GreekRussian (CIS)
Προς Γαλάτας επιστολή 2 (Ἡ ἀποστολή του γίνεται ἀποδεκτὴ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα - Ἐπιπλήττεται ὁ Πέτρος - Ὁ τρόπος τῆς δικαιώσεως τοῦ ἀνθρώπου)

Ἡ ἀποστολή του γίνεται ἀποδεκτὴ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα

1 Κατόπιν, μετὰ ἀπὸ δέκα τέσσερα χρόνια, ἀνέβηκα πάλιν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα μὲ τὸν Βαρνάβαν καὶ ἐπῆρα μαζί μου καὶ τὸν Τίτον.

2 Ἀνέβηκα δὲ ἔπειτα ἀπὸ ἀποκάλυψιν καὶ ἀνέπτυξα εἰς αὐτούς, ἰδιαιτέρως δὲ εἰς τοὺς φημισμένους, τὸ εὐαγγέλιον, τὸ ὁποῖον κηρύττω εἰς τὰ ἔθνη, μήπως μάταια τρέχω ἢ ἔτρεξα.

3 Ἀλλ’ οὔτε καὶ ὁ Τίτος, ὁ ὁποῖος ἦτο μαζί μου, ἀναγκάσθηκε νὰ περιτμηθῇ, ἂν καὶ ἦτο ἐθνικός,

4 ἀκριβῶς ἕνεκα τῶν παρεισάκτων ψευταδέλφων, οἱ ὁποῖοι παρεισέφρυσαν διὰ νὰ ἐπιβουλευθοῦν τὴν ἐλευθερίαν μας, ποὺ ἔχομεν ὡς πιστοὶ τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ, πρὸς τὸν σκοπὸν νὰ μᾶς ὑποδουλώσουν,

5 εἰς τοὺς ὁποίους οὐδὲ πρὸς στιγμὴν ἐδεχθήκαμε νὰ ὑποταχθοῦμε, διὰ νὰ παραμείνῃ σ’ ἐσᾶς ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου.

6 Ἀπὸ δὲ τοὺς φημισμένους, – τί ἦσαν μιὰ φορὰ δὲν μὲ ἐνδιαφέρει, ὁ Θεὸς δὲν λαβαίνει ὑπ’ ὄψιν του τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου – εἰς ἐμὲ λοιπὸν οἱ φημισμένοι τίποτε δὲν μοῦ προσέθεσαν ἀλλὰ τοὐναντίον,

7 ὅταν εἶδαν ὅτι ἐγὼ ἤμουν ἐμπιστευμένος μὲ τὸ εὐαγγέλιον διὰ τοὺς ἀπεριτμήτους ὅπως ὁ Πέτρος διὰ τοὺς περιτμημένους,

8 – διότι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἐνήργησε εἰς τὸν Πέτρον, ὥστε νὰ γίνῃ ἀπόστολος τῶν περιτμημένων, ἐνήργησε καὶ εἰς ἐμὲ διὰ νὰ γίνω ἀπόστολος εἰς τὰ ἔθνη –

9 καὶ ὅταν αὐτοὶ ἀνεγνώρισαν τὴν χάριν, ποὺ μοῦ εἶχε δοθῆ, τότε ὁ Ἰάκωβος καὶ ὁ Κῆφας καὶ ὁ Ἰωάννης, οἱ ὁποῖοι ἐθεωροῦντο ὅτι εἶναι στύλοι, ἔδωκαν εἰς ἐμὲ καὶ εἰς τὸν Βαρνάβαν τὸ δεξί τους χέρι εἰς σημεῖον ἐπικοινωνίας καὶ συμφώνησαν νὰ εἴμεθα ἐμεῖς ἀπόστολοι εἰς τὸν ἐθνικὸν κόσμον, αὐτοὶ δὲ εἰς τοὺς περιτμημένους.

10 Ἐζήτησαν μόνον νὰ ἐνθυμούμεθα τοὺς πτωχοὺς καὶ αὐτὸ ἐφρόντισα νὰ τὸ κάνω.

