GreekRussian (CIS)
Προς Γαλάτας επιστολή 1 (Χαιρετισμός - Ἀπαγόρευσις τοῦ Παύλου ἀπὸ τοὺς Γαλάτας - Τὸ εὐαγγέλιόν του τὸ ἔλαβε ἀπὸ τὸν Χριστὸν καὶ ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους)

Χαιρετισμός

1 Ὁ Παῦλος, ἀπόστολος ἐντεταλμένος ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους οὔτε δι’ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ Πατρός, ὁ ὁποῖος τὸν ἀνέστησεν ἐκ τῶν νεκρῶν,

2 καὶ ὅλοι οἱ ἀδελφοί, οἱ ὁποῖοι εἶναι μαζί μου, πρὸς τὰς ἐκκλησίας τῆς Γαλατίας·

3 χάρις νὰ εἶναι σ’ ἐσᾶς καὶ εἰρήνη ἀπὸ τὸν Θεὸν Πατέρα μας καὶ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,

4 ὁ ὁποῖος ἔδωσε τὸν ἑαυτόν του διὰ τὰς ἁμαρτίας μας, διὰ νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τὸν σημερινὸν πονηρὸν κόσμον. Σύμφωνα πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ Πατέρα μας,

5 εἰς τὸν ὁποῖον ἀνήκει ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἀπαγόρευσις τοῦ Παύλου ἀπὸ τοὺς Γαλάτας

6 Ἐκπλήττομαι διότι τόσον γρήγορα μεταπηδᾶτε ἐπὸ ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος σᾶς ἐκάλεσε διὰ τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ, πρὸς ἄλλο εὐαγγέλιον,

7 τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι ἄλλο, μόνον ποὺ ὑπάρχουν μερικοὶ οἱ ὁποῖοι σᾶς ταράσσουν καὶ θέλουν νὰ διαστρέψουν τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ.

8 Ἀλλὰ καὶ ἂν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ἢ κάποιος ἄγγελος ἀπὸ τὸν οὐρανόν, σᾶς κηρύξῃ διαφορετικὸν εὐαγγέλιον ἀπὸ ἐκεῖνον, ποὺ σᾶς ἐκηρύξαμεν, αὐτὸς ἂς εἶναι ἀνάθεμα.

9 Ὅπως εἴπαμε προηγουμένως, καὶ τώρα πάλιν σᾶς λέγω, ἐὰν κανεὶς σᾶς κηρύξῃ διαφορετικὸν εὐαγγέλιον ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ παραλάβατε, ἂς εἶναι ἀνάθεμα.

10 Ζητῶ τώρα τὴν εὔνοιαν τῶν ἀνθρώπων ἢ τοῦ Θεοῦ; Ἢ μήπως ζητῶ νὰ γίνω ἀρεστὸς εἰς ἀνθρώπους; Ἐὰν ἐζητοῦσα ἀκόμη νὰ εἶμαι ἀρεστὸς εἰς ἀνθρώπους, δὲν θὰ ἤμουν δοῦλος τοῦ Χριστοῦ.

Τὸ εὐαγγέλιόν του τὸ ἔλαβε ἀπὸ τὸν Χριστὸν καὶ ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους

11 Σᾶς κάνω γνωστόν, ἀδελφοί, ὅτι τὸ εὐαγγέλιον, τὸ ὁποῖον ἐκηρύχθηκε ἀπὸ ἐμέ, δὲν εἶναι ἀνθρώπινον,

12 διότι οὔτε τὸ ἐπῆρα οὔτε τὸ ἐδιδάχθηκα ἀπὸ ἀνθρώπους ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.

13 Ἔχετε ἀκούσει, βέβαια, τὴν ἄλλοτε διαγωγήν μου εἰς τὸν Ἰουδαϊσμόν, ὅτι δηλαδὴ ὑπερβολικὰ κατεδίωκα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πολεμοῦσα.

