GreekRussian (CIS)
Β Προς Κορινθίους Επιστολή 12 (Ὑψηλαὶ ὁράσεις καὶ ταπεινωτικαὶ ἀδυναμίαι - Ὁ Παῦλος σχολιάζει τὴν καύχησίν του)

Ὑψηλαὶ ὁράσεις καὶ ταπεινωτικαὶ ἀδυναμίαι

1 Τὸ νὰ καυχῶμαι λοιπὸν δὲν εἶναι συμφέρον μου, ἀλλὰ θὰ ἔλθω εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις τοῦ Κυρίου.

2 Ξέρω ἕνα ἄνθρωπον χριστιανὸν ὁ ὁποῖος πρὸ δεκατεσσάρων ἐτῶν – εἴτε μὲ τὸ σῶμα, δὲν ξέρω, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος, δὲν ξέρω, ὁ Θεὸς ξέρει – ἁρπάχθηκε ἕως τὸν τρίτον οὐρανόν.

3 Καὶ ξέρω ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος – εἴτε μὲ τὸ σῶμα εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος δὲν ξέρω, ὁ Θεὸς ξέρει –

4 ἁρπάχθηκε εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἄκουσε ἀνέκφραστα λόγια τὰ ὁποῖα δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἐπαναλάβῃ ἄνθρωπος.

5 Δι’ ἕνα τέτοιον ἄνθρωπον θὰ καυχηθῶ, διὰ τὸν ἑαυτόν μου ὅμως δὲν θὰ καυχηθῶ, παρὰ μόνον διὰ τὰς ἀδυναμίας μου.

6 Ἀλλὰ καὶ ἐὰν θελήσω νὰ καυχηθῶ, δὲν θὰ εἶμαι ἀνόητος, διότι θὰ πῶ τὴν ἀλήθειαν, τὸ ἀποφεύγω ὅμως μήπως μὲ θεωρήσῃ κανεὶς ἀνώτερον ἀπὸ ὅ,τι βλέπει σ’ ἐμὲ ἢ ἀκούει ἀπὸ ἐμέ.

7 Καὶ διὰ νὰ μὴ ὑπερηφανεύομαι διὰ τὰς πολλὰς ἀποκαλύψεις, μοῦ ἐδόθηκε ἕνα ἀγκάθι εἰς τὸ σῶμα, ἕνας ἄγγελος τοῦ Σατανᾶ, διὰ νὰ μὲ ραπίζῃ, διὰ νὰ μὴ ὑπερηφανεύομαι.

8 Τρεῖς φορὲς παρεκάλεσα τὸν Κύριον γι’ αὐτό, διὰ νὰ φύγῃ ἀπὸ ἐμέ.

9 Καὶ μοῦ εἶπε, «Σοῦ εἶναι ἀρκετὴ ἡ χάρις μου, διότι ἡ δύναμίς μου φανερώνεται τελεία ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει ἀδυναμία». Πολὺ εὐχαρίστως λοιπὸν θὰ καυχηθῶ μᾶλλον διὰ τὰς ἀδυναμίας μου, διὰ νὰ κατασκηνώσῃ εἰς ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ.

10 Διὰ τοῦτο εἶμαι εὐχαριστημένος μὲ τὰς ἀδυναμίας, τὰς ὕβρεις, τὰς ταλαιπωρίας, τοὺς διωγμοὺς καὶ τὰ στερήσεις πρὸς χάριν τοῦ Χριστοῦ, διότι ὅταν εἶμαι ἀδύνατος, τότε εἶμαι δυνατός.

Ὁ Παῦλος σχολιάζει τὴν καύχησίν του

11 Ἔγινα ἀνόητος μὲ τὸ νὰ καυχῶμαι. Σεῖς μὲ ἀναγκάσατε. Ἔπρεπε σεῖς νὰ μὲ συσταίνετε, ἐπειδὴ σὲ τίποτε δὲν ἐφάνηκα κατώτερος ἀπὸ τοὺς ἐξοχωτέρους ἀποστόλους, ἂν καὶ δὲν εἶμαι τίποτε.

