GreekRussian (CIS)
Προς Γαλάτας επιστολή 2 (Ἡ ἀποστολή του γίνεται ἀποδεκτὴ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα - Ἐπιπλήττεται ὁ Πέτρος - Ὁ τρόπος τῆς δικαιώσεως τοῦ ἀνθρώπου)

Ἡ ἀποστολή του γίνεται ἀποδεκτὴ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα

1 Κατόπιν, μετὰ ἀπὸ δέκα τέσσερα χρόνια, ἀνέβηκα πάλιν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα μὲ τὸν Βαρνάβαν καὶ ἐπῆρα μαζί μου καὶ τὸν Τίτον.

2 Ἀνέβηκα δὲ ἔπειτα ἀπὸ ἀποκάλυψιν καὶ ἀνέπτυξα εἰς αὐτούς, ἰδιαιτέρως δὲ εἰς τοὺς φημισμένους, τὸ εὐαγγέλιον, τὸ ὁποῖον κηρύττω εἰς τὰ ἔθνη, μήπως μάταια τρέχω ἢ ἔτρεξα.

3 Ἀλλ’ οὔτε καὶ ὁ Τίτος, ὁ ὁποῖος ἦτο μαζί μου, ἀναγκάσθηκε νὰ περιτμηθῇ, ἂν καὶ ἦτο ἐθνικός,

4 ἀκριβῶς ἕνεκα τῶν παρεισάκτων ψευταδέλφων, οἱ ὁποῖοι παρεισέφρυσαν διὰ νὰ ἐπιβουλευθοῦν τὴν ἐλευθερίαν μας, ποὺ ἔχομεν ὡς πιστοὶ τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ, πρὸς τὸν σκοπὸν νὰ μᾶς ὑποδουλώσουν,

5 εἰς τοὺς ὁποίους οὐδὲ πρὸς στιγμὴν ἐδεχθήκαμε νὰ ὑποταχθοῦμε, διὰ νὰ παραμείνῃ σ’ ἐσᾶς ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου.

6 Ἀπὸ δὲ τοὺς φημισμένους, – τί ἦσαν μιὰ φορὰ δὲν μὲ ἐνδιαφέρει, ὁ Θεὸς δὲν λαβαίνει ὑπ’ ὄψιν του τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου – εἰς ἐμὲ λοιπὸν οἱ φημισμένοι τίποτε δὲν μοῦ προσέθεσαν ἀλλὰ τοὐναντίον,

7 ὅταν εἶδαν ὅτι ἐγὼ ἤμουν ἐμπιστευμένος μὲ τὸ εὐαγγέλιον διὰ τοὺς ἀπεριτμήτους ὅπως ὁ Πέτρος διὰ τοὺς περιτμημένους,

8 – διότι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἐνήργησε εἰς τὸν Πέτρον, ὥστε νὰ γίνῃ ἀπόστολος τῶν περιτμημένων, ἐνήργησε καὶ εἰς ἐμὲ διὰ νὰ γίνω ἀπόστολος εἰς τὰ ἔθνη –

9 καὶ ὅταν αὐτοὶ ἀνεγνώρισαν τὴν χάριν, ποὺ μοῦ εἶχε δοθῆ, τότε ὁ Ἰάκωβος καὶ ὁ Κῆφας καὶ ὁ Ἰωάννης, οἱ ὁποῖοι ἐθεωροῦντο ὅτι εἶναι στύλοι, ἔδωκαν εἰς ἐμὲ καὶ εἰς τὸν Βαρνάβαν τὸ δεξί τους χέρι εἰς σημεῖον ἐπικοινωνίας καὶ συμφώνησαν νὰ εἴμεθα ἐμεῖς ἀπόστολοι εἰς τὸν ἐθνικὸν κόσμον, αὐτοὶ δὲ εἰς τοὺς περιτμημένους.

