GreekRussian (CIS)
Προς Γαλάτας επιστολή 3 (Ἡ πίστις καὶ ὄχι ὁ νόμος εἶναι ἡ βάσις τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεόν - Ὁ σκοπὸς τοῦ νόμου - Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πίστεως)

Ἡ πίστις καὶ ὄχι ὁ νόμος εἶναι ἡ βάσις τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεόν

1 Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, ποιός σᾶς ἐβάσκανε, νὰ μὴ πείθεσθε εἰς τὴν ἀλήθειαν, σεῖς ἐμπρὸς εἰς τὰ μάτια τῶν ὁποίων ἐζωγραφήθηκε ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς σταυρωμένος;

2 Τοῦτο μόνον θέλω νὰ μάθω ἀπὸ σᾶς: διὰ τῶν ἔργων τοῦ νόμου ἐλάβατε τὸ Πνεῦμα ἢ διὰ τῆς πίστεως εἰς ὅ,τι ἀκούσατε;

3 Τόσον ἀνόητοι εἶσθε; Ἀφοῦ ἀρχίσατε διὰ τοῦ Πνεύματος, θέλετε τώρα νὰ τελειώσετε μὲ τὴν σάρκα;

4 Τόσα ποὺ ἐδοκιμάσατε ἐκ πείρας, ἀπέβησαν μάταια; Ἐὰν μόνον μάταια!

5 Ἐκεῖνος λοιπόν, ὁ ὁποῖος σᾶς δίνει τὸ Πνεῦμα καὶ κάνει θαύματα μεταξύ σας, τὰ κάνει ἐπειδὴ τηρεῖτε τὸν νόμον ἢ ἐπειδὴ ἐπιστέψατε εἰς ὅ,τι ἀκούσατε;

6 Καθώς, Ὁ Ἀβραὰμ ἐπίστεψε εἰς τὸν Θεὸν καὶ αὐτὸ τοῦ λογαριάσθηκε πρὸς δικαίωσιν.

7 Βλέπετε λοιπόν, ὅτι ὅσοι εἶναι ἄνθρωποι πίστεως, αὐτοὶ εἶναι παιδιὰ τοῦ Ἀβραάμ.

8 Καὶ ἡ γραφή, ἐπειδὴ προεῖδε ὅτι ὁ Θεὸς ἐπὶ τῇ βάσει τῆς πίστεως δικαιώνει τοὺς ἐθνικούς, προανήγγειλε εἰς τὸν Ἀβραὰμ τὸ χαρμόσυνον ἄγγελμα: Διὰ σοῦ θὰ εὐλογηθοῦν ὅλα τὰ ἔθνη.

9 Ὥστε, ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι ἄνθρωποι πίστεως εὐλογοῦνται μαζὶ μὲ τὸν πιστὸν Ἀβραάμ.

10 Ὅσοι βασίζονται εἰς τὰ ἔργα τοῦ νόμου, αὐτοὶ εἶναι ὑπὸ κατάραν, διότι εἶναι γραμμένον, Καταραμένος εἶναι ὅποιος δὲν μένει σταθερῶς εἰς ὅλα τὰ γραμμένα εἰς τὸ βιβλίον τοῦ νόμου διὰ νὰ τὰ ἐκτελῇ.

11 Ὅτι δὲ διὰ τοῦ νόμου κανεὶς δὲν δικαιώνεται ἀπὸ τὸν Θεόν, εἶναι φανερόν, διότι, Ἐκεῖνος ποὺ δικαιώνεται διὰ τῆς πίστεως θὰ ζήσῃ.

12 Ὁ νόμος ὅμως δὲν στηρίζεται εἰς τὴν πίστιν, ἀλλὰ λέγει, Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος θὰ ἐκτελέσῃ αὐτά, θὰ ζήσῃ διὰ τῆς ἐκτελέσεως αὐτῶν.

