GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)
There are no translations available.

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Подписаться на еженедельные новости:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Σελήνη
16 ημερών
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Этот негодный невидимка
Δαίμονες
Невидимый всесильный дьявол
 
Очень много страшного рассказано о дьяволе. Он пострашнее лютого зверя, а сколько он погубил хороших людей, талантов, разрушил добрых и благих начинаний.
 
Огромные массы людей и бесчисленное количество организаций и поныне борется с дьяволом, но он, как Кощей Бессмертный, бессмертен и неуловим.
 
Что если мы задумаемся — а кто же это такой всесильный дьявол? Где он живет, в одной стране или во многих, в лесу или домах? Всех земных зверей можно увидеть в зоопарке, в документальных фильмах или на картинках. А дьявола, о котором так много все говорят, которым пугают, стращают, никто не видел, даже художники и кинорежиссеры, создающие его образ, реального его не видели. Почему же?
 
Сатана, дьявол в Библии
 
Ответ простой. О дьяволе много говорится в христианском учении — Библии. И все верят, что существует дьявол, а большинству он очень удобен. Сделал что-то сам не так — это меня дьявол попутал, толкнул, потянул. Но спросим, когда и за какое место потянул или толкнул?
 
Кто-то высказал какую-то мысль, пришедшую от Бога, странную, необычную. Говорят: как ты мог додуматься до такого, а я нет, значит, это от дьявола.
 
Очень многие верят в Бога, о деяниях которого написана очень толстая Библия. Все согласны, что Бог невидим, согласны, что Бог продиктовал Библию, но не могут принять, что Бог живет в своем другом духовном мире.
 
Среда обитания дьявола
 
Этот мир наука упрямо не хочет изучать. Нам очевидно, что человек живет в воздушной среде — мире, без воздуха он погибает, рыбы живут в своей, водной среде — мире, без воды они погибнут. Бог живет в своей среде — духовном мире. Другой ситуации не может быть.
 
Бог для человека и всего живого на Земле создал материальный мир. Но ведь чтобы создавать человека и его мир обитания, Он в первую очередь должен создать себе мир обитания. Если бы его не было, как Он мог бы что-то творить и созидать?
 
Беда для нас и главное препятствие — мы не можем согласиться, что этот мир не видим нашим физическим зрением. Какие бы телескопы и микроскопы мы ни делали, он все равно остается невидим, так как в конец концов в окуляр заглянет человеческий глаз.
 
Дьявол вне познания науки
 
Конечно, много людей верит, что существует божественный мир, верит в церковь, но, главное, не верит наука, которая не помогает церкви, а мешает пониманию, гордясь своими «мертвыми» открытиями. Особенно сильны и агрессивны позиции математики и физики — это форпост «мертвых» наук. Математика не может объяснить: почему минус на минус дает плюс, хотя в живом мире зло помноженное на зло не дает добра, а физика не может объяснить, как движутся в организме человека, вопреки законам гидравлики, кровь, лимфа, гормоны и откуда берется электричество.
 
Чем быстрее развивается математическая наука, тем слабее чувствует себя церковь перед острыми вопросами верующих и стремящихся к вере. Ответ — это таинство, верь в Бога и не задавай лишних вопросов, такая постановка или ответ уже никого не убеждают. Но даже поверхностный, но системный научный подход к изучению Библии дает ответы на многие вопросы, повисшие пока в многозначительном, тайном молчании.
 
Терминология Библии
 
Первое, самое главное знание, которое встречает нас у порога Библии: в ней нет фундаментальных знаний о материальном мире, есть только ожидание, когда он появится.
 
В ней содержатся только знания о духовном мире и мире разума. В ней нет чудес, которые не смог осуществить человек, а, наоборот, подробно описано, как он может их осуществить.
 
В ней вынужденно использована материалистическая терминология для описания духовного мира и только, другой терминологии духовного мира просто нет. Но это не означает, что знания надо воспринимать в материальном мире. В нем говорится: деяние происходит в духовном мире, как в материальном, понятном нам мире, и подобно ему.
 
Второе знание — что жизнь содержится только в духовном мире и только душа оживляет тело. Душа ушла — и тело сразу умирает. Мы ведь говорим: испустил дух, когда душа ушла из тела. Это тело Иисуса закричало на кресте: «Боже, на кого ты меня оставил», когда оно почувствовало, что душа ушла.
 
В духовном, невидимом мире царь — Бог, подданные Его — наши души, которые поселяет Он в тело ребенка, и только тогда рождается живой человек.
 