14 Καὶ εἶχα μεγαλύτερες προόδους εἰς τὸν Ἰουδαϊσμὸν ἀπὸ πολλοὺς συνομηλίκους συμπατριώτας μου, μὲ τὸν ὑπερβολικὸν ζῆλον ποὺ ἔδειχνα διὰ τὰς πατρικάς μου παραδόσεις.

15 Ὅταν ὅμως εὐδόκησε ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος μὲ ξεχώρισε ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας μου καὶ μὲ ἐκάλεσε διὰ τῆς χάριτός του, νὰ ἀποκαλύψῃ μέσα μου τὸν Υἱόν του,

16 διὰ νὰ κηρύττω αὐτὸν εἰς τὰ ἔθνη, ἀμέσως δὲν συμβουλεύθηκα ἀνθρώπους,

17 οὔτε ἀνέβηκα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα πρὸς ἐκείνους ποὺ ἦσαν ἀπόστολοι πρὶν ἀπὸ ἐμέ, ἀλλ’ ἔφυγα εἰς τὴν Ἀραβίαν καὶ πάλιν ἐπέστρεψα εἰς τὴν Δαμασκόν.

18 Ἔπειτα, ὕστερα ἀπὸ τρία χρόνια, ἀνέβηκα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα διὰ νὰ γνωρίσω τὸν Πέτρον καὶ ἔμεινα κοντά του δέκα πέντε ἡμέρας.

19 Ἄλλον ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους δὲν εἶδα παρὰ τὸν Ἰάκωβον, τὸν ἀδελφόν τοῦ Κυρίου.

20 Γιὰ ὅσα σᾶς γράφω ὁμολογῶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτι δὲν λέγω ψέμματα.

21 Ἔπειτα ἦλθα εἰς τὰ μέρη τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας.

22 Προσωπικῶς μάλιστα ἤμουν ἄγνωστος εἰς τὰς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν.

23 Μόνον ἄκουαν ὅτι, «Ἐκεῖνος, ποὺ ἄλλοτε μᾶς κατεδίωκε, τώρα κηρύττει τὴν πίστιν, τὴν ὁποίαν ἄλλοτε ἐζητοῦσε νὰ ἐξαφανίσῃ»,

24 καὶ ἐδόξαζαν ἐξ αἰτίας μου τὸν Θεόν.

Το αρχαίο κείμενο

1 Παῦλος, ἀπόστολος οὐκ ἀπ' ἀνθρώπων, οὐδὲ δι' ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν,

2 καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας·

3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς καὶ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,

4 τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος πονηροῦ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν,

5 ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

6 Θαυμάζω ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον,

7 ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο, εἰ μὴ τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ.

8 ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω.

9 ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω.

10 ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην.

11 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον·

12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.

13 Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ' ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν,

14 καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων.

15 Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ

16 ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην
σαρκὶ καὶ αἵματι,

17 οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν.

18 Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε·

19 ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου.

20 ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι.

21 Ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας.

22 ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ·

23 μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι ὁ διώκων ἡμᾶς ποτὲ νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει,

24 καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τὸν Θεόν.

Προς Γαλάτας επιστολή 2 (Ἡ ἀποστολή του γίνεται ἀποδεκτὴ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα - Ἐπιπλήττεται ὁ Πέτρος - Ὁ τρόπος τῆς δικαιώσεως τοῦ ἀνθρώπου)