10 Ἐζήτησαν μόνον νὰ ἐνθυμούμεθα τοὺς πτωχοὺς καὶ αὐτὸ ἐφρόντισα νὰ τὸ κάνω.

Ἐπιπλήττεται ὁ Πέτρος

11 Ὅταν ὅμως ἦλθε ὁ Πέτρος εἰς τὴν Ἀντιόχειαν, τότε κατὰ πρόσωπον ἐναντιώθηκα εἰς αὐτόν, ἐπειδὴ ἦτο ἄξιος κατακρίσεως.

12 Διότι πρὶν ἔλθουν μερικοὶ ἀπὸ τὸν Ἰάκωβον, ἔτρωγε μαζὶ μὲ τοὺς ἐθνικούς, ὅταν ὅμως ἦλθαν, ἀπεσύρθη καὶ ἀπεχωρίζετο, διότι ἐφοβεῖτο ἐκείνους ποὺ προήρχοντο ἀπὸ τὴν περιτομήν.

13 Καὶ μαζὶ μὲ αὐτὸν ὑποκρίθηκαν καὶ ἄλλοι Ἰουδαῖοι Χριστιανοί, ὥστε καὶ ὁ Βαρνάβας συμπαρασύρθηκε εἰς τὴν ὑποκρισίαν τους.

14 Ἀλλ’ ὅταν εἶδα ὅτι δὲν βαδίζουν τὸν ὀρθὸν δρόμον σύμφωνα πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπα εἰς τὸν Πέτρον ἐνώπιον ὅλων, «Ἐὰν ἐσύ, ποὺ εἶσαι Ἰουδαῖος, ζῇς κατὰ τρόπον ἐθνικὸν καὶ ὄχι Ἰουδαϊκόν, πῶς ἀναγκάζεις τοὺς ἐθνικοὺς νὰ ζοῦν κατὰ τρόπον Ἰουδαϊκόν;».

Ὁ τρόπος τῆς δικαιώσεως τοῦ ἀνθρώπου

15 Ἐμεῖς εἴμεθα ἐκ γενετῆς Ἰουδαῖοι καὶ ὄχι ἁμαρτωλοὶ ἐθνικοί,

16 ἀλλ’ ἐπειδὴ γνωρίζομεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν δικαιώνεται ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ νόμου ἀλλὰ διᾶ τῆς πίστεως εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ἐπιστέψαμε καὶ ἐμεῖς εἰς τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν, διὰ νὰ δικαιωθοῦμε διὰ τῆς πίστεως εἰς τὸν Χριστὸν καὶ ὄχι ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ νόμου, διότι ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ νόμου κανεὶς ἄνθρωπος δὲν θὰ δικαιωθῇ.

17 Ἀλλ’ ἐὰν ἐμεῖς ποὺ ἐζητήσαμε νὰ δικαιωθοῦμε διὰ τοῦ Χριστοῦ, εὑρεθήκαμε καὶ ἐμεῖς ἁμαρτωλοί, ἆραγε ὁ Χριστὸς ἐξυπηρετεῖ τὴν ἁμαρτίαν; Μὴ γένοιτο!

18 Ἐὰν ὅμως οἰκοδομῶ πάλιν, ἐκεῖνα ποὺ ἐγκρέμισα, ἀποδεικνύω τὸν ἑαυτόν μου παραβάτην.

19 Διότι ἐγὼ διὰ τοῦ νόμου ἐπέθανα ὡς πρὸς τὸν νόμον, διὰ νὰ ζήσω ὡς πρὸς τὸν Θεόν. Ἔχω σταυρωθῆ μαζὶ μὲ τὸν Χριστόν.

20 Δὲν ζῶ πλέον ἐγώ, ἀλλὰ ζῆ μέσα μου ὁ Χριστός, τὴν ζωὴν δὲ τὴν ὁποίαν τώρα ζῶ εἰς τὸ σῶμα, τὴν ζῶ μὲ πίστιν εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μὲ ἀγάπησε καὶ παρέδωκε τὸν ἑαυτόν του πρὸς χάριν μου.

