GreekRussian (CIS)
Προς Γαλάτας επιστολή 3 (Ἡ πίστις καὶ ὄχι ὁ νόμος εἶναι ἡ βάσις τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεόν - Ὁ σκοπὸς τοῦ νόμου - Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πίστεως)

Ἡ πίστις καὶ ὄχι ὁ νόμος εἶναι ἡ βάσις τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεόν

1 Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, ποιός σᾶς ἐβάσκανε, νὰ μὴ πείθεσθε εἰς τὴν ἀλήθειαν, σεῖς ἐμπρὸς εἰς τὰ μάτια τῶν ὁποίων ἐζωγραφήθηκε ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς σταυρωμένος;

2 Τοῦτο μόνον θέλω νὰ μάθω ἀπὸ σᾶς: διὰ τῶν ἔργων τοῦ νόμου ἐλάβατε τὸ Πνεῦμα ἢ διὰ τῆς πίστεως εἰς ὅ,τι ἀκούσατε;

3 Τόσον ἀνόητοι εἶσθε; Ἀφοῦ ἀρχίσατε διὰ τοῦ Πνεύματος, θέλετε τώρα νὰ τελειώσετε μὲ τὴν σάρκα;

4 Τόσα ποὺ ἐδοκιμάσατε ἐκ πείρας, ἀπέβησαν μάταια; Ἐὰν μόνον μάταια!

5 Ἐκεῖνος λοιπόν, ὁ ὁποῖος σᾶς δίνει τὸ Πνεῦμα καὶ κάνει θαύματα μεταξύ σας, τὰ κάνει ἐπειδὴ τηρεῖτε τὸν νόμον ἢ ἐπειδὴ ἐπιστέψατε εἰς ὅ,τι ἀκούσατε;

6 Καθώς, Ὁ Ἀβραὰμ ἐπίστεψε εἰς τὸν Θεὸν καὶ αὐτὸ τοῦ λογαριάσθηκε πρὸς δικαίωσιν.

7 Βλέπετε λοιπόν, ὅτι ὅσοι εἶναι ἄνθρωποι πίστεως, αὐτοὶ εἶναι παιδιὰ τοῦ Ἀβραάμ.

8 Καὶ ἡ γραφή, ἐπειδὴ προεῖδε ὅτι ὁ Θεὸς ἐπὶ τῇ βάσει τῆς πίστεως δικαιώνει τοὺς ἐθνικούς, προανήγγειλε εἰς τὸν Ἀβραὰμ τὸ χαρμόσυνον ἄγγελμα: Διὰ σοῦ θὰ εὐλογηθοῦν ὅλα τὰ ἔθνη.

9 Ὥστε, ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι ἄνθρωποι πίστεως εὐλογοῦνται μαζὶ μὲ τὸν πιστὸν Ἀβραάμ.

10 Ὅσοι βασίζονται εἰς τὰ ἔργα τοῦ νόμου, αὐτοὶ εἶναι ὑπὸ κατάραν, διότι εἶναι γραμμένον, Καταραμένος εἶναι ὅποιος δὲν μένει σταθερῶς εἰς ὅλα τὰ γραμμένα εἰς τὸ βιβλίον τοῦ νόμου διὰ νὰ τὰ ἐκτελῇ.

11 Ὅτι δὲ διὰ τοῦ νόμου κανεὶς δὲν δικαιώνεται ἀπὸ τὸν Θεόν, εἶναι φανερόν, διότι, Ἐκεῖνος ποὺ δικαιώνεται διὰ τῆς πίστεως θὰ ζήσῃ.

12 Ὁ νόμος ὅμως δὲν στηρίζεται εἰς τὴν πίστιν, ἀλλὰ λέγει, Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος θὰ ἐκτελέσῃ αὐτά, θὰ ζήσῃ διὰ τῆς ἐκτελέσεως αὐτῶν.

13 Ὁ Χριστὸς μᾶς ἐξηγόρασε ἀπὸ τὴν κατάραν τοῦ νόμου, μὲ τὸ νὰ γίνῃ ὁ ἴδιος πρὸς χάριν μας κατάρα, – διότι εἶναι γραμμένον, Καταραμένος εἶναι ὅποιος κρεμᾶται εἰς τὸ ξύλον,

14 – διὰ νὰ ἔλθῃ ἡ εὐλογία τοῦ Ἀβραὰμ εἰς τοὺς ἐθνικοὺς διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, διὰ νὰ λάβωμεν τὴν ὑπόσχεσιν τοῦ Πνεύματος διὰ τῆς πίστεως.

