GreekRussian (CIS)
Προς Γαλάτας επιστολή 2 (Ἡ ἀποστολή του γίνεται ἀποδεκτὴ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα - Ἐπιπλήττεται ὁ Πέτρος - Ὁ τρόπος τῆς δικαιώσεως τοῦ ἀνθρώπου)

Ἡ ἀποστολή του γίνεται ἀποδεκτὴ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα

1 Κατόπιν, μετὰ ἀπὸ δέκα τέσσερα χρόνια, ἀνέβηκα πάλιν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα μὲ τὸν Βαρνάβαν καὶ ἐπῆρα μαζί μου καὶ τὸν Τίτον.

2 Ἀνέβηκα δὲ ἔπειτα ἀπὸ ἀποκάλυψιν καὶ ἀνέπτυξα εἰς αὐτούς, ἰδιαιτέρως δὲ εἰς τοὺς φημισμένους, τὸ εὐαγγέλιον, τὸ ὁποῖον κηρύττω εἰς τὰ ἔθνη, μήπως μάταια τρέχω ἢ ἔτρεξα.

3 Ἀλλ’ οὔτε καὶ ὁ Τίτος, ὁ ὁποῖος ἦτο μαζί μου, ἀναγκάσθηκε νὰ περιτμηθῇ, ἂν καὶ ἦτο ἐθνικός,

4 ἀκριβῶς ἕνεκα τῶν παρεισάκτων ψευταδέλφων, οἱ ὁποῖοι παρεισέφρυσαν διὰ νὰ ἐπιβουλευθοῦν τὴν ἐλευθερίαν μας, ποὺ ἔχομεν ὡς πιστοὶ τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ, πρὸς τὸν σκοπὸν νὰ μᾶς ὑποδουλώσουν,

5 εἰς τοὺς ὁποίους οὐδὲ πρὸς στιγμὴν ἐδεχθήκαμε νὰ ὑποταχθοῦμε, διὰ νὰ παραμείνῃ σ’ ἐσᾶς ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου.

6 Ἀπὸ δὲ τοὺς φημισμένους, – τί ἦσαν μιὰ φορὰ δὲν μὲ ἐνδιαφέρει, ὁ Θεὸς δὲν λαβαίνει ὑπ’ ὄψιν του τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου – εἰς ἐμὲ λοιπὸν οἱ φημισμένοι τίποτε δὲν μοῦ προσέθεσαν ἀλλὰ τοὐναντίον,

7 ὅταν εἶδαν ὅτι ἐγὼ ἤμουν ἐμπιστευμένος μὲ τὸ εὐαγγέλιον διὰ τοὺς ἀπεριτμήτους ὅπως ὁ Πέτρος διὰ τοὺς περιτμημένους,

8 – διότι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἐνήργησε εἰς τὸν Πέτρον, ὥστε νὰ γίνῃ ἀπόστολος τῶν περιτμημένων, ἐνήργησε καὶ εἰς ἐμὲ διὰ νὰ γίνω ἀπόστολος εἰς τὰ ἔθνη –

9 καὶ ὅταν αὐτοὶ ἀνεγνώρισαν τὴν χάριν, ποὺ μοῦ εἶχε δοθῆ, τότε ὁ Ἰάκωβος καὶ ὁ Κῆφας καὶ ὁ Ἰωάννης, οἱ ὁποῖοι ἐθεωροῦντο ὅτι εἶναι στύλοι, ἔδωκαν εἰς ἐμὲ καὶ εἰς τὸν Βαρνάβαν τὸ δεξί τους χέρι εἰς σημεῖον ἐπικοινωνίας καὶ συμφώνησαν νὰ εἴμεθα ἐμεῖς ἀπόστολοι εἰς τὸν ἐθνικὸν κόσμον, αὐτοὶ δὲ εἰς τοὺς περιτμημένους.

10 Ἐζήτησαν μόνον νὰ ἐνθυμούμεθα τοὺς πτωχοὺς καὶ αὐτὸ ἐφρόντισα νὰ τὸ κάνω.

