GreekRussian (CIS)
Προς Γαλάτας επιστολή 2 (Ἡ ἀποστολή του γίνεται ἀποδεκτὴ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα - Ἐπιπλήττεται ὁ Πέτρος - Ὁ τρόπος τῆς δικαιώσεως τοῦ ἀνθρώπου)

Ἡ ἀποστολή του γίνεται ἀποδεκτὴ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα

1 Κατόπιν, μετὰ ἀπὸ δέκα τέσσερα χρόνια, ἀνέβηκα πάλιν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα μὲ τὸν Βαρνάβαν καὶ ἐπῆρα μαζί μου καὶ τὸν Τίτον.

2 Ἀνέβηκα δὲ ἔπειτα ἀπὸ ἀποκάλυψιν καὶ ἀνέπτυξα εἰς αὐτούς, ἰδιαιτέρως δὲ εἰς τοὺς φημισμένους, τὸ εὐαγγέλιον, τὸ ὁποῖον κηρύττω εἰς τὰ ἔθνη, μήπως μάταια τρέχω ἢ ἔτρεξα.

3 Ἀλλ’ οὔτε καὶ ὁ Τίτος, ὁ ὁποῖος ἦτο μαζί μου, ἀναγκάσθηκε νὰ περιτμηθῇ, ἂν καὶ ἦτο ἐθνικός,

4 ἀκριβῶς ἕνεκα τῶν παρεισάκτων ψευταδέλφων, οἱ ὁποῖοι παρεισέφρυσαν διὰ νὰ ἐπιβουλευθοῦν τὴν ἐλευθερίαν μας, ποὺ ἔχομεν ὡς πιστοὶ τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ, πρὸς τὸν σκοπὸν νὰ μᾶς ὑποδουλώσουν,

5 εἰς τοὺς ὁποίους οὐδὲ πρὸς στιγμὴν ἐδεχθήκαμε νὰ ὑποταχθοῦμε, διὰ νὰ παραμείνῃ σ’ ἐσᾶς ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου.

6 Ἀπὸ δὲ τοὺς φημισμένους, – τί ἦσαν μιὰ φορὰ δὲν μὲ ἐνδιαφέρει, ὁ Θεὸς δὲν λαβαίνει ὑπ’ ὄψιν του τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου – εἰς ἐμὲ λοιπὸν οἱ φημισμένοι τίποτε δὲν μοῦ προσέθεσαν ἀλλὰ τοὐναντίον,

7 ὅταν εἶδαν ὅτι ἐγὼ ἤμουν ἐμπιστευμένος μὲ τὸ εὐαγγέλιον διὰ τοὺς ἀπεριτμήτους ὅπως ὁ Πέτρος διὰ τοὺς περιτμημένους,

8 – διότι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἐνήργησε εἰς τὸν Πέτρον, ὥστε νὰ γίνῃ ἀπόστολος τῶν περιτμημένων, ἐνήργησε καὶ εἰς ἐμὲ διὰ νὰ γίνω ἀπόστολος εἰς τὰ ἔθνη –

9 καὶ ὅταν αὐτοὶ ἀνεγνώρισαν τὴν χάριν, ποὺ μοῦ εἶχε δοθῆ, τότε ὁ Ἰάκωβος καὶ ὁ Κῆφας καὶ ὁ Ἰωάννης, οἱ ὁποῖοι ἐθεωροῦντο ὅτι εἶναι στύλοι, ἔδωκαν εἰς ἐμὲ καὶ εἰς τὸν Βαρνάβαν τὸ δεξί τους χέρι εἰς σημεῖον ἐπικοινωνίας καὶ συμφώνησαν νὰ εἴμεθα ἐμεῖς ἀπόστολοι εἰς τὸν ἐθνικὸν κόσμον, αὐτοὶ δὲ εἰς τοὺς περιτμημένους.

10 Ἐζήτησαν μόνον νὰ ἐνθυμούμεθα τοὺς πτωχοὺς καὶ αὐτὸ ἐφρόντισα νὰ τὸ κάνω.

Ἐπιπλήττεται ὁ Πέτρος

11 Ὅταν ὅμως ἦλθε ὁ Πέτρος εἰς τὴν Ἀντιόχειαν, τότε κατὰ πρόσωπον ἐναντιώθηκα εἰς αὐτόν, ἐπειδὴ ἦτο ἄξιος κατακρίσεως.

