GreekRussian (CIS)
Προς Γαλάτας επιστολή 1 (Χαιρετισμός - Ἀπαγόρευσις τοῦ Παύλου ἀπὸ τοὺς Γαλάτας - Τὸ εὐαγγέλιόν του τὸ ἔλαβε ἀπὸ τὸν Χριστὸν καὶ ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους)

Χαιρετισμός

1 Ὁ Παῦλος, ἀπόστολος ἐντεταλμένος ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους οὔτε δι’ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ Πατρός, ὁ ὁποῖος τὸν ἀνέστησεν ἐκ τῶν νεκρῶν,

2 καὶ ὅλοι οἱ ἀδελφοί, οἱ ὁποῖοι εἶναι μαζί μου, πρὸς τὰς ἐκκλησίας τῆς Γαλατίας·

3 χάρις νὰ εἶναι σ’ ἐσᾶς καὶ εἰρήνη ἀπὸ τὸν Θεὸν Πατέρα μας καὶ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,

4 ὁ ὁποῖος ἔδωσε τὸν ἑαυτόν του διὰ τὰς ἁμαρτίας μας, διὰ νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τὸν σημερινὸν πονηρὸν κόσμον. Σύμφωνα πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ Πατέρα μας,

5 εἰς τὸν ὁποῖον ἀνήκει ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἀπαγόρευσις τοῦ Παύλου ἀπὸ τοὺς Γαλάτας

6 Ἐκπλήττομαι διότι τόσον γρήγορα μεταπηδᾶτε ἐπὸ ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος σᾶς ἐκάλεσε διὰ τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ, πρὸς ἄλλο εὐαγγέλιον,

7 τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι ἄλλο, μόνον ποὺ ὑπάρχουν μερικοὶ οἱ ὁποῖοι σᾶς ταράσσουν καὶ θέλουν νὰ διαστρέψουν τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ.

8 Ἀλλὰ καὶ ἂν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ἢ κάποιος ἄγγελος ἀπὸ τὸν οὐρανόν, σᾶς κηρύξῃ διαφορετικὸν εὐαγγέλιον ἀπὸ ἐκεῖνον, ποὺ σᾶς ἐκηρύξαμεν, αὐτὸς ἂς εἶναι ἀνάθεμα.

9 Ὅπως εἴπαμε προηγουμένως, καὶ τώρα πάλιν σᾶς λέγω, ἐὰν κανεὶς σᾶς κηρύξῃ διαφορετικὸν εὐαγγέλιον ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ παραλάβατε, ἂς εἶναι ἀνάθεμα.

10 Ζητῶ τώρα τὴν εὔνοιαν τῶν ἀνθρώπων ἢ τοῦ Θεοῦ; Ἢ μήπως ζητῶ νὰ γίνω ἀρεστὸς εἰς ἀνθρώπους; Ἐὰν ἐζητοῦσα ἀκόμη νὰ εἶμαι ἀρεστὸς εἰς ἀνθρώπους, δὲν θὰ ἤμουν δοῦλος τοῦ Χριστοῦ.

Τὸ εὐαγγέλιόν του τὸ ἔλαβε ἀπὸ τὸν Χριστὸν καὶ ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους

11 Σᾶς κάνω γνωστόν, ἀδελφοί, ὅτι τὸ εὐαγγέλιον, τὸ ὁποῖον ἐκηρύχθηκε ἀπὸ ἐμέ, δὲν εἶναι ἀνθρώπινον,

12 διότι οὔτε τὸ ἐπῆρα οὔτε τὸ ἐδιδάχθηκα ἀπὸ ἀνθρώπους ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.

13 Ἔχετε ἀκούσει, βέβαια, τὴν ἄλλοτε διαγωγήν μου εἰς τὸν Ἰουδαϊσμόν, ὅτι δηλαδὴ ὑπερβολικὰ κατεδίωκα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πολεμοῦσα.

14 Καὶ εἶχα μεγαλύτερες προόδους εἰς τὸν Ἰουδαϊσμὸν ἀπὸ πολλοὺς συνομηλίκους συμπατριώτας μου, μὲ τὸν ὑπερβολικὸν ζῆλον ποὺ ἔδειχνα διὰ τὰς πατρικάς μου παραδόσεις.

