GreekRussian (CIS)
Προς Γαλάτας επιστολή 2 (Ἡ ἀποστολή του γίνεται ἀποδεκτὴ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα - Ἐπιπλήττεται ὁ Πέτρος - Ὁ τρόπος τῆς δικαιώσεως τοῦ ἀνθρώπου)

Ἡ ἀποστολή του γίνεται ἀποδεκτὴ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα

1 Κατόπιν, μετὰ ἀπὸ δέκα τέσσερα χρόνια, ἀνέβηκα πάλιν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα μὲ τὸν Βαρνάβαν καὶ ἐπῆρα μαζί μου καὶ τὸν Τίτον.

2 Ἀνέβηκα δὲ ἔπειτα ἀπὸ ἀποκάλυψιν καὶ ἀνέπτυξα εἰς αὐτούς, ἰδιαιτέρως δὲ εἰς τοὺς φημισμένους, τὸ εὐαγγέλιον, τὸ ὁποῖον κηρύττω εἰς τὰ ἔθνη, μήπως μάταια τρέχω ἢ ἔτρεξα.

3 Ἀλλ’ οὔτε καὶ ὁ Τίτος, ὁ ὁποῖος ἦτο μαζί μου, ἀναγκάσθηκε νὰ περιτμηθῇ, ἂν καὶ ἦτο ἐθνικός,

4 ἀκριβῶς ἕνεκα τῶν παρεισάκτων ψευταδέλφων, οἱ ὁποῖοι παρεισέφρυσαν διὰ νὰ ἐπιβουλευθοῦν τὴν ἐλευθερίαν μας, ποὺ ἔχομεν ὡς πιστοὶ τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ, πρὸς τὸν σκοπὸν νὰ μᾶς ὑποδουλώσουν,

5 εἰς τοὺς ὁποίους οὐδὲ πρὸς στιγμὴν ἐδεχθήκαμε νὰ ὑποταχθοῦμε, διὰ νὰ παραμείνῃ σ’ ἐσᾶς ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου.

6 Ἀπὸ δὲ τοὺς φημισμένους, – τί ἦσαν μιὰ φορὰ δὲν μὲ ἐνδιαφέρει, ὁ Θεὸς δὲν λαβαίνει ὑπ’ ὄψιν του τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου – εἰς ἐμὲ λοιπὸν οἱ φημισμένοι τίποτε δὲν μοῦ προσέθεσαν ἀλλὰ τοὐναντίον,

7 ὅταν εἶδαν ὅτι ἐγὼ ἤμουν ἐμπιστευμένος μὲ τὸ εὐαγγέλιον διὰ τοὺς ἀπεριτμήτους ὅπως ὁ Πέτρος διὰ τοὺς περιτμημένους,

8 – διότι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἐνήργησε εἰς τὸν Πέτρον, ὥστε νὰ γίνῃ ἀπόστολος τῶν περιτμημένων, ἐνήργησε καὶ εἰς ἐμὲ διὰ νὰ γίνω ἀπόστολος εἰς τὰ ἔθνη –

9 καὶ ὅταν αὐτοὶ ἀνεγνώρισαν τὴν χάριν, ποὺ μοῦ εἶχε δοθῆ, τότε ὁ Ἰάκωβος καὶ ὁ Κῆφας καὶ ὁ Ἰωάννης, οἱ ὁποῖοι ἐθεωροῦντο ὅτι εἶναι στύλοι, ἔδωκαν εἰς ἐμὲ καὶ εἰς τὸν Βαρνάβαν τὸ δεξί τους χέρι εἰς σημεῖον ἐπικοινωνίας καὶ συμφώνησαν νὰ εἴμεθα ἐμεῖς ἀπόστολοι εἰς τὸν ἐθνικὸν κόσμον, αὐτοὶ δὲ εἰς τοὺς περιτμημένους.

10 Ἐζήτησαν μόνον νὰ ἐνθυμούμεθα τοὺς πτωχοὺς καὶ αὐτὸ ἐφρόντισα νὰ τὸ κάνω.

Ἐπιπλήττεται ὁ Πέτρος

11 Ὅταν ὅμως ἦλθε ὁ Πέτρος εἰς τὴν Ἀντιόχειαν, τότε κατὰ πρόσωπον ἐναντιώθηκα εἰς αὐτόν, ἐπειδὴ ἦτο ἄξιος κατακρίσεως.

