GreekRussian (CIS)
Προς Γαλάτας επιστολή 1 (Χαιρετισμός - Ἀπαγόρευσις τοῦ Παύλου ἀπὸ τοὺς Γαλάτας - Τὸ εὐαγγέλιόν του τὸ ἔλαβε ἀπὸ τὸν Χριστὸν καὶ ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους)

Χαιρετισμός

1 Ὁ Παῦλος, ἀπόστολος ἐντεταλμένος ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους οὔτε δι’ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ Πατρός, ὁ ὁποῖος τὸν ἀνέστησεν ἐκ τῶν νεκρῶν,

2 καὶ ὅλοι οἱ ἀδελφοί, οἱ ὁποῖοι εἶναι μαζί μου, πρὸς τὰς ἐκκλησίας τῆς Γαλατίας·

3 χάρις νὰ εἶναι σ’ ἐσᾶς καὶ εἰρήνη ἀπὸ τὸν Θεὸν Πατέρα μας καὶ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,

4 ὁ ὁποῖος ἔδωσε τὸν ἑαυτόν του διὰ τὰς ἁμαρτίας μας, διὰ νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τὸν σημερινὸν πονηρὸν κόσμον. Σύμφωνα πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ Πατέρα μας,

5 εἰς τὸν ὁποῖον ἀνήκει ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἀπαγόρευσις τοῦ Παύλου ἀπὸ τοὺς Γαλάτας

6 Ἐκπλήττομαι διότι τόσον γρήγορα μεταπηδᾶτε ἐπὸ ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος σᾶς ἐκάλεσε διὰ τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ, πρὸς ἄλλο εὐαγγέλιον,

7 τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι ἄλλο, μόνον ποὺ ὑπάρχουν μερικοὶ οἱ ὁποῖοι σᾶς ταράσσουν καὶ θέλουν νὰ διαστρέψουν τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ.

8 Ἀλλὰ καὶ ἂν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ἢ κάποιος ἄγγελος ἀπὸ τὸν οὐρανόν, σᾶς κηρύξῃ διαφορετικὸν εὐαγγέλιον ἀπὸ ἐκεῖνον, ποὺ σᾶς ἐκηρύξαμεν, αὐτὸς ἂς εἶναι ἀνάθεμα.

9 Ὅπως εἴπαμε προηγουμένως, καὶ τώρα πάλιν σᾶς λέγω, ἐὰν κανεὶς σᾶς κηρύξῃ διαφορετικὸν εὐαγγέλιον ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ παραλάβατε, ἂς εἶναι ἀνάθεμα.

10 Ζητῶ τώρα τὴν εὔνοιαν τῶν ἀνθρώπων ἢ τοῦ Θεοῦ; Ἢ μήπως ζητῶ νὰ γίνω ἀρεστὸς εἰς ἀνθρώπους; Ἐὰν ἐζητοῦσα ἀκόμη νὰ εἶμαι ἀρεστὸς εἰς ἀνθρώπους, δὲν θὰ ἤμουν δοῦλος τοῦ Χριστοῦ.

Τὸ εὐαγγέλιόν του τὸ ἔλαβε ἀπὸ τὸν Χριστὸν καὶ ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους

11 Σᾶς κάνω γνωστόν, ἀδελφοί, ὅτι τὸ εὐαγγέλιον, τὸ ὁποῖον ἐκηρύχθηκε ἀπὸ ἐμέ, δὲν εἶναι ἀνθρώπινον,

12 διότι οὔτε τὸ ἐπῆρα οὔτε τὸ ἐδιδάχθηκα ἀπὸ ἀνθρώπους ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.

13 Ἔχετε ἀκούσει, βέβαια, τὴν ἄλλοτε διαγωγήν μου εἰς τὸν Ἰουδαϊσμόν, ὅτι δηλαδὴ ὑπερβολικὰ κατεδίωκα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πολεμοῦσα.

14 Καὶ εἶχα μεγαλύτερες προόδους εἰς τὸν Ἰουδαϊσμὸν ἀπὸ πολλοὺς συνομηλίκους συμπατριώτας μου, μὲ τὸν ὑπερβολικὸν ζῆλον ποὺ ἔδειχνα διὰ τὰς πατρικάς μου παραδόσεις.