12 Τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἀληθινοῦ ἀποστόλου ἐπραγματοποιήθησαν ἐνώπιόν σας μὲ κάθε ὑπομονήν, μὲ σημεῖα καὶ τέρατα καὶ δυνάμεις.

13 Κατὰ τί λοιπὸν εἶσθε κατώτεροι ἀπὸ τὰς ἄλλας ἐκκλησίας, παρὰ κατὰ τὸ ὅτι ἐγὼ ὁ ἴδιος δὲν σᾶς ἐπεβάρυνα; Συγχωρῆστέ μου αὐτὴν τὴν ἀδικίαν.

14 Νά, διὰ τρίτην φορἂν εἶμαι ἔτοιμος νὰ ἔλθω σ’ ἐσᾶς καὶ δὲν θὰ σᾶς ἐπιβαρύνω, διότι δὲν ζητῶ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά σας, ἀλλὰ σᾶς τοὺς ἴδιους, διότι δὲν ὀφείλουν τὰ παιδιὰ νὰ θησαυρίζουν διὰ τοὺς γονεῖς, ἀλλ’ οἱ γονεῖς διὰ τὰ παιδιά.

15 Ἐγὼ πολὺ εύχαρίστως θὰ δαπανήσω καὶ θὰ δαπανηθῶ διὰ τὰς ψυχάς σας. Ἂν καί, ἐνῷ σᾶς ἀγαπῶ περισσότερον, ἀγαπῶμαι ἀπὸ σᾶς ὀλιγώτερον.

16 Ἀλλ’ ἔστω, ἐγὼ δὲν σᾶς ἐπεβάρυνα, ἀλλ’ ἐπειδὴ εἶμαι πανοῦργος, σᾶς ἔπιασα μὲ δόλον.

17 Μήπως σᾶς ἐκμεταλλεύθηκα διὰ κάποιου ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἔστειλα σ’ ἐσᾶς;

18 Παρεκάλεσα τὸν Τίτον νὰ ἔλθῃ καὶ ἔστειλα μαζί του τὸν ἀδελφόν. Μήπως σᾶς ἐκμεταλλεύθηκε ὁ Τίτος; Δὲν συμπεριφερθήκαμε μὲ τὸ ἴδιο πνεῦμα; Δὲν ἀκολουθήσαμε τὰ ἴδια ἴχνη;

19 Πάλιν νομίζετε ὅτι ἀπολογούμεθα σ’ ἐσᾶς; Μιλᾶμε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ. Ὅλα δὲ αὐτά, ἀγαπητοί, διὰ τὴν οἰκοδομήν σας.

20 Διότι φοβοῦμαι μήπως, ὅταν ἔλθω, δὲν σᾶς βρῶ ὅπως σᾶς θέλω, καὶ σεῖς δὲν μὲ βρῆτε ὅπως μὲ θέλετε· μήπως ὑπάρχουν ἔριδες, ζηλοτυπίαι, θυμοί, φιλονεικίαι, διαβολαί, ψιθυρισμοί, ὑπερηφάνειαι, ἀκαταστασίαι,

21 μήπως, ὅταν πάλιν ἔλθω, μὲ ταπεινώσῃ ὁ Θεός μου ἀπέναντί σας καὶ πενθήσω πολλοὺς ποὺ ἁμάρτησαν προηγουμένως καὶ δὲν μετανόησαν διὰ τὴν ἀκαθαρσίαν καὶ τὴν πορνείαν καὶ τὴν ἀσέλγειαν ποὺ διέπραξαν.

Το αρχαίο κείμενο

1 Καυχᾶσθαι δὴ οὐ συμφέρει μοι· ἐλεύσομαι γὰρ εἰς ὀπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις Κυρίου.