15 Ἀδελφοί, θὰ σᾶς μιλήσω μὲ ἕνα ἀνθρώπινον παράδειγμα. Μίαν ἐπικυρωμένην διαθήκην ἑνὸς ἀνθρώπου κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀκυρώσῃ ἢ νὰ προσθέσῃ κάτι.

16 Εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ Ἀβραάμ, αἱ ὑποσχέσεις ἐγένοντο εἰς αὐτὸν καὶ εἰς τὸν ἀπόγονόν του. Δὲν λέγει, «καὶ εἰς τοὺς ἀπογόνους» σὰν νὰ ἐπρόκειτο περὶ πολλῶς ἀλλὰ περὶ ἑνός· «Καὶ εἰς τὸν ἀπόγονόν σου», ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ Χριστός.

17 Ἐννοῶ δὲ τὸ ἑξῆς: Ὁ νόμος ὁ ὁποῖος ἦλθε μετὰ τετρακόσια τριάντα ἔτη δὲν μπορεῖ νὰ ἀκυρώσῃ μία διαθήκην, ἡ ὁποῖα εἶχε ἐπικυρωθῆ προηγουμένως ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ ἀναφέρεται εἰς τὸν Χριστόν, ὥστε νὰ καταργήσῃ τὴν ὑπόσχεσιν.

18 Διότι ἐὰν ἡ κληρονομία βασίζεται εἰς τὴν τήρησιν τοῦ νόμου, τότε δὲν δίδεται βάσει ὑποσχέσεως. Εἰς τὸν Ἀβραὰμ ὅμως ὁ Θεὸς τὴν ἐχάρισε δι’ ὑποσχέσεως.

Ὁ σκοπὸς τοῦ νόμου

19 Ποιόν σκοπὸν λοιπὸν ἔχει ὁ νόμος; Προσετέθη ἕνεκα τῶν παραβάσεων, ἕως ὅτου ἔλθῃ ὁ ἀπόγονος εἰς τὸν ὁποῖον ἔγινε ἡ ὑπόσχεσις· διετάχθη δὲ ὁ νόμος δι’ ἀγγέλων καὶ μὲ τὴν μεσολάβησιν μεσίτου.

20 Ἀλλ’ ὁ μεσίτης δὲν εἶναι ἑνὸς, ὁ Θεὸς ὅμως εἶναι ἕνας.

21 Ὁ νόμος λοιπὸν εἶναι ἐναντίον τῶν ὑποσχέσεων τοῦ Θεοῦ; Μὴ γένοιτο! Διότι ἐὰν ἐδίδετο νόμος, ὁ ὁποῖος νὰ μποροῦσε νὰ ζωοποιήσῃ, τότε πραγματικὰ θὰ προήρχετο ἐκ τοῦ νόμου ἡ δικαίωσις.

22 Ἡ γραφὴ ὅμως περιέκλεισε τὰ πάντα κάτω ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, διὰ νὰ δοθῇ εἰς τοὺς πιστεύοντας ἡ ὑπόσχεσις βάσει τῆς πίστεως εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν.

23 Προτοῦ ἔλθῃ ἡ πίστις, ἐφρουρούμεθα κλεισμένοι κάτω ἀπὸ τὸν νόμον, μέχρις ὅτου ἀποκαλυφθῇ ἡ πίστις.

24 Ὥστε ὁ νόμος ἦτο παιδαγωγός μας ἕως ὅτου ἔλθη ὁ Χριστός, διὰ νὰ δικαιωθοῦμε διὰ τῆς πίστεως.

Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πίστεως

25 Τώρα δέ, ποὺ ἦλθεν ἡ πίστις, δὲν εἴμεθα πλέον ὑπὂ παιδαγωγόν,

26 διότι διὰ τῆς πίστεως εἶσθε ὅλοι υἱοὶ Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

27 διότι ὅσοι ἐβαπτισθήκατε εἰς τὸν Χριστόν, ἔχετε ἐνδυθῆ τὸν Χριστόν.