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Νίκος Παπαχρήστου, Όλοι μαζί για τη διατήρηση του μαθήματος των Θρησκευτικών
Θρησκευτικά
πηγή: amen.gr
Όλοι μαζί για τη διατήρηση του μαθήματος των Θρησκευτικών
του Νίκου Παπαχρήστου
Αποφασισμένοι να αγωνιστούν ενωμένοι για τη διατήρηση της υποχρεωτικότητας του μαθήματος των θρησκευτικών σε κάθε τάξη του Λυκείου καθώς και των ωρών διδασκαλίας που προβλέπονταν μέχρι σήμερα εμφανίζονται η Ιερά Σύνοδος, οι Θεολογικές Σχολές καθώς και οι Θεολογικές Ενώσεις και Σύνδεσμοι. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατά την σημερινή συνάντηση όλων των ενδιαφερομένων φορέων η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και της ΔΙΣ στο Διορθόδοξο Κέντρο της Πεντέλης.
Πιο συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες αποφάσισαν να εξουσιοδοτήσουν την ΔΙΣ προκειμένου να διατυπώσει επισήμως προς το υπουργείο Παιδείας και την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου τις σχετικές θέσεις αναφορικά με την θέση του Θρησκευτικού μαθήματος στο «νέο Λύκειο»...
Ειδικότερα θα ζητείται η διατήρηση της υποχρεωτικότητας του μαθήματος και στις τρεις τάξεις του Λυκείου και για όλους τους μαθητές σε αντίθεση με τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Παιδείας για την μετατροπή του μαθήματος σε προαιρετικό για την Γ τάξη του Λυκείου.
Επίσης οι συμμετέχοντες στην συνάντηση υπογράμμισαν την ανάγκη να διατηρηθούν οι ισχύουσες ώρες διδασκαλίας του μαθήματος (2 ώρες για Α’ και Β’ Λυκείου και 1 ώρα για Γ’ Λυκείου) και να εξετασθεί το ενδεχόμενο να ζητηθεί η αύξηση κατά μιας ώρας στην Γ’ Λυκείου στο πλαίσιο και σχετικής απόφασης που έλαβε το ΣτΕ το 1998.

Κοινή ήταν η θέση να μην αλλάξει η ονομασία του μαθήματος όπως σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας και να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος στα Επαγγελματικά και Τεχνικά Λύκεια.

Όπως είπε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος όλα τα θέματα που απασχολούν την Εκκλησία θα τεθούν στην συνάντηση που έχει ζητηθεί από τον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας, πιθανότατα Πέμπτη ή Παρασκευή και ο Αρχιεπίσκοπος θα συνοδεύεται από Ιεράρχες-μέλη της ΔΙΣ.

Κοινός παρανομαστής η ΕΝΟΤΗΤΑ
Από την σύντομη εισαγωγική τοποθέτηση του Αρχιεπισκόπου μέχρι και την τελευταία ομιλία η λέξη «ενότητα» κυριάρχησε κατά την σύσκεψη στην Πεντέλη. Όλοι οι ομιλητές, παρά κάποιες επιμέρους διαφορές ή διαφωνίες, υπογράμμισαν πως στο θέμα της διατήρησης της υποχρεωτικότητας του μαθήματος των Θρησκευτικών και των ισχυουσών ωρών διδασκαλίας πρέπει ο αγώνας να είναι ενιαίος και χωρίς υποχωρήσεις.
«Πρέπει από την αίθουσα αυτή να στείλουμε μήνυμα ενότητας» τόνισε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος - επικεφαλής της σχετικής συνοδικής επιτροπής για το μάθημα των Θρησκευτικών, ο οποίος παρουσίασε όλες τις πτυχές του ζητήματος. «Το θέμα του μαθήματος των θρησκευτικών δεν είναι μια διεκδίκηση συνδικαλιστικών ή επαγγελματικών δικαιωμάτων αλλά συμβάλει στην οικοδόμηση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας των νέων μας» πρόσθεσε ο κ.Ιγνάτιος.

Ο Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ Καθηγητής Μιχάλης Τρίτος ζήτησε να όλοι να είναι μια «γροθιά». «Αν πετύχουμε τη διατήρηση των δύο ωρών διδασκαλίας του μαθήματος την εβδομάδα στη Β’ Λυκείου θα είμαι απόλυτα ικανοποιημένος» είπε ο κ.Τρίτος ο οποίος, μεταξύ άλλων, εκτίμησε ότι θα ήταν δυνατόν να ζητηθεί θεολόγοι να διδάσκουν το μάθημα των θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο.

