)

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Δανία: Άλλο ένα πεδίο ‘σύγκρουσης των πολιτισμών’
Κόκκινος Ουρανός

Από: Pravda / μετ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

Οι σχέσεις ανάμεσα στους ντόπιους και τους μετανάστες από μουσουλμανικές χώρες, έχει γίνει ιδιαίτερα έντονη σε μια ακόμη ευρωπαϊκή χώρα – τη Δανία. Η πατρίδα του συγγραφέα Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, η πόλη Odense, έχει μετατραπεί πρόσφατα σε αρένα αντιπαράθεσης μεταξύ των ντόπιων και των μεταναστών.

Ο Πρωθυπουργός της Δανίας Lars Løkke Rasmussen, όπως ο David Cameron και η Άνγκελα Μέρκελ, δεν έχει ακόμη αναγνωρίσει ότι η πολιτική της πολυπολιτισμικότητας στην χώρα του έχει αποτύχει.

Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι δεν θα είναι σε θέση να προσποιείται ότι όλα πάνε καλά. Το φάντασμα της «σύγκρουσης των πολιτισμών» στοιχειώνει όχι μόνο την Odense ή τη Κοπεγχάγη, αλλά ακόμη και την μακρινή Γροιλανδία.

Η Δανία κατά το παρελθόν δεν είχε αποικίες στην Ασία ή την Αφρική, ως εκ τούτου η μουσουλμανική κοινότητα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί «κληρονομιά της αποικιοκρατίας». Όταν το 1960 έγινε σαφές ότι η χώρα χρειάζεται επιπλέον χέρια, σχεδόν όλα τα κόμματα υποστήριξαν την ιδέα της προσέλκυσης μεταναστών από την Τουρκία, το Πακιστάν και τη Βόρεια Αφρική. Οι πρώτοι δέκα χιλιάδες "αλλοδαποί", «χωνεύτηκαν» εύκολα. Ωστόσο, αργότερα η κατάσταση έγινε πιο περίπλοκη.

Στη δεκαετία του 1980 η κατάσταση χειροτέρευσε στη Μέση Ανατολή. Οι Δανοί δέχτηκαν πολλές δεκάδες πρόσφυγες από το Ιράν, το Ιράκ, το Λίβανο και την Παλαιστίνη στο έδαφός τους. Στη συνέχεια, η κυβέρνηση της Σομαλίας κατέρρευσε. Στη συνέχεια, οι Μουσουλμάνοι της Βοσνίας και της Ερζεγοβίνης και οι Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου έφτασαν στη Δανία. Τέλος, αρκετές χιλιάδες Τσετσένοι έχουν περάσει στην πατρίδα του μεγάλου παραμυθά. Ως αποτέλεσμα, σήμερα, η μουσουλμανική κοινότητα αποτελείται από 200.000 άτομα (τέσσερα τοις εκατό του πληθυσμού, χωρίς να υπολογίζονται οι παράνομοι).

Τα προβλήματα πλέον ήταν αναπόφευκτα. Από τη μια πλευρά, πολλές πτυχές της ζωής των κατοίκων της περιοχής, προφανώς, δεν ευνοήθηκαν από την παρουσία των μουσουλμάνων μεταναστών. Η Christiania, η συνοικία της Κοπεγχάγης που είναι γνωστή για τα ιδιαίτερα ελεύθερα ήθη της, όπου μπορεί κάποιος να αγοράσει ελεύθερα ναρκωτικά, σαφώς δεν αρέσει στους αφοσιωμένους μουσουλμάνους. Η πορνεία και ο γάμος μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου έχουν επίσης, νομιμοποιηθεί στη Δανία.