13 Ὁ Χριστὸς μᾶς ἐξηγόρασε ἀπὸ τὴν κατάραν τοῦ νόμου, μὲ τὸ νὰ γίνῃ ὁ ἴδιος πρὸς χάριν μας κατάρα, – διότι εἶναι γραμμένον, Καταραμένος εἶναι ὅποιος κρεμᾶται εἰς τὸ ξύλον,

14 – διὰ νὰ ἔλθῃ ἡ εὐλογία τοῦ Ἀβραὰμ εἰς τοὺς ἐθνικοὺς διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, διὰ νὰ λάβωμεν τὴν ὑπόσχεσιν τοῦ Πνεύματος διὰ τῆς πίστεως.

15 Ἀδελφοί, θὰ σᾶς μιλήσω μὲ ἕνα ἀνθρώπινον παράδειγμα. Μίαν ἐπικυρωμένην διαθήκην ἑνὸς ἀνθρώπου κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀκυρώσῃ ἢ νὰ προσθέσῃ κάτι.

16 Εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ Ἀβραάμ, αἱ ὑποσχέσεις ἐγένοντο εἰς αὐτὸν καὶ εἰς τὸν ἀπόγονόν του. Δὲν λέγει, «καὶ εἰς τοὺς ἀπογόνους» σὰν νὰ ἐπρόκειτο περὶ πολλῶς ἀλλὰ περὶ ἑνός· «Καὶ εἰς τὸν ἀπόγονόν σου», ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ Χριστός.

17 Ἐννοῶ δὲ τὸ ἑξῆς: Ὁ νόμος ὁ ὁποῖος ἦλθε μετὰ τετρακόσια τριάντα ἔτη δὲν μπορεῖ νὰ ἀκυρώσῃ μία διαθήκην, ἡ ὁποῖα εἶχε ἐπικυρωθῆ προηγουμένως ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ ἀναφέρεται εἰς τὸν Χριστόν, ὥστε νὰ καταργήσῃ τὴν ὑπόσχεσιν.

18 Διότι ἐὰν ἡ κληρονομία βασίζεται εἰς τὴν τήρησιν τοῦ νόμου, τότε δὲν δίδεται βάσει ὑποσχέσεως. Εἰς τὸν Ἀβραὰμ ὅμως ὁ Θεὸς τὴν ἐχάρισε δι’ ὑποσχέσεως.

Ὁ σκοπὸς τοῦ νόμου

19 Ποιόν σκοπὸν λοιπὸν ἔχει ὁ νόμος; Προσετέθη ἕνεκα τῶν παραβάσεων, ἕως ὅτου ἔλθῃ ὁ ἀπόγονος εἰς τὸν ὁποῖον ἔγινε ἡ ὑπόσχεσις· διετάχθη δὲ ὁ νόμος δι’ ἀγγέλων καὶ μὲ τὴν μεσολάβησιν μεσίτου.

20 Ἀλλ’ ὁ μεσίτης δὲν εἶναι ἑνὸς, ὁ Θεὸς ὅμως εἶναι ἕνας.

21 Ὁ νόμος λοιπὸν εἶναι ἐναντίον τῶν ὑποσχέσεων τοῦ Θεοῦ; Μὴ γένοιτο! Διότι ἐὰν ἐδίδετο νόμος, ὁ ὁποῖος νὰ μποροῦσε νὰ ζωοποιήσῃ, τότε πραγματικὰ θὰ προήρχετο ἐκ τοῦ νόμου ἡ δικαίωσις.

22 Ἡ γραφὴ ὅμως περιέκλεισε τὰ πάντα κάτω ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, διὰ νὰ δοθῇ εἰς τοὺς πιστεύοντας ἡ ὑπόσχεσις βάσει τῆς πίστεως εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν.

23 Προτοῦ ἔλθῃ ἡ πίστις, ἐφρουρούμεθα κλεισμένοι κάτω ἀπὸ τὸν νόμον, μέχρις ὅτου ἀποκαλυφθῇ ἡ πίστις.

24 Ὥστε ὁ νόμος ἦτο παιδαγωγός μας ἕως ὅτου ἔλθη ὁ Χριστός, διὰ νὰ δικαιωθοῦμε διὰ τῆς πίστεως.

Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πίστεως

25 Τώρα δέ, ποὺ ἦλθεν ἡ πίστις, δὲν εἴμεθα πλέον ὑπὂ παιδαγωγόν,

26 διότι διὰ τῆς πίστεως εἶσθε ὅλοι υἱοὶ Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

27 διότι ὅσοι ἐβαπτισθήκατε εἰς τὸν Χριστόν, ἔχετε ἐνδυθῆ τὸν Χριστόν.

28 Δὲν ὑπάρχει Ἰουδαῖος οὔτε Ἕλλην, δὲν ὑπάρχει δοῦλος οὔτε ἐλεύθερος, δὲν ὑπάρχει ἄρρεν καὶ θῆλυ, διότι ὅλοι σεῖς εἶσθε ἕνας ἄνθρωπος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

29 Ἐὰν δὲ, εἶσθε τοῦ Χριστοῦ, ἄρα εἶσθε ἀπόγονοι τοῦ Ἀβραάμ, καὶ κληρονόμοι βάσει ὑποσχέσεως.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανε τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι, οἷς κατ' ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς Χριστὸς προεγράφη ἐν ὑμῖν ἐσταυρωμένος;

2 τοῦτο μόνον θέλω μαθεῖν ἀφ ὑμῶν· ἐξ ἔργων νόμου τὸ Πνεῦμα ἐλάβετε ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως;

3 οὕτως ἀνόητοί ἐστε; ἐναρξάμενοι Πνεύματι νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε;

4 τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῆ; εἴ γε καὶ εἰκῆ.

5 ὁ οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ Πνεῦμα καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν, ἐξ ἔργων νόμου ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως;

6 καθὼς Ἀβραὰμ ἐπίστευσε τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.

7 Γινώσκετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ πίστεως, οὗτοί εἰσιν υἱοὶ Ἀβραάμ.

8 προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ Θεὸς, προευηγγελίσατο τῷ Ἀβραὰμ ὅτι ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη.

9 ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ Ἀβραάμ.

10 Ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόμου εἰσὶν, ὑπὸ κατάραν εἰσί· γέγραπται γάρ· ἐπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει ἐν πᾶσι τοῖς γεγραμμένοις ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ ποιῆσαι αὐτά.

11 ὅτι δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῷ Θεῷ δῆλον· ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται.

12 ὁ δὲ νόμος οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως, ἀλλ' ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς.

13 Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα· γέγραπται γάρ· ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου·

14 ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ Ἀβραὰμ γένηται ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πνεύματος λάβωμεν διὰ τῆς πίστεως.

15 Ἀδελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω· ὅμως ἀνθρώπου κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ ἐπιδιατάσσεται.

16 τῷ δὲ Ἀβραὰμ ἐρρέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ· οὐ λέγει, καὶ τοῖς σπέρμασιν, ὡς ἐπὶ πολλῶν, ἀλλ' ὡς ἐφ' ἑνός, καὶ τῷ σπέρματί σου, ὅς ἐστι Χριστός.

17 τοῦτο δὲ λέγω· διαθήκην προκεκυρωμένην ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς Χριστὸν ὁ μετὰ ἔτη τετρακόσια καὶ τριάκοντα γεγονὼς νόμος οὐκ ἀκυροῖ, εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν.

18 εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία, οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας· τῷ δὲ Ἀβραὰμ δι' ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ Θεός.

19 Τί οὖν ὁ νόμος; τῶν παραβάσεων χάριν προσετέθη, ἄχρις οὗ ἔλθῃ τὸ σπέρμα ᾧ ἐπήγγελται, διαταγεὶς δι' ἀγγέλων ἐν χειρὶ μεσίτου.

20 ὁ δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν, ὁ δὲ Θεὸς εἷς ἐστιν.

21 ὁ οὖν νόμος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ Θεοῦ; μὴ γένοιτο· εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμενος ζῳοποιῆσαι, ὄντως ἂν ἐκ νόμου ἦν ἡ δικαιοσύνη·

22 ἀλλὰ συνέκλεισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν, ἵνα ἡ ἐπαγγελία ἐκ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ δοθῇ τοῖς πιστεύουσι.