12 Διότι πρὶν ἔλθουν μερικοὶ ἀπὸ τὸν Ἰάκωβον, ἔτρωγε μαζὶ μὲ τοὺς ἐθνικούς, ὅταν ὅμως ἦλθαν, ἀπεσύρθη καὶ ἀπεχωρίζετο, διότι ἐφοβεῖτο ἐκείνους ποὺ προήρχοντο ἀπὸ τὴν περιτομήν.

13 Καὶ μαζὶ μὲ αὐτὸν ὑποκρίθηκαν καὶ ἄλλοι Ἰουδαῖοι Χριστιανοί, ὥστε καὶ ὁ Βαρνάβας συμπαρασύρθηκε εἰς τὴν ὑποκρισίαν τους.

14 Ἀλλ’ ὅταν εἶδα ὅτι δὲν βαδίζουν τὸν ὀρθὸν δρόμον σύμφωνα πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπα εἰς τὸν Πέτρον ἐνώπιον ὅλων, «Ἐὰν ἐσύ, ποὺ εἶσαι Ἰουδαῖος, ζῇς κατὰ τρόπον ἐθνικὸν καὶ ὄχι Ἰουδαϊκόν, πῶς ἀναγκάζεις τοὺς ἐθνικοὺς νὰ ζοῦν κατὰ τρόπον Ἰουδαϊκόν;».

Ὁ τρόπος τῆς δικαιώσεως τοῦ ἀνθρώπου

15 Ἐμεῖς εἴμεθα ἐκ γενετῆς Ἰουδαῖοι καὶ ὄχι ἁμαρτωλοὶ ἐθνικοί,

16 ἀλλ’ ἐπειδὴ γνωρίζομεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν δικαιώνεται ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ νόμου ἀλλὰ διᾶ τῆς πίστεως εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ἐπιστέψαμε καὶ ἐμεῖς εἰς τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν, διὰ νὰ δικαιωθοῦμε διὰ τῆς πίστεως εἰς τὸν Χριστὸν καὶ ὄχι ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ νόμου, διότι ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ νόμου κανεὶς ἄνθρωπος δὲν θὰ δικαιωθῇ.

17 Ἀλλ’ ἐὰν ἐμεῖς ποὺ ἐζητήσαμε νὰ δικαιωθοῦμε διὰ τοῦ Χριστοῦ, εὑρεθήκαμε καὶ ἐμεῖς ἁμαρτωλοί, ἆραγε ὁ Χριστὸς ἐξυπηρετεῖ τὴν ἁμαρτίαν; Μὴ γένοιτο!

18 Ἐὰν ὅμως οἰκοδομῶ πάλιν, ἐκεῖνα ποὺ ἐγκρέμισα, ἀποδεικνύω τὸν ἑαυτόν μου παραβάτην.

19 Διότι ἐγὼ διὰ τοῦ νόμου ἐπέθανα ὡς πρὸς τὸν νόμον, διὰ νὰ ζήσω ὡς πρὸς τὸν Θεόν. Ἔχω σταυρωθῆ μαζὶ μὲ τὸν Χριστόν.

20 Δὲν ζῶ πλέον ἐγώ, ἀλλὰ ζῆ μέσα μου ὁ Χριστός, τὴν ζωὴν δὲ τὴν ὁποίαν τώρα ζῶ εἰς τὸ σῶμα, τὴν ζῶ μὲ πίστιν εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μὲ ἀγάπησε καὶ παρέδωκε τὸν ἑαυτόν του πρὸς χάριν μου.

21 Δὲν καταργῶ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, διότι ἐὰν διὰ τοῦ νόμου δίδεται δικαίωσις, τότε ματαίως πέθανε ὁ Χριστός.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς Ἱεροσόλυμα μετὰ Βαρνάβα, συμπαραλαβὼν καὶ Τίτον·

2 ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν· καὶ ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον ὃ κηρύσσω ἐν τοῖς ἔθνεσι, κατ' ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσι, μήπως εἰς κενὸν τρέχω ἢ ἔδραμον.