2 Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων· εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν· ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ.

3 καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον· εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν·

4 ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι.

5 ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι, ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι εἰ μὴ ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου.

6 ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων· ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δὲ μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει τι ἐξ ἐμοῦ.

7 Καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατᾶν, ἵνα με κολαφίζῃ ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι.

8 ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα, ἵνα ἀποστῇ ἀπ' ἐμοῦ·

9 καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ' ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ.

10 διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν διωγμοῖς, ἐν στενοχωρίαις, ὑπὲρ Χριστοῦ· ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι.

11 Γέγονα ἄφρων καυχώμενος! ὑμεῖς με ἠναγκάσατε. ἐγὼ γὰρ ὤφειλον ὑφ' ὑμῶν συνίστασθαι· οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων, εἰ καὶ οὐδέν εἰμι.

12 τὰ μὲν σημεῖα τοῦ ἀποστόλου κατειργάσθην ἐν ὑμῖν ἐν πάσῃ ὑπομονῇ, ἐν σημείοις καὶ τέρασι καὶ δυνάμεσι.

13 Τί γάρ ἐστιν ὃ ἡττήθητε ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας, εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα ὑμῶν; χαρίσασθέ μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην.

14 Ἰδοὺ τρίτον ἑτοίμως ἔχω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐ καταναρκήσω ὑμῶν· οὐ γὰρ ζητῶ τὰ ὑμῶν, ἀλλὰ ὑμᾶς. οὐ γὰρ ὀφείλει τὰ τέκνα τοῖς γονεῦσι θησαυρίζειν, ἀλλ' οἱ γονεῖς τοῖς τέκνοις.

15 ἐγὼ δὲ ἥδιστα δαπανήσω καὶ ἐκδαπανηθήσομαι ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, εἰ καὶ περισσοτέρως ὑμᾶς ἀγαπῶν ἧττον ἀγαπῶμαι.

16 ἔστω δέ, ἐγὼ οὐ κατεβάρησα ὑμᾶς, ἀλλ' ὑπάρχων πανοῦργος δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον.

17 μή τινα ὧν ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς, δι' αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα ὑμᾶς;

18 παρεκάλεσα Τίτον καὶ συναπέστειλα τὸν ἀδελφόν· μήτι ἐπλεονέκτησεν ὑμᾶς Τίτος; οὐ τῷ αὐτῷ πνεύματι περιεπατήσαμεν; οὐ τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσι;

19 Πάλιν δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα; κατενώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν· τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοί, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς.

20 φοβοῦμαι γὰρ μήπως ἐλθὼν οὐχ οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς, κἀγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν οἷον οὐ θέλετε, μήπως ἔρεις, ζῆλος, θυμοί, ἐριθεῖαι, καταλαλιαί, ψιθυρισμοί, φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι,

21 μὴ πάλιν ἐλθόντα με ταπεινώσῃ ὁ Θεός μου πρὸς ὑμᾶς καὶ πενθήσω πολλοὺς τῶν προημαρτηκότων καὶ μὴ μετανοησάντων ἐπὶ τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ πορνείᾳ καὶ ἀσελγείᾳ ᾗ ἔπραξαν.

Β Προς Κορινθίους Επιστολή 13 (Προειδοποιήσεις ἕνεκα μελλοντικῆς ἐπισκέψεώς του - Ἐπίλογος)

