GreekRussian (CIS)
Προς Γαλάτας επιστολή 1 (Χαιρετισμός - Ἀπαγόρευσις τοῦ Παύλου ἀπὸ τοὺς Γαλάτας - Τὸ εὐαγγέλιόν του τὸ ἔλαβε ἀπὸ τὸν Χριστὸν καὶ ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους)

Χαιρετισμός

1 Ὁ Παῦλος, ἀπόστολος ἐντεταλμένος ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους οὔτε δι’ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ Πατρός, ὁ ὁποῖος τὸν ἀνέστησεν ἐκ τῶν νεκρῶν,

2 καὶ ὅλοι οἱ ἀδελφοί, οἱ ὁποῖοι εἶναι μαζί μου, πρὸς τὰς ἐκκλησίας τῆς Γαλατίας·

3 χάρις νὰ εἶναι σ’ ἐσᾶς καὶ εἰρήνη ἀπὸ τὸν Θεὸν Πατέρα μας καὶ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,

4 ὁ ὁποῖος ἔδωσε τὸν ἑαυτόν του διὰ τὰς ἁμαρτίας μας, διὰ νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τὸν σημερινὸν πονηρὸν κόσμον. Σύμφωνα πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ Πατέρα μας,

5 εἰς τὸν ὁποῖον ἀνήκει ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἀπαγόρευσις τοῦ Παύλου ἀπὸ τοὺς Γαλάτας

6 Ἐκπλήττομαι διότι τόσον γρήγορα μεταπηδᾶτε ἐπὸ ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος σᾶς ἐκάλεσε διὰ τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ, πρὸς ἄλλο εὐαγγέλιον,

7 τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι ἄλλο, μόνον ποὺ ὑπάρχουν μερικοὶ οἱ ὁποῖοι σᾶς ταράσσουν καὶ θέλουν νὰ διαστρέψουν τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ.

8 Ἀλλὰ καὶ ἂν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ἢ κάποιος ἄγγελος ἀπὸ τὸν οὐρανόν, σᾶς κηρύξῃ διαφορετικὸν εὐαγγέλιον ἀπὸ ἐκεῖνον, ποὺ σᾶς ἐκηρύξαμεν, αὐτὸς ἂς εἶναι ἀνάθεμα.

9 Ὅπως εἴπαμε προηγουμένως, καὶ τώρα πάλιν σᾶς λέγω, ἐὰν κανεὶς σᾶς κηρύξῃ διαφορετικὸν εὐαγγέλιον ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ παραλάβατε, ἂς εἶναι ἀνάθεμα.

10 Ζητῶ τώρα τὴν εὔνοιαν τῶν ἀνθρώπων ἢ τοῦ Θεοῦ; Ἢ μήπως ζητῶ νὰ γίνω ἀρεστὸς εἰς ἀνθρώπους; Ἐὰν ἐζητοῦσα ἀκόμη νὰ εἶμαι ἀρεστὸς εἰς ἀνθρώπους, δὲν θὰ ἤμουν δοῦλος τοῦ Χριστοῦ.

Τὸ εὐαγγέλιόν του τὸ ἔλαβε ἀπὸ τὸν Χριστὸν καὶ ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους

11 Σᾶς κάνω γνωστόν, ἀδελφοί, ὅτι τὸ εὐαγγέλιον, τὸ ὁποῖον ἐκηρύχθηκε ἀπὸ ἐμέ, δὲν εἶναι ἀνθρώπινον,

12 διότι οὔτε τὸ ἐπῆρα οὔτε τὸ ἐδιδάχθηκα ἀπὸ ἀνθρώπους ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.

13 Ἔχετε ἀκούσει, βέβαια, τὴν ἄλλοτε διαγωγήν μου εἰς τὸν Ἰουδαϊσμόν, ὅτι δηλαδὴ ὑπερβολικὰ κατεδίωκα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πολεμοῦσα.

