GreekRussian (CIS)
Προς Γαλάτας επιστολή 1 (Χαιρετισμός - Ἀπαγόρευσις τοῦ Παύλου ἀπὸ τοὺς Γαλάτας - Τὸ εὐαγγέλιόν του τὸ ἔλαβε ἀπὸ τὸν Χριστὸν καὶ ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους)

Χαιρετισμός

1 Ὁ Παῦλος, ἀπόστολος ἐντεταλμένος ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους οὔτε δι’ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ Πατρός, ὁ ὁποῖος τὸν ἀνέστησεν ἐκ τῶν νεκρῶν,

2 καὶ ὅλοι οἱ ἀδελφοί, οἱ ὁποῖοι εἶναι μαζί μου, πρὸς τὰς ἐκκλησίας τῆς Γαλατίας·

3 χάρις νὰ εἶναι σ’ ἐσᾶς καὶ εἰρήνη ἀπὸ τὸν Θεὸν Πατέρα μας καὶ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,

4 ὁ ὁποῖος ἔδωσε τὸν ἑαυτόν του διὰ τὰς ἁμαρτίας μας, διὰ νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τὸν σημερινὸν πονηρὸν κόσμον. Σύμφωνα πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ Πατέρα μας,

5 εἰς τὸν ὁποῖον ἀνήκει ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἀπαγόρευσις τοῦ Παύλου ἀπὸ τοὺς Γαλάτας

6 Ἐκπλήττομαι διότι τόσον γρήγορα μεταπηδᾶτε ἐπὸ ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος σᾶς ἐκάλεσε διὰ τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ, πρὸς ἄλλο εὐαγγέλιον,

7 τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι ἄλλο, μόνον ποὺ ὑπάρχουν μερικοὶ οἱ ὁποῖοι σᾶς ταράσσουν καὶ θέλουν νὰ διαστρέψουν τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ.

8 Ἀλλὰ καὶ ἂν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ἢ κάποιος ἄγγελος ἀπὸ τὸν οὐρανόν, σᾶς κηρύξῃ διαφορετικὸν εὐαγγέλιον ἀπὸ ἐκεῖνον, ποὺ σᾶς ἐκηρύξαμεν, αὐτὸς ἂς εἶναι ἀνάθεμα.

9 Ὅπως εἴπαμε προηγουμένως, καὶ τώρα πάλιν σᾶς λέγω, ἐὰν κανεὶς σᾶς κηρύξῃ διαφορετικὸν εὐαγγέλιον ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ παραλάβατε, ἂς εἶναι ἀνάθεμα.

10 Ζητῶ τώρα τὴν εὔνοιαν τῶν ἀνθρώπων ἢ τοῦ Θεοῦ; Ἢ μήπως ζητῶ νὰ γίνω ἀρεστὸς εἰς ἀνθρώπους; Ἐὰν ἐζητοῦσα ἀκόμη νὰ εἶμαι ἀρεστὸς εἰς ἀνθρώπους, δὲν θὰ ἤμουν δοῦλος τοῦ Χριστοῦ.

Τὸ εὐαγγέλιόν του τὸ ἔλαβε ἀπὸ τὸν Χριστὸν καὶ ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους

11 Σᾶς κάνω γνωστόν, ἀδελφοί, ὅτι τὸ εὐαγγέλιον, τὸ ὁποῖον ἐκηρύχθηκε ἀπὸ ἐμέ, δὲν εἶναι ἀνθρώπινον,

12 διότι οὔτε τὸ ἐπῆρα οὔτε τὸ ἐδιδάχθηκα ἀπὸ ἀνθρώπους ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.

13 Ἔχετε ἀκούσει, βέβαια, τὴν ἄλλοτε διαγωγήν μου εἰς τὸν Ἰουδαϊσμόν, ὅτι δηλαδὴ ὑπερβολικὰ κατεδίωκα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πολεμοῦσα.

14 Καὶ εἶχα μεγαλύτερες προόδους εἰς τὸν Ἰουδαϊσμὸν ἀπὸ πολλοὺς συνομηλίκους συμπατριώτας μου, μὲ τὸν ὑπερβολικὸν ζῆλον ποὺ ἔδειχνα διὰ τὰς πατρικάς μου παραδόσεις.