28 Δὲν ὑπάρχει Ἰουδαῖος οὔτε Ἕλλην, δὲν ὑπάρχει δοῦλος οὔτε ἐλεύθερος, δὲν ὑπάρχει ἄρρεν καὶ θῆλυ, διότι ὅλοι σεῖς εἶσθε ἕνας ἄνθρωπος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

29 Ἐὰν δὲ, εἶσθε τοῦ Χριστοῦ, ἄρα εἶσθε ἀπόγονοι τοῦ Ἀβραάμ, καὶ κληρονόμοι βάσει ὑποσχέσεως.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανε τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι, οἷς κατ' ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς Χριστὸς προεγράφη ἐν ὑμῖν ἐσταυρωμένος;

2 τοῦτο μόνον θέλω μαθεῖν ἀφ ὑμῶν· ἐξ ἔργων νόμου τὸ Πνεῦμα ἐλάβετε ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως;

3 οὕτως ἀνόητοί ἐστε; ἐναρξάμενοι Πνεύματι νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε;

4 τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῆ; εἴ γε καὶ εἰκῆ.

5 ὁ οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ Πνεῦμα καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν, ἐξ ἔργων νόμου ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως;

6 καθὼς Ἀβραὰμ ἐπίστευσε τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.

7 Γινώσκετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ πίστεως, οὗτοί εἰσιν υἱοὶ Ἀβραάμ.

8 προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ Θεὸς, προευηγγελίσατο τῷ Ἀβραὰμ ὅτι ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη.

9 ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ Ἀβραάμ.

10 Ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόμου εἰσὶν, ὑπὸ κατάραν εἰσί· γέγραπται γάρ· ἐπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει ἐν πᾶσι τοῖς γεγραμμένοις ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ ποιῆσαι αὐτά.

11 ὅτι δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῷ Θεῷ δῆλον· ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται.

12 ὁ δὲ νόμος οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως, ἀλλ' ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς.

13 Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα· γέγραπται γάρ· ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου·

14 ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ Ἀβραὰμ γένηται ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πνεύματος λάβωμεν διὰ τῆς πίστεως.

15 Ἀδελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω· ὅμως ἀνθρώπου κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ ἐπιδιατάσσεται.

16 τῷ δὲ Ἀβραὰμ ἐρρέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ· οὐ λέγει, καὶ τοῖς σπέρμασιν, ὡς ἐπὶ πολλῶν, ἀλλ' ὡς ἐφ' ἑνός, καὶ τῷ σπέρματί σου, ὅς ἐστι Χριστός.

17 τοῦτο δὲ λέγω· διαθήκην προκεκυρωμένην ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς Χριστὸν ὁ μετὰ ἔτη τετρακόσια καὶ τριάκοντα γεγονὼς νόμος οὐκ ἀκυροῖ, εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν.

18 εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία, οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας· τῷ δὲ Ἀβραὰμ δι' ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ Θεός.

19 Τί οὖν ὁ νόμος; τῶν παραβάσεων χάριν προσετέθη, ἄχρις οὗ ἔλθῃ τὸ σπέρμα ᾧ ἐπήγγελται, διαταγεὶς δι' ἀγγέλων ἐν χειρὶ μεσίτου.

20 ὁ δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν, ὁ δὲ Θεὸς εἷς ἐστιν.

21 ὁ οὖν νόμος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ Θεοῦ; μὴ γένοιτο· εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμενος ζῳοποιῆσαι, ὄντως ἂν ἐκ νόμου ἦν ἡ δικαιοσύνη·

22 ἀλλὰ συνέκλεισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν, ἵνα ἡ ἐπαγγελία ἐκ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ δοθῇ τοῖς πιστεύουσι.

23 Πρὸ δὲ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκλεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι.

24 ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν·

25 ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν.

26 πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·

27 ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε.

28 οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

29 εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστὲ καὶ κατ' ἐπαγγελίαν κληρονόμοι.