14 Καὶ εἶχα μεγαλύτερες προόδους εἰς τὸν Ἰουδαϊσμὸν ἀπὸ πολλοὺς συνομηλίκους συμπατριώτας μου, μὲ τὸν ὑπερβολικὸν ζῆλον ποὺ ἔδειχνα διὰ τὰς πατρικάς μου παραδόσεις.

15 Ὅταν ὅμως εὐδόκησε ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος μὲ ξεχώρισε ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας μου καὶ μὲ ἐκάλεσε διὰ τῆς χάριτός του, νὰ ἀποκαλύψῃ μέσα μου τὸν Υἱόν του,

16 διὰ νὰ κηρύττω αὐτὸν εἰς τὰ ἔθνη, ἀμέσως δὲν συμβουλεύθηκα ἀνθρώπους,

17 οὔτε ἀνέβηκα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα πρὸς ἐκείνους ποὺ ἦσαν ἀπόστολοι πρὶν ἀπὸ ἐμέ, ἀλλ’ ἔφυγα εἰς τὴν Ἀραβίαν καὶ πάλιν ἐπέστρεψα εἰς τὴν Δαμασκόν.

18 Ἔπειτα, ὕστερα ἀπὸ τρία χρόνια, ἀνέβηκα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα διὰ νὰ γνωρίσω τὸν Πέτρον καὶ ἔμεινα κοντά του δέκα πέντε ἡμέρας.

19 Ἄλλον ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους δὲν εἶδα παρὰ τὸν Ἰάκωβον, τὸν ἀδελφόν τοῦ Κυρίου.

20 Γιὰ ὅσα σᾶς γράφω ὁμολογῶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτι δὲν λέγω ψέμματα.

21 Ἔπειτα ἦλθα εἰς τὰ μέρη τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας.

22 Προσωπικῶς μάλιστα ἤμουν ἄγνωστος εἰς τὰς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν.

23 Μόνον ἄκουαν ὅτι, «Ἐκεῖνος, ποὺ ἄλλοτε μᾶς κατεδίωκε, τώρα κηρύττει τὴν πίστιν, τὴν ὁποίαν ἄλλοτε ἐζητοῦσε νὰ ἐξαφανίσῃ»,

24 καὶ ἐδόξαζαν ἐξ αἰτίας μου τὸν Θεόν.

Το αρχαίο κείμενο

1 Παῦλος, ἀπόστολος οὐκ ἀπ' ἀνθρώπων, οὐδὲ δι' ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν,

2 καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας·

3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς καὶ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,

4 τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος πονηροῦ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν,

5 ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

6 Θαυμάζω ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον,

7 ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο, εἰ μὴ τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ.

8 ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω.

9 ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω.

10 ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην.

11 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον·

12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.

13 Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ' ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν,

14 καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων.

15 Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ

16 ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην
σαρκὶ καὶ αἵματι,

17 οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν.

18 Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε·

19 ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου.

20 ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι.

21 Ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας.

22 ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ·

23 μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι ὁ διώκων ἡμᾶς ποτὲ νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει,

24 καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τὸν Θεόν.

Προς Γαλάτας επιστολή 2 (Ἡ ἀποστολή του γίνεται ἀποδεκτὴ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα - Ἐπιπλήττεται ὁ Πέτρος - Ὁ τρόπος τῆς δικαιώσεως τοῦ ἀνθρώπου)

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
ΓΑΛΛΙΑ: Θόρυβος για φημολογούμενο σχέδιο μείωσης των μαύρων και Αράβων παικτών στην εθνική ομάδα, από επικεφαλής της ομοσπονδίας
Κόκκινος Ουρανός

Ανώτεροι επικεφαλής της εθνικής ομάδας της Γαλλίας φέρεται να εγκρίνουν ένα σύστημα για τον περιορισμό των μαύρων παικτών όσο και εκείνων με προέλευση από τη Βόρεια Αφρική.

Η Γαλλία έχει βυθιστεί σε μια νέα φυλετική κρίση μετά τους ισχυρισμούς ότι υπάλληλοι ποδοσφαίρου επιχείρησαν να περιορίσουν τον αριθμό μαύρων και Αράβων παικτών στα συστήματα κατάρτισης των νέων για να καταστεί η γαλλική ομάδα πιο ‘λευκή’.