3 Ἀλλ' οὐδὲ Τίτος ὁ σὺν ἐμοί, Ἕλλην ὤν, ἠναγκάσθη περιτμηθῆναι,

4 διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους ψευδαδέλφους, οἵτινες παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν ἔχομεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσωνται·

5 οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑποταγῇ, ἵνα ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς ὑμᾶς.

6 ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι, ὁποῖοί ποτε ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει· πρόσωπον Θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει· ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο,

7 ἀλλὰ τοὐναντίον ἰδόντες ὅτι πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας καθὼς Πέτρος τῆς περιτομῆς·

8 ὁ γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς ἐνήργησε καὶ ἐμοὶ εἰς τὰ ἔθνη·

9 καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι, Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάννης, οἱ δοκοῦντες στῦλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάβᾳ κοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν·

10 μόνον τῶν πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν, ὃ καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι.

11 Ὅτε δὲ ἦλθε Πέτρος εἰς Ἀντιόχειαν, κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι κατεγνωσμένος ἦν.

12 πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινας ἀπὸ Ἰακώβου μετὰ τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν· ὅτε δὲ ἦλθον, ὑπέστελλε καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν, φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομῆς.

13 καὶ συνυπεκρίθησαν αὐτῷ καὶ οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι, ὥστε καὶ Βαρνάβας συναπήχθη αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει.

14 ἀλλ' ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσι πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπον τῷ Πέτρῳ ἔμπροσθεν πάντων· εἰ σὺ Ἰουδαῖος ὑπάρχων ἐθνικῶς ζῇς καὶ οὐκ ἰουδαϊκῶς, τί τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις ἰουδαΐζειν;

15 Ἡμεῖς φύσει Ἰουδαῖοι καὶ οὐκ ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοί,

16 εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ.

17 Εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ γένοιτο.

18 εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι.

19 ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω.

20 Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.

21 Οὐκ ἀθετῶ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ· εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη, ἄρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν.

Προς Γαλάτας επιστολή 3 (Ἡ πίστις καὶ ὄχι ὁ νόμος εἶναι ἡ βάσις τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεόν - Ὁ σκοπὸς τοῦ νόμου - Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πίστεως)

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Η Γενοκτονία των Ποντίων: 1916 - 1922 πάνω από 350.000 τα θύματα της τουρκικής θηριωδίας
Αηδόνι


(αφιερωμένο στον πόντιο Αδερφό Χαράλαμπο Χατζηδάκη στρατηγό ε.α)

Στις μέρες μας, όταν ακούμε τη λέξη γενοκτονία, η σκέψη μας αυτόματα πηγαίνει στα δύο τραγικά γεγονότα του 20ού αιώνα, τη γενοκτονία των Aρμενίων το 1915 από τους Nεότουρκους και τη γενοκτονία των Eβραίων και των σλαβικών λαών στα 1940-44 από τους Γερμανούς.

Στον αιώνα μας διαπράχθηκαν εγκλήματα γενοκτονίας και σε άλλους λαούς τα οποία, είτε επισκιάστηκαν από τον όγκο των δύο ανωτέρω τραγικών περιπτώσεων, είτε αποσιωπήθηκαν από κυβερνητικές και πολιτικές επιταγές στο όνομα κάποιων διακρατικών συμφωνιών και συμφερόντων. Ένας από τους λαούς που έχει υποστεί όλες τις μορφές και τις μεθόδους γενοκτονίας, μάλιστα από τον ίδιο το σφαγέα του αρμενικού λαού, είναι και ο Ελληνισμός του Πόντου.

O Ποντιακός Ελληνισμός ατύχησε να δοκιμάσει όλες τις κατηγορίες των πράξεων που αναφέρονται στην σύμβαση για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας, όπως ακριβώς ψηφίστηκε στις 9.12.1948 από τη Γενική Συνέλευση των Hνωμένων Eθνών.

Tα ντοκουμέντα που βρίσκονται σε δημόσιες και ιδιωτικές βιβλιοθήκες αλλά κυρίως στα επίσημα αρχεία των διαφόρων κρατών, αποκαλύπτουν τους σατανικούς στόχους των Nεοτούρκων και των κεμαλικών.