23 Πρὸ δὲ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκλεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι.

24 ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν·

25 ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν.

26 πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·

27 ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε.

28 οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

29 εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστὲ καὶ κατ' ἐπαγγελίαν κληρονόμοι.

Προς Γαλάτας επιστολή 4 (Θεία υἱοθεσία διὰ τῆς πίστεως εἰς τὸν Χριστόν - Ὁ Παῦλος προτρέπει τοὺς πιστοὺς νὰ μὴ ἐπιστρέφουν πρὸς τὰ ὀπίσω - Παράδειγμα ἀπὸ τὴν Παλαιὰν Διαθήκην)

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Ορισμένοι ομοφυλόφιλοι μπορούν να αλλάξουν τον "σεξουαλικό προσανατολισμό" τους, λέει καθηγητής ψυχολογίας
Κόκκινος Ουρανός

Τις αντιδράσεις επιστημόνων και οργανώσεων ομοφυλοφίλων προκαλεί έρευνα Αμερικανού καθηγητή ψυχολογίας, σύμφωνα με την οποία πολλοί από τους γκέι που επιθυμούν πραγματικά να αλλάξουν σεξουαλικό προσανατολισμό μπορούν όντως να τα καταφέρουν.

Το συμπέρασμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με την άποψη της πλειονότητας των ψυχολόγων, ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι σταθερός στους ενήλικες, και η προσπάθειες αλλαγής του μπορούν να διαταράξουν την ψυχολογική υγεία των ομοφυλοφίλων.

Διαφορετική άποψη έχει, ωστόσο, ο δρ. Ρόμπερτ Σπίτζερ, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, ο οποίος ισχυρίζεται ότι «ορισμένοι άνθρωποι μπορούν από ομοφυλόφιλοι να γίνουν ετεροφυλόφιλοι, και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε».

Ο ίδιος διευκρινίζει ότι δεν γνωρίζει ποιο ποσοστό των ομοφυλόφιλων μπορεί να επιτύχει αυτόν το στόχο, αλλά ούτε και την πλέον κατάλληλη μέθοδο για την αλλαγή του σεξουαλικού προσανατολισμού.

Τα συμπεράσματά του προήλθαν από 45λεπτες τηλεφωνικές συνεντεύξεις με 200 άτομα που ισχυρίζονταν ότι κατάφεραν να γίνουν ετεροφυλόφιλοι, από τα οποία οι 143 ήταν άνδρες. Η μέση ηλικία τους ήταν τα 43 χρόνια.

Απάντησαν σε 60 ερωτήσεις σχετικά με τη σεξουαλικότητά τους πριν και μετά την προσπάθεια αλλαγής, η οποία για τους άνδρες είχε αρχίσει 14 χρόνια πριν από τη συνέντευξη, κατά μέσο όρο, και για τις γυναίκες 12 χρόνια πριν.

Ο δρ. Σπίτζερ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 66% των ανδρών και το 44% των γυναικών αυτών είχαν κατορθώσει να «λειτουργούν ικανοποιητικά ως ετεροφυλόφιλοι».

Αυτό, σύμφωνα με τον Σπίτζερ, σημαίνει ότι είχαν μία τουλάχιστον ερωτική σχέση με άτομο του αντίθετου φύλου στον ένα χρόνο που προηγήθηκε της συνέντευξης, από την οποία αντλούσαν συναισθηματική ικανοποίηση που βαθμολογείται τουλάχιστον με επτά, σε κλίμακα από το ένα έως το δέκα. Παράλληλα, έκαναν έρωτα με το σύντροφό τους τουλάχιστον μία φορά το μήνα, χωρίς να έχουν σχεδόν ποτέ φαντασιώσεις με άτομο του ίδιου φύλου κατά τη διάρκεια του σεξ.

Επιπλέον, το 89% των ανδρών και το 95% των γυναικών ανέφερε ότι η έλξη προς άτομα του ίδιου φύλου τούς ενοχλούσε σπάνια ή και καθόλου.

