GreekRussian (CIS)
Προς Γαλάτας επιστολή 3 (Ἡ πίστις καὶ ὄχι ὁ νόμος εἶναι ἡ βάσις τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεόν - Ὁ σκοπὸς τοῦ νόμου - Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πίστεως)

Ἡ πίστις καὶ ὄχι ὁ νόμος εἶναι ἡ βάσις τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεόν

1 Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, ποιός σᾶς ἐβάσκανε, νὰ μὴ πείθεσθε εἰς τὴν ἀλήθειαν, σεῖς ἐμπρὸς εἰς τὰ μάτια τῶν ὁποίων ἐζωγραφήθηκε ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς σταυρωμένος;

2 Τοῦτο μόνον θέλω νὰ μάθω ἀπὸ σᾶς: διὰ τῶν ἔργων τοῦ νόμου ἐλάβατε τὸ Πνεῦμα ἢ διὰ τῆς πίστεως εἰς ὅ,τι ἀκούσατε;

3 Τόσον ἀνόητοι εἶσθε; Ἀφοῦ ἀρχίσατε διὰ τοῦ Πνεύματος, θέλετε τώρα νὰ τελειώσετε μὲ τὴν σάρκα;

4 Τόσα ποὺ ἐδοκιμάσατε ἐκ πείρας, ἀπέβησαν μάταια; Ἐὰν μόνον μάταια!

5 Ἐκεῖνος λοιπόν, ὁ ὁποῖος σᾶς δίνει τὸ Πνεῦμα καὶ κάνει θαύματα μεταξύ σας, τὰ κάνει ἐπειδὴ τηρεῖτε τὸν νόμον ἢ ἐπειδὴ ἐπιστέψατε εἰς ὅ,τι ἀκούσατε;

6 Καθώς, Ὁ Ἀβραὰμ ἐπίστεψε εἰς τὸν Θεὸν καὶ αὐτὸ τοῦ λογαριάσθηκε πρὸς δικαίωσιν.

7 Βλέπετε λοιπόν, ὅτι ὅσοι εἶναι ἄνθρωποι πίστεως, αὐτοὶ εἶναι παιδιὰ τοῦ Ἀβραάμ.

8 Καὶ ἡ γραφή, ἐπειδὴ προεῖδε ὅτι ὁ Θεὸς ἐπὶ τῇ βάσει τῆς πίστεως δικαιώνει τοὺς ἐθνικούς, προανήγγειλε εἰς τὸν Ἀβραὰμ τὸ χαρμόσυνον ἄγγελμα: Διὰ σοῦ θὰ εὐλογηθοῦν ὅλα τὰ ἔθνη.

9 Ὥστε, ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι ἄνθρωποι πίστεως εὐλογοῦνται μαζὶ μὲ τὸν πιστὸν Ἀβραάμ.

10 Ὅσοι βασίζονται εἰς τὰ ἔργα τοῦ νόμου, αὐτοὶ εἶναι ὑπὸ κατάραν, διότι εἶναι γραμμένον, Καταραμένος εἶναι ὅποιος δὲν μένει σταθερῶς εἰς ὅλα τὰ γραμμένα εἰς τὸ βιβλίον τοῦ νόμου διὰ νὰ τὰ ἐκτελῇ.

11 Ὅτι δὲ διὰ τοῦ νόμου κανεὶς δὲν δικαιώνεται ἀπὸ τὸν Θεόν, εἶναι φανερόν, διότι, Ἐκεῖνος ποὺ δικαιώνεται διὰ τῆς πίστεως θὰ ζήσῃ.

12 Ὁ νόμος ὅμως δὲν στηρίζεται εἰς τὴν πίστιν, ἀλλὰ λέγει, Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος θὰ ἐκτελέσῃ αὐτά, θὰ ζήσῃ διὰ τῆς ἐκτελέσεως αὐτῶν.

13 Ὁ Χριστὸς μᾶς ἐξηγόρασε ἀπὸ τὴν κατάραν τοῦ νόμου, μὲ τὸ νὰ γίνῃ ὁ ἴδιος πρὸς χάριν μας κατάρα, – διότι εἶναι γραμμένον, Καταραμένος εἶναι ὅποιος κρεμᾶται εἰς τὸ ξύλον,

14 – διὰ νὰ ἔλθῃ ἡ εὐλογία τοῦ Ἀβραὰμ εἰς τοὺς ἐθνικοὺς διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, διὰ νὰ λάβωμεν τὴν ὑπόσχεσιν τοῦ Πνεύματος διὰ τῆς πίστεως.