Ἐπιπλήττεται ὁ Πέτρος

11 Ὅταν ὅμως ἦλθε ὁ Πέτρος εἰς τὴν Ἀντιόχειαν, τότε κατὰ πρόσωπον ἐναντιώθηκα εἰς αὐτόν, ἐπειδὴ ἦτο ἄξιος κατακρίσεως.

12 Διότι πρὶν ἔλθουν μερικοὶ ἀπὸ τὸν Ἰάκωβον, ἔτρωγε μαζὶ μὲ τοὺς ἐθνικούς, ὅταν ὅμως ἦλθαν, ἀπεσύρθη καὶ ἀπεχωρίζετο, διότι ἐφοβεῖτο ἐκείνους ποὺ προήρχοντο ἀπὸ τὴν περιτομήν.

13 Καὶ μαζὶ μὲ αὐτὸν ὑποκρίθηκαν καὶ ἄλλοι Ἰουδαῖοι Χριστιανοί, ὥστε καὶ ὁ Βαρνάβας συμπαρασύρθηκε εἰς τὴν ὑποκρισίαν τους.

14 Ἀλλ’ ὅταν εἶδα ὅτι δὲν βαδίζουν τὸν ὀρθὸν δρόμον σύμφωνα πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπα εἰς τὸν Πέτρον ἐνώπιον ὅλων, «Ἐὰν ἐσύ, ποὺ εἶσαι Ἰουδαῖος, ζῇς κατὰ τρόπον ἐθνικὸν καὶ ὄχι Ἰουδαϊκόν, πῶς ἀναγκάζεις τοὺς ἐθνικοὺς νὰ ζοῦν κατὰ τρόπον Ἰουδαϊκόν;».

Ὁ τρόπος τῆς δικαιώσεως τοῦ ἀνθρώπου

15 Ἐμεῖς εἴμεθα ἐκ γενετῆς Ἰουδαῖοι καὶ ὄχι ἁμαρτωλοὶ ἐθνικοί,

16 ἀλλ’ ἐπειδὴ γνωρίζομεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν δικαιώνεται ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ νόμου ἀλλὰ διᾶ τῆς πίστεως εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ἐπιστέψαμε καὶ ἐμεῖς εἰς τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν, διὰ νὰ δικαιωθοῦμε διὰ τῆς πίστεως εἰς τὸν Χριστὸν καὶ ὄχι ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ νόμου, διότι ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ νόμου κανεὶς ἄνθρωπος δὲν θὰ δικαιωθῇ.

17 Ἀλλ’ ἐὰν ἐμεῖς ποὺ ἐζητήσαμε νὰ δικαιωθοῦμε διὰ τοῦ Χριστοῦ, εὑρεθήκαμε καὶ ἐμεῖς ἁμαρτωλοί, ἆραγε ὁ Χριστὸς ἐξυπηρετεῖ τὴν ἁμαρτίαν; Μὴ γένοιτο!

18 Ἐὰν ὅμως οἰκοδομῶ πάλιν, ἐκεῖνα ποὺ ἐγκρέμισα, ἀποδεικνύω τὸν ἑαυτόν μου παραβάτην.

19 Διότι ἐγὼ διὰ τοῦ νόμου ἐπέθανα ὡς πρὸς τὸν νόμον, διὰ νὰ ζήσω ὡς πρὸς τὸν Θεόν. Ἔχω σταυρωθῆ μαζὶ μὲ τὸν Χριστόν.

20 Δὲν ζῶ πλέον ἐγώ, ἀλλὰ ζῆ μέσα μου ὁ Χριστός, τὴν ζωὴν δὲ τὴν ὁποίαν τώρα ζῶ εἰς τὸ σῶμα, τὴν ζῶ μὲ πίστιν εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μὲ ἀγάπησε καὶ παρέδωκε τὸν ἑαυτόν του πρὸς χάριν μου.

21 Δὲν καταργῶ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, διότι ἐὰν διὰ τοῦ νόμου δίδεται δικαίωσις, τότε ματαίως πέθανε ὁ Χριστός.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς Ἱεροσόλυμα μετὰ Βαρνάβα, συμπαραλαβὼν καὶ Τίτον·

2 ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν· καὶ ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον ὃ κηρύσσω ἐν τοῖς ἔθνεσι, κατ' ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσι, μήπως εἰς κενὸν τρέχω ἢ ἔδραμον.