21 Δὲν καταργῶ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, διότι ἐὰν διὰ τοῦ νόμου δίδεται δικαίωσις, τότε ματαίως πέθανε ὁ Χριστός.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς Ἱεροσόλυμα μετὰ Βαρνάβα, συμπαραλαβὼν καὶ Τίτον·

2 ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν· καὶ ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον ὃ κηρύσσω ἐν τοῖς ἔθνεσι, κατ' ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσι, μήπως εἰς κενὸν τρέχω ἢ ἔδραμον.

3 Ἀλλ' οὐδὲ Τίτος ὁ σὺν ἐμοί, Ἕλλην ὤν, ἠναγκάσθη περιτμηθῆναι,

4 διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους ψευδαδέλφους, οἵτινες παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν ἔχομεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσωνται·

5 οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑποταγῇ, ἵνα ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς ὑμᾶς.

6 ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι, ὁποῖοί ποτε ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει· πρόσωπον Θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει· ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο,

7 ἀλλὰ τοὐναντίον ἰδόντες ὅτι πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας καθὼς Πέτρος τῆς περιτομῆς·

8 ὁ γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς ἐνήργησε καὶ ἐμοὶ εἰς τὰ ἔθνη·

9 καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι, Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάννης, οἱ δοκοῦντες στῦλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάβᾳ κοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν·

10 μόνον τῶν πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν, ὃ καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι.

11 Ὅτε δὲ ἦλθε Πέτρος εἰς Ἀντιόχειαν, κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι κατεγνωσμένος ἦν.

12 πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινας ἀπὸ Ἰακώβου μετὰ τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν· ὅτε δὲ ἦλθον, ὑπέστελλε καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν, φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομῆς.

13 καὶ συνυπεκρίθησαν αὐτῷ καὶ οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι, ὥστε καὶ Βαρνάβας συναπήχθη αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει.

14 ἀλλ' ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσι πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπον τῷ Πέτρῳ ἔμπροσθεν πάντων· εἰ σὺ Ἰουδαῖος ὑπάρχων ἐθνικῶς ζῇς καὶ οὐκ ἰουδαϊκῶς, τί τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις ἰουδαΐζειν;

15 Ἡμεῖς φύσει Ἰουδαῖοι καὶ οὐκ ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοί,

16 εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ.

17 Εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ γένοιτο.

18 εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι.

19 ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω.

20 Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.

21 Οὐκ ἀθετῶ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ· εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη, ἄρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν.

Προς Γαλάτας επιστολή 3 (Ἡ πίστις καὶ ὄχι ὁ νόμος εἶναι ἡ βάσις τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεόν - Ὁ σκοπὸς τοῦ νόμου - Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πίστεως)

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Βιβλιοπρόταση: π. Διονύσιος Ταμπάκης -Προσευχητάριο για ειδικές περιστάσεις
Ομολογία Πίστεως
Μόλις κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Άθως το «Προσευχητάριον Ειδικών Περιστάσεων» που στόχο έχει να βοηθήσει κάθε πιστό να αντιμετωπίσει τις ποικίλες δυσκολίες που μπορεί να συναντήσει στη ζωή του αλλά και να αποτελέσει έναν πνευματικό οδηγό για την προσευχή υπέρ αλλήλων.

Για τον Άγιο Αρσένιο τον Καππαδόκη, το κάθε πρόβλημα των ανθρώπων ήταν σημαντικό και σεβαστό. Και επειδή οι περιπτώσεις των προβλημάτων ήταν πολλές, εκείνος, ως ιερέας, διάβαζε για περιπτώσεις που δεν εύρισκε στο ευχολόγιο Ψαλμούς αντί ευχών για την εκάστοτε ανάγκη.