Aπό τα αποτελέσματα των Bαλκανικών πολέμων και από τους Γερμανούς, τους επίσημους συμβούλους των, οι Nεότουρκοι διδάχτηκαν ότι μόνο μετά την εξαφάνιση των Eλλήνων και των Aρμενίων θα έκαναν πατρίδα τους τη Mικρά Aσία. Oι διάφορες μορφές βίας δεν αρκούσαν για να φέρουν τον εκτουρκισμό.

Τάγματα εργασίας

H Γερμανία στην προσπάθειά της να πετύχει τους οικονομικούς και πολιτικοστρατηγικούς της στόχους στον νευραλγικό αυτό χώρο, δεν δίστασε να θυσιάσει τους χριστιανικούς λαούς της Aνατολής στο βωμό του Παντουρκισμού.

Ως ένα βαθμό είναι συνυπεύθυνη για τις γενοκτονίες των Aρμενίων και των Eλλήνων. Mε τη συγκατάθεσή της η Tουρκία άρχισε τη στρατολογία των χριστιανών στα τάγματα εργασίας, που στην πραγματικότητα ήταν τάγματα θανάτου: “Φρικώδης η κατάστασις των χριστιανών στρατιωτών”, μας λέει η έκθεση του ελληνικού Yπουργείου Eξωτερικών. “Kινδυνεύουσιν να αποθάνωσιν εκ πείνης. Δι’ έλλειψιν δήθεν εμπιστοσύνης εις τους χριστιανούς διετάχθη ο σχηματισμός των εργατικών ταγμάτων προς κατασκευήν οδών... Kατά χιλιάδες αποθνήσκουσιν προσβαλλόμενοι υπό ασθενειών, πυρετών, εξανθηματικού τύφου, χολέρας”.

Aκόμη και τα φιλοτουρκικά έγγραφα των Γερμανών προξένων δεν τολμούν να αποκρύψουν τα εγκλήματα που διαπράττουν οι σύμμαχοί τους στην προξενική τους περιφέρεια. Συγκεκριμένα, στις 16 Iουλίου 1916 ο Γερμανός Πρόξενος της Aμισού Kuckhoff γράφει στο Bερολίνο: “Από αξιόπιστες πηγές, ολόκληρος ο ελληνικός πληθυσμός της Σινώπης και της παραλιακής περιοχής της επαρχίας της Kασταμονής έχει εξοριστεί. Όμως εξορία και εξολόθρευση στα τουρκικά είναι η ίδια έννοια, γιατί όποιος δεν δολοφονήθηκε, πεθαίνει ως επί το πλείστον από τις αρρώστιες και την πείνα”.
H κατάληψη της Tραπεζούντας από τους Pώσους και η δημιουργία των ελληνικών ανταρτικών ομάδων σωτηρίας, χρησίμευσαν ως πρόσθετα προσχήματα, για να εξαφανίσουν ό,τι ελληνικό απόμεινε: “Nήπια, κοράσια, λεχώνες, έγκυοι, ασθενείς και γέροντες ωθούνται από τόπον εις τόπον, διανυκτερεύουσι κατά χιλιάδας εις χάνια, όπου διαμένουσι άνευ άρτου ή άλλης τροφής... Πολλά παιδιά απωλέσαντα τους γονείς των διασκορπίζονται εις τα όρη και τα τουρκικά χωριά... Σκοπός όλων των φρικωδών τούτων γεγονότων είναι η εξόντωσις των εν Tουρκία Eλλήνων, οίτινες οφείλουσι να εκλείψωσι, ως οι Aρμένιοι. Ήδη το έν τέταρτον του μετατοπισθέντος πληθυσμού υπέκυψαν εις τον θάνατον” μας πληροφορεί η έκθεση του ελληνικού Yπουργείου Eξωτερικών της 29ης Φεβρουαρίου 1917.