15 Ὅταν ὅμως εὐδόκησε ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος μὲ ξεχώρισε ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας μου καὶ μὲ ἐκάλεσε διὰ τῆς χάριτός του, νὰ ἀποκαλύψῃ μέσα μου τὸν Υἱόν του,

16 διὰ νὰ κηρύττω αὐτὸν εἰς τὰ ἔθνη, ἀμέσως δὲν συμβουλεύθηκα ἀνθρώπους,

17 οὔτε ἀνέβηκα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα πρὸς ἐκείνους ποὺ ἦσαν ἀπόστολοι πρὶν ἀπὸ ἐμέ, ἀλλ’ ἔφυγα εἰς τὴν Ἀραβίαν καὶ πάλιν ἐπέστρεψα εἰς τὴν Δαμασκόν.

18 Ἔπειτα, ὕστερα ἀπὸ τρία χρόνια, ἀνέβηκα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα διὰ νὰ γνωρίσω τὸν Πέτρον καὶ ἔμεινα κοντά του δέκα πέντε ἡμέρας.

19 Ἄλλον ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους δὲν εἶδα παρὰ τὸν Ἰάκωβον, τὸν ἀδελφόν τοῦ Κυρίου.

20 Γιὰ ὅσα σᾶς γράφω ὁμολογῶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτι δὲν λέγω ψέμματα.

21 Ἔπειτα ἦλθα εἰς τὰ μέρη τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας.

22 Προσωπικῶς μάλιστα ἤμουν ἄγνωστος εἰς τὰς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν.

23 Μόνον ἄκουαν ὅτι, «Ἐκεῖνος, ποὺ ἄλλοτε μᾶς κατεδίωκε, τώρα κηρύττει τὴν πίστιν, τὴν ὁποίαν ἄλλοτε ἐζητοῦσε νὰ ἐξαφανίσῃ»,

24 καὶ ἐδόξαζαν ἐξ αἰτίας μου τὸν Θεόν.

Το αρχαίο κείμενο

1 Παῦλος, ἀπόστολος οὐκ ἀπ' ἀνθρώπων, οὐδὲ δι' ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν,

2 καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας·

3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς καὶ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,

4 τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος πονηροῦ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν,

5 ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

6 Θαυμάζω ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον,

7 ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο, εἰ μὴ τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ.

8 ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω.

9 ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω.

10 ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην.

11 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον·

12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.

13 Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ' ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν,

14 καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων.

15 Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ

16 ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην
σαρκὶ καὶ αἵματι,

17 οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν.

18 Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε·

19 ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου.

20 ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι.

21 Ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας.

22 ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ·

23 μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι ὁ διώκων ἡμᾶς ποτὲ νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει,

24 καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τὸν Θεόν.

Προς Γαλάτας επιστολή 2 (Ἡ ἀποστολή του γίνεται ἀποδεκτὴ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα - Ἐπιπλήττεται ὁ Πέτρος - Ὁ τρόπος τῆς δικαιώσεως τοῦ ἀνθρώπου)

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Νέος πόλεμος Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας - ΓΟΧ
Ρομφέα

Νέος εκκλησιαστικός πόλεμος ξέσπασε στην Αυστραλία με προεκτάσεις στην Αθήνα και το Φανάρι, με αντίδικους την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας και την Εκκλησία ΓΟΧ Αυστραλίας.

Τη νέα σύγκρουση πυροδότησε σκληρή επίθεση του νεοαφιχθέντος στην Αυστραλία επισκόπου των ΓΟΧ Τριμυθούντος κ. Χριστόδουλου (της παράταξης Αυξεντίου), στην κανονική εκκλησία της Αυστραλίας, την οποία αποκαλεί «αμαρτωλή θυγάτηρ αμαρτωλής μητρός».