Ωστόσο, μόνο το 11% των ανδρών και το 37% των γυναικών δήλωσε ότι δεν είχε καθόλου ομοφυλοφιλικές τάσεις.

Οι περισσότεροι είχαν ακολουθήσει πάνω από μία στρατηγικές για να αλλάξουν σεξουαλικό προσανατολισμό: περίπου οι μισοί θεωρούν ότι η πλέον αποτελεσματική τακτική είναι η ψυχοθεραπεία, περίπου το ένα τρίτο προτιμά τις ομάδες υποστήριξης, ενώ λιγότεροι ήταν αυτοί που προτιμούν να συμβουλευτούν ειδικά βιβλία ή να ζητήσουν την υποστήριξη ετεροφυλόφιλων γνωστών τους.

Ο ίδιος ο δρ. Σπίτζερ είχε πρωτοστατήσει το 1973 στην αφαίρεση της ομοφυλοφιλίας από τη λίστα των ψυχολογικών διαταραχών του Αμερικανικού Συλλόγου Ψυχολογίας, και δηλώνει ότι δεν γνώριζε εκ των προτέρων ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα της έρευνας.

Αντιδράσεις

Ο Αμερικανικός Σύλλογος Ψυχιατρικής έκανε δεκτή την έρευνα του δρ. Σπίτζερ για παρουσίαση σε προσεχές συνέδριο, διευκρινίζει ωστόσο ότι δεν αποδέχεται απαραίτητα τις απόψεις του αμφιλεγόμενου ερευνητή.

Πολλοί, πάντως, είναι αυτοί που θεωρούν ότι τα άτομα που επέλεξε ο δρ. Σπίτζερ για την έρευνά του δεν είναι αντιπροσωπευτικά, καθώς η πλειονότητα χαρακτηρίζει την ομοφυλοφιλία έως και ανήθικη, για θρησκευτικούς λόγους.

Ο ψυχολόγος του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον δρ. Ντάγκλας Χάλντεμαν, ο οποίος έχει δημοσιεύσει μελέτες για την αποτελεσματικότητα των «επανορθωτικών θεραπειών» για ομοφυλόφιλους, αναφέρει ότι τα επιστημονικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί δείχνουν ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν μπορεί να αλλάξει και ότι «η νέα έρευνα δεν αποδεικνύει κάτι τέτοιο».

Ο ίδιος τονίζει, παράλληλα, ότι το 43% του δείγματος προερχόταν από κέντρα «επανορθωτικής θεραπείας», τα οποία υποστηρίζουν συχνά θρησκευτικές ομάδες. Το 23% είχε παλιότερα απευθυνθεί στην Εθνικό Σύλλογο για την Έρευνα και τη Θεραπεία της Ομοφυλοφιλίας, ο οποίος θεωρεί ότι η ομοφυλοφιλία είναι «αναπτυξιακή διαταραχή».

Ο Ντέιβιντ Έλιοτ, εκπρόσωπος της αμερικανικής ομοφυλοφιλικής οργάνωσης National Gay and Lesbian Task Force, εξέφρασε επίσης τη διαφωνία του για τα συμπεράσματα του δρ. Σπίτζερ. «Το δείγμα είναι απαράδεκτο, εντελώς αλλοιωμένο, και καθόλου αντιπροσωπευτικό της κοινότητας των ομοφυλοφίλων ανδρών και γυναικών» δήλωσε.

Ο δρ. Σπίτζερ παραδέχεται ότι δεν μπορεί να γνωρίζει κατά πόσο οι ερωτηθέντες ήταν ειλικρινείς, ισχυρίζεται όμως ότι οι λεπτομέρειες που δέχτηκαν να αποκαλύψουν για τη σεξουαλική τους ζωή είναι ενδεικτικές της αντικειμενικότητάς τους.


- Διάβασε και: Είναι η θεωρία του «γεννήθηκα ομοφυλόφιλος» μία απάτη;ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ / Πηγή: ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΕΩΝ (από Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από Associated Press)


Περισσότερα...