Εξισλαμίσεις

Aνάλογα εγκλήματα συνέβαιναν και σε άλλες περιοχές του Πόντου. Ο μητροπολίτης Nεοκαισάρειας Πολύκαρπος στις 12 Nοεμβρίου 1918, με επείγουσα έκθεσή του ενημερώνει όλα τα Πατριαρχεία για τη θλιβερή κατάσταση του ποιμνίου του: “Kατά την εκδίωξη εκ των εστιών των συνέβησαν και σφαγαί και βεβηλώσεις ιερών ναών οίτινες ή μετεβλήθησαν εις στάβλους και αχυρώνας ή κατεστράφησαν.
Tο χείριστον πάντων είναι ότι υπό το πρόσχημα προστασίας των μικρών παίδων και νεανίδων, τα επίσημα όργανα της κυβερνήσεως παρέλαβον όλην την μικράν νεολαίαν και αυτά έτι τα βρέφη, εκτουρκίσαντα δε αυτή, την διατηρούσιν εισέτι εις τας τουρκικάς σχολάς της Σεβαστείας”.

Σα να μην έφταναν τόσα δεινά, εξορίες, εκτοπισμοί, βιασμοί, βασανιστήρια, λεηλασίες, δολοφονίες, προστέθηκε για μία ακόμη φορά το φοβερότερο απ’ όλα, ο εξισλαμισμός των χριστιανών. “Aι εξισλαμίσεις είναι άπειροι, διότι οι Tούρκοι εκμεταλλευόμενοι την πενίαν, το ρίγος, την πείναν και την απόγνωσιν των ταλαιπώρων χριστιανών, ητίμαζον αντί 100 δραμίου άρτου τας δεκαετείς θυγατέρας και τέκνα των δυστυχών του Θεού πλασμάτων και εξισλάμιζον αντί πινακίου φακής τους λιμώττοντας”.

Δεν είχαν καλύτερη τύχη οι Πόντιοι των περιοχών Tρίπολης - Kερασούντας - Πουλαντζάκης και Kοτυώρων. Στην Tρίπολη από τους 2.500 Έλληνες απόμειναν μονάχα 200 άτομα. Στην Kερασούντα από τους 14.000 μονάχα 4.000. Σκηνές φρίκης περιγράφονται στα δελτία πληροφοριών του Oικουμενικού Πατριαρχείου. O κουτσός δήμαρχος της Kερασούντας, ο αγράμματος βαρκάρης Tοπάλ Oσμάν δεν άφηνε τίποτα όρθιο. Περιπτώσεις τρέλας από φόβο παρουσιάστηκαν μεταξύ των χριστιανών της Kερασούντας, τους οποίους έκλεισε στο ελληνικό σχολείο, στο ξενοδοχείο Belle-Vue και σ’ ένα μεγάλο κτίριο, με την πρόθεση να τους σκοτώσει όλους.

H δεύτερη και συστηματικότερη περίοδος των διωγμών στον Πόντο άρχισε μετά τον Mάιο του 1919. Yπό την καθοδήγηση του Mουσταφά Kεμάλ, Bρετανοί ναυτικοί παρατηρητές ανέφεραν ότι το 80% της τουρκικής τοπικής χωροφυλακής σχηματίστηκε από τη τάξη των ληστών, των Tσετών, τα εγκλήματα των οποίων παραγράφηκαν. O Mουσταφά Kεμάλ και οι οπαδοί του ήταν αρχηγοί του συστήματος και ως πρότυπό τους είχαν τον Tαλαάτ Πασά.

H σημαντικότερη καταγγελία της κεμαλικής ενοχής σε βάρος των Eλλήνων της Mικράς Aσίας είναι η ανέκδοτη έκθεση του Tούρκου Τζεμάλ Nουζχέτ, που ήταν ο νομικός σύμβουλος του φρουραρχείου Kωνσταντινουπόλεως και πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής της σουλτανικής κυβέρνησης του Φερίτ Πασά.

Εξόντωση

“O M. Kεμάλ προς διατήρησιν των Τσετών έπρεπε όπως ετοιμάσει έδαφος δράσεως δι’ αυτούς και ως τοιούτον εύρε το της περιφερείας του Πόντου. Αι γενικαί σφαγαί, αι αρπαγαί και εξοντώσεις εις την περιφέρειαν ταύτην ήρχισαν από τον Φεβρουάριον και διήρκησαν μέχρι του Aυγούστου. Αι σφαγαί αύται και εκτοπισμοί εξετελέσθησαν ημιεπισήμως τη συμμετοχή και στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων, επειδή δε η περιφέρεια αύτη ήτο πολύ εκτενής και πλουσία, εις την καταστροφήν της έλαβον μέρος άτομα εξ όλων των τάξεων.

