GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)
There are no translations available.

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Подписаться на еженедельные новости:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Σελήνη
16 ημερών
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
ТАИНСТВО МИРОПОМАЗАНИЯ
Μυστήρια

Миропомазание есть таинство, в котором верующие,
при помазании святым Миром частей тела
во имя Святого Духа, получают дары Святого Духа, возращающие и
укрепляющие к жизни духовной
(Православный катехизис).
Сообщение благодатных даров Святого Духа новокрещенным, подаваемое теперь в Миропомазании, первоначально в апостольское время совершалось чрез молитву и возложение рук. Но с умножением верующих и крестившихся эта внешняя первоначальная форма таинства (руковозложение) была заменена уже при апостолах и их преемниках помазанием Миром (1 Ин. 3, 20, 27; 1 Кор. 1, 27).
 
В III и IV веках чин Миропомазания достиг своего полного развития и слагался уже из тех элементов, какие в него входят и в настоящее время: помазание святым Миром — с произнесением известных слов, руковозложение, — главным образом в Западной Церкви, — соединенное с молитвой и крестным знамением; крестное знамение называлось печатью в отношении к Миропомазанию.
 
В IV веке таинство совершалось чрез помазание Миром непосредственно после Крещения (Лаодикийский Собор, 48 пр.). Этим помазанием запечатлевались различные члены и части человеческого тела: чело, очи, ноздри, уста, уши и перси, с произнесением слов: «печать дара Духа Святаго» (Второй Вселенский Собор; Трулльский Собор, 7 пр.; Кирилл Иерусалимский, 95 пр.). Самое помазание совершалось крестообразно, как можно заключить из свидетельств отцов Церкви Дионисия Ареопагита, блж. Августина, свт. Амвросия и др.
 
Обрядовая сторона таинства Миропомазания состоит из двух частей: из освящения Мира и собственно помазания.
 
ОСВЯЩЕНИЕ МИРА
Право освящать Миро принадлежит исключительно епископу. В Синодальный период Русской Церкви Миро освящалось однажды в году в Москве или в Киеве. В настоящее время Миро освящается через год в Москве патриархом.
 
В состав Мира, кроме воды, елея и вина, входит в определенных дозах до 30, а иногда и более, различных благовонных веществ: благовонные масла (бергамотовое, гвоздичное, померанцевое и др.), различные ладаны (росный, простой белый и черный и др.) и корни (фиалковый, имбирный, кардамонный и др.), благовонные цветы (розовые и др.) и травы и многое другое. Разнообразие благовонных веществ символически указывает на обилие и разнообразие благодатных даров Святого Духа, сообщаемых в Миропомазании.
 
Предварительное приготовление всех благовонных веществ и прочих составляющих — начинается с Крестопоклонной Недели и заканчивается к Страстной седмице. Открытое и торжественное мироварение бывает на Страстной седмице, начиная с Великого Понедельника. Утром этого дня приготовленное вещество мира, равно как и все принадлежности мироварения, архиерей (в Москве патриарх) окропляет святой водою (для этого на месте совершается водоосвящение) и сам возжигает под котлами огонь, который и поддерживается потом во время мироварения священниками и диаконами. Во все время мироварения священнослужители непрерывно читают Евангелие.
 
В Великую Среду в приготовленное миро кладут ароматы. Затем миро разливается в 12 сосудов. В Великий Четверг, пред чтением часов, священнослужители переносят эти сосуды в алтарь и поставляют на приготовленных местах около жертвенника. На жертвеннике же поставляется сосуд (алавастр) с Миром, освященным прежде. Во время великого входа священники, сослужащие патриарху, предносят пред Дарами сосуды с Миром (освященным и еще не освященным) и поставляют их вокруг престола. Алавастр с преждеосвященным Миром поставляется на престоле. После освящения Святых Даров, после слов: «И да будут милости...», — патриарх освящает Миро, благословляя трижды крестным знамением каждый сосуд, читая особую молитву, в которой испрашивает у Господа наития Святого Духа на Миро, чтобы Господь сотворил его помазанием духовным, хранилищем жизни, освящением душ и телес, елеем радования.
 