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας παρέπεμψε τον κ. Χριστόδουλο στο Πρωτοβάθμιο Πνευματικό Δικαστήριό της με το ακόλουθο κατηγορητήριο:

- Προσχώρηση εις την παρασυναγωγή Παλαιοημερολογιτών

- Εθελούσια εγκατάλειψη της Ιεράς Μονής Αγίου Βλασίου Μεγάρων και Σαλαμίνος

- Οικειοποίηση Επισκοπικών Καθηκόντων και τέλεση κατά συρροήν ιεροπραξιών σε ενορία

- Φατρία και τυρεία

- Δεινότατο σκανδαλισμό της συνείδησης των πιστών

Το κατηγορητήριο κοινοποίησε στον κ. Χριστόδουλο ο οικείος ιεράρχης της κανονικής εκκλησίας Αυστραλίας, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δορυλαίου κ. Νίκανδρος. Η «δίκη» του κ. Χριστόδουλου είχε ορισθεί για χθες Τετάρτη 6 Απρίλιου στα γραφεία της Ιεράς Αρχής Αυστραλίας στην Αδελαΐδα.

Ο «κατηγορούμενος» επίσκοπος Τριμυθούντος κ. Χριστόδουλος, αρνείται αν παραστείς το Πνευματικό Δικαστήριο και εις την γραπτή απάντησή του προς τον Επίσκοπο Δορυλαίου χαρακτηρίζει την κανονική εκκλησία «αμαρτωλή».

«Η εκκλησία εις την οποία ανήκετε είναι η αμαρτωλή θυγάτηρ αμαρτωλής μητρός και υμείς και οι προϊστάμενοί σας είσθε οι υποκείμενοι εις τα αυστηράς διατάξεις των και όχι ημείς που συνειδησιακώς εξελέξαμεν να πορευθώμεν «τοις κείνοις ρήμασιν πειθόμενοι». Ως εκ τούτου τα περί εκκλησιαστικών δικαστηρίων κλπ με τα οποία απειλείτε τα αντιπαρέρχομαι ως μη αφορώντα με».

Ο Νέος Κόσμος πληροφορείται, ότι ο χαρακτηρισμός της κανονικής εκκλησίας «αμαρτωλής» έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Αθήνα και στο Φανάρι και, κατά τις πηγές μας, προβλέπεται λήψη δραστικών μέτρων για την προστασία του κύρους της κανονικής Εκκλησία.

Η Romfea.gr δημοσιεύει αποκλειστικά παρακάτω, την επιστολή του Επισκόπου Δορυλαϊου και την απάντηση του Τριμυθούντος Χριστοδούλου (ΓΟΧ)

Επιστολή Επισκόπου Νίκανδρου:

Με βαθιά λύπη πληροφορήθηκα ότι ευρίσκεσαι εδώ, στην πόλη της Αδελαΐδας της Αυστραλίας, χωρίς η Ιερά Αρχιεπισκοπή μας και ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. κ. Στυλιανός, να γνωρίζουν την άφιξή σου.

Ασφαλώς γνωρίζεις ότι οι Ιεροί Κανόνες και ειδικώτερα ο Νόμος 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» εν άρθρω 56 επιβάλλουν εις τους Κληρικούς να είναι εφοδιασμένοι με κανονικά συστατικά γράμματα και κανονικήν άδειαν προκειμένου να εισέρχωνται εις ετέραν Κανονικήν δικαιοδοσίαν ως είναι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, Κανονικόν έδαφος του Πανσέπτου Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Η λύπη μου επαυξάνεται διότι, όπως πληροφορούμαι, η παρουσία σου εδώ σκοπό έχει να προσφέρη υπηρεσίες σε εκκλησιολογικώς ανυπόστατο μόρφωμα, αντιποιούμενος και οικειοποιούμενος το υπούργημα του Επισκόπου της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, κληρικός τυγχάνων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος.

Θέλω να πιστεύω ότι προφανώς δεν έχεις συνειδητοποιήσει την βαρύτητα των ευθέως αντικανονικών πράξεών σου, δια των οποίων αφ’ ενός μεν διακυβεύεται η σωτηρία της αθανάτου ψυχής σου και αφ’ ετέρου η ιερατική σου ιδιότης και το μέγα υπούργημα της ιερωσύνης δια του οποίου ο Θεός και η Εκκλησία Του σε εκόσμησαν.