Προς Γαλάτας επιστολή 4 (Θεία υἱοθεσία διὰ τῆς πίστεως εἰς τὸν Χριστόν - Ὁ Παῦλος προτρέπει τοὺς πιστοὺς νὰ μὴ ἐπιστρέφουν πρὸς τὰ ὀπίσω - Παράδειγμα ἀπὸ τὴν Παλαιὰν Διαθήκην)

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Robert Spitzer: Ο άθεος μη ‘πολιτικά ορθός’ ψυχίατρος που δηλώνει ότι οι ομοφυλόφιλοι μπορούν να αλλάξουν
Κόκκινος Ουρανός

Ο Robert L. Spitzer υποστήριξε το 1973 ότι η ομοφυλοφιλία δεν είναι μια κλινική διαταραχή. Η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία αργότερα θα κατέληγε στο ίδιο συμπέρασμα. Τριάντα χρόνια αργότερα, ο Spitzer προκάλεσε και πάλι αναστάτωση, όταν υποστήριξε ότι μερικοί άνθρωποι που θέλουν να αλλάξουν τον ομοφυλοφιλικό τους προσανατολισμό μπορούν να το κάνουν (Αρχεία για την Σεξουαλική Συμπεριφορά, Οκτώβριος 2003).

Ο Spitzer είναι καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και επικεφαλής της Τμήματος Βιομετρικών Ερευνών του Ψυχιατρικού Ινστιτούτου της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Ο ίδιος περιγράφει τον εαυτό του ως ένα ‘άθεο Εβραίο’. Ο συντάκτης του ‘Christianity Today’, Douglas LeBlanc, πήρε τηλεφωνικά συνέντευξη τον Απρίλιο του 2005 από τον Spitzer.

- Τι σας ώθησε να κάνετε μια μελέτη για την επανορθωτική θεραπεία για ομοφυλόφιλους;

Ήμουν σε μια ετήσια συνεδρίαση της APA (American Psychiatric Association – Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση), όπου μίλησα με κάποιους πρώην ομοφυλόφιλους που διαδήλωναν. Μου εξήγησαν πως είχαν αλλάξει. Και αυτό μου τράβηξε το ενδιαφέρον. Στη συνέχεια προσπάθησα να οργανώσω μια συζήτηση για το θέμα. Όταν οργάνωνα τη συζήτηση, έγινε σαφές ότι πολλοί από τους ανθρώπους που ήθελα να συμμετάσχουν μου είπαν ότι πραγματικά δεν υπάρχουν καλές μελέτες για αυτό το θέμα, και ότι όλα πρόκειται να είναι απλώς απόψεις.

- Μήπως κάτι σας δημιούργησε έκπληξη όταν κάνατε τις συνεντεύξεις σας;

Υποθέτω ότι με εξέπληξε πόσο πειστικές ήταν οι αφηγήσεις τους. Ο Joseph Nicolosi (της Εθνικής Ένωσης για την Έρευνα και Θεραπεία της Ομοφυλοφιλίας) μου ανέφερε, νομίζω, 10 ή 20 ασθενείς. Επέμενε όμως να πάρει μια περίληψη των αποτελεσμάτων πριν προχωρήσουμε περαιτέρω. Δεν ήθελε να στηθεί κάτι, υποθέτω. Αλλά από τους πρώτους κιόλας ανθρώπους με τους οποίους μίλησα, είχα την αίσθηση ότι μιλούσαν για κάτι πραγματικό.

- Τι ήταν αυτό που ξεχωρίσατε που έκανε τους ασθενείς πειστικούς;

Μιλάς με τους ανθρώπους και έχεις μια αίσθηση για το εάν είναι ειλικρινείς ή όχι. Είχα την αίσθηση ότι ήταν. Επίσης, υπήρχε μια συνέπεια, το γεγονός ότι η αλλαγή αυτή χαρακτηρίζεται ως αργή και όχι άμεση.

- Ορισμένοι από τους επικριτές σας λένε ότι μόνο οι θρησκευόμενοι φονταμενταλιστές θα σκέφτονταν να προβούν σε επανορθωτική θεραπεία.

Το σκηνικό έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 20 ή 30 χρόνια. Όταν ξεκίνησα την κλινική πρακτική το 1961, ήταν πολύ συνηθισμένο να αναλάβεις ένα άνδρα ασθενή που ήθελε να αλλάξει. Σήμερα αυτοί οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν σε ψυχιάτρους γιατί η ψυχιατρική δεν το θεωρεί ως πρόβλημα.