15 Ὅταν ὅμως εὐδόκησε ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος μὲ ξεχώρισε ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας μου καὶ μὲ ἐκάλεσε διὰ τῆς χάριτός του, νὰ ἀποκαλύψῃ μέσα μου τὸν Υἱόν του,

16 διὰ νὰ κηρύττω αὐτὸν εἰς τὰ ἔθνη, ἀμέσως δὲν συμβουλεύθηκα ἀνθρώπους,

17 οὔτε ἀνέβηκα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα πρὸς ἐκείνους ποὺ ἦσαν ἀπόστολοι πρὶν ἀπὸ ἐμέ, ἀλλ’ ἔφυγα εἰς τὴν Ἀραβίαν καὶ πάλιν ἐπέστρεψα εἰς τὴν Δαμασκόν.

18 Ἔπειτα, ὕστερα ἀπὸ τρία χρόνια, ἀνέβηκα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα διὰ νὰ γνωρίσω τὸν Πέτρον καὶ ἔμεινα κοντά του δέκα πέντε ἡμέρας.

19 Ἄλλον ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους δὲν εἶδα παρὰ τὸν Ἰάκωβον, τὸν ἀδελφόν τοῦ Κυρίου.

20 Γιὰ ὅσα σᾶς γράφω ὁμολογῶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτι δὲν λέγω ψέμματα.

21 Ἔπειτα ἦλθα εἰς τὰ μέρη τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας.

22 Προσωπικῶς μάλιστα ἤμουν ἄγνωστος εἰς τὰς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν.

23 Μόνον ἄκουαν ὅτι, «Ἐκεῖνος, ποὺ ἄλλοτε μᾶς κατεδίωκε, τώρα κηρύττει τὴν πίστιν, τὴν ὁποίαν ἄλλοτε ἐζητοῦσε νὰ ἐξαφανίσῃ»,

24 καὶ ἐδόξαζαν ἐξ αἰτίας μου τὸν Θεόν.

Το αρχαίο κείμενο

1 Παῦλος, ἀπόστολος οὐκ ἀπ' ἀνθρώπων, οὐδὲ δι' ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν,

2 καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας·

3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς καὶ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,

4 τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος πονηροῦ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν,

5 ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

6 Θαυμάζω ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον,

7 ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο, εἰ μὴ τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ.

8 ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω.

9 ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω.

10 ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην.

11 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον·

12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.

13 Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ' ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν,

14 καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων.

15 Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ

16 ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην
σαρκὶ καὶ αἵματι,

17 οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν.

18 Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε·

19 ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου.

20 ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι.

21 Ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας.

22 ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ·

23 μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι ὁ διώκων ἡμᾶς ποτὲ νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει,

24 καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τὸν Θεόν.

Προς Γαλάτας επιστολή 2 (Ἡ ἀποστολή του γίνεται ἀποδεκτὴ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα - Ἐπιπλήττεται ὁ Πέτρος - Ὁ τρόπος τῆς δικαιώσεως τοῦ ἀνθρώπου)

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, Εμμένω εις τας απόψεις μου περί αντικανονικής καθαιρέσεως του Σεβ. Ράσκας
Θρησκευτικά
πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 6/5/2011
Ἀνέπτυξεν αὐτάς καί εἰς τήν Συνεδρίαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Σεβ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ: Εμμένω εις τας απόψεις μου περί αντικανονικής καθαιρέσεως του Σεβ. Ράσκας
Ἐπισημαίνει ὅτι εἶναι ὑποχρεωμένος νά ὑπογράφη ὡς Συνοδικός τάς ληφθείσας κατά πλειοψηφίαν ἀποφάσεις τῆς ΔΙΣ
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ μέ ἐπιστολήν του πρός τόν «Ο.Τ.» ἀπαντᾶ εἰς σχόλιον μας συμφώνως πρός το ὁποῖον ἐνῶ ἀνεγνώρισε τό ἀντι- κανονικόν τῆς καθαιρέσεως τοῦ ἀντιοικουμενιστοῦ–ἀντιπαπικοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ράσκας και Πριζρένης κ. Ἀρτεμίου, ὑπέγραψε Συνοδικόν ἔγγραφον διά τοῦ ὁποίου υἱοθετεῖ τήν ἄποψιν τῆς Ἐκκλησίας μας ὅτι ὁ Σεβ. Ράσκας προβαίνει εἰς συκοφαντίας, προπαγάνδα καί παρασυναγωγήν εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ μέ την ἐπιστολήν του εἰς τόν «Ο.Τ.»:

1ον) Ὑποστηρίζει ὅτι ἐμμένει εἰς τάς θέσεις του περί τῆς ἀντικανονικῆς καθαιρέσεως τοῦ Σεβ. Ράσκας καί Πριζρένης κ. Ἀρτεμίου...