15 Ἀδελφοί, θὰ σᾶς μιλήσω μὲ ἕνα ἀνθρώπινον παράδειγμα. Μίαν ἐπικυρωμένην διαθήκην ἑνὸς ἀνθρώπου κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀκυρώσῃ ἢ νὰ προσθέσῃ κάτι.

16 Εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ Ἀβραάμ, αἱ ὑποσχέσεις ἐγένοντο εἰς αὐτὸν καὶ εἰς τὸν ἀπόγονόν του. Δὲν λέγει, «καὶ εἰς τοὺς ἀπογόνους» σὰν νὰ ἐπρόκειτο περὶ πολλῶς ἀλλὰ περὶ ἑνός· «Καὶ εἰς τὸν ἀπόγονόν σου», ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ Χριστός.

17 Ἐννοῶ δὲ τὸ ἑξῆς: Ὁ νόμος ὁ ὁποῖος ἦλθε μετὰ τετρακόσια τριάντα ἔτη δὲν μπορεῖ νὰ ἀκυρώσῃ μία διαθήκην, ἡ ὁποῖα εἶχε ἐπικυρωθῆ προηγουμένως ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ ἀναφέρεται εἰς τὸν Χριστόν, ὥστε νὰ καταργήσῃ τὴν ὑπόσχεσιν.

18 Διότι ἐὰν ἡ κληρονομία βασίζεται εἰς τὴν τήρησιν τοῦ νόμου, τότε δὲν δίδεται βάσει ὑποσχέσεως. Εἰς τὸν Ἀβραὰμ ὅμως ὁ Θεὸς τὴν ἐχάρισε δι’ ὑποσχέσεως.

Ὁ σκοπὸς τοῦ νόμου

19 Ποιόν σκοπὸν λοιπὸν ἔχει ὁ νόμος; Προσετέθη ἕνεκα τῶν παραβάσεων, ἕως ὅτου ἔλθῃ ὁ ἀπόγονος εἰς τὸν ὁποῖον ἔγινε ἡ ὑπόσχεσις· διετάχθη δὲ ὁ νόμος δι’ ἀγγέλων καὶ μὲ τὴν μεσολάβησιν μεσίτου.

20 Ἀλλ’ ὁ μεσίτης δὲν εἶναι ἑνὸς, ὁ Θεὸς ὅμως εἶναι ἕνας.

21 Ὁ νόμος λοιπὸν εἶναι ἐναντίον τῶν ὑποσχέσεων τοῦ Θεοῦ; Μὴ γένοιτο! Διότι ἐὰν ἐδίδετο νόμος, ὁ ὁποῖος νὰ μποροῦσε νὰ ζωοποιήσῃ, τότε πραγματικὰ θὰ προήρχετο ἐκ τοῦ νόμου ἡ δικαίωσις.

22 Ἡ γραφὴ ὅμως περιέκλεισε τὰ πάντα κάτω ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, διὰ νὰ δοθῇ εἰς τοὺς πιστεύοντας ἡ ὑπόσχεσις βάσει τῆς πίστεως εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν.

23 Προτοῦ ἔλθῃ ἡ πίστις, ἐφρουρούμεθα κλεισμένοι κάτω ἀπὸ τὸν νόμον, μέχρις ὅτου ἀποκαλυφθῇ ἡ πίστις.

24 Ὥστε ὁ νόμος ἦτο παιδαγωγός μας ἕως ὅτου ἔλθη ὁ Χριστός, διὰ νὰ δικαιωθοῦμε διὰ τῆς πίστεως.

Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πίστεως

25 Τώρα δέ, ποὺ ἦλθεν ἡ πίστις, δὲν εἴμεθα πλέον ὑπὂ παιδαγωγόν,

26 διότι διὰ τῆς πίστεως εἶσθε ὅλοι υἱοὶ Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

27 διότι ὅσοι ἐβαπτισθήκατε εἰς τὸν Χριστόν, ἔχετε ἐνδυθῆ τὸν Χριστόν.