Ωστόσο και οι Δανοί από την άλλη, έχουν μαζέψει πολλά παράπονα για τους μουσουλμάνους. Καταδικάζοντας την επιπόλαια και ‘ελαφριά’ φύση των Σκανδιναβών, οι μετανάστες συχνά ξεχνάνε ότι οι βόρειοι είναι αυτοί που είναι ιδιοκτήτες της γης. Σύμφωνα με ορισμένες εκθέσεις, μέχρι και 40 τοις εκατό του συνόλου των κρατικών δαπανών καταβάλλεται για διάφορες παροχές προς τους μουσουλμάνους μετανάστες. Ωστόσο, πολλοί οπαδοί του Ισλάμ είναι εντελώς απρόθυμοι να εργαστούν, και το ποσοστό εγκληματικότητας μεταξύ τους είναι πολλές φορές υψηλότερο από ότι μεταξύ των Δανών.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι μουσουλμάνοι της Δανίας δεν είχαν ένα ολοκληρωμένο τζαμί, αλλά τελικά οι αρχές έδωσαν το πράσινο φως για την κατασκευή των κτιρίων αυτών, όχι μόνο στην Κοπεγχάγη, αλλά και στην Οντένσε. Η Δανέζικη πρωτεύουσα φιλοξενεί την Ισλαμική Διεθνή Τράπεζα. Ιμάμηδες έχουν δικαίωμα μέσα από μία απλοποιημένη διαδικασία να αποκτήσουν τη δανική υπηκοότητα. Ωστόσο, οι ντόπιοι έχουν επίσης το δικαίωμα να παραπονιούνται για την αχαριστία των μουσουλμάνων καθώς τα γεμάτα εξτρεμιστικά μηνύματα κηρύγματά τους μπορεί να ακουστούν σε πολλούς μουσουλμανικούς οίκους λατρείας.

Ωστόσο, οι αρχές στην Δανία και προσωπικά ο πρώην πρωθυπουργός και τώρα Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Anders Rasmussen Foge μπορεί εν μέρει να κατηγορηθεί για το γεγονός ότι το πρόβλημα της συνύπαρξης μεταξύ Μουσουλμάνων και του γηγενούς πληθυσμού έχει οξυνθεί.

Το 2002, κατά τη διάρκεια της τραγωδίας στη Μόσχα στο Dubrovka ("Nord-Ost"), το λεγόμενο «Κογκρέσο της Τσετσενίας» με τη συμμετοχή του φυγά Akhmed Zakayev συνεδρίασε στην Κοπεγχάγη. Ο Φογκ Ρασμούσεν αρνήθηκε να απολογηθεί στη Ρωσία, και ο Δανέζικος Τύπος ήταν γεμάτος με ιστορίες για «αντάρτες» στην περιοχή του Καυκάσου, που υποφέρουν από την «τρομερή Μόσχα».

Ωστόσο, το φλερτ με τους ισλαμιστές του Καύκασου δεν προστάτευσε τη Δανία από ένα σκάνδαλο με τον μουσουλμανικό κόσμο. Το σκάνδαλο έδειξε σε όλο τον κόσμο την σχεδόν πλήρη ασυμβατότητα των παραδοσιακών μουσουλμάνων και των σύγχρονων ευρωπαϊκών αξιών. Στις 30 Σεπτέμβρη του 2005, η δανέζικη εφημερίδα Jyllands Posten δημοσίευσε σκίτσα που απεικόνιζαν τον Προφήτη Μωάμεθ. Το Ισλάμ είναι γνωστό ότι δεν δέχεται να απεικονίζονται άνθρωποι και ειδικά προφήτες. Αργότερα εφημερίδες σε όλη την Ευρώπη άρχισαν να δημοσιεύουν παρόμοιες γελοιογραφίες.

Η μουσουλμανική κοινότητα ήταν αγανακτισμένη. Οι πρέσβεις από σχεδόν 20 ισλαμικές χώρες ζήτησαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό Άντερς Φογκ Ράσμουσεν, αλλά εκείνος αρνήθηκε να συναντηθεί μαζί τους. Επιπλέον, ο επικεφαλής της κυβέρνησης έριξε λάδι στη φωτιά λέγοντας ότι οι γελοιογραφίες ήταν μια εκδήλωση της ελευθερίας του λόγου. Σε απάντηση, οι ισλαμικές χώρες άρχισαν να ανακαλούν τους πρεσβευτές τους από την Κοπεγχάγη, και διοργάνωσαν συλλαλητήρια με κάψιμο σημαιών της Δανίας, ξεκίνησαν ταραχές στις Δανέζικες πρεσβείες και κήρυξαν μποϊκοτάζ στα δανέζικα προϊόντα. Οι μουσουλμάνοι θεωρούν τα σκίτσα ότι αποτελούν κοροϊδία και όχι εκδήλωση της ελευθερίας του λόγου.