3 Ἀλλ' οὐδὲ Τίτος ὁ σὺν ἐμοί, Ἕλλην ὤν, ἠναγκάσθη περιτμηθῆναι,

4 διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους ψευδαδέλφους, οἵτινες παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν ἔχομεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσωνται·

5 οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑποταγῇ, ἵνα ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς ὑμᾶς.

6 ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι, ὁποῖοί ποτε ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει· πρόσωπον Θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει· ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο,

7 ἀλλὰ τοὐναντίον ἰδόντες ὅτι πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας καθὼς Πέτρος τῆς περιτομῆς·

8 ὁ γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς ἐνήργησε καὶ ἐμοὶ εἰς τὰ ἔθνη·

9 καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι, Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάννης, οἱ δοκοῦντες στῦλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάβᾳ κοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν·

10 μόνον τῶν πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν, ὃ καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι.

11 Ὅτε δὲ ἦλθε Πέτρος εἰς Ἀντιόχειαν, κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι κατεγνωσμένος ἦν.

12 πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινας ἀπὸ Ἰακώβου μετὰ τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν· ὅτε δὲ ἦλθον, ὑπέστελλε καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν, φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομῆς.

13 καὶ συνυπεκρίθησαν αὐτῷ καὶ οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι, ὥστε καὶ Βαρνάβας συναπήχθη αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει.

14 ἀλλ' ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσι πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπον τῷ Πέτρῳ ἔμπροσθεν πάντων· εἰ σὺ Ἰουδαῖος ὑπάρχων ἐθνικῶς ζῇς καὶ οὐκ ἰουδαϊκῶς, τί τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις ἰουδαΐζειν;

15 Ἡμεῖς φύσει Ἰουδαῖοι καὶ οὐκ ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοί,

16 εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ.

17 Εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ γένοιτο.

18 εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι.

19 ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω.

20 Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.

21 Οὐκ ἀθετῶ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ· εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη, ἄρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν.

Προς Γαλάτας επιστολή 3 (Ἡ πίστις καὶ ὄχι ὁ νόμος εἶναι ἡ βάσις τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεόν - Ὁ σκοπὸς τοῦ νόμου - Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πίστεως)

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
ΦΙΛΑΝΔΙΑ: Ένα σχολείο χωρίς κανένα παραδοσιακό φινλανδικό επώνυμο
Κόκκινος Ουρανός

Ένα δημοτικό σχολείο στο ανατολικό Ελσίνκι έχει 532 μαθητές που εκπροσωπούν 22 διαφορετικές γλώσσες

Το άρθρο είναι της Irina Vähäsarja (της εφημερίδας Helsingin Sanomat) / μετ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

Σομαλικά, φινλανδικά, ουρντού, φινλανδικά, φινλανδικά, φινλανδικά, σομαλικά, φινλανδικά, φνλανδικά, περσικά, ρωσικά, σομαλικά ...

Αυτές είναι οι πρώτες δώδεκα γλώσσες της λίστας των μητρικών γλωσσών της πρώτης δημοτικού στο Δημοτικό Σχολείο Keinutie στο προάστιο Kontula του Ελσίνκι.

Ναι, αυτό είναι ένα από αυτά τα σχολεία, όπου ένας στους τέσσερις μαθητές προέρχεται από οικογένεια μεταναστών και στο οποίο κανένας από τους μαθητές δεν απαντάει στο (κλασσικό φιλανδικό) επίθετο Virtanen.

Ένα σχολείο που ορισμένοι μπορεί να σας πουν ότι δεν είναι πλέον αρκετά καλό για όλους.

Πριν από μία εβδομάδα η εφημερίδα ‘Helsingin Sanomat’ ανέφερε ότι ορισμένοι από τους γονείς στην ευρύτερη περιοχή του Ελσίνκι έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν με δυσμένεια τα σχολεία που έχουν υψηλό ποσοστό μεταναστών.