Έχοντας αυτά κατά νουν ο συγγραφέας, προσπάθησε να κατατάξει τους Ψαλμούς ανάλογα με τις διάφορες περιστάσεις, καθώς και για τις σύγχρονες ανάγκες και τα νεοφανή προβλήματα που συναντούμε στην καθημερινότητά μας: κατάθλιψη, κίνδυνοι από την οθόνη, ναρκωτικά, ανεργία, διαζύγια και πολλά άλλα.

Οδηγός σ’ αυτό το δρόμο της προσευχής είναι, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, το Ψαλτήρι και το Ευαγγέλιο, ο Υμνογραφικός πλούτος της Εκκλησίας και η μονολόγιστη Ευχή.

Ένα εύχρηστο πνευματικό βοήθημα για όσους πιστούς, σε κάθε περίσταση της ζωής τους, επιθυμούν ν’ απευθυνθούν με ορθό τρόπο στο Θεό.  


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 Α
ΑΓΑΠΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Για να κατευθύνει ο Ιησούς Χριστός την καρδιά μας προς την αγάπη του 43

ΑΓΑΘΟΙ - ΝΗΠΙΟΦΡΟΝΕΣ
Για να τους δίνει ο Θεός σύνεση και φρονιμάδα 48
 
ΑΓΧΟΣ
Για να απαλλάσσει ο Θεός 51
 
ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΟΙ
Για να τους στηρίζει και να τους προστατεύει ο Θεός 52
 
ΑΝΑΠΗΡΟΙ
Για να στηρίζει ο Θεός 56
 
ΑΝΑΠΟΔΙΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ
Για να απαλλάσσει ο Θεός 58
 
ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για θεραπεία 61
 
ΑΝΔΡΟΓΥΝΑ
Για αποτροπή χωρισμού, συμφιλίωση και αγάπη 64
 
ΑΝΕΡΓΟΙ - ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ
Για στήριξη και εύρεση εργασίας 66
 
ΑΝΟΙΓΜΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Για να μας λυτρώνει ο Θεός από αδιέξοδα και εμπόδια και να ευοδώνει
τα αγαθά σχέδιά μας 69
 
ΑΝΟΡΕΞΙΑ
Για θεραπεία 71
 
ΑΝΥΠΑΝΔΡΟΙ
Για όσους επιθυμούν να βρουν ταίρι και να έλθουν σε γάμο 74
 
ΑΝΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΙ
Για να προστατεύει ο Θεός 76
 
ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΟΙ- ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΙ
Για να παρηγορεί και να στηρίζει ο Θεός 79
 
ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΜΕΝΟΙ-ΛΟΓΟΔΟΣΜΕΝΟΙ
Για να αξιωθούν το ταχύτερον της ευλογίας του γάμου. Για φώτιση, αγάπη,
εγκράτεια 84
 
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Για αποκατάσταση της υγείας 87
 
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
Για θεραπεία 90
 
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ (ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ)
Για θεραπεία 94
 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Για γρήγορη αποκατάσταση και θεραπεία όσων έπαθαν ατυχήματα 96
 
ΑΫΠΝΙΕΣ
Για απαλλαγή από αυτές 99

 
Β
ΒΑΣΚΑΝΙΑ
Για προστασία 102
 
ΒΙΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
Για φώτιση και γαλήνη 104
 
ΒΛΑΦΘΕΝΤΕΣ - ΑΔΙΚΗΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ
Για να τους βοηθά ο Θεός 106
 
ΒΟΥΒΟΙ - ΑΛΑΛΟΙ
Για θεραπεία όσων έχουν προβλήματα λόγου 108

 
Γ
ΓΑΛΗΝΗ - ΗΡΕΜΙΑ ΨΥΧΙΚΗ
Για να την χαρίζει ο Θεός 111
 
ΓΑΜΟΣ
Για ευλογία, ειρήνη και αγάπη 114
 
ΓΑΜΟΣ ΠΟΥ ΚΛΟΝΙΖΕΤΑΙ
Για σκέπη και προστασία 116
 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ - ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
Για να τους παρηγορεί και να τους στηρίζει ο Θεός 119
 