Αλλά η ιστορία δεν τελείωσε εκεί. Στις αρχές του 2008, πέντε εφημερίδες της Δανίας απεικόνισαν τον Μωάμεθ ως τρομοκράτη. Τα σκίτσα ήταν μια αντίδραση στην απόπειρα δολοφονίας του συντάκτη των πρώτων γελοιογραφιών Kurt Vestergor από μουσουλμάνο μετανάστη. Τον Ιανουάριο του 2010, ένα άνδρας από την Σομαλία με ένα τσεκούρι προσπάθησε να σκοτώσει τον Vestergor και πάλι. Ο περιορισμός των θορύβων για το πρόβλημα της συνύπαρξης και της διαφοράς των αξιών μεταξύ των Δανών και των μουσουλμάνων δεν ήταν πλέον δυνατός.

Η Δανία είναι μια από τις πιο ειρηνικές χώρες του κόσμου, καθώς ακόμη και μία απόπειρα δολοφονίας (ή και οποιοδήποτε έγκλημα) εδώ γίνεται είδηση ​​για πολλές εβδομάδες. Δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι κατά τα τελευταία 10-12 χρόνια, το Λαϊκό Κόμμα βλέπει να αυξάνει ολοένα η δημοτικότητά του μεταξύ των Δανών. Υπάρχουν μερικά πράγματα που φέρνουν το κόμμα πιο κοντά στους μουσουλμάνους - δεν θέλει τον γάμο των ομοφυλοφίλων και πολλά άλλα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ευρωπαϊκής ζωής. Ωστόσο, βασικό στοιχείο του είναι ο περιορισμός της μετανάστευσης από τις μουσουλμανικές χώρες και η καταπολέμηση της ισλαμικής απειλής εν γένει.

Σε αντίθεση με άλλες παρόμοιες οργανώσεις στην Ευρώπη, το Λαϊκό Κόμμα στη Δανία, μέχρι πρόσφατα είχε στην ηγεσία του μια γυναίκα, την Pia Kjærsgaard (Chersgor). Κάθε νέα εκλογή στο Folketing (το Κοινοβούλιο της Δανίας), φέρνει το κόμμα να έχει αυξημένη στήριξη. Το 1998, επτά τοις εκατό των Δανών του έδωσαν την ψήφο τους. Τα έτη 2001, 2005 και 2007, αντίστοιχα, το ποσοστό της υποστήριξης αυξήθηκε από 12 τοις εκατό έως 14 τοις εκατό. Κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από δύο χρόνια το κόμμα πήρε 15 τοις εκατό των ψήφων.

Αρκετά χρόνια πριν, οι αρχές της γειτονικής Σουηδίας επέκριναν δριμύτατα το κόμμα για τις ‘μη πολιτικά ορθές’ πρωτοβουλίες του, όπως η απαγόρευση των μιναρέδων. Η Pia Kjærsgaard απάντησε: «Αν θέλουν να μετατρέψουν την Στοκχόλμη, το Γκέτεμποργκ και το Μάλμοε σε σκανδιναβική Βηρυτό, με φυλετικούς πολέμους, δολοφονίες σύμφωνα με τους νόμους της εκδίκησης και με συμμορίες βιαστών, αφήστε τους να ενεργούν. Μπορούμε πάντα να κλείσουμε την γέφυρα στο στενό Oresund.." (η γέφυρα που συνδέει την Δανία με την Σουηδία)

Όπως είναι προφανές από τις εκλογές το φθινόπωρο του περασμένου έτους στη γειτονική Σουηδία, το ακροδεξιό Δημοκρατικό Κόμμα κερδίζει επίσης έδαφος. Τα συνθήματά του είναι σχεδόν όμοια με τα δανέζικα συνθήματα του Λαϊκού Κόμματος. Η Σκανδιναβική "αδελφή" της Δανίας έχει επίσης το ίδιο πρόβλημα. Είναι άσκοπο να κρύψει την ύπαρξη του «μεταναστευτικού» ζητήματος στη Βόρεια Ευρώπη. Η ασυμβατότητα των διαφορετικών αξιών έγινε εμφανής στη Δανία περισσότερο από οπουδήποτε αλλού.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ / Πηγή


Περισσότερα...