Ἐπιπλήττεται ὁ Πέτρος

11 Ὅταν ὅμως ἦλθε ὁ Πέτρος εἰς τὴν Ἀντιόχειαν, τότε κατὰ πρόσωπον ἐναντιώθηκα εἰς αὐτόν, ἐπειδὴ ἦτο ἄξιος κατακρίσεως.

12 Διότι πρὶν ἔλθουν μερικοὶ ἀπὸ τὸν Ἰάκωβον, ἔτρωγε μαζὶ μὲ τοὺς ἐθνικούς, ὅταν ὅμως ἦλθαν, ἀπεσύρθη καὶ ἀπεχωρίζετο, διότι ἐφοβεῖτο ἐκείνους ποὺ προήρχοντο ἀπὸ τὴν περιτομήν.

13 Καὶ μαζὶ μὲ αὐτὸν ὑποκρίθηκαν καὶ ἄλλοι Ἰουδαῖοι Χριστιανοί, ὥστε καὶ ὁ Βαρνάβας συμπαρασύρθηκε εἰς τὴν ὑποκρισίαν τους.

14 Ἀλλ’ ὅταν εἶδα ὅτι δὲν βαδίζουν τὸν ὀρθὸν δρόμον σύμφωνα πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπα εἰς τὸν Πέτρον ἐνώπιον ὅλων, «Ἐὰν ἐσύ, ποὺ εἶσαι Ἰουδαῖος, ζῇς κατὰ τρόπον ἐθνικὸν καὶ ὄχι Ἰουδαϊκόν, πῶς ἀναγκάζεις τοὺς ἐθνικοὺς νὰ ζοῦν κατὰ τρόπον Ἰουδαϊκόν;».

Ὁ τρόπος τῆς δικαιώσεως τοῦ ἀνθρώπου

15 Ἐμεῖς εἴμεθα ἐκ γενετῆς Ἰουδαῖοι καὶ ὄχι ἁμαρτωλοὶ ἐθνικοί,

16 ἀλλ’ ἐπειδὴ γνωρίζομεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν δικαιώνεται ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ νόμου ἀλλὰ διᾶ τῆς πίστεως εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ἐπιστέψαμε καὶ ἐμεῖς εἰς τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν, διὰ νὰ δικαιωθοῦμε διὰ τῆς πίστεως εἰς τὸν Χριστὸν καὶ ὄχι ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ νόμου, διότι ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ νόμου κανεὶς ἄνθρωπος δὲν θὰ δικαιωθῇ.

17 Ἀλλ’ ἐὰν ἐμεῖς ποὺ ἐζητήσαμε νὰ δικαιωθοῦμε διὰ τοῦ Χριστοῦ, εὑρεθήκαμε καὶ ἐμεῖς ἁμαρτωλοί, ἆραγε ὁ Χριστὸς ἐξυπηρετεῖ τὴν ἁμαρτίαν; Μὴ γένοιτο!

18 Ἐὰν ὅμως οἰκοδομῶ πάλιν, ἐκεῖνα ποὺ ἐγκρέμισα, ἀποδεικνύω τὸν ἑαυτόν μου παραβάτην.

19 Διότι ἐγὼ διὰ τοῦ νόμου ἐπέθανα ὡς πρὸς τὸν νόμον, διὰ νὰ ζήσω ὡς πρὸς τὸν Θεόν. Ἔχω σταυρωθῆ μαζὶ μὲ τὸν Χριστόν.

20 Δὲν ζῶ πλέον ἐγώ, ἀλλὰ ζῆ μέσα μου ὁ Χριστός, τὴν ζωὴν δὲ τὴν ὁποίαν τώρα ζῶ εἰς τὸ σῶμα, τὴν ζῶ μὲ πίστιν εἰς τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μὲ ἀγάπησε καὶ παρέδωκε τὸν ἑαυτόν του πρὸς χάριν μου.

21 Δὲν καταργῶ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, διότι ἐὰν διὰ τοῦ νόμου δίδεται δικαίωσις, τότε ματαίως πέθανε ὁ Χριστός.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς Ἱεροσόλυμα μετὰ Βαρνάβα, συμπαραλαβὼν καὶ Τίτον·

2 ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν· καὶ ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον ὃ κηρύσσω ἐν τοῖς ἔθνεσι, κατ' ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσι, μήπως εἰς κενὸν τρέχω ἢ ἔδραμον.