- Τι ανταπόκριση είχε η μελέτη σας μεταξύ των συναδέλφων σας;

Πολλοί συνάδελφοί μου εξαγριώθηκαν. Θυμάμαι όταν εμφανίστηκε το θέμα για πρώτη φορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πήρα ένα γράμμα, νομίζω, από τον κοσμήτορα των εισακτέων στο πανεπιστήμιο Κολούμπια. Μου έγραψε ότι ήταν απλά μια ντροπή που ένας καθηγητής της Κολούμπια κάνει κάτι τέτοιο. Εντός της γκέι κοινότητας, υπήρξε αρχικά τεράστια οργή και το αίσθημα ότι τους είχα προδώσει. Νομίζω ότι αυτό σε μεγάλο βαθμό είχε υποβαθμιστεί. Αλλά επίσης, βρίσκομαι σε ένα τέτοιο σημείο της καριέρας μου, που δεν ανησυχώ για τέτοια πράγματα.

- Έχετε εξετάσει τη διεξαγωγή μία επόμενης μελέτης;

Όχι νιώθω λίγο κουρασμένος από τη μάχη. Αλλά επίσης δεν είμαι σίγουρος ποια να είναι η μελέτη. Μερικοί άνθρωποι έχουν πει, «Ακολουθήστε αυτούς τους ανθρώπους, πάρτε τους συνέντευξη τους πέντε έτη αργότερα, δείτε πόσοι από αυτούς έχουν αλλάξει πάλι", δεδομένου ότι είναι γνωστό ότι ορισμένοι πρώην ομοφυλόφιλοι εγκαταλείπουν (και επιστρέφουν στην ομοφυλοφιλία).

Αλλά ας υποθέσουμε ότι διαπιστώθηκε ότι το 5 τοις εκατό ή το 10 τοις εκατό πράγματι άλλαξε. Θέλω να πω, ε, και λοιπόν; Μπορείτε να βρείτε το ίδιο πράγμα, αν έχετε ακολουθήσει τα άτομα που είχαν θεραπείες για την εξάρτησή τους από τα ναρκωτικά. Κάποιοι θα υποτροπιάσουν.

Η μελέτη που πρέπει να γίνει πρέπει να είναι μια ελεγχόμενη μελέτη, όπου οι άνθρωποι πηγαίνουν για θεραπεία, και τότε θα αξιολογήσεις αρχικά, και στη συνέχεια θα τους αξιολογήσεις αργότερα και θα δεις πόσοι πραγματικά έχουν αλλάξει. Αλλά η μελέτη δεν πρόκειται να γίνει, δυστυχώς.

- Είναι, λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος ή χρηματοδότησης;

Οι λόγοι είναι, ο πρώτος, ότι οι επανορθωτικοί θεραπευτές δεν είναι επιστήμονες, δεν κάνουν τις μελέτες. Ο δεύτερος λόγος είναι, ότι αν κάποιος πρότεινε στο Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας να κάνει μια τέτοια μελέτη, νομίζω ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάθε ομοφυλόφιλος στο τμήμα μελέτης θα πει ότι αυτό είναι χάσιμο χρόνου: Θα έλεγαν, γνωρίζουμε ήδη ότι πρόκειται για αερολογήματα, οπότε γιατί να το κάνουμε;

- Έχετε πει πολύ καθαρά ότι κανείς δεν πρέπει να εξαναγκάζεται σε επανορθωτική θεραπεία.

Νομίζω ότι η ‘πολιτικά ορθή’ έννοια τώρα είναι ‘θεραπεία αναπροσανατολισμού’. Η επανορθωτική συνεπάγεται κάτι σπασμένο-φυσικά οι επανορθωτικοί θεραπευτές το πιστεύουν αυτό, αλλά αυτό εξαγριώνει τους γκέι μόνο και μόνο που την αποκαλούμε επανορθωτική θεραπεία.

Κλείνοντας την συνέντευξη, ο ίδιος προειδοποίησε ότι η μελέτη αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει μία αναγκαστική θεραπείας, ή να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την άρνηση των δικαιωμάτων των πολιτών. "Αλλά πιστεύω ότι οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν όντως το δικαίωμα», κατέληξε, «να διερευνήσουν το ετεροφυλόφιλο δυναμικό τους."

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ / Πηγή


Περισσότερα...