15 Ὅταν ὅμως εὐδόκησε ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος μὲ ξεχώρισε ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας μου καὶ μὲ ἐκάλεσε διὰ τῆς χάριτός του, νὰ ἀποκαλύψῃ μέσα μου τὸν Υἱόν του,

16 διὰ νὰ κηρύττω αὐτὸν εἰς τὰ ἔθνη, ἀμέσως δὲν συμβουλεύθηκα ἀνθρώπους,

17 οὔτε ἀνέβηκα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα πρὸς ἐκείνους ποὺ ἦσαν ἀπόστολοι πρὶν ἀπὸ ἐμέ, ἀλλ’ ἔφυγα εἰς τὴν Ἀραβίαν καὶ πάλιν ἐπέστρεψα εἰς τὴν Δαμασκόν.

18 Ἔπειτα, ὕστερα ἀπὸ τρία χρόνια, ἀνέβηκα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα διὰ νὰ γνωρίσω τὸν Πέτρον καὶ ἔμεινα κοντά του δέκα πέντε ἡμέρας.

19 Ἄλλον ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους δὲν εἶδα παρὰ τὸν Ἰάκωβον, τὸν ἀδελφόν τοῦ Κυρίου.

20 Γιὰ ὅσα σᾶς γράφω ὁμολογῶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτι δὲν λέγω ψέμματα.

21 Ἔπειτα ἦλθα εἰς τὰ μέρη τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας.

22 Προσωπικῶς μάλιστα ἤμουν ἄγνωστος εἰς τὰς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν.

23 Μόνον ἄκουαν ὅτι, «Ἐκεῖνος, ποὺ ἄλλοτε μᾶς κατεδίωκε, τώρα κηρύττει τὴν πίστιν, τὴν ὁποίαν ἄλλοτε ἐζητοῦσε νὰ ἐξαφανίσῃ»,

24 καὶ ἐδόξαζαν ἐξ αἰτίας μου τὸν Θεόν.

Το αρχαίο κείμενο

1 Παῦλος, ἀπόστολος οὐκ ἀπ' ἀνθρώπων, οὐδὲ δι' ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν,

2 καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας·

3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς καὶ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,

4 τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος πονηροῦ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν,

5 ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

6 Θαυμάζω ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον,

7 ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο, εἰ μὴ τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ.

8 ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω.

9 ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω.

10 ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην.

11 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον·

12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.

13 Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ' ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν,

14 καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων.

15 Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ

16 ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην
σαρκὶ καὶ αἵματι,

17 οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν.

18 Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε·

19 ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου.

20 ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι.

21 Ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας.

22 ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ·

23 μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι ὁ διώκων ἡμᾶς ποτὲ νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει,

24 καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τὸν Θεόν.

Προς Γαλάτας επιστολή 2 (Ἡ ἀποστολή του γίνεται ἀποδεκτὴ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα - Ἐπιπλήττεται ὁ Πέτρος - Ὁ τρόπος τῆς δικαιώσεως τοῦ ἀνθρώπου)

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Ο Alex Jones έλεγε από το 2002, ότι η CIA έχει κατεψυγμένο τον Μπιν Λάντεν
Απόψεις

Όταν εντοπίστηκε ο Οσάμα Μπιν Λάντεν, δεν ήταν σε καμιά σπηλιά σε κανένα αγριότοπο του Αφγανιστάν, αλλά σε ένα φαινομενικά άνετο αρχοντικό μόνο μερικές εκατοντάδες μέτρα από τη στρατιωτική ακαδημία του Πακιστάν, που είναι γνωστή ως το Sandhurst (η στρατιωτική ακαδημία του βρετανικού στρατού) του Πακιστάν. - Μια περιοχή που βρίσκεται υπό την συνεχή παρακολούθηση της NSA;

- Παρακάτω το άρθρο των Kurt Nimmo και Alex Jones (Infowars.com) / μετ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

Το CNN και όλα τα γνωστά αμερικάνικα ΜΜΕ αναφέρουν από χθες το απόγευμα ότι ο Αμερικάνικος στρατός σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν σε μια έπαυλη έξω από την πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας.

Σε δήλωσή του προς το έθνος, ο Ομπάμα είπε ότι διέταξε την επίθεση που σκότωσε σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, τον Οσάμα. Το υπόλοιπο της ομιλίας του ακολούθησε το στάνταρ σενάριο τρόμου της προπαγάνδας του πολέμου κατά της τρομοκρατίας.