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Νικόλαος Σωτηρόπουλος, Τρίζουν τὰ κόκκαλα τῶν ἡρώων καὶ Μαρτύρων
Θρησκευτικά
πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 8/4/2011
Τρίζουν τὰ κόκκαλα τῶν ἡρώων καὶ Μαρτύρων
Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά,
Τοὺς χαλεποὺς καιρούς μας πολλοὶ βαπτισμένοι χριστιανοὶ εἶνε ἀχρίστιανοι, τελείως ἀδιάφοροι γιὰ τὸ Χριστὸ καὶ τὸ Χριστιανισμό, καταφρονηταί, ἢ καὶ ἀντίχριστοι, ποικιλοτρόπως πολέμιοι τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως. ᾿Επίσης πολλοὶ λεγόμενοι ῞Ελληνες εἶνε ἀνθέλληνες καὶ μυκτηρίζουν τὴν ἐθνικοφροσύνη καὶ τὸν πατριωτισμό. Τέτοιοι δὲ τύποι, διεφθαρ μένοι καὶ διεστραμμένοι, διαστρέφουν καὶ τὴν ἱστορία. ῾Ως ἀχρίστιανοι καὶ ἀντίχριστοι ἀρνοῦνται τὸ ἱστορικὸ καὶ διὰ πολλῶν τεκμηρίων τεκμηριωμένο γεγονὸς τῆς μεγάλης συμβολῆς τῆς ᾿Εκκλησίας στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσι τοῦ Ἔθνους ἀπὸ τὴν Ὀθωμανικὴ δουλεία καὶ τυραννία αἰώνων...Καὶ ὡς ἀνθέλληνες ὑβρίζουν τοὺς ἥρωες τῆς ᾿Επαναστάσεως τοῦ 1821. Καὶ ἕνα ἀπ᾿ αὐτούς, τὸν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τηλεοπτικὸ κανάλι, ποὺ σιχαινόμεθα νὰ ἀναφέρωμε τὸ ὄνομά του, ἐμφάνισε ὡς ὁμοφυλόφιλο! Τρίζουν τὰ κόκκαλα τῶν Nεομαρτύρων τῆς Πίστεως καὶ τῶν ἡρώων τῆς Πατρίδος, γιὰ τὴ διαστροφὴ τῆς ἱστορίας ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς διεστραμμένους ἀπογόνους τους. Διερωτώμεθα: ῍Αν ἤξερε ὁ Κολοκοτρώνης ποῖα καὶ πόσα τέρατα θὰ ἐμφανίζονταν σήμερα στὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος, θὰ πολεμοῦσε γιὰ τὴν ἐλευθερία;

Ἀχρίστιανοι, ἀντίχριστοι καὶ ἀνθέλληνες ὑπάρχουν δυστυχῶς καὶ μεταξὺ τῶν κρατούντων, μᾶλλον δὲ κρατουμένων ἀπὸ ξένες καὶ σκοτεινὲς δυνάμεις. Τέτοιοι ἄρχοντες ὄχι μόνο τὰ ἰδανικὰ ἔχουν καταργήσει, ἀλλὰ καὶ αὐτὰ τὰ χριστιανικὰ καὶ τὰ ἐθνικὰ σύμβολα θέλουν νὰ καταργήσουν, γιὰ νὰ μὴ ὑπενθυμίζῃ τίποτε, ὅτι σ᾿ αὐτὸ τὸν τόπο ὑπάρχει Χριστιανισμὸς καὶ Ἑλληνισμός.

Τὴν 25η Μαρτίου μαζὶ μὲ τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου ἑωρτάσαμε καὶ τὴ μεγαλύτερη ἐθνική μας ἑορτή. Ἡ τάσι τῶν κακῶν Ἑλλήνων εἶνε νὰ καταργηθοῦν οἱ ἐθνικὲς ἑορτὲς καὶ οἱ παρελάσεις κατ᾿ αὐτές. Ἀλλ᾿ ἐπειδὴ τέτοιο ἐγχείρημα δὲν εἶνε εὔκολο, ἔγινε καὶ ἐφέτος ἡ ἐθνική μας ἑορτὴ τῆς ᾿Επαναστάσεως τοῦ 1821 καὶ ἡ παρέλασι, ἀλλ᾿ ὄχι ὅπως ἄλλοτε. Μὲ τὸ πρόσχημα τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως δὲν διετέθηκαν τὰ ἀναγκαῖα χρήματα, γιὰ νὰ γίνῃ πλήρης καὶ τελεία παρέλασι. Δὲν χρησιμοποιήθηκαν μηχανοκίνητα καὶ ἐναέρια μέσα. Τεράστιο ὅμως χρηματικὸ ποσὸ διέθεσε τὸ Κράτος γιά… τὸ Μέγαρο Μουσικῆς!