Βαρύτατη, όντως, η ευθύνη της εμπλοκής σου στο εκκλησιολογικώς ανύπαρκτο σχήμα της παρατάξεως του «Αυξεντίου» Μαρίνη, το οποίον ουδεμία Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία ανά τον κόσμο αναγνωρίζει και το οποίο, ως εκ της πράξεως αποδεικνύεται, δεν κέκτηται εκκλησιολογικές προϋποθέσεις, διότι, ενώ υψώνει την λειτουργική χρήσι του διορθωθέντος Ιουλιανού ημερολογίου ως δήθεν εκκλησιολογικό γεγονός, ένεκα του οποίου ανιδρύει μίαν ετέραν «Εκκλησίαν» αποκοπτόμενο από το ένα και μοναδικό σώμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, παρά ταύτα σε «χειροτονεί» για να λειτουργής εις το κανονικόν έδαφος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως χρησιμοποιών κατά αντιφατικόν τρόπον το διορθωμένον Ιουλιανόν εορτολόγιον σε μία κοινότητα, η οποία θέλει να αγνοή και αυτή τις κανονικές εκκλησιολογικές προϋποθέσεις κοινωνίας με το όλον σώμα της Ορθοδόξου Καθολικής του Χριστού Εκκλησίας.

Λειτουργεί δηλ. το μόρφωμα της παρατάξεως του «Αυξεντίου» Μαρίνη, πέραν της αντιεκκλησιαστικής του δράσεως, και ως ουνία στους κόλπους του παλαιοημερολογιτισμού. Κατανοείς, υποθέτω, τον φοβερό εμπαιγμό ψυχών και καρδιών και νοημοσύνης, στον οποίο, δυστυχώς, ενεργώς λαμβάνεις μέρος.

Προφανώς αντιλαμβάνεσαι ότι η αντικανονική σου ενέργεια και δράσις εντός του κανονικού εδάφους της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας και κατ’ επέκτασιν του πανσέπτου Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, σαφώς προβλεπομένη και ρητώς τιμωρουμένη υπό των Θείων και Ιερών Κανόνων, αρμοδίως και καθηκόντως θα κολασθή δια των κανονικών οργάνων του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, εφ’ όσον κανονικώς αδικοπραγείς εντός του κανονικού Αυτού εδάφους.

Σου αποστέλλω λοιπόν την παρούσα από ειλικρινή αγάπη και ποιμαντικό πατρικό ενδιαφέρον αλλά και για να σου επιστήσω την προσοχή δια να αντιληφθής απολύτως τις σοβαρές κανονικές συνέπειες των ενεργειών σου και εμπράκτως να μεταμεληθής διασώζων την ιερωσύνην σου.

Πριν επομένως εκκινήση κατά τους Θείους και Ιερούς Κανόνας της Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας και κατά τον Κανονισμό περί Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων της Ι. Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, άρθρα του οποίου σου επισυνάπτω, η κανονική διαδικασία καταγνώσεως και τιμωρίας των ενεργειών σου, σε προτρέπω να αποστείλης συστημένη διευκρινιστική επιστολή μέχρι της Τρίτης 15ης οδεύοντος μηνός Μαρτίου ανυπερθέτως.

Εύχομαι ο ιδρυτής της Εκκλησίας μας Κύριος Ιησούς Χριστός, την οποία ίδρυσε με το τίμιο αίμα Του, να φωτίση την σκέψη σου και να σε οδηγήση σε σωτήριες αποφάσεις προς δόξαν του αγίου Θεού μας.

Εντολή του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου

Ο Βοηθός Επίσκοπος

+ Ο Δορυλαίου Νίκανδρος

 

Θεοφιλέστατον Επίσκοπον

Δορυλαίου κ. Νίκανδρον

Ι. Αρχιεπισκοπήν Αυστραλίας

Είς Αδελαῒδαν

Θεοφιλέστατε,

Σας γνωρίζω την λήψιν της από 9ης τρέχοντος επιστολής σας της οποίας το περιεχόμενον, και το ύφος της, είναι απαράδεκτον και μεστόν αναληθειών.

Τους Ιερούς Κανόνας, τους οποίους εξισώνετε με τον κοσμικόν νόμον που αναφέρετε και που επιβάλλει την αστυνόψευσιν και νομιμοποιεί την κατάχρησιν εξουσίας, τους γνωρίζω. Είναι ακριβώς τα εν αυτοίς περιεχόμενα και διατασσόμενα που με ανάγκασαν να αποχωρήσω από την εκκλησιαστικήν δικαιοδοσίαν είν την οποίαν ανήκον και της οποίας η εν γένει εκκλησιαστική πολιτεία και δράσις ήτο ασύμφωνος με την ορθόδοξον παράδοσιν και τάξιν.