3 Ἀλλ' οὐδὲ Τίτος ὁ σὺν ἐμοί, Ἕλλην ὤν, ἠναγκάσθη περιτμηθῆναι,

4 διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους ψευδαδέλφους, οἵτινες παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν ἔχομεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσωνται·

5 οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑποταγῇ, ἵνα ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς ὑμᾶς.

6 ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι, ὁποῖοί ποτε ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει· πρόσωπον Θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει· ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο,

7 ἀλλὰ τοὐναντίον ἰδόντες ὅτι πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας καθὼς Πέτρος τῆς περιτομῆς·

8 ὁ γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς ἐνήργησε καὶ ἐμοὶ εἰς τὰ ἔθνη·

9 καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι, Ἰάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάννης, οἱ δοκοῦντες στῦλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάβᾳ κοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν·

10 μόνον τῶν πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν, ὃ καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι.

11 Ὅτε δὲ ἦλθε Πέτρος εἰς Ἀντιόχειαν, κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι κατεγνωσμένος ἦν.

12 πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινας ἀπὸ Ἰακώβου μετὰ τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν· ὅτε δὲ ἦλθον, ὑπέστελλε καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν, φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομῆς.

13 καὶ συνυπεκρίθησαν αὐτῷ καὶ οἱ λοιποὶ Ἰουδαῖοι, ὥστε καὶ Βαρνάβας συναπήχθη αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει.

14 ἀλλ' ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσι πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπον τῷ Πέτρῳ ἔμπροσθεν πάντων· εἰ σὺ Ἰουδαῖος ὑπάρχων ἐθνικῶς ζῇς καὶ οὐκ ἰουδαϊκῶς, τί τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις ἰουδαΐζειν;

15 Ἡμεῖς φύσει Ἰουδαῖοι καὶ οὐκ ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοί,

16 εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ.

17 Εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ γένοιτο.

18 εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι.

19 ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω.

20 Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.

21 Οὐκ ἀθετῶ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ· εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη, ἄρα Χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν.

Προς Γαλάτας επιστολή 3 (Ἡ πίστις καὶ ὄχι ὁ νόμος εἶναι ἡ βάσις τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεόν - Ὁ σκοπὸς τοῦ νόμου - Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πίστεως)

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Κύκκου "Στις δύσκολες ώρες του Έθνους, ο ...
Ρομφέα

Συνεχίζοντας το νοερό ταξίδι του στα μήκη και τα πλάτη του Ρωμαίικου, το βιβλίο του Ιωάννη Κορνιλάκη για τον «Άγιο της Πολιτικής» στάθμευσε για λίγο στην ιδιαίτερη πατρίδα του Ιωάννη Καποδίστρια, από την πλευρά της μητέρας του, την πολυβασανισμένη Κύπρο.

Το ιδιαιτέρως αξιόλογο και περισπούδαστο αυτό έργο που φέρνει ξανά στο προσκήνιο μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και διεθνούς ακτινοβολίας προσωπικότητες, τον πρώτο μεταβυζαντινό ηγέτη της Ελλάδος, τον Ιωάννη Καποδίστρια, παρουσιάστηκε, στην κατάμεστη αίθουσα του Πολιτιστικού Ιδρύματος «Αρχάγγελος» της Ιεράς Μονής Κύκκου στη Λευκωσία. Η παρουσίαση έγινε μετά από πρωτοβουλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου, που από την αρχή έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια της μη κερδοσκοπικής εταιρίας ΕΛΑΙΑ.

Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι από τις πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο, βουλευτές, δήμαρχοι, πολιτειακοί παράγοντες, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και πλήθος κόσμου, οι οποίοι κατέκλυσαν κυριολεκτικά την αίθουσα εκδηλώσεων, για να τιμήσουν  τον μεγάλο και φλογερό πατριώτη.