2ον) Τάς θέσεις του αὐτάς τάς ὑπεστήριξε καί εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

3ον) Ἐπισημαίνει ὅτι ἡ ἀπόφασις τῆς ΔΙΣ ἐλήφθη κατά πλειοψηφίαν καί ὅτι αὐτός ἐμειοψήφισε.

4ον) Τονίζει ὅτι εἶναι ὑποχρεωμένος νά συνυπογράφη τάς κατά πλειοψηφίαν ληφθείσας ἀποφάσεις καί νά ἐμφανίζωνται αὗται ὡς ὁμόφωνοι.

Τό πλῆρες κείμενον τῆς ἐπιστολῆς ἔχει ὡς ἀκολούθως:«Ἐλλογιμώτατε κ. Διευθυντά,
Εἰς τήν Ὑμετέραν ἔγκριτον ἔκδοσιν τῆς ΠΟΕ “Ὀρθόδοξος Τύπος” τῆς 22/4/2011 ἀριθμ. Φύλλου 1876 καί εἰς πρωτοσέλιδον δημοσίευμα: “Μεθοδεύουν τόν ἀφορισμόν τοῦ Σεβ. Ἀρτεμίου” περιέχονται σχόλια εἰς Ὑμέτερον ἐνυπόγραφον ἄρθρον, δι΄ οὗ ἐκφράζεται ἔκπληξις καί προβληματισμός, διότι εἰς κυκλοφορηθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ἐγκύκλιον πρός τούς Σεβ. Ἱεράρχας Αὐτῆς, δι΄ ἧς γνωστοποιεῖται τό περιεχόμενον τοῦ Πατριαρχικοῦ ἐγγράφου τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Σερβίας κ. Εἰρηναίου ἀφορόν εἰς τόν Πανιερώτατον ἐπίσκοπον Ράσκας καί Πριζρένης κ. Ἀρτέμιον ὑφίσταται εἰς τά διαπέμποντα Μέλη τῆς Δ.Ι.Σ. καί τό ἡμέτερον ὄνομα. Ἐπί τῶν τεθέντων προβληματισμῶν ἐπάγομαι τά κάτωθι:

1. Εἶναι παγκοίνως πλέον γνωστόν ὅτι κατεδείχθη οὐσίᾳ δυνάμει τῆς ὑπ΄ ἀριθμ. ἀποφάσεως 1410/2010 τοῦ Στ΄ Ποινικοῦ Τμήματος Αὐτοῦ ὅτι ἡ ὅλη δίωξις, ἔκπτωσις καί καθαίρεσις τοῦ Πανιερωτάτου Ἐπισκόπου Ράσκας καί Πριζρένης κ. Ἀρτεμίου ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας τυγχάνει προσχηματική, ἀνεπέρειστος καί εὐθέως ἀντικανονική. Τό σαθρόν οἰκοδόμημα τῶν σκευωρῶν κατέπεσεν μετά πατάγου καί συνετρίβη. Αὐτό τό διεκήρυξα καί τό διακηρύττω μέ ὅλην τήν μικράν δύναμίν μου.

2. Εἰς τήν συνεδρίαν τῆς ΔΙΣ καθ΄ ἥν ἐνημερώθημεν ὑπό τοῦ Προέδρου Αὐτῆς Μακ. Ἀρχιεπιεσκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β΄ περί τοῦ ἐν τοῖς ὕπερθεν ἀναφερομένου γράμματος, διά μακρόν ἀπέδειξα τήν καταστρατήγησιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τοῦ θύραθεν δικαίου ὑπό τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας διά τήν βιαίαν ἔξωσιν κατ’ ἐπιταγήν τοῦ Ἀμερικανοσιωνιστικοῦ παράγοντος τοῦ ὁποίου προτεκτορᾶτο τυγχάνει τό Κόσσοβον τοῦ Πανιερωτάτου κ. Ἀρτεμίου ἐξ αὐτοῦ, ἀναπτύσσων ἅμα καί τήν μεθοδείαν κατά τοῦ ὄντος μαρτυρικοῦ Ἐπισκόπου Ράσκας καί Πριζρένης καταγραφέντων τῶν θέσεών μου ἐν τοῖς τηρουμένοις Πρακτικοῖς.