Οι γονείς φοβούνται ότι οι εκπαιδευτικοί δαπανούν χρόνο για τα παιδιά που δεν μιλούν φινλανδικά, και, κατά συνέπεια, η μάθηση των παιδιών τους έχει προβλήματα.

"Κατά κάποιον τρόπο, τους καταλαβαίνω, καθώς δεν ξέρουν πως είναι η καθημερινότητα του σχολείου ", λέει ο Arja Rasilainen, ο οποίος διδάσκει την πέμπτη δημοτικού στο Δημοτικό Keinutie.

Λοιπόν, τι τους αρέσει; Ας πάμε να δούμε.

"Γιατί είναι η Κάαμπα σημαντική για τους μουσουλμάνους;"

Ο δάσκαλος του Ισλάμ Abdelhai Azzouzi προβάλλει με τον προτζέκτορα μια εικόνα από ένα τζαμί πάνω στο λευκό πίνακα.

Καθώς κάποιος πρέπει να προσευχηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, όπως γνωρίζουν οι μαθητές της πέμπτης και της έκτης. Από την άλλη πλευρά του διαδρόμου, κάποιοι άλλοι μαθητές της πέμπτης δημοτικού μαθαίνουν τον Εκκλησιαστή από την Αγία Γραφή και τι λέει για την ‘Tuonela’ (το όνομα για το βασίλειο των νεκρών ή του Κάτω Κόσμου στη φινλανδική μυθολογία).

Τα μαθήματα των διαφόρων θρησκειών, πραγματοποιούνται την ίδια στιγμή. Θα είναι πιο εύκολο να βρουν κενό για τα μαθήματα "S2" (τα φινλανδικά ως δεύτερη γλώσσα), καθώς και όλα τα άλλα μαθήματα γλώσσας του χρονοδιαγράμματος.

Οι 532 μαθητές στο σχολείο Keinutie εκπροσωπούν 22 διαφορετικές γλώσσες. Οι μαθήτριες της έκτης, Hamida Asir και Ayaan Moge θα επιθυμούσαν να σπουδάσουν στη Σομαλία για περισσότερο από μόλις δύο μαθήματα την εβδομάδα.

«Κάποιος μπορεί να ξεχάσει τη γλώσσα του», φοβάται η Ayaan Moge.

Η Φινλανδική γλώσσα χρησιμοποιείται σε όλες τις άλλες τάξεις, και συνιστάται η φινλανδική να ομιλείται ακόμη και στη διάρκεια του διαλείμματος. Το σχολείο λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους της πλειοψηφίας και σε πολλά άλλα θέματα, επίσης.

Το ‘Suvivirsi’, ένας χριστιανικός ύμνος που παραδοσιακά τραγουδιέται όταν τα σχολεία κλείνουν για τις καλοκαιρινές διακοπές, δεν έχει εγκαταλειφθεί.

«Η πολιτική μας έχει συναντηθεί με την αποδοχή. Είναι δυνατόν να γίνει διαπραγμάτευση με το δάσκαλο, αν ο κηδεμόνας ενός παιδιού δεν θέλει το παιδί να πάρει μέρος σε ένα από τα μαθήματα», λέει ο διευθυντής Timo Mustonen.

Το ‘Uusmaalaisten laulu’, το τραγούδι του Λαού της Uusimaa, μπορεί να ακουστεί στο μάθημα της μουσικής. Οι μαθητές της πέμπτης καταρτίζονται στο ‘pesäpallo’ («οι κανόνες του μπέιζμπολ στην Φινλανδία») σε ένα γήπεδο από άμμο, προσπαθώντας να πιάσουν τη μπάλα - ορισμένοι από αυτούς φορούν μαντίλια.

Από την άλλη πλευρά του τομέα, υπάρχει η Σχολή Nalli, ένα παράρτημα του Δημοτικό Σχολείο Keinutie. Το σχολικό παράρτημα διαθέτει συνολικά 100 μαθητές.