Η γαλλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία έχει ξεκινήσει μία εσωτερική έρευνα μετά την αναφορά από τον ιστοχώρο Mediapart ότι η ανώτατη διοίκηση ενέκρινε ένα σύστημα ποσοστώσεων για τον περιορισμό των νέων μαύρων παικτών όσο και εκείνων βορειοαφρικανικής καταγωγής που προορίζονται ως υποψήφιοι για την εθνική ομάδα. Το υποτιθέμενο σχέδιο προέβλεπε τον περιορισμό των μη λευκών νέων από την ηλικία των 12 ή 13 ετών από την είσοδο στη διαδικασία επιλογής μέσω των εκπαιδευτικών κέντρων και των ακαδημιών.

"Για το κορυφαίο επίσημο στο γαλλικό ποδόσφαιρο, το θέμα είναι πάγιο: υπάρχουν πάρα πολλοί μαύροι, πάρα πολλοί Άραβες, και δεν υπάρχουν αρκετοί λευκοί παίκτες στο γαλλικό ποδόσφαιρο", λέει η ιστοσελίδα.

Σύμφωνα με την Mediapart, ένα από τα πιο ανώτερα στελέχη της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου ήθελε να θέσει ένα όριο 30% για τους παίκτες από ορισμένες χώρες καταγωγής, αλλά επέμεινε σε μια συνεδρίαση ότι η ποσόστωση θα πρέπει να αποσιωπηθεί. Σε μια άλλη συνεδρίαση, ο προπονητή της εθνικής ομάδας Λοράν Μπλαν φέρεται ότι υποστήριξε την αλλαγή στα κριτήρια επιλογής των νέων ταλέντων στο να ευνοήσουν παίκτες με «τον δικό μας πολιτισμό μας, την δική μας ιστορία». Πηγές αναφέρουν ότι ο Blanc αναφέρθηκε στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία, λέγοντας: «Οι Ισπανοί λένε: «Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Δεν έχουμε μαύρους».

Στην φωτογραφία η εθνική ομάδα της Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 1986

Και ενώ οι παίκτες έμειναν άφωνοι, η γαλλική κυβέρνηση ζήτησε διευκρινίσεις από την ομοσπονδία ποδοσφαίρου, η οποία αρνήθηκε ότι καθόρισε μια πολιτική ποσοστώσεων.

Ο τεχνικός διευθυντής της ομοσπονδίας, François Blaquart, είπε το "μόνο πρόβλημα" του οργανισμού ήταν σχετικά με τους παίκτες που έχουν διπλή εθνικότητα που εκπαιδεύονται από τη Γαλλία και στη συνέχεια πηγαίνουν να παίξουν για άλλες χώρες. Είπε ότι αυτό εφαρμόζεται για τους παίκτες όλων των φυλών.

Ο υπεύθυνος τύπου της γαλλικής ομάδας, Philippe Tournon, είπε ότι ο Blanc "κατηγορηματικά αρνείται ότι θα μπορούσε να υποστηρίξει επιλογές με βάση το εθνότητα ή το χρώμα του δέρματος". Πρόσθεσε ότι «έρχεται σε αντίθεση με τη φιλοσοφία του» και είπε ότι ο Blanc ήταν «εξοργισμένος» από τις καταγγελίες.

Στην φωτογραφία η εθνική ομάδα της Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 1996

Το ζήτημα χτύπησε ένα ευαίσθητο νεύρο στη Γαλλία το 1998, όπου η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Γαλλία που είχε μια πολυπολιτισμική ομάδα με επικεφαλής τον Ζινεντίν Ζιντάν χαιρετήθηκε ως “black, blanc, beur” («μαύρο, λευκό, μπλε», αντί για κόκκινο, λευκό και μπλε που είναι τα χρώματα της Γαλλίας) και ειπώθηκε για να συμβολίσει μια νέα αρχή για ένα ‘μικτό έθνος’, αλλά κυρίως άνοιξε τον δρόμο για μεγάλη ανησυχία και αντιπαραθέσεις πάνω από το φυλετικό προφίλ των ‘Les Bleus’.