Η Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας, καθηγήτρια Ελένη Χριστινάκη, στην σύντομη παρέμβασή της υπενθύμισε ότι το ΣτΕ είχε αποφανθεί πως το μάθημα των θρησκευτικών πρέπει να παραμείνει υποχρεωτικό γιατί είναι σημαντικό για τη διαπαιδαγώγηση των ελληνοπαίδων.
«Οι Έλληνες θεολόγοι πρέπει να αντιδράσουμε. Και θέλουμε, νομίζω, να αντιδράσουμε» τόνισε ο θεολόγος Ηλίας Φραγκόπουλος, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων και εκτίμησε πως θα πρέπει να είναι «ενιαία αντίδραση όλου του θεολογικού κόσμου της Ελλάδας στη δραστική μείωση του θρησκευτικού μαθήματος, που γίνεται και με τη μονόωρη διδασκαλία και με την υπαγωγή του στα επιλεγόμενα».Ο κ.Φραγκόπουλος σημείωσε ότι τρία είναι τα θέματα στα οποία πρέπει να υπάρξει άμεση, ισχυρή, μαζική αντίδραση. «Η διατήρηση της δίωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών σ’όλες τις τάξεις και τύπους σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η διατήρηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα της διδασκαλίας του μαθήματος για όλα τα παιδιά των ορθοδόξων οικογενειών. Θα πρέπει να απορριφθεί με έντονο τρόπο ο χαρακτηρισμός του ως μαθήματος επιλογής. Η απόρριψη της μεταβολής του ονόματος του μαθήματος» είπε ο κ.Φραγκόπουλος.

Στη συνέχεια ανέβηκε στο βήμα η αντιπρύτανης του ΑΠΘ, καθηγήτρια στη Θεολογική Σχολή κυρία Δέσπω Λιάλιου η οποία και εκείνη ζήτησε την ενότητα όλων. «Ο Αρχιεπίσκοπος είναι ο εγγυητής αυτής της προσπάθειας» είπε η κυρία Λιάλιου και συνέχισε: «Δεν μας χωρίζει τίποτα. Μας ενώνει το γεγονός ότι είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Όλοι μαζί μπορούμε να χειριστούμε πολλά πράγματα. Με την συζήτηση ακόμα και αν διαφωνούμε θα βρούμε λύση. Δεν πρέπει να υποχωρήσουμε απέναντι στο Υπουργείο. Αρκετά το παραχάιδεμα. Δεν χρωστάμε στην πολιτική ηγεσία. Είναι διάκονοι του λαού. Οφείλουν σε αυτούς που τους εξέλεξαν. Το μάθημα των θρησκευτικών να παραμείνει υποχρεωτικό. Να μην υποχωρήσουμε».

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και στην παρέμβασή του ο αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ κ.Καραθανάσης.
Ο π.Νικόλαος Ιωαννίδης, καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας, σημείωσε -μεταξύ άλλων- ότι η Ιεραρχία πρέπει να επιμείνει για το διορισμό Θεολόγων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Υπέρ της διατήρησης της υποχρεωτικότητας του μαθήματος τάχθηκε και ο π.Κωνσταντίνος Καραχισαρίδης, καθηγητής στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ.

Παρεμβαίνοντας στην συζήτηση ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος εξέφρασε τον προβληματισμό του εάν οι καθηγητές θεολογίας μπορούν να διδάξουν στο δημοτικό. «Παιδαγωγικά απαιτείται προετοιμασία» σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος.

