GreekRussian (CIS)
Προς Γαλάτας επιστολή 1 (Χαιρετισμός - Ἀπαγόρευσις τοῦ Παύλου ἀπὸ τοὺς Γαλάτας - Τὸ εὐαγγέλιόν του τὸ ἔλαβε ἀπὸ τὸν Χριστὸν καὶ ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους)

Χαιρετισμός

1 Ὁ Παῦλος, ἀπόστολος ἐντεταλμένος ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους οὔτε δι’ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ Πατρός, ὁ ὁποῖος τὸν ἀνέστησεν ἐκ τῶν νεκρῶν,

2 καὶ ὅλοι οἱ ἀδελφοί, οἱ ὁποῖοι εἶναι μαζί μου, πρὸς τὰς ἐκκλησίας τῆς Γαλατίας·

3 χάρις νὰ εἶναι σ’ ἐσᾶς καὶ εἰρήνη ἀπὸ τὸν Θεὸν Πατέρα μας καὶ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,

4 ὁ ὁποῖος ἔδωσε τὸν ἑαυτόν του διὰ τὰς ἁμαρτίας μας, διὰ νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τὸν σημερινὸν πονηρὸν κόσμον. Σύμφωνα πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ Πατέρα μας,

5 εἰς τὸν ὁποῖον ἀνήκει ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἀπαγόρευσις τοῦ Παύλου ἀπὸ τοὺς Γαλάτας

6 Ἐκπλήττομαι διότι τόσον γρήγορα μεταπηδᾶτε ἐπὸ ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος σᾶς ἐκάλεσε διὰ τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ, πρὸς ἄλλο εὐαγγέλιον,

7 τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι ἄλλο, μόνον ποὺ ὑπάρχουν μερικοὶ οἱ ὁποῖοι σᾶς ταράσσουν καὶ θέλουν νὰ διαστρέψουν τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ.

8 Ἀλλὰ καὶ ἂν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ἢ κάποιος ἄγγελος ἀπὸ τὸν οὐρανόν, σᾶς κηρύξῃ διαφορετικὸν εὐαγγέλιον ἀπὸ ἐκεῖνον, ποὺ σᾶς ἐκηρύξαμεν, αὐτὸς ἂς εἶναι ἀνάθεμα.

9 Ὅπως εἴπαμε προηγουμένως, καὶ τώρα πάλιν σᾶς λέγω, ἐὰν κανεὶς σᾶς κηρύξῃ διαφορετικὸν εὐαγγέλιον ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ παραλάβατε, ἂς εἶναι ἀνάθεμα.

10 Ζητῶ τώρα τὴν εὔνοιαν τῶν ἀνθρώπων ἢ τοῦ Θεοῦ; Ἢ μήπως ζητῶ νὰ γίνω ἀρεστὸς εἰς ἀνθρώπους; Ἐὰν ἐζητοῦσα ἀκόμη νὰ εἶμαι ἀρεστὸς εἰς ἀνθρώπους, δὲν θὰ ἤμουν δοῦλος τοῦ Χριστοῦ.

Τὸ εὐαγγέλιόν του τὸ ἔλαβε ἀπὸ τὸν Χριστὸν καὶ ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους

11 Σᾶς κάνω γνωστόν, ἀδελφοί, ὅτι τὸ εὐαγγέλιον, τὸ ὁποῖον ἐκηρύχθηκε ἀπὸ ἐμέ, δὲν εἶναι ἀνθρώπινον,

12 διότι οὔτε τὸ ἐπῆρα οὔτε τὸ ἐδιδάχθηκα ἀπὸ ἀνθρώπους ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.

13 Ἔχετε ἀκούσει, βέβαια, τὴν ἄλλοτε διαγωγήν μου εἰς τὸν Ἰουδαϊσμόν, ὅτι δηλαδὴ ὑπερβολικὰ κατεδίωκα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πολεμοῦσα.

14 Καὶ εἶχα μεγαλύτερες προόδους εἰς τὸν Ἰουδαϊσμὸν ἀπὸ πολλοὺς συνομηλίκους συμπατριώτας μου, μὲ τὸν ὑπερβολικὸν ζῆλον ποὺ ἔδειχνα διὰ τὰς πατρικάς μου παραδόσεις.