В следующей молитве патриарх приносит благодарение Богу за освящение Мира. Затем он благословляет еще раз трижды каждый сосуд и закрывает их. Освященное таким образом Миро после литургии переносится в особое хранилище при пении 44-го псалма. Здесь в каждый сосуд освященного Мира вливается из алавастра по несколько капель преждеосвященного Мира, а сам алавастр дополняется вновь освященным Миром. Из Московской Патриархии освященное Миро рассылается епархиальным архиереям.
 
В приходских храмах полученное от епископа Миро хранится в алтаре на престоле в специальном ящике, называемом мирницей, в которой полагается сосуд со святым Миром, а также сосуд с освященным елеем (с соответствующей надписью: «Святое Миро» и «Святой елей»), ножницы, губка и две кисточки для помазания — одна Миром, другая — елеем.
 
МИРОПОМАЗАНИЕ
Помазание Миром совершается священником непосредственно за Крещением. В обрядовой стороне этого священнодействия везде выражается мысль о тесной внутренней связи его с Крещением.1
 
После молитвы: «Благословен еси, Господи Боже Вседержителю», служащей переходом от совершения таинства Крещения к совершению таинства Миропомазания, священник помазует новокрещенного Миром крестообразно на челе, очах (веках), ноздрях, устах, ушах, персях, руках и ногах, произнося при каждом помазании слова совершительной молитвы таинства:
 
«ПЕЧАТЬ ДАРА ДУХА СВЯТАГО, АМИНЬ».
 
Этим видимым действием освящаются невидимо Святым Духом мысли, чувства и все действия жизни человека.
 
После помазания Миром священник с восприемниками и крещаемым совершают
 
троекратное хождение вокруг купели со свечами при пении: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся, аллилуиа».
 
Круг есть символ вечности, поэтому кругообразное обхождение со свечами выражает вступление новопросвещенного в вечный союз со Христом, Светом мира (Ин. 8, 12), а также радость новопросвещенного и всей Церкви о совершающемся таинстве духовного рождения нового сына Церкви. (Обхождение начинается с правой стороны — как вокруг храма).
 
Чтение Апостола и Евангелия. После обхождения вокруг купели и пения прокимна читается Апостол и Евангелие, которые одинаково относятся к крещению и к миропомазанию, указывая на внутреннюю связь между ними.
 
Апостол объясняет цель и плоды крещения как образа погребения и воскресения Господа и начинается словами: «Братие, елицы во Христа Иисуса крестихомся, в смерть Его крестихомся» (Рим. 6, 3—11). Евангелие повествует о явлении воскресшего Иисуса Христа ученикам на Галилейской горе и повелении Его учить «вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мк. 28, 16—20). Это первое из воскресных утренних Евангелий.
 
После чтения Евангелия бывает ектения: «Помилуй нас, Боже», в которой прилагаются прошения о восприемнике и новопросвещенном, после которой по Уставу положено совершать отпуст.
 
В самом чинопоследовании таинств Крещения и Миропомазания, на связь их с литургией указывает: начальный возглас крещения «Благословенно Царство», великая (мирная) ектения, пение прокимна, чтение Апостола и Евангелия.
 
Омовение. В настоящее время, по чиноположению Православной Церкви, после ектении «Помилуй нас, Боже» отпуста не бывает, а священник совершает подряд еще два действия: омовение и пострижение власов.
 
В древней Церкви эти два действия совершались на восьмой день после крещения и миропомазания. В продолжение предшествовавших семи дней новокрещенные тщательно сохраняли на себе елей и святое Миро, полученные в двух таинствах, и потому не омывались, равно и не снимали белых одежд, полученных в крещении. Все это время они проводили в посте и молитве, удалялись от мирских удовольствий и развлечений. Воспоминание о такой практике древней Церкви сохранилось в нашем Требнике, относящем омовение на восьмой день.
 