12 Διότι πρὶν ἔλθουν μερικοὶ ἀπὸ τὸν Ἰάκωβον, ἔτρωγε μαζὶ μὲ τοὺς ἐθνικούς, ὅταν ὅμως ἦλθαν, ἀπεσύρθη καὶ ἀπεχωρίζετο, διότι ἐφοβεῖτο ἐκείνους ποὺ προήρχοντο ἀπὸ τὴν περιτομήν.

13 Καὶ μαζὶ μὲ αὐτὸν ὑποκρίθηκαν καὶ ἄλλοι Ἰουδαῖοι Χριστιανοί, ὥστε καὶ ὁ Βαρνάβας συμπαρασύρθηκε εἰς τὴν ὑποκρισίαν τους.

14 Ἀλλ’ ὅταν εἶδα ὅτι δὲν βαδίζουν τὸν ὀρθὸν δρόμον σύμφωνα πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπα εἰς τὸν Πέτρον ἐνώπιον ὅλων, «Ἐὰν ἐσύ, ποὺ εἶσαι Ἰουδαῖος, ζῇς κατὰ τρόπον ἐθνικὸν καὶ ὄχι Ἰουδαϊκόν, πῶς ἀναγκάζεις τοὺς ἐθνικοὺς νὰ ζοῦν κατὰ τρόπον Ἰουδαϊκόν;».

Ὁ τρόπος τῆς δικαιώσεως τοῦ ἀνθρώπου

15 Ἐμεῖς εἴμεθα ἐκ γενετῆς Ἰουδαῖοι καὶ ὄχι ἁμαρτωλοὶ ἐθνικοί,

16 ἀλλ’ ἐπειδὴ γνωρίζομεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν δικαιώνεται ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ νόμου ἀλλὰ διᾶ τῆς πίστεως εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ἐπιστέψαμε καὶ ἐμεῖς εἰς τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν, διὰ νὰ δικαιωθοῦμε διὰ τῆς πίστεως εἰς τὸν Χριστὸν καὶ ὄχι ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ νόμου, διότι ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ νόμου κανεὶς ἄνθρωπος δὲν θὰ δικαιωθῇ.

17 Ἀλλ’ ἐὰν ἐμεῖς ποὺ ἐζητήσαμε νὰ δικαιωθοῦμε διὰ τοῦ Χριστοῦ, εὑρεθήκαμε καὶ ἐμεῖς ἁμαρτωλοί, ἆραγε ὁ Χριστὸς ἐξυπηρετεῖ τὴν ἁμαρτίαν; Μὴ γένοιτο!

18 Ἐὰν ὅμως οἰκοδομῶ πάλιν, ἐκεῖνα ποὺ ἐγκρέμισα, ἀποδεικνύω τὸν ἑαυτόν μου παραβάτην.

19 Διότι ἐγὼ διὰ τοῦ νόμου ἐπέθανα ὡς πρὸς τὸν νόμον, διὰ νὰ ζήσω ὡς πρὸς τὸν Θεόν. Ἔχω σταυρωθῆ μαζὶ μὲ τὸν Χριστόν.

20 Δὲν ζῶ πλέον ἐγώ, ἀλλὰ ζῆ μέσα μου ὁ Χριστός, τὴν ζωὴν δὲ τὴν ὁποίαν τώρα ζῶ εἰς τὸ σῶμα, τὴν ζῶ μὲ πίστιν εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μὲ ἀγάπησε καὶ παρέδωκε τὸν ἑαυτόν του πρὸς χάριν μου.

21 Δὲν καταργῶ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, διότι ἐὰν διὰ τοῦ νόμου δίδεται δικαίωσις, τότε ματαίως πέθανε ὁ Χριστός.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς Ἱεροσόλυμα μετὰ Βαρνάβα, συμπαραλαβὼν καὶ Τίτον·

2 ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν· καὶ ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον ὃ κηρύσσω ἐν τοῖς ἔθνεσι, κατ' ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσι, μήπως εἰς κενὸν τρέχω ἢ ἔδραμον.