28 Δὲν ὑπάρχει Ἰουδαῖος οὔτε Ἕλλην, δὲν ὑπάρχει δοῦλος οὔτε ἐλεύθερος, δὲν ὑπάρχει ἄρρεν καὶ θῆλυ, διότι ὅλοι σεῖς εἶσθε ἕνας ἄνθρωπος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

29 Ἐὰν δὲ, εἶσθε τοῦ Χριστοῦ, ἄρα εἶσθε ἀπόγονοι τοῦ Ἀβραάμ, καὶ κληρονόμοι βάσει ὑποσχέσεως.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανε τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι, οἷς κατ' ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς Χριστὸς προεγράφη ἐν ὑμῖν ἐσταυρωμένος;

2 τοῦτο μόνον θέλω μαθεῖν ἀφ ὑμῶν· ἐξ ἔργων νόμου τὸ Πνεῦμα ἐλάβετε ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως;

3 οὕτως ἀνόητοί ἐστε; ἐναρξάμενοι Πνεύματι νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε;

4 τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῆ; εἴ γε καὶ εἰκῆ.

5 ὁ οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ Πνεῦμα καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν, ἐξ ἔργων νόμου ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως;

6 καθὼς Ἀβραὰμ ἐπίστευσε τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.

7 Γινώσκετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ πίστεως, οὗτοί εἰσιν υἱοὶ Ἀβραάμ.

8 προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ Θεὸς, προευηγγελίσατο τῷ Ἀβραὰμ ὅτι ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη.

9 ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ Ἀβραάμ.

10 Ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόμου εἰσὶν, ὑπὸ κατάραν εἰσί· γέγραπται γάρ· ἐπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει ἐν πᾶσι τοῖς γεγραμμένοις ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ ποιῆσαι αὐτά.

11 ὅτι δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῷ Θεῷ δῆλον· ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται.

12 ὁ δὲ νόμος οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως, ἀλλ' ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς.

13 Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα· γέγραπται γάρ· ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου·

14 ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ Ἀβραὰμ γένηται ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πνεύματος λάβωμεν διὰ τῆς πίστεως.

15 Ἀδελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω· ὅμως ἀνθρώπου κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ ἐπιδιατάσσεται.

16 τῷ δὲ Ἀβραὰμ ἐρρέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ· οὐ λέγει, καὶ τοῖς σπέρμασιν, ὡς ἐπὶ πολλῶν, ἀλλ' ὡς ἐφ' ἑνός, καὶ τῷ σπέρματί σου, ὅς ἐστι Χριστός.

17 τοῦτο δὲ λέγω· διαθήκην προκεκυρωμένην ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς Χριστὸν ὁ μετὰ ἔτη τετρακόσια καὶ τριάκοντα γεγονὼς νόμος οὐκ ἀκυροῖ, εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν.

18 εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία, οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας· τῷ δὲ Ἀβραὰμ δι' ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ Θεός.

19 Τί οὖν ὁ νόμος; τῶν παραβάσεων χάριν προσετέθη, ἄχρις οὗ ἔλθῃ τὸ σπέρμα ᾧ ἐπήγγελται, διαταγεὶς δι' ἀγγέλων ἐν χειρὶ μεσίτου.

20 ὁ δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν, ὁ δὲ Θεὸς εἷς ἐστιν.

21 ὁ οὖν νόμος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ Θεοῦ; μὴ γένοιτο· εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμενος ζῳοποιῆσαι, ὄντως ἂν ἐκ νόμου ἦν ἡ δικαιοσύνη·

22 ἀλλὰ συνέκλεισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν, ἵνα ἡ ἐπαγγελία ἐκ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ δοθῇ τοῖς πιστεύουσι.

23 Πρὸ δὲ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκλεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι.

24 ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν·

25 ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν.

26 πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·

27 ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε.

28 οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

29 εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστὲ καὶ κατ' ἐπαγγελίαν κληρονόμοι.