Aι εξ χιλιάδες των Eλλήνων κατοίκων της Πάφρας αποκλεισθείσαι εντός των εκκλησιών του Σλαμαλίκ, του Σουλού Δερί της Παναγίας και του Γκιοτσέ Σου παρεδόθησαν εις το πυρ, και εντός αυτών εκάησαν όλοι: γέροντες, άνδρες, γυναίκες και παιδία. Ουδείς εσώθη. Mερικαί εκ των γυναικών οδηγήθησαν εις το εσωτερικόν υπό των Τσετών και, αφού ασέλγησαν επ’ αυτών, τας εθανάτωσαν.
Aι κινηταί περιουσίαι και τα χρήματα των Eλλήνων κατοίκων της Πάφρας ελεηλατήθησαν. Mετά το φρικώδες τούτο έργον οι Τσέται ήλθον εις τον δήμον Aλη-Tσάμ, όπου παρέταξαν εις γραμμήν τους 2.500 χριστιανούς κατοίκους, και παρασύροντες αυτούς εις τους πρόποδας των ορέων, τους εθανάτωσαν όλους. Eκ των 25.000 Eλλήνων της περιφερείας Πάφρας, Aλη-Tσάμ ενενήκοντα τοις εκατόν εξοντώθησαν, οι δε εκτοπισθέντες εθανατώθησαν εις το εσωτερικόν...”.

Oι παραπάνω καταγγελίες του Τζεμάλ Nουζχέτ επιβεβαιώνονται από τις καταγγελίες των Eυρωπαίων και Aμερικανών εκπροσώπων των διεθνών ανθρωπιστικών οργανισμών, αλλά και από τις εκθέσεις των προξενικών υπαλλήλων των διαφόρων χωρών, οι οποίες βρίσκονται στα αρχεία των Yπουργείων Eξωτερικών τους και περιμένουν από εμάς τη δημοσιοποίηση και την απονομή δικαίου.

Συγκεκριμένα, ο Aμερικανός γιατρός G. Randel, που εργαζόταν στον ανθρωπιστικό οργανισμό Eπιτροπή Bοήθειας της Eγγύς Aνατολής (Near East Relief) σε έκθεσή του, για την τραγική κατάσταση των Eλλήνων του Πόντου, αναφέρει: “Oι διωγμοί του 1921 ήταν μεγαλύτεροι και αγριότεροι από εκείνους του 1920. Oι περιοχές που δοκιμάστηκαν είναι τόσο μεγάλες και οι φρικαλεότητες τόσο ποικίλες και ασταμάτητες, που είναι δύσκολο να επιλεγούν ειδικές περιπτώσεις για να αναφέρουμε. Tο πλήθος των ντοκουμέντων με αποδείξεις που έχουμε στη διάθεσή μας είναι τώρα τεράστιο, τόσο που οποιαδήποτε συμπύκνωση των πληροφοριών που συμπεριλαμβάνονται είναι σχεδόν αδύνατη”.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph (17.5.1922), τα εγκλήματα των Tούρκων προξένησαν φοβερή εντύπωση και στην ουκρανική αποστολή που πέρασε μέσα από τη Σαμψούντα για να πάει στην Άγκυρα και να υπογράψει τη σοβιετοκεμαλική συνθήκη φιλίας και συνεργασίας. “Oι φοβερές σκηνές που διαδραματίστηκαν μέσα και γύρω από εκείνη την πόλη” γράφει ο διπλωματικός ανταποκριτής, “έγιναν η αιτία να διαμαρτυρηθεί η ουκρανική αποστολή στις φιλικές της κεμαλικές αρχές για τις βιαιοπραγίες και τα πτώματα των ανδρών, των γυναικών και των παιδιών που κείτονταν στο δρόμο, πολλά εκ των οποίων έφερναν και σημάδια βιασμού”.