3 Ἀλλ' οὐδὲ Τίτος ὁ σὺν ἐμοί, Ἕλλην ὤν, ἠναγκάσθη περιτμηθῆναι,

4 διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους ψευδαδέλφους, οἵτινες παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν ἔχομεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσωνται·

5 οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑποταγῇ, ἵνα ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς ὑμᾶς.

6 ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι, ὁποῖοί ποτε ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει· πρόσωπον Θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει· ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο,

7 ἀλλὰ τοὐναντίον ἰδόντες ὅτι πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας καθὼς Πέτρος τῆς περιτομῆς·

8 ὁ γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς ἐνήργησε καὶ ἐμοὶ εἰς τὰ ἔθνη·

9 καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι, Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάννης, οἱ δοκοῦντες στῦλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάβᾳ κοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν·

10 μόνον τῶν πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν, ὃ καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι.

11 Ὅτε δὲ ἦλθε Πέτρος εἰς Ἀντιόχειαν, κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι κατεγνωσμένος ἦν.

12 πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινας ἀπὸ Ἰακώβου μετὰ τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν· ὅτε δὲ ἦλθον, ὑπέστελλε καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν, φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομῆς.

13 καὶ συνυπεκρίθησαν αὐτῷ καὶ οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι, ὥστε καὶ Βαρνάβας συναπήχθη αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει.

14 ἀλλ' ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσι πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπον τῷ Πέτρῳ ἔμπροσθεν πάντων· εἰ σὺ Ἰουδαῖος ὑπάρχων ἐθνικῶς ζῇς καὶ οὐκ ἰουδαϊκῶς, τί τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις ἰουδαΐζειν;

15 Ἡμεῖς φύσει Ἰουδαῖοι καὶ οὐκ ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοί,

16 εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ.

17 Εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ γένοιτο.

18 εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι.

19 ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω.

20 Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.

21 Οὐκ ἀθετῶ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ· εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη, ἄρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν.

Προς Γαλάτας επιστολή 3 (Ἡ πίστις καὶ ὄχι ὁ νόμος εἶναι ἡ βάσις τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεόν - Ὁ σκοπὸς τοῦ νόμου - Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πίστεως)

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Ο υφυπουργός Παιδείας Γιάννης Πανάρετος δημοσιεύει στο ιστολόγιό του μια συζήτηση για το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας
Θρησκευτικά
Αντί κάποιας πειστικής απάντησης στην εύλογη διαμαρτυρία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας για την εξαίρεση του από το µηχανογραφικό αλλά και την Γνωµοδότηση του Δικαστικού Τµήµατος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών που κρίνει ότι «δεν προβλέπεται νομική δυνατότητα αναστολής της λειτουργίας Τμήματος Α.Ε.Ι. μετά από απλή σχετική δήλωση του αρμόδιου Υφυπουργού» ο υφυπουργός Παιδείας Γιάννης Πανάρετος δημοσίευσε χθες (Τετάρτη, 18/5/2011) στο ιστολόγιό του απόσπασμα συζήτησης στον "Αθήνα 9,84" μεταξύ της Δώρας Σαρρή και του Φοίβου Καρζή. Διαβάστε το απόσπασμα και βγάλτε τα συμπεράσματά σας για τις προθέσεις του υφυπουργού για το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας.
Πανεπιστήμιο και Κοινωνία: Σύγκλιση ή απόκλιση;
Συζήτηση σε ραδιοφωνικό σταθμό (984, καθημερινή ιστοριογραφία, 18/5/11).
Δ. Σαρρή: … Έχουμε τον Φοίβο Καρζή για ένα θέμα που έχει σχέση με την Ανώτατη Παιδεία και με τα δελτία που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων σε λίγο, αλλά δεν θα μπορούν να συμπληρώσουν για μία Σχολή, για τη Σχολή της Κοινωνικής Θεολογίας, η οποία αφαιρέθηκε και έχει προκληθεί εξέγερση. Φοίβο...
Φ. Καρζής: Nα μιλήσουμε λίγο για μία εντελώς ακραία περίπτωση υποκρισίας του τύπου που μας έφερε ως εδώ πέρα. Θα ξέρεις την ιστορία του Τμήματος, θα την ξέρουν και οι ακροατές μας φαντάζομαι, του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, που ήταν μία extravaganza οικογενειοκρατίας. Ήταν μία οικογένεια, η οποία νεμόταν το Τμήμα, έδινε διδακτορικά στα παιδιά της, κανονικά δηλαδή, οι δύο γονείς που ήταν Καθηγητές έδιναν διδακτορικό στην κόρη τους. Η κόρη τους διοριζόταν σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου, αν δεν κάνω λάθος, μετά την παντρευόταν κάποιος και έπαιρνε και αυτός διδακτορικό από την οικογένεια και έπαιρνε και ο γιος … Κάτι εντελώς ακραίο. Αυτό το Τμήμα δεν περιλήφθηκε φέτος στα μηχανογραφικά για να μπουν νέοι φοιτητές. Και υπήρξε, διαβάζω, γνωμοδότηση του προϊσταμένου του δικαστικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και Νομικού Συμβούλου του Κράτους, που την έκανε δεκτή ο Πρύτανης και θεωρεί απαράδεκτη τη μεθόδευση, τη μεθόδευση παρακαλώ, να μην μπουν φέτος φοιτητές σε αυτό το Τμήμα. Είπε ο Υφυπουργός Παιδείας ότι αυτό είναι επειδή εξετάζεται η κατάργησή του. Και λέει η απόφαση ότι είναι εξωφρενικό αυτό, διότι κατάργηση Τμήματος δεν μπορεί να γίνει, παρά μόνο για επιστημολογικούς λόγους. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο Πρύτανής του, αυτοί που θα έπρεπε να ντρέπονται και να ζητούν συγγνώμη από τους φοιτητές τους και από την κοινωνία, διότι ανέχτηκαν μία εντελώς εξωφρενική περίπτωση νομής εξουσίας μέσα στο Πανεπιστήμιο …

