GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)
There are no translations available.

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Подписаться на еженедельные новости:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Σελήνη
16 ημερών
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Поклонение маммоне (Нагорная проповедь)
Δαίμονες

Говоря о невозможности служения двум господам, Иисус Христос сказал: “Не можете служить Богу и маммоне” (Матф.6:24). Своими словами Иисус Христос отрицает одновременное поклонение силам Добра и зла, Богу и злому духу, Свету и тьме, праведности и греху. Почему отрицая поклонение греху, Иисус Христос из всех видов греха, особенно порицает служение маммоне? Рассмотрим, какую роль играл культ маммоны в языческом обществе.

Как уже говорилось, маммона представляет собой языческое божество, символизирующее в странах древнего Ближнего Востока неправедное богатство. Но маммона не просто языческое божество неправедного богатства. За этим идолом стоит противостоящий Богу злой дух. Эта мысль доказывается тем фактом, что Иисус Христос противопоставляет маммону, как языческое божество, Богу, и тем самым дает понять, что это лжебожество, противостоит Богу, и что за ним стоят духи зла (ложные боги), цель которых отвернуть идолами (лжебогами) внимание людей от истинного Бога.

“Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, – но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им” (1Кор.8:5-6).
“Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги” (Гал.4:8).
“Ибо все боги народов - идолы, а Господь небеса сотворил” (Пс.95:5).
А отвернув внимание людей от Истины, погубить их через греховные поступки. “Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить” (1Пет.5:8). А поклонение этому языческому божеству направляет человека на определенные поступки. Поклоняясь маммоне, человек вместо соблюдения заповедей Божиих и собирания небесных сокровищ, собирал богатства земные и добивался земных сокровищ неправедными путями, проявляя такие греховные качества как алчность, стяжательство и накопительство.
Как же языческое божество могло влиять на человека? Дело в том, что в восточных странах в честь этого, и других языческих божеств, строились храмы. В этих храмах люди возжигали курения и приносили жертвы тому или иному языческому божеству. Такое религиозное служение проводилось и маммоне. После воскурений фимиама и обильных жертв человек всячески восхвалял маммону и просил о том, чтобы это божество ниспослало ему богатство. Воскурения и жертвы производились в определенные дни. А восхваления читались по строгим словесным формулам, без которых языческое божество не реагировало на просьбы просящих людей. После совершения языческого ритуала маммона, как сверхъестественное существо, оказывало влияние на просящего человека. Но поскольку языческое божество является злым духом, то и влияние, которое оно оказывало на человека, было злым и губительным. Это дурное влияние проявлялось в том, что под воздействием злой сверхъестественной силы, исходящей от маммоны, у человека усиливалось желание приобретать богатство любым, в том числе греховным путем, увеличивалась страсть к накопительству и стяжательству, развивалась жадность и сребролюбие. И такой человек любой ценой, не останавливаясь даже перед преступлением, собирал сокровища земные, ложно видя в них счастье жизни.
Иными словами к достижению богатства человек шел путем зла, то есть приобретал богатство неправедное, которое, как собранное в грехе, не могло принести счастья человеку.
Языческий храм маммоны посещали люди, чья душа была не равнодушна к приобретению богатства любым путем. И после совершения обряда поклонения маммоне усиливался контакт между душой человека, жаждущего приобретения богатств, и языческим божеством (злым духом), покровительствовавшим накоплению богатства неправедного.
В наше время, несмотря на то, что таких храмов нет, души людей продолжают стремиться к богатству. Используя эти стремления человеческой души, злой дух-маммона, присутствующий в нашем мире, разжигает эти желания и пагубно влияет на человека. Таким образом, и без поклонения в языческом храме, человек начинает служить маммоне. Сперва тем, что своими помыслами лелеет мысли о богатстве, а потом своими поступками продолжает это служение, приобретая неправедное богатство.
Божественное учение Иисуса Христа, отрицая служение языческим божествам, и доказывая то, что они являются не истинными богами, распространяло идею Единого Бога и принесло новую философию и мораль, согласно которой “доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота” (Притч.22:1). Поясняя Свое учение, Иисус Христос говорит людям: “Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляеют и где воры не подкапывают и не крадут” (Матф.6:19-20).
Учение Иисуса Христа говорит о том, что есть два вида сокровищ. Сокровища земные, удовлетворяющие низменные страсти. И сокровища небесные, дающие человеку спасение его души. А поэтому сокровища небесные ценятся выше, чем все земные богатства бренного мира, потому что человеку “не поможет богатство в день гнева” (Притч.11:4). И только добрые поступки и богоугодная жизнь помогают человеку собрать сокровища небесные и открывают перед ним дорогу в Царство Небесное. “Ищите же прежде Царства Божия и правды Его” (Матф.6:33). Поэтому, излагая учение Христово, Евангелист Лука пишет: “Напротив, горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение” (Лук.6:24). А Евангелист Марк, дополняя сказанное, говорит о том, что “как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие!” (Мар.10:24).