Ο Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης, που στην συνάντηση βρέθηκε με την ιδιότητα του εκπροσώπου του Συνδέσμου Θεολόγων Μακεδονίας-Θράκης επέκρινε την επιχειρούμενη απαξίωση του μαθήματος των θρησκευτικών από την Πολιτεία.«Το νέο σχέδιο για το Λύκειο, ιδιαίτερα στην εποχή που διερχόμαστε, θα έπρεπε να ενισχύει την ανθρωπιστική κατάρτιση. Απορίας άξιον είναι ότι ενώ η Υπουργός μιλάει για ανθρώπινες αξίες και δημοκρατικά δικαιώματα, υποβαθμίζει και αποδυναμώνει το μάθημα των θρησκευτικών που αποτελεί βασικό ανθρωπιστικό μάθημα» επισήμανε ο κ.Ρεράκης. «Είναι παράδοξο να προσπαθούμε να πείσουμε για τον παιδαγωγικό χαρακτήρα του μαθήματος των θρησκευτικών» πρόσθεσε ο κ.Ρεράκης και χαρακτήρισε «αυθαίρετη» την ενέργεια του υπουργείου που προωθεί την αλλαγή του ονόματος του μαθήματος χωρίς να ρωτά κανένα ενδιαφερόμενο φορέα, «ούτε και την Εκκλησία».
«Φανερώνει διάθεση μη ειλικρινούς διαλόγου και κατανοήσεως της Πολιτείας έναντι της Εκκλησίας» πρόσθεσε.

Ο Λέκτορας του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας κ.Μόσχος μετέφερε στην συνάντηση τις θέσεις του Συνδέσμου Θεολόγων «Ο ΚΑΙΡΟΣ». «Πάγια θέση του “ΚΑΙΡΟΥ” είναι το μάθημα των θρησκευτικών να είναι υποχρεωτικό για όλες τις βαθμίδες, για όλους τους μαθητές» είπε ο κ.Μόσχος και ζήτησε να υπάρξει παρέμβαση για τα Επαγγελματικά Λύκεια όπου συρρικνώθηκαν οι ώρες διδασκαλίας των θρησκευτικών.

Τις θέσεις του Παγκρητίου Συνδέσμου Θεολόγων μετέφερε ο Πρόεδρος του Γιώργος Στριλιγγάς επισημαίνοντας ότι το μείζον αυτή την στιγμή είναι να διασφαλιστεί η ύπαρξη του μαθήματος των θρησκευτικών. Υποστήριξε ότι οι Θεολογικές Σχολές θα πρέπει να προετοιμάζουν τους θεολόγους-υποψηφίους εκπαιδευτικούς για τα δημοτικά σχολεία.

Ο θεολόγος κ.Μπεϊνάς, εκπρόσωπος της ΠΕΘ Κατερίνης, τάχθηκε και αυτός υπέρ της διατήρησης της υποχρεωτικότητας του μαθήματος ενώ ο κ.Σπαλιώρας, εκπρόσωπος της ΠΕΘ Λαμίας, χαρακτήρισε απαξιωτική την στάση του Υπουργείου απέναντι στο μάθημα των Θρησκευτικών. «Υποβαθμίζοντάς το σε μονόωρο οδηγείται στην κατάργησή του. Θέλουν ένα μάθημα που δεν θα μιλάει για τον Χριστό» πρόσθεσε. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι θέσεις που διατύπωσε ο εκπρόσωπος της ΠΕΘ Λάρισας, κ.Στεργιούλης, ο οποίος ζήτησε να ξαναγίνει δίωρη η διδασκαλία του μαθήματος στη Γ’ Λυκείου.

Υπέρ της υποχρεωτικότητας του μαθήματος τάχθηκε και ο καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας κ.Δελικωνσταντής ο οποίος, όπως και ο Αρχιεπίσκοπος, εκτίμησε πως θα μπορούσαν θεολόγοι να διδάξουν θρησκευτικά στο δημοτικό σχολείο ύστερα όμως από παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων.

«Υπάρχει μια περιφρόνηση και μια πολεμική εναντίον του μαθήματος των θρησκευτικών ακόμα και εναντίον της Εκκλησίας» παρατήρησε ο κ.Παγκράτης, εκπρόσωπος της ΠΕΘ Ηλείας. «Η Πολιτεία χωρίς συνεννόηση με κανένα, ούτε με την Εκκλησία, λαμβάνει σειρά αποφάσεων» είπε και συνέχισε: «Δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι με την τακτική της Υπουργού. Δύο βήματα εμπρός, ένα βήμα πίσω. Μας τρομοκρατούν, μετά μας δίνουν ψίχουλα και θέλουν να είμαστε ευχαριστημένοι. Ε, να ζητήσουμε εμείς τα περισσότερα».