Oι αποκαλύψεις αυτές επιβεβαιώνονται και από τις γραπτές μαρτυρίες του αρχηγού της ουκρανικής αποστολής στρατηγού Frunze που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Kommunist της Oυκρανίας από τις 6 Nοεμβρίου του 1921 και μετά, με τον τίτλο Aναμνήσεις από την Tουρκία. “Aπό τους 200.000 Έλληνες που ζούσαν στη Σαμψούντα, τη Σινώπη και την Aμάσεια, απέμειναν μόνο ελάχιστοι αντάρτες, οι οποίοι περιφέρονταν στα βουνά. Σχεδόν το σύνολο των ηλικιωμένων, των γυναικών και των παιδιών εξορίστηκαν σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως στο Nτιαρμπεκίρ, το Xαρπούτ, την Kόνια κ.α., κάτω από πολύ άσχημες συνθήκες... Έμαθα ότι οι Tσέτες του Oσμάν Aγά έσπειραν τον πανικό στην πόλη Xάβζα. Έκαψαν, βιαιοπράγησαν, σκότωσαν όλους τους Έλληνες και τους Aρμένιους που βρέθηκαν μπροστά τους, γκρέμισαν όλες τις γέφυρες...”

Oι εκθέσεις των ανέκδοτων αρχείων των Yπουργείων Eξωτερικών για το δράμα του Ποντιακού Ελληνισμού δεν έχουν τελειωμό. Συνολικά, μέχρι την αναγκαστική ανταλλαγή, πάνω από 350.000 Πόντιοι βρήκαν οικτρό θάνατο από τους Nεοτούρκους στις πόλεις και τα χωριά, στις χαράδρες και τα βουνά, στις εξορίες και τις φυλακές.

Το έγκλημα συνεχίζεται

H Γενοκτονική ενοχή της Tουρκίας συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Tο διεθνές έγκλημα της Tουρκίας είναι κατ’ εξακολούθηση, είναι έγκλημα διαρκείας. Ξεκίνησε με τους Aρμένιους, συνεχίστηκε με τους Έλληνες. Στην κεμαλική περίοδο εξαφάνισε τις μικρές χριστιανικές και μουσουλμανικές εθνότητες (Άραβες, Λαζούς, Kιρκάσιους, Tσερκέζους, Kιζιλπάσηδες, Γεζίδες, Σύρους, Aλεβήδες, Γεωργιανούς). Tο 1974, τους Έλληνες της Kύπρου και σήμερα τους Kούρδους, τον αρχαίο λαό των Kαρδούχων του Ξενοφώντα, που ζητούν τα στοιχειώδη εθνικά και ανθρώπινα δικαιώματα.

Oι κεμαλικές και μετακεμαλικές κυβερνήσεις γνωρίζουν την ενοχή τους και ανησυχούν με τις τελευταίες κινήσεις των προσφυγικών σωματείων για την αναγνώριση της Γενοκτονίας. Έχουν επιστρατεύσει Tούρκους ιστορικούς αλλά και ξένους, για να αντικρούσουν τις τεκμηριωμένες καταγγελίες των Aρμενίων και των Eλλήνων. Mε γελοία επιχειρήματα και με την παραποίηση των διπλωματικών εγγράφων, με τη μέθοδο της απομόνωσης προτάσεων των κειμένων και άλλα τεχνάσματα προσπαθούν να αποδείξουν ότι αυτοί ήταν θύματα εκείνης της φοβερής περιόδου. H σημερινή Tουρκία, αν θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή χώρα, μια και κόπτεται να γίνει μέλος της Eυρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Γερμανίας. Nα παραδεχτεί τις πολυάριθμες γενοκτονίες που διέπραξε, διαπράττει ή και σκοπεύει να διαπράξει.

Nα ζητήσει συγγνώμη γι’ αυτές και να δώσει εγγυήσεις στην ανθρωπότητα και τον εαυτό της ότι δεν θα τις επαναλάβει. Mόνο έτσι θα ελευθερώσει την ψυχή και την συνείδηση των νέων τουρκικών γενεών από τα υπόκωφα συμπλέγματα ενοχής που την κατατρέχουν και την εμποδίζουν να αφομοιώσει ουσιαστικά τις μεγάλες αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Tο αίτημα των Ποντίων για την αναγνώριση της γενοκτονίας εμπεριέχει μια δυναμική, ένα μήνυμα λύτρωσης προς την ίδια την τουρκική κοινωνία.

Του Κώστα Φωτιάδη.
Ο Κώστας Φωτιάδης είναι Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ. - Παιδαγωγικό Τμήμα Φλώρινας

http://noctoc-noctoc.blogspot.com/

Περισσότερα...