15 Ὅταν ὅμως εὐδόκησε ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος μὲ ξεχώρισε ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας μου καὶ μὲ ἐκάλεσε διὰ τῆς χάριτός του, νὰ ἀποκαλύψῃ μέσα μου τὸν Υἱόν του,

16 διὰ νὰ κηρύττω αὐτὸν εἰς τὰ ἔθνη, ἀμέσως δὲν συμβουλεύθηκα ἀνθρώπους,

17 οὔτε ἀνέβηκα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα πρὸς ἐκείνους ποὺ ἦσαν ἀπόστολοι πρὶν ἀπὸ ἐμέ, ἀλλ’ ἔφυγα εἰς τὴν Ἀραβίαν καὶ πάλιν ἐπέστρεψα εἰς τὴν Δαμασκόν.

18 Ἔπειτα, ὕστερα ἀπὸ τρία χρόνια, ἀνέβηκα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα διὰ νὰ γνωρίσω τὸν Πέτρον καὶ ἔμεινα κοντά του δέκα πέντε ἡμέρας.

19 Ἄλλον ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους δὲν εἶδα παρὰ τὸν Ἰάκωβον, τὸν ἀδελφόν τοῦ Κυρίου.

20 Γιὰ ὅσα σᾶς γράφω ὁμολογῶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτι δὲν λέγω ψέμματα.

21 Ἔπειτα ἦλθα εἰς τὰ μέρη τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας.

22 Προσωπικῶς μάλιστα ἤμουν ἄγνωστος εἰς τὰς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν.

23 Μόνον ἄκουαν ὅτι, «Ἐκεῖνος, ποὺ ἄλλοτε μᾶς κατεδίωκε, τώρα κηρύττει τὴν πίστιν, τὴν ὁποίαν ἄλλοτε ἐζητοῦσε νὰ ἐξαφανίσῃ»,

24 καὶ ἐδόξαζαν ἐξ αἰτίας μου τὸν Θεόν.

Το αρχαίο κείμενο

1 Παῦλος, ἀπόστολος οὐκ ἀπ' ἀνθρώπων, οὐδὲ δι' ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν,

2 καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας·

3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς καὶ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,

4 τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος πονηροῦ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν,

5 ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

6 Θαυμάζω ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον,

7 ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο, εἰ μὴ τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ.

8 ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω.

9 ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω.

10 ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην.

11 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον·

12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.

13 Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ' ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν,

14 καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων.

15 Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ

16 ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην
σαρκὶ καὶ αἵματι,

17 οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν.

18 Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε·

19 ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου.

20 ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι.

21 Ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας.

22 ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ·

23 μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι ὁ διώκων ἡμᾶς ποτὲ νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει,

24 καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τὸν Θεόν.

Προς Γαλάτας επιστολή 2 (Ἡ ἀποστολή του γίνεται ἀποδεκτὴ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα - Ἐπιπλήττεται ὁ Πέτρος - Ὁ τρόπος τῆς δικαιώσεως τοῦ ἀνθρώπου)

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Αντιπροσωπείες από 87 χώρες στο Βατικανό για την ...
Ρομφέα

Είκοσι δύο αρχηγοί κρατών, μέλη βασιλικών οικογενειών και εκπρόσωποι από τουλάχιστον 87 χώρες παρέστησαν σήμερα στην τελετή οσιοποίησης του πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄ στο Βατικανό.

Μεταξύ των ηγετών ήταν και ο 87χρονος πρόεδρος της Ζιμπάμπουε, Ρόμπερτ Μουγκάμπε, ο οποίος έχει κηρυχθεί "ανεπιθύμητο πρόσωπο" στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2002 και του απαγορεύεται να ταξιδεύει σε ευρωπαϊκό έδαφος λόγω των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττει το καθεστώς του. Ωστόσο, το Βατικανό δεν ανήκει στην ΕΕ, γεγονός που επέτρεψε στον Μουγκάμπε, τη σύζυγό του Γκρέις και πολλά μέλη της κυβέρνησής του να παραβρεθούν στην τελετή.

Το "παρών" έδωσαν και άλλοι Αφρικανοί πρόεδροι, όπως αυτοί του Καμερούν, του Τόγκο και του Κονγκό.

Την τελετή παρακολούθησαν 16 αρχηγοί κρατών, όπως ο πρόεδρος της Ιταλίας Τζόρτζιο Ναπολιτάνο και ο πρόεδρος της Πολωνίας -- της γενέτειρας του πάπα Ιωάννη Παύλου -- Μπρόνισλαβ Κομορόφσκι, και έξι πρωθυπουργοί. 

Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν από τις μεγαλύτερες, αφού εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, τον Πολωνό πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γέρζι Μπούζεκ και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Βαν Ρομπάι.