Όχι μόνο ο ακροδεξιός Ζαν-Μαρί Λεπέν παραπονέθηκε για τους πάρα πολλούς μαύρους παίκτες στην ομάδα, αλλά και ένας κορυφαίος Σοσιαλιστής περιφερειακός επικεφαλής, ο αείμνηστος Georges Frêche, (φώτο) αποβλήθηκε από το κόμμα του το 2007 γιατί έκανε την ίδια παρατήρηση.

Μάλιστα, για τον αποκλεισμό της γαλλικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο το περασμένο καλοκαίρι, θεωρήθηκαν υπεύθυνοι από ορισμένους οι μαύροι ή μουσουλμάνοι παίκτες, μεταξύ των οποίων και ο Γάλλος που έχει ασπαστεί το Ισλάμ, ο Franck Ribery (φωτο). Πολλοί είδαν ότι η ομάδα ήταν κατακερματισμένη εξαιτίας της έλλειψης της "εθνικής ταυτότητας".

Ένα από τα πρώτα μέτρα που έλαβε ο Blanc – που ήταν στην ομάδα που πήρε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1998 - όταν έγινε προπονητής της γαλλικής ομάδας το περασμένο καλοκαίρι ήταν να σταματήσει την πολιτική η ομάδα να τρώει μόνο κρέας halal (τελετουργικά σφαγμένο κατά την μουσουλμανική παράδοση).

Η Mediapart αναφέρει ότι αξιωματούχοι της ομοσπονδίας αμφισβήτησαν ακόμη και την μορφολογία των μαύρων παικτών. Ο δικτυακός τόπος ισχυρίστηκε ότι ο Blanc είχε υποδείξει ότι το στερεότυπο του παίκτη, τον οποίο χαρακτήρισε ως «μεγάλος, ισχυρός, δυνατός», έπρεπε να αλλάξει. Ο Blanc φέρεται ότι είπε σε μία συνάντηση ανώτατων αξιωματούχων της ομοσπονδίας: "Και ποιος είναι ο μεγάλος, δυνατός, ισχυρός; Οι μαύροι. Έτσι είναι. Είναι μία πραγματικότητα. Ο Θεός ξέρει ότι στα κέντρα κατάρτισης και στις ακαδημίες ποδοσφαίρου, υπάρχουν πολλοί".

Ο υπολογισμός των ανθρώπων με βάση τη φυλή ή την εθνική καταγωγή - ακόμα και για σκοπούς απογραφής ή για τις στατιστικές έρευνες - απαγορεύεται στη Γαλλία, ένα κράτος το οποίο, θεωρητικά, είναι τυφλό για τη φυλή ή τη θρησκεία. Η έννοια των ποσοστώσεων είναι κατά βάση αντι-δημοκρατική.

Ο Henri Guaino, ειδικός σύμβουλος του Νικολά Σαρκοζί, δήλωσε ότι ήταν "ξεκάθαρα αντίθετος σε κάθε μορφή ποσόστωσης", προσθέτοντας: «η ρύθμιση των ποσοστώσεων θα είναι το τέλος της δημοκρατίας».

Ο Λιλιάν Τουράμ, ήρωας του Παγκοσμίου Κυπέλλου ο οποίος έχει μιλήσει με θάρρος για το ρατσισμό και μια φορά κατηγόρησε τον Σαρκοζί ότι κρίνει τους ανθρώπους με βάση την φυλή, σχολίασε ως εξής: «Αρχικά νόμιζα ότι ήταν ένα αστείο. Είμαι τόσο παγωμένος που δεν ξέρω τι να πω". Πρόσθεσε ότι εάν το ρεπορτάζ λέει αλήθεια, το σκάνδαλο θα είναι μεγάλο.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ / Πηγή


Περισσότερα...