GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)
There are no translations available.

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Подписаться на еженедельные новости:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τρίτη
21
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.49
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Ιουλιανής μάρτυρος και των συν αυτή 500 μαρτύρων, Θεμιστοκλέους μάρτυρος
1821
Νικηφόρος μάχη στο Βαρύπετρο Χανίων.
1824
Πολιτικοί και στρατιωτικοί συγκροτούν συνέλευση στο Μεσολόγγι, με αρχηγό τον Μαυροκορδάτο.
1825
Σφοδρός κανονιοβολισμός του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή πασά.
1828
Υπογράφεται το διάταγμα της ιδρύσεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Βλάσφημη έφοδος και κατάληψη Χριστιανικής ομάδας στο fc
Προπαγάνδα
There are no translations available.

Γράφει ο Λοϊζος Λοϊζος

Αντιμέτωποι με μία προσβλητική ομάδα ατόμων, που διακατέχεται από αντιχριστιανικό πνεύμα, έρχονται τις τελευταίες ημέρες εκατοντάδες ίσως και χιλιάδες Ορθόδοξοι πιστοί χρήστες σελίδας κοινωνικής δικτύωσης.

Η ομάδα αυτή κατάφερε με δόλιο τρόπο να πάρει τον έλεγχο της ομάδας του Αγίου Θαδδαίου από τον διαχειριστή της (πιθανότατα ιερέα) και να την μετατρέψει σε ''ομάδα ανταλλαγής και συλλογής αγίων λειψάνων'' όπως αυτοαποκαλείται και μετονομάστηκε.

Το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων που άρχισαν να αναρτούν στον κεντρικό τοίχο της ομάδας κάνει τους πιστούς που το επισκέπτονται να αγανακτούν και να λυπούνται καθώς είναι άκρως υβριστικό για την μνήμη των Αγίων της Εκκλησίας μας.

Θύματα αυτής της ομάδας είναι και οι ήδη εγγεγραμμένοι στο γκρουπ που είναι πάνω από 600 μεταξύ των οποίων και ιερείς, οι οποίοι φαίνονται σαν να στηρίζουν με την παρουσία τους την αντιχριστιανική ομάδα αφού είναι μέλη της.

(Φωτογραφία από τη στιγμή της αρπαγής του ελέγχου)

Επειδή η προσβολή της πίστεως μας γίνεται και μέσω του χλευασμού των Λειψάνων των Αγίων της Εκκλησίας που μαρτύρησαν για την πίστη στον Χριστό, και βλέποντας την αδυναμία προστασίας του θρησκευτικού μας συναισθήματος από τους υπευθύνους της σελίδας, προειδοποιήσαμε με μήνυμα έναν εκ των διαχειριστών να διαγράψουν την ομάδα προτού καταγγείλουμε την υπόθεση στο τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Περιμένουμε έκτοτε μια απάντηση…

Ωστόσο, σκοπός μας δεν είναι η τιμωρία αυτών των ατόμων αλλά η προστασία της μνήμης και του σεβασμού ανθρώπων που έγιναν πνευματικοί οδηγοί και προστάτες των ψυχών μας καθώς επίσης και η προστασία της θρησκευτικής μας ελευθερίας που βασικό της συστατικό είναι ο στοιχειώδης σεβασμός.

Μπορεί ακόμη και μέλη του κλήρου να έχουν χάσει τον σεβασμό και να ευθύνονται για αυτές τις καταστάσεις (λινκ), όμως δεν θα αφήσουμε τον ‘’Μαργαρίτη να ρίχνεται συνεχώς στα σκυλιά’’ όπως παρήγγειλε ο Ίδιος Ο Αρχηγός της Εκκλησίας μας.


Οφείλουμε να αναλάβουμε στην πράξη όλοι τις ευθύνες που μας αναλογούν χωρίς φόβο και ντροπή ως πιστοί Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι και να μην ανεχόμαστε τέτοιου είδους προσβολές όσο είμαστε τουλάχιστον ζωντανοί και ελεύθεροι.

Αποκάλυψη και προφητείες Αγίων όπως του Ανδρέα δια Χριστόν Σάλου αναφέρουν ότι ο αντίχριστος θα προσπαθήσει να βρει και να κάψει λείψανα Αγίων αλλά Άγγελοι θα τα έχουν κρύψει και δεν θα τα βρίσκει…

 ‘’Ζητήσει και λείψανα αγίων του κατακαύσαι αυτά και ουχ ευρήσει’’…