Δ. Σαρρή: Διαφθοράς, νεποτισμού …

Φ. Καρζής: Αυτοί που δεν έλεγαν κιχ για μία γελοία οικογενειοκρατία – το μόνο που σας λέω είναι ότι από την οικογένεια Χριστινάκη η σύζυγος παρουσίαζε το 2008 έναν επίσημο κατάλογο εργογραφίας της. Είχε το διδακτορικό της και άλλα είκοσι δημοσιεύματα, από τα οποία τα δεκαεπτά ήταν στο ίδιο περιοδικό σε συνεχόμενες σελίδες. Μιλάμε για ξεκαρδιστικά πράγματα. Και έχει το θράσος το Πανεπιστήμιο να πηγαίνει να προσφεύγει, γιατί; Για να βάλει φοιτητές, πού; Σε αυτό το Τμήμα.

Δ. Σαρρή: Ουσιαστικά υπέρ αυτής της κατάστασης.

Φ. Καρζής: Δηλαδή, είναι τόσο ακραίος ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να περιχαρακώσει κανείς τη μικρή του εξουσία, ακόμη και αν είναι τόσο εξόφθαλμα ένοχος, όσο το Πανεπιστήμιο και οι διοικήσεις του σε αυτή την περίπτωση, ώστε αναρωτιέται κανείς αν αξίζει να κάνει οποιαδήποτε μεταρρυθμιστική προσπάθεια, όταν κάτι τόσο προφανές προκαλεί αντιδράσεις και με στομφώδες ύφος, με Νομικό Συμβούλιο. Γιατί, λέει, το έκανε ο Υπουργός, με μια απλή δική του απόφαση. Εγώ να πω ότι είναι παράνομη και ότι δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Δεν έπρεπε φυσικά να γίνει έτσι, έπρεπε το Πανεπιστήμιο πολύ νωρίτερα να έχει φιλοτιμηθεί να το κάνει, αλλά δεν φιλοτιμήθηκε και έχει το θράσος να φωνάζει και από πάνω.

Δ. Σαρρή: Νομίζω ότι βρήκαμε μία αιτία για τη χαμηλή προσέλευση των φοιτητών στις σημερινές εκλογές. Φοίβο σ’ ευχαριστούμε πολύ.

Φ. Καρζής: Καλό μεσημέρι.

Περισσότερα...