Η εκδήλωση άνοιξε με τον χαιρετισμό του Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου, ο οποίος αφού εξέφρασε τα συγχαρητήρια του στον συγγραφέα και στην ΕΛΑΙΑ για την τόσο σπουδαία εκδοτική προσπάθεια, υπογράμμισε ότι το έργο αυτό έχει πολλαπλή αξία.

Ο Πανιερώτατος υποστήριξε ότι «μέσα από τη συστηματική παρουσίαση των διπλωματικών, διοικητικών και προσωπικών επιστολών του μας δίδεται η ευκαιρία να βυθιστούμε στο ιστορικό παρελθόν του έθνους μας και να αντιληφθούμε το μεγαλείο ενός ανθρώπου, που με αυταπάρνηση πολλή, όμοια με την αυταπάρνηση των αποστόλων του Χριστού, αφιέρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία του Ελληνικού Έθνους σε κρίσιμους καιρούς, ενός ηγέτη που στεφάνωσε τον όλο βίο του με έμπρακτη προσφορά του αίματός του, ως θυσία στο βωμό της Πατρίδος, μιας μορφής που είναι για όλους μας ένα εθνικό κεφάλαιο, που πρέπει να μας εμπνέει και να μας καθοδηγεί».

«Τα κείμενα των επιστολών αυτών, που φέρνει στο φως ο Ιωάννης Κορνιλάκης μας βοηθούν, όχι βέβαια να συλλάβουμε, αλλ’ έστω να ψαύσουμε και να ιχνηλατίσουμε τις ασύλληπτες διαστάσεις του μεγάλου αυτού ηγέτη. Μας βοηθούν να θαυμάσουμε το μέγεθος της προσωπικότητάς του, να θαυμάσουμε τις γνώσεις του, αλλά και τον υψηλόφρονα χαρακτήρα του. Πάνω από όλα η έκδοση αυτή πλουτίζει τις γνώσεις μας για τον Καποδίστρια, επιχέοντας αποκαλυπτικό φως σ’ ένα πρόσωπο μεγάλης ιστορικής σημασίας, που «εν προφητική πίστει, εν αστραπαίς πνεύματος, εν υπεροχή λόγου» έπραξε πολλά για το έθνος μας, γι’ αυτό και του χρωστούμε όλοι εθνική ευγνωμοσύνη», τόνισε.

Στη συνέχεια, ο Μητροπολίτης Κύκκου αναφέρθηκε εκτενώς στην πορεία και δράση του Καποδίστρια, για να υπογραμμίσει ότι η παρουσίαση του βιβλίου αυτού αποτελεί «ιερό μνημόσυνο και απότιση φόρου τιμής και εθνικής ευγνωμοσύνης στη μυθική αυτή φυσιογνωμία, στον πύρινο αυτό αγωνιστή της Δικαιοσύνης και της Ελευθερίας, και μεγαλόπνοο ερμηνευτή και οδηγό των γενεών στα υψηλά ιδανικά του έθνους».

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο Κύκκου Νικηφόρος υπογράμμισε ότι η μεγαλύτερη υποθήκη του Καποδίστρια είναι «το δικό του παράδειγμα, η ανιδιοτέλειά του, το ανυπέρβλητο ήθος του, οι υψηλοί οραματισμοί του. Και η καλύτερη παρακαταθήκη, που μας άφησε είναι η αγάπη προς την πατρίδα και την ελευθερία πάνω από ατομικά συμφέροντα και φιλοδοξίες».

«Στις δύσκολες τούτες ώρες που περνούμε ως έθνος, η μορφή του Καποδίστρια υψώνεται ως υπόδειγμα και μας καλεί όλους, άρχοντες και αρχομένους, πεπαιδευμένους και απαίδευτους σε εξηρμένη βίωση της ιστορίας μας και σε υπεύθυνο φωτισμό της εθνικής μας συνείδησης».