Προς Γαλάτας επιστολή 4 (Θεία υἱοθεσία διὰ τῆς πίστεως εἰς τὸν Χριστόν - Ὁ Παῦλος προτρέπει τοὺς πιστοὺς νὰ μὴ ἐπιστρέφουν πρὸς τὰ ὀπίσω - Παράδειγμα ἀπὸ τὴν Παλαιὰν Διαθήκην)

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Η ιστορία του Dave: Από την απόρριψη στην αποδοχή
Κόκκινος Ουρανός

Στη δεκαετία του 60 μέσα από μία ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη που προξένησε ντροπή σε όλο το οικογενειακό περιβάλλον, ήρθα στη ζωή. Ένιωθα αυτό το συναίσθημα της απόρριψης από τη μαμά, τον μπαμπά, τους παππούδες και τις γιαγιάδες, το υπόλοιπο της οικογένειάς μου, και την κοινωνία. Πολλοί λένε ότι ήμουν ένα παράνομο παιδί, αλλά τώρα ξέρω ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα – παρά μόνο παράνομοι γονείς. Ο πατέρας μου δεν παντρεύτηκε ποτέ τη μαμά μου, και εγώ ποτέ δεν τον γνώρισα. Παρά τις πολλές προσπάθειες να τον συναντήσω, ο Ray έχει επιλέξει να συνεχίσει να ζει αποκλείοντάς με από τη ζωή του. Η μαμά παντρεύτηκε τον πατριό μου όταν ήμουν 6 μηνών. Ο Walter ήταν ένας βετεράνος του Βιετνάμ που έζησε τη φρίκη του πολέμου. Ήταν επίσης ένας βίαιος και μέθυσος άνθρωπος. Θυμάμαι παιδί, που κάλεσα την αστυνομία όταν έβγαλε ένα μαχαίρι για να επιτεθεί στη μαμά μου και όταν ξεκολλούσε τους μεντεσέδες από την πόρτα του μπάνιου για να της επιτεθεί. Ένιωσα ότι με είχε απορρίψει και επέλεξε να εστιάσει την προσοχή του στο μικρότερο αδελφό μου, το συνονόματό του. Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν νέος. Εξαιτίας αυτού, δεν είχα ποτέ έναν μπαμπά για να παίξω μαζί του ή να τρέξω σε αυτόν όταν ήμουν φοβισμένος.

Η μαμά ήταν ανεύθυνη και απρόβλεπτη στην αγάπη της. Όλη της η ζωή μολύνθηκε με ψυχική ασθένεια, με σοβαρές καταθλίψεις και, στη συνέχεια, με περιόδους της μανίας. Μερικές φορές δεν άκουγα για μεγάλο χρονικό διάστημα, και μετά με φώναζε πολλές φορές την ημέρα. Η σταθερότητα στη ζωή μου ήρθε από τη γιαγιά μου που ζούσε 2 τετράγωνα μακριά. Αυτή η ισχυρογνώμων, καλοσυνάτη και εξαιρετικά γενναιόδωρη γυναίκα δεν με μεγάλωσε μόνο, αλλά με ενίσχυε οικονομικά και συναισθηματικά. Στο σχολείο, ήμουν τρομερά ντροπαλός και μοναχικός. Οι αλλεργίες και το άσθμα με απέτρεπαν από την γυμναστική και τον αθλητισμό. Όταν γινόταν η επιλογή των ομάδων, ήμουν πάντα ο τελευταίος. Ένιωσα την απόρριψη, και εγώ ο ίδιος απέρριψα τον εαυτό μου, επίσης, με αισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης και της μίσους για τον εαυτό μου. Τελικά, κάποιος μου έδειξε πραγματικά προσοχή. Ήταν ο μεγαλύτερος από εμένα δεύτερος ξάδελφός μου που με κακοποίησε σεξουαλικά στην ηλικία των 12.

Επειδή επέμενε η πιστή γιαγιά μου, εντάχθηκα σε μια ‘φιλελεύθερη’ (προτεσταντική) εκκλησία. Στην ηλικία των 15 ετών, δέχτηκα τον Χριστό ως σωτήρα μου σε ένα ευαγγελιστικό σεμινάριο. Αν και ακόμα πήγαινα στην ίδια πνευματικά νεκρή εκκλησία, μεγάλωσα με την ανάγνωση χριστιανικών βιβλίων και ακούγοντας χριστιανικό ραδιόφωνο. Όταν ήρθε η ώρα για το πανεπιστήμιο, πήγα σε μία συντηρητική χριστιανική σχολή. Εκεί γνωρίστηκα με άλλους και ξεκίνησα το ταξίδι μου μακριά από τη συστολή. Η οικογένειά μου δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά ένα ιδιωτικό σχολείο, αλλά ο Θεός ως εκ θαύματος με ενίσχυσε με μια δουλειά και με υποτροφίες.