Ο Miikka Särkiniemi, ο οποίος διδάσκει την δευτέρα δημοτικού δεν συμφωνεί με τον ισχυρισμό ότι ο χρόνος του εκπαιδευτικού δαπανάται υπερβολικά για τα παιδιά των μεταναστών.

"Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών. Εγώ απλώς προσπαθώ να ακολουθήσω τα βασικά και ελπίζω ότι ο καθένας μπορεί να πάρει κάτι στο σπίτι του», σημειώνει ο Särkiniemi.

Στην πραγματικότητα, ο Särkiniemi περισσότερο ανησυχεί για το γεγονός ότι οι δάσκαλοι ειδικής εκπαίδευσης οφείλουν να περνούν το χρόνο τους για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των διαφόρων ομάδων ‘S2’.

Το Δημοτικό Σχολείο Keinutie παίρνει χρηματοδοτική στήριξη από την πόλη για να καλύψει το κόστος των «θετικών διακρίσεων». Τα κονδύλια διατίθενται βάσει του επιπέδου εκπαίδευσης και του εισοδήματος των γονέων, καθώς και του ποσοστού των μαθητών που προέρχονται από γονείς μετανάστες.

Η στήριξη έχει χρησιμοποιηθεί για να προσληφθούν πρόσθετοι εκπαιδευτικοί και βοηθοί γενικών και ειδικών αναγκών. Μερικοί από τους μετανάστες μαθητές ξεκινούν το σχολείο τους σε μια προπαρασκευαστική τάξη.

Το Keinutie είναι το πλησιέστερο σχολείο για τα παιδιά που ζουν στα προάστια του Kurkimäki, του Kivikko, και γύρω από το Keinutie. Περίπου εννέα στα δέκα παιδιά που ζουν σε αυτές τις περιοχές επιλέγουν το Δημοτικό Σχολείο Keinutie για τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης τους.

«Από αυτά που δεν έρχονται στο σχολείο μας, μπορεί κάποιο να ξεκινήσει στο Φινλανδικό – Ρωσικό σχολείο, μπορεί να επιλέξει μια άλλη γλώσσα, ενώ ένα τρίτο θέλει να παρακολουθήσει ένα χριστιανικό σχολείο», λέει ο διευθυντής Mustonen.

Ο Mustonen δεν θεωρεί την επιλογή των σχολείων με βάση την αναλογία των μεταναστών μαθητών ως μια μεγάλη απειλή - τουλάχιστον όχι στο Ανατολικό Ελσίνκι, όπου σχεδόν όλα τα σχολεία είναι «πολυπολιτισμικά».

«Οι γονείς ρίχνουν το περισσότερο βάρος στην ικανότητα του σχολείου για τη φροντίδα των θεμελιωδών καθηκόντων του", πιστεύει ο Mustonen.

Η κόρη του Päivi Räisänen πηγαίνει στο Δημοτικό Keinutie.

"Εάν ήταν να αρχίσει το σχολείο τώρα, θα ήθελα να επανεξετάσει ίσως το θέμα», λέει ο Räisänen λέει. Σύμφωνα με την ίδια, το σχολείο υπάρχει ανησυχία, η οποία αποδίδεται εν μέρει με τον αριθμό των μεταναστών.

Ο Jani Rautiainen, ο πρόεδρος της ένωσης γονέων των μαθητών, είναι περισσότερο ικανοποιημένος. Η κόρη του πηγαίνει στο σχολικό παράρτημα Nalli.

"Δεν έχουμε να διαμαρτυρηθούμε για τίποτα. Μόνο μπόνους είναι ότι το περιβάλλον είναι πολυπολιτισμικό », σημειώνει ο Rautiainen.

Ας ρωτήσουμε από τους μαθητές. Πως είναι το Δημοτικό Σχολείο Keinutie;

"Κανείς που είναι θύμα εκφοβισμού ή μένει μόνος», λέει ο μαθητής της τετάρτης, Joonis Mohamed.

"Διατηρούμε την ισότητα μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών», ισχυρίζεται ο μαθητής της πέμπτης Benjamin Rosenberg.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ / Πηγή


Περισσότερα...