Омовение совершается по следующему чину: священник читает молитвы, в которых просит Господа сохранить на новопросвещенном духовную печать непоруганной, соделать его непобедимым подвижником и сподобить его вечной жизни.
 
Потом «разрешает, — сказано в Требнике, — пояс отрочате и пелены» и, соединив края их, омочает их в чистую воду и кропит новокрещенного, говоря: «Оправдался еси, просветился еси, освятился еси, омылся еси именем Господа нашего Иисуса Христа, и Духом Бога нашего».
 
Затем совершает губкой, напоенной чистой (теплой) водою, самое омовение частей тела, помазанных елеем и Миром, произнося слова:
 
«Крестился еси, просветился еси, миропомазался еси, освятился еси, омылся еси; во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь».
 
Как в предыдущих, так и в последующих словах указывается на преемственное совершение таинств, которых удостоился новокрещенный, а именно, слова:
 
оправдался еси — указывает на прощение грехов;
 
крестился еси — на освящение души и тела в водах крещения;
 
просветился — вместе с тем и на просвещение души верою в этом таинстве;
 
миропомазался — на таинство Миропомазания;
 
освятился — относится к таинству Евхаристии, которой сподоблялись новокрещенные в древней Церкви в течение семи дней;
 
омылся — относится к настоящему обряду омовения.
 
Пострижение власов совершается вслед за омовением. Оно предваряется молитвой, в которой священник испрашивает благословение Божие на новокрещенного и на главу его, да преуспев в возрасте, «сединами старости славу Богу возслет» и увидит благая Иерусалимова.
 
Затем крестовидно постригает волосы на голове новокрещенного, произнося:
 
«Постригается раб Божий (имя) во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (певцы — «Аминь»).
 
Пострижение волос на голове означает подчинение новокрещенного Иисусу Христу и посвящение его на служение Богу.
 
Пострижение волос на голове совершается обыкновенно в том порядке, в каком благословляется голова: сперва постригается затылок, потом — передняя часть головы, далее правая и левая ее стороны.
 
За пострижением волос следует краткая ектения: «Помилуй нас, Боже», — о восприемнике и новокрещенном. А затем бывает отпуст с крестом, где обыкновенно поминается святой, в честь которого дано имя крещенному. После отпуста дается крест для целования сперва новокрещенному, потом восприемникам.
 
Воцерковление
 
Воцерковление есть введение новокрещенного человека в церковное общество и причисление к нему. По своему происхождению воцерковление имеет еще значение дозволения входить в храм.
 
Чин воцерковления младенца совершается на 40-й день по рождении над уже крещенным младенцем.
 
Этот чин следует обычно сразу после чтения «Молитв жене родильнице в 40-й день» («сороковой молитвы»). После чтения последней (4-й) молитвы священник, взяв младенца на руки, творит им образ креста, — сперва пред вратами храма (в притворе), — произнося слова:
 
«Воцерковляется раб Божий (или раба Божия) (имя) во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь».
 
Входя в храм, произносит:
 
«Внидет в дом Твой, поклонится ко храму святому Твоему».
 
Посреди же церкви снова творит образ креста со словами:
 
«Воцерковляется раб Божий...» и после них говорит:
 
«Посреде церкве воспоет Тя».
 
Наконец, перед царскими вратами в третий раз священник, творя младенцем образ креста, произносит те же слова: «Воцерковляется раб Божий». И если младенец мужского пола, то вносит его в алтарь, обнося вокруг престола чрез горнее место, и после поднесения его (приложив) к местным иконам, отдает в руки принесшим его. Если же младенец женского пола, то в алтарь не вносится, а только пред царские врата. Воцерковление священник заключает молитвой Симеона Богоприимца: «Ныне отпущаеши...» и отпустом с крестом.
 