Μετά την αποφοίτηση, πήγα στην Ουάσιγκτον για να ακολουθήσω μια καριέρα στις πολιτικές επιστήμες και άρχισα να παρακολουθώ μια ‘μη-δογματική’ εκκλησία, όπου και βαφτίστηκα. Σύντομα συνειδητοποίησα μια αυξανόμενη έλξη για το ίδιο φύλλο που με νικούσε, έτσι εντάχθηκα σε μία χριστιανική ομάδα υποστήριξης πρώην ομοφυλόφιλων. Η ζωή μου τελικά άρχιζε να πηγαίνει καλά. Έγινα αρχηγός της ομάδας υποστήριξης και ξεκίνησα μια σοβαρή σχέση με μια κοπέλα με το όνομα Κάρεν. Σε αυτό το σημείο, άρχισα να εμπιστεύομαι τον Θεό όχι μόνο ως σωτήρα μου, αλλά και ως Κύριο της ζωής μου. Είχα μια φανταστική σχέση μαζί Του, με τους άλλους και τον εαυτό μου. Ήμουν στην κορυφή του κόσμου.

Τότε, ο κόσμος μου συντρίφτηκε. Φαινόταν ότι κάθε καλοκαίρι μαστιζόμουν από μια επίμονη και βαθιά κατάθλιψη. Εκείνο το έτος, έγινε τόσο ισχυρή που έζησα υπερβολικό άγχος και κρίσεις πανικού. Έχασα τη δουλειά μου, την κοπέλα μου, και την ειρήνη που ένιωσα από το Θεό. Θυμάμαι ότι φώναζα στο Θεό, αλλά ένιωσα ότι ο ουρανός ήταν σιωπηλός. Αφού ζήτησα βοήθεια από μια ανίκανη σύμβουλο, βυθίστηκα σε μια αυτοκαταστροφική κατάθλιψη. Είχα εμμονή ότι θα πεθαίνω και θα πάω κατευθείαν στην κόλαση. Ακόμη άρχισα να έχω παραισθήσεις. Ένας νέος σύμβουλος μου έσωσε δίνοντάς μου φαρμακευτική αγωγή και θεραπεία. Στη συνέχεια, τη βαθιά κατάθλιψη ακολουθήθηκε μια εξίσου ανεξέλεγκτη φάση μανίας. Ξεκίνησα πολλές επιχειρήσεις, είχε μεγαλοπρεπείς ιδέες, και έπεσα με τα μούτρα στο gay lifestyle. Η ζωή μου ήταν γεμάτη με ανώνυμους ερωτικούς συντρόφους και ατελείωτες ώρες σε gay bars, παραλίες και λουτρά. Αποφάσισα να ζητήσω την αποδοχή από εκείνους που θα μπορούσαν να συνδεθούν μαζί μου καλύτερα, τους άλλους γκέι. Ωστόσο, η απόρριψη, η μη αποδοχή, ήταν αυτό που ένιωσα περισσότερο. Απορρίφθηκα από αυτούς που ήταν πιο μυώδεις και όμορφοι από εμένα Και, εγώ απέρριψα όσους δεν ανταποκρίνονταν στα μάτια μου. Άφησα τον εαυτό μου να αντιμετωπιστεί με τρόπους που ποτέ δεν θα επέτρεπα με άλλο τρόπο. Και εγώ αντιμετώπισα τους άλλους με τρόπους που ποτέ δεν θα χρησιμοποιούσα. Για 7 χρόνια, έγινα ο άσωτος υιός με την στάση μου.