Εὐθὺς μετὰ τὴν παρέλασι μίλησαν ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἐκπρόσωποι τοῦ Κράτους, καὶ ἀρχηγοὶ πολιτικῶν κομμάτων. Καὶ τί εἶπαν; Δὲν λέγουμε τί εἶπαν, ἀλλὰ τί δὲν εἶπαν. Διότι αὐτό, ποὺ εἶπαν, ἐν συγκρίσει πρὸς αὐτό, ποὺ δὲν εἶπαν, ἔχει μικρὴ ἢ μηδενικὴ σημασία. Αὐτό, ποὺ δὲν εἶπαν, ἔχει ὑψίστη σημασία. Οἱ ὁμιληταί, ὅλοι δυστυχῶς, δὲν εἶπαν τίποτε γιὰ τὸ Θεό, στὸν ὁποῖο στηρίχθηκαν οἱ ἥρωες τῆς Πατρίδος. Δὲν κατα δέχθηκαν νὰ ἀναφέρουν οὔτε τὴ λέξι Θεός. Καὶ γενικῶς αὐτοί, καὶ ἄλλοι σὰν αὐτούς, ὅταν ὁμιλοῦν, δὲν καταδέχονται νὰ ἀναφέρουν τὴ λέξι Θεός. Κηρύττουν σὲ ἀνυπαρξία τὸ Θεὸ ἢ θεωροῦν τοὺς ἑαυτούς των ἀνωτέρους ἀπὸ τὸ Θεό!…

Ταλαίπωρη Ἑλλάς! Τί προκοπὴ περιμένεις ἀπὸ τέτοιους ἄρχοντες καὶ ἄλλους ἀσεβεῖς παράγοντες τοῦ τόπου;

Κύριε, Δημιουργὲ καὶ Κυβερνήτη τοῦ ἀπεράντου Σύμπαντος! Σῶσε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς καταφρονητές σου, καὶ ἀπὸ τοὺς δυνάστες καὶ καταδυναστευτὲς τοῦ λαοῦ σου. Λάβε ὑπ᾿ ὄψι σου, Κύριε, ὅτι ὁ Ἑλληνισμὸς σοῦ ἔδωσε πολλὰ ἑκατομμύρια Ἁγίους, Ὁμολογητές, Μάρτυρες καὶ Μεγαλομάρτυρες. Λάβε ἀκόμη ὑπ᾿ ὄψι σου, ὅτι καὶ σήμερα, παρὰ τὴν ἀνηλεῆ πλύσι ἐγκεφάλου μὲ ὅλα τὰ μέσα τῆς δημοσιότητος καὶ παρὰ τὰ κακὰ παραδείγματα ἀρχόντων, ὑπάρχουν ῞Ελληνες, ποὺ σὲ πιστεύουν, σὲ λατρεύουν καὶ ἐλπίζουν στὸ ἔλεός σου καὶ σὲ ἐπέμβασί σου γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ Ἔθνους. Θεέ! Εἶσαι ἡ μόνη ἐλπίς.
«Κύριε τῶν δυνάμεων, μεθ᾿ ἡμῶν γενοῦ. ῎Αλλον γὰρ ἐκτός σου βοηθὸν ἐν θλίψεσιν οὐκ ἔχομεν. Κύριε τῶν δυνάμεων, ἐλέησον ἡμᾶς».

Εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴ φιλοξενία
Νικόλαος ᾿Ιω. Σωτηρόπουλος

Περισσότερα...