Μια μικρή ομάδα Αμερικανών στρατιωτών σκότωσε τον Μπιν Λάντεν σε μια μάχη στο συγκρότημα όπου κρυβόταν, στην πόλη Αμποταμπάντ του Πακιστάν, δήλωσε ο πρόεδρος σε μια δραματική δήλωση αργά τη νύχτα στο Λευκό Οίκο, όπως ανέφερε το Associated Press.

Ο Ομπάμα δήλωσε ότι οι στρατιώτες πήρε τα λείψανά του. Μένει να δούμε αν η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι τα λείψανα είναι πράγματι του Οσάμα μπιν Λάντεν. (Σχ. Κ.Ο.: Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε υπό το καθεστώς της ανωνυμίας ότι η σορός του ποντίστηκε στη θάλασσα. Όπως εξήγησε, η μουσουλμανική παράδοση ορίζει ότι η σορός πρέπει να ταφεί μέσα σε 24 ώρες. Δεδομένου ότι καμία χώρα δεν θα δεχόταν να ταφεί στο έδαφός της ο Νο1 καταζητούμενος τρομοκράτης στον κόσμο, οι ΗΠΑ αποφάσισαν να ποντιστεί η σορός του στη θάλασσα. Ο αξιωματούχος δεν ανέφερε πού έγινε αυτό).

 

"Ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας συνεχίζεται, αλλά απόψε η Αμερική έχει στείλει ένα αλάνθαστο μήνυμα: Δεν έχει σημασία πόσος χρόνος θα χρειαστεί, η δικαιοσύνη θα αποδοθεί", δήλωσε ο πρώην πρόεδρος Μπους. Το 2006, ο Μπους παραδέχθηκε ότι η σύλληψη του Οσάμα δεν ήταν πρώτη προτεραιότητα.

Τον Φεβρουάριο του 2004, το κρατικό ραδιόφωνο του Ιράν υποστήριξε ότι ο Οσάμα Μπιν Λάντεν είχε συλληφθεί στην παραμεθόρια περιοχή του Πακιστάν με το Αφγανιστάν" εδώ και πολύ καιρό." Το Πεντάγωνο και Πακιστανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν την είδηση. "Ο Οσάμα Μπιν Λάντεν έχει συλληφθεί εδώ και πολύ καιρό, αλλά ο Μπους προτίθεται να τον χρησιμοποιήσει για ελιγμούς προπαγάνδα στις προεδρικές εκλογές," έλεγε το ρεπορτάζ.

Ο Οσάμα μπιν Λάντεν πέθανε από νεφρική ανεπάρκεια αμέσως μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Το 2002, ο Πακιστανός πρόεδρος Περβέζ Μουσάραφ δήλωσε ότι ο Μπιν Λάντεν είχε νεφρική νόσο, και ότι είχε ζητήσει ένα μηχάνημα αιμοκάθαρσης, όταν ζούσε στο Αφγανιστάν. Την ίδια χρονιά, ανώτατος αξιωματούχος της αντιτρομοκρατικής του FBI, ο Dale Watson, είπε, "εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι πιθανόν να μην μαζί μας πια".

 

Ένας ηγέτης των Ταλιμπάν δήλωσε στο Pakistan Observer στις 21 Δεκεμβρίου 2002, ότι ο Μπιν Λάντεν έπασχε από μια σοβαρή επιπλοκή των πνευμόνων και πέθανε στα μέσα Δεκεμβρίου, στην περιοχή των βουνών της Tora Bora. Η πηγή υποστήριξε ότι ο Μπιν Λάντεν θάφτηκε τιμητικά στην τελευταία κατοικία του και ο τάφος του έγινε σύμφωνα με την Wahabi πίστη του, σύμφωνα με το Fox News.

 

Στον Alex Jones αναφέρθηκε ζωντανά στο ραδιόφωνο το 2002, από υψηλού επιπέδου μέλη του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (CFR) ότι ο Οσάμα Μπιν Λάντεν είχε πεθάνει από νεφρική ανεπάρκεια στις αρχές του 2002.

 

«Την είδηση την έχω από υψηλού επιπέδου πηγές, μέσα από την κυβέρνηση του Μπους, ότι ... Μπιν Λάντεν πέθανε από φυσικά αίτια και ότι η οικογένειά του έχει δώσει το σώμα του στην CIA, ότι θα το χρησιμοποιήσουν πριν από τις εκλογές, ότι αυτός βρίσκεται κατεψυγμένος τώρα. Θα ισχυριστούν ότι τον σκότωσαν λίγο πριν από τις εκλογές", δήλωνε τότε ο Άλεξ.