Бог каждой душе дает задание — цель его жизни, что он должен выполнить за время пребывания в материальном мире, дал законы, по которым должен жить. Если душа не выполняет свое предназначение, не выполняет законы, он наказывает: болезнями, неадекватностью действий разума, как мы говорим: лишает разума. И все это Он делает в своем духовном мире, со своими подданными — душами.
 
Итак, причину болезней нужно искать в душе и разуме, а болезнь в теле — это только тень основной причины.
 
Кто такой дьявол, сатана
 
Дьявол — противник Бога, который также существует только в духовном мире, потому-то он и невидим.
 
Ну а в духовном мире, кто такой дьявол? Это душа, которая противится Богу, не выполняет Его законы. То есть дьявол — это сам человек, душа которого под влиянием материального тела стала противником Бога, которая признает только материальный мир, которая себя возвысила над законом и потому нарушает божественные законы.
 
Главный из них: не суди, не осуждай.
 
Бог первой рожденной душе человека сказал: не ешь плодов дерева добра и зла, иначе умрешь смертью. И умерли все души, кроме Еноха. Так велик закон, так велик суд, так неотвратимо наказание.
 
В Библии многократно сказано: нет ничего тайного, чтобы не стало явным и над высшим наблюдает еще высший.
 
Экзамен для души
 
Творец никогда не бросает творение. Он его сопровождает, Он совершенствует свое творение. Мы кругом видим конечное, и нам трудно понять бесконечное, вечное. Видим жизнь тела, ее начало и конец, хотим оттянуть конец, но это бессмыслица. Эта жизнь — очередной экзамен для души и его надо стать на «отлично». Срок жизни зависит от того, как сдаем экзамены.
 
Их много, но без них не получить право стать человеком — владыкой земли. Какой владыка, если попался билет власти и первым делом стал заботиться о себе, а не о роде. Попался билет силы — и стал отнимать у слабого; попался билет богатства — и стал его умножать для себя; попался билет учителя — стал назидать учеников тем, что сам понял, отвергая другие учения; попался билет ученого — стал создавать средства уничтожения земли; попался билет судьи — стал осуждать правого и бедного, и так далее.
 
Духовная безграмотность
 
Третье знание — что Библия — это книга жизни — учение, как бы «инструкция» для человека, в высоком понимании этого слова. Наставник этого учения только один — Иисус Христос. Все остальные — пастыри или ученики.
 
Задача пастыря — вести паству на поля знаний с обильной различной травой — знаний, а на этом поле каждый себе выберет, какую и сколько съесть травы — знаний. Съели на этом поле всю траву — веди на новое, где еще много.
 
Мы не можем себе представить, как жить с родителями, если бы мы с ними не разговаривали, тогда надо задуматься, сколько мы теряем, не разговаривая, бойкотируя, не признавая Отца самой главной нашей сущности — души.
 
Апостол Фома в своем Евангелии привел слова Иисуса: «Если плоть (душа) произошла ради духа (разума), это чудо. Если же дух (разум) ради тел (наших материальных тел) — это чудо из чудес. Но я удивляюсь тому, как такое богатство заключено в такой бедности».
 
Действительно в бедности, так как мы не используем свой разум, а в разуме есть глаза, которые видят духовный мир. Наш разум способен делать открытия, творить, созидать. Некоторые люди использовали свой разум — их человечество записало в свою историю под именем — гений.
 
Сатана, дьявол, антихрист, человек
 
В одном из храмов у входа написаны слова, которые надо переосмыслить.
 
Я свет, но вы не видите Меня.
Я истина, но вы не верите Мне.
Я закон, но вы не выполняете Его.
Я Бог, но вы не молитесь Мне.
Я друг, но вы не признаете Меня.
Вы несчастны, так не вините Меня.
 
Из этих слов видно, что же такое дьявол. Это мы сами, когда выступаем какими-либо действиями против Бога или Его законов. Если мы стали соратником Его, стали законопослушными, то мы преображается в Его сыновей и дочерей, правда, пока блудных, возвращающихся.
 
В Библии этот момент описан, но не так, как изобразили на полотнах многие художники. Отцу сказали: «возвращается блудный сын, и Отец побежал ему навстречу».
 
Пока мы не возвращаемся к Отцу, нам во всем будет мешать дьявол, толкать, совращать, подавать рюмку, шприц, шептать — это женщина моложе и красивее твоей жены; можешь сегодня взять то, что принадлежит роду, не упускай момента, ты ведь не дурак и так далее. Очень удобен дьявол, ведь это не я сделал, это дьявол меня подбил. Он главный виновник всех бед, давайте его судить вместе. Но опять он ускользнул от суда, как всегда, этот негодный — невидимка.
 
В.В. Карелин
Статья опубликована в газете «Искра», Республика Коми, 
г. Инта, 4 июля 1998 г.
 
http://intellectspb.ru/