GreekRussian (CIS)
Προς Γαλάτας επιστολή 1 (Χαιρετισμός - Ἀπαγόρευσις τοῦ Παύλου ἀπὸ τοὺς Γαλάτας - Τὸ εὐαγγέλιόν του τὸ ἔλαβε ἀπὸ τὸν Χριστὸν καὶ ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους)

Χαιρετισμός

1 Ὁ Παῦλος, ἀπόστολος ἐντεταλμένος ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους οὔτε δι’ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ Πατρός, ὁ ὁποῖος τὸν ἀνέστησεν ἐκ τῶν νεκρῶν,

2 καὶ ὅλοι οἱ ἀδελφοί, οἱ ὁποῖοι εἶναι μαζί μου, πρὸς τὰς ἐκκλησίας τῆς Γαλατίας·

3 χάρις νὰ εἶναι σ’ ἐσᾶς καὶ εἰρήνη ἀπὸ τὸν Θεὸν Πατέρα μας καὶ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,

4 ὁ ὁποῖος ἔδωσε τὸν ἑαυτόν του διὰ τὰς ἁμαρτίας μας, διὰ νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τὸν σημερινὸν πονηρὸν κόσμον. Σύμφωνα πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ Πατέρα μας,

5 εἰς τὸν ὁποῖον ἀνήκει ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἀπαγόρευσις τοῦ Παύλου ἀπὸ τοὺς Γαλάτας

6 Ἐκπλήττομαι διότι τόσον γρήγορα μεταπηδᾶτε ἐπὸ ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος σᾶς ἐκάλεσε διὰ τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ, πρὸς ἄλλο εὐαγγέλιον,

7 τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι ἄλλο, μόνον ποὺ ὑπάρχουν μερικοὶ οἱ ὁποῖοι σᾶς ταράσσουν καὶ θέλουν νὰ διαστρέψουν τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ.

8 Ἀλλὰ καὶ ἂν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ἢ κάποιος ἄγγελος ἀπὸ τὸν οὐρανόν, σᾶς κηρύξῃ διαφορετικὸν εὐαγγέλιον ἀπὸ ἐκεῖνον, ποὺ σᾶς ἐκηρύξαμεν, αὐτὸς ἂς εἶναι ἀνάθεμα.

9 Ὅπως εἴπαμε προηγουμένως, καὶ τώρα πάλιν σᾶς λέγω, ἐὰν κανεὶς σᾶς κηρύξῃ διαφορετικὸν εὐαγγέλιον ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ παραλάβατε, ἂς εἶναι ἀνάθεμα.

10 Ζητῶ τώρα τὴν εὔνοιαν τῶν ἀνθρώπων ἢ τοῦ Θεοῦ; Ἢ μήπως ζητῶ νὰ γίνω ἀρεστὸς εἰς ἀνθρώπους; Ἐὰν ἐζητοῦσα ἀκόμη νὰ εἶμαι ἀρεστὸς εἰς ἀνθρώπους, δὲν θὰ ἤμουν δοῦλος τοῦ Χριστοῦ.

Τὸ εὐαγγέλιόν του τὸ ἔλαβε ἀπὸ τὸν Χριστὸν καὶ ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους

11 Σᾶς κάνω γνωστόν, ἀδελφοί, ὅτι τὸ εὐαγγέλιον, τὸ ὁποῖον ἐκηρύχθηκε ἀπὸ ἐμέ, δὲν εἶναι ἀνθρώπινον,

12 διότι οὔτε τὸ ἐπῆρα οὔτε τὸ ἐδιδάχθηκα ἀπὸ ἀνθρώπους ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.

13 Ἔχετε ἀκούσει, βέβαια, τὴν ἄλλοτε διαγωγήν μου εἰς τὸν Ἰουδαϊσμόν, ὅτι δηλαδὴ ὑπερβολικὰ κατεδίωκα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πολεμοῦσα.