«Το έθνος μας θα αποπλύνει το άγος της δολοφονίας του Ιωάννη Καποδίστρια», υποστήριξε ο Πανιερώτατος, «αν στην πράξη υιοθετήσει τις αξίες, για τις οποίες εκείνος έζησε και εθυσιάσθη και ιδιαίτερα αν οι πολιτικοί μας και εδώ στην Κύπρο και στη Μητροπολιτική Ελλάδα αλλάξουν νοοτροπία μιμούμενοι την αρετή, την ακεραιότητα, το ηθικό μεγαλείο της μυθικής αυτής φυσιογνωμίας, του Ιωάννη Καποδίστρια και τη θερμή και ζωντανή πίστη του στο Θεό, χωρίς την οποία, ούτε ηθική, ούτε οποιαδήποτε αρετή υπάρχει».

Ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Αλευράς, πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης ΕΛΑΙΑ, που έχει αναλάβει το έργο της έκδοσης των επιστολών, μίλησε για την ανάγκη της σύγχρονης κοινωνίας για την εξεύρεση αληθινών προτύπων αγιότητας, επισημαίνοντας, χαρακτηριστικά, ότι «ο λόγος του Καποδίστρια έχει πνεύμα άγιο».

«Ο Ιωάννης Καποδίστριας είχε πολύ μεγάλη πίστη στον Χριστό, στην Κυρία Θεοτόκο και στους Αγίους, γι’ αυτό και ο Θεός τον αξίωσε να γίνει ο πρωτεργάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλά έθνη να το αναγνωρίζουν και τον ευγνωμονούν, υπογράμμισε. «Οι Έλληνες δεν πρόλαβαν να τον ευχαριστήσουν γι’ αυτά που ήθελε ο ίδιος να φτιάξει και μπορούσε. Ίσως όμως να τον ευγνωμονούνε από σήμερα, «οι Έλληνες κάποτε θα εννοήσουν την θυσία μου», έλεγε».

«Σήμερα εδώ, αδελφοί μου, όλα αυτά που θα δούμε και θα μιλήσουμε είναι ένα θαύμα του Χριστού μας», τόνισε ο π. Γεώργιος, αποδίδοντας την αιτία τους στον πνευματικό του πατέρα, γέροντα Πορφύριο.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο συγγραφέας του βιβλίου κ. Ιωάννης Κορνιλάκης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΑΙΑ, ο οποίος μέσα από τη γραφίδα του σχολιάζει και ταυτόχρονα συγκρίνει το χθες με το σήμερα και τον τότε Κυβερνήτη με τους σημερινούς πολιτικούς μας ηγέτες.

Ο συγγραφέας μίλησε για το συγκλονιστικό εγχείρημα για την ολοκλήρωση του ογκωδέστατου βιβλίου του, που περιλαμβάνει 135 αυθεντικές και ανέκδοτες επιστολές του Ιωάννη Καποδίστρια, την πολυετή επίπονη και επίμοχθη προσπάθεια, τονίζοντας ότι «χρειάστηκαν δυόμισι χρόνια για να δημιουργήσουμε γραμματοσειρά που να ταιριάζει στον αυθεντικό γραφικό χαρακτήρα του Ιωάννη Καποδίστρια και σήμερα είμαστε ευτυχείς να σας την παρουσιάσουμε».

Όπως επεσήμανε ο κ. Κορνιλάκης «ποτέ άλλοτε δεν γράφτηκαν τέτοια κείμενα από ένα ηγέτη για την προβολή της χώρας του», ενώ στη συνέχεια μίλησε για την ευλάβεια και την μεγάλη πίστη του Καποδίστρια.

Σημαντικό σημείο της αξιόλογης αυτής βραδιάς υπήρξε  η ανάγνωση μιας επιστολής του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος, στην οποία με παρρησία αναγνώριζε ότι το σπουδαιότερο χρέος του προς το Έθνος ήταν να προμηθεύσει τη διδασκαλία της πίστεως.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του κ. Κορνιλάκη προβλήθηκαν σε γιγαντοοθόνη οπτικογραφημένα στιγμιότυπα από το τετραετές δημιουργικό οδοιπορικό της ΕΛΑΙΑ, έγινε, επίσης, μια εκτενής παρουσίαση του πολυσέλιδου βιβλίου με την παρουσίαση των προσωπογραφιών ανθρώπων που συνδέονταν με τον Καποδίστρια, καθώς και των αυθεντικών επιστολών του.


Περισσότερα...