Τά Διοικητικά ὅμως Σώματα τῆς Ἐκκλησίας κατά τήν Κανονικήν τάξιν ἀλλά καί κατά τήν θύραθεν νομοθεσίαν λειτουργοῦν καί ἀποφασίζουν ἐν τῷ ἀποστολικοπαραδότῳ Συνοδικῷ συστήματι κατά πλειοψηφίαν ὑπείκοντα εἰς τήν παγίαν Κανονικήν ἀρχήν “Κρατείτω ἡ τῶν πλειόνων ψῆφος” (Στ΄ Κανών Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου και 19ος τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου). Κατά ταῦτα κατεγράφη ἡ ἡμετέρα μειοψηφία εἰς τά Πρακτικά τῆς συγκεκριμένης συνεδρίας ἀλλά ἡ ἀπόφασις διά τήν γνωστοποίησιν τῶν ἀποφασισθέντων ὑπό τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Σεβίας ἐλήφθη κατά πλειοψηφίαν και ἑπομένως ἡ αὐτονόητος καί πασίδηλος αὕτη διαδικασία θά ἔδει νά ἄρη οἱονδήποτε προβληματισμόν ἐξ Ὑμῶν διά τήν τυχόν ὑποστολήν τῶν θέσεών μου. Ἄλλωστε ὅλαι αἱ Ἀποφάσεις τῶν συλλογικῶν ὀργάνων ἐκδίδονται καί ὑπογράφονται ὑπό τῶν μελῶν αὐτῶν δικαιουμένων μόνον νά καταχωρήσωσιν ἐν τοῖς Πρακτικοῖς τήν τυχόν μειοψηφίαν αὐτῶν.

3. Εἰς ἐπίρρωσιν διακεκηρυγμένων θέσεών μου διά τόν Πανιερ. κ. Ἀρτέμιον καί διά τήν στρεβλήν οἰκουμενιστικήν πορείαν τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας ἀναφέρω ὅτι προτίθεμαι νά ἐγείρω μέγα ζήτημα εἰς τήν Δ.Ι.Σ. εἰς την ὁποίαν μετέχω κατά τήν παροῦσαν περίοδον διά τήν ἀπαράδεκτον ὑπό τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας παραβίασιν τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων καί τῆς τελετουργικῆς Κανονικῆς τάξεως ἰδίᾳ τοῦ Ν´ου τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί ΝΘ´ου τῆς ς΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί μίμησιν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς παρασυναγωγῆς διά τῆς πρότριτα (17/4/2011) ὁμαδικῆς “βαπτίσεως” 550 μαθητῶν τῆς Α΄ βαθμίου καί Β΄ βαθμίου Ἐκπαιδεύσεως ἔξωθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Μάρκου Βελιγραδίου ὑπό τοῦ Βοηθοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Μακ. Πατριάρχου Σερβίας Χβόσνου κ. Ἀθανασίου, διοργανωθεῖσα ὑπό τῆς ἐπιτροπῆς Θρησκευτικῶν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Βελιγραδίου καί Καρλοβικίου, δι΄ ἐπιχύσεως εἰς τήν κεφαλήν ὕδατος κατά τήν ὡς εἴπομεν Ρωμαιοκαθολικήν στρέβλωσιν τοῦ Ἱ. Μυστηρίου. Ἡ τοιαύτη ἀντικανονικότης ὑφίσταται εἰς τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Σερβίας δυστυχῶς ἀπό τῶν ἐτῶν τῆς κατοχῆς τῆς χώρας ὑπό τῆς δυαδικῆς Αὐστροουγγρικῆς Αὐτοκρατορίας, ἐπί βασιλείας τῆς Μαρίας Θηρεσίας (1717–1780) καί ἐπειδή κατά τόν ὡς εἴρηται Ν΄ Κανόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἔχοντος ἐπικύρωσιν ὑπό Οἰ κουμενικῶν καί Τοπικῶν Συνόδων συστατικόν στοιχεῖον ἀπαραίτητον τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος τυγχάνει ἡ τρισσή κατάδυσις καί ἀνάδυσις ἐντός ἡγιαμένου ὕδατος, ἐλέγχεται ὡς πάνυ ἀντικανονική ἡ εἰσδοχή τῶν Σέρβων ὁμοπίστων ἀδελφῶν ἡμῶν ἐν τῷ Σώματι τῆς Μιᾶς, Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καί ἐγείρει μεῖζον Κανονικόν θέμα δι’ ἡμᾶς, τούς κοινωνοῦντας μετ΄ αὐτῶν.

Εὐελπιστῶν ὅτι διεσκέδασα τούς Ὑμετέρους προβληματισμούς διατελῶ,
Μετά διαπύρων ἑορτίων εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ».

Περισσότερα...