GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Σελήνη
16 ημερών
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Ως νέος… Ποιος είμαι, και που πάω;
Λόγοι

Το ερώτημα αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο γρίφο της ζωής, πηγάζει από την έμφυτη πνευματική αναζήτηση που ανθεί όταν ο νέος κυνηγά την αλήθεια, όπως το σφουγγάρι που διψάει για γνώση...

Οι απαντήσεις σε ερωτηματικά που έχουν να κάνουν με την ταυτότητα του έθνους και την πορεία του στην ιστορία δεν επαρκούν αφού η μόρφωση του Ελληνόπουλου καθορίζεται πλέον από τρίτες ετερόδοξες χώρες. Το θρησκευτικό συναίσθημα που καθορίζει την πυξίδα της ζωής του ατόμου δεν καλλιεργείται πια στο σχολείο αντίθετα ίσως και να θάβεται σε ένα κλίμα ντροπής και αντίδρασης που έχει επιβληθεί.

Όταν λοιπόν ο νέος είναι τυφλός δεν διαφέρει και πολύ από έναν ταύρο σε υαλοπωλείο. Όταν δε είναι και ντοπαρισμένος με ισχυρές δόσεις μίσους τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εξ’ ολοκλήρου…

Το επαναστατικό και αντιδραστικό του συναίσθημα είναι δικαιολογημένο γιατί καθαρός ψυχικά με λίγες αμαρτίες χρίζεται και λερώνεται καθημερινά από τις αδυναμίες των μεγαλύτερων που προσπαθούν να του μεταδώσουν όλα τα πάθη τους και να του τα παρουσιάσουν ως φυσιολογικά.

Του φορτώνουν στην πλάτη τις αμαρτίες τους λες και είναι μουλάρι και προσπαθούν να τον βάλουν σ΄ ένα καλούπι υποχρεωμένο να αποδεχθεί ως φυσικές κάθε λογής αδυναμία όπως πορνεία, φιλαργυρία, ομοφυλοφιλία,  φοβία για το αύριο για το μέλλον και εν τέλει για τα πάντα…

Συστηματοποιημένο, άθεο, χωρίς χρόνο για πραγματική μελέτη και ενασχόληση με τη ζωή, βουτηγμένο ως το λαιμό στο πρέπει, στο κάνε, στο επιβάλλεται, στο χωρίς εξήγηση, στην καταπίεση, στην ουσία νεκρό.

Ελάχιστοι γλιτώνουν από αυτή την κρεατομηχανή και αρχίζουν τον αγώνα για τη σωτηρία της ψυχής τους έχοντας τα ακλόνητα και απαραίτητα θεμέλια της σωστής πίστης που είναι τα εξής:

1.    Εδώ είμαστε προσωρινοί. Δεν ανήκουμε εδώ. Εδώ ήρθαμε για να δοκιμαστούμε.

2.    Να δοκιμαστούμε εάν αξίζουμε το δώρο που μας προσέφερε ο Θεός, αυτό της ζωής, και αυτό που μας υπόσχεται, δηλαδή της αιώνιας ζωής.

3.    Η αιώνια ζωή θα μας χαριστεί αν τα έργα μας εκπορεύονταν από Άγιο Πνεύμα, και αυτό θα το κρίνει ο μόνος άξιος κριτής ο Υιός Του Θεού ο μόνος που πέθανε και αναστήθηκε νικώντας τον θάνατο ο Κύριος Ιησούς Χριστός.

4.    Πριν την ημέρα της κρίσεως Του θα προηγηθούν πολλά μεταξύ των οποίων η έλευση και η εγκαθίδρυση του βασιλείου του Αντίχριστου στη γη.

5.    Όλα μπορούν να σου τα πάρουν εκτός της ψυχής σου…Αυτή μπορείς μόνο εσύ να την παραχωρήσεις.

Με αυτά λοιπόν στο μυαλό σου απέβαλε τα δηλητήρια ποικίλης μορφής που σε έχουν ποτίσει, άφησε τον εαυτό σου στον Θεό και ακολούθησε το θέλημα του (που θα βρείς στην συνείδηση σου και στις γραφές Του όπως είναι η Καινή διαθήκη και οι λόγοι Αγίων). Εφοδιάσου με υπομονή και ταπεινοφροσύνη.

Να ξέρεις ότι οι επιθέσεις που θα αρχίσεις να δέχεσαι θα προέρχονται από δαίμονες, έτσι θα βγαίνεις με τη βοήθεια του Θεού πάντα νικητής έως το τέλος.

Ακόμα και αν χάνεις κάποιες μάχες μην απογοητεύεσαι αλλά συνέχιζε. Σύντομα θα γνωρίσεις τον εαυτό σου και τον σκοπό που δίνει νόημα στη ζωή σου.

Αν σου φαίνεται ο αγώνας βουνό και η θέληση σου μικρή, να προσεύχεσαι και να παρακαλείς τον Θεό να σε βοηθήσει. Με την επιμονή και την πίστη θα τα καταφέρνεις πάντα. Ερεύνα συνεχώς με καθαρή καρδιά για την πνευματική σου σωτηρία.

Ερεύνα μέχρι και άλλες θρησκείες, αφού πρώτα βάλεις τα θεμέλια σου, έτσι θα δεις πόσο μικρές και λίγες είναι μπροστά στην δική μας τη μόνη αληθινή διαδρομή προς τον Κύριο και Δημιουργό μας την Ορθοδοξία.

Τέλος να μετέχεις και στα μυστήρια της Εκκλησίας μας.

Μπορεί όλα αυτά αρχικά να σου φανούν δύσκολα όμως βήμα βήμα θα σε οδηγήσουν στην αλήθεια και την λύτρωση.

Καλή δύναμη φίλε …

Ένας αχρείος δούλος του Θεού.