ΓΛΩΣΣΟΦΑΓΙΑ
Για προστασία 122
 
ΓΟΝΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Για στήριξη αυτών 124

 
Δ
ΔΑΝΕΙΑ
Για να μας ελευθερώνει ο Θεός από τα αδιέξοδα των δανείων 127
 
ΔΕΙΛΙΑ
Για να απαλλάττει ο Θεός από αυτήν 130
 
ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ
Για στήριξη και προστασία 133
 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Για να προστατεύει ο Θεός όσους διώκονται αδίκως134
 
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ 138

 
Ε
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ-ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ-ΑΜΝΗΣΙΑ
Για διαύγεια νοός 142
 
ΕΓΚΥΟΙ
Για ευλογία, προστασία και γαλήνη στη μητέρα και το κυοφορούμενο βρέφος 145
 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Για να σώζει ο Θεός από την οικονομική εκμετάλλευση των πονηρών ανθρώπων 148
 
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Έστω και εάν δεν το αξίζουμε ως αμαρτωλοί που είμαστε 152
 
ΕΚΤΡΩΣΗ
Για αποτροπή 154
 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Για ευόδωση και πρόοδο των μαθητών 158
 
ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΙ- ΑΣΤΑΤΟΙ
Για φώτιση και σταθεροποίηση 160
 
ΕΡΓΑΣΙΑ
Για ευλογία και ευόδωσή της 162
 
ΕΡΓΑΣΙΑ
Για ειρηνικές σχέσεις στον εργασιακό χώρο 164
 
ΕΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ
Όταν το ένα πρόσωπο τραυματίζεται και θλίβεται από την προδοσία και την κακοήθεια του άλλου 167
 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΙ
Για να τους στηρίζει και να τους ενδυναμώνει ο Θεός 169
 
ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
Για να ευλογεί ο Θεός όσους μας έχουν ευεργετήσει και βοηθήσει 171
 
ΕΧΘΡΟΙ
Ασφάλεια και προστασία από αυτούς 173
Ζ
ΖΗΛΙΑ
Για να ελευθερώνει ο Θεός τον άνθρωπο από το πάθος της ζήλιας 176
 
ΖΩΗ
Για να διασωθεί η ζωή ενός ανθρώπου 178

 
Θ
ΘΑΝΑΤΟΣ
Για τους οδεύοντες προς σωματικό θάνατο 182
 
ΘΑΡΡΟΣ
Για απόκτηση θάρρους 184
 
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ - ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Για προστασία και θείο έλεος 188
 
ΘΛΙΒΟΜΕΝΟΙ - ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΙ
Για παρηγορία και θεία βοήθεια 191

 
I
ΙΑΤΡΟΙ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Για στήριξη και ενίσχυση στο έργο τους 196

 
K
 
ΚΑΚΟ
Για ασφάλεια και προστασία από αυτό 200
 
ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΟΙ - ΠΙΚΡΟΧΟΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Για προστασία από αυτούς 203
 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ-ΕΞΟΥΘΕΝΗΜΕΝΟΙ
ΨΥΧΙΚΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ
Για θεραπεία 205
 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ
Για στήριξη και θεραπεία 209
 
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Για απαλλαγή και παρηγορία 212
 
ΚΑΤΑΡΕΣ ΑΔΙΚΕΣ
Για να σώζει ο Θεός από αυτές 214
 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Για φώτιση και ειρήνευση 217
 