14 Καὶ εἶχα μεγαλύτερες προόδους εἰς τὸν Ἰουδαϊσμὸν ἀπὸ πολλοὺς συνομηλίκους συμπατριώτας μου, μὲ τὸν ὑπερβολικὸν ζῆλον ποὺ ἔδειχνα διὰ τὰς πατρικάς μου παραδόσεις.

15 Ὅταν ὅμως εὐδόκησε ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος μὲ ξεχώρισε ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας μου καὶ μὲ ἐκάλεσε διὰ τῆς χάριτός του, νὰ ἀποκαλύψῃ μέσα μου τὸν Υἱόν του,

16 διὰ νὰ κηρύττω αὐτὸν εἰς τὰ ἔθνη, ἀμέσως δὲν συμβουλεύθηκα ἀνθρώπους,

17 οὔτε ἀνέβηκα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα πρὸς ἐκείνους ποὺ ἦσαν ἀπόστολοι πρὶν ἀπὸ ἐμέ, ἀλλ’ ἔφυγα εἰς τὴν Ἀραβίαν καὶ πάλιν ἐπέστρεψα εἰς τὴν Δαμασκόν.

18 Ἔπειτα, ὕστερα ἀπὸ τρία χρόνια, ἀνέβηκα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα διὰ νὰ γνωρίσω τὸν Πέτρον καὶ ἔμεινα κοντά του δέκα πέντε ἡμέρας.

19 Ἄλλον ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους δὲν εἶδα παρὰ τὸν Ἰάκωβον, τὸν ἀδελφόν τοῦ Κυρίου.

20 Γιὰ ὅσα σᾶς γράφω ὁμολογῶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτι δὲν λέγω ψέμματα.

21 Ἔπειτα ἦλθα εἰς τὰ μέρη τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας.

22 Προσωπικῶς μάλιστα ἤμουν ἄγνωστος εἰς τὰς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν.

23 Μόνον ἄκουαν ὅτι, «Ἐκεῖνος, ποὺ ἄλλοτε μᾶς κατεδίωκε, τώρα κηρύττει τὴν πίστιν, τὴν ὁποίαν ἄλλοτε ἐζητοῦσε νὰ ἐξαφανίσῃ»,

24 καὶ ἐδόξαζαν ἐξ αἰτίας μου τὸν Θεόν.

Το αρχαίο κείμενο

1 Παῦλος, ἀπόστολος οὐκ ἀπ' ἀνθρώπων, οὐδὲ δι' ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν,

2 καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας·

3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς καὶ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,

4 τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος πονηροῦ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν,

5 ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

6 Θαυμάζω ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον,

7 ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο, εἰ μὴ τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ.

8 ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω.

9 ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω.

10 ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην.

11 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον·

12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.

13 Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ' ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν,

14 καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων.

15 Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ

16 ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην
σαρκὶ καὶ αἵματι,

17 οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν.

18 Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε·

19 ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου.

20 ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι.

21 Ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας.

22 ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ·

23 μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι ὁ διώκων ἡμᾶς ποτὲ νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει,

24 καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τὸν Θεόν.

Προς Γαλάτας επιστολή 2 (Ἡ ἀποστολή του γίνεται ἀποδεκτὴ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα - Ἐπιπλήττεται ὁ Πέτρος - Ὁ τρόπος τῆς δικαιώσεως τοῦ ἀνθρώπου)

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
ΗΠΑ: Στα δικαστήρια ιδιοκτήτης φάρμας που πουλούσε νωπό γάλα
Κόκκινος Ουρανός

Από: Prison Planet / μετ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

Ένα χρόνο τον παρακολουθούσαν, χρησιμοποίησαν ψευδώνυμα και τελικά στις 5 τα ξημερώματα οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι έκαναν την επίθεση. Ο επικίνδυνος κακοποιός ονομάζεται Dan Allgyer ανήκει στην θρησκευτική κοινότητα των Άμις και έχει το αγρόκτημα Rainbow Acres Farm στην Πενσυλβανία. Σύντομα θα βρεθεί στο δικαστήριο για πώληση λαθραίων σε πρόθυμους πελάτες σε περιοχή της Ουάσιγκτον.