Απαντώντας στις επικρίσεις οι Βρυξέλλες υποστήριξαν ότι ήθελαν να αποτίσουν φόρο τιμής "στον ιστορικό ρόλο" που διαδραμάτισε ο Κάρολ Βοϊτίλα στην ευρωπαϊκή ιστορία.

Το Παρίσι έστειλε στη Ρώμη τον πρωθυπουργό Φρανσουά Φιγιόν και τους υπουργούς Εξωτερικών και Εσωτερικών. Και σ' αυτήν την περίπτωση το μέγεθος της αντιπροσωπείας θεωρήθηκε υπερβολικό από τη σοσιαλιστική αντιπολίτευση που υπενθύμισε ότι η Γαλλία είναι "λαϊκή δημοκρατία".

Μεγάλη ήταν και η αντιπροσωπεία της Ιταλίας, με τον πρωθυπουργό Σίλβιο Μπερλουσκόνι και πολλούς υπουργούς της κυβέρνησής του.

Η Ουγγαρία έστειλε στο Βατικανό τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος επικρίνεται στη χώρα του και στο εξωτερικό για το νέο Σύνταγμα που υιοθέτησε και το οποίο κάνει αναφορές στο Θεό, το χριστιανισμό και την παραδοσιακή οικογένεια.

Το Ισραήλ, χώρα με την οποία ο Ιωάννης Παύλος άρχισε διάλογο, για πρώτη φορά στην ιστορία, εκπροσωπήθηκε με τον υπουργό άνευ χαρτοφυλακίου Γιόσι Πέλεντ. 

Πολλές χώρες των Βαλκανίων και της Λατινικής Αμερικής (Μεξικό, Ονδούρα, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Βοσνία, ΠΓΔΜ) εκπροσωπήθηκαν με τους προέδρους ή τους πρωθυπουργούς τους.

Οι ΗΠΑ πάντως κράτησαν χαμηλό προφίλ, σε αντίθεση με την κηδεία του πάπα, όπου είχαν στείλει τον τότε πρόεδρο Τζορτζ Ο. Μπους και τους δύο προκατάχους του, τους πρώην πρόεδρους Μπιλ Κλίντον και Τζορτζ Μπους.

Σήμερα στο Βατικανό βρέθηκε μόνο ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Αγία Έδρα, Μιγκέλ Ντίαζ. Σε επίπεδο πρεσβευτή εκπροσωπήθηκε και η Ρωσία.

Εκτός από το Λίβανο και την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, καμία άλλη αραβική χώρα δεν έστειλε αντιπροσωπεία στο Βατικανό.

Οι Πολωνοί αψήφησαν την καταρρακτώδη βροχή για να παρακολουθήσουν ομαδικά την οσιοποίηση του πάπα Ιωάννη Παύλου.

Από γιγαντοοθόνες που είχαν στηθεί στο κέντρο της Βαρσοβίας και σε πολλές άλλες πόλεις παρακολούθησαν χιλιάδες Πολωνοί την τελετή οσιοποίησης του πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄, του Πολωνού κατά κόσμον Κάρολ Βοϊτίλα.

"Πήγα στη Ρώμη για την κηδεία του πάπα το 2005. Δεν μπορούσα να πάω σήμερα εκεί αλλά είχα υποσχεθεί να δώσω το παρών στην τελετή οσιοποίησης και για αυτό είμαι εδώ", είπε ένας νεαρός φοιτητής.

Παρά τη βροχή που έπεφτε αδιάκοπα, πολλές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το πρωί στην πλατεία Πιλσούντσκι, κοντά στο ιστορικό κέντρο της πολωνικής πρωτεύουσας, όπου το 1979 ο πάπας είχε καλέσει το Άγιο Πνεύμα "να αποκαταστήσει την εικόνα αυτής της γης".

"Αξίζει τον κόπο να ζήσουμε αυτή τη στιγμή όλοι μαζί παρά ο καθένας στο σπίτι του μπροστά στην τηλεόραση", είπε μια 20χρονη.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του ινστιτούτου CBOS το 95% των Πολωνών θεωρούν ότι η οσιοποίηση του Ιωάννη Παύλου Β΄ είναι ένα "σημαντικό γεγονός". Σε όλη τη χώρα έχουν οργανωθεί αγρυπνίες, λειτουργίες, συναυλίες, εκθέσεις και διάφορες άλλες εκδηλώσεις προς τιμή του.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΦΗ:

Dim lights


Περισσότερα...