Δεν επέλεξα να έχω ομοφυλοφιλικά συναισθήματα. Πιστεύω ότι η ανάπτυξη της έλξης για το ίδιο φύλο ήταν ριζωμένη σε μια σειρά παραγόντων: ένας απών πατέρας, ένας βίαιος πατριός, μία ισχυρογνώμων γιαγιά, ένας παθητικός παππούς, μία ευαίσθητη προσωπικότητα και μία σεξουαλική κακοποίηση. Αυτά ήταν τα πράγματα που μου συνέβησαν. Ωστόσο, υπήρχαν πράγματα που έκανα για να συμβάλω κι άλλο στο πρόβλημά μου. Επέλεξα τον τρόπο αντίδρασης σε ό, τι συνέβη στην παιδική ηλικία μου. Και, επέλεξα να ενεργώ στην έλξη για το ίδιο φύλο και να υποτιμήσω τη δύναμη της χάριτος του Θεού στη ζωή μου. Αυτή η επιλογή να κυνηγήσω τον γκέι τρόπο ζωής, δεν απείλησε μόνο την φυσική ζωή μου, αλλά και την συναισθηματική και πνευματική ζωή μου. Με οδήγησε επίσης σε μια ζωή σεξουαλικού εθισμού που θα χρειαζόντουσαν χρόνια πόνου και αγώνα για να ξεπεράσω.

Ο Πατέρας Θεός με αγάπη με έψαχνε. Και, το 2000, άρχισα ταξίδι της επιστροφής μου. Επέστρεψα σε εκείνη την ομάδα και άρχισα να ασχολούμαι με τον σεξουαλικό εθισμό μου, καθώς και τις ρίζες της έλξης μου για το ίδιο φύλο. Επίσης, άρχισα να παρακολουθώ μια τοπική εκκλησία και ζήτησα βοήθεια από έναν πνευματικό άνθρωπο. Βρήκα επίσης την δύναμη να συγχωρήσω τη μητέρα μου και τον ξάδερφό μου που με κακοποίησε.

Σταδιακά, ήμουν σε θέση να συγχωρήσω τον πατριό μου (ένα άτομο που μισούσα για πάνω από 20 χρόνια) και να αρχίσω μια σχέση μαζί του και τον αδελφό μου. Τώρα δεν βλέπουμε ο ένας τον άλλον χωρίς να πούμε "σ 'αγαπώ" και να αγκαλιαστούμε. Αυτή η συγχώρεση μου επέτρεψε να επανασυνδέσω την αδελφή μου με τον μπαμπά της. Τι ευλογία ήταν να πάρω τον 9χρονο ανηψιό μου να δει τον παππού του, για πρώτη φορά! Τώρα η οικογένειά μου έχει αποκατασταθεί. Για πολλά χρόνια προσευχήθηκα για τον αλκοολισμό του πατριού μου. Το 2009, πήγε σε ένα κέντρο θεραπείας και στη συνέχεια άρχισε τακτικές συνεδριάσεις και είναι νηφάλιος από τότε.

Αποφάσισα να προσπαθήσω (και πάλι) να επικοινωνήσω με το βιολογικό πατέρα μου. Ένα μήνα αργότερα, μου τηλεφώνησε και μιλήσαμε για δύο περίπου ώρες.

Το ταξίδι μου στην πληρότητα και την αγιότητα δεν είναι γρήγορο ή ανώδυνο, και πολλές φορές έχω σκοντάψει στην πορεία, αλλά ο Πατέρας Θεός ήταν πάντα παρών. Έχω αφήσει τις φευγαλέες πλαστές "αγάπες" (σφοδρή σαρκική επιθυμία και σεξ) και σιγά σιγά ανέπτυξα αληθινή και διαρκή αγάπη μέσα από βαθιά σημαντικές σχέσεις με τους άλλους και τον Θεό. Έμαθα πώς να αγαπάω τους άλλους σωστά και να αγαπώ και πάλι τον εαυτό μου. Έχω μάθει επίσης να στηρίζομαι στο Θεό. Αυτός μου έχει δείξει, μέσα από τις υποσχέσεις στο Λόγο Του ότι είναι πιστός. Καθώς μένω στην πίστη, τον βλέπω να με προστατεύει και να φροντίζει για μένα. Το πιο σημαντικό, όμως είναι ότι ξέρω τι σημαίνει να είναι ο Θεός ο πατέρας μου. Μεγαλώνοντας χωρίς ένα υγιές σχήμα πατέρα εμποδίστηκε η ανάπτυξη του ανδρισμού μου. Ο Πατέρας είναι η θεραπεία πολλών από αυτές τις ελλείψεις. Είναι ο προστάτης μου, ο πατέρας που νοιάζεται και ο «Πατήρ των ορφανών". Θέλω να είμαι ο άνθρωπος, ο άνδρας που Εκείνος θέλει να είμαι.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ / Πηγή


Περισσότερα...