Ποιο είναι το παράνομο προϊόν; Μη παστεριωμένο γάλα.

Είναι μια μάχη που έχει ξεκινήσει στο παρασκήνιο και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη εδώ και πολλά χρόνια, με τους υποστηρικτές των φυσικών τροφών να υποστηρίζουν ότι το νωπό γάλα, όπως είναι επίσης γνωστό, είναι πιο υγιεινό από το παστεριωμένο προϊόν, ενώ ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) λέει ότι το νωπό γάλα μπορεί να φέρει επιβλαβή βακτήρια όπως η σαλμονέλα , E. coli και Listeria.

«Είναι η θέση του FDA ότι το νωπό γάλα δεν πρέπει ποτέ να καταναλώνεται," δήλωσε η Tamara Ν. Ward, εκπρόσωπος του FDA, του οποίου οι ερευνητές ερευνούν τη φάρμα Rainbow Acres για μήνες, και ο οποίος τελικά την περασμένη εβδομάδα κατέθεσε μια 10σέλιδη καταγγελία προς το ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Πενσυλβάνια ζητώντας να σταματήσει η φάρμα να στέλνει μέσω των κρατικών γραμμών νωπό γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα που παρασκευάζονται από αυτό.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο FDA άρχισε να ερευνά το αγρόκτημα του Allgyer στα τέλη του 2009, όταν ένας ερευνητής στο γραφείο τους στη Βαλτιμόρη χρησιμοποίησε ψευδώνυμα για να υπογράψει σε μια ομάδα χρηστών του Yahoo για τους πελάτες του Rainbow Acres και άρχισε να δίνει παραγγελίες με τα ψευδώνυμα για το μη παστεριωμένο γάλα, σύμφωνα με την Washington Times.

Για να γίνει η υπόθεση ομοσπονδιακή, οι παραγγελίες παραδίδονταν σε ιδιωτικές κατοικίες στο Μέριλαντ, όπου ο ερευνητής, του οποίου το όνομα δεν αποκαλύφθηκε στα έγγραφα, θα τις παραλάμβανε. Μέσω των κρατικών γραμμών το γάλα έγινε μέρος του διαπολιτειακού εμπορίου, ως εκ τούτου υπόκειται στην απαγόρευση του FDA στις διακρατικές πωλήσεις του νωπού γάλακτος, γράφει ο Stephen Dinan για τους Times.

Ο FDA αναφέρει επίσης ότι φιάλες του γάλακτος ήταν χωρίς σήμανση, κάτι το οποίο αποτελεί επίσης παραβίαση του κανονισμού του FDA.

Τον Απρίλιο του 2010, ο Amish γεωργός Dan Allgyer κατηγορήθηκε από δύο πράκτορες του FDA, δύο Σερίφηδες, καθώς και ένα πολιτειακό αστυνομικό της Πενσυλβανίας για το έγκλημα της πώλησης νωπού γάλακτος. «Έχουμε αξιόπιστες αποδείξεις ότι εμπλέκεστε σε διαπολιτειακό εμπόριο", είπε ο ερευνητής του FDA Joshua Γ. Shafer στον Allgyer.

"Μια έρευνα από την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων αποφάσισε ότι εμπλέκεστε σε διαπολιτειακό εμπόριο, με την πώληση ή διακίνηση με οιονδήποτε τρόπο νωπού γάλατος στην τελική μορφή πακέτου για κατανάλωση από τον άνθρωπο», δήλωσε ο FDA σε επιστολή προς τον γεωργό.

"Αυτά τα αυταρχικά άτομα επικαλούνται παραβίαση από τον Allgyer μίας παρερμηνευμένης εμπορικής ρήτρας, η οποία προοριζόταν αρχικά να εμποδίσει τις πολιτείες να απαγορεύουν τα άτομα από το να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε διαφορετικές πολιτείες. Με άλλα λόγια, οι ομοσπονδιακές αρχές των τροφίμων κάνουν το ακριβώς αντίθετο της συνταγματικής εντολής τους ", γράφει ο Andrew Ward της Εκστρατείας για την Ελευθερία (‘Campaign for Liberty’).