«Εκκλησία, Ιεραρχία, Θεολόγοι δεν μπορούν να πιέσουν μια υπουργό;» διερωτήθηκε ο Τριαντάφυλλος Μπασιάς, εκπρόσωπος της ΠΕΘ Μαγνησίας ενώ ο κ.Αργυρόπουλος, εκπρόσωπος της ΠΕΘ Πειραιώς ζήτησε να διευρυνθεί η συζήτηση με την συμμετοχή περισσότερων θεολόγων.

Σύμφωνη με τη διατήρηση των ισχυουσών ωρών διδασκαλίας του μαθήματος δήλωσε και η κ.Παπαγεωργίου, καθηγήτρια στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ.

Στην κατεύθυνση των προηγούμενων τοποθετήσεων κινήθηκαν και οι παρεμβάσεις του κ.Μπακού, Γραμματέα της ΠΕΘ και του κ.Αρβανιτάκη, εκπροσώπου της ΠΕΘ Κέρκυρας.

Ο Μητροπολίτης Καισαριανής Δανιήλ, στην παρέμβασή του, ζήτησε απ’ όλους να εμπιστευτούν τους χειρισμούς του Αρχιεπισκόπου και της Ιεράς Συνόδου.«Να εμπιστευτούμε τον Μακαριώτατο. Είμαστε εδώ για να κάνουμε αγώνα. Δεν φοβόμαστε. Ας εμπιστευτούμε τον Αρχιεπίσκοπο» είπε ο Καισαριανής Δανιήλ ενώ ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος πρότεινε όπως οι συμμετέχοντες εξουσιοδοτήσουν τη ΔΙΣ να διαπραγματευτούν με το Υπουργείο στο πλαίσιο των θέσεων που διατυπώθηκαν. «Είμαστε όλοι μαζί, μπορούμε να συζητούμε, να αγωνιζόμαστε για κοινούς στόχους» είπε ο κ.Ιγνάτιος.

Δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες, σε μια κίνηση ενίσχυσης της Ιεράς Συνόδου, να πραγματοποιηθούν Γενικές Συνελεύσεις στις Θεολογικές Σχολές και να εκδώσουν επίσημες ανακοινώσεις με τις θέσεις τους για το μάθημα των θρησκευτικών. Ανάλογες ανακοινώσεις, με τον ίδιο σκοπό, ενδέχεται να εκδώσουν οι Ενώσεις και οι Σύνδεσμοι Θεολόγων.

«Αυτή η συνάντηση είναι το ξεκίνημα, είναι το Α, η αρχή ενός αγώνα» είπε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ευχαριστώντας όλους τους ομιλητές. Ο Αρχιεπίσκοπος σημείωσε ότι θα πρέπει να επικρατήσει ο ρεαλισμός και με νηφαλιότητα να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Διαβεβαίωσε δε ότι όλοι οι Ιεράρχες αισθάνονται την αγωνία των θεολόγων, όλων εκείνων που δεν έχουν δουλειά

«Η ΔΙΣ ζήτησε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για να συζητήσει όλα τα ζητήματα» ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος και πρόσθεσε: «Δεν πάμε για προσωπικά μας θέματα. Πάμε να μεταφέρουμε την αγωνία μας και να συνενοηθούμε».

Σημειώνεται ότι στην συνάντηση της Πεντέλης συμμετείχαν επίσης ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ο πρόεδρος του τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.Νικόλαος Ολυμπίου, ο καθηγητής Μάριος Μπέγζος, διευθυντής του Διορθοδόξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθηγητές από τις δύο Σχολές, εκπρόσωποι Ενώσεων και Συνδέσμων Θεολόγων.

Περισσότερα...