Η απόχωρησίς μου ήτο πράξις συνειδήσεως και όχι άτακτος φυγή. Οι Ιεροί Κανόνες όχι μόνον επιτρέπουν, αλλά και επιβάλλουν, οι κληρικοί ειδικώς αλλά και οι πιστοί γενικώς, να αποκόπτονται από τους Επισκόπους οι οποίοι καταπατούν, αψηφούν και κατά συρροήν παραβαίνουν τα περί πίστεως και δόγματος υπό των Πατέρων διατασσόμενα.

Η εκκλησία εις την οποίαν ανήκετε είναι η αμαρτωλή θυγάτηρ αμαρτωλής μητρός και υμείς, και οι προϊστάμενοί σας, είσθε οι υποκείμενοι εις τας αυστηράς διατάξεις των και όχι ημείς που συνειδησιακώς εξελέξαμεν να πορευθώμεν >. Ὠς έκ τούτου τα περί εκκλησιαστικών δικαστηρίων κλπ με τα οποία με απειλείτε τα αντιπαρέρχομαι ώς μη αφορώντα με.....

Όσον αφορά τα όσα γράφετε περί > είναι οι συνήθεις πλέον και τετριμμένες νεοημερολογίτικες λασπολογίες που δεν πείθουν κανέναν. Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Αυξέντιος και η Ιερά ημών Σύνοδος, Θεοφιλέστατε, είναι εκκλησιολογικώς κανονική εκκλησιαστική και υπό της Ελληνικής πολιτείας επισήμως αναγνωρίζομένη και νομίμως λειτουργούσα Ακολουθεί το ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ και ΠΑΤΡΙΟΝ ημερολόγιον το οποίον υμείς οι καινοτόμοι νεοημερολογίται μέμφεσθαι ή δέχεσθαι αναλόγως των περιστάσεων.

Αποδεικτικόν δια του λόγου το αληθές είναι η παιδαριώδης αναφορά σας εις την δήθεν > ότι επιτρέπουμε να λειτουργούν οι εδώ ναοί με το νέο ημερολόγιο και μας αποκαλείτε >. Δηλαδή αφ΄ενός μεν μας θεωρείτε > ανύπαρκτους, αφ΄έτέρου οψίμως κόπτεσθε δια τους >;

Έχει επισήμως δηλωθεί και αρκούντως τονισθεί ότι η ειδική εν Αυστραλία εκκλησιαστική κατάστασις, που είναι δικό σας προϊόν και γέννημα, αντιμετωπίζεται, πρός καιρόν, με πολλήν συγκατάβασιν και οικονομίαν εκ μέρους της Ιεράς μας Συνόδου. Θα στερηθείτε όμως και αυτών των ανίσχυρων επιχειρημάτων αφού συντόμως θα λειτουργήσει ο πρώτος Ιερός Ναός με το Πάτριον Εορτολόγιον και μάλιστα εις την Αδελαΐδαν και έν ευθέτω χρόνω και εις τας άλλας πολιτείας.

Είς το θέμα των εδαφικών δικαιοδοσιών του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, σας πληροφορώ ότι τα δικαιώματα αυτά τα απώλεσε άφ΄ ότου εκαινοτόμησεν και παρέβη τας διδαχάς και εντολάς των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων και συνδιαλέγεται και συμπροσεύχεται με τους πάσης φύσεως αιρετικούς, με επιφανέστερον τον αρχιαιρεσιάρχην Ρωμαίον ποντίφηκα. Άρα γε το αυστραλιανόν έδαφος δεν του ανήκει και κατ΄επέκτασιν δεν χρειάζομαι την άδειάν του δια να εισέλθω και να εξέλθω.

Εύχομαι και εγώ, ο έλλάχιστος των Επισκόπων, το ενωπιόν και συνέχον την Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν των Πατέρων   Άγιον Πνεύμα να φωτίσει και οδηγήσει και υμάς και ημάς >.

Ασπασμούς εν αγάπη Χριστού

Ο Βοηθός Επίσκοπος

+Ο Τριμυθούντος Χριστόδουλος


Περισσότερα...