"Δόξα τω Θεώ που η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μας κρατάει ασφαλείς», γράφει ο blogger FavStocks σαρκαστικά. «Ίσως, θα αρχίσουν έρευνες στις ουρές στα αεροδρόμια και να πιάνουν τα απόκρυφα μέρη κυριών για να μας προστατεύσουν από ριζοσπάστες ισλαμιστές τρομοκράτες ή κάποιους τρομακτικούς τύπους που φοράνε στολή παραλλαγής και πυροβολούν με τα όπλα τους στην ιδιοκτησία τους. Για περίμενε όμως, αυτό η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ήδη το κάνει επίσης. "

Πολλοί αναφέρουν στοιχεία ότι το νωπό γάλα είναι πιο υγιεινό από το παστεριωμένο γάλα, όταν αγοράζεται από υπεύθυνα αγροκτήματα (βλ. σχετικό άρθρο και ΕΔΩ). Λένε ότι η παστερίωση είχε νόημα στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν οι συνθήκες ελέγχου και υγιεινής ήταν ανεπαρκείς με αποτέλεσμα την μετάδοση νόσων από το γάλα σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τον Craig Weatherby, που γράφει στο Vital Choices.

Σχ. Κ.Ο.: Η κοινότητα των Άμις που κατάγονται από τους Eυρωπαίους που έφτασαν στις ΗΠΑ κατά το 18ο αιώνα, αριθμεί περίπου 250.000 άτομα τα οποία ζουν απομονωμένα σε μικρές κοινότητες, χωρίς ηλεκτρισμό και χωρίς αυτοκίνητα. Η κίνηση των Άμις χρωστά το όνομά της στον Τζέικομπ Άμαν (1956-1730), έναν Ελβετό προτεστάντη γερμανικής καταγωγής. Στον πολιτισμό των Άμις η γη και η καλλιέργειά της έχει ύψιστη σημασία και η λιτότητα έχει αναχθεί σε κυρίαρχη φιλοσοφία: «Αν κάτι δεν είναι απόλυτα απαραίτητο, δεν υπάρχει λόγος να το αποκτήσεις». Έτσι, οδηγήθηκαν στο να θεωρούν περιττή την ανάπτυξη οποιασδήποτε φυσικής ή πνευματικής σχέσης με τον έξω κόσμο. Ακολουθούν μια συντηρητική αγροτική οικονομική πολιτική, βάσει της οποίας απορρίπτεται η χρήση των τεχνολογικών μέσων που εφευρέθηκαν τον προηγούμενο αιώνα για να βελτιώσουν τη ζωή στην ύπαιθρο. Δουλεύουν τη γη όλοι μαζί με τα χέρια, με εργαλεία από σίδερο και με άροτρα που τα τραβούν ζώα. Αρνούνται να αλλάξουν τα ήθη και τα έθιμά τους: φορούν απλά ρούχα, έχουν μακριά γένια, δε διαθέτουν μηχανοκίνητα οχήματα ούτε τρεχούμενο νερό στα σπίτια τους, δεν έχουν ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, ούτε ηλεκτρικό ρεύμα...

Οι αυστηροί κανόνες όμως τους έσπασαν, μόνο υπό πολύ πιεστικές συνθήκες: το 1950 οι βιομηχανίες γάλακτος με τις οποίες βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις τους υποχρέωσαν να «εκσυγχρονίσουν» τα συστήματα αρμέγματος και μεταφοράς των προϊόντων τους. Οι Άμις, που εξαρτώνται από αυτή την πηγή εσόδων, αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν και πετρέλαιο εκτός από τις παραδοσιακές πηγές παραγωγής ενέργειας, τον αέρα και το νερό. Με αυτό τον τρόπο ικανοποίησαν το αίτημα των πελατών τους να αρμέγουν με μηχανές, να συντηρούν το γάλα σε κατάλληλες συνθήκες και να το μεταφέρουν με μεγαλύτερη ταχύτητα. Περισσότερα ΕΔΩ.

Δείτε το βίντεο:

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ / Πηγή


Περισσότερα...