 

"Ο Jones επίστησε την προσοχή στο γεγονός ότι η πληροφορία θα μπορούσε να είναι παραπληροφόρηση, αλλά ισχυρίστηκε ότι η βάση του στο Ώστιν του Τέξας ήταν πολύ κοντά στην κυβέρνηση Μπους και παρόμοιες πληροφορίες που έλαβε κατά το παρελθόν αποδείχτηκαν αξιόπιστες," έγραψε ο Paul Joseph Watson τον Αύγουστο του 2002.

 

Κατά τη διάρκεια των εκλογών του 2004, το CNN ανέφερε ότι πρόσωπα μέσα από τους Δημοκρατικούς είχαν πει ότι ο Τζορτζ Μπους επρόκειτο να χρησιμοποιήσει τον σώμα του Μπιν Λάντεν ως άσσο από το μανίκι, εάν πίστευε ότι κινδύνευε να χάσει την εκλογή του 2004. Αυτό επιβεβαίωσε τα στοιχεία που είχαν δοθεί στον Jones από το μέλη του CFR και άλλους.

 

Το 2003, η πρώην υπουργός Εξωτερικών Madeleine Albright δήλωσε στον αναλυτή του Fox News Channel, Morton Kondracke, ότι είχε την υποψία ότι ο Μπους γνώριζε τα ίχνη του Οσάμα μπιν Λάντεν και περίμενε για την καλύτερη στιγμή βάση πολιτικής σκοπιμότητας για να ανακοινώσει τη σύλληψή του.

Η Μπεναζίρ Μπούτο, που σκοτώθηκε σε επίθεση αυτοκτονίας στο τέλος του 2007, δήλωσε ότι ο Οσάμα Μπιν Λάντεν είχε σκοτωθεί από τον Ahmed Omar Saeed Sheikh, ένα άνδρα που καταδικάστηκε για την απαγωγή και τη δολοφονία του δημοσιογράφου Ντάνιελ Περλ.

Η εξαγγελία του Ομπάμα ήρθε μετά από την κυκλοφορία ενός εξαιρετικά ύποπτου πιστοποιητικού γεννήσεως την περασμένη εβδομάδα. Και τα δύο γεγονότα αποτελούν ψυχολογικές επιχειρήσεις που προμηνύουν ενδεχομένως πιο σημαντικά γεγονότα τις επόμενες ημέρες, καθώς το αμερικανικό δολάριο συνεχίζει να χάνει την ιδιότητα των αποθεματικών του, η οικονομία αδυνατεί να ανακάμψει, όπως είχε υποσχεθεί, και οι πόλεμοι επεκτείνονται στη Λιβύη, το Πακιστάν και το Αφγανιστάν (Σχ. Κ.Ο.: και τα ποσοστά του είναι ιδιαίτερα χαμηλά, ενώ αναμένεται η επίσημη ανακήρυξη της υποψηφιότητας του Ρον Πωλ).

 

Το προπαγανδιστικό τέχνασμα του Ομπάμα φτάνει την ώρα που οι Δημοκρατικοί δεν είναι ενθουσιασμένοι με την προεδρική επανεκλογή του ηγέτη τους που βρίσκεται απέναντι από ένα αριθμού Ρεπουμπλικανών υποψηφίων οι οποίοι του ασκούν έντονη κριτική του ότι δεν καλούς χειρισμούς του στην οικονομία, αλλά και στη διαχείριση του κατασκευαζόμενου πολέμου κατά της τρομοκρατίας.

Σχ. ΚΟ:

Συνομωσιολογίες και υπερβολές, ως συνήθως.…Αλλά, για μισό λεπτό.

Εδώ είναι η φωτογραφία του Μπιν Λάντεν το 2001, λίγο πριν εκδηλωθεί η επίθεση στους Δίδυμους Πύργους .και εδώ του νεκρού (;) Μπιν Λάντεν το 2011. Λες και δεν πέρασε ούτε μία ημέρα...Σύνδεσμος

 

Α, εδώ ο Μπιν Λάντεν μετά τις επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους με περισσότερο ασπρισμένα μούσια.

Και εδώ το 2007 σε ένα έντονα αμφιλεγόμενο βίντεο του 2007 με μαύρα μούσια!

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ / Πηγή

 

Περισσότερα...