В противоположность христианской морали, в языческом мире ложно ценились земные богатства. А люди ложно боготворили и поклонялись маммоне, не зная Истинного Бога и не ведая, что для спасения их душ нужны сокровища небесные. Однако с приходом в мир Спасителя, Иисуса Христа, и распространением Его Божественного учения, которое показало истинные ценности мира, многие люди продолжали выше всего на свете почитать земное богатство и поклоняться ему.
В наше время таких людей можно разделить на четыре категории.
К первой категории относятся люди, не имеющие надлежащих религиозно-нравственных знаний о сокровищах земных и небесных, и ошибочно считающие, что за богатство можно приобрести любые блага, земные и небесные.
Ко второй категории относятся люди, духовно искалеченные неправильным воспитанием и тлетворным влиянием неполноценной семьи и жестокого общества. Для таких людей нормой поведения, в результате неправильного воспитания, стала неправедная жизнь в грехе и пороке.
К третьей категории относятся люди, имеющие хорошее воспитание и обладающие истинными знаниями, но лишенные веры в Бога. В результате чего они всю свою жизнь превратили в служение не Богу, а богатству.
И четвертая, малочисленная категория объединяет тех людей, которым, несмотря на знания и просвещение, совершение зла доставляет удовольствие. Это происходит потому, что душа таких людей оккупирована силами зла, воздействию которых они не сопротивляются.
Поэтому Библия, наставляя людей на путь истинный, и говорит: “Спешит к богатству завистливый человек, и не думает, что нищета постигнет его” (Притч.28:22). Потому что такой человек, одержим недугом стяжательства и алчности. А поклонение земному богатству в Библии приравнивается к служению злу.
Поэтому и предостерегаются люди от сребролюбия, как от заблуждения и греховного поступка. “Посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно” (Матф.13:22). Нельзя “поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам” (Откр.9:20).
Теперь мы можем ответить на вопрос о том, почему Иисус Христос, осуждая поклонение всякому греху, из всех видов греха, в первую очередь порицает служение маммоне (неправедному богатству). Потому, что стремление к богатству (сребролюбие) во все времена являлось самым распространенным грехом человечества.
“Золото - идол, в капище которого топилась и топится наибольшая часть рода человеческого. Мы искуплены Христом, а служим золоту. Проповедуем владычество Одного, а покоряемся другому” (Святой Иоанн Златоуст).
Сребролюбие является главным грехом человечества по следующим причинам.
Во-первых, богатство создает человеку возможность для удовлетворения любой низменной прихоти, для исполнения любого греха. Потому что при помощи денег (богатства) человек может создать себе условия для осуществления любого греховного действия. Например при помощи богатства человек может купить себе почести, власть, славу, удовольствия блуда и реализовать иные свои греховные наклонности и стремления.
Во-вторых, богатство духовно развращает человека, ложно вселяя ему мысль о безнаказанности за его греховные поступки и о вседозволенности его любых действий. Богатый человек ложно полагает, что он может за свои деньги купить весь мир, приобрести любые удовольствия. Однако такой человек забывает о справедливом и неотвратимом воздаянии Божьем за поступки людей. Господь “воздаст человеку по делам его” (Притч.24:12). “Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную” (Гал.6:7-8).
Часто богач забывает о том, что без Бога, сам по себе человек слаб, а любое неправедное богатство временно и преходяще. “Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек” (1Иоан.2:16-17).
Богач также забывает о том, что главным богатством для человека являются не сокровища земные, а сокровища небесные. Таким образом, неправедное богатство развращает ум человека, вызывая иллюзию вседозволенности и безнаказанности, толкает на греховные поступки, создает условия для проявления гордыни, властолюбия, тщеславия, похоти и других греховных страстей. В таком образе жизни многие люди ошибочно видят счастье, думая об удовлетворении земных потребностей и забывая о духовных, и поэтому стремятся к приобретению большого богатства. А большое богатство, за редким исключением, приобретается путем преступления и греха. То есть является богатством неправедным. Поэтому, определяя разлагающее влияние богатства на нестойкого в служении Богу человека, в Библии мудро говорится: “Ибо корень всех зол есть сребролюбие” (1Тим.6:10).
Иными словами человек, одурманенный неудержимым стремлением к богатству, забывает позаботиться о душе. А человек, владеющий большим богатством, имеет возможность удовлетворить любой свой греховный помысел и желание, и развращается ложной мыслью о вседозволенности и безнаказанности. И неправедное богатство приводит к появлению у человека не только такого тяжкого порока, как сребролюбие, но и других смертных грехов.
Поэтому человек и должен заниматься Богопознанием, изучением Божественных истин и служить Богу, а не маммоне (неправедному богатству), и тем самым защитить себя от греха и порока, и достичь истинного счастья.
http://azbyka.ru/