ΚΛΟΠΗ
Για προστασία 219
 
ΚΟΙΜΗΘΕΝΤΕΣ
Για ανάπαυση αυτών 221
 
ΚΟΜΒΟΣΧΟΙΝΙ
Για προετοιμασία 222
 
ΚΤΙΣΗ - ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Για προστασία 226

 
Μ
ΜΑΓΕΙΑ
Για προστασία από αυτήν 228
 
ΜΑΛΩΜΕΝΟΙ
Για να μονοιάσουν 231
 
ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Για να στηρίζει ο Θεός στην μαρτυρία της πίστεως, σε δύσκολες εποχές 234
 
ΜΕΜΨΙΜΟΙΡΟΙ - ΓΚΡΙΝΙΑΡΗΔΕΣ
Για φώτιση και ηρεμία 236
 
ΜΕΡΙΜΝΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΦΕΛΕΙΣ
Για αποδέσμευση της ψυχής από αυτές 239
 
ΜΗΤΕΡΕΣ
Για στήριξη και ευλογία αυτών 241
 

Ν
 
ΝΑΟΣ
Για όσους διακονούν στους Ιερούς Ναούς 244
 
ΝΑΡΚOΜΑΝΕΙΣ
Για απαλλαγή από το πάθος 246
 
ΝΑΥΤΙΚΟΙ
ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Για ασφάλεια και προστασία 249
 
ΝΕΟΙ
Για φώτιση και προστασία 253
 
ΝΕΟΙ ΑΤΟΛΜΟΙ
Για απόκτηση θάρρους και αποφασιστικότητας 255
 
ΝΕΟΙ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ
Για φώτιση, προστασία και πρόοδο 257
 
ΝΕΥΡΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΕΣ
Για θεραπεία 259

 
Ξ
ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΙ
Για προστασία και καλή επιστροφή 264

 
Ο
ΟΔΗΓΟΙ
Για ασφάλεια και προστασία 268
 
ΟΘΟΝΗ
Για προστασία από τους κινδύνους της (Τηλεόραση, Η/Υ, Ίντερνετ,
Ηλεκτρ. παιχνίδια κ.λπ.) 270
 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Για αλληλοκατανόηση γονέων-παιδιών 272
 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Για προστασία, ειρήνη και σωτηρία 275
 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Για ειρήνευση μετά από συγκρούσεις 277
 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΣΤΡΟΠΟΣ
Για να τον ημερεύει ο Θεός 279
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΠΤΩΧΟΙ-ΝΕΟΠΤΩΧΟΙ
Για να βοηθά ο Θεός 281
 
ΟΜΗΡΟΙ
Για απελευθέρωση από κάθε είδους ομηρεία 283

 
Π
ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
(ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ, ΚΑΠΝΙΣΜΑ κ.λπ.)
Για να απαλλάσσει ο Θεός 286
 
ΠΑΘΗ ΣΑΡΚΙΚΑ
(ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ, ΠΟΡΝΕΙΑ, ΜΟΙΧΕΙΑ κ.λπ.)
Για μετάνοια, απελευθέρωση και θεραπεία 288
 
ΠΑΙΔΙΑ
Για προστασία 291
 
ΠΑΙΔΙΑ
ΑΝΗΣΥΧΑ - ΑΤΑΚΤΑ
Για φώτιση και ημέρευση 293
 
ΠΑΙΔΙΑ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Για θεραπεία 296
 
ΠΑΙΔΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Για πρόοδο 299
 
ΠΑΙΔΙΑ
ΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
Για παρηγορία και στήριξη 301
 
ΠΑΙΔΙΑ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΑΣΕΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ
Για παρηγορία και στήριξη 303
 
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Για μετάνοια και σωτηρία τους 305
 
ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Για μετάνοια και επιστροφή στον δρόμο του Θεού 308
 
ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Για επίτευξη πλήρους συμφιλίωσης 312
 
ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΙ
Για θεραπεία και απαλλαγή 314
 
ΠΕΝΘΟΥΝΤΕΣ
Για παρηγορία και στήριξη 316
 
ΠΙΣΤΗ
Για να χαρίζει ο Θεός πίστη 319
 
ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΙ
Για επιστροφή στην Εκκλησία 322
 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ
Για πρόοδο και φώτιση 325
 
ΠΟΛΕΜΙΟΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Για αποτροπή των πονηρών έργων τους 331
 
ΠΟΛΕΜΟΙ
Για παύση αυτών 334
 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Για ευλογία και στήριξη 336
 
ΠΟΝΗΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ
Για να εξαφανίζονται, να μην ενοχλούν τους ανθρώπους 338
 
ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΑΠΟ ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΕΣ
Για θεραπεία και γαλήνη 340
 
ΠΡΟΔΟΣΙΑ
Για να φυλάττει και να προστατεύει ο Θεός 343
 
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ
Για ευλογία και έλεος 346
 
ΠΡΟΣΦΟΡΟ
Για προετοιμασία (πνευματικά) της παρασκευής του 348

 
Ρ
ΡΑΔΙΟΥΡΓΟΙ - ΠΟΝΗΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Για να προστατεύει ο Θεός από αυτούς 350

 
Σ
ΣΕΙΣΜΟΣ
Για προστασία 354
 
ΣΟΔΕΙΑ - ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
Για να ευλογεί ο Θεός τις γεωργικές εργασίες 358
 
ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ
Για να περάσει 362
 
ΣΤΕΝΟΧΩΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
(ΜΕ ΕΜΜΟΝΕΣ ΙΔΕΕΣ)
Για φωτισμό και γαλήνη 364
 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ
Για να τους προστατεύει ο Θεός 367
 
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ
Για να τους στηρίζει ο Θεός 368
 

ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ 
ΦΘΟΝΕΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Για να συγχωρεί ο Θεός όσους μας φθονούν και να τους δίνει μετάνοια 371
 
ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ
Για να φυλάει ο Θεός από αυτήν 374
 
ΣΥΜΦΟΡΕΣ - ΘΛΙΨΕΙΣ
Για να απαλλάσσει ο Θεός από αυτές 376

 
Τ
ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΜΕΝΟΙ
 
ΑΠΟ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ
Για άνωθεν βοήθεια 381
 
ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ
Για να μπορέσουν να κάνουν τα ζευγάρια παιδιά 384
 
ΤΟΚΕΤΟΣ
Για ενθάρρυνση και ευόδωση 389
 
ΤΟΚΕΤΟΣ ΠΡΟΩΡΟΣ
Για να προστατεύει ο Θεός 392
 
ΤΟΚΕΤΟΣ - ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ
Για θεία βοήθεια 395
 
ΤΡΙΚΥΜΙΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ
Για να προστατεύει ο Θεός 400
 
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Για να ελευθερώσει ο Θεός από το πάθος του τζόγου 403

 
Υ
 
ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ
 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΔΟΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΥΣ 407

 
Φ
 
ΦΙΛΑΣΘΕΝΟΙ - ΚΑΤΑΠΟΝΗΜΕΝΟΙ
ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Για να βοηθάει ο Θεός 410
 
ΦΙΛΟΙ - ΦΙΛΙΑ
Για να φανερώνει ο Θεός καλούς φίλους και να στηρίζει τη φιλία 412
 
ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ
Για προστασία από κάθε κακό 415

 
Χ
 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
Για να διασωθεί η ζωή ενός ανθρώπου 418
 
ΧΗΡΕΙΑ
Για τη στήριξη όσων είναι σε χηρεία 423

ΠΗΓΕΣ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 427

Πατήστε πάνω στις εικόνες για να τις δείτε σε μεγέθυνση
 


Χρονολογία έκδοσης: 06 2010
ISBN: 9789606677830
Σχήμα: 15x19,5
Σελίδες: 436
Κατηγορία είδους: ΒΙΒΛΙΟ
Εκδότης: ΑΘΩΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Κωδικός Προϊόντος: 2224
Εξώφυλλο: ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Διαθεσιμότητα: ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ


Περισσότερα...