ЧИН ПРИНЯТИЯ В ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ ЛЮТЕРАН, КАЛЬВИНИСТОВ и других ПОСРЕДСТВОМ МИРОПОМАЗАНИЯ,
 
А ТАКЖЕ АРМЯН И КАТОЛИКОВ, НАД КОТОРЫМИ НЕ СОВЕРШЕНО ТАИНСТВО МИРОПОМАЗАНИЯ
 
Лица указанных вероисповеданий (протестанты, католики, армяне) имеют вообще правильное крещение. Но протестанты (лютеране, кальвинисты и проч.) не признают таинства Миропомазания и не имеют правильного иерархического преемства, которое Православная Церковь признает необходимым условием правильности совершения таинств (Второй Вселенский Собор, Седьмой Вселенский Собор, Шестой Вселенский Собор, 95 пр.); потому все они принимаются в Православную Церковь чрез Миропомазание. Что касается католиков и армян, то они получают правильное Миропомазание в своих обществах, а потому чрез Миропомазание принимаются только те из них, которые не были миропомазаны в своих обществах.
 
Чин принятия в Православную Церковь лиц указанных исповеданий состоит из оглашения и самого Миропомазания. Вначале они исповедуются у священника (но разрешительная молитва при этом не читается), затем над ними в притворе храма совершается оглашение: они произносят отрицания от прежних заблуждений. Отрицания произносятся или в общих выражениях, или с особым изложением неправого учения своего вероисповедания.
 
После совершения отрицания присоединяющийся исповедует догматы православной веры, читает Символ веры и затем вводится священником из притвора в храм со словами: «Вниди в Церковь Божию и отрини вся неправости и заблуждения». В это время поется 66-й псалом. Присоединяемый приводится к аналою, на котором лежит Евангелие; здесь он преклоняет колена пред Евангелием, и священник читает молитву «Господи Боже Вседержителю», в которой молит Господа, чтобы даровано было просвещенному нелицемерно, невозвратно и нелестно соединиться Святой Соборной Церкви.
 
После молитвы присоединяемый, встав с колен, произносит обещание содержать и исповедовать православную веру до конца жизни целу и невредиму, в уверение чего целует Евангелие и крест. Священник присоединяемому, преклонившему колена, читает разрешительную молитву (особого содержания) и приступает к совершению самого таинства Миропомазания (см. Большой Требник, гл. 106).
 
После возгласа: «Благословенно Царство» поется «Царю Небесный» и произносится великая ектения с особыми прошениями о благодатных дарах помазания святым Миром.
 
Вслед за ектенией священник читает молитву: «Благословен еси, Господи» (та же, что и для младенцев пред помазанием Миром) и совершает само помазание по обычному чину. После этого он возлагает крест на миропомазанного и читает молитву «Господи Боже наш», в которой просит:
 
«Ты, Владыко всех, истинную веру в нем (сподобившемся помазания) соблюди, воспитай его в правде и истине, и всеми даровании украси».
 
По прочтении молитвы совершается по обычному чину омовение и читается священником тайная молитва (на главопреклонение): «Одеявыйся в Тя, Христа и Бога нашего». После возгласа: «Яко Твое есть еже миловати», произносится ектения: «Помилуй нас, Боже», — с особыми прошениями о новопросвещенном.
 
И бывает отпуст с крестом.
 
Примечание.
 
В случае тяжелой болезни и смертной опасности лица из инославия, изъявившие искреннее желание перейти в Православие, принимаются в Церковь без особого предварительного чина, чрез одно только миропомазание, и притом только на одном челе. При этом священник должен только прочитать над больным следующие две молитвы, положенные в чине присоединения: 1) «Господи Боже Вседержителю, едине Святе и во святых почиваяй» и 2) разрешительную: «Господь и Бог наш Иисус Христос ключи Царствия Небеснаго», и затем после миропомазания приобщает его Святых Таин по обычаю (Указ Святейшего Синода 1800 года от 20 февраля).
 
http://www.pravoslavie.ru/